Тенденції інфляційних процесів в Україні

 • Вид работы:
  Другое
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  19,64 Кб
 • Опубликовано:
  2014-08-17
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Тенденції інфляційних процесів в Україні


Тенденції інфляційних процесів в Україні


На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні питання зниження інфляції є досить актуальним. Адже саме ефективне його вирішення дасть змогу Україні зробити впевнений крок вперед у плані економічного зростання, підвищення життєвого рівня населення та виходу на новий, вищий щабель у світових масштабах.

Інфляція є багатогранним, складним процесом, який відображає всі основні проблеми і суперечності економіки будь-якої країни. Найбільше вона проявляється в систематичному переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошових ресурсів, що веде до знецінення та додаткового перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду населенню.

Зростання цін на вітчизняні та імпортні товари, насамперед на енергоносії; доларизація економіки; вивезення капіталу за межі держави; стан платіжного балансу та збільшення зовнішнього боргу - ось низка основних чинників, які визначають на інфляційні процеси в Україні та у світі загалом.

Розвиток інфляційного процесу, зазвичай, проходить два етапи. На першому з них темпи знецінення паперових грошей відстають від темпів зростання паперової маси, тому дезорганізовувальний вплив інфляції на виробництво, торгівлю, кредит і грошовий обіг ще не цілком виявляється. Тимчасово навіть може створюватись специфічно висока кон’юнктура, основою якої насправді є інфляція.

На другому етапі свого розвитку інфляційний процес стрімко прогресує, темпи зростання суспільного виробництва починають відставати від знецінення паперових грошей, а інфляційне переповнення каналів грошового обігу стає вже очевидним [1, с. 138].

Найпоширенішим методом виміру інфляції є індекс споживчих цін (Consumer Price Index, CPI), який розраховується для поточного періоду стосовно базового.

Індекс споживчих цін - це показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання.

Таким чином, вимірюючи ціни на ті самі товари й послуги в різних періодах, визначається індекс інфляції.

Індекси споживчих цін в Україні з 2004 по 2013 роки (індекс інфляції) представлений на табл. 1.

Таблиця 1 - Індекс споживчих цін за 2004-2013 роки, %


Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

2004

101,4

100,4

104,0

100,7

100,7

100,7

100,0

2005

101,7

101,1

101,6

100,7

100,6

100,6

100,3

2006

101,2

101,8

99,7

99,6

100,5

101,1

100,9

2007

100,5

100,6

100,2

100,0

100,6

102,2

101,4

2008

102,9

102,7

103,8

103,1

101,3

100,8

99,5

2009

102,9

101,5

101,4

100,9

100,5

101,1

99,9

2010

101,8

101,9

100,9

99,4

99,6

99,8

2011

101,0

100,9

101,4

101,3

100,8

100,4

98,7

2012

100,2

100,2

100,3

100,0

99,7

99,7

99,8

2013

100,2

99,9

100,0

100,0

101,1

100,0

99,9Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

За рік

2004

99,9

101,3

102,2

101,6

102,4

112,3

2005

100,0

100,4

100,9

101,2

100,9

110,3

2006

100,0

102,0

102,6

101,8

100,9

111,6

2007

100,6

102,2

102,9

102,2

102,1

116,6

2008

99,9

101,1

101,7

101,5

102,1

122,3

2009

99,8

100,9

101,1

100,9

112,3

2010

101,2

102,9

100,5

100,3

100,8

109,1

2011

99,6

100,1

100,0

100,1

100,2

101,6

2012

99,7

100,1

100,0

99,9

100,2

99,8

2013

99,3

100,0

100,4

100,2

100,5

100,5


Протягом даного періоду в України лише у 2012 році спостерігалася незначна дефляція (0,2%), протягом 2004-2013 рр. інфляція була галопуючою.

На посилення інфляційних процесів в Україні вплинула світова фінансова криза, що почалась восени 2007 р. та досягла піку у вересні 2008 р., яка обмежила потоки іноземного капіталу та зробила майже недоступними зовнішні фінансові ресурси. А це у свою чергу призвело до скорочення попиту на головні товарні групи українського експорту (метали та продукція хімічної промисловості). Дефіцит іноземного капіталу та необхідність повернення значних обсягів, раніше взятих іноземних кредитів спричинили стрімке знецінення гривні у 2008 році.

У 2010 році Уряду вперше за 7 років вдалось втримати інфляцію на рівні, меншому 10%, індекс інфляції становив 109,1%.

Стримуючими чинниками зростання споживчих цін у 2010 році були:

ü  зростання пропозиції товарів і послуг на споживчому ринку (у 2010 році порівняно з 2009 роком загальне виробництво у харчовій промисловості зросло на 3,2% на тлі високого рівня урожаю третій рік поспіль;

ü  вартісний приріст імпорту споживчих товарів, включаючи імпорт легкових автомобілів склав 28,3%;

ü  зростання заощаджень домогосподарств (депозити фізичних осіб, за даними НБУ, зросли на 60,3 млрд. грн. або на 28,5%, у тому числі у національній валюті - на 41,1 млрд. грн. або на 41,6%)

ü  скорочення споживчого кредитування домашніх господарств (на 10,3%);

ü  стабільність валютного курсу (офіційний курс гривні до долара США у 2010 році ревальвував на 0,3%) [2].

В цілому у 2011 р. рівень інфляції був 101,6%, у 2010 році індекс споживчих цін склав 109,1% відносно 112,3% у 2009 році та 122,3% у - 2008 році. Інфляція була сформована за рахунок трьох основних складових. Це:

ü  продукти харчування, ціни на які зросли на 10,7%, що, за розрахунками, дало 5,4% до загального зростання індексу споживчих цін;

ü  алкогольні напої і тютюнові вироби, де із-за підвищення акцизів був приріст цін - 22,1%.

року індексу споживчих цін порівняно з 2012 роком зріс на 0,7%.

За даними Держкомстату України, індекс споживчих цін з початку поточного року в нашій країні становив 0,7% (до відповідного місяця попереднього року) [3].

року прогнозується зростання індексу інфляції на 5,9% порівняно з 2013 роком, що зумовлено нинішньою нестабільною політичною та економічною ситуаціями в країні.

Наведено графік з динамікою зміни індексу інфляції на Україні за останні 10 років на рис. 1

Рисунок 1 - Динаміка індексу інфляції в Україні за 2004-2013 року

У результаті проведеного аналізу сучасних тенденцій інфляції встановлено, що сьогодні для нашої економіки боротьба із загальним зростанням цін та його негативними соціально-економічними наслідками все ще залишається актуальною. Важкі соціальні наслідки інфляції виявляються у зниженні реальних доходів громадян та порушенні нормального розподілу доходу між верствами населення. Неоднакове зростання цін призводить до соціального розшарування, посилюється майнова нерівність, що негативно впливає на заощадження і поточне споживання.

Відносно методів зниження темпів інфляції в Україні розглянемо такі варіанти:

ü  впорядкування державних фінансів, передусім скорочення державного дефіциту з перспективою його повної ліквідації. Це скорочення має відбуватися за рахунок зменшення видаткової частини державного бюджету;

ü  ще одним можливим варіантом дій регулюючих органів може стати підвищення облікової ставки;

ü  зовнішньоекономічна політика має бути спрямованою на досягнення рівноваги у торгівлі товарами і послугами шляхом підтримання експортних галузей та захисту національного виробника;

ü  темпи зростання пропозиції грошей має дорівнювати темпові економічного зростання, який для більшості розвинутих країн становить 3-5%;

ü  підхід до рішення проблеми інфляції в першу чергу полягає в забезпеченні контролю над попитом і витратами. Вирішальне значення матимуть структурні реформи, направлені на забезпечення зростання пропозиції товарів і послуг.

По-перше, слід посилити фіскальну політику, тобто шляхом накопичення, а не витрачення засобів, отриманих за рахунок перевиконання плану по доходах бюджету, а також всіх додаткових засобів, отриманих від приватизації.

По-друге, необхідно стримувати зростання соціальних трансфертів, але одночасно потрібно зберігати бюджетну підтримку для самих незахищених груп населення.

По-третє, слід розірвати спіраль «ціни-зарплата», яка зародилася. Темпи зростання мінімальної заробітної плати, а також заробітної плати в бюджетному секторі, повинні бути утримані на рівні, які б відповідали інфляції.

Уряд має сприяти розвитку освіти і науки, нагромадження інтелектуального потенціалу суспільства і людського капіталу кожною особою, має фінансувати наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, здійснювати структурну перебудову національної економіки у напрямі зростання в ній частики продукції високотехнологічних галузей і виробництв. Це стримуватиме розвиток інфляційного процесу у разі сильних зовнішніх несприятливих збурень пропозиції [4].

Як висновок можна сказати, що дисбаланс бюджету, його залежність від політичної кон’юнктури зумовлює високий рівень інфляції, що призводить не лише до погіршення суспільного добробуту, але й до втрат у вартості всіх активів національної економіки та суспільства загалом. Так, протягом останніх 10 років середньорічне зростання грошової бази знаходилося на рівні 30%. Середньорічна інфляція в Україні становить близько 10,6% та надалі залишається відносно високою порівняно з європейськими країнами.

Зростання рівня інфляції в Україні зумовлене низкою факторів, серед яких: зростання цін на продукти харчування; підвищення цін виробників; зростання як світових, так і внутрішніх цін на ресурси, що зумовлює імпортовану інфляцію; підвищення вартості послуг, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, транспорту; підвищення рівня доходів населення, що зумовлено зростанням заробітної плати, споживчого кредитування.


Список використаної літератури

інфляція економіка споживчий

1.   Фурдичко Л.О. Особливості інфляції: світовий та вітчизняний досвід оцінювання її оптимального рівня [Текст] / Л.О. Фурдичко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. − Вип. 19.13. - С. 137-140

2.      Причини та наслідки інфляційних процесів в україні [Електронний ресурс]: Ефективна економіка. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

.        Аналіз інфляційних процесів в Україні та світі [Електронний ресурс]: Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницького Національного університету. - Режим доступу: http://mev-hnu.com/ svitova_ekonomichna_integracija_ta_globalizacijni_procesi_v_khkhi_stolitti/analiz_infljacijnikh_procesiv_v_ukrajini_ta_u_sviti

.        Інфляція [Електронний ресурс]: BR.COM.UA. - Режим доступу: http://www.br.com.ua/kurs/Econom_teoriya/133618-15.html

.        Индекс инфляции (Украина) [Електронний ресурс]: Минфин. - Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Похожие работы на - Тенденції інфляційних процесів в Україні

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!