Вивчення та визначення мовозначних та літературозних аспектів метафори в англійській мові та літературі

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  37,28 Кб
 • Опубликовано:
  2013-01-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вивчення та визначення мовозначних та літературозних аспектів метафори в англійській мові та літературі

Зміст

Вступ

Розділ I. Теоретичні засади вивчення метафори в англійській мові

1.1. Проблема вивчення поняття ''метафора''

.2. Механізми метафоричного процесу

.3. Аспекти лінгвістичної теорії метафори

Розділ II. Мовозначні аспекти метафори

2.1. Механізм метафоризації

.2. Приклади слів та їх багатозначність

Розділ III. Літературознавчі аспекти метафори

.1 Метафора як механізм семантичної деривації

.2. Моделі утворення метафоричних неологізмів ( на прикладі літературних текстів)

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Кожна мова унікальна і має свої особливості. Людина, що володіє будь-яким іноземною мовою, використовує різноманітні лексичні одиниці, вживає різні граматичні та фонетичні закони мови. Однак нерідко людина є безпорадною перед самими простими мовними ситуаціями, які вимагають мовного поводження, що відповідає певної комунікативної стратегії. Виникають парадокси мовного спілкування: людина час від часу відчуває повну нездатність до мовному взаємодії з іншими членами цього ж мовного колективу.

Метафора як мовне явище зустрічається не тільки в усному мовленні, але також і в письмовій. Величезне значення метафори полягає у використанні її в художніх творах. Немає ні одного автора, який не скористався б метафоричним перенесенням для того, щоб в яскравих фарбах описати героїв, різні явища і дії.

Актуальність теми курсової роботи визначається неоднозначністю подання метафори як мовної одиниці. Крім того, метафора використовується у всіх художніх творах, але ми вважаємо, що порівняно невелика кількість вчених займаються виділенням метафори у творах.

Метою курсової роботи є вивчення та вихначення мовозначних та літературозних аспектів метафори в англійській мові та літературі.

Для досягнення мети вирішуються наступні завдання:

-визначити основні механізми метафоричного процесу

-розглянути аспекти лінгвістичної теорії метафори

дослідити механізми метафоризації, приклади слів та багатозначність

дослідити метафору як механізм семантичної деривації

Об'єкт дослідження: метафора в англійській мові та літратурі.

Предметом дослідження курсової роботи є метафора як мовне явище.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Розділ I. Теоретичні засади вивчення метафори в англійській мові

1.1 Проблема вивчення поняття ''метафора''

Вивченням поняття метафори займалися і займаються багато вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Але до теперішнього часу в лінгвістичному розумінні метафори між вченими існують розбіжності. Зусиллями сучасних лінгвістів, зокрема Черкасової Є.Т., Серебренниковим Б.А., Кубрякова О.С., були визначені лінгвістичні поняття і процеси, що обумовлюють виникнення і функціонування метафори в мові. До них відносяться: основне значення слова, загальний семантичний елемент, що є результатом освіти семантичної двуплановости метафоричного значення; лексико-семантичні зв'язки слів, логічно не відповідають реальним зв'язкам предметів і явищ дійсності, певний семантичний тип слова, граматичні категорії одухотвореності - бездушності імен іменників.

Перераховані положення стали вже традиційними, класичними в теорії метафори, наприклад: твердження про семантичної двуплановости метафор, про загальні для основного і переносного значень смислових компонентах, про незвичайний метафоричному оточенні, про певні семантичних класах слів, здатних розвивати образні значення.

Отже, ми слідом за А.П. Чудіновим визначаємо метафору, як основну ментальну операцію, яка об'єднує дві понятійні сфери і створює можливість використовувати потенції структурування сфери-джерела за допомогою нової сфери [Чудінов А.П., 2000: 7].

У вивченні метафор головне значення відводиться основним лексичним значенням слова. Але й тут існують деякі проблеми, тому що в даному випадку мова йде про іменник у ролі метафори до позиції предиката, додатки і до поєднання з родовим відмінком іншого іменника. Але характеризує функція метафори вимагає свого вираження у формі присудка. Н.Д. Арутюнова пише: «Теза про те, що метафора співвіднесена з позицією предиката, не передбачає, що будь-яке фігуральне за своїм змістом присудок є метафорою. Метафора в присудок стикається з обмеженнями, обумовленими морфологічними та лексико-семантичними чинниками ». [Арутюнова Н.Д., 1988: 5] Питання про синтаксичному оформленні метафор також вважається невирішеним, і складність його посилюється можливістю поєднання в одній і тій же мовної одиниці декількох тропів. Так, метафора може бути гіперболічної, метонімічно, іронічної, існують метафоричні порівняння, метафоричні перифрази.

Слід зазначити, що метафора існує у мові як реальна семантико-синтаксична одиниця. Отже, тут ми можемо говорити про ознаки метафори:

) ознака семантичної двуплановости. Дана ознака випливає, перш за все, розглядати з точки зору тлумачення прямого і переносного значення. Можна навести чимало тлумачень, де пряме і переносне значення розкриваються таким чином, що вимальовуються їхні загальні риси. Так, основне і переносне значення в слові «пульс» об'єднані в уявленні про темпі, ритмі, в слові «виворіт» - про приховану, оборотній стороні чого-небудь.

) ознака абстрагованості. У пресі метафоризації слово проробляє величезну семантичну роботу, в результаті якої його значення стає узагальненим і тим самим менш визначеним;

) ознака експресивності. Ознакою метафори є її оцінне якість. Спираючись на ознаку основного і переносного значення, порівнюючи їх, виявляється, що метафора загострює увагу на якийсь семантичної межі, укладеної в основному значенні;

) синтаксичний ознака. Цей ознака виражається в синтаксичних умовах метафоризації слова, які даються словниками і довідниками;

) морфологічна ознака. Є числовою характеристикою метафор-іменників. Дається словниками або довідниками. [Телія В.М., 1977: 36]

Метафора - це твердження про властивості об'єкта на основі деякого подібності з уже позначеним у переосмислено значенні слова. Тут можливий гіпотетичний домисел і превалює суб'єктивне початок у погляді на дійсне. Тому метафора так широко експлуатується в кваліфікативно-оцінної діяльності свідомості. Техніка метафори - основний прийом непрямої номінації. Ця закономірність обумовлена тим, що при формуванні непрямих найменувань у переосмисляет значенні актуалізуються ті ознаки, які істотні щодо сенсу і детонації опорного найменування. Це створює умови для предикації об'єктам нових, невласних для них ознак, а тим самим - для стрибкоподібного розвитку нового сенсу за рахунок інтерференції вже позначених попередньому значенні властивостей об'єкта і зрощення з ним ознак, атрібутіруемих знову позначається «зі сторони» опорного найменування. [Кубрякова Е . С., 1978: 64]

1.2 Механізми метафоричного процесу

На жаль, менш досліджена онтологія метафори як прийому створення нових смислів. Тому тут хотілося б більш детально зупинитися на прийомах метафоризації.

Хоча проблема метафори має багатовікову історію, онтологія цього явища та механізми метафоризації, тобто способи переосмислення значень слів у процесі їх пристосування до вираження нового для них номінативного завдання, досліджувалися в мовознавстві переважно в семасіологічному аспекті - на основі зіставлення та аналізу вже готових мовних значень мовної метафори. Мабуть, таке одноаспектное дослідження метафори і є причиною того, що в лінгвістиці поки не існує розробленої теорії метафори, здатної відповісти на запитання, як вона "робиться". Історіографія метафори могла б навести досить переконливі факти, що свідчать про це.

Лінгвістика і літературознавство, вийшовши з тісного співдружності, в якому вони перебували тривалий час, переслідують у вивченні і описі феномена метафори різні завдання.

В основі мовної метафори лежать об'єктивувалися асоціативні зв'язки, що відображаються у конотативних ознаках, несучих відомості або про побутово-практичному досвіді даного мовного колективу, або про його культурно-історичному знанні. Наприклад: «море» - безмірне водний простір, тому безмірна кількість може бути названо морем. Мотивом для метафоричного переносу можуть служити відпрацьовані в мові логіко-синтаксичні схеми структурування класів подій або соположеніе в структурі світу речових об'єктів - їх предметно-логічні зв'язки, що відбивають мовний досвід мовців. [Арутюнова Н.Д., 1988: 20]

Основна відмінність мовної метафори від мовної головним чином полягає в тому, що перша створюється на основі конотацій, що супроводжують слово в його звичайному вживанні. Крім того, закріплених за смисловим потенціалом даного слова мовним узусом, що вбирає в себе те, що становить мовний досвід. Даний досвід залишається за рамками системи лексичних значень, утвореною їх тотожністю і відмінностями й правилами регулярної сполучуваності. Мовна метафора і тому так легко стирається і втрачає живу образність, що вона «звичайна», а її мотивування прозора, добре знайома і без особливих на те зусиль запам'ятовується, внаслідок фонового знання мовців. Вона обмежено вписується в рамки синтаксичних структур за рахунок переосмислення властивостей формальних суб'єктів або об'єктів і отримує нові семантико-синтаксичні ознаки. При цьому роль суб'єктивного чинника (у разі мовної метафори) врівноважується об'єктивністю переосмислюємо мовних значень і значень опорних найменувань, смисловими правилами, які регулюють сполучуваність слів, а почасти й нормами вживання, їх охоронною функцією. Мовний характер метафори проявляється в закріпленні відтворюваності переосмисленого значення мовної форми у мовній ланцюга. [Jose Ortege-y-Gasset, 1966: 83]

Мовна метафора «походить» із конкретного контексту й завжди пов'язана з ним. Вона народжується й існує в ньому, розпадаючись разом з ним, оскільки коннотатівние ознаки, службовці мотивом для переосмислення словесного значення, фокусуються тільки в рамках даного лексичного набору (у межах пропозиції або цілого тексту). Такі конотації відбивають звичайно індивідуальне, а не колективне бачення світу, тому вони суб'єктивні і випадкові щодо загального знання. Але й мовна метафора не цілком довільна. Здатність слова відобразити новий зміст закладена в його семантичному наповненні: чим «природніше» узгоджується мотив переосмислення зі смисловим змістом слова, тим прозоріше метафора й тим яскравіше її ефект. метафора неологізм слово семантичний

Метафора як мовна одиниця, вживаючись у мові, несе свою мовну навантаження. Отже, доцільно виділити основні функції метафори, для того щоб визначити її роль у мові. Харченко В.К. виділяє наступні функції:

) Номінативна функція. Можливість розвитку у слові переносних значень створює потужний противагу утворенню нескінченного числа нових слів. «Метафора виручає словотворчість: без метафори словотворчість було б приречене на безперервне виробництво все нових і нових слів і обтяжив б людську пам'ять неймовірним вантажем». [Парандовский Я., 1982: 4]

Унікальна роль метафори в системах номінації пов'язана з тим, що завдяки метафорі відновлюється рівновага між нез'ясовним або майже незбагненним, простим найменуванням та найменуванням зрозумілим, прозорим, кришталевим.

Номінативні властивості метафор просвічують не тільки в межах конкретної мови, а й на міжмовної рівні. Образ може виникати при дослівному перекладі запозиченого слова і, навпаки, при перекладі слів рідної мови на інші мови.

Так, наприклад, у латинській мові «автор» (auctor або augeo - «збільшую») - це «той, хто примножує будь-яку річ, тобто повідомляє їй рух, силу, фортеця, опору і стійкість».

У процесах метафоричної номінації багато що залежить від національних традицій, скажімо, в такій області, як культура імені. Даруючи дитині ім'я, в Середній Азії традиційно використовують метафорику: Айжан - «весела місяць», Алтинай - «золота місяць», Гульбахор - «весняний квітка». Ім'я-метафора зустрічається і в інших мовах. [Бессарабова Н.Д., 1987: 9]

) Інформативна функція. Першою особливістю інформації, переданої у вигляді метафор, є цілісність, панорамність образу. Панорамність спирається на зорову природу образу, змушує по-новому поглянути на гностичну сутність конкретної лексики, конкретних слів, які стають основою, сировиною, фундаментом будь-якої метафори. Щоб метафора відбулася, зародилася, спрацювала, у людини повинен бути щедрий запас слів-позначень.

) Мнемонічна функція. Метафора сприяє кращому запам'ятовуванню інформації. Дійсно, варто назвати гриби природними пилососами, і ми надовго запам'ятаємо, що саме гриби найкраще всмоктують токсини з грунту. Підвищена запам'ятовуваність образу обумовлена, мабуть, його емоційно-оцінної природою. У чистому вигляді мнемонічна функція, як, втім, і інші, зустрічається рідко. Вона поєднується з пояснювальною функцією в науково-популярній літературі, з жанрообразующих функцією в народних загадках, прислів'ях, в літературних афоризмах, з евристичної функцією в філософських концепціях, наукових теоріях, гіпотезах.

) Текстотворча функція. Текстотвірний властивостями метафори називається її здатність бути вмотивованою, розгорнутої, тобто поясненої і продовженої.

Ефект текстотворення - це наслідок таких особливостей метафоричної інформації, як панорамність образу, велика частка несвідомого в його структурі, плюралізм образних віддзеркалень.

) Жанротворча функція. Жанротворчих можна назвати такі властивості метафори, які беруть участь у створенні певного жанру.

Польський дослідник С. Гайда вважає, що між жанровою і стилем існують безпосередні зв'язки. Дійсно, для загадок і прислів'їв, од і мадригалів, ліричних віршів і афористичних мініатюр метафора майже обов'язкове. Арістотель називав загадку добре складеної метафорою. Ср: Шуба нова, на Подолі діра (ополонку). Близько кола золота голова (соняшник).

Жанротворець метафори в загадках можна доводити і на матеріалі дитячої художньої творчості, загадок, придуманих дітьми: Стоять два зелених берега, а між ними не перебратися (береги річки). Руді звірі під землею живуть, землю ногами б'ють (землетрус).

) Пояснювальна функція. У навчальній і науково-популярній літературі метафори грають зовсім особливу роль, допомагаючи засвоювати складну наукову інформацію, термінологію. Якщо вести мову про підручники, то метафори в їх пояснювальній функції значно ширше використовувалися в підручниках XIX - початку XX ст., Ніж у нині діючих підручниках. Пояснювальна функція метафор дарує нам мовну підтримку при вивченні фізики, музики, біології, астрономії, живопису, при вивченні будь-якого ремесла. [Булигіна Т.В., 1990: 14]

) Емоційно-оцінна функція. Метафора є чудовим засобом впливу на адресата мовлення. Нова метафора в тексті сама по собі вже викликає емоційно-оцінну реакцію адресата мовлення.

У новому, несподіваному контексті слово не тільки набуває емоційну оцінку, але часом змінює свою оцінку на протилежну. Так, при метафоричному вживанні слово «раб» може отримати чи не позитивний заряд: «Він знав: всі, хто коли-то вижив і переміг, хто зміг когось врятувати чи врятувався сам, всі і кожен були, по суті, щасливими рабами досвіду. Тільки досвід - знав Жуков - робить людину по-справжньому невразливим ». [Вежбіцка Я., 1996: 31]

) Конспіруються функція. Конспіруються називається функція метафори, використовуваної для засекречування сенсу. Не кожен метафоричний шифр дає підставу говорити про конспірацію сенсу. Велика роль метафори у створенні езопової мови, але в літературному творі доречніше вести мову про метафоричному кодуванні, ніж про конспірацію сенсу. Зрозуміло, коли знаєш, що «академія» означає тюрма, конспіративні властивості метафори викликають сумніви, тим більше що настільки подібні та оригінальні метафори міцно осідають в пам'яті і не вимагають повторних роз'яснень.

) Ігрова функція. Метафору іноді використовують як засіб комічного, як одну з форм мовної гри. Кожна людина у ігровому поведінці реалізує найбільш глибоку, бути може, безумовну свою потребу. Як форма мовної гри метафора широко вживається в художніх творах. У фольклорі існувала форма, в якій лідируючої функцією метафор була ігрова функція. Ми маємо на увазі приказки - жанр, досліджуваний, як правило, укупі з прислів'ями і втрачає при такому дослідженні специфіку своєї мови. Якщо метафора прислів'їв переважно етична, яка виховує, то метафора приказок - ігрова, створена швидше для балагурства, ніж для виховання: Рости великий, та не будь локшиною, тягнися верствою, та не будь простий. Рідня серед дня, а як сонце зайде-її і чорт не знайде.

) Ритуальна функція. Метафора традиційно використовується в привітаннях, вітаннях, святкових тостах, а також при вираженні співчуття, співчуття. Таку її функцію можна назвати ритуальної.

Розвиток ритуальної функції метафор залежить і від національних традицій. Так, на Сході були прийняті розгорнуті, розлогі вітання з безліччю порівнянь, епітетів, метафор. Етичну сторону подібних вітань не слід зводити до лестощів. Це похвала авансом, бажання бачити перед собою зразок мудрості та чесності.

Запропонована класифікація функцій метафори багато в чому умовна і схематична. По-перше, можна сперечатися про кількість та ієрархії функцій. Наприклад, не виділяти як самостійну мнемонічний функцію, конспіруються розглядати в рамках кодує, емоційно-оціночну підключати до читача. По-друге, схематизм класифікації обумовлений тим, що в живій життя мови функції перехрещуються, сполучаються, знаходяться у відносинах не тільки взаємного доповнення, але і взаємної індукції. [Харченко В.К., 1992: 19]

При вивченні проблеми взаємодії функцій можна йти як від форм різних іпостасей мови, так і від самих функцій. Висока інформативність метафори породжує евристичні властивості. Використання метафори в ритуальних діях, виступах дає аутосуггестівний ефект. Мнемонічна функція метафори, полегшуючи запам'ятовування, впливає і на пояснювальні потенції метафор у навчальній та науково-популярної літератури. Кодуючі властивості метафори призвели до широкого її використання як етичного кошти, оскільки етичний ефект нерідко залежить від інтонації, потаємне етичного впливу.

Таким чином, ми з'ясували основні положення використання метафори у мові, визначили поняття метафори, як мовної одиниці. Крім того, нами були розглянуті основні функції метафори. На основі нашого дослідження можна зробити наступні висновки: метафора як мовне явище повсюдно супроводжує мова і мова; вивченням метафори займаються багато лінгвістів; вони розглядаються метафору з різних точок зору і дають свої визначення даного явища у мові. Ми ж, в даній дипломній роботі дотримуємося думки Чудінова А.П., який визначає метафору, як основну ментальну операцію, яка об'єднує дві понятійні сфери і створює можливість використовувати потенції структурування сфери-джерела за допомогою нової сфери. Нами також були визначені функції метафори, які дає Харченко В.К. З викладеного видно, що метафора виконує в мові достатню кількість різноманітних функцій і досить широко використовується у мові. Далі ми розглянемо типи метафор, визначимо їх особливості та структуру.


У ХХ столітті на тлі розвитку нових напрямків метафора стає для лінгвістики в цілому деяким об'єднуючим феноменом, дослідження якого кладе початок розвитку когнітивної науки. Проте до останніх десятиліть ХХ століття, коли проблема статусу метафори в концептуальній теорії стала привертати особливу увагу лінгвістів, дослідження з цього приводу носили випадковий характер і не виділялися в окремі обгрунтовані теорії. З одного боку, метафора припускає наявність подібності між властивостями її семантичних референтів, оскільки вона повинна бути зрозуміла, а з іншого боку - відмінність між ними, так як метафора покликана створити якийсь новий зміст.

В історії лінгвістики існувало кілька трактувань питання класифікації метафор. Різні дослідники виділяли їх в певні типи, розробляли різні підходи та критерії, відповідно до яких розподіляли потім метафори по різних класах.

У рамках метонімічно (заснованої на суміжності понять) стратегії намічаються два варіанти, метонімічно феноменологічна стратегія і метонімічно ноуменологіческая стратегія. Перша задає концептуалізацію через приклади, зразки або просто через окремі прояви. Наприклад, любов можна концептуалізувати через приклади закоханих пар - Ромео і Джульєтта, Трістан та Ізольда, Майстер і Маргарита - або через прояви любові: «Любов - це поцілунки, побачення, хвилювання».

Друга стратегія використовує гіпероніму. Це класичне визначення через рід і видову специфіку: «Любов - почуття, що виникає між чоловіком і жінкою». В основі обох стратегій лежать відносини суміжності. Одне явище визначається через інше, гомогенне йому. Зв'язок між явищами присутній в реальності.

Гомогенні компоненти - прояви метонімічності (суміжності) на тлі метафоричної стратегії (подібності). З цими проявами в метафору входить феноменальний світ, вона перестає бути довільним домислювання до явища іноприродним реальності, виникає мотив, який прив'язує її до дійсності, що обмежує ступінь свободи метафоричного пошуку.

В основі виділених стратегій лежить презумпція метафори, і символ тлумачиться як метафора, ускладнена відносинами суміжності.

Мовні механізми реалізації метафоричного переносу в художньому тексті вельми різноманітні. Метафоричне перенесення здійснюється: 1) при найменуванні предмета: the house was a white elephant - будинок був білим слоном; 2) при вживанні іменника в предикативній кваліфікуючу функції: he had become almost a myth - він став майже міфом; 3) при вживанні дієслів та дієслівних форм у функції предиката: by deserting his wife and child - покидаючи його дружину і дитину; 4) при вживанні прикметників і прислівників: cold grey eyes - холодні сірі очі, the spidery fingers of her hands - недбалі пальці її рук; 5) у генітивних поєднаннях: crown of red - gold hair - корона рудих золотого волосся; 6) у порівняльних конструкціях:: a film like a bird was beginning to come, followed her - фільм птахом став приходити, переслідуючи її; 7) у стійких фразеологічних сполученнях. [John Galsworthy. The Forsyte Saga, 1922: 159]

Номінативні знаки обслуговують класифікаційно-номінативну сферу та, виконуючи репрезентативну функцію, обозначівают як одиничні предмети і факти, так і дають ім'я класу предметів або серії фактів. [Бенвеніст Е., 1974: 113] Для позначення здатності сучасних мов поповнювати свій номінативний інвентар існує поняття вторинної номінації, під якою розуміється використання фонетичного вигляду первісної мовної одиниці для нового, що позначається, тобто появи нового значення у даної мовної одиниці. [Парандовский Я., 1982: 78] При цьому результати вторинної номінації сприймаються як похідні за морфологічним складом і за змістом.

Способи вторинної номінації в такому розумінні різняться в залежності від мовних засобів, використовуваних для створення нових імен, і від характеру взаємин «ім'я - реальність».

За типом засобів розмежовують:

словотворення як регулярний спосіб створення нових слів і значень;

синтаксичну транскрипцію, при якій морфологічні засоби вказують на зміну синтаксичної функції при збереженні лексичного значення;

семантичну транскрипцію, яка не міняє матеріального вигляду переосмисляет одиниці і призводить до утворення багатозначних слів, а також фразеологізмів різних типів. [Азнаурова Е.С., 1988: 10]

За характером вказівки ім'ям на дійсність розрізняють два типи вторинної номінації: автономних і неавтономних.

Автономна номінація - це вторинне значення слів, які знаходять самостійну номінативну функцію і називають той чи інший фрагмент об'єктивної реальності, його ознака або дія автономно, на базі одного імені.

При неавтономної вторинної номінації формування нової мовної одиниці відбувається за допомогою такого використання комбінаторної техніки мови, при якій мовна завжди співвідноситься зі своїм означуваним побічно, за посередництвом семантично опорного для даної комбінації найменувань. [Маслова-Лашанская С.С., 1973: 49]

У процесі вторинної номінації завжди має місце взаємодія чотирьох компонентів: дійсність - понятійно-мовна форма її відображення - переосмислює значення мовної форми, опосредующее отнесенность нового сенсу до дійсності, - мовна форма у вторинній для неї функції наречення.

При непрямій номінації попереднє значення мовної форми передає частину інформації, суттєвою для позначуваного об'єкта, у знову формується понятійно-мовне зміст імені. Спрямованість номинативно-похідних значень слів на позамовною ряд має автономних характер і не потребує комбінаторної підтримки даного значення іншими словами.

Отже, ми розглянули основні положення у визначенні метафори як основної одиниці. Нами встановлено існування когнітивної метафори, яка поєднує в собі номінативну метафору, генітивних метафору і так далі. Основна відмінність даних типів полягає в тому, що вони по-різному використовують вихідні одиниці і по-своєму їх преоюразуют. У мові використовуються різні засоби трансформації одиниць. До них можна віднести наступні: вживання і перетворення різних частин мови, вживання вже існуючих понять для визначення нових значень і так далі.

Розділ II. Мовозначні аспекти метафори

.1 Механізм метафоризації

Основне завдання даного розділу - показати метафору в дії, тобто розкрити механізми метафоризації, що призводять до формування нових найменувань. Як відомо, сам термін "метафора" використовується у двох значеннях-як результат і - рідше - як процес. Саме цей останній, діяльнісний аспект метафори самим безпосереднім чином пов'язаний з людським фактором у мові: завдяки йому в мовних засобах закарбовується все те національно-культурне багатство, яке накопичується мовним колективом в процесі його історичного розвитку.

Загальновідомо, що основна функція будь-якої стежки полягає в утворенні деякого нового поняття і будь стежок як "іносказання" (в самому широкому розумінні цього терміна) збуджує мережу асоціацій, крізь яку дійсність, сприймається свідомістю, втілюється у мовній формі. Асоціації, порушувані в процесі формування тропів - метафори, метонімії, гіперболи тощо, дають підставу, вбачаючи подібність або суміжність між гетерогенними сутностями, встановлювати їх аналогію, і перш за все між елементами фізично сприйманої дійсності і невидимим світом ідей і пристрастей, а також різного роду абстрактними поняттями, створюваними розумом в процесі "сходження" від умоглядного, абстрактного уявлення про дійсність до конкретного її збагнення.

Одним із завдань дослідження є спроба встановити і визначити основні закономірності метафоризації, описати дію тих механізмів, які притаманні метафорі як стежку. Ця задача пов'язана з необхідністю створення генеративної теорії метафори - необхідністю, яка в даний час усвідомлюється як у нас, так і за кордоном [см.: Жоль, 1984; Петров, 1985].

За допомогою механізмів метафори на основі подібності деяких ознак реалії, вже названої в мові, і званої реалії синтезується новий ідеальний об'єкт - метафорично переосмислене значення імені з метою найменування нової фізично сприйманої реалії або явища або ж створення деякого нового поняття в самому процесі його метафоричного іменування (ср . ніжка столу, козирок даху, де нові реалії отримали лише ім'я, і заморожування цін або промінь надії, де в акті метафоризації сформувалися і самі нові поняття, які отримали ім'я).

Проблема мовної картини світу найтіснішим чином пов'язана з проблемою метафори як одним із способів її створення. При цьому мовна картина світу служить передусім цілям вираження концептуальної картини. І саме до форми вираження відносяться всі ті мовні механізми, які організовують мовну картину світу. Але оскільки форма небайдужа до змісту, то і мовна картина світу найбезпосереднішим чином впливає на змістовний аспект відображення дійсності. Як відзначає В.І. Постовалова в розділі "Картина світу в життєдіяльності людини" справжньої книги, картина світу в цілому, «не може бути виконана в" мові ", незнайомому людині ... Картина світу жодною мірою не повинна бути і стенограмою знань про світ ». І далі; вона «не є дзеркальне відображення світу і не відкрите" вікно "у світ, а саме картина, тобто інтерпретація, акт світорозуміння ... вона залежить від призми, через яку здійснюється світобачення».

Роль такої призми найбільш успішно виконується метафорою, оскільки вона здатна забезпечити розгляд знову пізнаваного через уже пізнане, зафіксоване у вигляді значення мовної одиниці. У цьому переосмисленні образ, що лежить в основі метафори, відіграє роль внутрішньої форми з характерними саме для даного образу асоціаціями, які надають суб'єкту промови широкий діапазон для інтерпретації означуваного і для відображення як завгодно тонких "відтінків" сенсу. Саме звернення до метафори, на думку С.С. Гусєва, який вивчав роль метафори в науці і науковій картині світу [Гусєв, 1984], пояснюється не інтелектуальним безсиллям людини, а тим, що вона здатна служити засобом одержання нового знання, створюючи потужне асоціативне поле за допомогою обмеженого діапазону засобів виразності, зокрема образів або символів.

Отже, ми виходимо з припущення про те, що мовна картина світу - це неминучий для мисленнєво-мовної діяльності продукт свідомості, який виникає в результаті взаємодії мислення, дійсності і мови як засобу виразу думок про світ в актах комунікації. Сама метафора мовна картина світу говорить про те, що використовувані при формуванні понять вербально-мовні та образні асоціації і технічні засоби мови не зникають безслідно, а надають цим поняттям саме мовну забарвлення. Остання входить у иу, зміст у формі різного роду більш-менш стійких конотацій, що вказують на мовній джерело формування гносеологічного образу, "прив'язуючи" його тим самим до даного мови.

Світ моделюється за допомогою метафори і за образом і подобою предметного світу, саму істотну роль відіграє людський фактор. Людина може уявити щось у світі як сумірна з його можливостями сприйняття та ціннісної орієнтації. "Вторинний" світ виникає не інакше, як в результаті інтерпретації пізнає індивідом фактів в їх відволікання від предметної реальності. Але це відволікання знову конкретизується через порівняння з образним сприйняттям якихось рис цього світу, зі стереотипами, функціонуючими в даній культурі, і навіть з міфічними уявленнями. Саме тому метафора, здатна поєднувати в собі абстрактне і конкретне, тобто логічні суті різних порядків, і синтезувати такого роду відомості в нові концепти, може розглядатися як механізм, який приводить у взаємодію і пізнавальні процеси, і емпіричний досвід, і культурне надбання колективу, та його мовну компетенцію, щоб відобразити в мовній формі чуттєво не сприймаються об'єкти і зробити наочною невидиму картину світу-створити її мовну картину, сприйняту за рахунок вербально-образних асоціацій складових її слів і виразів.

По суті метафора є моделлю, що виконує в мові ту ж функцію, що і словотворча модель, але тільки більш складну і до того ж діючу "приховано" і нестандартно.

Синтезуючий характер метафоричних процесів пов'язаний з целеполагающей діяльністю її суб'єкта - "творця метафори". Ця діяльність орієнтована не тільки на заповнення понятійних лакун і номінацію, але і на прагматичний ефект, який метафора викликає (, у реципієнта. У свою чергу фактор адресата зобов'язує створює метафору прогнозувати її розуміння при виборі тих ознак подібності в уже названої реалії і тієї реалії, яка отримує це ім'я. При цьому творець метафори апелює до образно-асоціативним J комплексам цих реалій.

Оперування з образними сутностями не може не привнести в метафоризації суб'єктивності їх сприйняття, не внести в нове значення слідів того допоміжного образу, який асоціюється з "буквальним" значенням переосмисляются слова або поєднання. І це передає в нове значення рефлекси людського фактора, найяскравіше проявляються в самому відборі вихідного значення. Наприклад, для позначення такого явища, як сукупність похідних від одного кореня, було обрано слово гніздо, так як його значення асоціативно викликає уявлення про причетність деякої сукупності особин до одного сімейства (СР також вороже кубло, де були актуалізовані асоціації, що стосуються співтовариства, або кулеметне гніздо, де мотивом послужило подання про укриття і т.д.). Ще більш яскраве образне усвідомлення переносу імені характерно для таких найменувань, які зберігають образну мотивацію як специфічну рису семантики: мова йде про слова, поєднаннях слів і ідіомах типу змія, пень (про людину), тріщати, бубоніти (про манеру мови), ср також: раб пристрастей, хробак сумніву, лопнути від заздрості або тримати в їжакових рукавицях, підносити до небес н т.п.

З наведених прикладів видно, що метафоризація є універсальним засобом поповнення мовного інвентарю - як лексичного, так і граматичного, який формується у процесах вторинної номінації - автономної, коли семантична транспозиція обмежується переосмисленням окремої мовної одиниці (слова, афікси, конструкції), побічно і, за якої одна мовна одиниця переосмисляется при опорі на смисловий зміст інший, номінативно домінуючою в даному процесі (як у випадках типу чаша терпіння, син степів; втратити владу, кидати докори; залізна воля, чорна заздрість і т.п.), і в актах ідіомообразованія, коли мова може йти в найзагальнішому випадку про переосмислення певного поєднання на основі тих чи інших асоціацій і викликаний ними образу (СР носити на руках кого-л. 'проявляти дбайливе ставлення, почуття і оберігати від неприємностей' або 'балувати, виконувати всі забаганки '; труєний або старий вовк' людина, який придбав досвід, знання, що випробував у житті багато негараздів, поневірянь '. Ідіомообразованіе можливо і при явній алогічності поєднання, що створює тим не, / менше смислове амальгаму через метафоричного прочитання даного поєднання (писати на воді вилами, зі шкіри геть лізти і навіть зігнути, скрутити кого-л. в баранячий ріг).

Безумовно, метафора - далеко не єдиний спосіб вторинної номінації. Продуктивна і метонімія, так само як і синекдоха. Однак ці стежки більш "реалістичні", ніж метафора: вони оперують не образно-асоціативним подобою, а реальної суміжністю, Соположеніе позначуваних або їх парциальностью. Хоча образність не чужа і цим засобам (СР рано і до півнів; Дівчина у синій шапочці пішла і Синя шапочка пішла і т.п.), звернення до них не потребує гіпотезах про подобі, в допущенні фіктивності вихідного образу, оскільки він і в реальності зберігає асоціативну суміжність з новим позначуваним. Метафора ж потребує допущенні подібності, не завжди очевидного, а найчастіше фіктивного (СР наведене вище слово гніздо, а також колода, Коломенська верста, гострий язик, нахлинули хвилею спогади, широке поле діяльності простягалося перед ким-л. - Про властивості і станах людини). Саме в цьому відношенні - "помічати подібність" (Аристотель) - метафора в більшій мірі, ніж інші стежки, пов'язана з пізнавальною діяльністю людини.

Властивість механізмів метафори зіставляти, а потім і синтезувати суті, співвідносні з різними логічними порядками, обумовлює її продуктивність як засобу створення нових найменувань, особливо в сфері позначення об'єктів невидимого світу. І в цьому важливу роль відіграє найбільш характерний для метафори параметр-її антропометрічность. Остання виражається в тому, як вже зазначалося вище, що сам вибір того чи іншого підстави для метафори пов'язаний зі здатністю людини порівнювати все нове для нього (у тому числі і реально непорівнянне) за своїм образом і подобою або ж за просторово сприйманим об'єктам, з якими людина має справу в практичному досвіді. Антропометрічность метафори і надає їй здатність служити п засобом створення мовної картини світу спочатку у висловлюваннях про нього, а потім в тезаурус носіїв мови (особистісному чи нормативно-санкціонованому), завжди слугує не лише сховищем самих цих вербалізованих засобів, але і їх асоціативних потенцій.

2.2 Приклади слів та їх багатозначність

В даний час найбільш популярною як на Заході, так і у нас є концепція метафори, що отримала назву интеракционистов-ської (an interaction theory of metaphor). Згідно цієї концепції, в тій її версії, яка належить М.Блеку, метафоризація протікає як процес, в якому взаємодіють два об'єкти, або дві сутності, і дві операції, за допомогою яких здійснюється взаємодія. Одна з цих сутностей-це той об'єкт, який позначається метафорично (primary subject). Друга сутність - допоміжний об'єкт (secondary, subsidiary subject), який співвідносимо з позначається вже готового мовного найменування. Ця сутність і використовується як фільтр при формуванні уявлення про першу. Кожна з взаємодіючих сутностей привносить в результат процесу свої системи асоціацій, звичайні в разі стандартного вживання мови, що й забезпечує розпізнавання говорять цією мовою метафоричного сенсу. При цьому метафоризація припускає і деякий смисловий контейнер, або контекст (для граматики слухача), в якому як би фокусуються релевантні для позначення першої сутності риси, в чому і полягає метафоричне взаємодія "учасників" метафоризації. Поняття про фільтр і фокусі зближують опис цього процесу з читанням іноземною мовою, коли не всі слова зрозумілі, але тим не менш ясно, про що йде мова.

В якості підстави для аналізу метафоричної інтеракції може виступати номінативний її аспект, бо метафора - це завжди вживання вже готового мовного засобу найменування як способу створення нового його значення. У метафоричній інтеракції беруть участь принаймні три комплекси, гетерогенних за своєю природою.

Перший комплекс-це підстава метафори як думка про світ (предмет, подію, властивості і т.п.). Вона спочатку виступає швидше за все у внутрішній мові, т.е ще в довербальной формі [Жинкін, 1964; Серебренніков, 1983, 76-104]. Так, формуючи ідею актантна рамки і її ролі в структурі пропозиції, Л. Теньєр мислив її як деяку дію, Л. Вітгенштейн - як щось стосується дійсності, Г. Фреге-як щось постійне з мінливими змінними величинами. Але воно актуалізується в метафорі тільки в тій її частині, яка порівнянна з формується думкою про світ як за змістом, так і за подобою, відповідному антропометрічності створюваного подання та самою можливістю уподібнення на основі допускаемого подібності. Як відомо, Л. Теньєр уподібнив пропозицію маленькій драмі, яка розігрується між її учасниками, Л. Вітгенштейн вважав за краще образ чогось Спрут-образного, щупальця якого стосуються реалій-референтів, Г. Фреге також не уникнув образно-асоціативного подібності, вводячи поняття насиченості предикатів як їх відмітною від предметів риси. Актуалізація цих уявлень (про драму, спрута, ненасиченості) здійснюється або за рахунок "звичайних" асоціацій, або на основі "особистісних тезаурусів" [Караулов, 1985, 13]. Так, наприклад, в метафорі щупальця (про актанти) "у вікно свідомості" входять ті риси реального об'єкта, які пов'язані з дотиком до чогось. Асоціації цього типу швидше за все мають онтологічний (енциклопедичний), а не вербально-семантичний статус (так, в метафорі осел ознака впертості чи дурості належить не рівню значення слова, а побутово-побутовому уявленню про звички цієї тварини).

В даний час логічна граматика метафори все більш поділяється на два напрями. Одне продовжує дослідження власне когнітивних процесів в метафорі (див. статті М. Блека, Д. Гентнер, Дж. Мартіна і Р. Аппе [Metaphor: Problems and perspectives, 1982; див. також: Macconnak, 1976; Петров, 1982; 1985; Жоль, 1984]). Інший напрямок розвиває в рамках теорії інтеракції традиції арістотелівської риторики і цікавить його швидше художньо-естетична функція метафори, ніж когнітивна [Richards, 1936] (див. також статті М.Дж. Ептер, Р. туранга, Ф. Мура, С.Х. Ольсена [Metaphor: Problems and perspectives, 1982] і роботи радянських дослідників, що тяжіють до мовностилістичних трактуванні метафори [Левін, 1965; 1969; Некрасова, 1975]). Розгляду метафори з точки зору її комунікативно-функціональної ролі присвячений ряд робіт Н.Д. Арутюновой [1978; 1979].

Третій комплекс - це саме значення переосмисляются при посередництві метафоризації імені. Воно відіграє роль посередника між першими двома комплексами. З одного боку, воно вводить в метафору саме образне уявлення, співвідносне з референтом даного значення. а з іншого-діє як фільтр, тобто організовує сенс нового поняття. Крім того, значення переосмисляются слова оснащене власне вербальними асоціаціями, які також небайдужі для інтеракції. Наприклад, метафори типу час біжить, застигло і т.п. зобов'язані своєму виникненню не тільки образно-асоціативного комплексу, співвідносні з референтами цих слів, але і синонімічним зв'язках вихідної метафори час йде або стоїть на місці і т.п.

Отже, можна припустити, що метафоризація - це процес такої взаємодії зазначених сутностей та операцій, яке призводить до отримання нового знання про світ і до оязиковленію цього знання. Метафоризація супроводжується вкрапленням у нове поняття ознак уже пізнаної дійсності, відображеної у значенні переосмисляются імені, що залишає сліди в метафоричному значенні, яке в свою чергу "вплітається" і в картину світу, відображену мовою.

Те, що в процесі метафоризації актуалізуються одні ознаки і редукуються інші у всіх трьох взаємодіючих комплексах, виділених вище, - факт сам по собі досить тривіальний. Важливо звернути увагу на інше: як, за допомогою якого допущення ці ознаки, що належать різним "рівнями" відображення дійсності, порівнюються суб'єктом метафори і як відповідно її адресат по-новому усвідомлює її "буквальне" значення.

І техніка метафори, і стихійність, симультанність метафоричного процесу багато в чому продовжують залишатися під покровом таємниці, тому що метафора ще не досліджувалася ні в онто-, ні в філогенезі (винятком тут можна вважати роботу Л.Г. Голда [Galda, 1984]). Все, що пишеться про метафорі, є скоріше її "сінхрогенезом" [Караулов, 1985]. Але навіть і з цієї точки зору очевидно, що метафоризація починається з допущення про подібність (або схожості) формується поняття про реалії та деякого в чомусь схожого з нею "конкретного" образно-асоціативного уявлення про інший реалії. Це допущення, яке ми вважаємо основним для метафоризації і підставою її антропометрічності, є модусом метафори, якому можна надати статус кантівського принципу фіктивності, сенс якого виражається у формі "як якби" [докладніше див: Жоль, 1984,127 і слід.].

Таким чином, особливістю і відмінною ознакою метафори, що робить її засобом створення мовної картини світу, є принцип фіктивності, діючий в ній укупі з антропометрічностью, яка так характерна для усвідомлення людиною себе мірою всіх речей. Саме ці властивості дозволяють поєднувати в метафорі суті різних логічних порядків і онтологічно гетерогенних.

Щоб показати, що "випадкове" (з точки зору об'єктивної * noi ики універсуму) образне подобу більш характерно для метафори, ніж реальне подібність, і що в той же самий час виживає тільки те випадкове, що гармонує з основою метафори-її задумом, наведемо ряд прикладів. Так, у назві носик (частина чайника, через яку розливають воду в чашки) функція цієї деталі відображається не зовсім точно: слово ріжок точніше позначало б цю функцію (пор. англ. Spout - конверсія від to spout 'літься'-' те, що ллє '). Але російська мова "санкціонував" метафору носик, мабуть, тому, що візуальне схожість, як більш антропометрічное (кидається в очі), краще запам'ятовується. СР також ніжка (стола), де синтезовані ознака візуального подібності опор столу і ніг і ознака функціональний (ноги служать і опорою), хоча точніше ці деталі столу можна було б назвати стовпчиками. Іменуючи передню частину корабля носом, творець цієї метафори віддав перевагу знову ж візуальному подобою: ніс - найвидатніша частина корабля, хоча не виключено було і подобу з грудьми або, як в англійській, з чимось на зразок цибулі (чи, може, з вигнутою формою) - bow.

Вибір того чи іншого образу-мотиву метафори пов'язаний не просто з суб'єктивної інтенцією творця метафори, але ще і з тим чи іншим його світорозумінням і сумірних з системою стереотипних образів і еталонів, що належать його картині світу. Світорозуміння суб'єкта поміщає метафору в певну, етичну, естетичну і т.п., середу.

Найбільш характерні властивості метафори, а саме: її образність, відбір в процесі інтеракції ознак, релевантних для створення гносеологічного образу відображуваної нею дійсності, орієнтація на фактор адресата-на його здатність розгадати метафору не тільки інтелектуально, але також оцінюючи позначуване і образ, що лежить в її основі, емоційно сприймаючи цей образ і співвідносячи його зі шкалою емотивно-позитивних або негативних реакцій, детермінованих національно-культурними і вербально-образними асоціаціями, - всі ці властивості несуть у собі антропометріч-ність. Саме антропометрічность і відрізняє метафору як модель смис-лопреобразованія від власне епістемічних моделей, що оперують з абстрактними сутностями і логічними правилами їх інтерпретації безвідносно до природної логіки мови, якій підпорядкована мета-форізація.

Розділ III. Літературознавчі аспекти метафори

.1 Метафора як механізм семантичної деривації

Будь-яка конкретна мова являє собою класичний приклад синергетичної суперсистеми, тобто такої, що складається з ієрархічно організованих макро- та мікросистем, які характеризуються нерівноважністю - станом, далеким від абсолютної стабільності та незмінності, відкритістю - здатністю обмінюватися з довкіллям речовиною, енергією та інформацією, нелінійністю - розвитком системи під впливом багатьох факторів, що часто знаходяться у складній взаємодії між собою і визначають імовірні шляхи її еволюції.

Семантична деривація розглядається нами як прояв внутрішньорівневої функціональної трансорієнтації лексичних одиниць. Цей спосіб деривації, як відомо, передбачає переосмислення слів,

використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них функції - функції "надання імя" [11:82]. Дериватогенна активність цього типу вербокреації визначається перш за все природою людського мислення, здатністю узагальнювати у слові явища оточуючої дійсності, систематизувати в мові обєкти позамовної дійсності. Функціональна трансорієнтація мовного знака, повязана з модифікацією його плану змісту при збереженні плану вираження, являє собою механізм формування нових лексико-семантичних варіантів існуючих у мові слів. Формування такого роду інновацій є "реалізацією принципу лексичної економії у межах будь-якої мови" [9: 48].

Властивість слова змінювати своє значення призводить до його полісемії, оскільки старі й нові значення співіснують тривалий час. Ми поділяємо точку зору щодо природності цього явища, бо "як усе живе, слово не залишається тотожнім самому собі у часі. Однією з актуалізацій цієї потенції і є багатозначність, яку правильно розглядати не лише як стан, але і як процес, з чого, до речі, випливає, що всі слова мови актуально чи потенційно багатозначні" [12: 48].

Довгий час у лінгвістичній науці тривала суперечка стосовно визнання семантичної деривації явищем словотвору. Дехто навіть зараз вважає цей спосіб вторинної номінації суто лексичним явищем, оскільки ніяких матеріально виражених словотворчих засобів у процесі деривації не використовують. Структура полісема являє собою "дериваційну структуру…, що виявляється у синхронічно актуальних мотиваційних відношеннях між семами" [13: 58]. На користь того, що семантична деривація є способом словотвору свідчить і те, що з ономасіологічної точки зору семотворення і словотворення виконують однакове завдання - давати назву. Поява нового лексико- семантичного варіанту, так само як і утворення нового слова, за своєю сутністю є номінативним актом, ґрунтується на співвіднесенні імені з денотатом. Як слушно зауважує Н.П. Тропіна, відмінність між цими способами деривації полягає не в суті, а в техніці, у мовних ресурсах, що використовуються в кожному з цих випадків [13: 58].

Семантична деривація являє собою і процес, і результат. Процесуальний характер семантичної деривації став причиною віднесення його до суто діахронічних явищ. Головною умовою встановлення між двома

мовними одиницями синхронних словотвірних відношень є виявлення "живих" словотвірних звязків, головним серед яких є семантична мотивованість вторинної лексеми. Між новим та старим лексико-семантичними варіантами багатозначного слова встановлюються "концептуально зумовлені дериваційні звязки: імплікаційні (метонімічні), класифікаційні (родо-видові), симілятивні (метафоричні)" [3: 528]. Такі "складні відносини між семантичною структурою мотивата та мотиватора можна дослідити лише за синхронного підходу" [14: 64]. Доречі таке співіснування старого й нового лексико-семантичних варіантів на певному етапі розвитку мови доводить функціонально-трансорієнтаційну сутність семантичної деривації, оскільки встановлення відношень функціональної омонімії між твірною та похідною одиницями мови є типовим результатом цього процесу.

Сучасна лінгвістика розуміє синхронію як явище динамічне. Такий концептуальний підхід дозволяє побачити в лексико-семантичній деривації таке явище, що "звязує минуле і майбутнє лексико-семантичного ярусу мови у нерозривне ціле, що постійно змінюється і розвивається" [13: 59]. Отже, жорсткої межі між синхронією та діахронією провести не можна, бо вона існує скоріше як гносеологічна умовність. Семантичні деривати утворюються на певному синхронному етапі існування мови, а от відносини між старим і новим лексико-семантичними варіантами розвиваються у діахронії.

Важливою проблемою, повязаною з семантичною деривацією, є проблема класифікації типів семантичних перетворень. На жаль, вирішити її з наданням переконливих аргументів ще нікому не вдалося. А. Залізняк з цього приводу зауважує, що "ніяких загальних законів тут встановити не вдалося" [15: 17]. Було встановлено лише механізми семантичної модифікації: звуження і розширення значення, розвиток від більш конкретного до більш абстрактного і, навпаки, додавання й опущення семантичних компонентів і т. ін. Але найбільш продуктивними механізмами формування нових лексико-семантичних варіантів слів вважають метафору та метонімію [11: 82-87]. Використання вже існуючої лексеми для найменування нового обєкта дійсності обумовлене певними асоціативними звязками між різними референтами. Так, метафора оперує образно-асоціативною подібністю, що притаманна лише цьому механізму модифікації значення. Образ, що лежить в основі метафори, являє собою ознаку або ряд ознак, релевантних для створення нового значення, і які слугують посередниками між вихідним та метафоричним значеннями. Так, наприклад, нове значення слова mover - "компанія, чиї акції купуються та продаються у великій кількості", сформувалося на базі головної ознаки вихідного значення "той, що призводить до руху". Семантична мотивованість метафори у слові footprint "місце, яке займає компютер на столі" грунтується на асоціації між слідом, що залишає ступня людини та слідом від компютера. Новий лексико-семантичний варіант слова suit "людина, особливо менеджер, яка працює в офісі та зобовязана завжди бути у костюмі" сформувався на основі метонімії - суміжності предметів (людина - її одяг). До речі, полісемантична лексема suit мала також значення "набір, сервіз", на базі якого шляхом звуження, спеціалізації семантики вихідного слова сформувався ще один лексико-семантичний варіант "набір компютерних програм". Таким чином, на базі двох лексико-семантичних варіантів слова suit шляхом застосування різних механізмів семантичної деривації було створено ще два нових значення. Пошук експонента серед існуючих мовних знаків ґрунтується на зведенні у свідомості носіїв мови асоціативних "мостів" між різними референтами. Якщо імплікація "старої" мовної одиниці для найменування нового явища закріплюється у свідомості усіх носіїв мови, то між старим та новим лексико-семантичними варіантами слова встановлюються відносини полісемії. Отже, семантичні деривати формуються під дією регулярних словотвірних механізмів, що усвідомлюються носіями мови як вербокреативні, такі, що спрямовані на породження одиниці вторинної номінації. Формування семантичних дериватів відбувається під дією певних механізмів вербокреації в межах синхронічного зрізу мови. Саме тому будь-яку похідну лексему можна розглядати як результат словотвірного процесу. Семантична деривація являє собою конкретний прояв універсального для системи англійської мови явища функціональної трансорієнтації мовних одиниць. У свою чергу синергетична сутність механізмів функціональної трансорієнтації полягає у регуляції динаміки, самоорганізації та збереження мовної суперсистеми.

Перспективним напрямком подальших студій ми вважаємо дослідження синергетичної сутності таких конкретних проявів функціональної трансорієнтації, як конверсія, афіксалізація лексем, лексикалізація синтаксичних конструкцій тощо.

3.2 Моделі утворення метафоричних неологізмів ( на прикладі літературних текстів)

Семантичні неологізми можуть з'являтися двома шляхами - в процесі внутрісловной семантичної деривації і на основі агрегатування, тобто в результаті «внесловной» деривації. Наявність або відсутність семантичної мотивованості, виводимості нового значення з історично передує визначає якісну відмінність двох шляхів появи семантичних інновацій. Внутрісловная семантична деривація (або лексико-семантичне словотворення, вторинна номінація (А.Ф.Журавлев, В.Н. Телія, В.Н.Прохорова) - найбільш продуктивний спосіб появи семантичних новоутворень (80% неологізмів), що складається в переосмисленні слів, використанні вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них функції прислівника. Особливістю даного словотвірного типу є наявність обов'язкових ієрархічних відносин між новим і історично передує значенням слова, виступаючим в якості прототипу, мотивуючої основи семантичної інновації. Зв'язки між новим і історично передує значенням грунтуються на семантичній мотивованості, виводимості одного (нового) з іншого (вихідного). Залежно від характеру зв'язку нового і вихідного значень слова ми, слідом за Н.М. Александровим, В.Г. гаком, Н.З. Котеловой, виділяємо наступні регулярні типи лексико -семантичного словотворення: метафора, метонімія, розширення значення, звуження значення, семантичний зсув. Самим продуктивним способом внутрісловной семантичної деривації є метафора (56% неологізмів). [Гак В.Г. 1977; 178с.] Це пояснюється тим, що порівняння, лежаче в основі метафоричного перенесення - унікальне знаряддя людського мислення і найбільш характерний прийом підстави світу в процесі пізнавальної діяльності людей. Залежно від функціональної спрямованості нами виділяються два різновиди метафоричного значення: нові значення зумовлені потребою номінації нових реалій і понять, необхідністю вдосконалення засобів мовного вираження за рахунок появи нових позначень вже відомих об'єктів дійсності (номінативно-когнітивна метафора), і нові значення, зумовлені потребою емоційно-експресивного поновлення лексики (експресивна метафора). [Улуханов І.С.1996; 158с.]

Семантичні неологізми з метафоричним значенням експресивного характеру виконують в мові не стільки номінативну, скільки насамперед характеризує функцію, виступаючи в комунікативному акті засобом суб'єктивного ставлення мовця до змісту або адресата промови. Даний тип метафори викликає яскраве образне уявлення, апелює до почуттів людини. У зв'язку з цим, досліджуючи експресивні метафори, ми звертали увагу на засоби створення в них експресивного значення, основу якого складають три семантичних компонента, актуалізуються одночасно або диференційовано в що з'явилися лексичних одиницях. Наприклад, сема образності яскраво виражена в таких неологизмах, як піна (що-небудь несуттєве, минуще); жирок (резерв, запас); кросворд (що-небудь важке для розуміння, загадкове); семи образності і оцінковості одночасно актуалізуються в новаціях якір « небудь надійне, стабільне); озон (що-небудь сприятливе); дерев'яні рублі (неконвертовані); семи образності та інтенсивності превалюють в неолексемах мускули (військова міць), забійний (вражаючий), катапультуватися (миттєво опинитися де-небудь). [ Сінагатулін І.М.1994; 29с.]

Семантичні неологізми, які є експресивними метафорами, функціонують переважно в публіцистичному стилі, розмовної мови і жаргонному вживанні. Саме в цих комунікативних сферах спостерігається тенденція до підвищеного емоційного, афективного способом вираження.

Другий за продуктивністю спосіб внутрісловной семантичної деривації - метонімія (25% неологізмів). На відміну від метафор, метонимическим переносам властива низька експресивність і висока номінативних. Сама деріватогенная частина мови у сфері освіти метонімічно значень - прикметник, для якого найбільш продуктивні наступні дві моделі метонімічно перенесення: ознака об'єкта → ознака іншого об'єкта, як-небудь пов'язаного з першим об'єктом, виготовленого з нього або використовує його (комп'ютерна грамотність, екологічне виховання , вихровий холодильник) і ознака об'єкта → ознаку дії, пов'язаного з об'єктом (лазерна хірургія, строітел'ний експорт, нейтронний удар). Самою продуктивною метонимической моделлю в сфері іменника є перенесення вміст ↔ містить (структури - установи, організації; полку - архів заборонених художніх творів; «білочки», «зайчики», «вовки» - білоруські грошові знаки). Дуже низька производность метонімічно значень відрізняє дієслова: тільки 2 семантичних неологізму виникли в процесі метонімізації (делегувати права, крутити (їздити) по дорогах). Пріоритетність читача функції метонімічно значень багато в чому визначає стилістичну нейтральність семантичних неологізмів, що виникли в процесі метонімізації. Лише деякі з них стилістично марковані (пріоритети, оптація - книжн.; Листя, козир до-у професійній розмовній мові; крутити - в просторіччі).

Види внутрісловной семантичної деривації, пов'язані з родовідових трансформацією значення в межах одного поняття, менш продуктивні в порівнянні з метафорою і метонімією. В результаті розширення значення, що представляє собою перенесення значення з більш вузького поняття на більш широке за принципом вид → рід, виникло 6% семантичних інновацій. При цьому перехід від родового поняття до видового може відбуватися за рахунок узагальнення архісеми значення прототипу (контекст - деяке ціле, єдність чого-небудь; напівфабрикат - небудь незакінчене, що потребує. Доопрацюванні); за рахунок узагальнення або втрати диференційної семи (або сем ) в значенні прототипу (клан - група осіб, пов'язаних сімейними, діловими і т.п. відносинами; ідеологія - концепція, система поглядів на що-небудь) або в результаті одночасного узагальнення архісеми і диференційної семи (або сем) значення прототипу (центризм - відмова від крайніх поглядів в політиці; тест (спец.) - пробне завдання, дослідження).

У процесі звуження значення, тобто при переході від родового поняття до видового за рахунок появи в семантиці слова нових диференційних сем, які конкретизують значення прототипу, утворено 5% семантичних неологізмів {цивілізація - про моделі високорозвиненого суспільства; унітарний-який характеризується надмірно централізованим керівництвом). Серед дериватів, що виникли в результаті звуження значення, виділяються так звані «політизовані» інновації, що утворилися за рахунок переходу лексичних одиниць загальновживаного характеру в сферу суспільно-політичної лексики (перебудова, гласність, застій). [Мірецький А.П.1993; 90С.]

Приклад:

М.Е.Салтиков-Щедрін: головотяпи і головотяпство, благоглупості.

В.Маяковський: громаддя, грудень, пирхаючи

Невисока продуктивність властива також семантичному зрушенню

(8% неологізмів), який представляє собою перенесення, не пов'язаний з родовидовими змінами і заснований на відносинах вид → вид в межах одного родового поняття. У структурі дериватів відбувається заміна діффференціальних сем при збереженні семантичного обсягу прототипу (ностал'гія - жаль про невозвратимости минулого; рукодільний-виконаний непрофесійно; переадресувати - направити на інші потреби, потреби). Семантичні неологізми з'являються не тільки в результаті семантичної деривації. Можлива поява нових значень на основі агрегатування (термін Н.З.Котеловой), тобто в процесі морфологічного словотворення, семантико-морфологічної деривації або запозичення (дані види агрегатування виділені Н.З.Котеловой). [Котелова Н.З.1978; 15с.] Значення, що з'явилися цими способами, не пов'язані відносинами семантичної мотивованості, виводимості нового значення з історично передує. Вони входять в структуру полісемантичний слова або вступають в омонімічние відносини з уже існуючим значенням на основі приєднання, яке носить більш-менш механічний характер. Кількісне зіставлення семантичних неологізмів, що виникли в процесі внутрісловной семантичної деривації і на основі агрегатування, свідчить про значне переважання перших. Дане явище, мабуть, пов'язано, з одного боку, з природою людського мислення - здатність людини узагальнювати і систематизувати в слові відразу кілька явищ об'єктивного світу, з іншого боку, визначається внутрішньою тенденцією мови - прагненням до економії як лексичних, так і словотворчих ресурсів . З'явилися неолексеми можуть бути результатом взаємодії двох (іноді більше) семантичних процесів. Найбільш часто взаємодіють метафоризація і розширення значення.

Зустрічаються слова, при утворенні нових значень у яких різновірогідні способи як семантичної, так і морфологічної деривації. Наприклад, семантичний неологізм силовий - що відноситься до Збройних сил, пов'язаний зі Збройними силами (силові структури, міністри) являє собою результат метонімізації прикметника силової в значенні «заснований на діях з позиції сили» (силове вирішення, тиск) по метонимической моделі ознаку дії → ознака суб'єкта дії. Рівноймовірно і суфіксальне освіту інновації силовий від виробляє основи сили (Збройні) +-ов (ий).

Унікальна роль метафори в системах номінації пов'язана з тим, що завдяки метафорі відновлюється рівновага між нез'ясовним або майже незбагненним, простим найменуванням та найменуванням зрозумілим, прозорим, кришталевим.

У процесах метафоричної номінації багато що залежить від національних традицій, скажімо, в такій області, як культура імені. Даруючи дитині ім'я, в Середній Азії традиційно використовують метафорику: Айжан - «весела місяць», Алтинай - «золота місяць», Гульбахор - «весняний квітка». Ім'я-метафора зустрічається і в інших мовах. [Бессарабова Н.Д., 1987: 9]

Висновки

Поява семантичних неологізмів нерідко відбувається при взаємодії і взаємопроникненні термінологічної та загальновживаної лексики. Дане явище представлене двома процесами. Перш за все, семантичний розвиток окремих лексем супроводжується їх детермінологізації і деспеціалізації. На даний момент найбільш активно проникає в загальнолітературні мову фізична, технічна і медико-біологічна термінологія (амплітуда проблем, спектр завдань, демонтаж ідеї, політичний тандем, економічний колапс, гібридні форми одягу), а також лексика, що називає поняття з області літератури і мистецтва ( політичний бенефіс, рецензувати речі, диригувати операцією). Детермінологізація, як правило, здійснюється при метафоризації та розширенні значення. На першому етапі функціонування детермінологізірованних лексичних одиниць в масовому мовному узусі відчуття перенесення і метафорична образність ще зберігаються. Однак висока мовна частотність призводить згодом до втрати ними образного ореолу і закріпленню за ними стійкого метафоричного значення. Протилежний процес - термінологізація і спеціалізація - представлений незначною кількістю інновацій. В основному це загальновживані слова, що стали приналежністю професійної, як правило, розмовної мови, що позначають будь-які предмети чи поняття спеціальної галузі діяльності (рушник - полотно з листової тканини, використовуване для підтримки труб при укладанні; груша - здуття на захисній оболонці кабелю) і «політизовані» неолексеми (перебудова, гласність, відкритість, заcmoй). При цьому спеціалізація значення загальновживаного слова відбувається зазвичай при метафоризації і звуженні семантичного обсягу. [Клушина Н.І. 1998; 57с.]

Крім взаємодії общелитературної лексики зі спеціальною, в процесі семантичного розвитку можливий перехід слова зі спеціальним значенням з однієї терміносистеми в іншу. Самою деріватогенной частиною мови у сфері освіти семантичних неологізмів є іменник. Значне переважання неологізмів-іменників пов'язано з тим, що саме даної частини мови найбільшою мірою властиво позначати нові предмети і явища, що виникли в об'єктивній дійсності. Розвиток ознакових слів - прикметників, дієслів, прислівників - багато в чому обумовлено потребою в експресивно-стилістичному варіюванні засобів мовного позначення.

Список використаних джерел та літератури

1. Арутюнова Н.Д. Типи мовних значень: Оцінка. Події. Факт. М., 1988.

. Арутюнова Н. Д. Функціональні типи мовної метафори / / Известия АН СРСР. Сер. лит. і яз. 1978. № 4.

. Арутюнова Н. Д. Мова і світ людини. М., 1999.

4. Тарасова Е.В. Синергетические тенденции в современной лингвистике // Вісник Харківського національного університету. - Х.: Константа, 2000. -№ 500. - С. 3-9.

. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки. - К., 2000. - 253 с.

. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.

. Єнікєєва С.М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови. - Запоріжжя: Запорізький національний

університет, 2006. - 306 с.

. Єнікєєва С.М. Синергетические параметры словообразовательных процессов в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. - Харків: ХНУ, 2006. - № 726. - С. 171-178.

. Єнікєєва С.М. Синергетизм функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) // Вісник Сумського державного університету. Філологічні науки, 2006. - № 11 (95). - С. 43-51.

. Хруцкая Н.В. Синергетический подход к теории вариативности языковых единиц // Культура народов Причерноморья. - 2006. - № 82. - Т. 2. - С. 215-217.

. Левицький А.Е. Функціональні зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови: Автореф. дис… док. філол. наук: 10.02.04 / КДЛУ. - Київ, 1999. - 37 с.

. Левицкий А.Э. Явление функциональной переориентации языковых единиц // Вісник Київського лінгвістичного університета. - 1999. - №1. - Том 2. - С. 48-53.

. Левицкий А.Э. Функциональные изменения в системе номинативных единиц современного английского языка: Дисс.… док. филол. наук: 10.02.04 / КГЛУ. - Киев, 1999. - 396 с.

. Черникова Н.В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии // Филологические науки, 2001. - № 1. - С. 82-90.

. Морковкин В.В. Лексическая многозначность и некоторые вопросы её лексикографической интерпретации // Русский язык. Проблемы речи. Лексикология и лексикография. - М., 1981. - С. 153-156.

. Тропіна Н.П. До питання про сутність лексико-семантичної деривації // Мовознавство, 1997. -№ 1 . - С. 54-59.

. Соколова С.О. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ // Мовознавство. - 2004. -№ 1. - С. 62-68.

. Зализняк А.А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект "Каталога семантических переходов" //

19. Карабан В.И. Сложные речевые единицы: прагматика английских асиндетимных полипредикативных образ ований / В.И. Карабан. - К.: Вища школа, 1989. - 131 с.

. Кондаков Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков. - М., 1995. - 532 с.

. Осипенко Н.К. Сложное предложение на фоне коммуникативной тип ологии текста / Н.К. Осипенко // Вопросы языкознания. - 1995. № 2. - С. 91-98.

. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. - М.: Астрель, АСТ, 2001. - 624 с.

. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова . - Полтава: Вид-во ТОВ «Довкілля-К», 2006. - 716 с.

. Pears A. Psychological Premises of Speech Communication / A. Pears, T. Woodwell. - Toronto: Longman, Canada Limited, 2002. - 246 p.

. 1. Азнаурова Е.С. Прагматика художнього слова. М., 1988.

. Безменова Н. А. Мовленнєвий вплив як риторична проблема / / Проблеми ефективності мовної комунікації. М., 1989.

. Бенвеністу Е. Загальна лінгвістика. М., 1974, 198 с.

. Бессарабова Н.Д. Метафора як мовне явище. Значення і сенс слова: художня мова, публіцистика. / Под ред. Д.Е. Розенталя. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 200с.

. Булигіна Т.В. Особливості структурної організації мови як системи і методи її дослідження. М., 1991.

. Булигіна Т.В., Крилов С.О. Категорії - В.: еЛС, 1990, 341с.

. Вежбицка А. Мова, культура, пізнання. М., 1996.

. Мумінов Т.А. Проблеми вторинної номінації в лексиці (освіта переносного значення): автореф. Дис. На здобуття наукового ступеня канд.філ.наук: (10.02.19) / МГПИИЯ ім. Моріса Тореза. - М., 1978. - С. 26.

. Серебренніков Б.А. Номінація і проблема вибору. М., 1960

. Склерявская Г.Н. Метафора в системі мови. С.-П.: Вид.-во Наука, 1993 - 150 с.

. Телія В.М. Вторинна номінація і види найменувань. / / Пер. під ред. Б.А. Серебренникова. М., Наука, 1977. - С.129-221.

. Blokh M.A Course in Theoretical English Grammar / M. Blokh. - M.: Vyssaja skola, 2006. - 424 p.

Похожие работы на - Вивчення та визначення мовозначних та літературозних аспектів метафори в англійській мові та літературі

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!