Особливості організації і методики економічного аналізу на приватному підприємстві 'Сварцевицька цегла'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  918,34 Кб
 • Опубликовано:
  2016-02-18
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Особливості організації і методики економічного аналізу на приватному підприємстві 'Сварцевицька цегла'

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

ЗВІТ

про виробничу аналітичну практику на прикладі

Приватного підприємства "Сварцевицька цегла"

Виконала: Крупко М.П.

студентка 3 курсу, 1 групи,

спеціальності "Облік і аудит"

Керівники: від університету

к. е. н., проф. Зубілевич С.Я.

від підприємства головний бухгалтер

Сад Г.Ф.


Рівне - 2016 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика Приватного підприємства "Сварцевицька цегла"

Розділ 2. Організація економічного аналізу підприємства

Розділ 3. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства

3.1 Аналіз структури і динаміки майна підприємства

3.2 Аналіз структури і динаміки джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла"

3.3 Аналіз показників ліквідності підприємства

3.4 Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності підприємства

3.5 Структурно-динамічний аналіз операційних витрат підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ


Забезпечення ефективного функціонування будь-якого підприємства потребує економічно грамотного управління його діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою економічного аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за їх виконанням, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, а також виробляють економічну стратегію його розвитку.

Існуючі нині умови господарювання зобов’язують бухгалтерів, економістів та аналітиків оволодівати сучасними методами економічного аналізу, адже саме кваліфіковані кадри можуть грамотно оцінити діяльність підприємства і розробити пропозиції, необхідні для нормального його функціонування. Іншими словами, вони повинні вказати, що треба зробити для зміцнення досягнень і позитивних тенденцій у роботі, а також для усунення недоліків і втрат.

Загалом, під економічним аналізом розуміють систему спеціальних знань, необхідних для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визначаються суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними. Економічний аналіз є складовою частиною економічної роботи на підприємстві. Він, як завершальний її етап, комплексно охоплює всі інші елементи цієї роботи. Економічний аналіз, який дає змогу правильно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні резерви, уможливлює значне поліпшення рівня всієї економічної роботи, робить її серйозним стимулом науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва.

У цілях поліпшення якості підготовки кадрів економістів, які в повній мірі відповідали б підвищеним вимогам часу, необхідно постійно піклуватися про поглиблене вивчення майбутніми фахівцями теорії економічного аналізу. Глибокі знання його теоретичних основ є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в повсякденній раціональній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, яка забезпечує всі служби підприємства необхідною для управління аналітичною інформацією. Однак, відомо, що будь-яке, навіть досконале оволодіння теоретичними знаннями потребує обов’язкового практичного підкріплення. Надзвичайно важливо не тільки здобути, але й уміти використати отриману інформацію для вирішення конкретних завдань. Адже відомо, що здійснюваний на підприємстві, організації або установі економічний аналіз спрямований на досягнення цілком практичних цілей, насамперед на досягнення максимальних результатів діяльності за одночасних мінімальних витрат.

Виробнича аналітична практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу для студентів напрямку підготовки "Облік і аудит". Без неї неможливим є належне засвоєння принципів, засад та методології економічного аналізу, а головне формування професійних якостей майбутнього фахівця.

Актуальність виробничої аналітичної практики полягає в тому, що вона дає можливість студентам, проаналізувавши та систематизувавши інформацію, здобуту у ході вивчення економічного аналізу, а також ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін, вирішувати конкретні практичні завдання. Тобто шляхом узагальнення набутих знань, оцінювати окремі господарські ситуації та розв’язувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, що в цілому сприяє закладенню професійних вмінь та навичок.

Мета виробничої аналітичної практики полягає у здобутті теоретичних знань з економічного аналізу у виробничих умовах, виробленні у студентів навичок самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу та підготовці їх до роботи за спеціальністю.

Основними завданнями виробничої аналітичної практики є:

)        дослідження техніко-економічної характеристики підприємства;

2)      ознайомлення із джерелами інформації для економічного аналізу - фінансовою та статистичною звітністю;

)        вивчення особливостей організації і методики економічного аналізу на підприємстві;

)        розробка конкретних пропозицій щодо покращення організації і методики економічного аналізу на підприємстві - об’єкті виробничої практики.

Об’єктом дослідження є особливості організації та методики економічного аналізу на базі практики, а також фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Предметом дослідження виступають техніко-економічні характеристики підприємства, структура і динаміка його майна та джерел коштів, показники ліквідності, фінансові результати діяльності, а також операційні витрати за економічними елементами протягом двох останніх років.

Інформаційною базою дослідження слугує:

. Статут підприємства;

. Посадова інструкція головного бухгалтера;

. Річна фінансова звітність за два попередні роки;

. Статистична звітність за два попередні роки.

Задля вирішення поставлених у ході виробничої аналітичної практики завдань необхідним є використання цілого ряду методів дослідження, серед яких:

1. Розрахунково-конструктивний метод - передбачає розроблення кількох варіантів розв'язання певної економічної проблеми підприємства, їх оцінку з подальшим вибором найкращого з них.

2. Балансовий метод - дає змогу забезпечувати кількісні пропорції стосовно потреби і наявності ресурсів, а також пов'язати наявні ресурси з їх використанням, виявити пропорції, взаємозв'язки, що утворюються в процесі виробництва.

3. Графічний метод - допомагає унаочнити одержану інформацію, відстежити динаміку явищ, а також дослідити взаємозв'язки між ними.

4. Метод порівняння - покликаний встановити спільні й відмінні ознаки між досліджуваними економічними показниками, явищами, процесами.

5. Метод групування - дозволяє виявити і вивчити взаємозв'язки різних економічних явищ, властиві їм закономірності та тенденції розвитку.

Розділ 1. Загальна характеристика Приватного підприємства "Сварцевицька цегла"


Базою проходження виробничої аналітичної практики є Приватне підприємство "Сварцевицька цегла" (скорочена назва - ПП "Сварцевицька цегла"). Підприємство введено в експлуатацію у вересні 2005 року як суб’єкт малого підприємництва, що організовує свою діяльність згідно з чинним законодавством, відповідно до наданих ліцензій та дозволів.

Завод знаходиться у Рівненській області в селі Сварицевичі Дубровицького району на відстані 2 - х кілометрів від основної траси Рівне - Сарни - Дубровиця - Зарічне та залізничних станцій Дубровиця (30км.) і вузлової залізничної станції Сарни (60км). Адреса підприємства: вулиця Цегельна, 1, с. Сварицевичі, Дубровицький район, Рівненська область, 34120.

ПП "Сварцевицька цегла" є юридичною особою приватного права, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також інші потрібні йому реквізити. Майно підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

Дубровицькою районною державною адміністрацією Рівненської області від 26.09.2005 року Підприємству було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 681057 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи за № 33660083. Відділом статистики в Дубровицькому районі видано довідку № 658246 від 26.09.2005 року про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (додаток 2).

Установчим документом підприємства є Статут, затверджений Рішенням № 1 засновника ПП "Сварцевицька цегла" від 16 вересня 2005 року (додаток 1). Засновником підприємства є одна особа - Нечитайло Михайло Олексійович.

фінансовий стан майно ліквідність

Згідно з установчими документами (Статутом), підприємство створено з метою здійснення підприємницької діяльності і більш повного забезпечення суспільних потреб в товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів його "Засновника". Підприємство проводить свою виробничо-комерційну діяльність на принципах самоокупності, самофінансування та повного господарського розрахунку.

Предметом діяльності ПП "Сварцевицька цегла", згідно зі Статутом, є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством України, в тому числі:

         виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;

-        добування піску, гравію, глини і каоліну;

         добування торфу;

         виробництво дерев’яної тари;

         виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

         вантажний автомобільний транспорт.

ПП "Сварицевицька цегла" належить до підприємств будівельної промисловості, оскільки займається виготовленням стінової кераміки. Асортимент продукції включає цеглу різних видів: керамічну одинарну, керамічну пустотілу, потовщену. Керамічні вироби виготовляються за технологією пластичного формування з використанням сучасного обладнання для переробки глиняних мас. Сушіння виробів відбувається в сучасних тунельних сушилах. Випал сухих виробів проводиться в тунельних печах з використанням якісного місцевого палива. Для виробництва керамічних виробів використовується глина з Сварицевицького родовища, що знаходиться у безпосередній близькості від заводу. Запас глини цього родовища забезпечує підприємству достатню кількість сировини для виробництва на багато десятиліть.

Вироби стінової кераміки, що випускаються ПП "Сварцевицька цегла" - це екологічно чиста продукція європейської якості. Технологія виготовлення і основна сировина пройшли всі необхідні експертизи і отримали сертифікат якості.

Варто вказати, що у зв’язку особливостями процесу виготовлення продукції, для підприємства притаманним є сезонний характер виробництва. За низької температури якість виробленої цегли значно знижується, збільшується кількість браку. Тому у зимовий період підприємство призупиняє свою діяльність, що негативно позначається на прибутковості.

Рис. 1.1 Продукція ПП "Сварцевицька цегла"

Виробничими структурними підрозділами ПП "Сварцевицька цегла" є відділення. До складу підприємства входить п’ять відділень. Кожне з них відповідає за конкретний етап виробництва кінцевої продукції. До відділень ПП "Сварцевицька цегла" належить:

.        Відділення формовки;

2.      Відділення сушки та садки сирцю;

.        Відділення випалу цегли;

.        Відділення сортування;

.        Слюсарно-ремонтне відділення.

Залежно від існуючих зв'язків між елементами системи управління ПП "Сварцевицька цегла" належить до підприємств із лінійною організаційною структурою управління. Цей тип організаційної структури є найпростішим, найчастіше зустрічається саме серед малих підприємств. Суть такої структури полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітним вищому керівнику.

Організаційну структуру управління підприємства "Сварцевицька цегла" можна зобразити наступним чином.

Рис. 1.2 Організаційна структура управління ПП "Сварцевицька цегла"

Залежно від чисельності працюючих та обсягу валового доходу від реалізації "Сварицевицька цегла" є малим підприємством. Середньооблікова чисельність працівників у 2014 році становила 47 осіб, а річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро [3].

Залежно від форм власності ПП "Сварцевицька цегла" - приватне підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання (юридичної особи).

Залежно від способу утворення (заснування), формування статутного фонду та порядку управління підприємством ПП "Сварцевицька цегла" є унітарним підприємством (створене одним засновником, має статутний фонд, не поділений на частки (паї)).

Організацію та ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві здійснює його бухгалтерія. На даний час цей підрозділ ПП "Сварцевицька цегла" представлений лише одним працівником, а саме головним бухгалтером, Сад Галиною Федорівною, яка здійснює свої професійні обов’язки відповідно до Посадової інструкції (додаток 3). Згідно з Посадовою інструкцією, головний бухгалтер належить до групи "Керівники" і забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. [1]

Для ПП "Сварцевицька цегла" характерною є журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, а також частково автоматизований спосіб обробки даних. Бухгалтерія ПП "Сварцевицька цегла" має належне технічне забезпечення: персональні комп’ютери а також ліцензовані програмні продукти. Головним бухгалтером підприємства у процесі виконання своїх службових обов’язків активно використовуються такі програмні продукти як Microsoft Office, M. E. Doc, вже зовсім скоро планується введення у використання спеціалізованої бухгалтерської програми 1 С: Підприємство 8.

Розділ 2. Організація економічного аналізу підприємства


На сьогоднішній день, за умов ринкового господарювання, що породжують собою спектр гострих соціально-економічних проблем, надзвичайно важливе значення належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Адже саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб’єктом господарювання максимально можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів. Особливо актуальною постає ця проблема в зв’язку з ростом дефіциту сировини, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків.

Основним завданням економічного аналізу на підприємстві є оцінка результатів господарської діяльності, виявлення резервів виробництва і факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на кінцеві показники функціонування підприємства [10].

Вирішальне значення для успішного аналізу мають чіткі організаційні форми його проведення. На даний час на кожному підприємстві є необхідні передумови для того, щоб аналіз став постійним і основним змістом економічної роботи.

Під організацією економічного аналізу розуміють сукупність кадрового, інформаційного, технічного забезпечення для ефективної аналітичної роботи на підприємстві. У свою чергу, під організацією аналітичної роботи розуміють систему заходів, здійснюваних з метою вивчення господарської діяльності підприємства [7].

Загальні методичні принципи організації аналітичної роботи включають:

·        організаційні форми;

·        планування аналітичної роботи;

·        етапи економічного аналізу;

·        узагальнення та форми реалізації результатів аналізу.

Організація аналітичної роботи на ПП "Сварцевицька цегла" спрямована на своєчасне виявлення наявних на підприємстві резервів і знаходження шляхів їх реалізації. Все це вимагає систематичного проведення аналізу в певній послідовності і підвищення його оперативності.

Аналіз виробничої і господарської діяльності на ПП "Сварцевицька цегла" включає в себе такі етапи:

. Складання плану аналітичної роботи:

1.1 Визначення теми аналізу;

.2 З’ясування напрямів використання результатів аналізу;

.3 Визначення джерел інформації.

.4 Розробка аналітичних таблиць, методики їх заповнення, способів обробки матеріалів, формування результатів аналізу.

2. Підготовка матеріалів для аналізу:

2.1 Підбір наявної інформації, створення додаткових джерел;

.2 Перевірка достовірності інформації;

.3 Аналітична обробка інформації.

3. Попередні оцінки (характеристики):

3.1 Виконання досліджуваних показників за поточний період;

.2      Зміна показників в порівнянні з показниками в попередньому періоді;

3.3    Ступінь використання ресурсів.

4. Аналіз причин динамічних змін і відхилень від бази:

4.1    Визначення кола взаємодіючих факторів та їх угрупування;

4.2    Кількісний вимір впливу факторів;

4.3 Виявлення невикористаних резервів.

5. Підсумкова оцінка і зведений підрахунок резервів:

5.1 Висновки за результатами аналізу, підсумкова оцінка;

.2 Зведений підрахунок резервів і рекомендації щодо їх використання.

На ПП "Сварцевицька цегла" відсутній економічний відділ, тому можливим є проведення лише часткового економічного аналізу, у рамках якого розглядаються окремі сторони діяльності підприємства. Головною мірою аналізується сфера фінансування та сфера ефективності управління щодо прибутковості виробництва.

До напрямків, за якими здійснюються економічний аналіз на підприємстві варто віднести:

)        організацію та вдосконалення економічної діяльності підприємства, направленої на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, якості виробленої продукції, зниження її собівартості;

2)      економічні розрахунки і аналіз ефективності впровадження нової технології, організації виробництва, праці і управління, а також нових видів продукції при їх створенні;

)        роботу з вдосконалення планування економічних показників діяльності підприємства і досягнення високого рівня їх обґрунтованості, зі створення і покращення нормативної бази планування, норм витрат ТМЦ, оборотних засобів і використанню їх виробничих потужностей;

)        аналіз заробітної плати, фонд робочого часу по кожному робітнику окремо та видах робіт.

За періодичністю проведення економічний аналіз на ПП "Сварцевицька цегла" є щоденним, він дозволяє своєчасно та активно впливати на хід виробництва. Щоденний аналіз обмежується досить невеликим числом показників, використовуваних для оперативного управління виробництвом. До них належить: обсяг випуску і реалізації продукції, якість продукції, відхилення від норм і нормативів витрат на виробництво по заробітній платі, матеріалах і цехових витратах.

Оскільки економічний відділ на підприємстві відсутній, то відповідальність за здійснення усіх функції, пов’язаних з економічним аналізом, головною мірою, лягає на працівників бухгалтерії, а саме на головного бухгалтера. Крім нього в аналітичній роботі підприємства беруть часткову незначну участь й інші працівники. Виконання певних аналітичних функцій входить в обов'язки механіка та енергетика підприємства. Аналітичні функції, які передбачені для виконання працівниками ПП "Сварцевицька цегла" відповідно до їх посадових інструкцій, наведемо у Таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Аналітичні функції, передбачені у посадових інструкціях працівників ПП "Сварцевицька цегла"

Посада

Аналітичні функції згідно з посадовою інструкцією

1

2

Головний бухгалтер

Здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства; Виявляє резерви виробництва; Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт пов’язаних з ресурсозбереженням, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, в удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації; Розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, рентабельності виробництва конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації; Складає річну фінансову та статистичну звітність; Виконує роботу, пов’язану з контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій;

Механік

Вивчає стан експлуатації машин та обладнання, виконання планів-графіків ремонту й модернізації обладнання, якість і собівартість ремонтів

Енергетик

Вивчає повноту використання обладнання та виробничих потужностей, раціональність споживання енергоресурсів


Бухгалтерський облік на ПП "Сварцевицька цегла" ведеться за журнально-ордерною формою. За такої форми господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або за підсумками за місяць, залежно від характеру і змісту операцій. Головними обліковими регістрами, при цьому, є Журнали, в яких здійснюються систематичні та комбіновані (хронологічні та систематичні) записи. [9]

Говорячи про форму організації економічного аналізу на ПП "Сварцевицька цегла", варто відзначити, що тут має місце централізована форма організації економічного аналізу, яка передбачає зосередження значної частини економічного аналізу в одному спеціалізованому підрозділі організаційної структури підприємства. Таким спеціалізованим підрозділом на ПП "Сварцевицька цегла" є його бухгалтерія.

Досліджуване підприємство має належну технічну базу, яка забезпечує надійне та якісне проведення економічного аналізу. Бухгалтерський відділ підприємства забезпечений персональними комп’ютерами, без яких у сучасних умовах важко організувати будь-яку діяльність, а особливо таку як економічний аналіз. За допомогою комп’ютерів усю інформацію можна швидко одержати та "відсортувати" у заздалегідь визначеному порядку, що позбавляє необхідності переглядати стоси паперів у пошуках потрібних відомостей. У свою чергу, кожен з комп'ютерів оснащений ліцензійним програмним забезпеченням. При проведенні економічного аналізу працівники мають можливість його використовувати для полегшення своєї роботи та для більшої достовірності даних. На даний час, на підприємстві активно використовується таке програмне забезпечення як Microsoft Office, M.Е. doc (програма для створення та електронного обміну звітністю й документами), найближчим часом планується введення в експлуатацію програмного забезпечення 1 С: Підприємство 8.

В сучасних умовах кожне підприємство прагне мати справу виключно із висококваліфікованими працівниками. Потреба організації в підвищенні кваліфікації її співробітників, обумовлена багатьма чинниками, серед них: зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, удосконалення процесу управління, освоєння нових видів і сфер діяльності тощо. Надзвичайно важливим в сучасних умовах є підвищення кваліфікації працівників економічного профілю. Саме тому, відповідно до встановлених вимог та рекомендацій, головний бухгалтер підприємства раз в 3 роки проходить курси підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зрештою, на зростання професійної майстерності.

Інформаційне забезпечення є невід’ємною умовою успішного здійснення економічного аналізу. Інформаційне забезпечення економічного аналізу - це система даних і способи їх опрацювання, що дозволяють вивчити реальний стан об’єкта управління, виміряти вплив факторів, які його визначають, а також виявити можливості здійснення необхідних управлінських дій.

На ПП "Сварцевицька цегла" існує належне інформаційне забезпечення для проведення економічного аналізу. Так на підприємстві здійснюється передплата видань економічного спрямування (щотижнева газета "Все про бухгалтерський облік"). Крім цього, важливу роль відіграє доступ до Всесвітньої мережі Інтернет, що забезпечує можливість ознайомлення із законодавчими та нормативно-правовими актами.

Інформацію щодо організації економічного аналізу на підприємстві узагальнимо в табличній формі.

В таблиці 2.2 розкрито інформацію про фінансову та статистичну звітність, яка складається досліджуваним підприємством.

Таблиця 2.2

Інформаційна база аналізу ПП "Сварцевицька цегла"

 № з/п

 Назва форми звітності

 Код форми

Відмітка про наявність форми

 Періодичність складання

1

2

3

4

5

1

Фінансова звітність
1.1

Баланс

ф. №1

-


1.2

Звіт про фінансові результати

ф. №2

-


1.3

Звіт про рух грошових коштів

ф. №3

-


1.4

Звіт про власний капітал

ф. №4

-


1.5

Примітки до річної фінансової звітності

ф. №5

-


1.6

Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"

ф. №6

-


1.7

Пояснювальна записка до фінансового звіту


-


1.8

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

ф. №1-м ф. №2-м

+

квартальна, річна

1.9

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

ф. №1-мс ф. №2-мс

-


2.

Статистична звітність
2.1

Звіт з праці

ф. №1-ПВ

+

місячна, квартальна річна

2.2

Звіт про кількість працівників, їхній склад та професійне навчання

ф. №6-ПВ

+

квартальна, річна

2.3

Звіт про витрати на утримання робочої сили

ф. №1-РС

+

1 раз на 4 роки

2.4

Звіт про стан умов праці пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

Ф. №1-ПВ (умови праці)

+

1 раз на 2 роки

2.5

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос)

ф. №11-ОЗ

+

річна

2.6

Звіт про основні показники діяльності підприємства

ф. №1-підприємництво

+

квартальна річна

2.7

Звіт про фінансові результати

ф. №1-Б

-


2.8

Звіт про результати використання палива, теплоенергії, електроенергії

Ф. № 11 - МТП

+

річна

2.9

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт

Ф. №11-МТП (паливо)

+

річна

2.10

Звіт про травматизм на виробництві

Ф. № 7-тнв

+

річна

2.11

Утворення та поводження з відходами

Ф. №1-відходи

+

річна

2.12

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

Ф. №1-екологічні витрати

+

річна

2.13

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

Ф. №1-ІКТ

+

річна

2.14

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства

Ф. №1-інновація

+

річна

2.15

Структурне обстеження підприємства

Ф. №1-підприємництво

+

річна

2.16

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

Ф. №1П-НПП

+

річна

2.17

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

Ф. №2-інвестиції

+

річна

2.18

Звіт про охорону атмосферного повітря

Ф. №2-ТП (повітря)

+

річна

2.19

Звіт про роботу автотранспорту

Ф. №2-тр

+

річна

2.20

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

Ф. №4-мтп

+

місячна, квартальна річна


ПП "Сварцевицька цегла" є суб’єктом малого підприємництва, тому, відповідно до чинного законодавства, на підприємстві складається скорочена фінансова звітність, яка представлена лише двома формами. Зміст, форму, а також порядок заповнення статей Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) установлює та регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" [2].

Фінансова звітність на підприємстві складається щоквартально та щорічно і подається до Дубровицької ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, а також до місцевого органу статистики (відділу статистики у Дубровицькому районі). Відповідальність за її складання, відповідно до Посадової Інструкції, лежить на головному бухгалтері в особі Сад Г.Ф. (додаток)

Фінансова звітність слугує головним джерелом інформації для організації економічного аналізу на підприємстві. На її основі проводиться аналіз структури і динаміки майна підприємства та джерел його коштів. Здійснюється оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства, аналіз динаміки фінансових результатів діяльності, а також аналіз операційних витрат за економічними елементами.

Крім фінансової звітності, підприємством складається близько двадцяти форм статистичної звітності (Таблиця 2.2). Переважна частина звітів складається 1 раз на рік, однак існують форми, які складаються кожного місяця та щоквартально. Подається статистична звітність до органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності, а саме до відділу статистики у Дубровицькому районі. Також обов’язковим для підприємства є складання та подання значної кількості форм податкової звітності.

Розділ 3. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства

3.1 Аналіз структури і динаміки майна підприємства


Для виживання підприємства в умовах постійного загострення конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити свій фінансовий стан. Фінансовий стан підприємства - це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [11].

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно - матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність. Саме аналіз фінансового стану та результатів діяльності є головною складовою частиною економічного аналізу на будь-якому підприємстві [7].

Аналіз фінансового стану, у свою чергу, доцільно розпочати з аналізу структури і динаміки майна підприємства. В процесі господарської діяльності величина та структура активів постійно змінюється, тому займаючись їх аналізом, потрібно дослідити зміни, що відбулися протягом певного періоду часу в складі та структурі майна і на основі цього здійснити їхню оцінку.

Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є Баланс (форма 2-м). Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Баланс становить собою моментальний знімок фінансово-господарського стану підприємства на певну дату і дозволяє зробити оцінку його найсуттєвіших ознак. Вiн має настiльки велике значення, що аналiз фiнансового стану нерiдко називають аналiзом Балансу [12].

Для дослідження структури і динаміки майна скористаємося даними з активу балансу. Підсумок за статтями балансу свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

Аналіз структури і динаміки майна підприємства відобразимо у таблиці 3.1.1

Таблиця 3.1.1

Аналіз структури і динаміки майна підприємства ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки, тис. грн

№ з/п

Показники

Мину-лий рік (2013)

Звітний рік (2014)

Відхилення

за сумою, +, -  (гр.4- гр.3)

Тр., % (гр.4/ /гр.3Ч Ч100%)

1

2

3

4

5

6

1.

Необоротні активи, всього

1303,7

1442,3

138,6

110,63


 - у % до вартості майна п.1/п.5Ч Ч 100

38,56

39,58

1,02в т. ч.:

1.1

Основні засоби

1303,7

1442,3

138,6

110,63


 - у % до необоротних активів п.1.1 / п.1 Ч 100

100

100

0 - у % до вартості майна п.1.1 / п.5 Ч 100

38,56

39,58

1,02


2.

Оборотні активи, всього

2077,2

2201,6

124,4

105,99


 - у % до вартості майна п.2/п.5 Ч 100

60,42

-1,02в т. ч.:

2.1

Запаси, всього

1647,6

1760,9

113,3

106,88


 - у % до оборотних активів п.2.1 / п.2 Ч 100

79,32

79,98

0,66 - у % до вартості майна п.2.1 / п.5 Ч 100

48,73

48,32

-0,41


2.2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

91,8

85,4

-6,4

93,03


 - у % до оборотних активів п.2.2 / п.2 Ч 100

4,42

3,88

-0,54 - у % до вартості майна п.2.2 / п.5 Ч 100

2,72

2,34

-0,38


2.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

26,4

31,8

5,4

120,45


 - у % до оборотних активів п.2.3 / п.2 Ч 100

1,27

1,44

0,17 - у % до вартості майна п.2.3 / п.5 Ч 100

0,78

0,87

0,09


2.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

2,4

5,3

2,9

220,83


 - у % до оборотних активів п.2.4 / п.2 Ч 100

0,12

0,24

0,12 - у % до вартості майна п.2.4 / п.5 Ч 100

0,07

0,15

0,08


2.5

Грошові кошти та їх еквіваленти

309,0

318,2

9,2

102,98


 - у % до оборотних активів п.2.6 / п.2 Ч 100

14,88

14,45

-0,43 - у % до вартості майна п.2.6 / п.5 Ч 100

9,14

8,73

-0,41


3.

Вартість майна, всього

3380,9

3643,9

263

107,78


Аналіз структури майна ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках показав, що його складовими елементами є необоротні та оборотні активи. У 2013 році їхні частки у вартості всього майна становили 38,56% (для необоротних активів) і 61,44% (для оборотних). У 2014 - 39,58% та 60,42%. Таке перевищення сум оборотних активів підприємства над необоротними має позитивне значення, адже свідчить про зростання рівня його ліквідності. Ліквідність у свою чергу означає здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань [15].

Аналіз структури необоротних і оборотних активів показує, що перші з них представлені виключно основними засобами, у складі ж оборотних активів виокремлюють такі елементи як:

         запаси (48,73% і 48,32% у 2013 та 2014 роках)

-        дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (2,72% і 2,34%)

         дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (0,78% та 0,87%)

         інша поточна дебіторська заборгованість (0,07% та 0,15%)

         грошові кошти та їх еквіваленти (38,56% та 39,58%).

Очевидно, що найбільшу частку в складі оборотних активів ПП "Сварцевицька" цегла займають запаси, на другому місці за своїм обсягом знаходяться грошові кошти та їх еквіваленти, далі - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, а найменша частка від вартості оборотних коштів припадає на іншу поточну дебіторську заборгованість.

Такій структурі оборотних активів підприємства не можна дати абсолютно позитивну оцінку, оскільки переважну частку в ній займають запаси, що належать до групи повільноліквідних активів. При цьому грошові кошти та їх еквіваленти, що є високоліквідними активами займають друге місце за своїм обсягом, а дебіторська заборгованість як швидколіквідний актив знаходяться лише на третьому. Для будь - якого підприємства сприятливою є ситуація, за якої якомога більшу частку оборотних коштів становлять грошові кошти, оскільки вони є найбільш ліквідною їх частиною, тобто дають змогу якнайшвидше розраховуватися зі своїми зобов’язаннями.

Простеживши за динамікою майна приватного підприємства "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках, необхідно перш за все відзначити зростання його вартості за цей період. Становлячи у 2013 році 3 380, 9 тис. грн, уже наступного року вартість майна збільшилася і досягла значення 3643, 9 тис. грн. В абсолютному вимірі таке зростання становить 263 тис. грн, у відсотковому відношенні воно дорівнює 7,78 % проти минулого року (оскільки темп росту - 107,78 %).

Зростання майна підприємства, безперечно, є дуже позитивним явищем. Такі позитивні зрушення частково можна пояснити збільшенням у 2014 році виручки від реалізації, що в свою чергу зумовлено покращенням ситуації із попитом на продукцію. Відомо, що серед підприємств будівельної промисловості, які функціонують у західному регіоні, зовсім незначна кількість таких, що можуть конкурувати за ціною та якістю продукції із ПП "Сварцевицька цегла. Тому з кожним роком цегла місцевого виробництва завойовує довіру все більшої кількості споживачів, зміцнюючи таким чином свої позиції на ринку даної продукції. Позитивно позначилося на збільшенні виручки, а відповідно і на вартості майна підприємства впровадження в експлуатацію у 2014 році нової виробничої лінії, яка дала змогу значно підвищити продуктивність виробництва. Однак слід зазначити, що у зв’язку з високим рівнем інфляції в нашій країні (124,9%) неможливим стало досягнення ще кращих показників [17]. Цей фактор є гальмівним для зростання вартості майна і загалом негативно позначається на ефективності функціонування будь-якого підприємства.

Аналіз динаміки майна підприємства показав, що упродовж досліджуваного проміжку часу зростають також обидва його структурні елементи: необоротні активи на 138,6 тис. грн у абсолютному і на 10, 63 % у відсотковому значеннях, та оборотні активи на 124,4 тис. і 5,99% відповідно. У складі даних структурних елементів також спостерігається зростання. Зокрема, у складі необоротних активів зростає вартість основних засобів. Протягом року вона збільшується на 138, 6 тис. грн, що на 10,63 % більше, ніж в попередньому році. Це пояснюється введенням в 2014 році в експлуатацію нового високовартісного виробничого обладнання.

У складі оборотних активів протягом року змінюється в кращу сторону:

·        вартість запасів (на 113,3 тис. грн., тобто на 6,88%),

·        дебіторської заборгованості за розрахунками (на 5,4 тис. грн., тобто на 120,45%)

·        іншої поточної дебіторської заборгованості (на 2,9 тис. грн., тобто на 120, 83%)

·        грошових коштів підприємства (на 9,2 тис. грн., тобто на 2,98 %)

Проте спостерігаються також і негативні риси у ході аналізу динаміки майна підприємства. Так, зокрема, темпи росту оборотних активів протягом 2014 року стали нижчими у порівнянні з темпами росту необоротних активів (5,99 % проти 10,63%). Серед негативних моментів, варто також вказати скорочення (хоч і незначне) сум дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Даний елемент майна скоротився на 6,4 тис. грн, що у відсотковому значенні складає майже 7 %). Дещо негативним фактором є скорочення відсоткової частки грошових коштів у структурі майна та оборотних активів підприємства у 2014 році. Хоча загалом спостерігається збільшення їх суми в 2014 році (на 9,2 тис. грн. тобто на 2,98%.).

3.2 Аналіз структури і динаміки джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла"


Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів. Для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства дуже важливо визначити, яку частку в загальному обсязі джерел формування його майна займає кожен структурний елемент і як змінюється впродовж досліджуваного періоду часу, в нашому випадку впродовж 2013-2014 років.

Відомо, що наявні у кожного підприємства активи, вони одержують з відповідних джерел. Джерела утворення майна підприємства поділяються на два види: власний капітал (внески власників, прибуток, резерви, фонди, безповоротне фінансування тощо) та зобов’язання (залучені кошти - кредити, кредиторська заборгованість тощо). Для будь-якого підприємства важливо, щоб у структурі джерел утворення його майна переважали власні джерела, оскільки це свідчить про високий рівень його фінансової самостійності [15].

Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за два останні роки, зокрема форма 1-м "Баланс". Дані для дослідження візьмемо з пасиву балансу. Пасив - протилежна активу <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2> частина бухгалтерського балансу <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81> - сукупність усіх зобов'язань (джерел формування засобів) підприємства.

Аналіз структури і динаміки джерел коштів підприємства наведемо в таблиці 3.2.1

Таблиця 3.2.1

Аналіз структури і динаміки джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки

№ з/п

Показники

Мину-лий рік (2013)

Звітний рік (2014)

Відхилення

за сумою, +, -  (гр.4- гр.3)

Тр., % (гр.4/ /гр.3Ч Ч100%)

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

2739,1

2761,2

22,1

100,81


 - у % до вартості майна п.1/п.3 Ч 100

81,02

 75,78

-5,24в т. ч.:

1.1

Статутний капітал

2678,7

2678,7

0

100,00


 - у % до власного капіталу п.1.1 / п.1 Ч 100

97,79

97,01

-0,78 - у % до вартості майна п.1.1 / п.3 Ч 100

79,23

73,51

-5,72


1.2

Нерозподілений прибуток (непо-критий збиток)

60,4

82,5

22,1

136,59


 - у % до власного капіталу п.1.2 / п.1 Ч 100

2,21

2,99

0,78 - у % до вартості майна п.1.2 / п.3 Ч 100

1,79

2,26

0,47


2.

Поточні зобов'язання, всього

641,8

882,7

240,9

137,54


 - у % до вартості майна п.2/п.3 Ч 100

18,98

24,22

5,24в т. ч.:

2.1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

24,3

35,7

11,4

146,91


 - у % до поточних зобов’язань п.2.1 / п.2 Ч 100

3,79

4,04

0,25 - у % до вартості майна п.2.1 / п.3 Ч 100

0,72

0,98

0,26


2.2.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

 73,4

 63,3

-10,1

86,24


 - у % до поточних зобов’язань п.2.2 / п.2 Ч100

11,44

7,17

-4,27 - у % до вартості майна п.2.2 / п.3 Ч 100

2,17

 1,74

 0,43


2.3

Інші поточні зобов’язання

544,1

783,7

239,6

144,04


 - у % до поточних зобов’язань п.2.3 / п.2 Ч100

84,77

88,78

4,01 - у % до вартості майна п.2.3 / п.3 Ч 100

16,09

21,51

5,42


3.

Вартість майна, всього

3380,9

3643,9

263

107,78

Аналіз структури джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" показав, що майно підприємства формується за рахунок власних та залучених коштів.

Власні кошти підприємства представлені Статутним капіталом та Нерозподіленим прибутком. Залучені кошти підприємства становлять собою поточні зобов’язаннями, до складу яких входять:

. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

. Поточні зобов’язання за розрахунками;

. Інші поточні зобов’язання.

Загалом для підприємства є характерним перевищення власних джерел формування майна над залученими. Так, власний капітал у 2013 та 2014 роках становив відповідно 81,02% та 75,78 % від вартості майна. Зобов’язання підприємства у цей період складали відповідно 18,98% та 24,22 %. Такі показники позитивно характеризують фінансовий стан підприємства і свідчать про досить високий рівень його фінансової незалежності.

Аналізуючи структуру джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла", варто зазначити, що найбільшу частку у складі власних коштів складає статутний капітал підприємства (97,79% та 97,01% у 2013 та 2014 році відповідно), який залишився незмінним упродовж досліджуваного періоду часу. Він дорівнює 2678,6 тис. грн.

У структурі поточних зобов’язань найбільшу частку становлять інші поточні зобов’язання. На них припадає 84,77% зобов’язань у 2013 році та 88,78% у 2014 році. Інші поточні зобов’язання представлені поворотною фінансовою допомогою, якою досить часто підприємство користується для задоволення своїх господарських потреб. Своєчасність розрахунків та прибутковість підприємства сприяє зміцненню довіри з боку своїх партнерів, які охоче погоджуються надавати такий вид фінансової допомоги.

На другому місці за своєю вагою у складі поточних зобов’язань знаходяться поточні зобов’язання за розрахунками. У 2013 році вони складали 11,44%, у 2014 - 7,17 %. До складу таких зобов’язань входять зобов’язання за розрахунками з бюджетом (10,8 тис. грн і 2,7 тис. грн.), за розрахунками з оплати праці (62,6 тис. грн. та 41,8 тис. грн.) та зі страхування (18, 8 тис. грн у 2014 році). Найбільш вагому частку, як очевидно, становлять зобов’язання за розрахунками з оплати праці.

Третім елементом поточних зобов’язань є кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. У 2013 році вона займала 3,79% від поточних зобов’язань, а в 2014 - 4,04 %. Очевидно, що цей показник збільшився протягом даного періоду.

Аналіз динаміки джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла", показав зростання цього показника у період з 2013 по 2014 рік. Так за даними Балансу, в 2013 році він становив 3380,9 тис. грн., а в 2014 вже 3643,9 грн., збільшившись на 263 тис. грн і відповідно на 7, 78%.

В процесі аналізу динаміки було виявлене покращення ситуації із власними джерелами коштів підприємства у 2014 році. Так протягом цього року відбулося зростання розміру власного капіталу на 22,1 тис. грн, тобто на 0,8%. Причиною цього вважається збільшення суми нерозподіленого прибутку (на 22,1 тис. грн). У свою чергу зростання нерозподіленого прибутку пов’язане з покращенням ситуації зі збутом продукції.

Однак спостерігається негативна тенденція до зростання залучених коштів у 2014 році. Зростання поточних зобов’язань становило 240,9 тис. грн, що у відсотковому значенні дорівнювало 37,54%. Збільшення суми поточних зобов’язань обумовлене в першу чергу зростанням такої його структурної частини як інші поточні зобов’язання на 239,6 тис. грн, тобто на 44,04%.

Крім інших поточних зобов’язань зростає також кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. У абсолютному значенні це зростання становить 11,4 тис. грн., а у відсотковому - 46,91%.

Позитивною є лише ситуація з поточними зобов’язаннями за розрахунками розмір яких скорочується у 2014 році на 10,1 тис. грн, що дорівнює 13,76%. Це відбувається здебільшого за рахунок скорочення зобов’язань з оплати праці та зі соціального страхування у цей період.

Для наочності та покращення сприйняття зобразимо структуру та динаміку майна підприємства з допомогою кругових та стовпчикових діаграм.

Рис.3.2.1 Структура джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 році

Рис.3.2.2 Структура джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" у 2014 році

Рис. 3.2.3 Динаміка джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки

3.3 Аналіз показників ліквідності підприємства


Наступним етапом економічного аналізу є аналіз фінансового стану підприємства, який здійснюється шляхом оцінки його платоспроможності та ліквідності.

Платоспроможність - можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання [10].

Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти, які необхідні для нормального функціонування підприємства, тобто можливість реалізувати наявні засоби (активи) для сплати у відповідні терміни своїх першочергових зобов’язань (пасивів), а також непередбачуваних боргів. [7]

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення платіжних зобов’язань. Ознакою ліквідності є перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов’язаннями, тобто наявність чистого робочого капіталу (власного оборотного капіталу). [10]

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати наступні коефіцієнти:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна інформація наведена у ф. №1-м "Баланс".

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства покажемо в таблиці 3.3.3.

Таблиця 3.3.3

Аналіз динаміки відносних показників ліквідності ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки

№ з/п

Показники

Норма-тивне значе-ння

Мину-лий рік (2013)

Звітний рік (2014)

Відхилення


за сумою, +, -  (гр.4- гр.3)

Тр., % (гр.4/ /гр.3Ч Ч100%)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Оборотні активи, тис. грн.

х

 2077,2

 2201,6

124,4

105,99

2.

Запаси, тис. грн.

х

1647,6

1760,9

113,3

106,88

3.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

х

309,0

318,2

9,2

102,98

4.

Поточні зобов'язання, тис. грн.

х

641,8

882,7

240,9

137,54

5.

Коефіцієнт поточної ліквідності, грн/грн

2

3,24

2,49

0,75

76,85

6.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, грн/грн

1-1,5

0,67

0,5

-0,17

74,63

7.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, грн/грн

 02-0,35

0,48

0,36

 0,12

75


Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень оборотних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань: Якщо оборотні активи перевищують суму поточних зобов’язань, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує [7].

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (1)

 (1)

де: ОА - оборотні активи,

ПЗ - поточні зобов’язання.

Позитивна динаміка коефіцієнта поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

Провівши необхідні обчислення, маємо:

Кпл2013 =  = 3,24 грн/грн > 2

Кпл2014= =2,49 грн/грн > 2

Як бачимо, досліджуване підприємство має досить ліквідний баланс як у 2013 так і у 2014 році. Так у 2013 році коефіцієнт поточної ліквідності становив 3,24 грн/грн. Він означає, шо на 1 грн поточних зобов’язань підприємства припадає 3,24 грн оборотних коштів, це несе в собі дуже позитивний зміст. Високе значення цього коефіцієнта свідчить про сприятливий рівень ліквідності підприємства. У 2014 році показник є дещо меншим, протягом року він зменшився на 0,75 і становив уже 2,49 грн/грн. Однак, попри певне зменшення він перебуває в межах норми і не свідчить про загрозливе у фінансовому плані становище підприємства. Слід підкреслити, що зменшення показника відбулося за рахунок зростання поточних зобов’язань підприємства у 2014 році (від 641, 8 тис. грн до 882, 7 тис. грн).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні оборотні активи (крім запасів). Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1 - 1,5. Проте, ця оцінка умовна [7].

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою (2)

 (2)

де З - запаси [7].

Коефіцієнт швидкої ліквідності ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках становить:

Кшл2013 =  = 0, 67 грн/грн < 1

Кшл2014= = 0,5 грн/грн < 1

Як бачимо, на досліджуваному підприємстві коефіцієнт швидкої ліквідності у 2013 році дорівнював 0, 67 грн/грн. Це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 67 коп. ліквідних активів, що, безперечно, негативно позначається на ефективності його функціонування. Така ситуація пояснюється тим, що саме запаси як найменш ліквідний структурний елемент оборотних активів становить найбільшу частку у їх складі. У 2014 році показник зменшився на 0,17 грн і становив всього лише 0,5 грн/грн, що зумовлено зростанням поточної заборгованості підприємства.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (3)

 (3)

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти. Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 - 0,25. Наприклад, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності дорівнює 0,2. Це означає, що 20% поточних зобов’язань протягом короткого періоду часу підприємство може покрити за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів [7].

Для досліджуваного підприємства коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює:

Кал2013 =  = 0,48 грн/грн > 0, 25

Кал2014= = 0,36 грн/грн > 0,25

На ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 році даний коефіцієнт становить 0,48 грн/грн, що означає те, що 48 % поточних зобов’язань можуть бути покриті протягом короткого періоду часу, за рахунок грошових коштів. Даний показник знаходиться в межах норми, і позитивно характеризує стан підприємства, свідчить про його платоспроможність. У 2014 році знову ж таки за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства коефіцієнт стає нижчим на 0,12 грн/грн у порівнянні з минулим роком і складає 0, 36 грн/грн. Однак, він не значно відхиляється від встановленої норми і не свідчить про загрозливе становище для платоспроможності підприємства.

Проведений аналіз ліквідності і платоспроможності на досліджуваному підприємстві показує, що для ПП "Сварцевицька цегла" характерним є досить високий рівень ліквідності і платоспроможності. Про це свідчать вище обчислені показники, насамперед такі як коефіцієнт поточної ліквідності та коефіцієнт миттєвої ліквідності, які перебувають в межах норми або, навіть, перевищують її. Дещо гірша ситуація з коефіцієнтом миттєвої ліквідності, що у 2013 та 2014 роках. є дещо нижчим за встановлені норми. Це свідчить, передусім, про не досить вагому частку найбільш вагомих активів у складі оборотних коштів підприємства. За таких несприятливих умов підприємству варто спрямувати зусилля на збільшення частки високоліквідних активів у складі своїх оборотних коштів. Спостерігається також негативна тенденція до зниження розрахованих показників у 2014 році в порівнянні з попереднім. Це зумовлено більш значним зростанням поточних зобов’язань у порівнянні з оборотними активами підприємства.

Для наочності зобразимо динаміку обчислених показників протягом 2013 - 2014 рр. за допомогою діаграми (Рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1 Динаміка показників ліквідності ПП "Сварцевицька цегла за 2013-2014 роки

3.4 Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності підприємства


Наступним етапом економічного аналізу підприємства є узагальнюючий аналіз фінансових результатів його діяльності.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Перевищення валових доходів над валовими витратами становить прибуток, зворотне явище має назву збиток. Отже, фінансовими результатами діяльності суб'єктів підприємництва є прибуток або збиток. Діяльність підприємств у сфері фінансових результатів спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання, а за наявності збитків - на встановлення їх причин та джерел покриття [16].

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Такий аналіз може виступати інструментом прогнозування окремих показників діяльності підприємства.

Особливо актуальним є проведення такого аналізу в умовах ринкової економіки, адже результати проведеного аналізу сприяють найбільш обґрунтованому вибору об’єктів можливих інвестицій.

Джерелом інформації для проведення аналізу динаміки фінансових результатів підприємства (табл.3.4.1) є форма № 2-м "Звіт про фінансові результати”.

Таблиця 3.4.1

 Показники

Минулий рік (2013)

Звітний рік (2014)

Відхилення
за сумою, +, -  (гр.4- гр.3)

Тр., % (гр.4/ /гр.3Ч Ч100%)

1

2

3

4

5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2196,6

2367,2

170,6

107,77

Інші операційні доходи

53,5

-

-53,5


Разом доходи

2250,1

2367,2

117,1

105, 20

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1929,7

2159,1

229,4

111,89

Інші операційні витрати

239,7

101,8

-137,9

42,47

Разом витрати

2169,4

2260,9

91,5

104,22

Фінансовий результат до оподаткування

80,7

106,3

25,6

131,72

Податок на прибуток

15,3

19,1

3,8

124,84

Чистий прибуток

65,4

87,2

21,8

133,33

Проведений аналіз фінансових результатів діяльності ПП "Сварцевицька цегла" протягом 2013-2014 років показав, що у розглянутий період часу для підприємства характерним є одержання позитивного фінансового результату, тобто прибутку. Крім цього, позитивним явищем є також зростання прибутковості в 2014 році у порівнянні з попереднім роком. Так у 2013 чистий прибуток як загальний фінансовий результат становив 65,4 тис. грн, а вже наступного року - 87, 2 тис. грн, що на 21,8 тис. грн більше в абсолютному вимірі і на 33,33% у відносному. Таке зростання чистого прибутку зумовлене перевищенням темпів зростання доходів над темпами зростання витрат підприємства (адже протягом розглянутого періоду зростають як перші так і другі). Дохід у 2014 році зростає на 5,2 %, витрати на дещо менше значення - на 4,22 %. При цьому дохід зростає виключно за рахунок чистого доходу (виручки) від реалізації у 2014 році (на 170,6 тис. грн. тобто на 7,77%). Зростання виручки від реалізації пов’язане із зростанням споживчого попиту на ринку стінової кераміки, підвищенням якості продукції та доступністю цін.

У структурі доходів підприємства у 2013 році мають місце дві складові частини: чистий доход (виручка) від реалізації (2196,6 тис. грн) та інші операційні доходи (53,5 тис. грн.), у 2014 - лише чистий доход (2367,2 тис. грн.),

Варто відзначити, що інші операційні доходи, які складали в 2013 році 53, 5 тис. грн, становлять собою дотацію з Державного центру зайнятості, з яким підприємство веде активну співпрацю. Дотація виділена для попереднього навчання і подальшого працевлаштування на підприємстві 2 працівників (у 2013 році завдяки такому фінансуванню було прийнято на роботу 1 укладальника та 1 випалювача стінових і в’яжучих матеріалів).

Очевидно, що для ПП "Сварцевицька цегла" характерним є досить високий рівень собівартості реалізованої продукції, це свідчить про затратність виробництва. До складу такої собівартості входять:

         прямі матеріальні затрати (витрати на сировину, паливо, запасні частини, МШП)

-        прямі витрати на оплату праці і соціальне страхування;

         амортизація основних засобів, пов’язаних з виробництвом готової продукції;

         інші прямі витрати (амортизаційні відрахування, відрахування на соціальні заходи).

У складі собівартості найбільш значну частку становлять прямі матеріальні затрати, оскільки процес виробництва цегли є досить матеріаломістким. У свою чергу, серед матеріальних витрат найбільшим є значення витрат підприємства на електроенергію.

Простеживши за динамікою собівартості, варто зауважити її зростання протягом року. У 2013 році собівартість реалізованої продукції складала 1929, 7 тис. грн, а в 2014 - 2159,7 тис. грн, загалом зростання складало 229, 4 тис. грн., а у відсотковому вимірі - 11,89%. Збільшення собівартості було зумовлене, головним чином, зростанням матеріальних витрат. Збільшення собівартості у 2014 році негативно відобразилось на фінансовому результаті, так як має обернено пропорційний зв’язок з чистим прибутком. Але оскільки чистий дохід від реалізації продукції зазнав помітного збільшення, то і зростання собівартості не призвело до збитковості підприємства, чистий прибуток від реалізації зріс на 21,8 тис. грн.

Окрім собівартості реалізованої продукції до складу витрат підприємства входять інші операційні витрати. У 2013 році вони складали 239,7 тис. грн, а в 2014 скоротившись на 137,9 тис. грн (на 57,53%), стали дорівнювати 101,8 тис. грн. До складу інших операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" належить адміністративні витрати, серед яких основну частку займають:

·        матеріальні витрати;

·        витрати на оплату праці;

·        амортизаційні відрахування;

·        відрахування на соціальні заходи.

Податок на прибуток підприємства обчислюється за відсотковою ставкою, визначеною чинним законодавством (Податковим Кодексом України). У 2013 році вона становила 19%, а в 2014 - 18% [3]. Однак, незважаючи на зменшення відсоткової ставки, в 2014 році, у порівнянні з попереднім роком, сума податку на прибуток збільшилася на 3,8 тис. грн., що дорівнює у відсотковому вимірі 24,84%. Однак, зрозуміло, що ця динаміка пояснюється винятково збільшенням фінансового результату до оподаткування на 21,8 тис. грн., що складає 33,34 % від значення цього показника у 2013 році. Причиною цього, як уже зазначалося, стало зростання чистого доходу від реалізації продукції.

Відобразимо динаміку фінансових результатів ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки за допомогою стовпчикової діаграми (Рис. 3.4.1).

Рис. 3.4.1 Динаміка фінансових результатів діяльності ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки

3.5 Структурно-динамічний аналіз операційних витрат підприємства


Аналіз операційних витрат підприємства за економічними елементами проводиться з метою деталізації узагальнюючого аналізу.

Під операційними витратами підприємства розуміють витрати, пов'язані з основним видом діяльності підприємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт) [13].

До складу операційних витрат підприємства входять:

.        Матеріальні витрати (субрахунки 201, 203, 22, 631).

2.      Витрати на оплату праці (субрахунок 661).

3. Відрахування на соціальні заходи (рахунок 65).

. Амортизація (рахунок 13).

. Інші операційні витрати (рахунки 631, 685, 372).

Інформаційною базою для проведення аналізу операційних витрат за економічними елементами є форма № 2-м № "Звіт про фінансові результати".

Для проведення аналізу структури та динаміки операційних витрат підприємства доцільно сформувати таблицю 3.5.1.

Таблиця 3.5.1

Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки, тис. грн.

 № з/п

 Показники

 Минулий рік (2013)

 Звітний рік (2014)

Відхилення

за сумою, +, -  (гр.4- гр.3)

Тр., % (гр.4/ /гр.3Ч Ч100%)

1.

Всього операційних витрат (рядок 280)

2169,43

2260,91

91,48

104,22


у т. ч.:

1.1

Матеріальні затрати (рядок 230)

779,14

843, 20

64,06

108,22


 - у % до операційних витрат п.1.1/п.1 Ч 100

35,92

37,3

1,38


1.2

Витрати на оплату праці (р.240)

571,45

574, 23

33,78

100,49


 - у % до операційних витрат п.1.2/п.1 Ч 100

26,34

25,4

-0,94


1.3

Відрахування на соціальні заходи (рядок 250)

172,15

173,29

1,14

100,66


 - у % до операційних витрат п.1.3/п.1 Ч 100

7,94

7,66

-0,28


1.4

Амортизація (рядок 260)

123,22

126,26

3,04

102,47


 - у % до операційних витрат п.1.4/п.1 Ч 100

5,68

5,58

-0,1


1.5

Інші операційні витрати (рядок 270)

523,47

543,93

20,46

103,91


 - у % до операційних витрат п.1.4/п.1 Ч 100

24,13

24,06

-0,07


Аналізуючи структуру операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках, варто зазначити, що в цей період часу даний вид витрат підприємства складався з:

.        Матеріальних затрат;

2.      Витрат на оплату праці;

.        Відрахувань на соціальні заходи;

.        Амортизації;

.        Інших операційних витрат.

Найбільшу частку у структурі операційних витрат займають матеріальні витрати. У 2013 році вони становили 35,92% від всього обсягу операційних витрат, а в 2014 - 37,3 %. Оскільки в структурі операційних витрат вони займають більше 30%, то виробництво на ПП "Сварцевицька цегла" можна назвати матеріаломістким. Матеріальні витрати підприємства представлені витратами на сировину, паливо, МШП, але насамперед витратами на електроенергію. На другому місці за відсотковою часткою в структурі операційних витрат перебувають витрати на оплату праці. У 2013 році вони становили 26,34%, а в 2014 - 26,77%. Такі показники є досить високоми, і хоча вони не досягають значення в 30%, що давало б право назвати виробництво працемістким, однак можна зробити висновок про те що виробництво тяжіє до працемісткого. На третьому місці за своєю часткою знаходяться інші операційні витрати (24,13% у 2013 році і 24,06 % у 2014 році), на четвертому, відповідно, відрахування на соціальні заходи, які в 2013 та 2014 роках становили 7,94 % і 7,66 % відповідно, від усього обсягу операційних витрат. Зрештою, найменшу частину операційних витрат становить амортизаційні відрахування 5,68 % у 2013 році та 5,58% у 2014. Такі показники свідчать про те, що виробництво на підприємстві є не фондомістким.

Аналіз динаміки операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" протягом 2013-2014 років показав тенденцію до їх зростання з часом. Так у 2013 році вони складали 2169,43 тис. грн, а у 2014 році, збільшившись на 91,48 тис. грн (4,22 %), дорівнювали 2260,91 тис. грн. Проте таке зростання операційних витрат не є досить значним, воно зумовлене, насамперед, збільшенням масштабів виробництва у порівнянні з попереднім роком.

Аналізуючи динаміку операційних витрат в розглянутий період часу, варто відзначити зростання усіх структурних елементів. Такі зміни відбулося, перш за все, через збільшення масштабів виробництва у 2014 році, що стали можливими завдяки введенню в експлуатацію нової виробничої лінії. Зокрема, у 2014 році в порівнянні з попереднім, матеріальні витрати зросли на 8,22 %, витрати на оплату праці н 0,49 %, відрахування на соціальні заходи на 0,66 %, амортизація на 2,47%, а інші операційні витрати на 3,91%. Очевидно, що на динаміку загальної суми операційних витрат в цей період найбільше вплинула динаміка матеріальних витрат. Таке суттєве зростання цієї статті витрат зумовлене насамперед матеріаломісткістю виробництва.

Задля покращення сприйняття інформації зобразимо одержані результати аналізу структури і динаміки майна ПП "Сварцевицька цегла" у вигляді кругових і стовпчастих діаграм. (Рис. 3.5.1, Рис. 3.5.2, Рис. 3.5.3).

Рис. 3.5.1 Структура операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 році

Рис. 3.5.2 Структура операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" у 2014 році

Рис. 3.5.3 Динаміка операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" за 2013-2014 роки

Висновки


Невід’ємною складовою частиною будь-якого навчального процесу є виробнича практика. Вона становить собою джерело накопичення практичного досвіду роботи за обраною спеціальністю, допомагає закріпити здобуті раніше теоретичні знання і загалом відіграє важливу роль у підготовці фахівців високого рівня. Виробнича аналітична практика як елемент навчальної програми для студентів напрямку підготовки "Облік і аудит" сприяє закріпленню теоретичних знань з дуже важливої галузі - економічного аналізу. Відомо, що від уміння фахівця ефективно організувати економічний аналіз, без перебільшення, залежить успішність функціонування усього підприємства, тому в сучасних умовах господарювання будь-яке підприємство прагне мати у своєму штаті працівників (бухгалтерів, економістів), котрі б досконало володіли методикою проведення економічного аналізу.

Проходження виробничої аналітичної практики стало першим кроком на шляху формування навичок аналітичної роботи на підприємстві, оскільки дало можливість повністю закріпити уже здобуті знання з економічного аналізу та сприяло одержанню нових теоретичних відомостей і практичних умінь безпосередньо у виробничих умовах. Базою проходження виробничої аналітичної практики було приватне підприємство "Сварцевицька цегла".

У процесі проходження виробничої аналітичної практики вдалося виконати усі завдання, що ставилися за першочергову мету, зокрема було:

досліджено техніко-економічні характеристики підприємства;

опрацьовано джерела інформації для економічного аналізу - фінансову та статистичну звітність за два останніх роки;

вивчено особливостей організації і методики економічного аналізу на підприємстві;

розроблено конкретних пропозицій щодо покращення організації і методики економічного аналізу на підприємстві.

Отже, за результатами дослідження техніко-економічних характеристик підприємства було з’ясовано, що база проходження аналітичної виробничої практики, приватне підприємство "Сварцевицька цегла", належить до суб’єктів малого підприємництва. Середньооблікова чисельність його працівників становить менше 50 осіб. За організаційно-правовою формою - це приватне підприємство (засноване на приватній власності однієї особи - його засновника).

ПП "Сварицевицька цегла" належить до підприємств будівельної промисловості, оскільки займається виготовленням стінової кераміки.

Предметом діяльності ПП "Сварцевицька цегла", згідно зі Статутом, є:

         виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;

-        добування піску, гравію, глини і каоліну;

         добування торфу;

         виробництво дерев’яної тари;

         виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

         вантажний автомобільний транспорт.

Виробничими структурними підрозділами ПП "Сварцевицька цегла" є відділення. До складу підприємства входить п’ять відділень. Кожне з них відповідає за конкретний етап виробництва кінцевої продукції (цегли).

До відділень підприємства належать:

.        Відділення формовки;

2.      Відділення сушки та садки сирцю;

.        Відділення випалу цегли;

.        Відділення сортування;

.        Слюсарно-ремонтне відділення.

Наступним кроком під час проходження практики було вивчення особливостей організації і методики економічного аналізу на підприємстві. На цьому етапі було досліджено, що на ПП "Сварцевицька цегла" відсутній економічний відділ, який теоретично мав би займатися аналітичними функціями, саме тому можливим є проведення лише часткового економічного аналізу, у рамках якого розглядається конкретна частка комплексного аналізу. Головною мірою вона стосується сфери фінансування та аналізу ефективності управління щодо прибутковості виробництва.

За періодичністю економічний аналіз проводиться щоденно в особі головного бухгалтера. Поточний щоденний аналіз на ПП "Сварцевицька цегла" обмежується невеликим числом показників, використовуваних для оперативного управління виробництвом.

Оскільки економічний відділ на підприємстві відсутній, то відповідальність за здійснення усіх функції, пов’язаних з економічним аналізом, головною мірою лягає на працівників бухгалтерії, а саме на головного бухгалтера. Крім нього в аналітичній роботі підприємства беруть часткову незначну участь й інші працівники.

Говорячи про форму організації економічного аналізу на ПП "Сварцевицька цегла", варто відзначити, що тут має місце централізована форма організації економічного аналізу, яка передбачає зосередження значної частини економічного аналізу в одному спеціалізованому підрозділі організаційної структури підприємства (бухгалтерії підприємства). Досліджуване підприємство має належну технічну базу, яка забезпечує надійне та якісне проведення економічного аналізу. Бухгалтерський відділ підприємства забезпечений персональними комп’ютерами. У свою чергу, кожен з комп'ютерів оснащений ліцензійним програмним забезпеченням. На даний час, на підприємстві активно використовується таке програмне забезпечення як Microsoft Office, M.Е. doc. На ПП "Сварцевицька цегла" також існує належне інформаційне забезпечення для проведення економічного аналізу (здійснюється передплата видань економічного, існує доступ до Всесвітньої мережі Інтернет).

Третій пункт тематичного плану проходження практики передбачав дослідження фінансового стану та результатів діяльності підприємства. На виконання цього завдання була відведена основна частина робочого часу. Джерелом інформації для проведення дослідження слугувала річна фінансова та статистична звітність за 2013 - 2014 роки. Оскільки ПП "Сварцевицька цегла" є суб’єктом малого підприємництва, то, відповідно до чинного законодавства, на підприємстві складається скорочена фінансова звітність, яка представлена лише двома формами: Балансом (форма № 1-м) і Звітом про фінансові результати (форма № 2-м).

У розрізі аналізу фінансового стану і результатів діяльності було проведено аналіз структури і динаміки майна підприємства, структури і динаміки джерел коштів, аналіз показників ліквідності підприємства, узагальнюючий аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз операційних витрат за економічними елементами.

Аналіз структури майна ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках показав, що його складовими елементами є необоротні та оборотні активи. Протягом обох років для підприємства характерним було перевищення сум оборотних активів над необоротними, що має позитивне значення, адже свідчить про зростання рівня його ліквідності. Аналіз структури необоротних і оборотних активів показує, що перші з них представлені виключно основними засобами, у складі ж оборотних активів виокремлюють такі елементи як: запаси, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Структурі оборотних активів підприємства не можна дати абсолютно позитивну оцінку, оскільки переважну частку в ній займають запаси, що належать до групи повільноліквідних активів.

Аналіз динаміки майна приватного підприємства "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках засвідчив зростання його вартості за цей період. Зростання вартості майна підприємства, безперечно, є дуже позитивним явищем. Такі позитивні зрушення частково можна пояснити збільшенням у 2014 році виручки від реалізації, що в свою чергу зумовлено покращенням ситуації із попитом на продукцію. Аналіз динаміки майна підприємства показав також, що упродовж досліджуваного проміжку часу зростають і обидва його структурні елементи: необоротні та оборотні активи. До негативних явищ, виявлених у ході аналізу динаміки майна варто віднести скорочення темпів росту оборотних активів над темпами росту необоротних.

Аналіз структури джерел коштів ПП "Сварцевицька цегла" показав, що майно підприємства формується за рахунок власних та залучених коштів.

Найбільшу частку у складі власних коштів складає статутний капітал підприємства. У структурі поточних зобов’язань найбільшу частку становлять інші поточні зобов’язання. Інші поточні зобов’язання представлені поворотною фінансовою допомогою. В процесі аналізу динаміки джерел коштів було виявлено покращення ситуації із власними джерелами коштів підприємства у 2014 році. Причиною цього вважається збільшення суми нерозподіленого прибутку. У свою чергу зростання нерозподіленого прибутку пов’язане з покращенням ситуації зі збутом продукції. Однак спостерігається також негативна тенденція до зростання залучених коштів у 2014 році. Крім інших поточних зобов’язань зростає також кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Позитивною є лише ситуація з поточними зобов’язаннями за розрахунками розмір яких скорочується у 2014 році. Це відбувається здебільшого за рахунок скорочення зобов’язань з оплати праці та зі соціального страхування у цей період.

Наступним етапом у ході проведення аналізу фінансового стану підприємства стала оцінка його ліквідності та платоспроможності. Проведений аналіз показав, що для ПП "Сварцевицька цегла" характерним є досить високий рівень ліквідності і платоспроможності у 2013-2014 роках. Про це свідчать обчислені показники, серед яких коефіцієнт поточної ліквідності та коефіцієнт миттєвої ліквідності, які перебувають в межах норми або, навіть, перевищують її. Дещо гірша ситуація з коефіцієнтом швидкоъ ліквідності, що у 2013 та 2014 роках. є дещо нижчим за встановлені норми. Це свідчить, передусім, про не досить вагому частку найбільш ліквідних активів у складі оборотних коштів підприємства. Спостерігається також негативна тенденція до зниження розрахованих показників у 2014 році в порівнянні з попереднім. Це зумовлено більш значним зростанням поточних зобов’язань у порівнянні зі зростанням оборотних активів підприємства.

Четвертим етапом економічного аналізу підприємства є узагальнюючий аналіз фінансових результатів його діяльності. Проведений аналіз фінансових результатів діяльності ПП "Сварцевицька цегла" протягом 2013-2014 років показав, що у розглянутий період часу для підприємства характерним є одержання позитивного фінансового результату, тобто прибутку. Крім цього, спостерігається зростання прибутковості в 2014 році у порівнянні з попереднім роком, що зумовлено перевищенням темпів зростання доходів над темпами зростання витрат підприємства Зростання чистого доходу (виручки) від реалізації пов’язане із зростанням споживчого попиту на ринку стінової кераміки, підвищенням якості продукції та доступністю цін. Аналіз структури доходів підприємства, показав, що у 2013 році до них входять дві складові частини: чистий доход (виручка) від реалізації та інші операційні доходи, у 2014 - лише чистий доход. У ході аналізу було виявлено, що для ПП "Сварцевицька цегла" характерним є досить високий рівень собівартості реалізованої продукції, це свідчить про затратність виробництва. У складі собівартості найбільш значну частку становлять прямі матеріальні затрати, оскільки процес виробництва цегли є досить матеріаломістким. У свою чергу, серед матеріальних витрат найбільшим є значення витрат підприємства на електроенергію.

Окрім собівартості реалізованої продукції до складу витрат підприємства входять інші операційні витрати., представлені адміністративними витратами, серед них основну частку займають матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування, відрахування на соціальні заходи.

Аналіз операційних витрат підприємства за економічними елементами є завершальним етапом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Він проводиться з метою деталізації узагальнюючого аналізу. Аналізуючи структуру операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" у 2013 та 2014 роках, варто зазначити, що в цей період часу даний вид витрат підприємства складався з: матеріальних затрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат. Найбільшу частку у структурі операційних витрат в розглянутий період часу становили матеріальні витрати (більше 30%). Оскільки в структурі операційних витрат вони займають більше 30%, то виробництво на ПП "Сварцевицька цегла" можна назвати матеріаломістким. Найменшу частину операційних витрат становить амортизаційні відрахування, це свідчить про зовсім невисоку фондомісткість виробництва.

Аналіз динаміки операційних витрат ПП "Сварцевицька цегла" протягом 2013-2014 років показав тенденцію до їх зростання з часом. Проте таке зростання операційних витрат не є досить значним, воно зумовлене, насамперед, збільшенням масштабів виробництва у порівнянні з попереднім роком. Аналізуючи динаміку операційних витрат в розглянутий період часу, варто відзначити зростання усіх структурних елементів. Очевидно, що на динаміку загальної суми операційних витрат в цей період найбільше вплинула динаміка матеріальних витрат, адже саме вони зазнали найпомітніших змін.

Отже, проведений аналіз фінансового стану та результатів діяльності ПП "Сварцевицька цегла" протягом 2013-2014 років свідчить про одночасну наявність сильних та слабких сторін у фінансовому становищы підприємства. У сучасних несприятливих економічних умовах будь-якому підприємству, особливо малому, досить складно успішно проводити свою діяльність. У зв’язку із різними, незалежними від самого підприємства обставинами, унеможливлюється досягнення позитивного економічного результату. Однак поряд із зовнішніми, існує також ряд внутрішніх факторів, які визначають успішність підприємства. До таких факторів належить ефективність організації та проведення економічного аналізу. Варто вказати, що для ПП "Сварцевицька цегла" характерною є не досить висока якість проведення аналітичної роботи. Пов’язано це, насамперед, з відсутністю спеціалізованого підрозділу, котрий відповідав би за даний напрямок економічної роботи. Очевидно, що бухгалтерія підприємства, котра має цілий ряд інших обов’язків не може повноцінно виконувати ще й функції з економічного аналізу. Саме тому найбільш доцільним нововведенням в такій ситуації було б прийняття до штату працівників фахівця-економіста, який взяв би на себе аналітичні обов’язки.

Для максимально ефективного здійснення економічного аналізу важливу роль відіграє процес автоматизації інформації. Автоматизована система збору, обробки та зберігання інформації скорочує час між її формуванням і використанням в аналітичній роботі. Хаотичність потоків інформації на ПП "Сварцевицька цегла", недосконалість методів, техніки збирання, зберігання та обробки призводять до суттєвого запізнення інформації і до втрати її якості. Тому необхідно, щоб на підприємстві було повністю автоматизовано процес обробки аналітичної інформації, впроваджено у використання спеціалізоване програмне забезпечення.

Що стосується фінансового стану та результатів діяльності підприємства, то задля покращення існуючої ситуації важливо було б втілити в життя такі заходи:

1.      Підвищити використання основних виробничих фондів і виробничих потужностей підприємства за рахунок:

проведення своєчасного і якісного ремонту;

своєчасного введення в експлуатацію нового устаткування;

підвищення рівня завантаження устаткування за одиницю часу;

технологічного вдосконалення знарядь праці і технології виробництва;

підвищення кваліфікаційного рівня працівників;

дотримання оптимального режиму роботи;

2.      Зменшити собівартість виробництва продукції шляхом:

зниження витрат уречевленої праці за рахунок покращення використання засобів і предметів праці;

підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення його організації скорочення затрат живої праці за рахунок підвищення продуктивності праці;

3.      Розширити ринки збуту продукції;;

4.      Раціонально використовувати грошові кошти підприємства;

.        Стимулювання продуктивність праці преміями, надбавками;

.        Грамотно будувати договірні відносини з покупцями.

Список використаної літератури


1.      "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні": Закон України від 16 липня 1999 року №996 - XIV, зі змінами і доповненнями.

2.      Податковий кодекс України: кодекс вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI.

.        Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Наказ Міністерства Фінансів України № 39 від 25.02.2000 року.

.        План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Затв. Мін фінансів України від 30.11.1999 р., №291.

.        Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Затв. Міністерством фінансів України від 30.11.99 р., №291.

.        Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433.

.        Методичні вказівки та робоча програма для проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"/І.Д. Лазаришина, Н.В. Мельничук, М.М. Мосійчук. - Рівне: НУВГП, 2012. - 30 с.

.        Андрющенко Г. Актуальні питання формування облікової політики малих підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С.10-14

.        Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку / Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. - К.: МАУП, 2008. - 608 с.

.        Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. пос. / Б. Є. Грабовецький. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

.        Костенко Т.Д. Економічна діагностика: практикум/ Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна, - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 186 с. Васюта-Беркут О. І.

.        Мец В.О. Економiчний аналiз фiнансових результатiв та фiнансового стану пiдприємства: Навч. посiб. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с.

.        Тарасенко Н.В. Економiчний аналiз. Навчальний посiбник. - 3-тє видання, перероблене. - Львiв: "Новий Свiт - 2000", 2004. - 344 с.

.        Чигринська О.С., Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с.

.        Цигилик I.I., Кропельницька С.О., Мозiль О.I. Економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємства: Навчальний посiбник. - Центр навчальної лiтератури, 2004. - 123 с.

16.    Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу. [Електронний ресурс]. Режим доступу - <http://intkonf.org/shilova-ts-balyuk-tk-osoblivosti-organizatsiyi-obliku-na-pidpriemstvah-malogo-biznesu>.

17.    . Індекс інфляції в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу - http://index. minfin.com.ua/index/infl/ <http://index.minfin.com.ua/index/infl/>

Похожие работы на - Особливості організації і методики економічного аналізу на приватному підприємстві 'Сварцевицька цегла'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!