Структурно-семантичні особливості англомовних лексичних та фразеологічних неологізмів суспільно-політичної сфери та засоби їх адекватної передачі українською мовою

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  90,45 Кб
 • Опубликовано:
  2012-10-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Структурно-семантичні особливості англомовних лексичних та фразеологічних неологізмів суспільно-політичної сфери та засоби їх адекватної передачі українською мовою

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Кафедра теорії та практики перекладу

ДИПЛОМНА РОБОТА

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ ТА ЗАСОБИ ЇХ АДЕКВАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«спеціаліст» зі спеціальності 7.030507 Переклад (англійська, німецька)

Виконавець:

студентка 541 групи

перекладацького факультету

Елікашвілі Марія Зурабівна

Горлівка - 2012

АНОТАЦІЯ

Елікашвілі М. З. Структурно-семантичні особливості англомовних лексичних та фразеологічних неологізмів суспільно-ролітичної сфери та засоби їх адекватної передачі українською мовою.

Дипломна робота присвячена проблемі перекладу неологізмів при перекладі суспільно-політичної літератури. У дослідженні проаналізовані лексичні та фразеологічні інноваціі суспільно-політичної сфери та основні словотворчі процеси, які відбуваються при утворенні неологізмів. Особлива увага приділена способам перекладу, які були застосовані перекладачами при передачі неологізмів українською мовою: транскрипція, транслітерація, калькування та описовий переклад. У дипломній роботі також проведений статистичний аналіз частотності використання вищезазначених процесів.

Ключові слова: лексичні та фразеодогічні інновації; транскрипція; транслітерація; калькування; описовий переклад; телескопія; конверсія; анологія; абревіація.

M. Elikashvili. Structural and semantic peculiarities of English lexical and phraseolgical neologisms of socio-political sphere and means of their translation into Ukrainian.

The thesis deals with the issue of the translation of neologisms while rendering socio-political texts. The lexical and phraseological innovations in socio-political sphere and the basic word building processes, that take place during word formation are anylised in our research. Special attention is paid to the methods of translation, used by translators while rendering the neologisms into Ukrainian: transcribing, transliteration, loan and descriptive translation. We also performed a statistic analysis of the abovementioned processes used in translation.words: lexical and phraseological innovations; transcribing; transliteration; loan and descriptive translation; telescopy; conversion; analogy; abbreviation.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Вплив розвитку засобів масової комунікації на лексико-семантичні особливості суспільно-політичних неологізмів

.1 Вплив розвитку суспільства на словниковий склад мови

.2 Лінгвістичні підходи до вивчення проблеми неологізмів

.3 Класифікація неологізмів

.4 Лексичні та фразеологічні інновації в суспільно-політичній сфері

Розділ 2. Словотвірний потенціал англомовних лексичних інновацій у суспільно-політичній сфері та проблеми їх перекладу українською мовою

.1 Основні словотворчі процеси, які відбуваються при утворенні

неологізмів

.2 Особливості перекладу неологізмів суспільно-політичної сфери засобами української мови

Висновки

Додатки

Список використаної літератури

Список використаних джерел

ВСТУП

Знаходячись в постійному русі, мова розвивається та вдосконалюється. Збагачення словника - це один з найважливіших чинників розвитку мови, свідоцтво її динамічного характеру. Лексика мови знаходиться в стані безперервної зміни відповідно до мовних законів. З розвитком суспільства з’являються нові предмети, явища, які потім відбиваються в нових словах і нових значеннях.

Темою нашого дослідження є “Структурно-семантичні особливості англомовних лексичних і фразеологічних неологізмів суспільно-політичної сфери та засоби їх адекватної передачі українською мовою”.

Актуальність роботи зумовлена швидким розвитком лексичного складу англійської мови на тлі процесів інтеграції та глобалізації і недостатнім вивченням проблем неології сучасною лінгвістикою.

Метою нашого дослідження є проаналізувати особливості структурно-семантичного потенціалу інновацій суспільно-політичної сфери англійської мови та способи їх перекладу українською мовою. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:

1. розглянути існуючі підходи до вивчення поняття «неологізм»;

. надати класифікацію суспільно-політичних неологізмів за тематичною ознакою;

. проаналізувати основні способи словотвору інновацій суспільно-політичної сфери;

4. визначити структурні, семантичні та функціональні особливості досліджуваної лексики;

. з’ясувати роль об’єктивних та суб’єктивних чинників у формуванні неологізмів суспільно-політичного змісту;

6. прослідкувати та описати особливості семантичного потенціалу суспільно-політичних неологізмів;

. виявити особливості адекватної передачі значень новоутворень у мові перекладу.

Об’єктом дослідження є нові лексичні та фразеологічні одиниці суспільно-політичної сфери, що з’явилися наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття.

Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості суспільно-політичних неологізмів англійської мови та способи їх передачі українською мовою за допомогою різних видів перекладних і неперекладних еквівалентів.

У ході дослідження використовувались такі методи:

1. метод зіставного аналізу;

. описовий метод;

. метод дистрибутивного аналізу;

. метод компонентного (семного) аналізу;

. метод словотвірного аналізу;

. статистичний метод.

Матеріалом дослідження слугували 150 лексичних та фразеологічних одиниці, джерелом яких слугували такі Веб-сайти: <#"586991.files/image001.gif">

ДОДАТОК 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ СЛОВОТВОРУ

Спосіб словотвору

Кількість одиниць

%

1. Афіксальний

25

16,66

2. Словоскладання

29

19,33

3. Телескопія

17

11,33

4. Конверсія

15

5.Багатокомпонентні комбінації

12

8

6. Аналогія

13

8,66

7. Абревіація

19

12,66

усього

150

100


ДОДАТОК 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ІННОВАЦІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ

Інновації

Кількість одиниць

%

1. Лексичні інновації

122

81,33

2.Фразеологічні інновації

28

18,66

усього

150

100ДОДАТОК 4. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЩОДО СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Способи перекладу

Кількість одиниць

%

1. Транслітерація

7

4,66

2. Транскрибування

16

10,66

3. Калькування

22

14,66

4. Описовий переклад

105

70

усього

150

100


Похожие работы на - Структурно-семантичні особливості англомовних лексичних та фразеологічних неологізмів суспільно-політичної сфери та засоби їх адекватної передачі українською мовою

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!