Особливості класифікації інтернет-лексики сучасної китайської мови

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  49,93 Кб
 • Опубликовано:
  2015-03-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Особливості класифікації інтернет-лексики сучасної китайської мови

ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМИКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ, СЕКЦІЯ СХІДНИХ МОВ

КУРСОВА РОБОТА

з лексикології китайської мови

на тему: «Особливості класифікації інтернет-лексики сучасної китайської мови»


Студента IV курсу ІМ-09-1к групи

Філологія спеціальності

«Іноземна мова та література (китайсько-англійська)»

Боровенка М.М.

Керівник: ст. викл. кафедри східної філології

Перепадя Даря Олександрівна


м. Краматорськ - 2012 рік

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні підходи до класифікації сучасної інтернет-мови Китаю

.1 Інтернет-мова як відображення нових форм комунікації

.2 Особливості інтернет-лексики сучасної китайської мови

.3 Головні проблеми в використанні китайської інтернет-лесики

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Тематична класифікація інтернет-лексики сучасної китайської мови

.1 Основні групи інтернет-лексики сучасної китайської мови та їх стисла характеристика

.2 Класифікація інтернет-лексики за тематичними групами

Висновки до розділу 2. ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток 1

Додаток 2

ВСТУП

На сучасному етапі китайське суспільство виступає активним учасником світових економічних, політичних і культурних процесів. Бурхливі зміни в китайському суспільстві, небачений досі рівень відкритості країни у відносинах із зовнішнім світом, її залучення до процесу глобалізації, а також розвиток науки і техніки неминуче породжують у Китаї необхідність говорити іноземними мовами, приймати міжнародні стандарти комунікації та вживати нові термінологічні одиниці.

Комунікативний Web-простір почав формуватися в Китаї у 80-х роках минулого століття. Одним із завдань успішного розвитку китайської інтернет-системи було створення віртуального суспільства ділового, наукового і культурного співробітництва з принципами толерантності, демократизму та ефективності - всіх умов сучасного інформаційного суспільства.

На цей час у Китаї без Інтернету вже не можна уявити ні економіки, ні політики, ні науки, ні сучасної культури, ні навіть елементарного спілкування. Не дивно, що впливаючи на всі сторони життя людини, Інтернет впливає і на мова, на якому ми говоримо, читаємо і пишемо. Як прогнозують вчені, в найближчій перспективі зміни в інформаційному співтоваристві торкнуться усіх без винятку світових мов, навіть найпоширеніших.

Дана робота спрямована на вивчення інтернет-лексики китайського мови, виділення її основних складових та їх характеристику, спробу виокремлення основних груп інтернет-лексики сучасної китайської мови, визначення особливостей тематичної класифікації лексики мережі Інтернет Китаю.

Поява нових форм комунікації обумовила існування і розвиток такої нової мовної форми як інтернет-соціолект. Будучи однією з сучасних соціокультурних моделей мови, інтернет-соціолект потребує подальшого його вивченні, що і зумовило актуальність цього дослідження

Мета дослідження полягає в теоретичному і практичному обґрунтовані питань особливостей тематичної класифікації сучасної китайської інтернет-лексики.

Для досягнення поставленої мети визначений комплекс:

розкрити сучасний погляд на означення китайської інтернет-мови;

виявити його позитивний та негативний вплив на нормативну китайську мову;

визначити основні сучасні проблеми китайської інтернет-лексики;

визначити основні причині, які впливають на специфіку китайської інтернет-лексики, щодо труднощів перекладу та її тематичної класифікації.

Обєктом дослідження є сучасна китайська мова мережі Інтернет.

Предметом дослідження виступають такі основні тематичні групи інтернет-лексики сучасної китайської мови, як науково-тематична лексика, обіходно-побутова лексика, а також лексика, повязана з емоційно-психологічним станом людини на прикладі аналізу такого виду інтернет-лексики як знакові позначення.

Методи дослідження - Загальний підхід до дослідження заявленої проблеми - індуктивно-дедуктивний, заснований на спостереженні, описі матеріалу, його класифікації, узагальненні виявлених особливостей.

Методологічну та теоретичну основу даного дослідження складають праці таких вчених як О.Ахманова, Якобсон, Шмідт, А.Л. Семенас та інші.

Наукова новизна. Вперше в українському сходознавстві на основі сучасного практичного матеріалу досліджуються особливості тематичної класифікації мови мережі Інтернет Китаю .

Практичне значення дослідження визначається тим, що висновки одержані в ході роботи , а також ілюстративний матеріал можуть бути використані в формуванні лінгвокультурної компетенції у вивчаючих китайський мова, у роботі з китайськими інтернет-джерелами. Результати роботи можуть бути залучені до методичних матеріалів з країнознавчої проблематики, слугувати базою для студентів-філологів та викладачів.

Джерельна база дослідження: інформація для створення даної праці зібрана по матеріалам online форумів, присвячених китайській мові і культурі Китаю (форум «Восточное полушарие» порталу Sad Panda, інтернет-видання про Китай «Магазета», портал Tom.com.) Теоретична частина цієї роботи розглянута на основі підручників з китайської мови та робіт науковців, що займаються дослідженнями сучасної китайської мови.

Апробація результатів роботи пройшла на міжвузівській студентській конференції «Україна в контексті Європейської інтеграції: погляд майбутніх науковців» у вигляді обговорення і публікації тезисів 18 - 19 квітня 2013 р.

Структура кваліфікаційної роботи складається зі вступу, двох основних розділів - теоретичного і практичного, висновків до розділів, загальних висновків та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні підходи до класифікації сучасної інтернет-мови Китаю.

.1 Інтернет-мова як відображення нових форм комунікації

На сьогоднішній день Інтернет - це не просто всесвітня компютерна мережа, яка дає зручний спосіб звязку, обміну інформацією, публікацію матеріалів. Сучасний Інтернет - це самостійне явище культури, однак і це визначення буде для нього занадто вузьким. Фактично, Інтернет є центром постіндустріальної цивілізації, навколо якого обертається все інше. Без Інтернету не можна уявити ні економіки, ні політики, ні науки, ні сучасного мистецтва, ні елементарного спілкування.

Отже, що ж таке Інтернет? Інтернет - це глобальна комп'ютерна мережа, яка на сьогоднішній день охоплює практично весь світ. Інтернет має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу, причому щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%. Мережа Інтернет утворює як би ядро, що забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.

Якщо раніше Всесвітня мережа використовувалася винятково в якості середовища передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні з її допомогою вирішуються більш складні завдання розподілення доступу до інтернет-ресурсів. Інтернет, що служив спочатку дослідницьким і навчальним інтересам, стає все більш популярним у світі звичайного спілкування.

У даний час з появою нових форм комунікації виник такий вид мовної форми як інтернет-соціолект, що активно впливає і на літературні форми мови. Тому в руслі лінгвістичних досліджень виникла необхідність його вивчення як однієї з соціокультурних моделей мови.

За Якобсоном у комунікації беруть участь адресант і адресат, від першого до другого направляється повідомлення, яке написано за допомогою коду. Контекст в моделі Якобсона пов'язаний із змістом повідомлення, з інформацією, їм переданої, поняття контакту пов'язано з регулятивним аспектом комунікації. Таким чином, поняття комунікації дотримуємося наступного трактування: «Комунікація - це цілеспрямована форма спілкування, в процесі якої відбувається обмін інформацією від адресанта до адресата, в опосередкованому інтернет-мережею середовищі». (27).

Термін «соціолект» зручний для позначення несхожих один з одним мовних утворень, що мають спільну об'єднуючу їх ознаку - обслуговування комунікативних потреб соціально обмежених груп людей. Таким прикладом може служити інтернет-соціолект, що використовує для спілкування в мережі особливий код.

Можна виділить такі основні ознаки соціолекта:

Приналежність носіїв соціолекту до певної соціальної групи, таких як носії літературного мови, просторіччя, діалекту і т.п. Вони можуть бути представниками різних соціальних груп;

Соціолект є вторинним засобом спілкування, первинною комунікативною системою може бути або літературна мова, або просторіччя, або територіальний діалект;

Однією з причин вторинності соціальних діалектів по відношенню до інших форм існування мови є той факт, що будь-який соціальний діалект - це лише лексико-семантична система, що використовує фонетику і граматику первинної комунікативної системи (3, с. 6)

Інтернет-спільнота як нова форма комунікації вплинула на мовну форму інтернет-соціолекту, зумовлену особливостями мислення, свідомості і духовно-практичних інтересів користувачів Інтернету. Ці утворення обслуговують комунікативні потреби соціально обмежених груп людей. Виходячи з цього, можна виділити характерні особливості інтернет-соціолекту:

Модальність і популярність;

-Експресивність, гумористичність й винахідливість;

Стислість, економічність, економія мовленнєвих зусиль;

Відокремлення свого мовного колективу від «чужого».

На відміну від існуючих раніше технічних засобів масової інформації, таких як радіо і телебачення, мова Інтернету не став об'єктом кодифікації. Це означає, що мовна стихія комп'ютерної мережі не знає норм, правил, що регламентують вживання інформативно значущих одиниць, а значить поняття "культура мови" не застосовується до компютерної мови.

Інтернет - це така інформаційно-комунікативна середа, в якій успішно співіснують усний і письмовий варіанти мови з різноманітною жанрово-стилістичної спрямованістю. Це надзвичайно різноманітна середа, яка відображає різні сторони лінгвістичної природи. Всесвітня павутина складається з усіх нині існуючих функціональних стилів мови - публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, художнього, а також «розмовного».

Розмовний стиль є головним для здійснення комунікації через Інтернет. В.В. Данков у своїй статті «Лінгвістика та Інтернет» розмовний стиль мови в Інтернеті розглядає як письмову мову спілкування її користувачів. Незважаючи на те, що це письмова форма мови, вона володіє всіма ознаками, властивими розмовній мові, наприклад, спонтанністю, емоційністю, вживанням сленгу та інших мовних одиниць, властивих розмовному стилю. Але все ж це не зовсім розмовна мова, він у той же час є письмовим. Тому визначення «розмовна» взято в лапки. Акцентуючи увагу на особливості інтернет-мови, М. Кронгауз каже: «Ще кілька років тому ідея про те, що мова в Інтернеті має якийсь особливий статус, викликала у лінгвістів неприйняття. Я сам, признавав це, стикався з нерозумінням: як же може бути щось інше - не усне і не письмове… І дійсно, мова в Інтернеті (зрозуміло, що я кажу не про весь Інтернет, а про його так звані «розмовні» жанри - про блогосфери, про соціальні мережі. про чати, форуми і так далі) - це мова письмова за формою, по крайній мірі, вона так візуально сприймається, але за темпом мови, за своєю структурою, вона, звичайно ж, усна. І ось це протиріччя, мабуть, стало визначальним для розвитку мовлення в Інтернеті, розвитку мови Інтернету, якщо ми все-таки можемо говорити про його особливу мову. «8).

Олена Буторіна в статті "А поговорити? Інтернет як лінгвістичний феномен "(журнал" Світ медіа XXI ", січень 1999р.) визначає мову Інтернету як письмову розмовну мову, своєрідну суміш письмової літературної та усної розмовної мови. Це якісно новий мовний підстиль в рамках розмовної мови як функціонального стилю мови. В чатах панує розмовний жанр, на який, однак, накладає свій відбиток письмова форма обміну репліками. Тексти в гостьовій книзі більш наближені до жанру письма, який успішно відроджується саме завдяки Інтернету. В чатах безліч людей, не знаючи добре свою мову, замінюють слова, не зрозумілі з написання, на більш прості або придумані самими членами комунікативного акту, але частіше все ж на ті, які доступні розумінню всіх чатменов (від анг. Chatmen-людина з chat'a, люди «живуть» в чаті). Таким чином, психолінгвістичні особливості користувачів Інтернету стають причиною особливостей функціонування мови в Інтернеті, причиною двоякої природи його існування в мережі: з одного боку, глибоке проникнення норми в комп'ютерну комунікацію, з іншого - зневага нормами літературної мови. (4).

Як і сам Інтернет, лінгвістичні дослідження в галузі інтернет-мови розвіваються більш ніж стрімко. Якщо на початку цього століття лінгвістичним дослідженням Інтернету займалися в основному західні вчені, то з приходом 21 століття, все більше вітчизняних дослідників зайнялися дослідженням мови в Інтернеті. Інтернет воістину є частиною нового лінгвістичного середовища, більш рухомим, ніж традиційна письмова мова і більш стабільним, ніж розмовний.

Інший аспект Інтернету, який робить його революційним - мультимовність. У мережі представлені всі язики світу, в тому числі і вимираючі. Інтернет є найкращим засобом збереження і поширення такого мови, досить створити сторінку в мережі, на якій можна розмістити текст на цій мові та його переклад на англійську, французьку, іспанську і т.д. Однак, так було не завжди. Якщо до кінця 20 століття домінуючим язиком була англійська, так як батьківщиною Інтернету є США, то з розвитком інтернет-технологій, інтернет-мова все чіткіше набуває забарвлення мультимовності і цей процес набирає швидкість з геометричною прогресією. На сьогоднішній день англійська мова ще утримує позіцію першого мови веб-сайтів, але якщо порівнювати з даними десятирічної давнини, то ми побачимо, що його частка зменшилася більш ніж на 10% (проти 68, 39% у 2001 р.) (3) . Найбільше зростання показує китайська мова, її частка збільшилася на 3% за 10 років (4). Можна припустити, що роль англійської мови, як головної мови в Інтернеті, буде рік від року слабшати. Пов'язано це в першу чергу з тим, що Інтернет проникає все більше в неангломовні країни. Наприклад, частка користувачів Інтернету в Китаї за 2002-2011рр. збільшилася майже в 10 разів (59,1 млн. у 2002 році, більше 500 млн. у 2011 році) (5).

Інтернет з його універсальними і специфічними конститутивним ознаками і особливостями - анонімності, інтерактивності, глобальності, креативності, нерегламентованості, - є віртуальним простором для комунікації.

В даний час існує дуже багато способів спілкування в Інтернеті, основними з яких є електронна пошта, форуми, різноманітні конференції, чати, мережеві ігри та багато чого іншого.

Існують різні за тематикою, контингенту учасників і за цілям форуми: одні є Інтернет - аналогами зборів з яких-небудь тем, які вимагають подальшого обговорення, інші існують для організації спілкування людей (як правило мають дружні стосунки поза Інтернету, тобто в звичайному житті), з різних причин не здатних зібратися в одному місці для живого безпосереднього спілкування. Форуми першого типу зазвичай мають наукову або соціально-політичну тематику і переслідують відповідні цілі, в якості яких може виступати рішення будь-яких проблем, пов'язаних з цією тематикою. Таким форумам притаманна деяка офіційність і офіційно-діловий, науковий або науково-публіцистичний стиль мовлення.

Форуми другого типу відрізняються, перш за все, тематикою - обговорюватись можуть різні побутові сфери життя, суспільні події або ж роботи творців в області мистецтва (в т.ч. музики, живопису, поезії і прози і т.д.), по - друге - неофіційністю спілкування. Крім того, в залежності від контингенту учасників, без обмежень використовуються всі засоби мови. Спілкування йде переважно в розмовному стилі мовлення, але жорстких рамок тут немає. Цілями можна вважати отримання учасниками різних знань, досвіду спілкування, а також отримання якоїсь істини в суперечках щодо того чи іншого явища чи індивідуальних уподобань.

.2 Особливості інтернет-лексики сучасної китайської мови.

Масовим явищем в китайсько-мовної середовищі стало створення і повсюдне використання лексики, що прийшла з Інтернету, так звані . Китайський інтернет з'явився в 1996 році, а записи про інтернет-лексику з'явилися вже в 2000 році.

Це нерозривно повязано з появою таких популярних соціальних мереж і чатів як 腾讯 QQ [téngxùn QQ] (з 1999 р.), 校内 [xiàonèi] (нині перейменовано в 人人 , з 2005 р.) і 新浪 [xīnlàngwēibó ] (з 2009 р.).

Наука про китайську лексику як приватну дисципліну, яка розглядає проблеми конкретної мови, зазнає впливу з боку загальної лексикологи і в той же час являє собою матеріал загальнолінгвістичного характеру.

Розглядаючи інтернет-лексику китайської мови, можна зробити висновок про тенденції створення мовленевого коду китайського інтернет-соціалекту. У китайській соціолінгвістичнії традиції соціалект розглядається як мовний код, який реалізується в конкретних сферах спілкування і відображає мовну взаємодію різних соціальних груп і між ними.

У сучасній лінгвоструктурі Китаю під впливом таких соціально значущих чинників як компютеризація, інформатизація, глобалізація і т.п., обумовлених економічними, політичними, громадськими взаємовідносинами Китаю з іншими країнами, що постійно розвиваються, простежуються постійні зміни словникового складу китайської мови.

Виділяють дві основні причини появи нової лексики в мові:

) - необхідність вираження нових значень, яка обумовлена розвитком суспільства і людського пізнання;

) - потреба в оновленні лексичної системи, обумовлена розвитком самого мови, потреба в оновлені лексичної системи, заміні старих лексичних одиниць, що втратили своє значення або виразність, на нові, більш виразні .

На даний момент є кілька способів по виділенню національних сегментів мережі: мовний, технологічний і адміністративний. (23).

Так, китайський Інтернет можна визначити як:

всі китаємовні веб-сайти;

всі китаємовні комунікативні потоки (включаючи електронну пошту і т.п.);

всі URL домену. cn або .tw;

всі користувачі, які проживають в КНР; всі китайські користувачі в світі в цілому (Bruchhaus 2000; Перфільев 2003)

Масовим явищем в китаємовному середовищі стало створення і повсюдне використання лексики, що прийшла з Інтернету. Інтернет в наш час впливає на всі сфери життя, в тому числі і на мову. Китайська мова активно пристосовується до нових умов життя, в ній зявляється все більше іноземних запозичень, переважно з англійської мови.

При аналізі сучасної комунікації позначаються два шляхи створення та організації інтернет-простору.

.Перший шлях: збереження сенсу інтернет-терміна в знаках китайської мовної системи: сайт - 网站wang zhan - інтернет-організація; диск - 光盘guang pan - лазерна тарілка; комп'ютер - 电脑dian nao - електричний мозок. Така інтерпретація термінів, а саме розкриття значення терміна і пояснення його через поняття китайського ментального світу породжує сьогодні в Китаї великий інтерес у людей різних поколінь і соціальних статусів.

Сам термін Інтернет в китайському варіанті теж дуже оригінальний: Інтернет - 互联网hu lian wang - взаємопов'язана мережа, в розмовній мові просто мережа. У перекладі цього терміна міститься філософський початок: кожен з нас як вузол в цій мережі, і дроти, як нитки, що з'єднують всіх нас у віртуальному світі Інтернету.

.Другий шлях - освоєння інтернет-термінології китайською мовою і свідомістю. Необхідно зробити акцент на пошук нового, переносного, метафоричного значення китайської мови при збереженні вимови оригіналу.

Таким чином використовуються великі ресурси лексичної системи китайської мови. Такі як: хакер - 黑客hei ke - чорний гість (гості без запрошення); міжнародний сайт www.yahoo.com. - Ya hu - ніжний тигр; сайт www.sina.com. - 新郎Xin lang - нова хвиля. Зауважимо, що китайські варіанти назв міжнародних сайтів виконують функцію реклами з метою залучення уваги нових користувачів. (2)

Закономірним є оновлення і зміна інтернет-лексики китайської мови, що створює певні труднощі для її формування і чіткої класифікації, проте аналіз матеріалів китайських сайтів і чатів дозволяє простежити наступні напрямки в розвитку інтернет-лексики:

інтернет-англіцизми, що складаються з китайських ієрогліфів, які означають інтернет-реалії, перекладені способом транслітерації;

інтернет-англіцизми, що представляють собою слова англійської мови з китайськими морфемами, до цієї групи можна віднести і слова, які складаються із літерних і ієрогліфічних компонентів, тобто «слова-метіси»;

Літерні слова - слова сучасної китайської мови, записувані повністю буквами іноземних алфавітів або з їх участю. Сюди можна віднести і популярні англіцизми, які увійшли у китайську мову в первинному виді, тобто у повній буквеній записі.

Виходячи з принципу походження, інтернет-лексику сучасної китайської мови можна розділити на наступні чотири групи.

. Старі слова, які набули нового значення.

. Повністю нові слова: а) слова, які виникли через помилки; б) нові слова запозичені фонетичним і семантичним шляхами.

. Використання скорочень (абревіатури англійських та китайських слів).

. Використання знакових позначень (заміна слів арабськими цифрами і «смайлики» як спосіб вираження емоцій).

Існуючі в даний час спроби виділити специфіку китайської інтернет-мови, можна визначити таким чином:

1.Відмітна особливість китайської мови - велика кількість омонімів. Слід пояснити, що найпопулярнішим методом введення ієрогліфів за допомогою клавіатури в Китаї на сьогоднішній день є метод введення на основі піньінь. Цей спосіб введення полягає в тому, що користувач вводить з клавіатури англійський фонетичний запис китайського слова і бачить перед собою кілька сполучень ієрогліфів, які співвідносяться з ним. Оскільки часто набір тексту на комп'ютері відбувається досить швидко, а також через прагнення економії часу, користувачі помилково вибирають невірні варіанти. Надалі помилкові варіанти приживаються і вживаються користувачами навмисно. Тут варто згадати ще одну особливість китайської мови - кожен письмовий знак китайської мови (ієрогліф) несе смислове навантаження, описує якесь смислове поняття. Таким чином, ми отримуємо не просто друкарську помилку, а друкарську помилку зі змістом. Сенс може бути з відтінком гумору, іронії, сарказму і т.д. (果酱 guo3jiang4 (повидло, варення) = 过奖guo4jiang3 (хвалити))

Тому помічником китайським політичним критикам у боротьбі з пошуковими фільтрами виступає сама китайська мова. За допомогою величезної кількості омонімів небажане поняття з легкістю перетворюється на невинне. (和谐 he2xie2 (гармонія) = 河蟹 he2xie4 (річковий краб))

Інша особливість китайської мови - відсутність звичних для нас частин мови, дозволила китайським користувачам також використовувати слово в іншому, більш м'якому його значенні (和谐 he2xie2 (гармонія) як дієслово, яке дослівно перекладається як «гармонізувати», а насправді означає «заблокувати»).

Також введення по піньінь може здійснюватися за першими літерами складів, а програма вже сама пропонує різні варіанти, що дає можливість користувачу зробити більш придатний нагоді вибір. (水产 shui3chan3 (продукти водного промислу), до яких відноситься краб, перетворилось у слово 删除 shan1chu2 (видаляти)).

2.Важливою відмінною рисою мережі Інтернет є його тотальний контроль з боку Комуністичної партії Китаю. Існує «Великий китайський файєрвол», який фільтрує веб-сторінки за ключовими словами, пов'язаними з державною безпекою, а також по «чорному списку» адресів сайтів. Переслідуються також і автори непозитивних висловлювань про КПК і її політичного курса. У кращому випадку висловлювання автора будуть видалені, в гіршому - автора будуть переслідувати в реальному світі. Крім того, в Китаї існує так звана 50-центова армія. Це неофіційна назва китайських проурядових блогерів та учасників Інтернет-форумів, що висловлюють позитивну думку про уряд КНР, Комуністичну партію Китаю і проводжену державну політику. Назва від китайського слова «у мао» тобто 5 цзяо (0,5 юаня або приблизно 0,5 гривень). Саме стільки вони імовірно отримують за один пост чи коментар, розміщений в Інтернеті. При цьому існує чимало добровольців, які виконують ті ж самі функції безкоштовно. Кількість таких користувачів точно невідома, але становить десятки тисяч людей.

Умаодан діє в чатах, блогах, на форумах. У число найбільш гострих тем входять відносини материкового Китаю з островом Тайвань, Тібет, приховування інформації про епідемії і забруднення навколишнього середовища, цензура в Інтернеті і арешти дисидентів.

Окремі дії умаодан почалися в 2005 році, коли місцеві влади стали спеціально наймати веб-коментаторів. 23 січня 2007 року у своїй промові глава КНР Ху Цзіньтао закликав «досягти перевагу в громадській думці в Інтернеті» та «активно використовувати нові технології для зміцнення позитивної пропаганди». Після цього платні коментатори стали активно найматися у всіх регіонах Китаю.

На даний момент практично будь-який негативний відгук про дії влади миттю отримує коментарі від умаодан, що висміюють автора і спростовують його думку.

3.Третьою особливістю китайської інтернет-мови є величезна кількість циферних позначень. Пов'язано це з тим, що багато звуків в китайській мові дуже схожі один на одного і виражаються в тому, що деякі слова, а часом і цілі речення записуються цифрами. (Наприклад, якщо у звичному для нас письмі фраза «будь ласка, допоможи мені» буде записана як 请你帮帮我 qing3 ni3 bang1bang1 wo3, то в Інтернеті ми можемо зустріти її циферний варіант 71885 qi1yao1ba1ba1wu3; звук плачу呜呜呜 wu1wu1wu1 записується простим сполучення трьох цифр 555 wu3wu3wu3.).

1.3 Головні проблеми в використанні китайської інтернет-лесики

У нинішній час масовим явищем в китаємовному середовищі стало створення і повсюдне використання лексики, що прийшла з Інтернету. Інтернет в наш час впливає на всі сфери життя, в тому числі і на мову. Китайська мова активно пристосовується до нових умов життя. В неї зявляється все більше іноземних запозичень. Відбувається постійний неконтрольований процес оновлення лексики таких як поява нових слів, так і їх зникнення.

Розглядаючи специфіку китайської мови і Інтернету в Китаї з різних точок зору і під впливом різних чинників, виявляється багато проблем, так як виміряти межі віртуального світу практично неможливо. Тому з точки зору багатьох дослідників зараз існує значна розмитість означень і понять, що природно викликає певні проблеми в класифікації інтернет-лексики Китаю.

З широким розповсюдженням Інтернет в китайському суспільстві крім визначених труднощів щодо формування чіткої класифікації інтернет-лексики китайської мови, одразу виникла і проблема сприйняття інтернет-термінів. Це пояснюється сильними і глибокими культурними традиціями, які для китайців є нескінченним багатством, але в той же час не заважають бути справжніми учнями нових європейських технологій.

Як відомо, китайське письмо використовує особливі знаки - ієрогліфи, що записують слова або морфеми. У сучасній китайській мові використовується 4-7 тис. ієрогліфів, хоча загальна кількість знаків китайського письма 50 тис. [1, 226]. При цьому важливо відзначити, що фонетична і ієрогліфічна системи не узгоджуються зі значеннями, вираженими на листі. Це призводить до тенденції омонімічності в китайській мові. Наприклад, як відзначає Новий китайський лексичний словник, слово xin при вимові має тринадцять омонімів: які позначають новий; серце; запашний; гострий; подобатися; багатство; цинк; зарплата; сердечник; момент: той, який перед сходом сонця; радість; заздрити ; назву повіту [2, 992-998]. При цьому слід пам'ятати, що ієрогліф по структурі дорівнює одному складу. Наведемо приклад: при написанні російського імені Марина. По-китайськи ми використовуємо три ієрогліфа: 玛丽娜Ma li na, тобто кожен ієрогліф позначає один склад. Така особливість структури китайської мови призводить до складнощів у практиці перекладу.

Будучи найрухомішою частиною мови, лексика являє собою відкритий, простір, який постійно поповнюється новими словами, новими значеннями слів і новими виразами. Крім того, будь-яке слово знаходиться в прямому і опосередкованому зв'язку з іншими словами. Для лексикології важливо не тільки окреме слово, але і слово в його відносинах з іншими словами в мові, відносини між значеннями одного слова у разі його багатозначної структури.

Володіння лексикою будь-якої мови дає відомості не тільки про значення слів, а й про їх вживання, про можливість сполучуваності з іншими словами. Завдяки свідомому підходу до вивчення лексики вдається уникнути помилок у її використанні. Володіння якоюсь кількістю словникового складу і вміння чітко і правильно висловлювати свої думки розвиває навички мовної здогадки. Таким чином набувається вміння працювати зі словником і без словника.

Володіння семантичними моделями китайського словоскладання важливо для правильного перекладу. У китайських текстах, записаних ієрогліфами, слова не виділяються так, як в мовах, що використовують алфавіт, ніяких пропусків між словами немає. Тому в китайській мові виділити слово і відрізнити його від словосполучення набагато важче, ніж у текстах, написаних на західних мовах.

Істотну допомогу може надати знання походження слова, його історичний розвиток, а також належність до загальної або спеціальної лексики. Тому слово вивчають з різних сторін. Воно є об'єктом дослідження таких розділів мовознавства як граматика, фонетика, а також історія мови і стилістика.

В даний час істотно зросла роль перекладацької діяльності. А значна кількість помилок у практиці перекладів з китайської мови, свідчить про те, що ця проблема є досить гострою. Тому в лінгвістичних дослідженнях їй приділяється досить велика увага.

.4 Вплив мови Інтернету на нормативну китайську мову і спроби її регулювання.

Філологи бояться, чи не надасть мова мережі Інтернет негативного впливу на здоровий розвиток китайської мови? Головне питання - чи зможе він сильно вдарити по літературній китайській мові?

Чао Цзичжоу, співпрацівник інститута мовознавства Академії суспільних наук КНР говорить: «Що стосується учнів, то звичка до правильного нормативного вживання мови є дуже важливою на даній стадії розвитку особистості. Ненормативне вживання слів і ієрогліфів в мережі може призвести до впровадженню даної практики в життя, що є вкрай несприятливим чинником ».

Не тільки філологи, а й прості люди виявляють занепокоєння з приводу даної проблеми. В одній опублікованій в Інтернеті, статті під назвою «Мова Інтернету шкодить чистоті китайської мови» говориться: «Зараз, коли Інтернет займає все більше місце в нашому житті, я дійсно починаю турбуватися про те, наскільки порушується чистота китайської мови. Особливо це стосується молодого покоління, яке спілкується в Інтернет з дитинства. Деякі навіть не знають, який китайська є правильним! »

«Тривоги цієї молодої людини не безпідставні», - говорить Чао Цзічжоу Ван Лей (докторантура Всекитайського університету ЗМІ), бо провів дослідження мови Інтернету. За допомогою статистичних методів він виявив в цій мові такі «хвороби»: спілкування в мережі не відповідає нормам лексики та граматики сучасної китайської мови, наприклад, в мережі широко поширене приєднання англійських суфіксів до китайських словами ("ing", "期待ing" і т.д.). Крім того, в інтернет-мові безліч «словесного сміття».

Ван Лей зазначає: «Деякі користуються цією мовою і поза рамками Інтернет - у повсякденному житті. З'являються не відповідаючи нормам сучасної китайської мови знаки, цифри, букви, часи. Якщо всі ці мовні явища у великій кількості увійдуть у повсякденне життя, то це, безсумнівно, спричинить за собою зміну китайської мови».

Вплив мови Інтернету на мову повсякденного спілкування неминуче, але «мова мережі зовсім не є таким вже батогом божим». Будь-яка мова не є закритою самодостатньою системою. Мови сполучені між собою, надають вплив одна на одну, взаємодіють між собою, і розділити їх неможливо. Неминуче те, що частина «словника» Інтернету увійде в звичайне життя, це нормально.

Далі у своїй роботі «Про вплив мови ЗМІ Інтернету» Ван Лей пояснює: «Стандартна китайська мова є домінуючою на форумах і в чатах, загальноприйняті норми лексики та граматики зберігають значення і в Інтернеті. За даними статистики, специфічні «мережеві» слова. такі як "748 (去死 )", "7456 (气死 )", " (这样 )", " ()" і т.д., займають у мові Інтернету дуже скромну позицію в процентному відношенні.

«Мова мережі покликана заповнити прогалини інтернет-комунікації. Наприклад, спілкуючись в Інтернеті, складно висловити почуття, тому доводиться користуватися спеціальними словами і значками. Внаслідок даних специфічних обмежень мережевого спілкування, вплив інтернет-мови не може бути настільки вже значним». Ван Лей стверджує: «Розглядаючи мову Інтернету, ми повинні враховувати його специфічність, а не судити його з позицій «оффлайна».

«Мова, як і людське тіло, має міцний організм і може захистити своє здоров'я», стверджує директор Інституту прикладної лінгвістики при Пекінському мовному університеті професор Чжан Пу. «Кістяк цього організму складають прийняті більшістю норми вживання мови. Для нормалізації мережевої мови необхідні як консультації та обговорення, так і прямі керівні дії». На думку Чжан Пу, зараз у мові інтернет-спілкування існує ряд проблем, «які можна порівняти з хворобами, такими, що порушують функціонування людського організму».

«Обмеження мови мережі Інтернет, прийняті в Шанхаї - це адміністративні заходи», - говорить Чао Цзічжоу. Чжан Пу підкреслює, що подібні заходи повинні бути динамічними: «Ми повинні стежити за новими явищами в мережі і приймати стандарти, виходячи з мінливих умов».

Чжан Пу зазначає, що кодифіковані в словниках і граматиках мовні норми найчастіше конфліктують з нормальним функціонуванням мови в мові звичайних людей. «Лексикографія повинна постійно включати в словники велику кількість нових слів. Якщо не фіксувати ці нові слова, нормативна мова не буде встигати за живим мовним розвитком ».

Чао Цзічжоу, головний відповідальний за внесені в п'яте видання «Словника сучасної китайської мови» поправок, робить висновок: «Лексикографія є важливою частиною стандартизації мови в його розвитку. У п'яте видання «Словника сучасного китайської мови» додано понад 2000 нових слів, але слова Інтернету в нього не увійшли, оскільки не є однозначними для всіх членів суспільства ».

Китайські ієрогліфи, починаючи з написів на кістках часів династії Шан і закінчуючи сучасністю, знаходяться в обігу вже три з гаком тисячі років. Вони постійно змінювалися, розвивалися, у вічному протиріччі між «правильним» і «неправильним». Ієрогліфи, що дійшли до нас пройшли жорсткий відбір.

Щодо мовної норми, професор Чжан Пу вважає: «Китайська мова завжди була відкритою для змін. Вона здатна увібрати в себе мови різних сфер і галузей і навіть діалекти, але за однієї умови - кодифікації їх словника, включення їх до нормативної китайської мови. Наприклад, у китайську мову увійшли такі мистецтвознавчі терміни, як "走穴", "穿帮" ». Чжан Пу пророкує: «Точно так само і мова Інтернет може увійти в сучасну китайську мову в тій частині, в якій буде прийнята суспільством, якщо відповідатиме законам розвитку мови. Наприклад, формулювання Шанхайського закону не забороняє використання інтернет-мови, якщо вона відповідає сучасним мовним нормам».

«Модні слівця в моді лише якийсь період часу, після якого вони можуть більше не з'явитися в мові», - коментує дане явище Чжан Пу.

«Модні або вузько поширені інтернет-слова можуть зникнути з дорослішанням одного покоління. З іншого боку, аудиторія Інтернету відносно невелика в порівнянні з аудиторією телебачення чи газет. Серед тих, хто буває в мережі, число людей, які активно використовують слова QQ, BBS теж невелика. Так як ця група змінюється, безліч мережевих слів є настільки ж швидкоплинними, як і хмаринка на небі».

Яке ж майбутнє чекає мережеву мову? Ван Лей, виходячи із законів розвитку мови, малює для мови Інтернету таке майбутнє: «Ряд слів, що відображають специфіку Інтернет, буде використовуватися протягом досить довгого періоду, але в цілому мережеву мову чекає занепад».

Частина слів, що мають ієрогліфічну відповідність і досить певний сенс, увійде в повсякденну мову, як слово "版主" яке, наприклад, вже увійшло в «Словник сучасної китайської мови» (5-е изд.). Деякі інтернет-слова зроблять більш популярними нормативні слова ("", "灌水" і т.д.). Інша частина лексики буде відправлена ​​своїми користувачами в «кошик».

На трьох китах - мовній саморегуляції, словниковій кодифікації і «природному мовному відборі» - базується переконання, що мова Інтернету поступово стане необхідною частиною сучасної китайської мови.

Висновки до розділу 1

інтернет лексика китайський мова

Розглянувши деякі характерні особливості сучасної інтернет-лексики китайської мови, можна зробити такі висновки:

. Сучасний Інтернет не може не вражати своїми надможливостями. Породив нові форми комунікації, такі як інтернет-спільнота, він забезпечив появу і розвиток інтернет-соціалекта як нову язикову форму спілкування користувачів Інтернету. Соціолект - це особливий код, який використовується в мережі Інтернет і обслуговує комунікативні потреби соціально обмежених груп людей. Визначені такі певні риси соціолекту:

належність носіїв соціолекту до певної соціальної групи;

соціолект є вторинним засобом комунікації.

. Розглядаючи особливості сучасної китайської мови, насамперед необхідно визначити головні тенденції щодо створення особливого речового коду китайського соціолекту. До них відноситься широке уживання англіцизмів, уживання сучасних китайських слів, що записуються буквами іномовного алфавіту чи частково з їх участю, використання «слів-метісів».

Виходячи з принципу походження китайської інтернет-лексики можна виділити такі 4-и групи слів:

старі слова з новим значенням;

повністю нові слова;

скорочення (абревіатури англійських і китайських слів);

знакові означення.

Також враховуючи специфічність сучасної китайської мови, науковці приділяють увагу таким її чинникам як омонімічність, існуючий на даний час тотальний контроль за мережею Інтернет, широке вживання знакових позначень.

. Зважаючи на швидке і масове розповсюдження китайської інтернет-мови, її взаємодію з мовами різних країн світу, прогнози науковців щодо збільшення її частки серед інших язиків світу, особливо порівняно з англійською мовою, однозначні. Китайська мова завойовує світ. В звязку з цим, природно актуальними стають труднощі, обумовлені специфікою китайської інтернет-мови що призводять до деяких проблем у її використанні. З поширенням інтернет-лексики виникла проблема сильної розмитості визначень і понять, що викликає труднощі сприйняття інтернет-термінів, а це у свою чергу призводить до проблем створення відносно чіткої і логічної класифікації інтернет-лексики Китаю.

Велика увага у лінгвістичних дослідженнях приділяється практиці перекладу. Досить гостро ця проблема стає у звязку з особливостями структури китайської мови, що у свою чергу призводить до великої кількості помилок.

4. Підстава китайської цивілізації тісно пов'язана з розвитком системи китайського ієрогліфічного письма. При всій різноманітності діалектів і говірок, що використовувалися в якості розмовної мови жителями країни впродовж багатьох століть, письмова мова у китайців завжди залишалася одна - система ієрогліфів, яка вживається і понині. Звідси зрозуміло прагнення нації зберегти свою мову, захистити її від зовнішніх негативних впливів. Останнім часом урядом Китаю прийняті ряд постанов, спрямованих на збереження норм сучасної китайської лексики та граматики. Поряд з цим відзначаються спроби захистити свою національну політичну систему від впливу зовнішнього світу. Однак, сьогодні, коли весь світ обплутала інформаційна павутина Інтернету, спроби китайських можновладців контролювати приплив інформації в країну виявляються безглуздою. Незважаючи на численні спроби обмежити доступ до інтернет-сайтів Китаю, технологія довела, що Інтернет не можна заблокувати. Кожен раз, коли цензор намагається заблокувати доступ до будь-якого сайту, відкривається новий веб-сайт, що забезпечує доступ до цікавої інформації. Навесні 2002 р. китайська влада без зайвого шуму відмовилася від спроб блокувати багато з таких сайтів в Інтернеті.

РОЗДІЛ 2. Тематична класифікація інтернет-лексики сучасної китайської мови

.1 Основні групи інтернет-лексики сучасної китайської мови та їх стисла характеристика

Інтернет-сленг в Китаї часто називають 火星文 huǒxīng wén, що перекладається як «марсіанська мова». І таку назву цілком виправдано, адже інтернет-мова містить безліч властивих тільки Інтернету слів і виразів, а якщо додати до цього літерні слова та цифрові коди, смайлики, традиційний стиль написання ієрогліфів, який став надзвичайно популярним серед інтернет-молоді, то й зовсім можна не зрозуміти сенсу написаного. Самі ж користувачі «марсіанської мови» вважають його досить цікавим, модним, а головне секретним.

В інтернет-лексиці китайської мови можна виділити наступні основні складові її структури:

іноземні запозичення, (в основному, англіцизми);

неологізми;

абревіатури;

знакові замінники (числа та «смайлики»);

молодіжний сленг.

Англіцизми

Лексикон мови постійно поповнюється - для позначення нових речей і понять (що виникли у зв'язку з розвитком науки, техніки, культури та інших сторін соціального життя суспільства) в мову приходять нові запозичені слова - англіцизми (в китайському мовознавстві іменовані 外来 ).

Англіцизмами називаються нові слова і вирази, які у китайській мові зявились для позначення нових предметів або для вираження нових понять в результаті запозичення з англійської мови.

В китайській мові з'явилося багато іноземних запозичень, переважно з англійської мови. В останні роки виникли нові слова для позначення таких явищ і предметів, яких раніше не було в суспільному житті, повсякденному побуті, як, наприклад, 迪斯科 «диско».

Процес словотворення не можна представляти спрощено тільки як процес позначення знову виникаючих суспільних явищ, не в останню чергу він пов'язаний з розширенням уявлень про навколишній світ. Спочатку виникає якесь явище, тільки потім воно отримує номінацію, наприклад 黑客 - хакер. Реалія з'явилася в Китаї, і тільки потім отримала свою назву. Таким чином, процес номінації - поступовий процес.

Крім оновлення об'єктивної реальності і розширення пізнавальних можливостей, ще одним фактором, що обумовлює появу нових слів, є сам процес зміни і розвитку мови. Для позначення одного і того ж явища можуть бути використані різні мовні засоби. Наприклад, для слова «щасливий» існує два слово - 幸福 і . У другому випадку ми спостерігаємо англіцизм, що з'явився в мові зовсім недавно, і використовується в сленгу китайських чатів.

Таким чином, можна виділити дві основні причини появи нової лексики в мові. Перша - необхідність вираження нових значень, обумовлена ​​розвитком суспільства і людського пізнання. Друга - обумовлена ​​розвитком самої мови, потреба в оновленні лексичної системи, заміні старих, що втратили свою виразність, лексичних одиниць на нові, більш виразні. У другому випадку може мати місце явище взаємодоповнення, коли англіцизми співіснують зі старими назвами, диференціюючись за стилями та комунікативними ситуаціями.

Повністю нові слів - неологізми.

Створення нових слів популярно в Інтеренет-мережі, проте не кожне закріплюється і залишається в Інтернет-мові надовго. Для цього слово має бути оригінальним, простим у написанні, легко запамятовуватися, образним. Такі слова можна розділити на 2-а підвиди:

) Слова, які виникли через помилки в написанні (еративів), тобто слова, для запису яких використовуються не початкові ієрогліфи, а фонетично схожі. Часто такі слова виникають при ненавмиснії помилці в наборі транскрипції або при неправильному виборі ієрогліфу із запропонованих комп'ютером варіантів. Наприклад: 斑竹 bānzhú - 版主bǎnzhǔ - 'модератор'; 油墨 yóumò - 幽默 yōumò - 'гумор, смішно'; 霉女méinǚ - 美女měinǚ - 'красуня'.

) Нові запозичення - 外来 , більшість з яких - слова англійського походження, запозичені фонетичним і семантичним шляхами. Наприклад: kù - cool - круто, класно; māo - modem - модем; tóuxiàng - avatar - аватар; 线líxiàn - offline - оффлайн.

Стилістичні англіцизми створюються як найменування вже відомих предметів. Стилістичні англіцизми мають синоніми, поступаються їм за інтенсивністю експресивного забарвлення. Однак часте вживання цих неологізмів в мові переводить їх в активний словниковий запас, нейтралізує їх стилістичне забарвлення. До стилістичних неологізмів можна віднести такі слова:

opí щасливий, чек.

Абревіатури

В останній час спостерігається упровадження у китайську мову запозичень нового типу, в які включаються літерне супроводження іноземних слів. У Китаї такі запозичення називаються «хуньсіер» - метиси. Такі запозичення проникають практично у всі сфери життя. Це економіка, політика, психологія, урбанізація, наука та техніка, освіта, культура и так далі. (16, с.179). (Хаматова)

Так як одною з особливостей інтернет-спілкування є швидкість та економність у часі, то основною його характеристикою стало скорочення. Прикладом цього явища є абревіація:

.Абревіатури англійських слів: DIYDo It Yourself - зроби сам; CUSee You -побачимось; LOLLaugh Out Loud -сміятися від душі;

.аббревіатури китайських слів (від китайської транскрипції): PP1. 片片piànpiàn - фотографія. 2. 屁屁pìpi - пята точка; PLMMскорочення від 漂亮美眉piàoliang měiméi - красуня; PMP: скорочення від pāi mǎ - підлабузник.

Знакові позначення (числа та «смайлики»).

Комунікація у мережі Інтернет платна, тому молодь використовує будь-яку можливість для скорочення у часі написання слів. Наприклад, існує такий спосіб як заміна лексичних одиниць знаковими позначеннями (арабські цифри та «смайлики»).

У молодіжному середовищі досить популярним стає використання великої кількості цифрових скорочень в сучасних чатах, побудованих за аналогією з англійськими B2B (business to business) і 4U (for you). Але китайці зашифровують цифрами і цілі пропозиції. Це являє собою давнє явище в китайській етнокультурі і денотації.

Числа проникають в усі сфери діяльності сучасних представників китайської народності. В даний час зростає популярність електронної переписки. З метою прискорення процесу листування, жителі Серединної держави, особливо представники молоді, користуються особливим «мовою чисел». Ця «мова чисел» представляє собою свого роду цифрове кодування, засноване на співзвуччі вимови цифр і певних слів, тобто повної або часткової омонімії.

Звучання деяких китайських слів дійсно збігається з вимовою цифр. Але для такого роду фонетичної гри досить і часткової омонімії - збігу декількох початкових звуків зашифрованого слова зі звучанням замінної ним цифри. На перший погляд, ці правила занадто розмиті і в результаті ніхто не може здогадатися, про що йде мова. Але насправді, сенс всього висловлювання можна зрозуміти по контексту.

Деякі особливо популярні скорочення вже закріпилися в мові або, принаймні, в молодіжному та інтернет-сленгу. Ось найбільш популярні відповідності між числом і словом:

( líng) - поширене скорочення для nín (шанобливе Ви) або nǐ (ти).

1 (- yī) - використовується і в прямому значенні як «один» або «все, цілком» Але крім того, при читанні номерів одиницю читають як yāo, що звучить як слово повинен, потрібно, хотіти (yào).

2 ( піньінь: èr; ютпхін: ji6 ) - у кантонському діалекті схоже за звучанням на слово (ютпхін: ji6, jik6) легко.

( піньінь: sān, ютпхін: saam1, saam3) - у кантонському діалекті схоже за звучанням на слово (піньінь: shēng; ютпхін: saang1, sang1) народжуватися, з'являтися, також використовується як скорочення для будь-якого слова на s.

( sì) - омофон слова померти (без урахування тону), що стало причиною появи забобони в країнах Далекого Сходу, аналогічного побоюванням, пов'язаним з числом 13. Графічне зображення цієї цифри розшифровується як «людина в труні». Незважаючи на те, що з точки зору нумерології четвірка несе сенс повільного, але вірного прогресу, в багатьох готелях і лікарнях ви немає номерів з числом 4, в багатьох випадках у готелях відсутній 4-ий поверх.

( wǔ) - омофон слова я (wú), не мати (wú) і слова ні в заборонах (wù).

6 ( liù) - вимовляється як "liu", що схоже на слово - текти, тобто прихований сенс шістки - все піде добре, як по маслу. А також в певних діалектах це омофон слова «падати», «дорога». Скорочення будь-якого слова, що починається на звук l.

( qī) - співзвучна зі словом «», який має значення іти, тому не входить в ряд щасливих чисел. У чатах замінює собою слова, що починаються на q. Наприклад, підніматися (qǐ) або злити (ся) (qì).

8 ( піньінь: , ютпхін: baat3) - ця цифра стала щасливим числом завдяки своїй вимові, а точніше, його кантонському варіанту. На кантонському діалекті вона вимовляється як «ютпхін: faat3», що означає пощастить в найближчому майбутньому, а разом зі словом багатство означає розбагатіти. З часом, це марновірство стало популярним у всіх китайців, цифра 8 перетворилась на символ багатства і процвітання. Цим марновірством не зневажають навіть на офіційному рівні. Досить згадати, що церемонія відкриття Олімпіади в Пекіні була призначена на 08.08.08, 8 години вечора 8 хвилин і 8 секунд.

У чатах це омофон слова розбагатіти, а також скорочення будь-якого слова, що починається зі звуку b, наприклад, заперечення .

( jiǔ) - цифра схожа за звучанням зі словом довгий , так само означає довговічність, особливо часто використовується по відношенню до дружби, шлюбу та ін. Може використовуватися як скорочення будь-якого слова на j. [9]

Другий спосіб знакових позначень - використання «смайликів» як способу вираження емоцій.

Одна з перших спроб використання типографічних конструкцій для вираження емоцій була зроблена ще у 1881 році редакцією американського гумористичного журналу «Puck». У 1953 році смайлики з'являються на шпальтах газети «Нью-Йорк Гералд Трибюн» (англ. «New York Herald Tribune»), де їх використали у рекламі художнього фільму «Lili». Масштабна експансія смайликів у друкованому тексті почалася з виникненням Інтернету. За короткий проміжок часу інтернет-спільнота успішно адаптувала певні символи через їхню простоту та легкість написання, адже їх можна зобразити типографічними знаками, що розміщені на клавіатурі. Смайлики увійшли до графічно-стилістичного атрибуту нетикету[2].

Перший емотікон - двокрапка, яка супроводжується дефісом і круглою дужкою, був відісланий 19 вересня 1982 року професором психології Університету Карнегі-Меллон (Carnegie Mellon University) Скоттом Фалманом у повідомленні на онлайн-форумі під час обговорення теми про обмеження онлайн-гумору.

Одні й ті ж емоції іноді записуються різними «смайликами», деякі смайли функціонують лише у вузькому колі людей. Але є смайли, які поширені повсюдно і мають усталений запис. Часто вони уже вбудовані в інтернет-програми та мобільні телефони, і при виведенні на екран текстові смайли автоматично заміняються на відповідні графічні зображення [23].

Азіат. варіантУкр. варіант

Термін «Сленг» зявився в українській лексикології відносно недавно и його поява повязана з вивченням англомовних культур. З початку його використовували лише відносно до іншомовної лексики, лише потім сфера застосування терміну «сленг» була розширена.

Етимологія слова «сленг» невідома. Вперше термін був зафіксований в 1750 р. зі значенням «мова вулиці». Зараз зустрічається як мінімум два основних тлумачення слова сленг:

.Це особлива мова підгруп або субкультур суспільства.

.Лексика широкого вживання для неформального спілкування.

Друге значення у сучасній лексикографії превалює над першим.

Сленг займає проміжну позицію між всіма відомими словами і виразами для неформального спілкування та лексикою вузьких соціальних груп і є вторинним по відношенню до жаргона і арго. Сленгу притаманне запозичання одиниць арго і жаргона, метафоричне їх переосмислювання та розширення їх значень. Сленг - це частина мови, що різниться від нормативної мовної середи усного спілкування і обєднує велику кількість людей.

Сленгове слово зьявляється як результат емоційного відношення мовця до предмету розмови. Маються наувазі різновиди мови з штучно перевишеною експресією, язиковою грою, модною неологією.

У словарі О.С. Ахманової дані дві дефініції терміна «сленг»:

.Розмовний варіант професійної мови.

.Це елементи розмовної мови тієї чи іншої професійної чи соціальної групи, які проникають у в літературну мову або в мову людей, не маючих прямого відношення до даної групи осіб, набувають в цих різновидах мови особливе емоційно-експресивне забарвлення. (18)

Під сленгом розуміють різновид розмовної мови, що оцінюється як неофіційна: «побутова», «фамільярна», «довірча».

Сленг охоплює практично всі галузі життя, описує практично всі життєві ситуації. Найбільш розвинені семантичні поля, які зачіпає сленг - «Людина», «Зовнішність», «Одяг». «Житло», «Дозвілля». Сленг - це постійне словотворення на базі язикової гри.

Молодіжний сленг - це сукупність соціальних діалектів, що постійно змінюються серед людей 12 - 22 років. У цьому віці молодій особі притаманне протиставлення себе офіційній системі, бажання бути цікавим і неповторним для своїх друзів, відокремитись від незнайомців.

Молодіжний сленг - це живий організм, що знаходиться в процесі постійної зміни і оновлення. Рухливість сленгу робить неможливим його фіксацію на паперовому носії, а також підрахунок кількісного складу. Можливо лише простежити деякі особливості, властиві молодіжному сленгу та закони його розвитку.

З поширенням мережі Інтернет і появою безлічі програм для спілкування в мережі молодіжний сленг представляє особливий інтерес. Сленг як складова частина розмовної форми мови відображає менталітет китайської нації і є необхідною складовою лінгвокраїнознавства китаєзнавця. Володіння сленгом відображає рівень підготовки китаєзнавця і його цінність як фахівця.

Більша частина елементів сленгу це різні скорочення и похідні від них, а також англійські запозичення або фонетичні асоціації.

Молодіжний сленг - це лексика на фонетичній та граматичній основі загальнонаціональної мови, що відрізняється розмовною а іноді і грубо-фамільярним забарвленням.

.2 Класифікація інтернет-лексики за тематичними групами

Дослідження вчених довели, що у китайській мові основна маса запозичень це слова, що належать до науково-технічної сфери і це повязано з її інтенсивним розвитком, а також слова, що належать до повсякденно-побутової сфери.

Таким чином, можна зробити висновки що до головних напрямків поповнення тематичного простору:

наука і техніка (також інформатика);

економіка і фінанси (включно торгівлю та рекламу);

культура і шоу-бізнес;

спорт;

повсякденне життя;

політика, державний устрій і право.

Розглядаючи лексико-тематичну систему М.Л. Апажев виділяє у лексиці понад 50 тематичних угруповань слів, відзначаючи при цьому, що «лексико-семантична система, або група, - одне з найдавніших об'єднань, виявлених людиною в мовою і найбільш вивчених у словниковому складі, мабуть, всіх розвинених літературних мов ».

Тематична група - це лексичні угруповання, в яких лексика об'єднана за денотативною ознакою, тобто по позначенню реалій дійсності. Тематичні групи класифікують всі елементи дійсності - від предметів домашнього вжитку до небесних тіл, з одного боку, і розумових процесів, з іншого боку. Тематична група може бути відносно замкнутою і обмеженою («Позначення спорідненості»), або відкритою, проникненню для елементів іншої тематичної групи і поповнюватись новими елементами («Прилади та пристрої», «Розваги»).

Так як тематичний підхід має на думці охоплення всіх елементів дійсності, від науково-технічної сфери до соціально-психологічних особливостей людини, на наш погляд насамперед виокремлюються такі дві обємні частини інтернет-лексики Китаю:.Лексика, що повязана з вираженням емоційного стану, а також знаки, що позначають емоції («смайлики»)..Інша лексика, яка і є базою для тематичної класифікації

Матеріалом для дослідження слугували лексика інтернет-чатів, форумів та соціальних мереж. Розглядаючи цей матеріал за денотативними ознаками, тобто за позначенням реалій дійсності, виділимо такі основні тематичні групи лексичного матеріалу, які обслуговують спілкування у мережі Інтернет:

.Перша поширена група, повязана з науково-технічною сферою, куди входить професійна лексика, термінологія. В нашому випадку це лексика компютерних технологій або компютерний жаргон.

Звертаючись до цієї групи, яку визначили як лексику компютерних технологій, виділимо такі основні її підгрупи:

а) означення людини, що має відношення до світу компютерів;

б) робота з компютером;

в) проблеми, що виникають при роботі з компютером;

г) складові компютера;

д) компютерна термінологія;

е) лексика, повязана з Інтернетом.

.Друга поширена група - це повсякденно-побутова лексика.

Виділимо такі підгрупи цієї частині інтернет-лексики:

а) насамперед це лексика, що обслуговує взаємовідношення між комунікантами в мережі Інтернет. Тому на першому місці специфічні звернення, вирази емоційного характеру, нестандартна лексика.

б) позначення предметів та дій.

в) лексичні вирази на різну побутову тематику

Треба враховувати, що ці підгрупи виділені з певною долею умовності,бо деякі з них містять у своєму значенні інтегральні семантичні ознаки інших груп та накладаються одна на одну.

На прикладі одного з видів інтернет-лексики Китаю, спробуємо виявити наявність в ньому головних тематичних груп, характерних для всієї складової інтернет-лексики Китаю, підрахувати їх процентне співвідношення одна до одної.

Таким чином, практична частина нашої роботи полягає в аналізі однієї зі складових інтернет-лексики Китаю, а саме групи знакових позначень - цифрових позначень та «смайликів».

На першому етапі звернемось до аналізу цього матеріалу з метою визначення наявності лексики, що повязана з емоційно-психологічним станом людини.

Всього ми розглянули 126 цифрових позначень, серед яких беспосередньо до понять, що виражають емоційно-психологічний стан людини відноситься - 75 одиниць. До інших, визначемо їх як тематичні, - 51.

У процентному співвідношенні це виглядає таким чином:

Емоційна лексика - 59,5 %

Тематична лексика - 48,5 %

Наведемо приклади лексичних одиниць, що належать до емоційно-психологічної сфери:

你爱不爱我 - Ти любиш мене чи ні?

你是我唯一 - Ти моя єдина!

你是白痴- Ти ідіот (хворий)!

你惹我生气ni re wo shengqi- ти мене розлютив

你去死吧- забирайся геть! (убей сибя ап стену)

你是神经- Ти божевільний!

你是我爱妻 - Ти - моя люба жінка

意思意思yisi yisi - Цікаво

你别生气- Не сердся

爱是如此神奇 - Любов така чудова!

Розглянемо іншу частину лексики за такими тематичними напрямками (48,5 %): компьютерна лексика, стан людини (фізіологічний), дії людини, комунікативні вирази-кліше.

Наведемо приклади.

Компютерна лексика:

356上网了 - Я законнектився (я увійшов в Інтернет)'

速速回机 - Скоріш вертайся до компа

74839其实不想走 - Насправді, не хочу виходити з мережі

Стан людини:

我饿我饿 - Я зголоднів

51396我要睡觉了 - Мені треба спати

5366我想聊聊wo xiang liao liao - Я хочу поговорити

Дії людини:

你去吧 - Іди

一起走走 yiqi zou zou - Підемо разом;

去喝酒qu he jiu - Пішов пити

吃午餐chi wu can - Я обідаю

Комунікативні вирази:

亲你 - Цілую

原谅我yuanliang wo - вибачте мені;

谢谢xiexie- спасибі;

速苏回来su su hui lai- скоро повернуся

是我拉 - А вот і я!

对不起 - Вибачте

猜猜我是谁 - cai cai wo shi sheiвгадай, хто я

Наше дослідження представимо у вигляді таблиць.

Табл. 1.

Лексичні групиКількість%Числа126100%Емоційна лексика7559,5%Тематична лексика5148,5%

Табл. 2.

Тематичні підгрупиКількість%Компютерна лексика43,17%Стан людини107,94%Дії людини86,35%Комунікативні вирази2923, 02%

Другий етап нашої роботи полягає в аналізі таких знакових позначень як «смайлики». У Китаї використовують свою систему «смайликів», яка дещо відрізняється від західної системи. У нашому словнику - 103 «смайлика». Розподілемо їх за такими напрямками: емоція або стан, дії, персонажі, інше. Наведемо приклади.

Емоції або стан:

\(^o^)/Вау!(>_<)Біль\страх\(O_O)/Сильне здивуванняp(^^)qПобажання удачі(^_^?)Не зрозумів?/ви зрозуміли?(^-^)bЧи не так?/вітання(-_-)Прихована злість((((((^_^;)Не в своїй тарелці(~o~)Ти з глузду зїхав\(^_^)/Радість

Дії:

(p_-)Шукає розвязку(^^)//Оплески(>_<)(>_<)Сильне запереченняW(`0`)WКричить від злостіo(^_-)OПідбадьорливий поштовх(^_-)db(-_^)Обіцянка(* ^)3(*^^*)*чмок*( ̄艸 ̄")Закрити лицо, «лицерука», facepalm

Персонажі:

(=^.^=) =^_^=кішка (также ня <#"justify">Інше:

^}{^любов=X=рукостискання@-_-@Овен, баранчик(-(-_(-_-(О_о)-_-)_-)-)дехто прокинувся в метро(x(x_(x_x(О_о)x_x)_x)x)живий серед зомбі

Результати проведеного аналізу представимо таблицею.

Табл.3. ( 103 смайлики - 100 % )

Основні групи «смайликів»Кількість%Емоції6765,5%Дії1918,45%Персонажі109,71%Інше76,8 %

Порівнюючи дві групи знакових позначень за допомогою процентного співвідношення їх складових, можна зробити висновок, що основні підгрупи, якими вони були представлені майже не відрізняються.

Емоційна складова в числах - 75,5 %, смайли - 67 %.

Тематична складова в числах - 24,5%, смайли - 33 %. Ця частина представлена повсякденно-побутовою лексикою і практично не містить в собі лексики, повьязаної з компютером.

Таким чином, можна визначити, що лексична група, виражена цифровими позначеннями а також групою «смайликів», більшою своєю частиною складається із емоційної лексики та лексики взаємовідношень людини, а в меншій частині - з повсякденно-побутової лексики, представленою означенням дій або побутового стану людини, загальновживаними комунікативними виразами або кліше. Найменша частина цього виду інтернет-лексики - це лексика яку ми віднесли до науково-технічної сфери( в нашому випадку - компютерна лексика).

Висновки до розділу 2

З урахуванням сучасних теоретичних підходів розглядався словотворчий аспект соціолексики китайської мови, із чого можна зробити висновки щодо наявності значної частини запозичень у вигляді англіцизмів, наявність неологізмів, обумовлених процесами глобалізації і розвитком нових технологій. Крім того, у китайській інтернет-лексиці присутня значна частина абревіацій та знакових замінників (числа, смайликів), що говорить про прагнення користувачів Інтернету до оптимізації спілкування в мережі, бажання скоротити час на набір тексту, таким чином, зробивши своє спілкування лаконічнішим. Особливою групою є молодіжний сленг.

Вперше в українському східнознавстві нами зроблена спроба на основі сучасного практичного матеріалу у виді знакових позначень лексики китайської інтернет-мережі, дослідити особливості її тематичної класифікації.

По-перше, необхідно відмітити, що група знакових позначень досить поширена, охоплює головні тематичні напрямки китайської інтернет-лексики.

По-друге, емоційна складова цієї лексики є найбільшою і дозволяє користувачам Інтернету висловлюватися досить образно та оригінально, підтверджуя, що письмова мова Інтернету приближена до розмовної.

По-третє, група знакових позначень виявляє головну особливість функціювання китайської мови - економія мовних зусиль, що дозволяє кратко та емко передавати інформацію співрозмовнику.

III. ВИСНОВКИ

Компютерна лексика - динамічна система, що активно розвивається завдяки надзвичайно швидкому прогресу компютерних технологій.

Інтернет з такою легкістю увірвався в ритуали людського спілкування, пізнання та гри, що з ним повернулася майже загублена «жива» стихія нередаґованої спонтанної мови. Фундатори Інтернету ввели й зміцнили принципи мережевого етикету (netiquette), тематику електронного листування (зокрема тисячі тематичних ньюсгруп Usenet і листів розсилання ListServe, форумів у гостьових книгах тощо) та його стиль (поблажливий до невиправлених помилок, з ad hoc абревіатурами, що буяє компютерним жаргоном і лабораторним сленгом, із «смайликами», жартівливими, подібними до credo, підписами, з експліцитним цитуванням фрагментів попередніх повідомлень тощо) .

У мережі існують різні варіанти розмовників, списки слів мережевого жаргону із тлумаченнями й перекладами літературною мовою. З одного боку, ці слова можна долучити до лексичної групи молодіжних жаргонізмів. З іншого, є деякі цікаві риси, що виокремлюють такі «інтернетизми» із загальної сленгової лексики.

Отже, компютерна лексика - цікавий матеріал для дослідження словотворчих процесів, бо вона поєднує загальні мовні тенденції з яскравою індивідуальною творчістю у сфері розмовно-письмового жанру, що сформувався й динамічно розвивається в Інтернеті.

Для лінгвістів Інтернет привабливий не тільки тим, що в ньому можна знайти безліч нових лінгвістичних феноменів, а й тим, що з кожним днем люди все більше і більше спілкуються з його допомогою. Цілком можливо, що Інтернет незабаром стане головним способом задоволення особистісних і групових комунікаційних потреб. У зв'язку з цим лінгвістам всіх країн слід приділити більшу увагу вивченню мови в Інтернеті і розвитку лінгвістики Інтернету як нової дисципліни.

Розвиток сучасних комунікаційних технологій призводить до нових перспектив у розширенні контактів між мовами та культурами. При цьому функціонування інтернет-термінології в комунікативному китайському просторі - це велика творчість і мистецтво.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Cristal D., The Language Revolution. - Cambridge: Pony Press, 2004.

2.Аксенова М.Е., Языкознание (Текст) М,Е, Аксенова, Л.Г. Петрановская. - М.: Аванта +, 2005. - 704 с.

3.Апажев М.Л. Лексическая семасиология кабардино-черкесского языка в сопоставлении с русским. Учебное пособие. - Нальчик, Каб.-Балк. Ун-т, 2004 - 153 с.

.Батуріна О, ст. «А поговорить? ІНТЕРНЕТ ЯК ЛІНГВИСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН», ж. «Світ медіа» - січень 1999 р.

5.Бессонова Л,Е., Ли Же. Концептуальные образы интернет-терминологии в китайском языке. (тезисы доклада .) #"justify">6.Википедия #"justify">.Горошко Е. И. Лингвистика института: Формирование дисциплинарной парадигмы. (электронный ресурс).

.Данков В.В. Лингвистика и интернет.#"justify">.Китайско-русский словарь новых слов и выражений / В. Г. Буров, А. Л. Семенас. - М: Восточная книга, 2007. - 736 с. Cristal D.,Language and Internet. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001/

.Копыленко М. /О семантической природе молодежного жаргона. //соціально-лингвистические исследования. - М. - 1976.

.Лукашанец Е,Г, Лексические заимствования и их нормативная оценка (на матери але молодежного жаргона 60-70-х гг.): Автореферат диссертации канд.. филол.. наук/Е,Г, Лукашанец. - М., 1993.

12.Лунев Ю.В. Некоторые особенности лексического состава современного китайского языка. (Текст)/Ю.В. Лунева// Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». - 3010. - № 4 - с. 62-65.

.Новый китайский лексический словарь. - Bei jing: «Shang wu», 2000. - 1321 с.

14.Пальвелева Л. Письменный разговорный. - 2010. Интернет-публикация: <#"justify">26.Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - 2-е изд. - Я41 М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 685 с.: ил.

27.Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации (Текст)/Р.О.Якобсон// Избранные работы. - М, : Прогресс, 1985. - 410 с.

Додаток 1

Цифрові позначення

02825你爱不爱我Ти любиш мене чи ні?04551你是我唯一Ти моя єдина0487你是白痴Ти ідіот (хворий)0564335 你无聊时想想我Подумай про мене, коли тобі сумно065原谅我yuanliang woВибачте мені;06549335你若无事就想想我Якщо нема чим зайнятися, подумай про мене06537 你惹我生气ni re wo sheng qiТи мене розлютив066您来了nin lai leТи тут?0748你去死吧Забирайся07414你去实施ni qu shishiІди спробуй;078你去吧Йди07868 你吃饱了吧?ni chi bao le ba?Ти наївся?08056您不理我ni bu li wo Ти мене ігноруєш08376您别生气 nin bie sheng qi le-Не сердься;095你找我?Ти шукаєш мене? Або: тобі потрібен(а) я?1240最爱是你Ти - найкоханіша (найкоханіший)12746你恶心死了Ти дуже розлючений1314258一生一世爱我吧Кохай мене все життя1314925一生一世就爱我Кохай мене все життя1392010一生就爱你一人Все життя кохаю тільки тебе1314一生一世yīshēngyīshìвсе життя;1437你是神经Ти божевільний!14527你是我爱妻Ты - моя кохана жінка1414意思意思yisi yisiЦікаво14535你是否想我Думаєш про мене?1457你是我妻Ти - моя жінка14567你是我老妻Ти - моя жіночка!14592你是我最爱Ти в мене найулюбленіша1487561你是白痴无药医Я - невиліковний ідіот1457你是我妻Ти - моя жінка1573一往情深Глибока прихильність1594184你我就是一辈子Ми з тобою на все життя165原谅我Прости мене16537你惹我生气Ти змушуєш мене сердитися1711一心一意yīxīnyīyì- душею і серцем;17868你吃饱了吧Ти наївся (наїлась)?1799一起走走 yiqi zou zou підемо разом;1837你别生气Не сердься195你找我Тебе потрібен я?198你走吧Йди2010000爱你一万年Кохатиму тебе 10 000 літ20110爱你一亿年Кохатиму тебе сто мільйонів літ210爱你哦Кохаю тебе20184爱你一辈子Кохати тебе все життя20609爱你到永久Буду завжди кохати тебе207374爱你七生七世Буду кохати тебе 7 життів20863爱你到来生Кохатиму тебе до кінця життя20999爱你久久久Буду завжди кохати тебе21475爱你是幸福Любити тебе - це щастя220225爱爱你爱爱我Я люблю тебе, а ти люби мене20999爱你久久久Завжди кохатиму тебе21170«爱你一千年»Кохатиму тебе тисячу років230«爱上你»-Закохався/лась в тебе241«爱死你»Дуже люблю тебе245饿死我Скажено зголоднів246饿死了Скажено зголоднів246437爱是如此神奇Любов така чудова!25184爱我一辈子Любиш мене, значить, розумієш мене259695爱我就了解我Любиш мене, значить, розумієш мене282«饿不饿?»Ти голодний?2925184爱就爱我一辈子Якщо кохаєш мене, люби все життя3113想你一生Думаю про тебе все життя319421想你就是爱你Думаю про тебе, значить, кохаю32112想念你的爱Сумую за твоєю любовю3344生生世世Все життя3344520生生世世我爱你Кохатиму тебе все життя3399长长久久Довго356上网了Я законектився (я увійшов в Інтернет)35911想我久一点Подовше думай про мене35925想我就爱我Думаєш про мене - значить кохаєш44谢谢xiexie спасибі;4456su su hui laiскоро повернуся461思念你si nian niдумаю про тебе360想念你Сумую за тобою384520我发誓我爱你Клянусь, що люблю тебе4457速速回机Скоріше вертайся до компа456是我拉А ось і я51020我依然爱你Я як і раніше кохаю тебе5104我要你死Щоб ти здох (забирайся!)51396我要睡觉了Мне треба спати514无意思Не цікаво520我爱你Я тебе кохаю5201314我爱你一生一世Я кохаю тебе все життя5203344587我爱你生生世世不变心Я незмінно кохатиму тебе все життя5252我饿我饿Я зголоднів530我想你Я думаю о тебе510170我一定要娶您wo yi ding yao qu ninЯ хочу з тобою одружитися515206我一不爱你了wo yi bu ai ni leЯ більше не люблю тебе52094我爱你到死wo ai ni dao siЯ дуже тебе люблю521我爱你 wo ai niЯ люблю тебе (варіант 520我爱您 - поважний)526我饿了wo e leЯ зголоднів527496我要睡觉了wo yao qu shui jiao leЯ хочу спати;53406我想死您了wo xiang si nin leДуже сумую за тобою53550我想问问你wo xiang wen wen niЯ хочу тебе поцілувати5366我想聊聊wo xiang liao liaoЯ хочу поговорити537我生气Я злюся5376我要生气了Я розлютився53770我想亲亲你Хочу поцілувати тебе53782我心情不好wo xinqing bu haoУ мене поганий настрій53880我想抱抱你wo xiang bao bao niЯ хочу тебе обійняти5406我是你的Я твій546我输了wo shu leЯ програв555唔唔唔wu wu wuПлакати55646我无聊死了Мені до смерті нудно57386我去上班了Пішов працювати574839我其实不想走Насправді, не хочу виходити з мережі56无聊wu liaoНевеселий, нудний5776我出去了Я відійшов58晚安wan anДобраніч;584我发誓wo fa shiЯ клянусь587我抱歉wo bao qianЯ вибачаюся5871我不介意Я не звертаю уваги59420我就是爱你Я кохаю тебе594230我就是爱想你Я просто люблю думати про тебе596我走了wo zou leЯ пішов687对不起Вибач(те)70亲你Цілую721亲爱的Любий732016今生爱你一人Все життя буду кохати одну тебе (одного тебе)740气死你Розлютив тебе до межі7474074去死去死你去死Забирайся, забирайся, забирайся748去死吧Іди до біса! (иди убей сибя ап стену)74839其实不想走Насправді, не хочу виходити з мережі765去跳舞Підемо танцювати775885亲亲我抱抱我Поцілуй і обійми мене7998去走走吧Підемо пройдемось?8013伴你一生Твій (твоя) навіки8137不要生气Не варто сердитись82475被爱是幸福Бути коханим (коханою) - це щастя8384不三不四Ні риба ні мясо, так собі85帮我Поможи мені885帮帮我Допоможи мені881拜拜唉Пока (бай-бай)886拜拜罗Пока (бай-бай)95救我Врятуй мене98早安Добрий ранок987对不起Вибач995救救我Попроси мене70345请你相信我 qing ni xiangxin woбудь ласка, повір мені7087请你别走qing ni bie zouбудь ласка, не йди70885清你帮帮我qing ni bang bang woбудь ласка, допоможи мені729去喝酒qu he jiuпішов пити753吃午餐chi wu canя обідаю77543猜猜我是谁cai cai wo shi sheiвгадай, хто я777既积极ji ji jiшвидше, поспішаю809保龄球bao ling qiuбоулінг918加油吧jia you baвперед! давай!

Абревіатури з цифр, побудовані за співзвучністю з англійською:

39Thank YouСпасибі8084BABYBABY505SOSSOS3707 LOVE(倒过来看)LoveЛюбов

Додаток 2

Китайські смайли

Таблиця № 2

Емоційні смайлиЗаписЕмоція або стан(N_n)Посмішка(^ _ ^)Посмішка , радість , щастя , кавай . Посмішка чоловіча\ (^ O ^) /Вау!(> _ <)Біль \ страх\ (O_O) /Велике здивуванняp (^ ^) qПобажання удачі(^ _ ^?)Не зрозумів? / Ви зрозуміли?(^ - ^) BЧи не так? / Привітаннях(-_-)Прихована злість((((((^ _ ^ ;)Не в своїй тарілці(~ O ~)Ти з глузду з'їхав\ (^ _ ^) /Радість(^ L ^)Щастя(* ^. ^ *)Збудженняm (. _.) mВибачення(. O. ')Зніяковіння('_')Серьйозний(N / / / n)Збентежений(O | o)Здивований(U_U)Вибачення(* O *)Неймовірно!(P_q)Сконфужений(/ _ \)Тане(* ¬ *)Тече слина(Y_Y)Глибокий сум(_)Фальшива посмішка($ V $)Жадібність(_)Що за?!(¬ _ ¬)Так, вірно (скептично)(^. ^)Посмішка жіноча(^ O ^)Пишу з-під столу\ (^ _ ^) /Радість(<_>) (V_v)Смуток(^ ^)Посмішка через силу(> _ <)Втома або категоричність(> _>) (<_ <)Скептичність <#"center">ЗнакЕмоціїНезручне становище, безвихідь, дійсно нестерпне або пригнічений почуття¯ ")Закрити обличчя, facepalm(=> <=)Роздратування

Похожие работы на - Особливості класифікації інтернет-лексики сучасної китайської мови

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!