Поточна дебіторська заборгованість підприємства: визнання, класифікація, особливості обліку

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  38,75 Кб
 • Опубликовано:
  2014-12-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Поточна дебіторська заборгованість підприємства: визнання, класифікація, особливості обліку

РЕФЕРАТ

«Поточна дебіторська заборгованість підприємства: визнання, класифікація, особливості обліку»

Структура та обсяг курсової роботи: Курсова робота складається зі вступу, чотирьох питань, висновків, списку використаної літератури і додатків. Основний текст курсової роботи викладено на 37 сторінках. Курсова робота містить 14 таблиць, 3 рисунка, 5 додатків. Список використаної літератури складається з 40 найменувань,

Актуальність теми полягає в тому, що облік поточної дебіторської заборгованості є важливим аспектом в діяльності підприємств, від якого залежить фінансова стабільність підприємства.

Ключові поняття роботи - дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, безнадійна дебіторська заборгованість, , інвентаризація.

Метою курсової роботи - дослідити і розкрити особливості методики обліку дебіторської заборгованості; розглянути класифікацію порядок визнання і оцінки дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів; показати особливості документального оформлення дебіторської заборгованості та відображення її за допомогою рахунків бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні питання обліку поточної дебіторської заборгованості та документальне оформлення відповідних операцій.

Обєктом дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега», основним видом діяльності є виготовлення обладнання і комплектуючих для металургійних підприємств. Для проведення дослідження були викостані наступні документи ТОВ «Омега»: статут, первинні документи, дані облікових регістрів, форми звітності, та інша необхідна документація.

Методи дослідження: монографічний метод, описовий, розрахунковий і метод узагальнення.

Практичні результати дослідження. В курсовій роботі розглянуто: економічну сутність дебіторської заборгованості, її класифікацію, порядок визнання та оцінку. Досліджено особливості обліку операцій з формування резерву сумнівних боргів. Детально розглянуто документальне відображення дебіторської заборгованості в первинних документах, облікових регістрах та узагальнення інформації в фінансовій звітності. Досліджено порядок інвентаризації дебіторської заборгованості.

Рік виконання курсової роботи: 2014 - 2015рр.

Рік захисту курсової роботи: 2014р

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Визнання, оцінка та класифікація поточної дебіторської заборгованості

. Облік поточної дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів

. Інвентаризація поточної дебіторської заборгованості

. Відображення поточної дебіторської заборгованості в облікових регістрах та фінансовій звітності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання наявність у підприємства значних розмірів дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно впливає на фінансову платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти. Так, за товари, роботи, послуги, які надані покупцю з відстрочкою платежу, підприємство-продавець після закінчення звітного періоду має сплатити податки державі, заробітну плату працівникам, розрахуватися за орендну плату, матеріали тощо. Якщо оплата за надані товари своєчасно не надійшла, підприємство вимушене перетворювати власні високоліквідні активи у грошові кошти з метою здійснення розрахунків щодо зобовязань та запобігання банкрутства. Крім того відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів) збільшується кредиторська заборгованість. Погіршення платоспроможності підприємства ставить під загрозу можливість обслуговувати свою поточну діяльність та вчасно розраховуватись по боргах і як наслідок призводе до погіршення результатів діяльності.

Тому належна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її розмірам і термінами на підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків.

На ефективність обліку та контролю діяльності підприємства значною мірою впливають створена організаційна структура, якість підготовки облікової інформації, професійний рівень фахівців, належна оцінка отриманих даних, які обумовлюють прийняття управлінських рішень. Бухгалтер під час ведення обліку і здійснення податкових розрахунків на підприємстві має орієнтуватися у методологічних розбіжностях різних законодавчих баз, які регулюють дві економіко-правові системи - обліково-аналітичну та податкову.

Основною метою курсової роботи є розгляд особливості оцінки та визнання дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів згідно з чинним законодавством, детальний розгляд системи організації обліку на підприємстві та розробка пропозицій, щодо її удосконалення.

Обєктом дослідження є дебіторська заборгованість на прикладі ТОВ «Омега», основним видом діяльності є виготовлення обладнання і комплектуючих для металургійних підприємств. Для написання курсової роботи були дослідженні нормативно-правові документи, первинні документи, облікові регістри, фінансова звітність.

Предметом дослідження є сутність, класифікація, облік дебіторської заборгованості та облік резерву сумнівних боргів.

При написанні курсової роботи були використані методи дослідження:

.Спостереження. Наукове дослідження процесу організації обліку виникнення, сплати або списання дебіторської заборгованості, документальне оформлення всіх операцій стосовно дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

.Опис. В роботі описані всі вимоги та стандарти, яким повинен відповідати облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.

.Аналіз. Виявлення тенденцій протікання різних видів діяльності підприємства, аналіз особливого впливу дебіторської заборгованості на підприємство, а також аналіз наслідків, що випливають з порушення нормального обороту коштів на підприємстві. Виявлення закономірностей, що виникають та постають у процесі визнання заборгованості сумнівною або безнадійною.

.Узагальнення. Узагальнення всіх економічних показників ефективної діяльності підприємства.

Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку дебіторської заборгованості, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваного підприємства.

.Визнання, оцінка та класифікація поточної дебіторської заборгованості

поточний дебіторський заборгованість фінансовий

Дебіторська заборгованость та розкриття її у фінансовій звітності підприємства в Україні формується згідно з П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість.

За економічною сутністю дебіторська заборгованість - це складова оборотного капіталу, що являє собою вимоги до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. Збільшення дебіторської заборгованості означає вилучення засобів з обороту, що, у свою чергу, вимагає додаткового фінансування.

Дебіторською вважається заборгованість підприємству різних інших підприємств та осіб, що виникла на певну дату, а дебітори - це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів. [8]

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, а її сума може бути достовірно визначена, що зображено на малюнку 1.1. [23]

Поточна дебіторська заборгованість за одержані виробничі запаси, виконані роботи та послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, робіт і послуг.

Для організації обліку розрахунків з дебіторами на підприємстві треба визначитися з її класифікацією згідно з чинним законодавством. Так, обовязковим в Україні є поділ дебіторської заборгованості відповідно до п. 4 П(С)БО 10 на довгострокову та поточну, який залежить від нормального операційного циклу і терміну погашення заборгованості. [8]

Рис. 1.1 Критерії визнання дебіторської заборгованості

Визначення дебіторської заборгованості і її класифікація зображено на малюнку 1.2.[23]


Рис. 1.2 Класифікація дебіторської заборгованості

В бухгалтерському балансі дебіторську заборгованість відображають по її видам. Облік дебіторської заборгованості при розрахунках з покупцями ведеться по ціні реалізації продукції.

З метою складання фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками:

зв'язком з нормальним операційним циклом (нормальний операційний цикл -проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг);

терміном погашення;

об'єктами, щодо яких виникли зобов'язання дебіторів;

своєчасністю оплати боржником дебіторської заборгованості.

За першими двома ознаками виділяють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість (табл. 1.1). [35]

Таблиця 1.1

Класифікація дебіторської заборгованості

Види дебіторської заборгованостіПоточна дебіторська заборгованістьДовгострокова дебіторська заборгованістьЗаборгованість, повязана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послугЗаборгованість,не повязана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послугЗаборгованість за продукцію, товари, роботи, послугиЗаборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги забезпечені векселямиЗаборгованість за виданими авансамиЗаборгованість за майно, що передано у фінансову орендуЗаборгованість за розрахунки з бюджетомЗаборгованість, забезпечена довгостроковими векселямиЗаборгованість з нарахованих доходівЗаборгованість із внутрішніх розрахунківІнша поточна заборгованістьІнша довгострокова заборгованістьЗаборгованість, за якою термін оплати ще не наставЗаборгованість не оплачена у встановлений термінЗаборгованість, за якою минув строк позовної давності

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. До такої дебіторської заборгованості відноситься заборгованість орендаря за фінансовою орендою, за довгостроковими позиками, наданими юридичним та фізичним особам.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Поточною дебіторською заборгованістю вважається також сума дебіторської заборгованості, яка продовжується більш як один рік, але очікується, що вона буде погашена в ході нормального операційного циклу підприємства. [35]

В деяких випадках (по спеціальним завданням чи при виникненні сумніву в можливості утримання боргу) необхідно визначити реальність дебіторської заборгованості. Остання може бути реальною, сумнівною і безнадійною.

Для визначення реальності боргу необхідні підтвердження дебітора, дані про існування боржника, документальне обґрунтування боргу і дані про його тривалість.

Сумнівною називається заборгованість, по якій предявлені позови і претензії (спірні борги, дебітори по претензіям).

Безнадійною називається заборгованість по якій немає перспектив отримання, через що вона буде списана у збиток. Сюди відносяться борги, утримати які відмовились судово-арбітражні органи; борги, по яким сплинув строк позовної давності, борги відповідних підприємств і безвісті зниклих чи незаможних осіб, борги, що не мають документального обґрунтування для предявлення позову, недостачі понад норми природного збитку при відсутності винного.

Дебіторська заборгованість, з точки зору її реальності, може бути проаналізована тільки шляхом використання первинних документів і даних аналітичного бухгалтерського обліку. [35]

Дебіторська заборгованість за об'єктами, щодо яких виникають зобов'язання дебіторів, класифікується як:

дебіторська заборгованість, пов'язана з нормальною діяльністю підприємства з реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

дебіторська заборгованість, що не пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, а виникає внаслідок здійснення інших операцій.

дебіторську заборгованість, пов'язану з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, поділяють на;

дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;

векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.

Поточна дебіторська заборгованість, пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, представлена в Балансі у складі оборотних активів окремими статтями зазначених різновидів.

Дебіторську заборгованість, не пов'язану з реалізацією продукції, робіт, послуг, складають:

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

дебіторська заборгованість з нарахованих . доходів;

дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків.

Зазначені види поточної дебіторської заборгованості (в тому числі поточної частини довгострокової заборгованості), що не пов'язані з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, відображуються у Балансі як окремі статті.

Довгострокова дебіторська заборгованість представлена:

заборгованістю за майно, що передано у фінансову оренду;

заборгованістю, забезпеченою довгостроковими векселями;

іншою довгостроковою заборгованістю. Залежно від своєчасності оплати дебіторську заборгованість поділяють на:

дебіторську заборгованість, термін оплати якої не настав (нормальна);

дебіторську заборгованість, не оплачену в термін (прострочена);

дебіторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності (безнадійна). [28]

Початок обліку дебіторської заборгованості, як і облік будь-якого іншого сегменту обліку починається з визначення і вивчення нормативної бази яка регулює порядок та правильність здійснення обліку. Знання та розуміння нормативних джерел дозволяє приймати вірні та законодавчо обґрунтовані рішення.

Згідно Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, національні стандарти бухгалтерського обліку не повинні суперечити міжнародним міжнародним. Але на відміну від українських П(С)БО, МСФЗ не передбачають єдиного стандарту, що регулює облік дебіторської заборгованості.

Отже основним документом що регламентує розкриття інформації про дебіторську заборгованість щодо її обліку та розкриття у фінансовій звітності підприємств Україні є П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість.

Також питання щодо обліку дебіторської заборгованості регулюється міжнародними стандартами, серед яких: МСФЗ 1 Подання фінасових звітів, МСФЗ 32 Фінансові інструменти: визнання та оцінка.

Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами [8].

Отже дебіторську заборгованість регламентують чинні в Україні нормативні документи:

1.Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність Україні»від 16.07.99р. №996-ХІІ із змінами і доповненнями [1].

2.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (зі змінами і доповненнями) [2].

.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00р. № 356 [5].

.Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. № 73 (зі змінами і доповненнями) [7].

.- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість», затверджений наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р. (зі змінами і доповненнями) [8].

.- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов`язання» затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р. (зі змінами і доповненнями) [9].

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Крім цього в ньому визначено такі поняття, як «зобов'язання». Відповідно до Закону України № 996 від 16.07.99 р. підприємство (організація) самостійно визначає облікову політику на рік, де відображаються основні засади організації та ведення обліку на підприємстві.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція № 291 про його застосування встановлюють позначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності. План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації і групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. Згідно Інструкції №291 для обліку зобов'язань призначений клас 5 «Довгострокові зобов'язання» і 6 «Поточні зобов'язання» Плану рахунків, склад яких відповідає структурі довгострокових та поточних зобов'язань.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» регламентується на законодавчому рівні. Це П(С)БО визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності. Норми цього П(С)БО застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ). [9].

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків).

Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі - підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них повинна обиратися підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. [28]

Цей перелік можна доповнювати і іншими нормативними документами, які прямо або опосередковано регламентують облік дебіторської заборгованості в Україні.

2.Облік поточної дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів

Поточна дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. Можна визначити два головних види поточної дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).

Операції називаються товарними, якщо йдеться про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг. Тобто товарна дебіторська заборгованість виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства, яка може передбачати продаж товарів, виконання робіт та надання послуг.

Розрахунки з покупцями та замовниками належать до товарних відповідно до визначення.

Покупці - це фізичні абоюридичні особи, які купують товари (роботи, послуги).

Замовники - це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору.

Нетоварна (або неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від іншої діяльності підприємства (тобто операцій інших, ніж продаж товарів, виконання робіт або надання послуг). Нетоварна дебіторська заборгованість відображається в обліку під відповідними назвами і не входить до складу товарної дебіторської заборгованості. [36]

Для обліку товарної та нетоварної поточної дебіторської заборгованості використовують такі рахунки 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку:

) Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» призначається для обліку товарної дебіторської заборгованості. За дебетом відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації. За кредитом відображається сума платежів, які надійшли на рахунки підприємств. Відображається у звітності: Баланс (ф. № 1), рядок 161.

) Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» призначено для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, за відшкодування завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний господарський рік. За дебетом відображається при виникненні (збільшенні) поточної дебіторської заборгованості. За кредитом відображається погашення чи списання дебіторської заборгованості. Відображається у звітності: Баланс (ф. № 1), рядки 170 - 210.

) Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» призначений для обліку резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення. За дебетом відображається списання сумнівної заборгованості. За кредитом - створення резерву сумнівних боргів. Відображається у звітності: Баланс (ф. № 1), рядок 162. [38]

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуго) являє собою заборгованість покупців та замовників за надану їм продукцію (товари, роботи, послуги). Вона визнається активом одночасно з вигнанням доходу від реалізації продукції', товарів, виконання робіт, надання послуг та оцінюється за первісною вартістю (п. 6 П(С)ЬО 10 «Дебіторська заборгованість»).

Для обліку поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послупі) Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Мнфіну від 30.11.99 р. № 291. призначено рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Його використовують для узагальнення інформації' про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселем, з також для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ). [28]

За дебетом рахунку 36 відображають продажну вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає ПДВ, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом - суму платежів, яка надійшла на рахунки підприємства в банківських установах, у касу та інші види розрахунків.

До рахунку 36 передбачено такі субрахунки:

) "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

)"Розрахунки з іноземними покупцями";

)"Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп (ПФГ)';

)«Розрахунки за гарантійним забезпеченням»

В таблиці 2.1 відображені типові бухгалтерські записи за рахунком 36. [22]

Таблиця 2.1

Типові бухгалтерські записи за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Дт Рахунок 36 Ктза дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:30 «Каса»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»31 «Рахунки в банках»48 «Цільове фінансування і цільові надходження»34 «Короткострокові векселі одержані»64 «Розрахунки за податкамий платежами»35 «Поточні фінансові інвестиції»70 «Дохід від реалізації»37 «Розрахунки з різними дебіторами»71 «Інший операційний дохід»38 «Резерв сумнівних боргів»76 «Страхові платежі»50 «Довгострокові позики»51 «Довгострокові векселі видані»60 «Короткострокові позики»62 «Короткострокові векселі видані»63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»64 «Розрахунки за податками й платежами»65 «Розрахунки за страхуванням»68 «Розрахунки за іншими операціями»70 «Дохід від реалізації»76 «Страхові платежі»84 «Інші операційні витрати»85 «Інші затрати»90 «Собівартість реалізації»93 «Витрати на збут»94 «Інші витрати операційної діяльності»99 «Надзвичайні витрати»

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками повинен забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати за якою ще не настав, а також заборгованість, несплачену в строк.

Аналітичний облік повинен бути організований таким чином, щоб своєчасно надавати управлінцям необхідну повну інформацію про стан розрахунків з дебіторами з метою оптимізації її обсягу та забезпечення своєчасного погашення.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

Синтетичний облік дебіторської заборгованості можна представити у вигляді господарських операцій та проводок до них (Додаток Д).

По-перше, поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. [35]

Продаж товарів, робіт або послуг вітчизняним покупцям та замовникам відображається на рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (табл. 2.4).

Таблиця 2.2

Типові бухгалтерські прведення з обліку продажу товарів, робіт, послуг

№ з/пНазва господарської операціїОборотиСума, грн.Назва бухгалтерського регістру або номер додаткуДтКт1.Відвантажено товар покупцю3617028640,0Договір купівлі-продажу, видаткова накладна (додаток Б)2.Відображено ПДВ7026411440,0Податкова накладна3Врахована раніше одержана від покупця предоплата68361 4320,00 Рахунок - фактура (додаток А), Банківська виписка4Остаточно оплачено покупцем за товар3113614320,00Платіжне доручення Банківська виписка

Дебіторська заборгованість, що не повязана з реалізацією продукції, робіт, послуг, обліковується на рахунку 37 Розрахунки з різними дебіторами (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Розрахунки з різними дебіторами та відповідні їм облікові рахунки

Види заборгованості різних дебіторівРахунок, що відповідає виду заборгованості1. При сплаті постачальнику або підряднику авансом кошти за матеріали, роботи, послуго371 Розрахунки за виданими авансами2. При видачі підзвітній особі, працівнику підприємства кошти на поїздку у відрядження, придбання товарно-матеріальних цінностей372 Розрахунки з підзвітними особами"3. При нарахуванні дивідендів, відсотків, роялті та тлі., що підлягають отриманню від інших підприємств373 Розрахуй ки| за нарахованими доходами4. При предявленні постачальникам, підрядникам, покупцям претензій та визначені сум штрафів, пені, неустойки374 Розрахунки за претензіями5. При встановленні розміру відшкодувань винною особою витрат іа псування та нестачу товарно-матеріальних цінностей, а також нестачу грошових коштів підприємства375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків6. Інші види розрахунків за дебіторською заборгованістю, що не відносяться до перерахованих вище377 Розрахунки з іншими дебіторами

Аналітичний облік на субрахунках ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Розглянемо особливості обліку на цих субрахунках. [31]

Розрахунки за виданими авансами. Для обліку розрахунків за авансами, виданими іншим підприємствам, використовується субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами». За дебетом субрахунку 371 обліковуються суми виданих авансів, а також суми, сплачені за рахунками за виконані роботи за проміжними рахунками. За кредитом субрахунку 371 обліковуються суми, погашені зарахуваннями при розрахунках за поставлені матеріали, товари, виконані роботи, суми авансів, які повернені постачальниками та підрядниками як невикористані, тощо.

Розрахунки з підзвітними особами. У процесі діяльності підприємства мають місце господарські операції, пов'язані з видачею грошей підзвітним особам. Службовці отримують грошові кошти для різних цілей - закупівлі запасів, матеріалів, товарів, поїздок у відрядження та ін. Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Для обліку підзвітних сум у бухгалтерському обліку використовується рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

К-т 30 «Каса».

За кредитом рахунка 372 обліковуються витрачені суми:

а) на відрядження:

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» - за відрядження цехового персоналу,

Д-т 92 «Адміністративні витратами» - за відрядження загальногосподарського персоналу.

б) на господарські витрати:

Д-т 20 «Виробничі запаси»

Д-т 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - на вартість придбаних запасів або оплачених витратах на їх перевезення, зберігання

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» - при оплаті витрат на капітальне будівництво, придбання основних засобів та нематеріальних активів

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Щодо кожного авансового звіту визначається результат використання авансу. Якщо сума авансу перевищує витрати, невикористана сума повертається у касу:

Д-т 30 «Каса»

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Якщо ж сума фактичних витрат перевищує суму авансу, перевитрата повертається підзвітній особі з каси:

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

К-т 30 «Каса».

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами організується у розрізі особових рахунків і щодо кожної авансової суми окремо. [31]

Розрахунки за претензіями. Виникнення розрахунків за претензіями на підприємстві пов'язане з нестачею товарів при постачанні, отриманням товарів невідповідної якості, помилковим списанням банком грошових коштів з розрахункового рахунка та ін.

Розрахунки за претензіями обліковуються на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» За дебетом відображаються: розрахунки за претензіями до постачальників та підрядників, за кредитом - відображається списання сум претензій (грошових коштів - при зарахуванні претензійних сум, витрат - якщо постачальники відмовляються від претензій або суд відхиляє претензії).

Підставою для записів операцій на субрахунку 374 є акти приймання вантажів, рішення арбітражних органів, письмове погодження постачальників на задоволення претензій, а також виписки банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій. Аналітичний облік розрахунків за претензіями ведеться за кожним дебітором окремо. [28]

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків. Бухгалтерський облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей здійснюється на субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». Регламентується Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.

За дебетом цього субрахунка відображаються суми виявлених нестач, а за кредитом - списання цих сум. Одночасно суми невідшкодованих нестач обліковуються на забалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», на якому ведеться аналітичний облік за кожним боржником окремо. [31]

Після встановлення конкретних винуватців суми списуються із забалансового субрахунка.

Аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків ведеться за кожним дебітором окремо.

Розрахунки з іншими дебіторами. На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік дебіторської заборгованості, яку не було відображено на інших рахунках та субрахунках, а саме: усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), розрахунки за орендними операціями, розрахунки, пов'язані зі здійсненням спільної діяльності, розрахунки з реалізації необоротних активів та запасів (крім реалізації, пов'язаної з основною діяльністю) та інші розрахунки.

За дебетом субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в Балансі у складі оборотних активів. [31]

На практиці господарювання є звичним явище вчасної несплати заборгованості дебітором, тому відображення повного обсягу дебіторської заборгованості покупців не відображатиме реальної вартості активів підприємства. Оскільки відповідно до принципу обачності активи не повинні бути завищені, П(С)БО 10 передбачено створення резерву сумнівних боргів, котрий забезпечить відображення у балансі чистої дебіторської заборгованості, тобто тієї її частини, яку підприємство очікує отримати.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Принцип нарахування та відповідності у бухгалтерському обліку вимагає зіставлення доходів, що виникають від реалізації продукції (робіт, послуг), та витрат, понесених у звязку з отриманням цих доходів. Зокрема, збитки за сумнівними боргами покупців виникають у момент продажу їм продукції і повинні бути віднесені на витрати періоду, коли відбулась реалізація. Тому резерв сумнівних боргів розраховується в кінці кварталу або року (регламентується обліковою політикою підприємства) та відноситься на витрати звітного періоду.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

)застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

)застосування коефіцієнта сумнівності.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Перший метод передбачає аналіз рахунків дебіторської заборгованості покупців в розрізі кожного підприємства. Його рекомендується використовувати тим підприємствам, котрі добре проінформовані про платоспроможність своїх покупців (при цьому кількість останніх є невеликою).

Наприклад, згідно облікових регістрів є дані про дебіторську заборгованість покупців ТОВ «Омега» станом на 01.01.2014 року,вони наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Стан дебіторської заборгованості покупців ТОВ «Омега»

Назва контрагентаСума поточної дебіторської заборгованостіУ тому числі сумнівна заборгованістьТОВ «ЕСМ»50000,00-ТОВ «Премєр»20000,00-ТОВ «Святязь»30000,0015000,00Усього100000,0015000,00

Відділом збуту ТОВ Омега проаналізовано платоспроможність усіх покупців і виявлено, що ТОВ «Світязь» навряд чи розрахується за своїми боргами, сумнівність визначено у сумі 50%. Тому на суму заборгованості цього підприємства створюється резерв сумнівних боргів у розмірі 15000 грн.

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. При цьому коефіцієнт сумнівності може розраховуватись такими способами:

)класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;

)визнання питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

)визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні роки.

Суть першого способу зводиться до групування дебіторської заборгованості за строками її непогашення та визначенням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.

Для того, щоб встановити коефіцієнт сумнівності, потрібно проаналізувати фактичні суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію (роботи, послуги) за попередні періоди.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або позовний термін якої минув.

Аналізувати потрібно дані попередніх періодів за один, два або три роки.

Наприклад визначимо резерв сумнівних боргів для ТОВ Омега, дебіторська заборгованість якого станом на 31.12.2013 року становить 350000 грн. з наступним розподілом за строками її непогашення:

група 1 (1-30 днів)- 220000 грн.; група 2 (31 -60 днів) - 100000 грн.;

група 3 (більше 60 днів) - 30000 грн.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу станом на 31.12.2013 року - 15000 грн.

Дані про стан дебіторської заборгованості підприємства за попередні три роки наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Відомості про стан дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2011-2013 рр.

Дата балансуСальдо дебіторської заборгованості, грн.Заборгованість, що визнана безнадійною в наступному році, у складі сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього року, грн.Група 1Група 2Група 3Група 1Група 2Група 331.12.201120000010000050000200040001000031.12.201222000080000400002000100001800031.12.20133000001500009000040001600030000Разом72000033000018000080003000058000

Визначаємо коефіцієнт сумнівності як відношення суми безнадійних боргів певної групи до загального розміру дебіторської заборгованості.

Розрахунок проводиться за наступною формулою:

Кс = ∑ Бдз : ДЗ (2.1)

де Кс - коефіцієнт сумнівності за групою за n-й період;

Бдз - безнадійна дебіторська заборгованість за групою за n-й період;

ДЗ - дебіторська заборгованість за групою за n-й період.

Як правило, коефіцієнт сумнівності зростає із збільшенням строку непогашення дебіторської заборгованості.

Коефіцієнти сумнівності для кожної групи дебіторської заборгованості:

група 1: 8000/720000=0,011

група 2: 30000/330000=0,091

група 3: 58000/180000-0,322

Величина резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2013р. розраховується:

x0,011+100000x0,091+30000x0,322= 21180грн.

Дт 944 Сумнівні та безнадійні борін - 6180

Кт 38 Резерв сумнівних боргів - 6180

Розглянемо приклад розрахунку резерву сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції (робіт, послуг) на умовах наступної оплати.

За 2013 рік ТОВ «Омега» мало чистий дохід на умовах наступної оплати становить 965000 грн. Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки (табл.2.6).

Таблиця 2.6

Відомості про дебіторську заборгованість підприємства

РокиЧистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.Сума дебітореької заборгованості, що визнана безнадійною, тне. ірн.201075010201182016201284530Разом241556

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості визначається:

Кс = 56 : 2415 = 0,0232

Отже, в 2013 році сума резерву сумнівних боргів повинна бути створена на суму: 965000 х 0,0232 = 22388 грн.

У даному випадку буде зроблено запис:

Дт 944 Сумнівні та безнадійні борги - 22388

Кт 38 Резерв сумнівних боргів - 22388

Розглянемо приклад розрахунку резерву сумнівних боргів, використовуючи третій спосіб визначення коефіцієнта сумнівності.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2013 року підприємство для спостереження обрало період за попередні 3 місяці. Дебіторську заборгованість згруповано за строками її непогашення у 3 групи (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Відомості про стан дебіторської заборгованості та списання

МісяціФактично списано безнадійної дебіторської заборгованості, тис.грнСальдо дебіторської заборгованості на кінець попередньою року. тис.грнГрупа 1Група 2Група 3Група 1Група 2Група 3Жовтень152035700650500Листопад-3035730750600Грудень2010-900850450Разом356080---Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за формулою:

Кс = ∑ (Бдзn : ДЗn) : І (2.2)

де Кс - коефіцієнт сумнівності відповідної групи;

Бдзn - фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість за n-й період;

ДЗn - дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець n -го періоду

І - кількість місяців.

Розрахуємо коефіцієнти сумнівності:

група 1: (15:700+20:900):3=0,015 (1,5%)

група 2: (20:650+30:750+10:850):3=0,027 (2,7%)

група 3: (35:500+35:600):3=0,042 (4,2%)

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року визначається: 900x0,015+850x0,027+450x0,042= 55,35 (тис. грн.)

Зауважимо, що метод нарахування резерву сумнівних боргів, а також спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності підприємство обирає самостійно і фіксує в наказі про облікову політику. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

За різними методами отримано різні розміри резерву. Отже, вибір методу досить сильно впливає на кінцеві показники, тому перед вибором методу потрібно ретельно проаналізувати ситуацію на підприємстві.

Для обліку резерву сумнівних боргів планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів». Незважаючи на те, що даний рахунок відноситься до третього класу він є пасивним.

На рахунку38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладенівП(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

За кредитом рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом-списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів (табл. 2.8 [31]).

Аналітичний облік на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться в розрізі боржників або за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.8

Типові бухгалтерські записи по рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів»

За дебетом з кредитом рахунків:За кредитом з дебетом рахунків:36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»84 «Інші операційні витрати»71 «Інший операційний дохід»93 «Витрати на збут»94 «Інші витрати операційної діяльності»

Відображення у бухгалтерському обліку формування резерву сумнівних боргів та списання дебіторської заборгованості (табл. 2.9). [34]

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Таблиця 2.9

Основні бухгалтерські прведення по рахунку 38 «Резерв сумнівної заборгованості»

№ з/пЗміст операціїКореспонденція рахунківДебетКредит1Створено резерв сумнівних боргів944 «Сумнівні та безнадійні борги»38 «Резерв сумнівних та безнадійних боргів»2Списана дебіторська заборгованість покупців, що визнана безнадійною38 «Резерв сумнівних та безнадійних боргів»36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»Одночасно сума списаної дебіторської заборгованості відображається на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість»3Внаслідок зміни у фінансовому стані покупця відновлюється сума його заборгованості, раніше визнана безнадійною36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»716 «Відшкодування раніше списаних активів»Одночасно сума відновленої дебіторської заборгованості списується з позабалансового рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість»4Надійшло від покупця у рахунок погашення його заборгованості311 «Поточні рахунки в національній валюті»36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»5Списана безнадійна дебіторська заборгованість за виданими авансами944 «Сумнівні та безнадійні борги»371 «Розрахунки за виданими авансами»Одночасно сума списаної дебіторської заборгованості відображається на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість»

У разі відшкодування раніше списаної заборгованості роблять такі бухгалтерські записи:

.Отримано кошти від безнадійного боржника

Дт 311 Поточні рахунки в національній валюті

Кт 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями

.Списано дебіторську заборгованість з позабалансового рахунку (якщо вона ще там обліковується)

Кт 071 Списана безнадійна заборгованість

.Віднесено суму відшкодування на доходи періоду

Дт 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями

Кт 719 Інші доходи від операційної діяльності

В цьому випадку відшкодування безнадійного боргу не призведе до зміни чистої реалізаційної вартості у балансі. [32]

3. Інвентаризація поточної дебіторської заборгованості

Згідно ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для забезпечення достовірності даних у річній фінансовій звітності підприємства зобовязані проводити інвентаризацію активів і зобовязань.

Інвентаризація дебіторської заборгованості полягає у виявленні за відповідними документами її залишків і ретельній перевірці обґрунтованості сум, які обліковуються на рахунках. Члени інвентаризаційної комісії встановлюють терміни виникнення дебіторської заборгованості, її реальність, осіб, винних у пропущенні термінів позовної давності, перевіряють вжиті заходи зі стягнення заборгованості.[21]

Механызм проведення інвентаризацією поточної дебіторської заборгованості, полягає впрведенні наступних дій:

бухгалтерія повинна направити Акти звірки взаєморозрахунків (додаток Ж ) усім контрагентам, з якими у підприємства відбувались господарські операції з вимогою підтвердити або заявити свої заперечення по сумам заборгованості або переплати на протязі установлених строків (як правило 3-10 робочих днів). Якщо відповіді на цей запит контрагент не на дає на протязі встановленого строку, то суми вказані в Акти звірки взаєморозрахунків вважаються узгодженими;

узгоджені Акти звірки взаєморозрахунків або акти з запереченнями пред'являються інвентаризаційній комісії для вивчення;

в разі не узгодження сум між контрагентами, постачальник повинен надати копії документів, що підтверджують виникнення боргу перед ним (видаткові накладні з підписами про отримання матеріальних цінностей, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури), а покупець - надати документи з оплати або повернення товарно-матеріальних цінностей (чеки, платіжні доручення з відміткою банку про переведення коштів, виписки банку або видаткові накладні, що підтверджують про повернення товарів);

на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, іншими дебіторами повинні залишатися лише погоджені суми. В окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені або залишились не з'ясованими, розрахунки з дебіторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними. Зацікавлена сторона зобов'язана передати матеріали про розбіжності відповідним органам для винесення рішення;

суми за розрахунками з установами банків, фінансовими й податковими органами мають бути погоджені з ними. Залишення в обліку неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається;

до акта інвентаризації розрахунків додається довідка про дебіторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у цьому, а також назви й адреси дебіторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості.

при інвентаризації стану розрахунків із працівниками підприємства перевіряються звіти підзвітних осіб за виданими авансами із врахуванням їх цільового призначення; виявляються невиплачені суми заробітної плати, які підлягають депонуванню, а також суми та причини виникнення перевиплат працівникам; обґрунтованість відображеної в бухгалтерському обліку заборгованості за недостачами та крадіжками. [28]

Загалом специфіка проведення інвентаризації дебіторської заборгованості полягає в тому, що перевірка здійснюється за допомогою прийомів документального контролю [15]:

) прийоми перевірки окремого документу: формальна перевірка; арифметична перевірка; нормативно-правова перевірка;

) прийоми перевірки декількох документів, що відображають одну і ту ж або взаємоповязані операції: зустрічна перевірка; взаємний контроль;

) прийоми перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей: контрольне порівняння; відновлення кількісно-сумового обліку; хронологічна перевірка.

Специфікою процесу інвентаризації дебіторської заборгованості є необхідність перевірки поряд з суто бухгалтерською інформацією відповідності здійснених операцій законодавчо-правовим нормам.

Особливу увагу інвентаризаційна комісія приділяє перевірці дат виникнення і строків погашення поточної дебіторської заборгованості, простроченій заборгованості, а також оцінці поточної дебіторської заборгованості.

Загальний строк позовної давності для правовідносин, що регулюються законодавством України, визначено Цивільним кодексом України і становить три роки, але в окремих випадках може встановлюватись спеціальна позовна давність, менша або триваліша порівняно із загальною (від 1 до 10 років).

Для міжнародних договорів можуть бути встановлені інші правила, які відповідають Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів А\CONF\63\15, яка ратифікована Україною. Відповідно до неї строк позовної давності становить 4 роки. [39]

Поточна дебіторська заборгованість належить до активів підприємства та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, згідно п. 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Оскільки чистою реалізаційною вартістю дебіторської заборгованості є сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів (згідно п. 4 П(С)БО 10), то для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

При цьому підприємству слід визначити сумнівну та безнадійну дебіторську заборгованість. Нагадаємо, що згідно з пунктом 4 П(С)БО 10:

сумнівною заборгованістю визнається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її погашенні дебітором;

безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість в її неповерненні дебітором або за якою минув термін позовної давності. [8]

Отже, у разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною її сума списується з рахунків 36, 37, а сумнівна заборгованість продовжує обліковуватися у складі дебіторської заборгованості підприємства (рахунки 36, 37), і щодо неї необхідно нарахувати резерв сумнівних боргів.

Отже, інвентаризація поточної дебіторської заборгованості на підприємстві забезпечує достовірність даних у річній фінансовій звітності. Невиконання вимог може мати негативні наслідки для конкретної юридичної особи. Один з них - невизнання перевіряючими органами або аудиторами результатів обов'язкової інвентаризації, проведеної без дотримання вимог чинного законодавства. Що, своєю чергою, може призвести до невизнання річного балансу підприємства.

4. Відображення поточної дебіторської заборгованості в облікових регістрах та фінансовій звітності

Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обовязкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа, код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники, посади, прізвищі і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Також первинні документи з обліку розрахунків (табл. 4.1.) слугують основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками [12]

Детально процес виникнення дебіторської заборгованості можна представити у такому вигляді:

Спочатку оформлюється договір купівлі-продажу цінностей (товарів, робіт, послуг) між підприємством-постачальником і підприємством - покупцем. Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється «Рахунок-фактура» (Додаток А), в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства - постачальника здійснюється за допомогою документа «Платіжне доручення». (Додаток Г). Підтвердженням здійснення оплати постачальника є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства. [27]

Таблиця 4.1

Первинні документи з обліку дебіторської заборгованості

Первинні документи з обліку розрахунківРозрахунки з вітчизняними покупцямиРозрахунки з іноземними покупцямиВиникнення заборгованостіНакладніКомерційні документи (рахунки-фактури);Рахунки-фактуриТранспортні накладні (СМR - залізнична транспортна накладна, авіа накладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи)РахункиПлатіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установАкт прийнятих робіт, послугРозрахунки бухгалтерії про наявність курсових різницьПодаткові накладніТоварно-транспортні накладніПогашення заборгованості Виписки банкуВиписки банкуПрибутковий касовий ордерВекселіВекселі

Основним первинним документом, що свідчить про відвантаження продукції є накладна (Додаток Б). У накладній вказується дата відвантаження, найменування продукції, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю, вартість із ПДВ та суму ПДВ. У накладній фіксуються банківські реквізити, найменування покупця.

До виписаної накладної додається «податкова накладна». В податковій накладній вказуються реквізити накладної на відвантаження продукції. Податкова накладна виписується у двох примірниках і реєструється у книзі обліку реалізації.

Для підприємства податкова накладна є підставою для збільшення суми податкового зобовязання з ПДВ, а для підприємства - замовника - документом, що дає право на зарахування суми податкового кредиту з ПДВ.

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси. [35]

Оплату за товарно-матеріальні цінності платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють платіжними дорученнями , в яких міститься посилання на укладений договір. Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформлюється розрахунком (довідкою) бухгалтерії

При відвантажені товарно -матеріальних цінностей за допомогою транспорту, повинна бути оформлена «Товарно-транспортна накладна» (Додаток В).

Вантажі, які надходять на підприємство від постачальників, реєструють у «Журнал обліку вантажів, що надійшли».

Записи у «Картки складського обліку» цінностей, що надійшли, здійснюються на підставі товарно-транспортних накладних або «Прибуткового ордера», який оформляється комірником по факту їх надходження. Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3 .[35]

У процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, термін й мета відрядження.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення про відрядження. Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі виправдовуючи документи. [24]

Обліково-економічна інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку шляхом занесення методом подвійного запису до регістрів синтетичного та аналітичного обліку з використанням типової кореспонденції рахунків.

Підприємства самостійно обирають форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів бухгалтерського обліку, порядку, способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку i з урахуванням особливостей своєї діяльності i технології обробки облікових даних. Отже, підприємству необовязково застосовувати затверджені Методичні рекомендації i регістри. [38]

Проте, часто підприємства щоб не витрачатися на розробку власної форми бухгалтерського обліку, використовують вже затверджену системи, яка може задовольнити його потреби та врахувати попередній варіант узагальнення обліково-економічної інформації.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (крім зобов'язань, облік яких ведеться в Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється в Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6. Більш детальне інформаційне забезпечення обліку дебіторської заборгованості розглянуто в таблиці 4.2 [35]

Таблиця 4.2

Інформаційне забезпечення операцій з обліку дебіторської заборгованості

Вид дебіторської заборгованостіПервинні документиОблікові регістри123Розрахунки з покупцями та замовникамиУкладений договір; товаро-транспортна накладна; рахунок-фактура; приймальна квитанція; акт виконаних робіт (наданих послуг); акт звіряння розрахунків; бухгалтерська довідка (отримання від покупців авансів у погашення дебіторської заборгованості); платіжне доручення (зведене платіжне доручення); виписка банку; розрахунковий чек; вексель; прибутковий касовий ордер (готівкові розрахунки); розрахунок курсових різниць.Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовникамиРозрахунки за виданими авансамиУкладений договір на поставку продукції, товарів, робіт, послуг; укладений договір з підрядними будівельними організаціям; товаро-транспортні накладні (якщо аванси видають товарами, матеріалами та ін.); бухгалтерська довідка3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки з підзвітними особамиАвансовий звіт, прибутковий касовий ордер; видатковий касовий ордер; платіжна відомість; накладна (при видачі продукції для реалізації на ринку);3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки за нарахованими доходамиРозрахунок дивідендів, відсотків, роялті; видатковий касовий ордер; платіжна відомість;3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки за претензіямиКомерційні акти; акти взаємозвірки; рішення суду; предявлена претензія; платіжне доручення; виписки банку; розрахунковий чек; прибутковий касовий ордер.3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки за відшкодуванням завданих збитківАкт; інвентаризаційний опис; порівняльні відомості результатів інвентаризації; прибутковий касовий ордер; виписка банку; бухгалтерська довідка (у разі віднесення в рахунок оплати праці); рішення суду; рішення кірівництва підприємства3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки за Позиками членам Кредитних спілокДоговір; видатковий касовий ордер; платіжна відомість.3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиРозрахунки з іншими дебіторамиДоручення-зобовязання про утримання з оплати праці суми чергових платежів (при купівлі працівником підприємства товарів у кредит); кредитний договір; накладна на видачу форменого одягу; відомість на продаж акцій; розрахунок розподілу доходів; рішення суду; виписка банку; витяг з протоколу спеціалізованого аукціону (оприбуткування акцій); відомість підписки на акції; прибуткові касові ордери; накладні (якщо внески в статутний капітал здійснюють матеріальними цінностями); розрахунок нарахування дивідендів; платіжні доручення.3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторамиЗаборгованість за майно, що передано у фінансову орендуДоговір про фінансову оренду; акт приймання-передачі обєкта фінансової оренди; розрахунок бухгалтерії розміру амортизації (при передачі основних засобів у фінансову оренду); бухгалтерська довідка (переведення довгострокової дебіторської заборгованості у поточну; сплачені авансом орендні платежі); розрахунок орендної плати.3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселівРозрахунки за допомогою векселівПрибуткові касові ордери; платіжне доручення; розрахунковий чек (виписка банку); бухгалтерська довідка (розрахунок); акт списання втрачених векселів.3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів

Відомості аналітичного обліку як складова частина Журналу 3 ведуться окремо за операціями на рахунках 36, 37, 63, 64, 68, 34, 51, 182, 62. Методичні рекомендації передбачають також ведення окремої Відомості аналітичного обліку по операціях на окремих субрахунках, зокрема для обліку розрахунків із підзвітними особами, за претензіями, за авансами виданими й одержаними тощо.

Слід зазначити, що синтетичний i аналітичний облік за наведеними рахунками бухгалтерського обліку досить компактний i практичний. Уніфікація обліку операцій на цих рахунках із веденням потрібної кількості відомостей i вкладених аркушів до них (продовження відомості) дає змогу охопити всі операції за місяць. [24]

Основні вимоги до фінансової звітності викладено в Законі України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність та в П(С)БО №1-5 1, 3-6. Окремі питання подання фінансової звітності розкриваються в інших національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Процес відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства можна представити наступним чином. [38]

Відображення дебіторської заборгованості в балансі за рахунками бухгалтерського обліку згідно з існуючою методикою подане в таблиці 4.3. [35]

Необхідно відмітити, що міжнародні стандарти не вимагають відображення дебіторської заборгованості в балансі за винятком резерву сумнівності, на відміну від існуючої в Україні методики.

У звіті про фінансові результати (форма №2) у статті Інші операційні витрати (рядок 2180) відображаються відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до п.11 П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість.

Таблиця 4.3

Узгодженість відображення інформації про дебіторську заборгованість за Балансом (Звіт про фінансовий стан) та за Планом рахунків

БалансРахунки (су брахунки)СтаттяРядокКод рахункаНазва субрахунки1234І. Необоротні активи Довгострокова дебіторська заборгованість1040181Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду182Довгострокові векселі отримані183Інша дебіторська заборгованістьII. Оборотні активи Векселі отримно1105 додаткова стаття341Короткострокові векселі, отримані в національній валюті342Короткострокові векселі, отримані в іноземній валютіДебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна = вартість первісна вартість - резерв сумнівних боргів1125361Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками362Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками363Розрахунки з учасниками ПФГ38Резерв сумнівних боргівДебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом за виданими авансами із нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заооргованість1135641Розрахунки за податками642Розрахунки за обов'язковими платежами1130371Розрахунки за виданими авансами1155373Розрахунки за нарахованими доходами682Внутрішні розрахунки683Внутрішньогосподарські розрахунки372Розрахунки з підзвітними особами374Розрахунки за претензіями375Розрахунки з відшкодування завданих збитків376Розрахунки за позичками членам кредитних спілок377Розрахунки з іншими дебіторами1136 додаткова стаття65Розрахунки за страхуванням

У звіті про фінансові результати (форма №2) у статті Інші операційні витрати (рядок 2180) відображаються відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до п.11 П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість.

Зміни в дебіторській заборгованості, повязані з операційною та інвестиційною діяльністю, відображаються у Звіті про рух грошових коштів у складі річної фінансової звітності підприємств, який складається за даними балансу та первинного обліку. Зміст, форма, загальні вимоги до його складання та розкриття статей стосовно відображення дебіторської заборгованості закріплені у П(С)БО 4 Звіт про рух грошових коштів:

у статті Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів у графі Надходження відображається зменшення, а у графі Витрати - збільшення в складі витрат майбутніх періодів, які відбулися протягом звітного періоду. Для цього знаходять різницю між даними балансу на кінець і на початок звітного періоду за рядком 1170;

у статті Отримані відсотки відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам, у тому числі і за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів, тобто за довгостроковою дебіторською заборгованістю.

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам звітності повної і правдивої інформації про зміни, які відбулися в складі коштів і їх еквівалентів за звітний період, що впливає на результати аналізу дебіторської заборгованості. Згідно з вимогами П(С)БО до складу фінансової звітності входять Примітки до фінансової звітності, в яких відображається інформація про дебіторську заборгованість як за товари, роботи та послуги, так ііншу поточну дебіторську заборгованість, у тому числі за строкам непогашення (до 12 місяців; від 12 до 18 місяців; від 18 до 36 місяців) (розділ IX).

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі розглянуто узагальнення інформації про дебіторську заборгованість в облікових регістрах бухгалтерського обліку та здійснено аналіз інформаційного забезпечення обліку операцій з дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати що квартально.

Поточна дебіторська заборгованість (короткострокова) - це заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. В роботі була детально розглянута класифікація поточної дебіторської заборгованості.

В четвертому розділі курсової роботи розглянуте питання документально оформлення дебіторської заборгованості з моменту виникнення, визнання (облік за первинними документами, потім обліку (облікові регістри) та узагальнення інформації у фінансовій звітності. Первинними документами, що підтверджують виникнення дебіторської заборгованості є накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні,рахунки, рахунки - фактури, акти виконаних робіт.

Для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп призначений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає: податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обовязкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства у банківських установах, у касу, та інші види розрахунків.

Дебіторська заборгованість, що не повязана з реалізацією продукції, робіт, послуг, обліковується на рахунку 37 Розрахунки з різними дебіторами, що включає облік розрахунків за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків та з іншими дебіторами.

При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик непогашення всієї дебіторської заборгованості. Тому на підприємстві завжди є дебіторська заборгованість, щодо повернення якої є сумніви.

На суму такої заборгованості підприємство створює резерв сумнівних боргів. Згідно П(с)БО №10 підприємства мають можливість формувати резерв сумнівних боргів двома способами:

.Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

.На основі класифікації дебіторської заборгованості.

Проте на підприємствах, кількість дебіторів якого є значною, доцільніше використовувати метод класифікації дебіторської заборгованості. І саме спосіб формування резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості є більш економічно доцільним.

Для обліку резерву сумнівних боргів планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів». Рахунок відноситься до третього класу, він є пасивним. Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів: застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості і застосування коефіцієнта сумнівності. В роботі розглянуті основні методи обчислення резерву сумнівної заборгованості. Кожне підприємство самостійно визначає метод нарахування і закріплює його в наказі про облікову політику.

Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з дебіторами). Керівнику підприємства з метою отримання повної й оперативної інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням відповідних фахівців.

Організацію обліку дебіторської заборгованості на підприємстві необхідно починати з процедури підготовки облікової політики. Наказ про облікову політику повинен читко визначати критерії визнання сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості, а також метод обчислення резерву сумнівних боргів.

Для обєктивного обліку дебіторської заборгованості підприємство повинно обовязково визначати величину резерву сумнівних боргів і включати до підсумку балансу розмір заборгованості за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням величини резерву сумнівних боргів.

Також необхідно переглядати на дату балансу (останній день звітного періоду) довгострокову заборгованість за окремими дебіторами. Якщо до терміну погашення заборгованості залишилося менш ніж 12 місяців (на визначену дату), слід відображувати минулу довгострокову заборгованість як поточну.

Оптимальною та результативною можна вважати таку діяльність підприємства, оцінка показників якої свідчить про високий рівень прибутковості та ліквідності. Для забезпечення постійної наявності оборотних коштів і платоспроможності підприємства дуже важливе значення мають розміри його дебіторської заборгованості. Тому підготовка достовірної та теоретично обґрунтованої вихідної інформації, яка буде застосована при складанні фінансової звітності, потрібна як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам для проведення аналізу та здійснення оцінки показників діяльності підприємства з метою прийняття ефективних управлінських рішень.


1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-ХІV. зі змінами

.Інструкція «Про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. зі змінами.

.Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. затверджено наказом МФУ від 29.12.2000 №356

.Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку24.05.95 затверджено наказом МФУ від №88.

.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88, зі змінами.

.Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку. Наказ, от 29.12.2000, № 356. зі змінами

.Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом МФУ
07.02.2013р. № 73 зі змінами
.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено наказом МФУ 08.10.1999р. № 237 зі змінами

.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобовязання» затверджене наказом МФУ від 31.01 2000р. № 20.

.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 «Фінансові інструменти». затверджено наказом МФУ 08.10.1999 р. № 559. зі змінами 30 листопада 2001 р. N 559

.Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше подання фінансової звітності».

.Міжнародний стандарт фінансової звітності 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання».

.Міжнародний стандарт фінансової звітності 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

.Податковий кодекс України затверджений Законом України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами

.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення. Постанова КМУ від 29.04.99 № 750

.Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2009. - 912с.

.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. - 3-тє вид., доиовн. і иереробл. - К.: Алерта, 2008. - 925 с

.Бабіч В.В. Сагова С.В. Фіансовий облік (облік активів). Навчаьний посібник. - К.: КНЕУ, 2009 - 352с.

.Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. За ред. Р.Л.Хомяка, В.І.Лемішовського. - 7-ме вид., доп. і нерероб. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-захід», 2008.- 1224с.

.Волкова І.А. Фінансовий облік-2 Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224с.

.Загородній А.Г. Партин Г.О. Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практика: Підркчник. - 2-ге вид. перероб. і допов. - К.: Знання, 2009 - 422с.

.Крупка Я.Д . Задорожний З.В. Микитюк Н. Я. та ін. Фінансовий облік: - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Кондор-Видавництво, 2013. - 551с.

.Ловінська Л.Г. Олійник Я.В. Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. - 2-ге вид. доп. і прероб. К.: КНЕУ, 2009. - 329с.

.Лишиленко О.В. Фінансовий облік. Підручник - 2-те вид. перероблено і доповнено - К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008 - 258с.

.Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 504с.

.Орлова В.К. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник - Івано-Франківськ, видавницво ІФНТУНГ, 2008. - 160с.

.Садовська І. Б. Бухгалтерський облік. Навч. посіб /І. Б Садовська, Т.В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. - К : «Центр учбова лтературн». 2013. - 688с.

.Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. - 407 с.

.Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. иосіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ. - К.: Університет «Україна», 2009.-453с.

.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. - 3-те вид. допов. і перероб. - К.: Алерта, 2008. - 926с.

.Фінансовий облік. Навч. посібник. /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 510 с.

.Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. - К.: Вид. центр «Академія», 2007. -704с.

.Голубінка Ю.М. Управління дебіторською заборгованістю / Ю.М. Голубінка // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (3 грудня 2010 р.) / відп. Ред. З.В. Герасимчук. - Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. - с. 126-127

.Давидюк Т.В. Визнання та оцінка поточної дебіторської заборгованості: напрями удосконалення // Вісник ЖДТУ №1(22), 2012 с. 102-108

.Євлаш Т. Інформаційне забезпечення обліку операцій з дебіторської заборгованості та його удосконалення // Вісник Запорізького національного університету №4(8), 2010 с. 161-171

.Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т.С. Єдинак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 3. - с. 54-57.

.Коваленко Л.А., Циган Р.М. Особливості обліку дебіторської заборгованості на підприємстві // Вісник ЖДТУ №1(43), 2009 с. 62-67

.Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г.В. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 11. - с. 31-37

.Ценклер Н.І. Вдосконалення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості та їх значення в підвищенні контрольно-аналітичної функції обліку / Н.І. Ценклер, П.Б. Кватирка // Вісник Хмельницького університету. - 2010. - № 29. - С. 87-90.

40.Формирование и отражение резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете// ЛІГА:ЗАКОН статьи от 29.07.2009. Електронний ресурс -<#"justify">Додаток А

Постачальник: ТОВ "Омега»

Адреса 69031, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.24, кв.20

ЄДРПОУ 33869201, тел. (061) 212-53-06

Р/рах. 26000010001285 в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849

ІПН 338692008282, № свидетельства плат. ПДВ 100082269

Покупець: ПП «Ефес», м.Запоріжжя

Плательщик: ПП «Ефес», м.Запоріжжя

Умови продажу: Договір поставки № 20/2011/1550 від 11.07.2014р.

Рахунок - фактура № - 105

від 12 Серпня 2014г.

№ТоварОд. вимКількістьЦіна без ПДВСума без ПДВ1Ролик транспортерний ø159*460шт.200370,0074000,002Ролик транспортерний ø159*1150шт.100289,6027960,00Всього без ПДВ:101960,00ПДВ:20392,00Загальна сума з ПДВ:122352,00

Всього на суму:

Сто двадцять дві тисячі триста пятдесят дві грн, 00 коп.

В тому числі ПДВ: 20392,00грн.

Выписал(а): _______________________ Іванова Л.М.(гл. бухгалтер)

Додаток Б

Постачальник: ТОВ "Омега»

Адреса 69031, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.24, кв.20

ЄДРПОУ 33869201, тел. (061) 212-53-06

Р/рах. 26000010001285 в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849

ІПН 338692008282, № свидетельства плат. ПДВ 100082269

Покупець: ПП «Ефес», м.Запоріжжя

Плательщик: ПП «Ефес», м.Запоріжжя

Умови продажу: Договір поставки № 20/2011/1550 від 11.07.2014р.

Видаткова накладна № - 105

від 12 Серпня 2014г.

№ТоварОд. вимКількістьЦіна без ПДВСума без ПДВ1Ролик транспортерний ø159*460шт.200370,0074000,002Ролик транспортерний ø159*1150шт.100289,6027960,00Всього без ПДВ:101960,00ПДВ:20392,00Загальна сума з ПДВ:122352,00

Всього на суму:

Сто двадцять дві тисячі триста пятдесят дві грн, 00 коп.

В тому числі ПДВ: 20392,00грн.

Відвантажив(а): ______________

по дов. № від

Додаток В

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА №АА-0105 12 Серпня 2014г.Додаток 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні Форма № 1-ТН

Автомобіль Газел з кузовом_АР 1075НА______ Причіп/напівпричіп ___-______ Вид перевезень __________

(марка, модель, тип, реєстраційний номер) (марка, модель, тип, реєстраційний номер)

Автомобільний перевізник _ТОВ «Трансавто»___________ Водій Кузьменко В.В.,_АЗ1111__________

(найменування/П.І.Б.)(П.І.Б., номер посвідчення водія)

Замовник ТОВ «Омега»__________ _____________________________

(найменування/ П.І.Б.)

Вантажовідправник__ ТОВ «Омега», м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.24, кв.20________________

(повне найменування, місцезнаходження /П.І.Б., місце проживання)

Вантажоодержувач _ ПП «Ефес», м.Запоріжжя, вул. Кияшко буд 20 _________________________________

(повне найменування, місцезнаходження /П.І.Б., місце проживання)

Пункт навантаження м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.3 Пункт розвантаження м.Запоріжжя, вул. Кияшко буд 20_

(місцезнаходження) (місцезнаходження)

Переадресування вантажу __________________________________________________________________,

(найменування, місцезнаходження /П.І.Б., місце проживання нового вантажоодержувача; П.І.Б., посада та підпис відповідальної особи)

відпуск за довіреністю вантажоодержувача: серія АА № 214 від „_18__08_2014р., виданою Коваленко Н.А.

Вантаж наданий для перевезення у стані, що _відповідає_правилам перевезень відповідних вантажів, номер пломби (за наявності) _-__ (відповідає/не відповідає)

кількість місць _два ___, масою брутто, т_0,83___, отримав водій/експедитор __ Кузьменко В.В., водій___________

(словами)(словами)(П.І.Б., посада, підпис)

Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) Іванова Л.М. Відпуск дозволив _Холмецький К.Е., дир.-р

(П.І.Б., посада, підпис) (П.І.Б., посада, підпис, печатка)

Усього відпущено на загальну суму Сто двадцять дві тисячі триста пятдесят дві грн, 00 коп., у т.ч. ПДВ _20392,00грн.

(словами, з урахуванням ПДВ)

Супровідні документи на вантаж Видаткова накладна № - 105 від 12 08 2014г.______________________

Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником: _на підставі договору №б/н від 10.08.2014р._______

ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ

№ з/пНайменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантажОдиниця виміруКількість місцьЦіна без ПДВ за одиницю, грнЗагальна сума з ПДВ, грнВид пакуванняДокументи з вантажемМаса брутто, т1234567891Ролик транспортерний ø159*460шт.1370,0088800,00насипом2Ролик транспортерний ø159*1150шт.1289,6033552,00насипомВсього0,83122352,00Здав (відповідальна особа вантажовідправника) _____________ (П.І.Б., посада, підпис, печатка)Прийняв водій/експедитор ____________ (П.І.Б., посада, підпис)Здав водій/експедитор ________________ (П.І.Б., посада, підпис)Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) _____________ (П.І.Б., посада, підпис, печатка)Додаток Д

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 05

від " 12 " Серпня 2014р.

Одержано банком

"____"_______________ 20__ р.

Платник ТОВ «Ефес»

32699204Код

Код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА

313849 Код банку3217672600001000128534800,00 КРЕДИТ рах.№26007010038516Банк платника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м.Запоріжжя

Отримувач ТОВ «Омега»

1 Код

3386920

Банк отримувача ДФ ВАТ ВТБ Банк в м. Києві_______

Сума словами Тридцять чотири тисячі вісімсот гривень, 00 копійок

Призначення платежу: Оплата за ролики транспортерні згідно рахунка

№СФ-105 від 12.08.2014р.в т.ч. ПДВ - 5800,00грн

ДР

Проведено банком

М.П. Підписи _______________________ "__" _____________20___ р.

__________________________ Підпис банку

Додаток Ж

АКТ

звірки взаєморозрахунків

між ТОВ «Омега» (Покупець) и ПП «Ефес» (Постачальник)

за період з 01.08.2014р. по 30.09.2014р

жовтня 2014р.

№Поставка товару ПокупцюОплата за товар ПокупцемДата№ документаСума, грнДата№ платіжного порученияСума, грнСальдо на 12.08.2014г0,000,00112.08.2014РФ №105122352,0012.08.2014534800,0013.08.2014740000,0014.08.2014947552,00Итого122352,00217.08.2014РФ№114345840,0017.08.20141148840,0018.08.20141342000,0019.08.20141845000,0020.08.20142045000,0023.08.20140730000,0028.08.20140850000,0031.08.20140920000,0002.09.20141048000,0004.09.20141317000,00Итого345840,00307.09.2014РФ№138400440,0007.09.20141240800,0009.09.20141742240,0010.09.20141117960,0014.09.20141433000,0015.09.20141550000,0016.09.20141630000,0018.09.20141842000,0020.09.20141920000,00Разом275400,00Вього868632,00743592,00Сальдо на 30.09.2014р125040,00На 30.09.2014 заборгованість ТОВ «Омега» за товари перед ПП «Ефес» складає 125 040,00грн. з ПДВ (сто двадцять пять тисяч сорок грн.).

Увага! Просимо розглянути цей акта на протязі 5-ти робочих днів.

Згоду або заперечення по даному акту просимо направити на тел../факс (061) 212 53 06.

ПокупецьПостачальник

___________________________________________

Похожие работы на - Поточна дебіторська заборгованість підприємства: визнання, класифікація, особливості обліку

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!