Методика обліку надходження і вибуття основних засобів

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  48,21 Кб
 • Опубликовано:
  2015-01-14
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Методика обліку надходження і вибуття основних засобів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра бухгалтерського облікуКурсова робота

на тему

«Методика обліку надходження і вибуття основних засобів»

Київ 2014

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов'язаний з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також - в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.

Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов. Вони є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.

Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Вони становлять близько 70%, активів підприємств. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства.

Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку наявності та використання основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку наявності та використання основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі.

Теоретична й практична значимість обліку основних засобів, недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління та дискусійність багатьох теоретичних положень обумовили вибір теми і визначили цільову спрямованість даного дослідження.

Теоретичну основу дослідження питань склали Податковий кодекс України, закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Алексєєва А. В., Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Нападовська Л. В., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Сопко В. В., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Шаповалова А. П. та інших.

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка науково обгрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення методики обліку надходження та вибуття основних засобів. Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

визначити економічну сутність основних засобів;

провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури;

надати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству;

розглянути організацію обліку основних засобів

проаналізувати первинний облік надходження та вибуття основних засобів

вивчити аналітичний і синтетичний облік надходження та вибуття основних засобів;

вивчити організацію обліку основних засобів в інформаційних бухгалтерських системах.

Об'єктом дослідження є облік надходження та вибуття основних засобів.

Предметом дослідження є теорія і практика бухгалтерського обліку надходження та вибуття основних засобів.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів та процесу їх відтворення. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. При дослідженні використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, вибіркового обстеження та групування, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Інформаційною базою роботи стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, дані фінансової і статистичної звітності базового підприємства ПП «Тех-інмарк сервіс».

1. СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу виробничих запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов’язаних з отриманням та реалізацією продукції, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних засобів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

З економічної точки зору під терміном «основні засоби» розуміють матеріальні засоби, що використовуються у діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації і вартість яких поступово зменшується у зв’язку із їх фізичним або моральним зносом [30].

Характерними особливостями основних засобів є:

використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року);

схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв’язку зі старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або втратою доцільності подальшої експлуатації у зв’язку з виникненням основних засобів, що мають якісніші характеристики (моральний знос);

специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості - через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість товарів (робіт, послуг).

Основні засоби підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства. Проте питання залучення основних засобів носить як позитивний, так і негативний характер, адже потребує значних фінансових вкладень - обмеженість обсягів залучення, тобто залежить від фінансових можливостей та ефективної діяльності за попередній період; висока вартість залучення у порівнянні з іншими альтернативними; стримує зростання рентабельності власних коштів [47]. Враховуючи вище сказане приходимо до висновку, що задля ефективного використання основних засобів, для досягнення основної мети діяльності будь-якого підприємства необхідно більш зважено підійти до процесу управління щодо раціональності та повноти їх використання у фінансово-господарській діяльності.

Згідно з п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 7 «Основні засоби» основні засоби підприємства - це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік) [10]. Об’єкт основних засобів являє собою закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів [39].

Основні засоби за своїм складом та функціональним призначенням неоднорідні. В залежності від характеру участі основних засобів у операційній діяльності підприємства вони поділяються на основні засоби, які застосовуються в операційній діяльності та основні засоби, які не застосовуються в операційній діяльності.

Основні засоби, які застосовуються в операційній діяльності, зношуються поступово та переносять свою вартість частками, за мірою зносу. До основних засобів, які застосовуються в операційній діяльності відносяться: будівлі, споруди, силове обладнання, робочі машини, обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, інші машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, інвентар, господарчий інвентар, інші основні засоби.

Основні засоби, які не застосовуються в операційній діяльності безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва. В процесі їх експлуатації вони зношуються поступово та втрачають свою вартість за мірою зносу. До основних засобів, які не застосовуються в операційній діяльності відносяться: споруди житлово-комунального призначення, культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення.

Як було вже відмічено раніше основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первинною вартістю, яка складається із витрат на їх зведення чи придбання, включаючи витрати по їх доставці та встановленню.

Врахована на балансі вартість основних засобів визначається терміном ²балансова вартість². Балансова вартість може змінюватися тільки у випадках добудування, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації об’єктів чи в інших випадках, встановлених органами законодавчої та виконавчої влади держави.

Усі основні засоби, крім землі піддані фізичному та моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якості та приходять до непотребу. Поступове перенесення вартості діючих основних засобів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених об’єктів називається амортизацією [36].

Відповідно до Податкового кодексу амортизація - це поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних засобів, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених статтею 144 цього Кодексу.

В П(С)БО 7 “Основні засоби” амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об’єкту основних засобів, що підлягає амортизації, протягом строку його корисного використання.

Витрати, що підлягають і не підлягають амортизації в податковому обліку наведені на рис. 1.1.

амортизації підлягають витрати на:

придбання основних засобів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення


самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів


проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів


капітальні поліпшення землі, не пов'язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат на:

придбання і відгодівлю продуктивної худоби


вирощування багаторічних плодоносних насаджень


придбання основних засобів з метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних засобів, призначених для подальшого продажу іншим особам


утримання основних засобів, що знаходяться на консервації

Рис. 1.1. Витрати, що підлягають і не підлягають амортизації в податковому обліку

Шляхом збільшення норм амортизаційних відрахувань можна посилити внутрішній інвестиційний потенціал та покращити фінансове становище підприємств. А внаслідок їх зменшення будуть збільшенні надходження до державного бюджету. Таким чином, нарахування амортизації в податкових цілях регулює відносини підприємств з бюджетом у відповідності з державною політикою економічного розвитку.

Підприємства самостійно обирають один із шести методів нарахування амортизації, визначаючи строки корисного використання об'єктів основних засобів і порядок формування їх вартості, яка передбачена податковим законодавством. Амортизація є вторинним явищем після зносу основних засобів і систематичним розподілом вартості необоротних матеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання.

Основні засоби за своїм функціональним призначенням неоднорідні, тому для їх обліку використовують різні ознаки класифікації (рис. 1.2).

Основні засоби, які обслуговують операційну діяльність, характеризують групу довгострокових активів підприємства, які безпосередньо використовуються в його діяльності. До основних засобів, які обслуговують інвестиційну діяльність, належить група довгострокових активів підприємства, яка сформована в процесі здійснення ним реального та фінансового інвестування.

Основні засоби, які задовольняють соціальні потреби персоналу, являють собою групу об'єктів соціально-побутового призначення, які сформовані для обслуговування робітників підприємства і знаходяться в його володінні (спортивні споруди, оздоровчі комплекси, дошкільні дитячі установи).

Власні основні засоби характеризують групу довгострокових активів підприємства, які йому належать на правах власності і володіння.

До орендованих основних засобів належить група активів, які використовуються підприємством у відповідності з договором оренди. Більша частина основних засобів належить до промислової галузі. Вона безпосередньо пов'язана з операційною діяльністю.

Відповідно до п. 145.1 Податкового кодексу України з метою нарахування амортизації основні засоби поділяються на групи:

група 1 - земельні ділянки

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої

група 4 - машини та обладнання


група 5 - транспортні засоби

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

група 7 - тварини

група 8 - багаторічні насадження

група 9 - інші основні засоби

група 10 - бібліотечні фонди

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

група 13 - природні ресурси

група 14 - інвентарна тара

група 15 - предмети прокату

група 16 - довгострокові біологічні активи

При обліку основних засобів відповідно до п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» вони об'єднуються в групи об'єктів, однакових за технічними характеристиками, призначенням і способом використання (рис. 1.3).Рис. 1.3. Групування основних засобів згідно П(С)БО 7 «Основні засоби»

Придбані (створені) основні засоби зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Склад витрат, з яких складається первісна вартість об’єкта основних засобів наведена в табл. 1.1.

Виплати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів, вона - справедлива вартість, погоджена засновниками підприємства (табл. 1.2).

Таблиця 1.1

Витрати, що формують первісну вартість об’єкта основних засобів

Витрати

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні до використання із запланованою метою.


Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкту в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат [28].

Таблиця 1.2

Характеристика складових первісної вартості залежно від шляху надходження на підприємство

Об’єкт основних засобів та шлях їх надходження

Первісна вартість

Декілька об’єктів основні засоби, закуплених за одну суму

визначається розподілом загальної суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів

Безоплатно отримані основні засоби

дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання

Основні засоби, що внесені до статутного капіталу підприємства

погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість

Об’єкт, переведений до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції

дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ²Запаси² та ²Витрати²

Основні засоби, отримані в обмін на подібний об’єкт

дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів

Основні засоби, отримані в обмін на неподібний об’єкт

дорівнює справедливій вартості переданого об’єкту основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

основний засіб актив витрата

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкту. Первісна вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.

На відміну від бухгалтерського в податковому обліку використовується термін основні засоби та результати операцій з ними, впливають на формування валового доходу чи валових витрат. Податковий облік основних засобів регламентується Податковим кодексом України. Згідно цього закону під основними засобами слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.Підприємство переоцінює об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більш як на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (рис. 1.4) [32].
Рис. 1.4. Порядок переоцінки вартості основних засобів

У разі переоцінки на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкту основних засобів, визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкту основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку. Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки - до складу витрат, крім випадків, що наведені в пункті 20 П(С)БО 7.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкту основних засобів при черговій дооцінці вартості цього об’єкту основних засобів включаються до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової дооцінки залишкової вартості об’єктів основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів спрямовуються на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової уцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням до витрат звітного періоду.

При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкту основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ОГЛЯД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується тим, що Україна намагається побудувати власну, самостійну і перш за все ефективно діючу економічну систему. На макрорівні це передбачає існування держави як суб`єкта світової економіки, налагодження ділових стосунків з іншими країнами, підвищення рівня економічного і соціального розвитку, добробуту населення. Держава ставить перед собою завдання, вирішення яких потребує насамперед повноцінного і раціонального функціонування господарюючих суб`єктів - підприємств, які виступають складовими частинами єдиного господарського механізму країни. А це в свою чергу потребує постійного вдосконалення управління господарськими процесами в усіх сферах господарювання, і особливо це стосується виробництва.

Нормативно-правове забезпечення є важливим аспектом для збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економіко-правовому середовищі.

Нормативно-правові акти повинні забезпечити відповідність національної системи бухгалтерського обліку загальновизнаним підходам до ведення бухгалтерського обліку, створити модель взаємодії систем обліку та оподаткування, переглянути допустимі способи оцінки майна та зобов’язань, створити умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) фінансової звітності.

Реформування нормативно-правової бази здійснюється за напрямами:

розробка першочергових та вдосконалення діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та аудиту, що гармоніювали б з основними принципами і вимогами міжнародних стандартів;

перегляду первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку та інших носіїв обліково-економічної інформації, що належать до уніфікованої системи бухгалтерської облікової та звітної документації.

На цей час облік основних засобів, ефективності та інтенсивності їх використання в підприємствах регулюють нормативні документи, які можна умовно поділити на три групи:

Законодавчі та нормативні документи, що регулюють в цілому підприємницьку діяльність підприємств.

Законодавчі та нормативні документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку підприємствах.

Законодавчі та нормативні документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з основними засобами, ефективності та інтенсивності їх використання в підприємствах.

Серед чинних офіційних документів, які використовуються для ведення обліку надходження і вибуття основних засобів є:

Конституція (Основний закон) України [1] - проголошує права та обов’язки органів управління, суб’єктів підприємницької діяльності і громадян в Україні, використовується для забезпечення діяльності підприємств;

Господарський кодекс [2] - встановлює правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності;

Податковий кодекс України [3] - визначає норми амортизації основних засобів;

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [4] - визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, використовується при дослідженні організації бухгалтерського обліку та правильності складання фінансової звітності базового підприємства;

Закон України “Про власність” [5] - регулює відносини власності на території України.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” [6] - даним положенням визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” [7] - визначається зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” [8] - визначається зміст і форма Звіту про фінансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” [10] - положення визначає методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” [12] - визначено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та розкриття її у фінансовій звітності.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» [14] - положення визначає зміст і порядок формування в обліку інформації щодо корисності основних засобів.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій [16] - Перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності.

Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» [17] - наводиться, коротка характеристика та призначення синтетичних рахунків і субрахунків, а також типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [18] - визначає порядок проведення інвентаризації основних засобів та визначення її результатів.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [15] - положеннявизначаєосновнівимоги та правила щодо документального забезпеченнязаписів у бухгалтерськомуобліку.

Методичнірекомендації з бухгалтерськогооблікуосновнихзасобів [22] - встановлюютьтиповукореспонденціюрахунків з облікуосновнихзасобів.

ДержавнийкласифікаторУкраїни «Класифікаціяосновнихфондів» [21] - надаєперелікосновнихзасобів та їхкласифікацію за групами.

Наказ «Про затвердження типових форм первинного обліку» [23] - затверджено і введено в дію типові форми первинної облікової документації з обліку наявності на підприємстві і руху основних засобів.

Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку основних засобів можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені.

Недоліком законодавчої бази є те, що вони не мають постійного характеру, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.

Одним з нормативних актів першої групи є Господарський Кодекс України, який визначає основні напрямки та джерела формування майна підприємства за рахунок розміщення капіталу. Так, майно підприємства відповідно до становлять основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Як бачимо дане визначення не відображає повної сутності необоротних активів, так як у визначені присутні лише основні засоби підприємства.

Окрім того, законодавчо закріплено основні права підприємства на майно, переданого йому засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів та іншого майна.

Таким чином, представлені вище нормативні документи регулюють розміщення капіталу в активи (майно) підприємства, що дає змогу юридично правильно здійснювати підприємницьку діяльність.

Серед нормативних актів другої групи виділимо зокрема Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, у якому визначаються основні моменти щодо можливості підприємством самостійно визначати облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку, розробляти систему управлінського обліку, звітності і аудиту господарських операцій, затверджувати правила документообороту і технології обробки облікової інформації.

Серед нормативних актів третьої групи виділяють інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку передбачає для обліку основних засобів використовувати групу синтетичних рахунків 1 класу, які за своєю сутністю є узагальнюючими. На практиці виникає необхідність їх розширення для більшої аналітичності та виходячи з інформаційних потреб. Окрім рахунків Інструкція передбачає їх кореспонденцію.

Бухгалтерський облік основних засобів будується на основі П(С)БО 7 “Основні засоби”. Оцінка основних засобів проводиться за вище зазначеними П(С)БО.

Зміни до П(С)БО 7 «Основні засоби» внесли деякі поправки до визначення об’єкту основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. Нове формулювання точніше, ніж попереднє. Тепер можна чітко сказати, що для співвласників кожна частина основних засобів буде окремим об’єктом зі своєю вартістю, пропорційною до контрольованої частки.

Істотні поправки внесено до визначення первинної вартості об’єкта основних засобів при його купівлі: до сум, витрачених на установлення, монтаж і налагодження, додані витрати підприємства на транспортування.

В процесі господарської діяльності залишкова вартість об’єкта основних засобів може суттєво відрізнятися від його справедливої вартості на дату балансу. В такому випадку підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів. Зміни до П(С)БО 7 «Основні засоби» надають право самостійного вирішення підприємством, яка сума такого відхилення для нього істотна.

П(С)БО 7 “Основні засоби” передбачає наступні методи амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, подвійного зменшення залишку, кумулятивний метод, виробничий метод. Проте більшість підприємств на практиці використовують податковий метод нарахування амортизації, так як цього вимагає податкове законодавство. Саме тому, запропоновані П(С)БО-7 методи амортизації на практиці рідко застосовуються.

Негативним, на нашу думку, у теперішньому стані законодавчих актів України, що регулюють фінансово-господарський механізм, є велика їх численність. Більшість з них є затвердженими органами влади змінами і доповненнями до законів і підзаконних актів, що є незручним для користувача, бо щоб одержати повний зміст оновленого нормативного документу потрібно співставити декілька його змінених варіантів.

Таким чином, важливим аспектом нормативного забезпечення є збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економіко-правовому середовищі. Питання обліку, аналізу та аудиту основних засобів досить суттєво висвітлені у нормативній літературі, але воно розглядається у більшості випадків лише з точки зору бухгалтерського та податкового обліку придбання, використання та ліквідації основних засобів підприємства. А щодо питання аудиту використання основних засобів підприємства, то кожне підприємство вирішує ці питання самостійно.

Розглянемо теоретичні аспекти та проблемні питання, представлені в літературних джерелах.

При написанні курсової роботи була використана спеціальна економічна література, в тому числі підручники, посібники, періодичні видання:

В посібнику за редакцією Орлової В. К. «Фінансовий облік» [45] висвітлюються основні теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів;

Лишиленко О. В. в підручнику «Бухгалтерський облік» [39] - розкрив питання теоретичних основ обліку основних засобів, враховуючи вимоги чинного законодавства, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

За редакцією Хом’яка Р.Л. був виданий посібник «Бухгалтерський облік в Україні» [28], де викладені базові знання і практичні навички бухгалтерського обліку структур з різними формами власності на основі використання останніх нормативних документів, чинних в Україні. Окремо розглядається питання обліку основних засобів з представленням типових кореспонденцій рахунків;

В підручнику «Бухгалтерський фінансовий облік» за редакцією Бутинця Ф.Ф. [26] чітко висвітлені поняття основних засобів, їх оцінка, правильність документування та відображення господарських операцій з обліку надходження і вибуття основних засобів;

В статті Прокопенко В. «Купівля основних засобів: акцент на формуванні первісної вартості» [57] - сконцентрована увага на правилах формування первісної вартості основних засобів і їх купівлі за національну валюту;

Ільяшенко С. в статті «Безкоштовне передання основних засобів: облік і документальне оформлення» [52] - ділиться думками щодо розробки концептуального підходу до такого відображення, коли предмет безкоштовного передання - основні засоби;

Корнійчук Г. в статті «Основні засоби: бухгалтерська і податкова сутність» [55] - узагальнив бухгалтерський досвід і практику застосування Податкового кодексу України, з досконалою практичністю організував обліковий екскурс в життя основних засобів на підприємстві;

Стаття Маліної І. П. «Облік основних засобів: особливості та практичне застосування» [53] - подано практичні приклади обліку і нарахування амортизації необоротних активів за чинними методами;

Шандова Н. В., стаття «Використання основних засобів для прийняття управлінських рішень» [60] - розглянуто принципи прийняття рішень щодо організації фінансово-господарської діяльності в залежності від стану наявних основних засобів на підприємствах.

Як бачимо питання основних засобів досить суттєво висвітлено у періодичних виданнях, але дане питання розглядається у більшості випадків лише з точки зору бухгалтерського та податкового обліку придбання, використання та ліквідації основних засобів підприємства. А щодо питання аналізу і аудиту використання основних засобів підприємства, то кожне виробниче та невиробниче підприємство вирішує самостійно згідно вибраної облікової політики.

Необхідно зазначити, що даної теоретичної бази було достатньо для опрацювання та застосування для написання курсової роботи. Конкретизація загальнотеоретичних навичок повинна робитися з урахуванням змін в економіці, організаційних формах господарювання, відповідно змінам законодавства з порядку обліку та здійснення обліку і аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств. Отже, дослідивши літературу що стосується обліку основних засобів можна зробити висновки: по-перше, недосконалість нормативно-правового забезпечення, що стосується навіть визначень, по-друге, велика кількість нормативно-правових документів, особливо при здійсненні особливих операцій з основними засобами, таких як бартер, реалізація тощо.


3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПП «Тех-інмарк сервіс» створено відповідно з Господарським кодексом і Установчим договором від 10 березня 1996 р.

ПП «Тех-інмарк сервіс» є приватним підприємством, що займається будівельними роботами, роботами з реконструкцій будівель та споруд, усіма видами гідроізоляційних робіт.

Діяльність Підприємства здійснюється відповідно з чинним законодавством України, Установчим договором і цим Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має повну господарську самостійність, печатку, штемпель, розрахунковий рахунок у банку. Підприємство має право від свого імені укладати договори і контракти з вітчизняними та закордонними підприємствами та фірмами; набувати майнових прав і нести обов'язок, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.

Підприємство відповідає за свої зобов'язання своїм майном. Підприємство не відповідає за зобов'язання держави, а держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства.

Підприємство створюється з метою отримання прибутку шляхом виконання: оздоблювальних робіт; гідроізоляційних робіт; малярних робіт; гіпсокартонних робіт; влаштування підвісних стель; влаштування полів; столярних робіт.

Підприємство є власником : майна переданого йому учасниками у власність; продукції, виробленої Підприємством в результаті наукової і господарської діяльності ; одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом .

Чистий прибуток Підприємства використовується для : створення резервного капіталу в розмірі 25 % від статутного капіталу; створення фонду виробничого і соціального розвитку ; виплат робітникам підприємства, зайнятим виробничою і господарською діяльністю.

Фонд виробничого і соціального розвитку використовується для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства і вирішення питань соціального характеру для учасників і робітників Підприємства.

Напрямки використання фонду встановлюються кошторисом, який затверджується зборами учасників. Резервний фонд створюється за 3 роки і використовується на покриття збитків виникаючих в результаті господарської діяльності Підприємства. Підприємство створює амортизаційний фонд за рахунок відрахувань на повне відновлення основних фондів по встановленим нормативам . Фонд використовується для капітальних вкладень.

Розподіл чистого прибутку, одержаного Підприємством, проводиться по підсумкам його роботи за рік після затвердження фінансового звіту за рік.

Підприємство у встановленому порядку веде облік своєї господарської діяльності, складає і подає бухгалтерську і статистичну звітність.

Обов'язком Підприємства є своєчасні виплати усіх внесків і податків згідно чинного законодавства України .

Виконавчим органом Підприємства є директор. Директор обирається засновником строком на 5 років . Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників .Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції директора .

Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень .

Директор діє від імені Підприємства в межах встановлених законодавством та установчими документами. Він мас право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства.

Директор не може бути одночасно головою зборів учасників .

Ліквідація Підприємства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а в разі банкрутства чи припинення діяльності за рішенням суду - ліквідаційною комісією , що призначається цими органами .

ПП «Тех-інмарк сервіс» здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку. Несе відповідальність за їх достовірність, та подає органам згідно з установленими формами та строками.

Бухгалтерія є самостійною економічною службою Підприємства (рис. 3.2). Очолює бухгалтерську службу головний бухгалтер, який звітує перед головою правління Підприємства.Рис. 3.2. Схема структури бухгалтерії ПП «Тех-інмарк сервіс»

Головний бухгалтер Підприємства визначає посадові функції, встановлює обов’язки та права завідуючих відділами та працівників бухгалтерської служби.

Динаміка ресурсів ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010-2012 роки наведена в табл. 3.1 і на рис. 3.3.

Таблиця 3.1

Динаміка ресурсів ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010- 2012 рр.

№ з/п

Показники

2010

2011

2012

Відхилення 2012р.(+,-)


Від 2010р.

Від 2011р.


абс.

відн. (%)

абс.

відн. (%)

1

Основні засоби, тис.грн.

1430,3

681,1

757,7

-672,6

-47,03

76,6

11,25

2

Нематеріальні активи, тис.грн.

9,1

22,2

23,6

14,5

159,34

1,4

6,31

3

Середня вартість активів, тис.грн.

6875,4

3437,7

3271,9

-3603,5

-52,41

-165,8

-4,82

4

Середня вартість власного капіталу, тис.грн.

2265,7

1078,9

1043

-1222,7

-53,97

-35,9

-3,33

5

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

84

76

78

-6

-7,14

2

2,63

6

Фондовіддача, тис. грн.

2,30

1,73

3,95

1,65

71,58

2,22

128,7

7

Продуктивність праці

80,68

37,68

89,14

8,46

10,49

51,46

136,5

8

Оборотність оборотних активів, кіл-ть оборотів

1,2

2,8

3,3

2,10

175,00

0,50

17,86


Рис. 3.3 Динаміка ресурсів ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010-2012 рр.

З наведених вище даних видно, що за останні 2 роки ресурсний потенціал підприємства значно зменшився. Так, основні засоби в 2012 році порівняно з 2010 роком зменшились на 672,6 тис. грн. (47,0%), середня сума активів в 2012 році склала 3271,9 тис. грн., що на 3604 тис. грн. (52,4%) менше ніж в 2010 р.

Сума власного капіталу також постійно зменшується - в 2011 році порівняно з 2010 роком вона знизилась на 1223 тис. грн. (54,0%), а порівняно з 2011 роком - на 35,9 тис. грн. (3,3%). В той же час нематеріальні активи постійно збільшуються протягом досліджуваного періоду: в 2012 році вони склали 23,6 тис. грн., що на 14,5 тис. грн. (158%) більше за 2010 рік і на 1,4 тис. грн. (6,3%) більше за 2011 рік.

Динаміка показників фінансових результатів діяльності ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010 - 2012 рр. наведена в табл. 3.2 і рис. 3.4.

Таблиця 3.2

Динаміка показників фінансових результатів діяльності

ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010 - 2012 рр.

№ з/п

Показники

2010

2011

2012

Відхилення 2012р.(+,-)


Від 2010р.

Від 2011р.


абс.

відн. (%)

абс.

відн. (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Дохід від реалізації, тис.грн.

3291,7

1175,6

2992

-299,7

-9,10

1816,4

154,5

2

Чистий дохід від реалізації, тис.грн.

2743,1

979,7

2495,9

-247,2

-9,01

1516,2

154,7

3

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

1148,1

546,7

1680,9

532,8

46,41

1134,2

207,4

4

Валовий прибуток, тис.грн.

1595

433

815

-780

382

88,22

5

Інші операційні доходи, тис.грн.

74,6

58

96,3

21,7

29,09

38,3

66,03

6

Інші операційні витрати, тис.грн.

116,8

96,5

316,4

199,6

170,8

219,9

227,8

7

Інші доходи, тис.грн.

88,5

70,4

32,6

-55,9

-63,16

-37,8

-53,69

8

Інші витрати, тис.грн.

133,3

110,2

228,9

95,6

71,72

118,7

107,7

9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.

667

106,1

-162,1

-829,1

-124,3

-268,2

-252,7

10

Чистий прибуток, тис.грн.

466,9

74,8

-162,1

-629

-134,7

-236,9

-316,7


З табл. 3.2 видно, що з кожним роком показники фінансово-господарської діяльності ПП «Тех-інмарк сервіс» змінюються під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, причому, як в позитивному, так і в негативному напрямках.

Проаналізувавши зміну показників, можна побачити, що дохід (виручка) від реалізації продукції у 2012 році зменшилася у порівнянні з 2010 роком на 299,7 тис.грн. або 9,1%, але збільшилася в порівнянні з 2011 роком на 1816,4 тис.грн. або 154,5%. Теж саме сталося і з валовим прибутком, який зменшився у порівнянні з 2010 роком на 780,0 тис.грн. або 48,9%, але збільшився на 382,0 тис.грн. або 88,2% у порівнянні з 2011 роком.

Рис. 3.4. Динаміка показників фінансових результатів діяльності

ПП «Тех-інмарк сервіс» за 2010 - 2012 рр.

Але разом з цим значно зменшується обсяг чистого прибутку, а в 2012 році підприємство замість отримання прибутків несе значні збитки, що є наслідком зменшення доходів та збільшення витрат діяльності. Про це свідчать такі дані: чистий прибуток у 2012р. зменшився у порівнянні з 2010р. на 629 тис.грн. (134,7%), у порівнянні з 2011р. на 236,9тис.грн. (319,7%). Разом з тим, рівень валового прибутку у 2012 році зменшився у порівнянні з 2010 та 2011рр. на 43,9% та 26,1% відповідно; а рівень витрат операційної діяльності у 2012р. збільшився у порівнянні з 2010р на 0,7% та зменшився на відміну від 2011р. на 14,8%, тобто темп зменшення валового прибутку випереджає темп зменшення витрат, що є негативним для діяльності підприємства.

Всі наведені вище показники свідчать про не досить ефективну фінансово-господарську діяльність підприємства. На наш погляд, це сталось внаслідок зменшення в досліджуваний період ресурсного потенціалу підприємства: зменшуються всі види активів (окрім нематеріальних активів), кількість робітників підприємства.

. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основа будь - якої системи бухгалтерського обліку - це первинні документи які складаються в момент здійснення господарської операції і становлять систему документальної реєстрації даних про стан і рух майна підприємства. Первинні документи забезпечують інформацію фінансовий, управлінський та податковий облік.

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні всі записи у реєстрах бухгалтерського обліку повинні підтверджуватись первинними обліковими документами. Отже, всі операції з руху основних засобів, їх наявність відображається в обліку на підставі первинних документів.

Первинний документ - документ, якій містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення кожної господарської операції під час здійснення господарської операції, а , якщо це неможливо , безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкованості обробки інформації на підставі первинних документів можуть складатися зведені документи.

Для документування руху основних засобів на підприємстві ПП «Тех-інмарк сервіс» використовуються уніфіковані форми первинних документів (табл. 4.1).

Введення в експлуатацію та оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється комісією, яка призначається розпорядженням керівника ПП «Тех-інмарк сервіс», до складу якої входять матеріально-відповідальні особи, які отримують основні засоби, фахівець з технічного стану об’єкту (головний інженер) та представник бухгалтерії.

Придбання і введення в дію об’єкту комісія оформляє Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів по формі ОЗ-1 [19].

Таблиця 4.1

Характеристика документального забезпечення обліку операцій з основними засобами

Назва типової форми

Призначення типової форми первинного обліку основних засобів

ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Складається на кожний об’єкт окремо; а на декілька - лише коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальність однією і тією ж особою

ОЗ-3 Акт на списання основних засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів

ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів

Робляться записи на підставі актів приймання передачі основних засобів та акту на списання основних засобів, у випадках: для обліку окремих об’єктів основних засобів, для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, які надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці і мають одне і теж господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Як правило, заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії

ОЗ-7 Опис інвентарних карток по обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Складається в одному примірнику в бухгалтерії

ОЗ-9 Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за матеріально відповідальними особами. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів

ОЗ-14 Розрахунок амортизації основних засобів

Використовується при нарахуванні зносу основних засобів


На кожний об’єкт складається окремий акт приймання-передачі не менш, ніж у двох примірниках. Акт є єдиним первинним документом, в якому вказується склад комісії, докладна характеристика об’єкта, джерело придбання, рік споруди, рік випуску заводом, дата введення в експлуатацію, стисла технічна документація. Вказується також хто прийняв необхідні відомості для нарахування зносу. У випадку, коли підприємство купує основні засоби, які вже були в експлуатації, в акті приймання-передачі вказують суму зносу. В 2008 році ПП «Тех-інмарк сервіс» придбало копіювальний апарат XEROX WorkCentre С118, що вже був в експлуатації, сума зносу на момент купівлі склала 347,85 грн. Акт затверджується керівником підприємства і передається в бухгалтерію.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. Інвентарним об'єктом визнається відокремлений комплекс конструктивно поєднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування і приладдя, загальне керування, єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

В бухгалтерії ПП «Тех-інмарк сервіс» на кожен об'єкт основних засобів відкривається інвентарна картка обліку основних засобів (ф. ОЗ-6) на підставі акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1), технічної та іншої документації. Аналітичний облік основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс» та їх зносу ведеться за кожним об'єктом окремо.

В інвентарній картці записуються тільки основні якісні та кількісні характеристики основного засобу (назва підприємства, місце знаходження, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, первісна вартість, норма амортизаційних відрахувань, рік випуску, сума зносу, дата введення в експлуатацію, номер у техпаспорті тощо). Всі зміни, що відбуваються з об’єктами основних засобів, обов'язково реєструються в інвентарній картці.

Для реєстрації Інвентарних карток використовують опис інвентарних карток обліку основних засобів (ф. ОЗ-7), записи в якому ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.

Для пооб'єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження матеріально відповідальна особа (далі - МВО) повинна вести інвентарний список основних засобів (ф. ОЗ-9). Дані цього інвентарного списку повинні відповідати даним інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії підприємства. Недоліком відсутності складання інвентарного списку основних засобів є ускладнення проведення інвентаризації основних засобів, перевірки даних в бухгалтерському обліку фактичному стану основних засобів підприємства.

На підставі первинних документів в бухгалтерії ПП «Тех-інмарк сервіс» здійснюється узагальнення облікової інформації про рух основних засобів на синтетичних рахунках фінансового обліку. А також відбувається накопичення даних про валові доходи, валові витрати та нарахування амортизації основних фондів для податкового обліку.

Бухгалтерія на підставі цих документів відкриває інвентарну картку, присвоює об’єкту інвентарний номер, який потім проставляється в акті приймання-передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного обліку основних засобів. Заповнені інвентарні картки реєструються в описах (ф. ОЗ-7), які ведуться бухгалтерією (в одному екземплярі) за класифікаційними групами об’єктів.

Для списання основних засобів на ПП «Тех-інмарк сервіс» створюється комісія. На пред’явлений до списання об’єкт основних засобів комісія складає «Акт на списання основних засобів» (ф. ОЗ-3). В акті вказуються: найменування об’єкта, дата введення в експлуатацію, місце експлуатації, первісна вартість, сума нарахованого зносу, обґрунтування необхідності списання з балансу.

Розглянемо схему документального оформлення в обліку ліквідації основних засобів з власної ініціативи керівництва підприємством (рис. 4.1).

Практика останніх років свідчить про те, що з введенням національних стандартів значна частина реквізитів первинних документів з обліку основних засобів, а також регістрів аналітичного обліку основних засобів (інвентарні картки, книги) втратили своє значення і не використовуються в обліку. З іншого боку - відсутні такі обов’язкові реквізити, передбачені П(С)БО 7 «Основні засоби» як очікуваний строк експлуатації, прийнятий обліковою політикою підприємства метод нарахування амортизації по відповідному об’єкту основних засобів та розрахована норма амортизації, ліквідаційна вартість, переоцінка (дооцінка, оцінка) об’єкта тощо. Отже, первинні документи та регістри аналітичного обліку основних засобів вимагають їх подальшої уніфікації.

Для удосконалення документального оформлення обліку основних засобів пропонується:

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ф. ОЗ-1 доповнити даними про склад первісної вартості об’єкту основних засобів.

На кожний документ необхідно складати оперограму або документограму. В курсовій роботі запропоновано до використання в ПП «Тех-інмарк сервіс» оперограму накладної на внутрішнє пересування основних засобів

Таблиця 4.2

Оперограма накладної на внутрішнє переміщення основних засобів

№ п/п

Назва роботи

ВиконавецьПосада, від кого передається

Бухгалтерія

Посада, кому передається

1

Складання накладної
2

Передача накладної для обробки в бухгалтерію
3

Відображення змін в інвентарній картці на підставі накладної
4

Пересування інвентарної картки у картотеці аналітичного обліку

 5

Відображення пересування в інвентарній книзі


 


6

Запис в інвентарному опису про пересування об’єкту

Таким чином, первинні документи, призначені для оформлення операцій по надходженню, внутрішньому переміщенню та вибуттю основних засобів, є підставою для ведення бухгалтерського обліку. Первинні документи надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом операцій і правильністю їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків). Особлива увага при цьому звертається на законність операцій.

. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Облік основних засобів ПП «Тех-інмарк сервіс» відповідно до Плану рахунків ведеться на рахунках, що представлені в табл. 5.1.

Порядок формування первісної вартості основних засобів на підприємстві залежить від шляху надходження на підприємство (рис. 5.1), для інших основних засобів визначається відповідно до первинних документів за фактичними витрати.

Таблиця 5.1

Характеристика рахунків з обліку основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс»

Шифр

Назва рахунку та субрахунку

Тип

Вид

Сальдо


10

«Основні засоби»

Активний

Балансовий

Дебетове, І розділ активу балансу

101

Земельні ділянки
103

Будинки та споруди
104

Машини та обладнання
105

Транспортні засоби
106

Інструменти, прилади та інвентар
109

Інші основні засоби
13

Знос необоротних активів

Пасивний, контр-активний

Балансовий

Креди-тове, І розділ активу балансу

131

Знос основних засобів
1311

Знос основних засобів (будинки, споруди)
1312

Знос основних засобів (машини, обладнання)
1313

Знос основних засобів (транспортні засоби)
1314

Знос основних засобів (інструменти, прилади, інвентар)
1315

Знос основних засобів (інші основні засоби)

Дані первинних документів про надходження основних засобів (актів приймання-передачі основних засобів із доданою технічною документацією, паспортами, рахунками-фактурами і накладними) в ПП «Тех-інмарк сервіс» записують в інвентаризаційні описи та заносять в інвентарні описи основних засобів за окремими матеріально-відповідальними особами, а також заводять на кожний об'єкт інвентарні картки типової форми, спеціалізовані для кожного виду. Їх реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів, які заводять на кожну класифікаційну групу.

На кожну таку групу, крім цього, заводять картку обліку руху основних засобів, де фіксують усі зміни, що відбулись у цій групі у вартісному виразі. Підсумки всіх карток обліку руху основних засобів звіряють з даними реєстрів аналітичного обліку.

Придбані підприємством за грошові кошти


Витрати на придбання: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт; реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів; витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;  інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
Отримані підприємством безоплатно


Справедлива вартість на дату отримання
Внесені до статутного капіталу підприємства


Погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість
Створені підприємством власними силами


Сума прямих і накладних витрат, пов’язаних зі створенням об’єкту основних засобів
Зараховані підприємством з виготовленої продукції


Собівартість активу, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»
Отримані підприємством у результаті обміну на подібний об’єкт


Залишкова вартість переданого об’єкту. Якщо залишкова вартість переданого об’єкту перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкту основних засобів буде справедлива вартість переданого об’єкту із включенням різниці до витрат звітного періоду
Отримані підприємством у результаті обміну на неподібний об’єкт основних засобів або інший актив

 

Справедлива вартість переданого об’єкту збільшена на суму грошових коштів або їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну

Рис. 5.1. Формування первісної вартості основних засобів

Відображення господарських операцій за рахунком 10 «Основні засоби» ПП «Тех-інмарк сервіс» наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Бухгалтерські записи за рахунком 10 «Основні засоби»

ПП «Тех-інмарк сервіс»

Зміст господарської операції

Кореспонденція згідно законодавства

Кореспонденція на ПП «Тех-інмарк сервіс»

Сума, грн.


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит


Придбання основних засобів у постачальника

152

631

152

631

80000

Відображено податковий кредит

641

631

641

631

16000

Оприбутковано придбані основні засоби

104

152

104

152

80000

Відображена вартість безкоштовно отриманих основних засобів

152

424

152

424

20000

Відображено витрати на монтаж обладнання

152 152

661 65

152 152

661 65

360 140

Введено в експлуатацію основні засоби

104

152

104

152

20500

Одержано акт виконаних робіт та відображено проведення капітальних інвестицій без ПДВ

151

631

151

631

50000

Відображено ПДВ, що підлягає сплаті підрядчику

641

631

641

631

10000

Оприбутковано об’єкт будівництва

103

151

103

151

50000

Заплачено по акту виконаних робіт

631

311

631

311

60000

Індексація (дооцінка) основних засобів

104

42

104

42

11300

Прийнято від засновників основні засоби як їх внески у статутний фонд

104

46

104

46

12000

Передача основних засобів підприємству як цільового фінансування (гуманітарна допомога)

104

48

-

-

2500

Приймання орендарем основних засобів у фінансову оренду

104

53

-

-

33900

Оприбуткування основних засобів, раніше списаних з балансу

104

711

-

-

2300

Надходження основних засобів у рахунок виплати дивідендів

104

731

-

-

10400

Оприбуткуваня раніше не врахованих на балансі основних засобів

104

746

-

-

2000

Списання зносу основних засобів, що вибули з підприємства

131

104

131

104

1800

Передача основних засобів у фінансову оренду

161

104

-

-

11500

Бартерний обмін основних засобів на інші активи

371

104

-

-

2600

Повернення орендарем орендованих на умовах фінансового лізингу основних засобів

104

161

104

161

66400

Відображення зносу основних засобів, що були в експлуатації

104

131

104

131

112300

Списання залишкової вартості основних засобів, що вибули з підприємства

851 971

104 104

971

104

14600

Списання втрачених основних засобів унаслідок надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій):

851 991

104 104

991

104

25500


В ПП «Тех-інмарк сервіс» основні засоби ремонтують як своїми силами так і за допомогою сторонніх організацій. Облік ремонтів основних засобів та їх реконструкції і модернізації ведуть на окремих рахунках. Витрати на ремонт основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс» обліковують на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", а також використовують рахунки 8 класу: 801 «Витрати сировини й матеріалів», 811 «Виплати за окладами й тарифами», 821 «Відрахування на пенсійне забезпечення», 84 «Інші операційні витрати» залежно від того, де використовують об’єкт: для забезпечення виконання адміністративних функцій, функцій збуту чи для виконання інших функцій операційної діяльності.

Витрати на реконструкцію основних засобів, їх модернізацію, дообладнання, поліпшення обліковують на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". При цьому їх відносять на збільшення первісної вартості основних засобів.

Передача основних засобів в ремонт оформлюється Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ф. ОЗ-2. Складається при передачі основних засобів у ремонт і поліпшення та прийнятті їх з ремонту та при виконанні ремонтів як підрядним, так і господарським способом. Якщо ремонт чи модернізацію здійснює стороння організація, акт складається у двох примірниках. Копія акта передається організації, що проводила ремонт.

Облік витрат на ремонти основних засобів та їх реконструкцію в ПП «Тех-інмарк сервіс» відображають на рахунках бухгалтерськими записами (табл. 5.3, 5.4).

Таблиця 5.3

Облік витрат на ремонт основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс»

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума, тис. грн.

Кредит


Витрати запасних частин, будівельних матеріалів на поточний ремонт основних засобів

801 921

201 801

24400 24400

Нарахування оплати праці працівникам на поточному ремонті із відрахуваннями на соціальні заходи

811 821 921 921

661 65 811 821

6100 1952 6100 1952

Відображення послуг підприємств, що виконали поточний ремонт основних засобів за договором підряду

841 641 921

631 631 841

12800 2560 12800


Таблиця 5.4

Облік витрат на реконструкцію і модернізацію основних засобів

в ПП «Тех-інмарк сервіс»

Змістгосподарськоїоперації

Дебет

Кредит

Сума, тис. грн.

Витратиагрегатів, вузлів, будівельнихматеріалів, запаснихчастин на реконструкцію і модернізаціюосновнихзасобів

151

201

8400

Нарахування оплати праці з відрахуваннями на соц. заходи

151 151

661 65

9200 2944

Відображенняпослугпідприємств, щовиконалиреконструкцію і модернізацію за договором підряду

151 641

631 631

3000 600

Віднесеннявитрат на реконструкцію і модернізацію на збільшеннявартостіоб'єктівосновнихзасобів

104

151

31400


В ПП «Тех-інмарк сервіс» не розроблено схем відображення на рахунках руху основних засобів. Періодичність звіряння даних аналітичного і синтетичного обліку проводиться лише в кінці звітного року.

ПП «Тех-інмарк сервіс» нарахування зносу основних засобів деталізувало на окремих рахунках третього порядку за групами об’єктів.

Вибуття об'єктів основних засобів (списання з балансу) відбувається внаслідок їх продажу, ліквідації, безоплатної передачі, внеску до статутного капіталу, обміну при бартерних операціях, нестачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Списуютьосновнізасоби на підставі таких документів:

Акт на списанняосновнихзасобів (ф. 03-3);

Акт на списанняавтотранспортнихзасобів (ф. 03-4);

Акт на списання основних засобів засобів (ф. 03-3) складається у двох примірниках комісією. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту [39].

Утримувані для продажу об'єкти на кожну дату балансу відображають за меншою з двох величин: балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації, якою вважають очікувану ціну реалізації активу в умовах звичайної діяльності, зменшену на очікувані витрати на завершення його виробництва та реалізації.

Таблиця 5.5

Облік вибуття та ліквідації основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс»

Зміст господарської операції

Кореспонденція згідно законодавства

Кореспонденція на ПП «Тех-інмарк сервіс»

Сума, грн.


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит


Реалізація основних засобів: Перекласифікація основних засобів в утримувані для продажу: списано знос об’єкта

13

10

131

104

4000

відображено залишкову вартість об’єкта

286

10

286

104

6000

на дату балансу списано на витрати перевищення балансової вартості над чистою вартістю реалізації об’єкта

946

286

946

286

1000

на дату балансу визнано дохід від збільшення чистої вартості реалізації об’єкта

286

719

286

719

1000

Реалізація перекласифікованих основних засобів:


списано балансову вартість об’єкта

943

286

943

286

6000

відображено дохід від реалізації об’єкта

680

712

680

712

7200

нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

641

712

641

1200

отримано оплату від покупця

311

680

311

680

7200

Ліквідація основних засобів:


списано залишкову вартість ліквідованого об’єкта

976

10

976

104

200

списано знос за ліквідованим об’єктом

13

10

131

104

1800

проведено витрати за ліквідацією основних засобів

976

65,66

976

661

50

оприбутковані матеріальні цінності від ліквідації основних засобів

20

746

20

746

60

Передано основні засоби як внесок до статутного капіталу іншого підприємства:


списано залишкову вартість переданих основних засобів

14

10

14

104

2000

списано знос об’єкта

13

10

131

104

500

Нестача основних засобів:


списано залишкову вартість об’єкта

976

10

976

104

1000

списано знос об’єкта

13

10

131

104

3000

нараховано відшкодування завданих збитків

375

746

375

746

1200

відображено ПДВ

746

64

746

641

200

надійшло в касу відшкодування

30

375

301

375

1200


Отже, в цілому на підприємстві ПП «Тех-інмарк сервіс» організація та стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами відповідає всім поставленим вимогам ведення бухгалтерського обліку згідно національних положень бухгалтерського обліку.

В ПП «Тех-інмарк сервіс» введені додаткові рахунки третього порядку до рахунку 13 «Знос необоротних активів» згідно видів основних засобів. Для аналітичного і синтетичного обліку руху основних засобів використовують типову кореспонденцію рахунків.

Підприємство самостійно обирає один з п’яти методів нарахування амортизації, визначає строки корисного використання об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і порядок формування вартості, яка амортизується, в тому числі за нормами, передбаченими податковим законодавством. В ПП «Тех-інмарк сервіс» використовується податковий метод амортизації, яка нараховується щомісячно.

Для обліку зносу Планом рахунків введено рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів, котрий має два субрахунок для основних засобів 131 «Знос основних засобів». В ПП «Тех-інмарк сервіс» застосовуються субрахунки третього порядку для обліку зносу, які розподіляються згідно видів основних засобів. Для нарахування амортизації в ПП «Тех-інмарк сервіс» використовується Розрахунок амортизації основних засобів (ф. ОЗ-14).

В бухгалтерському обліку сума нарахованої амортизації відноситься на рахунки витрат з кредиту рахунку 13. Дебет рахунків витрат встановлюється залежно від того, в якому процесі діяльності залучений той чи інший об’єкт основних засобів. У фінансовому обліку нарахування амортизації основних засобів відбувається наступним чином (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Бухгалтерські записи нарахування амортизації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума


Дебет

Кредит


1. Нарахування амортизації на об’єкти:
виробничого призначення

91

131

-

загальногосподарського призначення

92

131

113,21

що забезпечують збут

93

131

32,68

використовуються в науковому дослідженні

941

131

-

соціально - культурного призначення

949

131

-

використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних подій

99

131

-

2. Нарахування амортизації на безкоштовно одержані основні засоби

91, 23 424

131 745

-


ПП «Тех-інмарк сервіс» використовує податковий спосіб нарахування амортизації. Це є одним з недоліків ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві. Така ситуація пов'язано, по-перше, зі значним пресингом податкового законодавства на формування облікової політики підприємства, по-друге, з бажанням практикуючих бухгалтерів знизити обсяг облікових робіт.

Однак, у даному випадку підприємства все одно змушені розраховувати амортизацію двічі, оскільки залишкова вартість у бухгалтерському обліку і балансова вартість в податковому обліку, що є базою для застосування норм амортизації, будуть різними. Причиною наявних розбіжностей є істотні розбіжності між вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби» і ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо обліку основних засобів [4].

В результаті нарахування амортизації за методом, передбаченим податковим законодавством, перекручується реальна вартість основних засобів, що не відповідає вимогам ні бухгалтерського, ні податкового обліку. Єдиною перевагою даного способу є дотримання фіскальних інтересів, отже, і застосовувати його необхідно тільки для цілей оподатковування.

Отже, причини недоцільності нарахування амортизації в бухгалтерському обліку способом, передбаченим податковим законодавством такі:

податковий спосіб амортизації характеризується певною складністю розрахунку;

його застосування не знижує обсягу облікових робіт;

податковий спосіб зменшує реальність оцінки основних засобів у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

він не забезпечує нормального відтворення основних засобів.

В ПП «Тех-інмарк сервіс» для нарахування амортизації застосовується Розрахунок амортизації основних засобів (ф. ОЗ-14), амортизація і в бухгалтерському і в податковому обліку нараховується за податковим методом. Це вносить труднощі для нарахування амортизації - необхідно розділяти основні засоби по групам і по датам введення в експлуатацію.

Для досліджуваного підприємства було б доцільно замінити податковий метод нарахування амортизації на методи передбачені П(С)БО 7 “ Основні засоби”. На нашу думку, найбільш раціональними є методи прискореної амортизації. Це пов’язане з тим, що підприємство володіє об'єктами основних засобів, за якими спостерігаються швидкі темпи науково-технічного прогресу (комп'ютерна й інша офісна техніка, засоби зв'язку та ін..), то до таких об'єктів доцільно застосовувати способи прискореної амортизації.

Дані синтетичних рахунків 10 «Основні засоби» і 13 «Знос необоротних активів» переносяться до оборотно-сальдової відомості по цих рахунках. Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної звірки правильності відображення даних по окремих рахунках та складання звітності. В ній відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця, оборот по кредиту цього рахунка та обороти по дебету, які наводяться сумою по кореспондуючих рахунках із журналів.

На основі Головної книги ПП «Тех-інмарк сервіс» складає фінансову звітність, що включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до них (дод. А-Е). Звітність підписується керівником та головним бухгалтером.

. ОБЛІК РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем. І передусім необхідно провести корінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту, до складу якої входили б автоматизовані робочі місця бухгалтера (далі - АРМБ).

"1С: Бухгалтерія-Проф." - є універсальним бухгалтерським програмним продуктом, більш удосконаленою версією 1С: Бухгалтерії" - самої розповсюдженого бухгалтерського програмного продукту не тільки України, але й Росії, Прибалтики, Білорусії, Казахстану. Цей програмний продукт може бути налаштований самим бухгалтером на особливості бухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. Один раз освоївши універсальні можливості програмного продукту, бухгалтер зможе автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, готову продукцію, розрахунки, зарплату, а також основні засоби, що є особливо важливим.

Основними особливостями "1С: Бухгалтерія-Проф." є ведення синтетичного і аналітичного обліку у відповідності з потребами підприємства, можливості ведення кількісного обліку, одержання всієї необхідної звітності і різноманітних документів по синтетичному і аналітичному обліку, можливість змінювати і доповнювати робочий план рахунків, систему проводок, форми первинних документів, форми звітності, можливість автоматичного друку вихідних (первинних) документів.

Вхідними даними є накладні та податкові накладні постачальників на поставку основних засобів, розпорядження на внутрішнє переміщення, введення в експлуатацію, проведення ремонту тощо. На підставі цих документів формуються бухгалтерські проведення у програмному продукті. В той же час проведення є вхідними даними для формування різноманітних форм звітності, облікових регістрів тощо.

В програмному продукті знаходять відображення всі проводки, що відображають господарську діяльність ПП «Тех-інмарк сервіс», при цьому програмний продукт розрахований на збереження великої кількості проводок, однак бухгалтер зможе завжди знайти серед них потрібні по даті, рахунках дебету і кредиту, сумі або змісту. Крім цього, можна обмежити відображення проводок деяким часовим інтервалом, проглядаючи проводки за рік, півроку, квартал.

Програмний продукт "1С: Бухгалтерія-Проф." дозволяє вводити проводки наступними способами:

ручне введення проводок, при цьому вказується дата, кореспонденція рахунків, сума і зміст операції;

використання типових операцій, яке дозволяє автоматизувати введення стандартних операцій або операцій, що часто використовуються;

використання режиму "документи і розрахунки", який надає ще більш універсальні можливості для введення і проведення бухгалтерських розрахунків.

За допомогою останнього режиму в журнал операцій можна ввести дані про документ (накладну, акти) або розрахунок (зокрема, переоцінку основних засобів) пов’язані з ним проводки, які автоматично розраховуються за заданими формулами. Форму відповідного документу при цьому можна тут же роздрукувати.

Також програмний продукт дозволяє при введенні проводок автоматично формувати і роздруковувати вихідні документи. Один раз ввівши реквізити операції бухгалтер одразу одержує і проводки в журналі операцій, і вихідний (первинний) документ (відомість розрахунку амортизаційних відрахувань, відомості наявності і руху основних засобів).

На основі введених проводок програмний продукт формує звітність і різноманітні допоміжні документи: оборотно-сальдову відомість по рахунках і субрахунках; шаховий баланс; аналіз рахунку, який включає підсумки по кореспонденціях цього рахунку (в даному випадку рахунку 10 "Основні засоби") з усіма рахунками; обороти рахунку, який включає сальдо і обороти по дебету і кредиту з іншими рахунками за вказані місяці чи квартали; аналіз рахунку по датах - залишки, обороти і кореспонденції з іншими рахунками за кожну дату звітного періоду.

Вихідною інформацією бухгалтерського обліку є обліково-звітні показники, необхідні для формування первинних документів, облікових регістрів і звітності підприємства, обґрунтування управлінських рішень, а також для підготування інформації, та використання в цілях підтвердження достовірності облікової інформації і контроль функціонування АРМБ. До вихідної облікової інформації також відноситься інформація, призначена для використання в наступних облікових циклах і для рішення завдань на сумісних АРМ.

Вихідна інформація обліку, що формується у вигляді вихідних документів на електронному носії, повинна оформлюватися в порядку, який забезпечує юридичну силу вказаних документів, і у відповідності з вимогами архівного збереження, нарівні з традиційними документами бухгалтерського обліку у паперовому вигляді на бланках за встановленими формами.

При автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс» можуть бути передбачені наступні вихідні документи.

Для відображення інформації про наявність і рух основних засобів по підрозділах, матеріально-відповідальних особах, по групах, видах і підприємству в цілому використовують "Відомість наявності основних засобів по підрозділах і матеріально-відповідальних особах", основною для складання якої є дані карток обліку основних засобів, форма яких представлена на рис. 6.1. На ПП «Тех-інмарк сервіс» цей документ не формують.

_____________________________

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ __________________

Відомість наявності основних засобів по підрозділах станом на ______________

Підрозділ_____________________________

Інвентарний номер

Наймену-вання основних засобів

Первісна вартість

Дата руху основних засобів

Нарахована сума зносу основних засобів

Причина списування основних засобів
Введення

Вибуття1

2

3

4

5

6

7
Рис. 6.1. Форма «Відомість наявності основних засобів по підрозділах і матеріально-відповідальних особах»

Сформована інформація в відомостях чи відеограмах : "Описи основних засобів по групах і видах", "Відомості руху основних засобів", відображається за необхідний період часу для здійснення контролю наявності та стану інвентарних об’єктів основних засобів, а також для проведення інвентаризації. Перераховані відомості з метою контролю і аудиту можна одержати в діалоговому режимі по наступних групуваннях: підприємствах, структурних підрозділах, матеріально-відповідальних особах, групах і видах основних засобів, рахунках бухгалтерського обліку.

В числі відомостей по надходженню основних засобів можна одержати відомості-реєстри документів по окремих видах руху: придбанню, введенню в експлуатацію, внутрішньому переміщенню, зміні первісної вартості. Також є можливість сформувати інформацію в різних розділах, необхідних для контролю і прийняття управлінських рішень: по підприємствах, рахунках, матеріально-відповідальних особах, групах і видах основних засобів, інвентарних об’єктах.

Для оперативного обліку дорогоцінних металів і каміння, які знаходяться в основних засобах ведуться «Відомості наявності дорогоцінних металів і каміння в основних засобах» і «Відомості руху дорогоцінних металів і каміння, що знаходяться в основних засобах» (рис. 6.2).

_____________________________

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ __________________

Відомості руху дорогоцінних металів і каміння,

що знаходяться в основних засобах

Наймену-ваннядорого-цінних метала

Надходження

Вибуття

Залишок

Інвентарний номер

Підрозділ

1

2

3

4

5

6Рис. 6.2. Форма «Відомості руху дорогоцінних металів і каміння, що знаходяться в основних засобах»

Для нарахування і розподілу амортизаційних відрахувань по кодах виробничих витрат формують Відомості нарахування амортизаційних відрахувань.

Для обліку даних про виконаний капітальний ремонт і реконструкцію основних засобів використовується відомість під назвою «Довідка про виконаний капітальний ремонт, реконструкцію основних засобів» (рис. 6.3).

______________________________

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ __________________

Довідка про виконаний капітальний ремонт, реконструкцію основних засобів з ________20___р. по __________20_____р.

Інвен-тарний номер

Наймену-вання об’єкту

Дата вводу в експлуа-тацію

Дата останнього ремонту

Номер документу

Сума останнього ремонту

Сума витрат на ремонт з початку експлуатації

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 6.3. Форма «Довідки про виконаний капітальний ремонт, реконструкцію основних засобів»

Для переоцінки основних засобів бухгалтер вводить коефіцієнти переоцінки по кожному інвентарному номеру, після чого здійснюється перерахунки і формується «Відомість індексації основних засобів», яка має вигляд представлений в рис. 6.4.

______________________________

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ __________________

Відомість індексації основних засобів

Період відбору даних з__________по____________

Інвен-тарний номер

№ інв. картки

Група основних засобів

Вид основних засобів

Дата введення в експлу-атацію

Первісна вартість

Вартість після перео-цінки

Сума перео-цінки

Сума зносу після перео-цінки

1

2

3

4

5

6

8

9

10


Рис. 6.4. Форма «Відомість індексації основних засобів»

Узагальнюючою відомістю по обліку основних засобів є групувальна узагальнююча оборотна відомість, яка об’єднує всі види руху основних засобів, пов’язаних з їх переміщенням чи зі зміною вартості інвентарних об’єктів. Узагальнююча відомість формується в розрізі підприємства, структурного підрозділу, матеріально-відповідальних осіб, балансових рахунків, субрахунків, кодів аналітичного обліку, груп і видів основних засобів.

На основі Узагальнюючої відомості формується і аналізується інформація про рух основних засобів за обраний проміжок часу.

При самому простому використанні "1С: Бухгалтерія-Проф." бухгалтер може обмежитися лише веденням синтетичного обліку. Однак повністю можливості програмного продукту розкриваються при веденні аналітичного обліку. В цьому випадку програмний продукт дозволяє враховувати наявність і рух основних засобів по їх видах, що є великою її перевагою.

Слід зазначити, що в "1С: Бухгалтерія-Проф." синтетичний і аналітичний облік тісно пов’язані один з одним. Так, при введенні проводок програмний продукт запитує реквізити як синтетичного, так і аналітичного обліку. Користувач може з однаковою легкістю одержувати звіти як по синтетичному, так і по аналітичному обліку.

Для підтримання аналітичного обліку програмний продукт дозволяє вести необмежену кількість довідників об’єктів аналітичного обліку (субконто), в тому числі і по основних засобах.

Розглянемо особливості реалізації алгоритму задач обліку ОЗ за допомогою програмного продукту 1С: Бухгалтерія 7.7. на прикладі господарської операції: введення в експлуатацію.

Для відображення вводу основних засобів в експлуатацію в “ 1С: Бухгалтерии7.7” передбачено використання документа “Ввод в эксплуатацию”, котрий можна одержати, ввійшовши в журнал документів і відобразивши пункт “ Необоротне активы и МБП”, або ж в меню “ Документы” - “ Необоротныеактивы и МБП”. В обох випадках треба обрати документ “ Ввод в зксплуатацию”. Перед введенням всіх реквізитів потрібно обрати позицію Ввідв експлуатацію необоротних активів / Вводв эплуатациюнеоб. активовв діалоговому вікні,що відкриється. Тим самим ми визначаємо склад та структуру табличної частини документа.

Отже, розглянувши основні можливості обраної керівництвом підприємства програмний продукт "1С: Бухгалтерія-Проф." можна стверджувати про її доцільність для автоматизації бухгалтерського обліку основних засобів.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У курсовій роботі досліджено основні теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства на матеріалах ПП «Тех-інмарк сервіс». За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

Основні засоби підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов’язаних з отриманням та реалізацією товарів, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних засобів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

З економічної точки зору під терміном «основні засоби» розуміють матеріальні засоби, що використовуються у діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації і вартість яких поступово зменшується у зв’язку із їх фізичним або моральним зносом.

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» основні засоби підприємства - це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік) [9].

Важливим аспектом нормативного забезпечення є збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економіко-правовому середовищі. Питання обліку, аналізу та контролю основних засобів досить суттєво висвітлені у нормативній літературі, але воно розглядається у більшості випадків лише з точки зору бухгалтерського та податкового обліку придбання, використання та ліквідації основних засобів підприємства. А щодо питання контролю використання основних засобів підприємства, то кожне підприємство вирішує ці питання самостійно.

ПП «Тех-інмарк сервіс» є самостійною юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установі банку, печатку з власною назвою та інші реквізити. Підприємство здійснює торговельну діяльність.

Діяльність підприємства ПП «Тех-інмарк сервіс» можна вважати ефективною, тому що всі перелічені показники мають тенденцію до зростання: зросли обсяги реалізації продукції, а отже і фінансові результати, що свідчить про досить продуману і зважену політику управління господарськими процесами. ПП «Тех-інмарк сервіс», як підприємство торгівлі досить ефективно функціонує. Але все ж таки потрібно дивитися з перспективою в майбутнє, і не лише залишатися на досягнутому рівні, а й покращувати організацію праці та проведення аналітичних та контрольних процедур на підприємстві.

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві має забезпечувати контроль за збереженням об’єктів основних засобів, правильне документування руху об’єктів основних засобів, точне визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списання неповністю амортизованих об’єктів основних засобів, своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів.

Основа будь - якої системи бухгалтерського обліку - це первинні документи які складаються в момент здійснення господарської операції і становлять систему документальної реєстрації даних про стан і рух майна підприємства. Первинні документи забезпечують інформацію фінансовий, управлінський та податковий облік.

Підприємством використовуються типові форми обліку основних засобів, але деякі форми з них спеціально розроблені на підприємстві. Так, форма інвентарної картки обліку основних засобів (ф. №ОЗ-6) більш спрощена в порівнянні з затвердженою формою обліку. Відсутні необхідні дані про об’єкт: по-перше, не вказується номер та дата акта про введення об’єкта основного засобу в експлуатацію; по-друге, облікова картка не містить дані про рік випуску або побудови об’єкта; по-третє, відсутні відомості про ремонт, модернізацію, індексацію та основні відомості щодо короткої індивідуальної характеристики об’єкта.

Документальне оформлення операцій з основними засобами в ПП «Тех-інмарк сервіс» відповідає нормативним актам, хоча форми первинних документів затверджені ще в 1995 році і не були змінені із введенням в дію положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому були запропоновані способи удосконалення форм первинних документів.

В цілому на підприємстві ПП «Тех-інмарк сервіс» організація та стан бухгалтерського обліку операцій з основними засобами відповідає всім поставленим вимогам ведення бухгалтерського обліку згідно національних положень бухгалтерського обліку.

За результатами зроблених висновків по обліку основних засобів розроблені наступні пропозиції:

Для удосконалення документального оформлення обліку основних засобів пропонується доповнити інвентарну картку обліку основних засобів ф. ОЗ-6 необхідними реквізитами (метод амортизації, вартість, що амортизується, термін корисного використання об'єкту, ліквідаційна вартість, справедлива вартість).

В типовій формі акту на списання основних засобів (ф. ОЗ-3) не знаходить відображення показник залишкової вартості. Оскільки розмір залишкової вартості ліквідованого об'єкта впливає на фінансовий результат, він повинен затверджуватися керівником підприємства, а отже, вказуватися в Акті на списання основних засобів, а також фактичний термін корисного використання або продуктивність об'єкта і розмір ліквідаційної вартості.

Таким чином, впровадження обґрунтованих в курсовій роботі пропозицій забезпечить раціональний облік основних засобів в ПП «Тех-інмарк сервіс», покращення стану автоматизації бухгалтерського обліку дозволить підійти по новому до формування облікової інформації, знизити трудомісткість обробки інформації, підвищити оперативність доступу бухгалтерського апарату до оброблювальної інформації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%DO%BA/96.

Господарський кодекс України від 16.01.03 №436-IV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99р. №996-XIV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Закон України «Про власність»: затв. Верховною Радою України від 26.03.91р. №697-XІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-V.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0391-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 №137. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0392-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0035-05.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/0168-95.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69, із змінами і доповненнями від 22.11.2004 р. №731.

Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ, Міністерство фінансів України від 11.10.2000 № 302

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96р. №116. (Редакція від 16.12.2011) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=116-96-%EF>

Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів», затв. Наказом Державного комітету метрології, стандартизації і сертифікації від 19.08.97 р. №507.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 №561. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/>

Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ, затв. Міністерством статистики України від 29.12.95 №352

Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010- 392 с.

Бондаренко О.М., Нельга А.С. Організація обліку: навч. посібник. - К. : НАУ-друк, 2009.- 303с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник/ Ф. Ф. Бутинець. - 8-ме вид., переробл. і допов. - Житомир: Рута, 2009. - 912 с.

Бухгалтерський облік: навч. посіб. за ред. М.Д. Корінько. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2009. - 275 с.

Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. - 5- те вид., доп. і перероб. - Львів: Нац. Унів. «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2006. - 1088 с.

Верига Ю. А. Бухгалтерський облік:нормативно-правові документи. Коментар: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -Київ :Центр учбової літератури, 2009 - 371 с.

Верига Ю. А. Фінансовий облік: навч. посіб./Ю. А. Верига, Т.В. Гладких, М. М. Орищенко. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 438 с.

Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: підручник для студ. вищ. навч. закл. - Київ : Центр учбової літератури, 2010 - 260 с.

Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів. - К. : КНЕУ, 2008. - 204 с.

Єрмак О.І. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. - Чернігів : Деснянська правда, 2009. - 285 с.

Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Центр учбової літератури, 2008 - 156 с.

Кім Г. М. Фінансовий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб. / Кім Г.М., Сопко В.В., Кім С.Г. - К.: ЦУЛ, 2004 - 440 с.

Кужельний М. В. Організація обліку: підручник для студ. вищ. навч. закл. - Київ : Центр учбової літератури, 2010 - 193 с.

Ларіков В. Ю. Удосконалення обліку та контролю витрат на ремонт основних засобів : монографія. - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2008 - 149 с.

Лишиленко О. В. Фінансовий облік: Підручник/ О. В. Лишиленко. - 2-гевид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 556 с.

Маляревський Ю. Д. Облік активів підприємства: навч. посіб. - Харків : ХНЕУ, 2010 - 214 с.

Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: навч. посіб./ Г. В. Нашкерська. - К.: Кондор, 2009 - 503 с.

Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник /Авт. колектив: О.Ю. Акименко, О.І. Волот, В.В. Гливенко, І.М. Гончаренко. За ред. В.С. Леня. - К.: Центр навч. літератури, 2006 - 237 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 3-тє вид. допов. і перероб. - К. : Алерта, 2008. - 926 с.

Фінансовий облік: навч. посіб./Л. К. Сук, П. Л. Сук. - К.: Знання, 2010. - 631 с.

Фінансовий облік. Навч. посібник./За ред.. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. - 2-ге вид., до. і перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 510 с.

Церетелі Л. Облік основних засобів // Вісник податкової служби України, №31 2005 р., ст.46-54

Чеснакова Л. С. Бухгалтерський облік: навч.посіб. - Київ : КНТЕУ, 2009 - 362 с.

Шара Є. Ю., Бідюк О. О., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 424 с.

Горицька Н. Облік амортизації основних засобів за міжнародними стандартами фінансової звітності // Бухгалтерія. Податки. Бізнес. - 2007. - № 16

Єпіфанцева І. Ю., Базалицька А. В. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінничини // Економічний простір. - 2012.- №58

Задорожний З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 10.

Ільяшенко С. Безкоштовне передання основних засобів: облік і документальне оформлення // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - №62.

Маліна І. П. Облік основних засобів: особливості та практичне застосування //Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №28.

Назарбаєва Р., Ібрагімов А. Ліквідація необоротних активів // Вісник бухгалтера і аудитора України, №20, 2006 р., ст. 4-13

Корнійчук Г. Основні засоби: бухгалтерська і податкова сутність // Все про бухгалтерський облік. - 2011. № 95

Пархоменко В. Бухгалтерський облік оренди основних засобів // Вісник податкової служби України. - 2007. - №33

Прокопенко В. Купівля основних засобів: акцент на формуванні первісної вартості // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - №97

Сук Л. Організація обліку необоротних активів // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - №14.

Чалий І. Зменшення корисності основних засобів: суть і основи процедури // Все про бухгалтерський облік - 2012. - №16.

Шандова Н. В. Використання основних засобів для прийняття управлінських рішень // Фінанси України. - 2007. - №1.

Інтернет-ресурси:

Бланки податкової та бухгалтерської звітності. - Режим доступу: www.blank.com.ua

Веб-сайт газети «Все про бухгалтерський облік». - Режим доступу: www.vobu.com.ua

Веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія». - Режим доступу: www.buhgalteria.com.ua

Дебет-Кредит: український бухгалтерський портал. - Режим доступу: www.dtkt.com.ua

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджено наказом Міністерства фінансів України №561 від 30.09.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/>

Похожие работы на - Методика обліку надходження і вибуття основних засобів

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!