Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  396,82 Кб
 • Опубликовано:
  2013-01-19
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Міністерство освіти України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра автоматизованих систем управління


Лабораторна робота №1 з курсу

«Організація баз даних та знань»

Вивчення елементів середовища СУБД MS AccessЛьвів 2011

Тема роботи: Вивчення елементів середовища СУБД MS Access.

Мета роботи: Вивчення складу та призначення елементів меню, об’єктів бази даних та елементів середовища керування базами даних, засобів керування процесами, порядку настроювання середовища СУБД Access.

 

Теоретична частина


Реляційна модель ґрунтується на понятті відношення (relation). З певним наближенням відношенням можна вважати таблицю, яка володіє специфічними властивостями.

Основні властивості відношення:

1. Стовпчикам присвоюються однозначні імена, і у кожному з них розміщуються однотипні значення окремих елементів даних (дати, прізвища, ціле число або грошові суми, тощо). У відношенні не може бути двох однакових стовпчиків.

2. Відношення складається з однотипних рядків і має унікальне ім'я.

3. Рядки мають фіксоване число полів (стовпчиків) і значень (множинні поля, повторювані групи та інші агрегатні значення неприпустимі).

4. Рядки обов'язково відрізняються один від одного хоча б єдиним значенням, що дозволяє однозначно ідентифікувати будь-який рядок такої таблиці.

5. У кожній позиції на перетині рядка і стовпчика розміщене атомарне значення або нічого. Поняття атомарності означає неможливість бути поділеним на дрібніші складові без втрати своїх властивостей.

6. Порядок рядків і стовпчиків у відношенні може бути довільним.

Реляційна база даних - це множини взаємопов'язаних відношень, які зберігають значення інформаційних показників деякої сукупності об'єктів реального світу. Частина реального світу, що відображається в базі даних називається предметною областю.

У термінології баз даних стовпчики таблиць називають атрибутами (attribute), а рядки - кортежами (tupple). Формально, кожен атрибут це поєднання імені деякого інформаційного показника та множини його допустимих значень. Множина значень атрибута називається доменом (domain). Кожен кортеж відношення - це елемент узагальненого декартового добутку доменів деякої множини атрибутів. Кортеж уявляє собою впорядкований n-мірний вектор, кожна компонента якого вибирається із множини значень одного атрибута.

У прикладних системах і технологіях, які ґрунтуються на теорії реляційних баз даних застосовується паралельна термінологія для позначення деяких об'єктів. Зокрема, синонімом терміну "атрибут" є терміни поле (field) і стовпчик (column), терміну "кортеж" - запис (record) або рядок (row), відношення у системах управління базами даних позначаються терміном таблиця (table).

·   множини атрибутів, яка визначає якісні параметри таблиці і називається схемою відношення;

·        множини кортежів у яких зберігаються значення відповідних атрибутів (інформаційного наповнення).

Кількість атрибутів відношення називають його порядком або ступенем, кількість кортежів - об'ємом або кардинальним числом. Оскільки відношення у базах даних, у загальному випадку є динамічними об'єктами, вводиться поняття стану відношення. Станом називають значення схеми та інформаційного наповнення зафіксовані у деякий момент часу.

До складу системного меню СУБД MS Access входить: стрічка заголовку, стрічка панелі інструментів, стрічка стану (елементи середовища СУБД).

Стрічка заголовку - містить ім’я прикладної програми і деколи - им’я відкритої БД, кнопки керування вікна, кнопки для закриття чи відкриття системного меню.

Стрічка меню - містить імена меню, в які об’єднані по функціональному призначенню команди і опції. Панель інструментів - складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки мають аналоги серед команд меню і використовуються для швидшого запуску операцій.

Стрічка стану - призначена для розміщення повідомлень про операцій, що виконуються і про поточний стан програми.

Вікно СУБД Access - систематизовані об’єкти БД - таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі (об’єкти БД). Дане вікно має всі властивості вікна Windows.

Кнопки виду представлення списку об’єктів:


З кожним об’єктом бази можна працювати у двох режимах. Перший режим, режим виконання, відрізняється для кожного типу об’єкту:

·        для таблиць, запитів, форм і сторінок доступу до даних цей режим означає відкриття відповідного об’єкту і називається, відповідно, режим Таблиці (для таблиць і запитів), режим Форми, режим Сторінки.

·        для звіту - це режим попереднього перегляду.

·        для макроса - це режим виконання.

·        для модуля цей режим відключено.

Другий режим - режим Конструктора. Цей режим застосовується до всіх типів об’єктів і призначений для створення і зміни об’єктів.

На панелі інструментів вікна База данных (Database) є основні три кнопки:

·        перша кнопка зі змінною назвою, в залежності від того, який об’єкт вибрано. Якщо обрана таблиця, запит, форма, сторінка або Избранное (Favorites), кнопка отримує вид Открыть (Ореn). Якщо обрано звіт - Просмотр (Preview). Якщо макрос - Запуск (Run).

·        друга кнопка Конструктор (Design) постiйна для усiх об’єктів і призначена для редагування раніше створених об’єктів.

· третя кнопка Создать (New) має постійну назву, але при цьому змінюються значки, що їй відповідають, в залежності від типу вибраного об’єкту, що створюється при натисканні на неї.


Я створив базу даних, яка складається з таких таблиць:

·        Футболісти

·        Персонал

·        Статистика

·        Контракти


Вікно бази даних має наступний вигляд


Існують такі способи створення нової бази даних:

·        в процесі запуску Access без застосування Майстра:

1)      У розділі создание базы данных (create a new database using) вибрати перемикач Новая база данных (Blank Access database) і натиснути кнопку ОК.


Появиться діалогове вікно Файл новой базы данных (File new database) з вмістом папки „Мои документы”.


2)      У спику Папка (Save in) відкрити папку, в якій буде зберігатися база даних, що створюється.

3)      У полі вводу Имя файла (File name) вказати ім’я файлу, що створюэться, і натиснути кнопку Создать(Create).

·        в процесі запуску Access із застосуванням Майстра:

1)      У розділі создание базы данных (create a new database using) вибрати перемикач Мастера, страницы и проекты базы данных (Access database wizards, pages, and projects) і натиснути кнопку ОК. Появиться діалогове вікно Майстра Создание (New).

2)      Щоби створити пусту базу даних необхідно розкрити вкладку Общие (General) вікна Майстра, виділити елемент База данных (Blank database) і натиснути кнопку ОК. Появиться діалогове вікно Файл новой базы данных (File new database) з вмістом папки „Мои документы”.

)        Далі повторюються пункти 2, 3 процесу створення бази даних без Майстра.

·        з меню Файл (File) у вже запущеному Access:

Вибрати команду Создать (New) в меню Файл (File), після чого появиться діалогове вікно Создание (New). Потім виконуються дії, що описані в пп.2, 3 „Створення бази даних із застосуванням Майстра”.

·        з використанням кнопки Создать (New):

Натиснути кнопку Создать (New) на панелі інструментів (). Потім вибрати необхідний елемент у діалоговому вікні Создание (New), як описано в пп.2, 3 „Створення бази даних із застосуванням Майстра”.

Всі ці параметри згруповані за своїм призначенням і розміщені на декількох вкладках.


Вкладка Вид (View) містить такі групи параметрів, що є встановленими по замовчуванню: Отображать (Show), Конструктор макросов (Show in macro design), Открывать объекты в окне базы данных (Click options in database window), Поддержка двух шрифтов (Dual Font Support).

Наступна вкладка Общие (General) містить ряд дійсно загальних параметрів, а саме: Границы печатного поля (Print Margins), Рабочий каталог (Default Database Folder), Порядок сортировки базы данных (New database sort order), Автозамена имен (Name Auto Correct), Сжимать при закрытии (Compact on close).

база дані access

Висновок

В даній лабораторній роботі я ознайомився зі складом та призначенням елементів меню, з об’єктами БД та елементами середовища керування СУБД MS Access.

Похожие работы на - Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!