Управлінський облік адміністративних витрат

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  363,29 kb
 • Опубликовано:
  2011-05-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Управлінський облік адміністративних витрат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

ІНСТИТУТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУКУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Управлінський облік»

на тему: «Управлінський облік адміністративних витрат»


Виконавиць: студентка

інституту обліку і фінансів

денна форми навчання

спеціальності «Облік і аудит»

курсу, групи ОА-08-СБ

Журба А. П.

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Гейєр Е. С.


Донецьк - 2010

Зміст

Вступ

. Сутність управлінського обліку, його роль та місце в системі облікової інформації

. Міжнародний досвід розвитку управлінського обліку на підприємстві

. Адміністративні витрати як об'єкт управлінського обліку

. Організація управлінського обліку адміністративних витрат на підприємстві

. Методика ведення управлінського обліку адміністративних витрат

. Основні напрямки розвитку управлінського обліку з використанням ПК

Висновки

Література

Додатки

Вступ

управлінський облік адміністративний витрати

В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку та розвитку управлінського обліку важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у релевантній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства. Розробка такої облікової політики можлива за умови застосування у практичній діяльності підприємств сучасних методів обліку і контролю адміністративних витрат. Актуальності у цьому сенсі набувають дослідницькі роботи, що враховують специфіку кожної окремої галузі національної економіки, мають спрямованість на її технологічні та економічні відмінності [36].

Дослідження показали, що за останні роки питома вага адміністративних витрат у сумі операційних витрат підприємств значно зросла. Постійне зростання суми та питомої ваги адміністративних витрат у загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. Вдосконалення бухгалтерського, управлінського обліку і аудиту адміністративних витрат підприємств є складовою подальшого вдосконалення процесу управління господарською діяльністю підприємств у ринкових умовах та покращення їх фінансових результатів.

Організацію та розвиток фінансового і управлінського обліку адміністративних витрат, їх аналіз і контроль досліджували у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші [34].

Разом з тим певні організаційно-методичні особливості обліку і аудиту адміністративних витрат потребують конкретизації у галузевому аспекті. До таких положень належать: уточнення сутності і складу адміністративних витрат; вирішення проблем, пов’язаних з розподілом адміністративних витрат для потреб управлінського обліку; організація системи обліку адміністративних витрат за центрами відповідальності та місцями виникнень [38].

Недостатня опрацьованість окремих положень організації обліку адміністративних витрат на підприємствах зумовило вибір теми моєї курсової роботи.

Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення управлінського обліку адміністративних витрат.

Відповідно до поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких основних задач:

-  проаналізувати сутність управлінського обліку, його роль та місце в системі облікової інформації;

-       звернути увагу на міжнародний розвиток управлінського обліку;

-       дослідити економічну природу адміністративних витрат, їх склад;

-       визначити організацію і методику обліку адміністративних витрат на прикладі ТОВ «Смарагд»;

-       проаналізувати основні напрямки розвитку управлінського обліку з використанням ПК на прикладі ТОВ «Смарагд».

Об’єктом дослідження є процес обліку адміністративних витрат на підприємстві «Смарагд».

Предметом курсової роботи є теоретичні засади та існуюча практика обліку адміністративних витрат.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні їх з метою вдосконалення процесу формування облікової інформації про адміністративні витрати, що дозволить внутрішнім користувачам оптимізувати управлінські рішення й дасть можливість об’єктивно оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів щодо управління адміністративними витратами.

1. Сутність управлінського обліку, його роль в управлінні та місце в системі облікової інформації

Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконанням цього завдання і займається бухгалтерська служба підприємства.

В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності [18].

Господарська самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо. Фінансова самостійність підприємства полягає в його повному самофінансуванні, формуванні фінансової стратегії, політики ціноутворення тощо.

Виходячи з цього ускладнюються й завдання, що постають перед системою бухгалтерського обліку. В цих умовах не обійтись без управлінського обліку, використання якого сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює умови для його оптимізації [5].

Більшість теоретиків та практиків в сфері обліку дотримуються думки про те, що управлінський облік як самостійний вид формування та використання економічної інформації, не тільки має право на існування, але й загально необхідний. Ця позиція знайшла відображення в міжнародних стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній літературі, в практичній діяльності багатьох зарубіжних та вітчизняних підприємств.

Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично він часто мав другорядне значення після фінансового обліку. Однак розширення підприємств, зміни в технологіях, державне регулювання, а також підвищення освітнього рівня менеджерів за останні десятиріччя прискорили розвиток управлінського обліку і призвели до широкого визнання його як спеціальної області дослідження.

Саме тому впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною передумовою їх успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу [3].

Основними факторами, що сприяють зростанню ролі управлінського обліку, є:

-  посилення конкуренції;

-       розвиток автоматизації виробничих процесів, а також нових методів управління;

-       використання комп'ютерної техніки для управління та автоматизація облікових робіт.

Але незважаючи на це, сьогодні питання про місце і роль управлінського обліку в системі управління підприємством є предметом полеміки вітчизняних і зарубіжних бухгалтерів та вчених-економістів їх погляди з цього приводу можна класифікувати за наступними позиціями:

-  управлінський облік як такий не існує, є лише виробничий облік, який включає планування та облік виробничих витрат, калькулювання та аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг);

-       управлінський облік є самостійним видом обліку і навчальною дисципліною;

-       управлінського обліку як такого не існує, оскільки всю інформацію для управління підприємством надають оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський облік;

-       управлінський облік виступає підсистемою бухгалтерського обліку [36].

Останній підхід з моєї точки зору є найбільш правильним. З цієї позиції управлінський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства.

Отже, управлінський облік є інструментом управління діяльністю підприємства, об'єднуючи практично всі функції управління - облік, планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень [1].

Для нормального виконання названих функції необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського об­ліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність, об'єктивність, надійність, повноту, ефективність. Збирання, систематизація та інтеграція інформації - одна з досить важливих функцій апарату управління (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 Система інформації в управлінні

Бухгалтер відіграє значну ролі, на всіх етапах процесу управ­ління: при плануванні майбутніх операцій, накопиченні даних про витрати і доходи, поточному контролі її аналізі, складанні звітності та її інтерпретації, підготовці управлінських рішень.

Управлінський облік надає інформацію для вирішення таких питань:

-  визначення стратегії та планування діяльності підприєм­ства на перспективу;

-       контроль поточної діяльності;

-       оцінка ефективності діяльності окремих підрозділів та їх керівників;

-       зниження суб'єктивізму та підвищення економічної об­ґрунтованості прийняття управлінських рішень [2].

Таким чином, на сьогодні управлінський облік - це не лише облік витрат підприємства, а, передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо. Набуваючи нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, ефективність системи управління. Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Адже саме така інформація, на мою думку, стає центральним фактором господарського процессу [31].

2. Міжнародний досвід розвитку управлінського обліку на підприємстві

В даний час загальна бухгалтерія на Заході поділяється, як правило, на дві підсистеми зовнішню - фінансову і внутрішню - управлінську. Такий підрозділ обумовлено різницею в цілях і завданнях зовнішньої і внутрішньої бухгалтерії.

У фінансовій бухгалтерії створюється інформація про поточні витрати в по елементному розрізі і доходи фірми, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, про розміри фінансових інвестицій і доходів від них, стан джерел фінансування тощо. Одне з основних завдань такої бухгалтерії - достовірність обліку фінансових результатів діяльності підприємства, його майнового і фінансового стану. Споживачами інформації при цьому є в основному зовнішні по відношенню до підприємства користувачі: державні податкові органи, біржі, банки, фінансові інститути, постачальники та покупці, потенційні інвестори. Фінансова звітність не становить собою комерційної таємниці підприємства, вона відкрита до публікації і, як правило, завіряється незалежною аудиторською організацією. Ведення фінансової бухгалтерії для підприємств і фірм є обов'язковим [13].

Міжнародні бухгалтерські стандарти, основні принципи обліку мають відношення саме до систем фінансового обліку. Що стосується внутрішньої облікової системи на підприємстві, то питання про те, створювати її чи ні, вирішує сама адміністрація фірми. У системі внутрішнього обліку створюється, перш за все, інформація про витрати.

Витрати виробництва - один з основних об'єктів управлінського обліку. Вони групуються і враховуються за видами, місцями їх виникнення і носіям витрат. Місця виникнення витрат - це структурні одиниці і підрозділи, в яких відбувається первісне споживання виробничих ресурсів (робочі місця, бригади, цеху і т.п.). Під носіями витрат розуміють види продукції (робіт, послуг) даного підприємства, призначені для реалізації на ринку.

У системі управлінського обліку обов'язкове виділяються такі об'єкти обліку, як "центри відповідальності". Управління витратами відбувається через діяльність людей, які повинні відповідати за доцільність виникнення того чи іншого виду витрат. Центр відповідальності - структурний елемент підприємства, в межах якого менеджер відповідальний за доцільність понесених витрат.

Адміністрація вирішує сама, в яких розрізах класифікувати витрати, наскільки деталізувати місця виникнення витрат і як їх пов'язати з центрами відповідальності.

Іншим об'єктом управлінського обліку є результати, які можуть також враховуватися по місцях виникнення витрат і по носіям витрат. У процесі зіставлення витрат і результатів різних об'єктів обліку виявляється ефективність виробничо-господарської діяльності. Для забезпечення господарських зв'язків між внутрішніми підрозділами підприємства створюється система трансфертного ціноутворення. Трансферна ціна - це ціна, яка використовується при розрахунках між внутрішніми структурними підрозділами підприємства за передаваемы один одному продукцію, роботи та послуги.

Інформація управлінського обліку звичайно являє собою комерційну таємницю підприємства, не підлягає публікації і носить конфіденційний характер. Адміністрація підприємства самостійно встановлює склад, терміни і періодичність подання внутрішньої звітності, яка є також одним з об'єктів управлінського обліку. Ця облікова система практично не регламентується західним законодавством.

Таким чином, можна сказати, що на кожному західному підприємстві або фірмі існує своя система управлінського обліку [7].

В якості першого ознаки класифікації можна запропонувати принцип взаємозв'язку обох облікових підсистем підприємства - фінансової та управлінської. У практиці західного обліку застосовуються два варіанти зв'язку між управлінської й фінансової бухгалтеріями. Цей зв'язок може здійснюватися за допомоги контрольних рахунків, якими є рахунки - витрат і доходів фінансової бухгалтерії. При наявності прямої кореспонденції рахунків управлінської бухгалтерії з контрольними рахунками говорять про інтегровану (моністичний, одноколовому) системі обліку на підприємстві. У цьому випадку мова йде про перший варіанті зв'язку. Якщо система управлінського обліку автономна, замкнута, то використовуються парні контрольні рахунки одного і того ж найменування, відомі як відбиті, дзеркальні рахунки, або рахунки - екранні. Це другий варіант [6].

Одна з найважливіших характеристик західних систем управлінського обліку - оперативність обліку витрат. З цієї точки зору облік витрат підрозділяється на облік фактичних (минулих) витрат і облік витрат за системою "стандарт - кост". Система "стандарт - кост" включає розробку стандартів на витрати праці, матеріалів, накладних витрат, складання стандартної калькуляції й облік фактичних витрат з виділенням відхилень від стандартів з метою контролю за формуванням фактичної собівартості та активного управління процесом її формування.

Третьою ознакою класифікації систем управлінського обліку є повнота включення витрат у собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можна говорити про два варіанти. Перший - традиційний варіант обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості передбачає поділ всіх поточних витрат виробництва на прямі і непрямі. Це так званий метод обліку і калькулювання повної собівартості [13].

Під іншим варіантом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції розуміється підхід, коли в розрізі об'єктів калькулювання планується і враховується неповна, обмежена собівартість. Собівартість може включати тільки прямі витрати; тільки змінні, тобто залежні від зміни обсягів виробництва, витрати; вона може калькулювати на основі тільки виробничих витрат, пов'язаних з виготовленням даної продукції, виконанням робіт або наданням послуг, навіть якщо вони носять непрямий характер. Але, незважаючи на різну повноту включення в собівартість об'єкта калькулювання різних видів витрат, загальним для цього підходу є те, що інші види витрат, які також за своєю економічної сутності становлять частину поточних витрат, не включаються до калькуляцію, а відшкодовуються єдиної сумою з виручки. У цьому основна відмінна риса системи обліку неповної собівартості.

Ринкові процеси, що визначають ускладнення орієнтації окремого товаровиробника, що впливають на коливання обсягів виробництва і реалізації продукції, з одного боку, а також збільшення частки постійних витрат в їх загальному обсязі, з іншого боку, істотно позначаються на поведінці собівартості виробів, а значить, і на їхньому прибутку. У міру посилення цих тенденцій збільшується потреба товаровиробників в інформації про витрати на виготовлення виробів та їх реалізацію, не викривлених в результаті розподілу непрямих витрат і щодо незмінних на одиницю що випускається, при будь-якому обсязі виробництва. Таку інформацію у вигляді даних про неповну виробничу собівартість (в частині прямих, змінних або всіх виробничих витрат) і маржинальний дохід (сума покриття) - різниці між ціною продажу (виручкою від реалізації) і неповною собівартістю виробів або реалізованої продукції в цілому - і дає система "директ-костинг".

В умовах постійно зростаючого ринку, адміністрація та менеджери підприємства - завжди мають під рукою оперативну інформацію про те, у що ж обходиться підприємству виробництво продукції, надання послуг, здійснення того або іншого виду діяльності незалежно від того, який розмір окладу у директора або головного бухгалтера, які витрати на утримання офісів або інші подібні управлінські витрати. Тому сьогодні часто в теорії і практиці управління собівартістю та прибутком на Заході декларується і застосовується такий принцип: найточніша калькуляція виробів не та, яка найбільш повно після численних розрахунків і розподілів включає в себе всі види витрат підприємства, а та, в яку включені тільки витрати, безпосередньо пов'язані з випуском даної продукції, виконанням робіт і послуг.

Важливо, що, застосовуючи систему "директ-костинг", можна оперативно вивчати взаємозв'язку між обсягом виробництва, затратами. Цей взаємозв'язок можна вивчати і графічно, і аналітично. Будується так званий графік точки критичного обсягу виробництва, тобто такого обсягу, при якому виручка від реалізації продукції дорівнює її повної собівартості.

З цього визначення точки критичного обсягу виробництва (К) дорівнює

К = Зпост / МДізд,

де Зпост - величина умовно - постійних витрат у складі поточних витрат виробництва звітного періоду,

МДізд. - величина маржинального доходу на одиницю продукції (різниця між ціною реалізації виробу і величиною його собівартості, обчисленої по умовно - змінним витратах) [9].

Для забезпечення цих аналітичних розрахунків - ведеться окремий облік змінних і постійних витрат з підрахунком маржинального доходу по виробах [29].

Система "директ-костінг" загострює увагу керівництва підприємства на зміну маржинального доходу (суми покриття) по підприємству в цілому і по різних виробах. Вона дозволяє враховувати вироби з великою рентабельністю, щоб переходити в основному на їх випуск, тому що різниця між продажною ціною і сумою змінних витрат не затушовує в результаті списання постійних непрямих витрат на собівартість конкретних виробів. За рахунок скорочення статей собівартості спрощується її нормування, облік, контроль і до того ж поліпшується облік і контроль умовно - постійних, накладних витрат, оскільки їх сума за даний конкретний період показується в звіті про доходи окремим рядком, що наочно демонструє їх вплив на величину прибутку підприємства.

Основна перевага системи обліку сум покриття в тому, що на основі інформації, одержуваної в ній, можна приймати різні оперативні рішення з управління підприємством. У першу чергу це стосується можливості проводити ефективну політику цін. Традиційні класичні методи ціноутворення, засновані на калькуляції повної фактичної собівартості, не завжди забезпечують ефективність цінової політики підприємства, яке працює на ринку [8].

В даний час на Заході більш популярні підходи до ціноутворення, при яких насамперед враховуються фактори, більш пов'язані до попиту, ніж до пропозиції, тобто оцінка того, скільки покупець може і хоче заплатити за пропонований товар. Після того, як установлено ціну рівноваги, підприємство має проаналізувати всі свої витрати і постаратися максимально скоротити їх.

Крім інформації про величину витрат, пов'язаних безпосередньо з виробництвом того чи іншого виробу, менеджерам підприємства потрібно мати відомості про можливі межи зниження цін у залежності від впливу різних ринкових чинників. Тому в західному управлінському обліку існують поняття довгострокового і короткострокового нижньої межі ціни. Довгостроковий нижній межа ціни показує, яку ціну можна встановити, щоб мінімально покрити повні витрати на виробництво і збут товару; він дорівнює повній собівартості виробів. Короткострокова нижня межа ціни орієнтований на ціну, що покриває лише прямі (змінні) витрати; він дорівнює собівартості в частині тільки прямих (змінних або виробничих) витрат.

З обліком за системою "директ-костинг" також пов'язана можливість проведення демпінгової політики, розрахунку і вибору різних комбінацій ціни на товар і обсягів його реалізації.

Частими для підприємств, що працюють в умовах ринку, є ситуації, пов'язані з недовантаженням виробничих потужностей. Виникають так звані "холості витрати" - частина постійних витрат, що припадають на частку невикористаних виробничих потужностей. У таких випадках до правильних рішенням може призвести тільки інформація, що отримується в системі обліку "директ - костинг".

Маючи облікові дані про обмежену собівартості і суми покриття (маржинального доходу) по виробах, можна вирішувати такі управлінські завдання, як оптимізація асортименту продукції, що випускається за наявності вузьких місць, доцільність прийняття додаткового замовлення за цінами, нижчими від звичайних, виробляти чи всередині підприємства або закуповувати комплектуючі на стороні, визначення оптимального розміру партії або серії деталей (продуктів), вибір і заміна обладнання та інші.

При сучасному рівні розвитку ринкових відносин на Заході постійно ускладнюється орієнтація підприємства, що веде не просто до зростання ролі управління ним, а до якісних змін у всій структурі та методах управління. Досить швидко відбувається процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему отримання, обробки інформації та прийняття на її основі управлінських рішень, систему, яка управляє підприємством, будучи орієнтована на досягнення не тільки оперативних поточних цілей отримання прибутку того чи іншого розміру, але й на глобальні стратегічні цілі, виживання підприємства, його екологічний нейтралітет, збереження робочих місць, тобто на соціальні фактори, систему, в якої переважаючим стає не вузьке, конкретне, а системне, комплексне вирішення проблем. Ці об'єктивні тенденції та процеси на Заході в основному і визначаються терміном "управлінський облік" [7].

Управлінський облік з'явився на Заході під впливом розвитку і поглиблення ринкових процесів, як елемент практичної діяльності підприємств і фірм. Управлінський облік являє собою систему обліку, планування, контролю, аналізу даних про витрати і результати господарської діяльності в розрізі необхідних для управління об'єктів, оперативного прийняття на цій основі різних управлінських рішень з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства.

Таким чином, особливістю розвитку західного обліку в сучасних умовах є його модифікація у складні системи управління підприємствами та фірмами, найважливішою складовою частиною яких є управлінський облік [9].

3. Адміністративні витрати як об'єкт управлінського обліку

В умовах ринкових відносин у нашій країні підприємство стає юридично та економічно самостійним. Ефективне управління діяльністю підприємства все більше залежить від рівня інформаційного забезпечення його окремих підрозділів і служб.

В даний час небагато українських організації мають таким чином поставлений бухгалтерський облік, щоб інформація була придатна для оперативного управління та аналізу.

Як показує практика, підприємства, які мають складну виробничу структуру, гостро потребують оперативної економічної та фінансової інформації, що допомагає оптимізувати витрати і фінансові результати, приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Інформація, необхідна для оперативного управління підприємством, міститься в системі управлінського обліку, який вважають одним з нових і перспективних напрямків бухгалтерської практики [10].

В процесі господарської діяльності будь-яке підприємство постійно здійснює витрати. І значну частку витрат займають операційні витрати. До них і належать адміністративні витрати, а також витати на збут та інші операційні витрати.

Операційні витрати відіграють дедалі важливішу роль в процесі діяльності підприємств в умовах ринкової економіки і конкуренції не тільки з вітчизняними, а й зарубіжними виробниками.

Ринок вимагає адекватного та ефективного управління підприємством. Для досягнення успіху підприємство повинно наймати висококваліфікований управлінський персонал, збільшувати трансакційні витрати. Відповідно збільшуються адміністративні витрати підприємства, що в свою чергу, потребує посилення контролю за використанням коштів та ретельного аналізу ефективності їх використання [12].

Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції [11].

До них належать:

-  загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

-       витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

-       витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

-       винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

-       витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

-       амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

-       витрати на врегулювання спорів у судових органах; податки,

-       збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

-       плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

-       інші витрати загальногосподарського призначення.

Таким чином, як зазначалось вище адміністративні витрати відіграють дуже важливішу роль в процесі діяльності будь якого підприємств в умовах ринкової економіки і конкуренції не тільки з вітчизняними, а й зарубіжними виробниками[12].

4.Організація управлінського обліку адміністративних витрат на ТОВ «Смарагд»

ТОВ "Смарагд" - пропонує свої послуги в галузі ювелірного виробництва, слідуючи останнім тенденціям моди і виготовляє ювелірні вироби, які давно вже стали частиною сучасної культури.

Ювелірна фірма "Смарагд" пропонує великий асортимент ювелірних виробів з дорогоцінних металів з використанням дорогоцінних, напівкоштовних каменів. Особлива увага приділяється формуванню асортименту та якості продукції, яка випускається на підприємстві.

ТОВ "Смарагд" заснований у жовтні 1996 року. За ці роки підприємство стало одним з кращих на ювелірному ринку нашої країни. Сьогодні має власну торгову мережу. Основу асортименту підприємства становлять ювелірні прикраси, зокрема кільця, обручки, сережки, підвіси, пірсинг, ланцюжки, браслети. Прикраси зі вставками з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Одним з напрямків діяльності підприємства є виробництво предметів церковного призначення, які виготовлені відповідно до православних канонів, а так само сувенірна продукція.

Найважливішими критеріями роботи ТОВ "Смарагд" є: оперативність і гнучкість у відносинах із замовниками та покупцями, а так само співвідношення ціни і якості запропонованої продукції.

Найближчі перспективи фірми пов'язані з формуванням та розширенням виробництва, створенням нових моделей. Для втілення ідей, в першу чергу потрібно чітке формування технологічного процесу при використанні сучасних технологій та високоточного обладнання. Важливим аспектом успішного функціонування цього механізму, є чіткий контроль з добре налагодженою системою управління, кожним етапом виробництва, що забезпечує високу надійність і якість результатів роботи.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають і накопичують протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на дебет субрахунка 791 "Результати основної діяльності".

Раціональна організація аналітичного обліку витрат у цілому і аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю та аналізу, а також об'єктивного відображення фінансових результатів діяльності підприємства [14].

До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат і калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг), згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 "Витрати", рекомендується вести аналітичний облік адміністративних витрат за наведеною нижче номенклатурою статей.

За дебетом:

-  загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати і т. п.);

-       витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

-       витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

-       витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

-       амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

-       витрати на врегулювання спорів у судових органах;

-       податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, включаються у виробничу собівартість продукції, робіт, послуг);

-       плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

-       інші витрати загальногосподарського призначення.

 За кредитом:

-  списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати [16].

Організація і порядок ведення аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" на ТОВ «Смарагд» розглянемо на прикладі (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Відомість аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати"

 Дата

№ запи-су 

Кор. Раху-нок 

  Зміст запису

  Адміністративні витрати

  Разом

Списан-ня сальдо адмініст-ративних витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

загальні та корпора-тивні

на персо-нал офісу 

на содержан-ня приміщення і обладнан-ня

за ст. 4 -10 адмін. расхо- ди 


З початку року

545

7600

1542

2859

12546

Сальдо на 01.10.2009 р.

12546

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.10

15

66

Нараховано зароботну плату


680


 

680


31.10

16

65

Нарахування на зарплату і т.п.


255255

Разом за жовтень

168

1060

410

802

2440

 

14986

Так само до кінця року31.12

38

791

Списано сальдо витрат


6748
 З початку року

1382

8300

2452

4614

16748

16748
Сальдо на 01.01.2009 р.

-Як бачимо з даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для контролю та аналізу, в першу чергу для порівняння сум фактичних витрат із сумами адміністративних витрат за сметою [18].

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності Інструкцією не встановлені. Тому ТОВ «Смарагд» при веденні управлінського обліку вирішувати це питання самостійно з урахуванням специфіки діяльності за аналогією з розподілом загальновиробничих витрат [17].

Таким чином, можна зауважити, що раціональна організація аналітичний облік адміністративних витрат має важливе значення для визначення їх рівня, контролю та аналізу, а також об'єктивного відображення фінансових результатів діяльності підприємства.

5. Методика ведення управлінського обліку адміністративних витрат

Методика побудови обліку адміністративних витрат передбачає на першому етапі формування цих витрат - матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо, а на другому їх списання на фінансові результати. У внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції або іншої ознаки.

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, відображаються на рахунку 92 “Адміністративні витрати”. Рахунок 92 є активним, витратним.

По дебету рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів витрат [19].

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є акт виконаних робіт, акт відремонтованих об’єктів, виписка банку, довідка бухгалтерії, ПКО, посвідчення про відрядження (додаток 3), розрахунково-платіжна відомість, накладна, інвентарний опис, рахунок, авансовий звіт (додаток 4), ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Дані по рахунку 92 відображаються в журналі 5 (5-А).

Бухгалтерські проводки по рахунку 92, наведені у додатку 1.

На рисунку 5.1 зображена відповідна схема формування адміністративних витрат [18].

 

Рисунок 5.1 Схема формування адміністративних витрат

За бажанням підприємство «Смарагд» використовує одночасно з рахунками класу 9 і рахунки класу 8. При цьому застосовується наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками. Крім того, підсумкові обороти за рахунками класу 8 надають інформацію для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати.

Рахунки класу 8 “Витрати за елементами” призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами, здійснені протягом звітного періоду.

Деякі автори негативно ставляться до використання рахунків класу 8, аргументуючи це значними ускладненнями обліку та відсутністю корисного ефекту [29].

Типові бухгалтерські проводки, що використовує ТОВ «Смарагд» і стосуються обліку витрат з одночасним використанням рахунків класу 8 і класу 9 наведені у додатку 2.

На рисунку 5.2 зображена відповідна схема формування адміністративних витрат з використанням рахунків бухгалтерського обліку класу 8.

Рисунок 5.2 Схема формування адміністративних витрат з використанням рахунків бухгалтерського обліку класу 8

Таким чином, у зв’язку з специфікою діяльності ТОВ «Смарагд» використовує в обліку одночасно рахунки 9 та 8 класу[28].

6. Основні напрямки розвитку управлінського обліку з використанням ПК

Якщо кілька років тому постановка бухгалтерського обліку з використанням ПК багатьом українським фірмам здавалася серйозною проблемою, то зараз цей процес цілком налагоджений і на ринку з'явилася безліч продуктів, які дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік. Зараз ця задача стала актуальною і для управлінського обліку. На Заході вже давно займалися подібними проблемами. Перші системи управління підприємством, в основу яких була покладена концепція MRP (Material Requirements Planning), з'явилися ще в 60-х роках для відстеження потоків матеріальних і виробничих ресурсів [20].

Потім приступили до створення систем управління всіма ресурсами підприємства (у тому числі фінансами, замовленнями тощо), що базувалися на концепції ERP (Enterprise Resource Planning). Її головним завданням була оптимізація всіх внутрішніх бізнес-процесів. І зовсім з іншої точки зору дозволила поглянути на процес управління концепція CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), заснована на принципі: «управління здійснюється не від можливості виробляти, а від потреби ринку це купувати». Були розроблені методики управління внутрішніми бізнес-процесами, тісно інтегровані з маркетингом, де ефективність оцінювалася не за успішності організації виробництва і використання ресурсів, а по стійкості позицій підприємства на ринку.

Серед найбільш відомих автоматизованих систем управління підприємством, що грунтуються на принципі MRP чи ERP, можна відзначити MANMAN / X і CAS (Computer Associates, США), R / 3 (SAP, Німеччина), Prodis (SoftWare AG, Німеччина), HP MMM II ( Hewlett-Packard, США), TRITON (BAAN, Бельгія),«БОС-Корпорація» («АйТі», Росія), «Галактика» («Галактика», Росія). А про реалізацію на програмному рівні методу CSRP відомостей поки немає [22].

Спочатку слід розібратися в тому, якими бізнес-процесами потрібно керувати, що вони собою представляють, яка мета та технологія управління ними, якого роду інформація потрібна для прийняття рішень, і тільки потім має сенс впроваджувати системи автоматизації.

Важливу роль у бізнес-процесі відіграють збір, реєстрація та обробка даних для прийняття управлінських рішень. Для автоматизації цих функцій необхідно:

-  побудувати систему облікових регістрів, на яких будуть накопичуватися дані;

-       організувати процес збору та реєстрації управлінської інформації;

-       розробити технологію подальшої обробки та аналізу отриманих відомостей [21].

Деякі фірми паралельно створюють бухгалтерську систему обліку для задоволення вимог податкових органів та управлінську - для корпоративного користування. Дані в них не завжди порівнянні. Крім того, незважаючи на безліч відмінностей, вони використовують одні й ті ж відомості про проведені операції. А оскільки реєструватися і узагальнювати вихідні дані у цих системах можуть по-різному, створювати їх для обліку однієї і тієї ж інформації нераціонально [19].

Тому компанія R-Style Software Lab. розробила продукт УБ2.0, що дозволяє вести на підприємстві бухгалтерський та управлінський облік одночасно. Зіставність даних забезпечується загальними принципами побудови регістрів обліку даних, банками даних постачальників, клієнтів, товарів і послуг, а також персоналу. Саме продукт УБ2.0 і використовуэ у своій діяльності ТОВ «Смарагд».

Спочатку керівник або аналітик повинен вирішити, якого роду відомості будуть цікавити його в процесі управлінської діяльності. Набір потрібних даних, як правило, індивідуальний. Він визначається, з одного боку, специфікою підприємства та розв'язуваними завданнями, з іншого - тим, що кожен керівник діє, грунтуючись на звичних і зрозумілих йому відомостях.

Далі за допомогою УБ2.0 конструюється система регістрів обліку відібраних даних, що має ієрархічну структуру. Вона складається з синтетичних рахунків, кожен з яких може включати субрахунки на декількох рівнях. За принципом побудови такой управлінський план рахунків аналогічний бухгалтерському, тільки в останньому найменування рахунків і інформація що зберігається строго регламентовані законодовством, а перший повністю залежить від користувача.

До будь-якого синтетичному рахунку (субрахунку) можна прив'язати набір об'єктів обліку (регістрів аналітичного обліку). Кожен з об'єктів обліку, у свою чергу, відноситься до певного виду, за якою їх можна об'єднувати в групи з ієрархічною структурою. Це дозволяє одержувати консолідовану інформацію по всіх об'єктах на кожному рівні.

Управлінських планів рахунків може бути кілька, і якщо підприємство працює відразу над трьома-чотирма проектами, то для відображення інформації по кожному з них може бути створено окремий план.

Після того як управлінський план рахунків буде сконструйований, потрібно налагодити технологію збору даних. Продукт УБ2.0 надає різні варіанти збору та реєстрації інформації на його рахунках: одночасно з бухгалтерськими проводками або окремо від них, вручну або автоматично за допомогою набору стандартних операцій, що визначають проводки [34].

При обробці та аналізі інформації, зібраної на регістрах обліку бухгалтерського або управлінського плану рахунків, за допомогою УБ2.0 можна виконувати такі завдання:

-  формувати стандартні звіти, що відображають підсумкові та оборотні дані по будь-якому рахунку або аналітичного об'єкту на ньому за вибраний період часу;

-       конструювати звіти в будь-якій формі з урахуванням специфіки конкретного підприємства, використовуючи Visual RSL - продукт компанії R-Style Software Lab., Що представляє собою візуальну об'єктно-орієнтоване середовище розробки електронних документів, форм і звітів;

-       «перекачувати» в Excel дані, зібрані на регістрах будь-якого плану рахунків УБ2.0. Користувач, працюючи в Exсel, може отримати доступ до зберегающехся на облікових регістрах УБ2.0 даних за допомогою спеціальних вбудованих функцій для користувача (сальдо й обороти по рахунку, по об'єкту на рахунку і т. п.). Далі витягнуті відомості можуть оброблятися і аналізуватися будь-якими засобами Excel.

Якщо ж компанія є холдингом, то УБ2.0 дозволить вести кілька самостійних баз даних (так званих «головних книг») для різних підприємств, що входять до складу об'єднання [33].

На закінчення слід сказати, що системою УБ2.0 вирішені проблеми безпеки інформації, що важливо при автоматизації управлінського обліку. Система має трирівневу архітектуру клієнт - сервер. Це забезпечує багатокористувацький режим роботи з базою даних і дозволяє вивести її за межі офісу, щоб виключити фізичний доступ до неї. Крім того, спеціалізована служба «Системний сервіс» надає користувачам доступ до даних, розмежовуючи їх права, і дає можливість шифрувати оброблювані і зберігаючі дані [37].

І таким чином можна відмітити, що підприємство «Смарагд» використовую достатньо нову і потужну програму, що надає можливість їй найбільш досконало вести управлінський облік.

ВИСНОВКИ

Дослідженні у курсовій роботі теорія і практика бухгалтерського і управлінського обліку адміністративних витрат дозволила зробити такі висновки і пропозиції:

-  набуваючи нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, ефективність системи управління;

-       в сучасних економічних умовах актуальною є розробка і використання у практиці обліку нових підходів до ефективного управління непрямими витратами, важливе місце серед яких займають адміністративні;

-       був відображен міжнародний досвід в веденні управлінського обліку;

-       було зазначено, що ТОВ «Смарагд» використовує одночасно з рахунками класу 9 і рахунки класу 8. При цьому застосовується наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками;

-       використання ПК в розвитку управлінського обліку відіграє дедалі важливішу роль. Система УБ2.0, що використовується на підприємстві «Смарагд», має трирівневу архітектуру клієнт - сервер. Це забезпечує багатокористувацький режим роботи з базою даних і дозволяє вивести її за межі офісу, щоб виключити фізичний доступ до неї. Крім того, спеціалізована служба «Системний сервіс» надає користувачам доступ до даних, розмежовуючи їх права, і дає можливість шифрувати оброблювані і зберігаючи дані.

ЛІТЕРАТУРА

1.       Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій.- Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.;

.        Беляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 2001. - 328 с.;

.        Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. - К.: А.С.К., 2002. - 266 с.;

.        Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчалтної літератури, 2003. - 208 с.;

.        Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. та ін. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002.- 370 с.;

.        Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.;

.        Таченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облікна підприємствах України: Підруч. Для студ. Екон. Спец. Вищ. Навч. Закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002. - 784 с.;

.        Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства. - К.: ЦУЛ, 2002. - 640 с.;

.        Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. - 672 с.;

.        Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.П. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посіб. . - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.;

.        Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365;

.        “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 // (http://www.dtkt.com.ua/documents/dovidnyk/plan_rah/plan-u.html);

14.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318 // (<http://www.dtkt.com.ua/documents/dovidnyk/nsbo/05nov5.html>);

.        Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. «Бухгалтерський управлінський облік» - Житомир: ПП «Рута», 2002

.        Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. -236с.

.        Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп. -Житомир: ЖІТІ, 2001. -672с.

.        Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник / За ред. Хомина П.Я. --Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.

.        Інструкція “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” №291 від 30.11.1999р.

.        Апчерч А. Управленческий учет: принципи и практика. - М.: Финансьі и статистика, 2002. - 952с.

.        Бланк И. А. Управление прибьілью. Изд. 3-є, перераб. и доп. - К. : Ника-Цептр, 2007. - 766с.

.        Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л.В., Гєрасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. -Житомир: ПП «Рута», 2002 - 480с.

.        Гаяов С. Ф. Управлінський облік. - К. Лівра, 2008- - 704 с.

.        Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. - 1999р. - 30с.

.        Левитан О.К. Облік наявності та руху основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів // Діло. - 1995р. - №44. С.2-3.

.        Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. Тернопіль: - 1996р. - 50с.

.        Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про бухгалтерський облік. - №7. - С.7-17.

.        Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, жовтень, 1999, №41, с.42-45.

.        Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) // Галицькі контракти. - 1996р. - №40. С.51-53.

.        С.Голов “Облік основних засобів за МСБО”. // Бухгалтерський облік і аудит, 1999 №4-6.

.        Хумінський Г. Облік ліквідації основних засобів. // Діло - 1995р. - №5 (січень) С.6.

32.     Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник. / Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. -236с.

33.     Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп. -Житомир: ЖІТІ, 2001. -672с.

.        Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник / За ред. Хомина П.Я. --Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.

.        Інструкція “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу” №291 від 30.11.1999р.

.        Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. - 1999р. - 30с.

.        Левитан О.К. Облік наявності та руху основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів // Діло. - 1995р. - №44. С.93.

.        Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз. Тернопіль: - 1996р. - 50с.

.        Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про бухгалтерський облік. - №7. - С.7-17.

.        Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, 1999.

Похожие работы на - Управлінський облік адміністративних витрат

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!