SWOT-аналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  12,05 Кб
 • Опубликовано:
  2016-09-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

SWOT-аналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)SWOT-аналіз в державному управлінні

Зміст

Вступаналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)

. Теоретичні основи SWOT-аналізу в області державне управління на регіональному рівні

. Стратегія розвитку Сумської області «Нова Сумщина - 2015»

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

На сучасному етапі розвитку світове співтовариство дійшло до тієї межі, коли стали істотно відчутні глобальні проблеми, які можуть призвести до занепаду та загибелі людства. Глобальні проблеми людства більшою або меншою мірою здійснюють вплив на кожну країну світу і на Україну зокрема, зіставлення її з іншими державами в світовому рейтингу дає змогу визначити вплив як глобальних проблем людства, так і відокремити специфічні національні проблеми, притаманні тільки нашій державі. Аналіз існуючих підходів до використання інструментарію в системі оцінок розвитку регіонів та дослідження проблем і конкурентних переваг.

Зміни міжнародної економічної конюнктури, глибоке ураження економіки України світовою фінансово-економічною кризою, негативні наслідки бездіяльності влади протягом останніх пяти років, прогресивні політичні та суспільні зрушення сьогодення разом із завданнями програми Президента України «Україна для людей» висувають нові вимоги до пріоритетів розвитку країни та її регіонів. В умовах, коли джерела швидкого зростання докризових років вичерпано, єдиний шлях до виходу України на траєкторію сталого розвитку полягає в комплексному реформуванні системи державного та регіонального управління, націленому на суттєве підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому та окремих її територій. Програма Президента України «Україна для людей» визначає цей напрям тезою «сильна економіка - сильна держава». Кардинальна зміна векторів пріоритетного розвитку регіонів України у світлі цих вимог ставить перед керівництвом Сумської області принципово нові завдання, що вимагають застосування новітніх методів та інструментів, розробки бачення, місії та стратегії розвитку області на довгостроковий період.

Традиційні кількісні показники розвитку області (максимізація валового регіонального продукту, обсягів інвестицій, доходу домогосподарств) без визначення чітких механізмів та інструментів їх досягнення є шлях до створення формального документа. Натомість, ураховуючи завдання та пріоритети державної стратегії регіонального розвитку, необхідно розробити дієву стратегію перетворення Сумської області на конкурентоспроможний соціально-економічний комплекс, який забезпечує створення гідного життєвого середовища для людей на основі оптимального використання всього наявного в регіоні економічного, управлінського та духовного потенціалу розвитку.

Це відповідним чином видозмінює підходи до формування стратегії розвитку області. Нові підходи мають полягати у формуванні бачення майбутнього області принаймні на 5-10 років наперед, визначенні її місії та стратегічної мети, встановленні інтегрованих показників розвитку, досягнення яких передбачатиме скоординовані дії місцевої влади та бізнесу на основі спільної зацікавленості в підвищенні інвестиційної привабливості пріоритетних галузей області, у стрімкому розвитку центрів економічного зростання, збільшенні кількості робочих місць та впровадженні енерго- та ресурсозберігаючих технологій, створенні сприятливого для ведення бізнесу та життя середовища.

SWOT-аналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)

. Теоретичні основи SWOT-аналізу в області державне управління на регіональному рівні

державний самоуправління регіональний самоврядування

Зміна пріоритетів суспільного розвитку держави, формування нових підходів та принципів територіального самоврядування потребують від регіональних структур управління розробленням комплексної стратегії розвитку, що сприятиме відродженню економіки регіону, підвищенню рівня життя його населення, та призведе до стабілізації політичної та соціально-економічної ситуації у держави загалом [2, с. 54].

Ефективне стратегічне планування може бути дуже значну корисним. Насамперед, воно дає змогу бути ініціатором і активно формувати своє майбутнє. Оскільки процес потребує уваги до тенденцій та зовнішніх процесів, нові проблеми чи обставини навряд чи застануть зненацька. Зовнішні чинники, які впливають на стан речей, втягуються в процес планування. Таким чином, отримується цінний зворотний зв'язок щодо успішних досягнень і щодо питань, які потребують вдосконалення.

У процесі стратегічного планування необхідно оцінити поточний стан середовища, яке досліджується. Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону, розроблення стратегічного плану розвитку здійснюється на основі діагнозу стартових умов регіонального розвитку шляхом аналізу SWOT.

SWOT-аналіз сильних та слабких сторін регіону, можливостей щодо змін на краще та загроз щодо його позитивного розвитку здійснюється, виходячи з того, що:

- сильні сторони - це існуючі особливості регіону, які містять основу його розвитку;

можливості - це існуючі особливості, умови, сприятливі для розвитку регіону, що є або можуть виникнути в майбутньому;

загрози - це існуючі особливості, умови, що несприятливі, навіть небезпечні, для розвитку регіону, що є або можуть виникнути в майбутньому [3, с. 73].

На основі пофакторної оцінки переваг та обмежень провадиться комплексна оцінка території регіону і виявляються найбільш обмежувальні чинники, які переважно визначають параметри раціонального розвитку регіональної економіки. SWOT -аналіз дає змогу не тільки об'єктивно оцінити місце певного об'єкта в системі, але й визначити і реально оцінити особливості розвитку складових елементів досліджуваного об'єкта; зосереджувати свою увагу на їх пріоритетах чи недоліках; усвідомити складність внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків цих складових елементів; побачити перспективи покращення стану процесів, які впливають на цей об'єкт.

Отримані результати дослідження можна використовувати не лише для розроблення стратегії, але і для вирішення цілого ряду поточних проблем, які стосуються самого об'єкта дослідження. Методика SWOT-аналізу - це корисна допомога в практичній діяльності, яка дає змогу систематизувати проблемні ситуації, краще розуміти структуру ресурсів, на які слід опиратися в удосконаленні діяльності та розвитку на перспективу [1, с. 10].

Зарубіжний досвід розробки стратегій розвитку, де екологічні проблеми вже відносно давно були винесені на передній план національних пріоритетів, є дуже цінним для України, з огляду на те, що:

по-перше, ці країни мають наближені проблеми:

- питання відношення центру і регіонів;

збереження культури і самобутності корінних народів;

раціональне і ефективне використання надр і природних ресурсів;

збереження екологічного балансу і забезпечення стійкого розвитку;

по-друге, аналіз сучасного стратегічного прогнозування в області стійкого розвитку дозволяє виявити немало цікавих підходів, тобто врахувати методичні аспекти їх розробки для забезпечення екологічно збалансованого розвитку територіальних суспільних систем:

використання глибокого SWOT-аналізу;

розробки комунікативної стратегії на засадах регіонального партнерства;

залучення громадськості до процесу стратегічного планування та визначення стратегічних цілей;

вибір стратегічних цілей з огляду на наявні проблеми та ресурси регіону;

передбачення та налагодження організаційно-еколого-економічного механізму моніторингу реалізації регіональних стратегій [6, с. 73].

Отже, сучасний світовий досвід засвідчує активну позицію урядів країн щодо проведення регіональної політики та здійснення стратегічного планування стійкого розвитку територіальних систем різного ієрархічного рівня. Розглянуті підходи в сфері регіонального моделювання і прогнозування є цікавими з точки зору можливостей врахування різних взаємозвязків при прогнозуванні стійкого розвитку регіонів України.

2. Стратегія розвитку Сумської області «Нова Сумщина - 2015»

Стратегія розвитку Сумської області «Нова Сумщина - 2015» визначає наступне бачення регіону в перспективі 5-10 років: Сумщина - це збалансована, економічно успішна, комфортна та безпечна для життя прикордонна область України, що має модернізовану конкурентоспроможну економіку та облаштовану інфраструктуру життєвого простору, досягла та відтворює належний рівень економічної самодостатності, є ініціатором інновацій та пілотних проектів щодо створення в Україні підґрунтя для зміцнення пятого та розбудови фундаменту для шостого технологічного укладу, та представлена на зовнішньому ринку в якості виробника та експортера інноваційних продуктів та послуг, нових перспективних моделей вирішення економічних, управлінських та соціокультурних проблем розвитку [5].

Стратегія розвитку Сумщини розробляється під гаслом підвищення конкурентоздатності області серед решти регіонів України.

Досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності регіону здійснюється завдяки:

-використання сильних сторін області, ефективного використання наявного географічного, природного, економічного та людського потенціалу;

-мінімізації слабких сторін, пошуку недовикористаних ресурсів та визначення способів їх застосування;

-використання можливостей, створення сприятливих умов для залучення в область інвестицій як українського, так і іноземного походження;

-мінімізації загроз, побудові ефективного управління господарським комплексом, застосуванню управлінських інновацій, посиленню мотивації субєктів господарювання до саморозвитку, підприємницької активності.

Стратегічне програмування регіонального розвитку базується на відході від домінування бюджетних та адміністративних важелів та інструментів. Передбачається, що регіональний господарський комплекс розвивається на засадах ефективної взаємодії ділових одиниць. Така взаємодія здатна сформувати мультиплікативний ефект щодо поліпшення економічних та соціальних показників регіону. Тактичними завданнями соціально-економічного розвитку Сумської області мають стати: підвищення ефективності діяльності підприємств, покращення умов використання природних ресурсів, зростання якості людських ресурсів, підвищення якості життя населення регіону.

Стратегія перетворення Сумської області на сучасний конкурентоспроможний регіон передбачає формування сприятливих умов для функціонування ділових одиниць та забезпечення оптимального використання результатів їх діяльності для побудови комфортного середовища життєдіяльності. «Нова Сумщина-2015» розробляється з використанням унікального не лише для України, але й СНД методу зняття обмежень. Суть методу зняття обмежень полягає в тому, щоб зробити реєстр факторів, які стримують розвиток регіону, та зняти ці обмеження шляхом підвищення ефективності державного управління, високої відповідальності державних службовців, злагоджених дій різних гілок влади.

Для оцінки загального бачення сильних та слабких сторін на шляху розвитку області застосовано методологію SWOT-аналізу, до проведення якого залучено достатню кількість місцевих та залучених експертів. Зведені результати аналізу приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати SWOT-аналізу Сумської області експертною групою проекту «Нова Сумщина 2015»

Сильні сторониСтупінь впливу, 1-min, 10-maxСлабкі сторониСтупінь впливу, 1-min, 10-maxНаявний потенціал інноваційного розвитку5,9Брак кооперації між виробниками області, низький рівень продуктивності праці6,6Вигідне географічне положення області7,4Застарілість технологій у більшості виробництв області, значний рівень зношеності основних фондів7,5Сприятливі кліматичні умови та природні ресурси7,6Відсутність чіткої стратегії розвитку регіону7,2Високий рівень освіти населення, розгалужена система освіти7,6Недостатній рівень орієнтованої на розвиток бізнесу інформації (наявні ресурси, стан ринку)6Відносна екологічна чистота території та продуктів харчування місцевих виробників7,2Недостатня залученість третього сектору (спілок, бізнес-асоціацій, громадських організацій) в управління справами області5,8Наявність природних ресурсів для розвитку АПК, наявність передумов для розвитку кластерів у АПК9Нерозвиненість транспортних коридорів в області6,6Наявність потенціалу для розвитку кластерів у хімічній промисловості, галузі будівельних матеріалів7,1Недостатній рівень розвитку інфраструктури (транспорт, енергетика, зв'язок) для ведення бізнесу6,5Значна доля видобування нафти та газу в області у загальному видобутку в Україні7,9Недостатній рівень конкурентоспроможності продукції більшості місцевих підприємств на зовнішніх ринках6,6Високий рівень свідомості населення, наявність ідеології суспільної відповідальності за розвиток області4,6Незбалансованість попиту та пропозиції на ринку праці окремих районів області6,2Наявність сприятливої економічної кон'юктури для деяких галузей економіки області, широке поле діяльності для розвитку бізнесу6Недостатній рівень соціальних та державних послуг5,9Розгалужена мережа фінансово-кредитних установ6,2Неефективність діяльності всіх органів влади5,9Консолідація політичної структури області4,4Значний знос існуючої інфраструктури області7,2Наявність впливових обласних громадських організацій загально суспільного значення та галузевих спрямувань4Відсутність серйозних пакетів інвестиційних проектів7Відсутність тиску з боку міської влади на розвиток бізнесу, та незначна її корумпованість4,6Адміністративна незахищеність інвесторів6,6Досить висока якість розвитку медіа і забезпечення свободи слова5,5Відсутність мотивації в регіональної еліти по формуванню певного "бренду" Сумщини6,4Неможливість отримати дозволи на земле відвід у встановлені законодавством терміни6,9Відсутність інформації про здійснення інновацій на підприємствах області6,1Відсутність методологічної підтримки в створенні бізнес планів та оцінці інвестиційних ризиків в області5,5Відплив освіченої робочої сили, особливо молоді, за межі області7МожливостіЗагрозиКонкурентоспроможні можливості розвитку сучасних агропромислових підприємств, залучення інвестицій в АПК7,4Зменшенні чисельності та якісного складу (старіння) населення області, висока смертність населення7,3Створення галузевого бренду "Інвестиційний оазис в АПК"7,3Повільні зміни ментальності чиновників та жителів територіальних громад в сторону більшою байдужості та соціальної апатії7Розробка та активне впровадження технічних та індустріальних парків у Поліській зоні та Конотопі6,4Наявність невдалих прикладів інвестування в Сумську область5,7Використання фактору нафтогазоносного регіону, де видобувається 50% української нафти7,5Ускладненість отримання дозволів та ліцензій знижує інвестиційну привабливість конкурентоздатних галузей області7,8Використання транскордонних сполучень за рахунок географічного положення7,1Складні митні процедури (корупція, бюрократія)8,3Створення регіональної структури (та місцевих підрозділів) з місцевого економічного розвитку для залучення прямих іноземних інвестицій7,2Відтік людських ресурсів поза межі області підвищує конкурентний потенціал інших областей України6,8Агресивна конкуренція сусідніх областей (Чернігівська та Полтавська) як альтернатива для інвестицій в туризм5,7Зношеність інфраструктури та комунікацій8,8Високий рівень орендної плати, відсутність технопарків стримує розвиток малого та середнього бізнесу8,4Відсутність активної позиції місцевої влади на захист місцевого виробника7

На підставі проведеного аналізу сформульовано наступні висновки.

Важливими конкурентними перевагами Сумщини на шляху до бажаного майбутнього передусім є наявність природних ресурсів для прискореного розвитку підприємств в агропромисловому комплексі (АПК), у будівництві, у сфері видобування нафти та газу, наявність передумов для створення та подальшого розвитку економічних кластерів в АПК та в будівництві, зміцнення центрів росту в хімічній промисловості та машинобудуванні.

Використання цих рушійних факторів розвитку базується на вигідному географічному розташуванні області (повязаним з наявністю кордонів з Росією), сприятливих кліматичних умовах, достатньому природно-ресурсному потенціалі, накопиченому досвіду інноваційного розвитку, високому рівні освіти населення. Необхідними передумовами успіху вбачаються високий рівень свідомості населення, наявність ідеології суспільної відповідальності за розвиток області, досить висока якість розвитку медіа і забезпечення свободи слова, консолідація політичної структури та влади в області, відсутність тиску з боку місцевої влади на розвиток бізнесу та незначна її корумпованість.

Однією з найбільш слабких сторін є відсутність чіткого та послідовного стратегічного бачення розвитку області, що спричинено нестабільністю та частими змінами влади в області протягом 2005-2009 років, на подолання якої саме і направлена «Нова Сумщина-2015».

Серйозними обмеженнями на шляху реалізації місії області є застарілість технологій у більшості промислових виробництв хімічної галузі та машинобудування, значний рівень зношеності основних фондів, як наслідок цього - недостатній рівень конкурентоспроможності продукції місцевих підприємств на зовнішніх ринках, незадовільний стан транспортної інфраструктури, відсутність підготовлених до впровадження інноваційно-інвестиційних рішень.

Недостатній рівень орієнтованої на розвиток бізнесу інформації, незбалансованість ринку праці в окремих районах області та відтік освіченої робочої силі за її межі, нескоординовані дії органів місцевої виконавчої влади посилює негативний вплив цих факторів.

Головні можливості забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності області вбачаються передусім у розвитку пріоритетних галузей, зокрема, у розбудові сучасного агропромислового виробництва та будівництва на підставі створення кластерів та впровадження нових технологій за рахунок залучення масштабних інвестицій у галузі.

Передумовою для цього є консолідація влади усіх рівнів у форматі Ради регіону для послідовного та ефективного управління економічним розвитком та покращення рівня життя мешканців області, а також створення дієздатного Координаційного комітету з впровадження завдань та пріоритетів Стратегії «Нова Сумщина - 2015».

Висновки

У системі загальнонаціонального і регіонального вимірів Сумська область відноситься до середньої групи регіонів з високими, але недостатньо реалізованими на теперішній час можливостями для розвитку. Ефективність використання природних та людських ресурсів для виробітку валового регіонального продукту відстає від середніх показників по Україні і значно поступається кращим регіонам країни. Як наслідок цього, спостерігається розвиток економіки області середніми, у порівнянні з іншими регіонами України, темпами. Рівень конкурентоспроможності області серед інших регіонів України, так само як і інвестиційної привабливості території, залишаються невисокими.

Нестабільність влади останніх років в області, неефективність управління, відсутність чітко визначених та обґрунтованих пріоритетів
у забезпеченні розвитку, низька ефективність використання бюджетних коштів у соціально-гуманітарній сфері не дало можливості подолати негативні тенденції в посиленні диспропорцій та відмінностей економічного і соціального розвитку окремих територій регіону та перешкоджало поступовому наближенню рівня стандартів життя до національних та європейських. Потенціал екстенсивного, інерційного розвитку Сумщини вичерпаний повністю. На порядок денний постає очевидна гостра необхідність здійснення радикальних інституційних перетворень у системі державного та регіонального управління, установлення обґрунтованих пріоритетів та вибору нової моделі використання економічного, інтелектуального, науково-технічного та соціального капіталу області.

Список використаних джерел

1.Буняк Н.М. Шляхи соціально-економічного розвиту регіонів // Економіст. - 2002. - №4. - С. 8-11.

2.Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монограф. / З. Варналій. - К.: НІСД, 2007. - 820 с.

.Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозуван ня і планування : навчальний посібник. - К. : Центр навч. літ-ри, 2003. - 188 с.

.Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" №2529 від 08.09.2005.

.Стратегія економічного і соціального розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина - 2015" // Режим доступу: #"justify">.Фінагіна О.В. Діагностування регіональних ринків: навч. посіб. / О.В. Фінагіна. - Донецьк: «ВІК», 2009. - 236 с.

Похожие работы на - SWOT-аналіз в області державне управління на регіональному рівні (на прикладі Сумської області)

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!