Аналіз діяльності Державної казначейської служби

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  287,28 Кб
 • Опубликовано:
  2015-06-02
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Аналіз діяльності Державної казначейської служби

Зміст

 

Вступ

Розділ 1

1.1 Відділ організації роботи органів казначейства

1.2 Відділ надходжень державного бюджету

Розділ 2. Огляд нормативно-правової бази з питань касового виконання державного бюджету за видатками

Розділ 3. Порядок касового виконання державного бюджету за видатками

Розділ 4. Аналіз виконання державного бюджету за видатками у Вінницькій області

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Країна може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією за умов, якщо вона має у своєму розпорядженні достатньо бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.

Підвищення ефективності бюджету як дієвого інструменту регулювання соціально-економічних процесів у державі залежить від ефективності роботи органів Державної казначейської служби України в напрямку обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками.

До моменту впровадження казначейського обслуговування місцевим бюджетам були притаманні хронічне перефінансування одних статей, видатків та недофінансування інших, постійне накопичення кредиторської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання, що і стало ключовим фактором при прийнятті рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.

На органи Державної казначейської служби покладено виконання таких основних функцій: управління наявними коштами Державного бюджету України та ведення обліку касового виконання Державного бюджету України; управління коштами державних позабюджетних фондів; організація касового виконання Державного бюджету України та здійснення контролю за цим процесом; управління державним боргом; здійснення видатків Державного бюджету України; розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та ін.

Метою звіту є вивчення теоретичних та правових аспектів діяльності Державної казначейської служби, дослідження організаційної структури та правового забезпечення, а також аналіз стану виконання державного бюджету за видатками Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Об’єктом є Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Звіт складається із вступу, 4 розділів, висновків, додатків. Список використаних джерел нараховує 32 найменувань

державна казначейська служба україна

Розділ 1


Організаційно-правова характеристика Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

Управління Державної казначейської служби України у місті Вінниця Вінницької області (далі УДКС) є територіальним органом Державної казначейської служби України.

УДКС підпорядковане Державній казначейській службі України та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

УДКС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниця Вінницької області знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд.29 [32]

Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2011 р. № 109, зі змінами, внесеними наказом Державної казначейської служби України від 10.09.2013 №802. [27]

В своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр - міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, дорученнями Голови Державної казначейської служби України, актами органів місцевого самоврядування та наказами Головного Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Основним завданням управління Державної казначейської служби України у м. Вінниця є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково - касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

)        здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

4)      здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

)        веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

)        веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;

)        здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;

)        забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

)        погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

10) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

) зводить та складає звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.

) Складає та подає місцевому фінансовому органу звітність про виконання місцевих бюджетів;

Управління ДКСУ у Вінницькій області здійснює в межах повноважень контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевого бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно - цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково - касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює інші повноваження, визначенні законами України та покладені на Державну казначейську службу України Президентом України. [32]

Відповідно, казначейська система України має трирівневу структуру і складається з:

а) Державної казначейської служби України (ДКСУ), яке розташовується у столиці держави і представляє його центральний рівень;

б) Головних управлінь Державної казначейської служби України (ГУДКУ) обласного значення, розміщених таким чином:

Головне управління - в Автономній Республіці Крим;

Головних управління - у містах Києві та Севастополі; 24 Головних управління функціонують в областях.

в) районних (міських, районних у містах) управлінь (відділень) Державної казначейської служби (УДК), зосереджених у найважливіших місцевих адміністративних центрах.

У зв'язку із входженням органів Державної казначейської служби в систему електронних платежів Національного банку України, запровадженням казначейського обслуговування місцевих бюджетів та з метою підвищення ефективності роботи Державної казначейської служби України видано наказ № 93-1с від 30.01.2002 року Державною казначейською службою України "Про затвердження типової структури управління Державної казначейської служби у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У зв'язку із входженням органів Державної казначейської служби в систему електронних платежів Національного банку України, запровадженням казначейського обслуговування місцевих бюджетів та з метою підвищення ефективності роботи Державної казначейської служби України видано наказ № 93-1с від 30.01.2002 року Державною казначейською службою України "Про затвердження типової структури управління Державної казначейської служби у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. [8]

Структуру УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром. [9] Штатні розписи та кошториси УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України. Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області має таку структуру (рис. 1.1)

Рис. 1.1 Структура Головного управління Державної казначейської служби України у вінницькій області.

УДКС у Вінниці очолює начальник, який призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Вінницької області, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром та головою відповідної місцевої державної адміністрації, та звільняється з посади за погодженням з Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Вінницької області.

Начальник УДКС має заступника. Заступник начальника Управління призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником відповідного ГУДКС Вінницької області, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром, та звільняється з посади за погодженням з Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником ГУДКС Вінницької області. [8, ст.45]

Начальник Управління:

здійснює керівництво УДКС, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання УДКС відповідно актів законодавства, наказів Міністерства фінансів України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної казначейської служби України, доручень Голови Державної казначейської служби України, наказів ГУДКС Вінницької області;

вносить начальнику ГУДКС Вінницької області пропозиції щодо пріоритетів роботи УДКС і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає для подальшого внесення на затвердження Голові Державної казначейської служби України плани роботи УДКС (річні, піврічні);

звітує перед Головою Державної казначейської служби України та начальником ГУДКС Вінницької області про виконання покладених на УДКС завдань та планів роботи;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників УДКС, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

порушує перед Головою Державної казначейської служби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази УДКС;

затверджує положення про структурні підрозділи УДКС і посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

При відсутності начальника УДКС права і обов'язки покладаються на заступника начальника управління - головного бухгалтера.

Структуру УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром. [9]

Штатні розписи та кошториси УДКС затверджує Голова Державної казначейської служби України.

Чисельність працівників управлінь (відділень) ДКСУ затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник ГУДКС Вінницької області вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників УДКС.

Чисельність працівників управлінь (відділень) ДКСУ затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник ГУДКС Вінницької області вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників УДКС.

Відділ кадрового забезпечення управління Держказначейської служби у Вінницькій області [9]

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:

Розробляє з урахуванням покладених на підрозділи управління державної казначейської служби функції номенклатуру посад, які підлягають заміщенню фахівцями з вищою і середньою освітою;

Готує пропозиції і подає на затвердження начальнику перелік посад керівних працівників апарату, організацій, що входять до номенклатури управління Держказначейства. Здійснює разом з відділами підбір, розстановку, переміщення і виховання кадрів. Спільно з відділами управління Державної казначейської служби формує резерв кадрів. Здійснює контроль за його підготовкою, а також стажуванням спеціалістів.

Юридичний відділ УДК у Вінницькій області

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів управлінням, а також його керівниками та працівниками під часвиконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

 

1.1 Відділ організації роботи органів казначейства


Координує роботу структурних підрозділів управління та райміськвідділень Державної казначейської служби у Вінницькій області з питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів.

Своєчасна та якісна підготовка інформацій, довідок, доповідних записок та інших аналітичних матеріалів з питань, які належать до компетенції Державного казначейства. Щомісячно та щоквартально на базі оперативної звітності, яка надходить від відділів управління, готує підсумки виконання державного бюджету, місцевих та зведеного бюджетів.

Формує пояснювальні записки до річного та квартальних звітів про виконання державного бюджету, місцевих та зведеного бюджетів. Готує аналітичні матеріали для проведення нарад, семінарів з працівниками органів казначейства області. Готує до друку в засобах масової інформації матеріали щодо висвітлення питань діяльності органів казначейства.

Відділ внутрішніх казначейських операцій

Організовує роботу територіальних органів Державної казначейської служби по виконанню видаткової частини Державного бюджету, позабюджетних коштів установ та організацій, забезпечує ефективне управління коштами.

 

.2 Відділ надходжень державного бюджету


Функції відділу:

Розробляє квартальні плани роботи відділу та затверджує їх у начальника управління Державного казначейства.

Забезпечує отримання від Державного казначейства України та узагальнення планових показників по надходженню доходів до державного бюджету в поточному році за видами платежів та повідомляє плани відділу звітності та відділу організації роботи органів казначейства.

Веде облік внесених Державним казначейством змін до розпису доходів державного бюджету в частині бюджетних находжень за її видами. Своєчасно повідомляє про внесені зміни відділ звітності та відділ організації роботи органів казначейства. Проводить щоденний прийом, обробку та виконання висновків, що надходять від райміськвідділень.

Відділ надходжень місцевих бюджетів

Подає відділу програмного забезпечення заявки на відкриття та закриття аналітичних рахунків в управлінні Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) у розрізі видів платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування).

Здійснює в електронному вигляді облік відкритих рахунків по доходах місцевих бюджетів, формує довідники кодів класифікації доходів місцевих бюджетів та довідники адміністративно-територіальних одиниць області.

Розрахункова палата

Взаємодія між органами Державної казначейської служби України (ДКСУ) та комерційними банками в проведенні міжбанківських розрахунків при виконанні Державного та місцевого бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

Забезпечення проведення міжбанківських розрахунків та внутрішніх платежів у національній валюті між органами ДКУ через СЕП НБУ з відображенням підсумків розрахунків ДКУ на технічному кореспондентському рахунку в масштабі реального часу.

) Відділ прикладного програмного забезпечення

Організація по апробації настройки та дослідної експлуатації версій програмного забезпечення, проведення замін в програмному забезпеченні, внесення змін в нормативно-довідкове забезпечення.

Відділ видатків Державного бюджету

Узагальнює та доводить до відділень Державної казначейської служби дані про територіальне розташування мережі установ, підприємств та організацій на відповідній території. Організовує роботу з питань ведення (внесення змін) мережі розпорядників коштів другого рівня, які одержують кошти на видатки установи із державного бюджету.

Доводить до розпорядників витяги з річного розпису призначень Державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету затвердженого Міністерством Фінансів України. Здійснює контроль за відповідністю загальних сум розподілів показників зведених кошторисів доходів і видатків та зведених планів асигнувань у розрізі територій сумам, зазначеним у розпису видатків бюджету.

Відділ видатків правоохоронних органів та силових структур

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: узагальнює та доводить до відділень Держказначейства дані про територіальне розташування мережі установ, підприємств та організацій на відповідній території.

Головними завданнями відділу є: забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням.

Відділ видатків цільових фондів та інших клієнтів

Узагальнює та доводить до відділень Держказначейської служби дані про територіальне розташування мережі цільових фондів на відповідній території.

Організовує роботу з питань ведення (внесення змін) мережі розпорядників коштів другого рівня, які одержують кошти на видатки цільових фондів із державного бюджету.

Доводить до розпорядників витяги з річного розпису призначень державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, затвердженого Міністерством фінансів України.

Відділ видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин

Організовує роботу з питань ведення мережі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які отримують кошти з обласного бюджету.

Веде облік річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

Веде облік показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань із загального фонду обласного бюджету. По розпорядниках, які не мають підвідомчих установ, облік кошторисів та планів асигнувань із загального фонду обласного бюджету. Здійснює контроль за відповідністю загальних сум кошторисів та планів асигнувань сумам річного розпису асигнувань. [31]

Операційний відділ

Відділ звітності

Складання річного звіту про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів України.

Подання звітів Державної казначейської служби України та іншим, встановленим законодавством та нормативними актами, органам.

Складання періодичної звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів.

Планово-фінансовий відділ

Фінансове забезпечення господарської діяльності апарату управління Державної казначейської служби у Вінницькій області, та районних відділень. В межах компетентності відділу, координація роботи органів Державної казначейської служби у Вінницькій області з питань організації фінансово-господарської діяльності, оплати праці, статистичної, оперативної періодичної та річної бухгалтерської звітності.

В межах компетенції відділу попередній в процесі планування, та послідуючий, під час складання зведеної звітності про виконання кошторису доходів та видатків органів Держказначейської служби, контроль за фінансовими зобов'язаннями, раціональним, економним та цільовим витрачанням коштів державного бюджету, виділених на утримання органів Державної казначейської служби у Вінницькій області.

Чисельність працівників управлінь (відділень) ДКСУ затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник ГУДКС Вінницької області вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників УДКС.

Суть діяльності Державної казначейської служби полягає в тому, що воно забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.

Отже, Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади і керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Розділ 2. Огляд нормативно-правової бази з питань касового виконання державного бюджету за видатками


Нормативно-правова база з питань становлення та функціонування Державної казначейської служби в Україні характеризується нормативними актами різної юридичної сили, змісту та форми.

Юридична форма зазначених актів залежить від значення державного органу, який регулює діяльність казначейства та його економічного змісту. Визначаючи нормативно-правову базу з досліджуваної проблеми, слід взяти до уваги, що вона охоплює як безпосередньо закони, так і інші нормативні акти у сфері казначейських відносин (укази, постанови, декрети, положення, інструкції, правила тощо). [21]

Передусім тут слід назвати Положення про Державну казначейську службу, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.20115р. №590 В Положенні визначені функції та права Державної казначейської служби і функції відділень Державної казначейської служби у районах, містах, районах у містах.

Головне управління Державної казначейської служби України та його територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком, установами інших банків, державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, державною контрольно-ревізійною службою в Україні [22]

Порядок виконання державного бюджету за доходами розроблено відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95р. №590

У зв'язку з набуттям Державною казначейською службою України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України і розгортанням роботи розрахункових палат Державної казначейської служби, змінюються функції органів Державної казначейської служби і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету.

Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних управлінь Державної казначейської служби. Зазначені рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затверджених наказом Державної казначейської служби України від 28.11.2000р. № 19.

Порядок касового виконання державного бюджету за видатками регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами Державної казначейської служби України, а також розподіл прав, обов'язків та відповідальності між ними в процесі виконання державного бюджету за видатками. В даному нормативному акті визначаються взаємовідносини органів Державної казначейської служби з розпорядниками коштів бюджету щодо обліку зобов'язань.

Органи Державної казначейської служби приймають від розпорядників коштів бюджету, які в них обслуговуються, реєстри зобов'язань та фінансових зобов'язань разом з копіями первинних документів у межах залишків на відповідних позабалансових рахунках "Асигнування на взяття зобов'язань”. Органи Державної казначейської служби реєструють та беруть на облік зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників коштів бюджету, які в них обслуговуються, ведуть картки обліку зобов'язань та фінансових зобов'язань.

Відділення Державної казначейської служби України узагальнюють інформацію про наявність фінансових зобов'язань і подають її у встановлені терміни територіальному управлінню Державної казначейської служби України. Територіальні управління Державної казначейської служби України узагальнюють отриману від відділень Державної казначейської служби інформацію, формують зведену інформацію за територією і подають її у встановлені терміни Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України консолідує інформацію, одержану від територіальних органів Державної казначейської служби, про наявність фінансових зобов'язань для прийняття відповідних рішень. Зазначена інформація доводиться до головного розпорядника коштів.

Порядок виконання державної бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами Державної казначейської служби України, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі виконання Державного бюджету України за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи. Даний порядок визначає здійснення видатків державного бюджету в національній валюті шляхом проведення грошових розрахунків [13]

Згідно з наказом Міністерства фінансів "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" №604 від 27.12.2001р. з 1 січня 2002 року затверджується та вводиться в дію бюджетна класифікація. Надання роз'яснень з питань застосування класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків бюджету, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу належить до компетенції Департамент по бюджету Міністерства фінансів України. Надання роз'яснень з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету належить до компетенції Державної казначейської служби України.

На сьогодні основним завданням Державної казначейської служби, є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка повинна бути спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного управління державними фінансами, що забезпечить своєчасні розрахунки за зобов'язаннями держави і сприятиме вирішенню проблеми незбалансованості ресурсної та видаткової частини державного бюджету в часі.

Розділ 3. Порядок касового виконання державного бюджету за видатками


Касове виконання Державного бюджету за видатками здійснюється органами Державної казначейської служби в межах асигнувань, передбачених в Державному бюджеті відповідним розпорядникам коштів.

Порядок виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи забезпечується наказом Державного казначейства України за №40 від 10.08.2001р. Дія цього порядку поширюється на органи Державної казначейської служби, які здійснюють видатки бюджету за умови функціонування внутрішньої платіжної системи.

На інші органи Державної казначейської служби поширюється дія Порядку касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства від 22.01.2001 р. №3. [24]

Основним документом, на підставі якого формуються кошториси доходів та видатків розпорядників коштів, є розпис доходів та видатків державного бюджету.

Розпис доходів і видатків - це розподіл бюджету за підрозділами бюджетної класифікації. Він є головним документом, на підставі якого здійснюється виконання бюджету, тобто забезпечуються надходження доходів і здійснення видатків. Складається він відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про Державний бюджет” на відповідний рік з урахуванням необхідної деталізації доходів і цільового спрямування видатків згідно з бюджетною класифікацією з визначенням річних призначень і поквартальним їх розподілом відповідно до Бюджетного кодексу.

Кошториси бюджетних установ, підприємств, організацій приводяться у відповідність до бюджетного розпису, який затверджується міністром фінансів, а по місцевих бюджетах - відповідними фін. органами. [25]

Управління Державної казначейської служби групують і узагальнюють дані і доводять витяги з розписів доходів і видатків в цілому до районних та міських відділень. На підставі витягів бюджетного розпису складається кошторис доходів і видатків бюджетної установи, який є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільовий напрямок і поквартальний розподіл коштів.

Розпорядниками коштів є керівники міністерств, відомств та установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, виділеними на відповідні заходи. Розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи в особі керівників, які уповноважені і на їх отримання бюджетних асигнувань (повноважень наданих розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету), взяття бюджетних зобов’язань (будь-які здійснені відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлень, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду) та здійснення видатків з бюджету (кошти, що спрямовуються на здійснення програм та доходів, які передбачені відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум)

В залежності від ступеня підпорядкованості і від обсягу наданих прав вони підрозділяються на головних і нижчестоящих розпорядників коштів (рис.)

Головний розпорядник бюджетних коштів - це розпорядник, якому затверджуються бюджетні призначення у відповідному бюджеті та має право витрачати кошти бюджету на утримання апарату установи, який він очолює, і на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою, розподіляти надані йому кошти бюджету між розпорядниками коштів бюджету нижчого рівня, а також затверджувати їх кошториси і плани асигнувань. (Додаток А)

Тобто це міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень і надання бюджетних асигнувань і які визначені в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік. [26]

Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня - це розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику вищого рівня або діяльність якого координується через нього. Розпорядники нижчого рівня поділяються на розпорядників другого та третього ступеня. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцеві бюджети.

Головний розпорядник бюджетних коштів виконує:

розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу;

отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;

здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачання ними бюджетних коштів;

одержує звіти про використання коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

Головним розпорядникам надано право розподіляти бюджетні кошти між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, а також витрачання їх на централізовані та інші доходи, на утримання апарату управління. При розподілі коштів і перерахуванні їх підвідомчим установам.

Розпорядники коштів є головними, а при витрачанні на утримання апарату управління або на централізовані доходи вони є розпорядниками коштів третього ступеня.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня поділяються на розпорядників коштів другого та третього ступенів. Розпорядниками бюджетних коштів другого ступеня є бюджетні установи, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи і на розподіл коштів розпорядникам третього ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.

На обласному рівні розпорядниками коштів другого ступеня є: управління освіти; фінансове управління; управління казначейської служби; контрольно-ревізійне управління; облдержадміністрація; управління агропромислового комплексу тощо.

Розпорядники коштів третього ступеня є бюджетні установи в осіб їх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.

Для всіх розпорядників коштів Державного бюджету є обов’язковим здійснення операцій по видатках через органи Державної казначейської служби.

При казначейській формі виконання Державного бюджету розпорядникам коштів відкриваються реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби.

Бюджетні кошти, які знаходяться на реєстраційних рахунках використовуються розпорядниками коштів відповідно до затверджених асигнувань у кошторисах доходів та видатків, та лімітів видатків.

Одержувачі бюджетних коштів - це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, подання послуг, безпосередньо через розпорядників.

Бюджетні установи не мають права здійснювати запозичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позики юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України.

Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідно до бюджетного призначення.

Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України чи рішеннями про місцевий бюджет у порядку, який визначений Бюджетним кодексом України.

Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністерство фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про приведення у відповідності бюджетного призначення Державного бюджету України (місцевого бюджету).

Кабінет міністрів України (Рада міністрів Автономної республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної ради) у двотижневий термін подає до Верховної Ради України (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради) у встановленому порядку пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень Державного бюджету України (рішення про місцевий бюджет). [27]

Розпорядники коштів усіх рівнів наступного робочого дня після отримання витягу з розпису подають затверджені кошториси доходів та видатків і плани асигнувань відповідним органам Державної казначейської служби, де вони звіряються з даними отриманого розпису, відображаються на відповідних бухгалтерських рахунках, про що на оригіналі цих документів ставиться відбиток казначейського штампу.

На кожному рівні органи Державної казначейської служби здійснюють перевірку відповідності даних, отриманих від вищого органу Державної казначейської служби, з переліком розпорядників бюджетних коштів та отримувачів, що обслуговуються у відповідних органах Державної казначейської служби.

У разі невідповідності або відсутності в базі необхідної інформації про це повідомляється вищому органу Державної казначейської служби для здійснення відповідних організаційних заходів.

Перерахування коштів та оплата витрат органами Державної казначейської служби провадяться за наявності даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств і організацій та на підставі затверджених кошторисів доходів і видатків. Наявність цих двох документів є обов'язковою умовою для перерахування коштів або оплати витрат.

Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники бюджетних коштів подають до Державної казначейської служби на паперових та електронних носіях дані про територіальне розташування мережі установ, підприємств та організацій, яким вони розподіляють кошти на відповідній території.

Державної казначейської служби узагальнює отриману інформацію та доводить її на електронних носіях до управлінь Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Слід зазначити, що Державна казначейська служба України є користувачем мережі головного розпорядника коштів, який несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі.

Розпорядники коштів ІІ ступеня подають управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу розпорядників коштів ІІІ ступеня та одержувачів у територіальному розрізі. Управління узагальнюють отримані дані, групують за територіями (місто, район) та доводять до відповідних відділень Державної казначейської служби.

Про зміни у територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесі виконання бюджету, головні розпорядники коштів повідомляють Державну казначейську службу України. Державна казначейська служба України доводить зміни до відповідних управлінь, а управління Держказначейства аналогічно доводять зміни до відповідних відділень.

Установи та організації вищого рівня затверджують кошториси доходів та видатків і плани асигнувань своїм підвідомчим установам та організаціям, діяльність яких координується через них.

На всіх етапах проводиться звірка доведених витягів з річних розписів призначень державного бюджету та помісячних розписів асигнувань загального фонду з розподілами показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань (кошторисів та помісячних планів асигнувань на рівні районів та міст).

Державна казначейська служба України здійснює контроль за відповідністю вказаних у зазначених документах загальних сум у розрізі територій сумам, зазначеним у розписі видатків бюджету, та відображає зазначену інформацію на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі.

ДКС У протягом п'яти робочих днів узагальнює одержані дані, формує річний розпис призначень державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету за територіями, у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня для кожного управління ДКСУ, та відображає зазначену інформацію на відповідних бухгалтерських рахунках.

Державної казначейської служби України здійснює реєстрацію довідок і щоденно формує базу даних уточненого розпису призначень державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням отриманих довідок. Копії довідок протягом одного робочого дня з моменту реєстрації надсилаються головному розпоряднику, що є підставою для внесення змін до кошторисів та планів асигнувань установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання довідок, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення звітного місяця подають до Державного казначейства України реєстр змін зведеного кошторису видатків та реєстр змін помісячних планів асигнувань загального фонду бюджету у територіальному розрізі.

Подані реєстри змін перевіряються Державної казначейською службою на відповідність даним бухгалтерського обліку виконання державного бюджету, групуються за територіями та відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Після цього складається повідомлення про зміни річного розпису призначень державного бюджету та повідомлення про зміни в помісячному розписі асигнувань Державного бюджету. [24]

Повідомлення складається у двох примірниках: оригінал повідомлення надсилається відповідному управління на паперових носіях, а підтвердження - на електронних носіях наступного дня після подання реєстру змін головним розпорядником, копія - залишається у Державної казначейської служби України. Про зміни в розписі видатків управління повідомляють відділення Державної казначейської служби в порядку, аналогічному тому, який встановлений для Державної казначейської служби.

Розділ 4. Аналіз виконання державного бюджету за видатками у Вінницькій області


Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм, перелік яких визначено статтею 87 Бюджетного кодексу [1].

В 2010-2012 рр. з державного бюджету Вінницької області було профінансовано видатків на суму 936431,2; 1365478,5; 1578539,56 млн. грн. відповідно по роках (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Динаміка видатків державного бюджету Вінницької області в 2010-2012 рр., млн. грн.

Показник

2010

2011

2012

Відхилення, млн. грн.

Темп змін, %

 2012/2010

 2012/2011

2012/2010

2012/2011

Видатки бюджету

936431,2

1365478,5

1578539,56

642108,4

68,6

15,6

Загальний фонд

799827,1

945729,7

1192826,03

392998,9

247096,3

49,1

26,1

Спеціальний фонд

136604,0

274565,2

385713,532

249109,5

111148,3

182,4

40,5


Аналіз видатків державного бюджету Вінницької області, наведений в табл. 4.1, дозволяє зазначити наступне: протягом 2010-2012 рр. видатки державного бюджету Вінницької області зросли на 249109,5 млн. грн. або на 182,4 % порівняно з 2010р. та на 111148,3 млн. грн. або 40,5 % відносно 2011р.

Видатки загального фонду у 2012 збільшилися порівняно з 2011р. на 247096,3 млн. грн. ба на 26,1 % та 49,1% або 392998,9 млн. грн. порівняно з 2010р., в частині спеціального фонду в 2012р. збільшення видатків становило 182,4 % відносно 2010р. та 40,5% відносно 2011р.

Структура видатків державного бюджету Вінницької області в 2010-2012рр. представлена на рис. 4.1 Як видно з рис. 4.1 питома вага видатків загального фонду в 2011р. зменшилась порівняно з 2010р. на 16,1% і становила 69,3 %, а в 2012р. збільшилась на 6,3 % і становила 75,6 %, що відповідно призвело до збільшення питомої ваги видатків спеціального фонду до 24,4 %.

Видатки до спеціального фонду у 2011 році зросли відповідно до 2010 року на 5,5 %, становлять - 20,1 %.

Рис. 4.1 Структура видатків державного бюджету Вінницької області в 2010-2012 рр.

З метою визначення показників, що вплинули на зростання видаткової частини державного бюджету Вінницької області, проаналізуємо динаміку видатків державного бюджету в 2010-2012 рр. (табл. 4.2). Вихідні дані для розрахунків наведені в додатках (Б, В, Г).

Таблиця 4.2

Динаміка видатків державного бюджету в Вінницької області в 2010-2012 рр., млн. грн.

Показники

2010

2011

2012

Відхилення, млн. грн.

Темп змін, %

2012/2010

2012/2011

2012/2010

2012/2011

Державне управління

4850,3

5122,8

5604,3

753,96

481,43

15,54

9,40

Освіта

251331,1

37359,9

446944,8

195613,67

409584,85

77,83

1096,32

Охорона здоров'я

426358,0

48318,4

684790,3

258432,28

636471,89

60,61

1317,24

Соціальний захист і соціальне забезпечення

74665,6

82581,3

90444,7

15779,12

7863,43

21,13

9,52

Житлово-комунальне господарство

67238,5

32160,6

31166,63

-35077,87

3135,62

-52,17

Культура та мистецтво

40537,8

46852,4

49573,1

9035,36

2720,76

22,29

5,81

Засоби масової інформації

2127,9

1854,6

1652,9

-474,97

-201,70

-22,32

-10,88

Фізична культура і спорт

17685,0

20056,4

21499,7

3814,64

1443,22

21,57

7, 20

Будівництво

20892,2

75453,3

73363,2

52471,03

-2090,10

251,15

-2,77

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

910,0

11263,6

12886,9

11976,87

1623,30

1316,14

14,41

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

16645,7

28945,6

31354,6

14708,95

2408,97

88,37

8,32

Інші видатки

7921,6

10154,0

5421,4

-2500,18

-4732,58

-31,56

-46,61

Всього видатків

864919,1

435200,8

1455696,4

590777,37

1020495,60

68,30

234,49


Рис.4.2 Динаміка основних груп видатків з державного бюджетув по Вінницькій області, 2010-2012рр., млн. грн.

Наступним етапом дослідження є аналіз структури видаткової частини державного бюджету Вінницької області (табл.4.3). Вихідні дані для розрахунків наведені в додатках (Б, В, Г).

Таблиця 4.3

Питома вага видатків державного бюджету Вінницької області в 2010-2012рр.

Показники

2010

2011

2012


сума, млн. грн.

питома вага, %

сума, млн. грн.

питома вага, %

сума, млн. грн.

питома вага, %

Державне управління

4850,3

0,5

5122,8

0,4

5604,3

0,4

Освіта

251331,1

26,8

37359,9

2,7

446944,8

28,3

Охорона здоров'я

426358,0

45,5

48318,4

3,5

684790,3

43,4

Соціальний захист і соціальне забезпечення

74665,6

8,0

82581,3

6,0

90444,7

5,7

Житловокомунальне господарство

994,0

0,1

67238,5

4,9

32160,6

2,0

Культура та мистецтво

40537,8

4,3

46852,4

3,4

49573,1

3,1

Засоби масової інформації

2127,9

0,2

1854,6

0,1

1652,9

0,1

Фізична культура і спорт

17685,0

1,9

20056,4

1,5

21499,7

Будівництво

20892,2

2,2

75453,3

5,5

73363,2

4,6

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

910,0

0,1

11263,6

0,8

12886,9

0,8

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

16645,7

1,8

28945,6

2,1

31354,6

2,0

Інші видатки

7921,6

0,8

10154,0

0,7

5421,4

0,3

Всього видатків

864919,1

92,4

435200,8

31,9

1455696,4

92,2


Як видно з табл. 4.3 в 2010-2012 рр. найбільшу питому вагу становлять видатки на освіту (в середньому 19,3 %), охорону здоров'я (30,8 %) і соціальний захист та соціальне забезпечення (6,6 %), їх загальна вага в структурі видатків бюджету Вінницької області за досліджуваний період складає понад 80%.

У 2011 році зростає показник житлово-комунального господарства відносно 2010 року і становить 4,9%, а у 2012 році ця ситуація погіршується - 0,2%.

Протягом 2010-2012 років збільшився показник транспорту, який становить 2,0 %.

Загалом соціальні видатки займають в 2012р.88,2% загального обсягу видатків місцевих бюджетів і це на 1,3% більше ніж в 2011р. тобто частка соціальних видатків зростає (рис. 4.3). Вихідні дані для розрахунків наведені в додатках (Б, В, Г).

Рис. 4.3 Структура видатків державного бюджету Вінницької області в 2010-2012 рр.

Для забезпечення розвитку регіону необхідно збільшувати видатки на транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику, частка яких протягом досліджуваного періоду мала незначну тенденцію до збільшення з 1,8% в 2010р. до 2,0% в 2012р. Також слід звернути увагу на те, що найменше видатків (менше 1% в структурі) виділяється на засоби масової інформації (в 2012р.0,2%), сільське, лісове та рибне господарство (0,8%).

Отже, проведені розрахунки свідчать, що найбільшу частку становили видатки на освіту близько 28,3 %, в 2012р. їх сума склала 446944,8 млн. грн., що на 20586,8 млн. грн. або 1,5% більше ніж в 2010р. і на 409584,9 млн. грн. або 25,6% більше ніж в 2011р.

Видатки на охорону здоров’я на другому місці в структурі видатків, розмір зменшився 2012р. порівняно з 2010р.2,1%, та збільшився відносно 2011р. на 636471,9 млн. грн. або 39,9 %. Треті за питомою вагою видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, протягом 2010-2012рр. збільшився їх розмір на 15779,1 млн. грн. відносно 2010 року та на 7863,4 млн. грн. відносно 2011 року.

Отже, проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що найбільш фінансованими галузями є: освіта, соціальне страхування, охорона здоров’я.

Порівнюючи роки з 2010 по 2012 видатки державного бюджету у Вінницькій області зросли, як окремо по спеціального та загального фондах, так і в цілому.

Таким чином, проаналізувавши видатки державного бюджету ми зрозуміли, що роль Державного казначейства полягає не у виконанні окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу.

Висновки


Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади і керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Діяльність Державної казначейської служби фінансується за рахунок державного бюджету України. Державна казначейська служба України та його територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків.

Державна казначейська служба у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями.

Аналізуючи видатки Державного бюджету за його основними статтями та визначивши питому вагу кожної із статей доходів у загальній сумі доходів, ми дійшли висновку про те, що у доходній частині Державного бюджету зосереджується та частина вартості валового внутрішнього продукту яка в процесі розподілу і перерозподілу доходів і нагромаджень може бути спрямована на розвиток економіки, соціальної сфери, соціально-культурних заходи, потреби оборони і управління. Основним джерелом формування фінансових ресурсів, як свідчать дані за останні роки є податки, суть яких, в першу чергу полягає у відчуженні державою частини новоутвореної вартості.

Збільшення державних видатків можливе, як показує практика, лише через збільшення податкових надходжень та прибутків. Знайти рівновагу між необхідними видатками та можливими надходженнями досить складно - це є фінансовим мистецтвом і основним завданням держави. Таким чином, проаналізувавши видатки державного бюджету пришла до висновку, що роль Державної казначейської служби полягає не у виконанні окремих видаткових повноважень, а у комплексному обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу.

Отже, нині Державна казначейська служба України - повноправний учасник бюджетного процесу, що забезпечує оперативне управління державними фінансами. ДКСУ має тісний зв'язок бюджету з усіма ланками фінансової системи та зроблено висновок про Державну казначейську службу як про надзвичайно активний елемент економічного життя, через який держава створює механізм впливу на підвалини життєдіяльності суспільства.

Список використаних джерел


1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"891862.files/image005.gif">

Похожие работы на - Аналіз діяльності Державної казначейської служби

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!