Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Экономика отраслей
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  48,78 kb
 • Опубликовано:
  2010-05-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу

“Економічний аналіз”

на тему:

“Історія та тенденції розвитку економічного аналізу”
Виконала студентка 3 курсу 2 групи факультету заочної освіти

скорочений термін навчання спеціальність “Облік і аудит”

Фасоль Наталі Юріївни

Науковий керівник –

доктор економічних наук

професор В.С. РудницькийЛьвів - 2005

1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму

Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по собі не розвивався, він розвивався в тісному взаємозв’язку з бухгалтерським обліком і поетапно.

Свого першочергового розвитку економічний аналіз зазнав, як свідчить історія, ще в бронзовому віці. В даний період економічний аналіз носив примітивний характер. Аналізовані показники були натуральні, абсолютні. Аналіз проводився нерегулярно.

Проте дедалі розвиток аналізу удосконалювався, тобто здійснювалась оцінка достовірності складних звітів, звіти оприлюднювались, а також фінансові агенти несли відповідальність за достовірність звітів.

Період залізного віку та в епоху середньовіччя був переломним у розвитку економічного аналізу. В дані періоди почали застосовуватись і аналізуватись різноманітні документи, проте переважали усні свідчення.

В епоху капіталістичного укладу значний внесок в аналіз зробив Лука Пачолі відомим Трактатом про рахунки.

ХІХ – початок ХХ століття характеризується теорією калькуляції, що створило передумови для виникнення нового напрямку економічного аналізу – функціонального.

Значний внесок в розвиток даного напрямку зробив такий вчений, як І.Ф.Шерр.

ХХ століття характеризується подальшим розвитком економічного аналізу і значним у цей процес є вклад російських вчених: П.М. Крижанівський, А.З. Попов, І.Г. Максимов. І.Г. Максимов сформулював потребу і завдання попереднього аналізу, розробив рекомендації щодо використання результатів аналізу доходності окремих господарських операцій.

Потреби ринкової економіки зумовлювали подальший розвиток аналізу.

Поглибився коефіцієнтний фінансовий аналіз, у облікову практику були запроваджені кошториси і все це були праці Ф. Гюглі.

Важливим досягненням бухгалтерського обліку у ХХ столітті є те, що фахівці даного напрямку описали потребу в аналізі господарської діяльності.

Тобто розвиток економічного аналізу здійснювався постійно з нарощуванням темпів і обсягів. Були в його розвитку, як періоди підйому, так і періоди занепаду, що характеризувалось станом економіки.

2. Основні тенденції економічного аналізу

Науково-технічна і технологічна революції призводять до виникнення нових виробів, послуг, виробництв і галузей, а в зв’язку з цим і виникатимуть нові об’єкти економічного аналізу, буде зростати значення функціонально-вартісного аналізу.

У зв’язку з широким розповсюдженням електронно-обчислювальної техніки ХХІ вік стане епохою виникнення та розповсюдження без паперової бухгалтерії.

Економічний аналіз буде відігравати значну роль у ХХІ столітті між зростаючими зовнішніми і внутрішніми інформаційними потоками, у контролі і управлінні виробництвом, фінансами і кредитом, соціальною сферою. Зростатиме роль аналітичних процедур у ризикоорієнтованому аудиті та менеджменті.

Отже, необхідним є вдосконалення методології та організації аналізу інвестиційної та фінансової діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні.

Вільна конкуренція, свобода вибору, які основні умови ринкового середовища, подальше розповсюдження світових економічних тенденцій приведуть, що в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою відбуватиметься перенасичення ринку товарами, роботами та послугами.

Вищевказані тенденції вимагатимуть удосконалення фінансового менеджменту.

Застосування кластерної моделі.

Кластери – це об’єднання підприємств малого та середнього бізнесу, навчальних закладів, контролюючих та регулюючих інституцій за територіальною ознакою.

Проте проблемою кластерної моделі є те, що для потреб нових виробничих систем використовуються не всі показники звітності.

Отже необхідна певна переорієнтація, переосмислення та конкретизація показників звітності, виходячи з вимог повноцінного інформаційно-аналітичного забезпечення кластерної моделі.

В кластерних моделях суб’єктом стратегічного управління є неурядові громадські організації-координатори.

Тобто в майбутньому потрібно вдосконалити інформаційне забезпечення аналізу кластерних моделей і оптимізувати їх менеджмент.

Інтенсифікація також в майбутньому наукових досліджень соціально-економічного аналізу.

3. Розвиток економічного аналізу в Україні

Дослідження економічного аналізу на Україні, як свідчить історія розвитку були ускладнені із-за двох причин:

- особливостями історичного розвитку України;

- відсутністю достатнього числа літературних джерел;

І як свідчать особливості історичного розвитку України економічний аналіз в Україні розвивався поетапно, дуже повільно і з багатьма ускладненнями.

Перше зародження, як такого аналізу відбулось в Київській Русі в ХІ столітті н.е. і пізніше – в Галицько-Волинському князівстві.

Другим етапом розвитку вважається період після татаро-монгольського нашестя.

Третім етапом розвитку вважається період виникнення у кінці ХΥ століття Запорізької Січі.

Усі ці вище перераховані періоди розвитку економічного аналізу були примітивними.

Далі однією з перших в історії України практичних спроб аналізу фінансів на рівні держави була діяльність гетьмана І.Мазепи.

Проте в цілому аналіз продовжував залишатись оперативним. В дальнішому взагалі відбувся занепад розвитку коли Україна втратила ознаки незалежної держави і підпорядковувалась царські Росії.

І тільки ХХ століття стало вагомим періодом у розвитку аналізу. Проте і в даний період були свої ускладнення, а саме: різноманітні видання здійснювались у видавництвах Москви, Ленінграду і звичайно на російській мовою.

В такому напрямку і здійснювався розвиток економічного аналізу в колишньому СРСР, а тому окремо розвиток аналізу в Україні виділити неможливо.

Значного розвитку економічний аналіз зазнав в 80-ті роки ХХ століття.

У 90-х роках ХХ століття тенденція розвитку економічного аналізу посилилась в зв’язку з переходом до ринкових відносин в Україні. Почалося становлення національної школи економічного аналізу представниками якої є П.І.Гайдуцький, В.М.Іваненко. Сформувались і розвиваються певні напрямки досліджень, наприклад так як:

1. Теорія економічного аналізу.

2. Фінансовий аналіз.

3. Стратегічний аналіз.

Проте ХХ століття вимагає подальшого удосконалення існуючої методології економічного аналізу.

Завдання 1

Місячний посадовий оклад економіста - 350 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком він має відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Нарахувати місячну заробітну плату економісту.

Розв’язок

1)  22 – 1 = 21 – день – робочий.

2)  21 – 4 = 17 днів – відпрацював економіст.

3)  350 : 21 = 16,67 грн. – денна заробітна плата.

4)  16,67 · 17 = 283,39 грн. – заробітна плата згідно посадового окладу

5)   грн. – премія в розмірі 20 %.

6)  283,39 + 56,68 = 340,07 грн. – місячна заробітна плата економіста.

Завдання 2

Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах об’єднання, характеризується даними, наведеними в табл.. 16.

Таблиця 16

Підприємство

Попередній період

Звітний період

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

обсяг виробництва, грн.

чисельність працюючих, чол.

№ 1

2 040 000

560

1 950 000

480

№ 2

2 500 000

495

3 540 000

620


Розрахувати індекси зміни продуктивності праці робітників кожного підприємства та загальний процент підвищення продуктивності праці на двох підприємствах.

Розв’язок

1)  Продуктивність по підприємству № 1:

а) за попередній період

 грн./чол.

б) за звітний період

 грн./чол

2)  Продуктивність по підприємству № 2:

а) за попередній період

 грн./чол.

б) за звітний період

 грн./чол

3)  Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 1:

4)  Індекс зміни продуктивності праці по підприємству № 2:

5)  Процент підвищення продуктивності праці:

а) по підприємству № 1

1,115 х 100% = 111,5%;

111,5% - 100% = 11,5%

б) по підприємству № 2

1,13 х 100% = 113%;

113% - 100% = 13%

Завдання 3

На ділянці працює 12 робітників. Інтервал обходів при проведенні моментних спостережень – 5 хв. Спостереження здійснювалися за дві години до закінчення зміни (з 15 до 16 год.). Коефіцієнт використання фонду робочого часу- 0,85. Результати спостереження наведено в табл.8.

Таблиця 8

Результати моментних спостережень за діяльністю робітників цеху з 15 до 16 год.

(людино-моментів)

Явища, що помітні при проведенні спостережень

Поточний час, години-хвилини

15.05

15.10

15.15

15.20

15.25

15.30

15.35

15.40

15.45

15.50

15.55

16.00

Робота

7

10

11

9

10

8

11

8

8

7

10

9

Перерви з організаційно-технічних причин

3

-

1

1

2

2

1

-

3

2

1

1

Перерви, залежні від робітників

2

2

-

2

-

2

-

4

1

3

1

2


Визначити:

1)  кількість обходів при проведенні спостереження;

2)  фактичний коефіцієнт завантаженості робітників;

3)  втрати, робочого часу одного і всіх робітників протягом години і зміни;

4)  можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу.

Розв’язок:

1)  60 : 5 = 12 обходів – при проведені спостереження.

2)  108 : 144 = 0,75 – коефіцієнт завантаженості робітників.

3)  12 · 0,15 = 18 год. – втрати робочого часу всіх робітників протягом 1 год.

12 х 8 · 0,15 = 14,4 год. – втрати робочого часу всіх робітників протягом зміни

1,8 : 12 = 0,15 год. – втрати робочого часу протягом зміни одного робітника.

4)  можливе підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат робочого часу на 15%.

Завдання 4

Провести узагальнюючу рейтингову оцінку фінансового стану комерційного банку на основі показників, які включені департаментом безвиїзного нагляду НБУ до системи “Camel”.

Показники

Одиниця виміру

Варіант ІІ

Якість капіталу

бали

1

Якість активів

бали

визначити самостійно

Відношення вартості класифікованих активів до капіталу

%

20

Якість менеджменту

бали

3

Дохідність

бали

визначити самостійно

Коефіцієнт прибутковості

%

0,75


Вкажіть:

1)  характеристики банків за сукупним визначеним у відповідності із завданням рейтингом;

2)  порядок визначення якості активів;

3)  порядок оцінки доходності і ліквідності банку згідно стандартизованої системи “Camel”;

4)  рекомендації з покращення фінансового стану банку згідно завдання.

Розв’язок

1)  Рейтингова оцінка встановлюється на підставі таких критеріїв.

Рейтинг 1 (сильний) – банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують 8 і 5% відповідно;

- показники капіталу кращі, ніж в інших;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) – банки, у яких:

- нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують відповідно 8 і 5%;

- показники капіталу є одним з найкращих;

- за результатами інспекторських перевірок якість активів є задовільною або середньою.

Рейтинг 3 (посередній) – банки, у яких:

- показники основного і сукупного капіталу відповідають нормативам;

- середнє положення проміж інших банків за показниками капіталу;

- середня якість активів, що визначено в ході перевірок.

Рейтинг 4 (граничний) – банки, які:

- виконують один із двох встановлених нормативів;

- знаходяться в кінці своєї групи за показниками капіталу;

- демонструють певну нездатність або проблеми із якість активів за результатами інспектування.

Рейтинг 5 (незадовільний) – банки:

- які порушують встановлені нормативи або які мають негативні показники капіталу (дефіцит капіталу);

- у яких показники капіталу гірші серед інших банків групи;

- що мають граничну або незадовільну якість активів за результатами інспекторських перевірок.

2)  Якість активів визначають за формулою:


Рейтингова оцінка:

якщо АК менше 5% - 1 (сильний);

                            5-15% - 2 (задовільний);

                            15-30% - 3 (посередній);

                            30-50% - 4 (граничний);

                            більше 50% - 5 (незадовільний)

3)  Рівень надходжень (РН) розраховують за формулою:


Загальну рейтингову оцінку надходжень встановлюють у залежності від коефіцієнта прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості:

більший 1% -       1 (сильний)

0,75-1,0% -                    2 (задовільний);

0,50-0,75% -         3 (посередній);

0,25-0,5% -                    4 (граничний).

менше 0,25%, або чисті збитки – 5 (незадовільний).

Етапи аналізу ліквідності є такими:

- перевірка виконання встановлених показників і нормативів ліквідності;

- експертна оцінка за приведеними критеріями.

Рейтинг 1 (сильний). Високий рівень ліквідності активів.

Рейтинг 2 (задовільний). Достатній рівень ліквідності активів.

Рейтинг 3 (посередній). Достатній рівень ліквідних активів на даний момент.

Рейтинг 4 (граничний). Недостатній рівень ліквідних коштів.

Рейтинг 5 (незадовільний). Значна недостатність ліквідних активів.

Завдання 5


Дати оцінку структури активних операцій комерційного банку, здійснити аналіз структури активів на ліквідність на основі даних таблиці.

Таблиця

Структура активних операцій комерційного банку

Активи

Варіант І

Відхилення

01.09

01.10

у сумі тис. грн.

у структурі %

сума

тис. грн.

сума

тис. грн.

1

2

3

4

5

Валюта, монети

2311

2013Кошти на коррахунку в НБУ

8413

8385Кошти на коррахунках в інших банках

3843

3830Депозити та кредити в інших бнках

6492

6492Цінні папери в портфелі банку на продаж

2608

2608Кредити надані клієнтам

71434

70343Інвестиційні цінні папери

914

914Довгострокові вкладення до асоціаційних компаній і дочірніх фірм

-

-Основні засоби

22206

22206Нематеріальні активи

1234

1234Нараховані доходи до отримання

-

-Інші активи

6516

7518Всього


За даними таблиці зробити висновки щодо змін у структурі активних операцій, а саме:

1)  оцінити зміни в активах банку;

2)  дати оцінку динаміки високоліквідних активів;

3)  провести оцінку структури активів на ліквідність;

4)  оцінити кредитну активність банку;

5)  оцінити інвестиційний портфель банку;

6)  визначити коефіцієнт співвідношення дохідних активів до загальних.

Завдання 6

Визначити структуру витрат страхової компанії та їх динаміку за 5 років, дати оцінку змінам, використавши такі вихідні дані:

в тис. грн.

Статті витрат

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Витрати на виплату страхових відшкодувань

4350,0

4210,0

4840,5

4905,3

499,0

Відрахування в страхові резерви

350,3

362,4

305,8

365,5

371,4

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

12,1

12,8

13,4

19,5

21,5

Витрати н проведення страхової справи

380,6

396,5

760,6

894,5

920,9

12,0

10,0

8,5

5,3

1,2

Інші витрати

25,8

36,9

40,3

42,5

43,0


5130,8

5028,6

5969,1

6232,6

1857

Розв’язок:

Структура витрат страхової компанії

Статті витрат

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1

2

3

4

5

6

Витрати на виплату страхових відшкодувань

84,8%

83,7%

81,1%

78,7%

26,9%

Відрахування в страхові резерви

6,8%

7,2%

5,1%

5,9%

20%

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

1,2%

Витрати н проведення страхової справи

7,4%

7,9%

12,7%

14,4%

49,6%

Витрати на превентивні заходи

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

Інші витрати

0,6%

0,7%

0,8%

0,6%

2,2%

Всього

100%

100%

100%

100%

100%


Динаміка витрат

1. Витрати на виплату страхових відшкодувань.

83,7 – 84,8 = -1,1

81,1 – 84,8 = -3,7

78,7 – 84,8 = -6,1

26,9 – 94,8 = -57,9

2. Відрахування в страхові резерви

7,2 – 6,8 = 0,4

5,1 – 6,8 = -1,7

5,9 – 6,8 = -0,9

20,0 – 6,8 = 13,2

3. Відрахування до централізованих страхових резервних фондів.

0,3 – 0,2 = 0,1

0,2 – 0,2 = 0

0,3 – 0,2 = 0,1

1,2 – 0,2 = 1,0

4. Витрати на проведення страхової справи

7,9 – 7,4 = 0,5

12,7 – 7,4 = 5,3

14,4 – 7,4 = 7,0

49,6 – 7,4 = 42,2

5. Витрати на превентивні заходи

0,2 – 0,2 = 0

0,1 – 0,2 = -0,1

0,1 – 0,2 = -0,1

0,1 – 0,2 = -0,1

6. Інші витрати

0,7 – 0,6 = 0,1

0,8 – 0,6 = 0,2

0,6 – 0,6 = 0

2,2 – 0,6 = 1,6

Найбільшу питому вагу в структурі витрат страхової компанії на протязі 4-х років займають витрати на виплату страхових відшкодувань і в динаміці спостерігається тенденція в сторону зменшення і за 5-й рік дані витрати не просто зменшились, а перейшли на друге місце в структурі витрат.

 
Завдання 7

Розрахувати показник збитковості страхової суми і визначити середнє значення показник збитковості страхової суми на основ наступних даних:

Рік

Загальна страхова сума застрахованих об’єктів, тис. грн.

Сума сплачених стархових витар, тис.грн.

Збитковість страхової суми

Відхилення показника збитковості від середнього арифметичного

1996

1500

16,5

0,011

-0,001

1997

1670

25

0,015

0,003

1998

1835

19,25

0,011

-0,001

1999

3400

24

0,007

-0,005

2000

2080

30

0,014

0,002


Розв’язок


З – збитковість страхової суми

В – сума виплаченого страхового відшкодування

С – страхова сума для всіх об’єктів страхування.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

Середнє значення показника збитковості.

Відхилення показника збитковості від середнього арифметичного

0,011 – 0,012 = -0,001

0,015 – 0,012 = 0,003

0,011 – 0,012 = -0,001

0,007 – 0,012 = -0,005

0,014 – 0,012 = 0,002.

По такій статті витрат, як “відрахування в страхові резерви” відбувалось, то збільшення, то зменшення в порівнянні з 1-м роком і в кінцевому результаті відбулось збільшення.

По тертій статті витрат в динаміці не спостерігається стабільності, проте за останній рік дані витрати зросли.

Спостерігається в динаміці тенденція росту витрат по четвертій статті.

По п’ятій спостерігається тенденція в сторону зменшення даних витрат.

По іншим витратам стабільності також не спостерігається, проте за останній рік в порівнянні з першим дані витрати зросли.

Завдання 8

Громадянин України Петренко Іван Іванович та Іваненко Петро Петрович вирішили заснувати власний бізнес у м. Львові як організаційно-правову форму підприємства було обрано товариство з обмеженою відповідальністю. Основний вид діяльності майбутнього підприємства та сума грошових коштів, якими володіють засновники, подано у таблиці 1.

Таблиця 1

№ варіанту

Вид діяльності

Сума грошових коштів, якими володіють засновники, тис.грн.

10

Надання туристичних послуг

20,0


Завдання до задачі:

1)  Скласти перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємницької діяльності; визначити суму реєстраційного збору та суму коштів, які залишились у засновників після реєстрації.

Розробити проект установчих документів майбутнього суб’єкта підприємницької діяльності.

Розв’язок

З 1 січня 1999 року мінімальний розмір заробітної плати в Україні становить 74 гривні.

Таблиця 2

Перелік документів, необхідних для реєстрації

Сума коштів, яким володіють засновники, грн.

Сума коштів, обов’язкова для формування статутного фонду, грн.

Сума реєстрацій-ного збору, грн.

Залишок коштів у засновників після державної реєстрації, грн.

1.  установчі документи

2.  засновницькі документи

3.  статут суб’єкта господарювання

20,0

925,0

462,5

462,5

(1250 х 74,00) = 925000 грн.

 
Завдання 9

На основі даних табл.. 3 здійснити порівняльний аналіз господарської діяльності за звітний рік двох суб’єктів бізнесу і скласти аналітичну довідку (обсяг 1-2 сторінки).

Розв’язок

1)  Прибуток (П)

Па = 190 – 52,3 = 137,7

Пб = 159 – 39,4 = 119,6

2)  Рентабельність (Р)

Ра =

Рб =

Ра < Рб

3)  Товарооборотність (О)

Оа =

Об =

Оа > Об

4)  Продуктивність праці Пп

Ппа =

Ппб =

Ппа > Ппб

5)  Коефіцієнт чистого прибутку (Кп)

Кпа =

Кпб =

Кпа < Кпб

6)  Строк окупності інвестицій (Со)

Соа =

Соб =

Соа > Соб

Аналітична довідка

Аналізуючи господарську діяльність за звітний рік дох суб’єктів бізнесу, можна зробити висновок, що фінансовий стан підприємства А стабільніший, про що говорять такі показники, як прибуток, товарооборотність, продуктивність праці і окупність інвестицій. Проте коефіцієнт чистого прибутку в порівнянні з підприємством Б нижчій на 7,1 тис. грн., а це говорить що на підприємстві А на 7,1 тис. грн. припадає менше прибутку на 1 грн. вкладених інвестицій.

Завдання 10

На основі даних табл.. 4 обґрунтуйте рішення щодо вибору підприємства (А або Б) для інвестування коштів в його акції.

Таблиця 4

(тис. грн.)

Варіант

Обсяг продажу

Операційний дохід

Дохід від інших видів робіт

Прибуток після оподатку-вання

Активи

в т.ч. поточні активи

Поточні зобов’я-зання

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

3

3500

3700

150

200

60

90

150

100

1500

2000

690

960

520

790


1)  рентабельність активів підприємства (Р)

Ра =

Рб =

Ра > Рб

2)  Рентабельність капіталу (Рк)

Рка =

Ркб =

Ркб < Рка

3)  Коефіцієнт обороту чистих активів (К)

Ка =

Кб =

Ка > Кб

4)  Поточний коефіцієнт ліквідності (Кл):

Кла =

Клб =

Кла > Клб

Завдання 11

На основі даних бізнес-плану (таблиця 5) обґрунтуйте доцільність реалізації підприємницького проекту та можливість повернення кредиту на реалізацію даної ідеї.

Таблиця

Варіант

Ціна одиниці товару, грн.

Обсяг реалізації, шт.

Фінансово-адміністративні витрати в рік, т.грн.

Податки, т.грн.

Накладні витрати в % до реалізації продукції

Сума кредиту, т.грн.

Термін кредиту, роки

% за кредит % в рік

1-й рік

надалі

3

300

20000

40000

240

100

50

3000

1

10


Оцінку наявності грошових коштів на рахунках в будь-який період реалізації проекту доцільно здійснити шляхом складання плану грошових надходжень та виплат за такою формою:

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Прихід

90001.1. Продаж

60001.2. Кредит

30002. Розхід

66402.1. Накладні витрати

30002.2. Фінансово-адміністративні витрати

2402.3. % за кредит

3002.4. Виплата кредиту

30002.5. Податки

1003. Чистий прибуток

23604. Закриття балансу

9000
Похожие работы на - Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!