Принципи комерційної діяльності

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  14,05 Кб
 • Опубликовано:
  2015-01-04
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Принципи комерційної діяльності

Зміст

ВСТУП

1.Принципи комерційної діяльності

2.Застосування основних принципів комерційної діяльності на прикладі гіпермаркета «Ашан»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку економіки, торгівля виконує функцію товарно-грошового обміну, відіграє важливу роль у реалізації соціальної політики, балансу реального сектору економіки, розширенні міжгалузевого обміну, та загалом є рушійною силою розвитку економіки загалом. Стабільна динаміка розвитку торгівлі та розвиток сучасних форм торгівлі потребує вдосконалення реалізації комерційних принципів цих підприємств як в теоретичному, так і практичному плані. Актуальність даної теми полягає в тому, щоб комерційні організації, застосовували принципи комерційної діяльності та розробляли нові підходи у їх реалізації.

Метою реферату є вивчення сутності та основних принципів комерційної діяльності.

Завдання реферату:

·розглянути сутність поняття «комерційна діяльність» та основні завдання даної дисципліни;

·дослідити основні принципи комерційної діяльності;

·проаналізувати історію діяльності гіпермаркета «Ашан» та виявити, які основні принципи комерційної діяльності були застосовані.

Обєктом реферату є основні принципи комерційної діяльності.

Предметом є аналіз принципів комерційної діяльності гіпермаркета «Ашан».

Питаннями сутності комерційної діяльності приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчених, зокрема В. Апопій, Г. Осовська, Ф. Хміль, Л. Дашков, В. Памбухчиянц.

1. Принципи комерційної діяльності

Сутність поняття «комерційна діяльність»

Термін комерція в перекладі з латинської (commercium) означає торгівля, проте, ототожнювати комерцію з торгівлею можливо лише у узькому значенні слова, зумовлений широким розвитком комерційних відносин у всіх сферах людської діяльності, новими механізмами, методами і засобами реалізації сучасних функцій сфери торгівлі.

У ринкових умовах пріоритетного значення набуває комерційна функція, реалізація якої повязана з:

пошуком конкурентоспроможних постачальників для підприємств,

-формуванням системи звязків,

організацією оптової купівлі-продажу товару,

маневруванням товарними ресурсами і запасами,

ефективною роздрібною реалізацією товарів,

після продажним обслуговуванням.

Всі ці елементи є органічними складниками змісту комерційної діяльності.

Комерційна діяльність покликана забезпечити реалізацію ще однієї важливої функції торгівлі - товарно-грошового обміну. Для забезпечення ефективного обміну в товарно-грошовій формі використовується складний арсенал комерційних методів і засобів: стимулювання збуту, оптимізація цін, прискорення оборотності, диверсифікація торгівельної діяльності, активізація роздрібного продажу тощо.

Отже, зміст комерційної діяльності включає теоретичні положення, форми виявлення, механізм дії конкретних відносин, методи, прийоми, засоби реалізації, провідних функцій торгівлі: комерційного забезпечення товарного обігу і товарно-грошового обміну.

Виконуючи пізнавальну функцію комерційна діяльність виконує такі завдання:

пояснює суть, зміст комерційних відносин, звязків, комерційних процесів, операцій комерційного ризику, їх взаємозвязок із зовнішнім середовищем і внутрішніми елементами комерційної діяльності;

-аналізує явища, закономірності, тенденції, характерні для сфери комерційної діяльності;

визначає стратегічні напрями та шляхи розвитку і підвищення ефективності комерційної діяльності .

Виконуючи методичну функцію комерційної діяльності виконує такі завдання:

проектування і побудова оптимальних моделей комерційної діяльності;

-вибір системи показників, обґрунтування розрахунків, інтерпретація і оцінка результатів комерційної діяльності;

оцінка і вимір комерційного ризику;

розробка прогнозів і їх використання в плануванні комерційної діяльності, проектуванні програм, стратегій.

Практична функція визначає низку наступних завдань

організація і управління комерційною діяльністю;

-технологія здійснення комерційних операцій з купівлі-продажу, експортно-імпортних, посередницьких операцій та їх регулювання;

оптова закупівля товарів за прямими контрактами на оптових фірмах, на товарних біржах, аукціонах, через посередників;

оптимізація товаропостачання, впровадження прогресивних форм постачання, формування оптимального асортименту;

формування ефективної інфраструктури внутрішнього ринку;

організація роздрібного продажу товарів, подання послуг;

підвищення культури торгівлі і якості обслуговування;

створення сприятливого психологічного мікроклімату в процесі комерційної діяльності;

оцінка ефективності комерційних операцій і всього процесу комерційної діяльності.

Основні принципи комерційної діяльності

Принципи - це вихідні положення, основні правила, які відображають природу комерційної діяльності і визначають особливості її організації на ринку товарів і послуг.

Принципи виражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організації взаємодії і побудови взаємовідносин суб'єктів ринку.

Можна виділити такі основні принципи комерційної діяльності: економічна свобода, конкурентоздатність, адаптованість, ризикованість, ефективність.

Принцип економічної свободи означає, що суб'єкти комерційної діяльності вільні у виборі об'єктів, форм і методів взаємодії, самостійно визначають масштаби й умови здійснення комерційних операцій, характер взаємовідносин, міру відповідальності. Реалізація цього принципу можлива лише в умовах ринкових відносин, коли відсутні ліміти, фонди, квоти, прикріплення покупців до постачальників, плани розподілу продукції, фіксовані ціни.

Створення умов і стимулів дії цього принципу у вітчизняній економіці дозволяє значно розширити й активізувати комерційну діяльність, прискорити та оптимізувати процес товарно-грошового обігу в народному господарстві.

Суть другого принципу - конкурентоздатності полягає в тому, що комерційна діяльність здійснюється в умовах монопольної конкуренції, тобто коли на ринку функціонує багато продавців з ідентичним асортиментом товарів. Ясно, що на такому ринку посилюється конкурентна боротьба. Свої конкурентні переваги продавці досягають методами як цінової конкуренції (зниження цін, сукупних витрат), так і нецінової - оптимізацією асортименту, впровадженням активних методів продажу, продовженням робочого часу, підвищенням рівня культури торгівлі.

Важливо підкреслити, що комерційна діяльність не тільки розвивається в конкурентних умовах, вона сама формує конкурентне середовище, активізує конкурентні сили, зміцнює конкурентні основи ринку товарів і послуг.

Реалізація принципу конкуренції вдосконалює і динамізує комерційну діяльність, підвищує якість обслуговування покупців, посилює вимоги до якості й цінності товару.

Адаптивність, як принцип комерційної діяльності, виражає спроможність її механізму пристосовуватися до ринкових умов, які постійно змінюються. Практично це означає впровадження гнучких форм і оперативних методів комерційної діяльності, адекватних ринковому середовищу і кон'юнктурній ситуації.

Обов'язковою умовою реалізації цього принципу є децентралізація регулювання комерційної діяльності, передача функцій планування, управління, формування зв'язків, регулювання відносин безпосередньо суб'єктами ринку.

Принцип адаптивності надає комерційній діяльності безперервності, постійності, що надзвичайно важливо для сталого функціонування сфери товарного обігу і забезпечення відтворювального процесу. Саме порушення принципу адаптивності може призвести до суттєвих деформацій на ринку в складних кон'юнктурних ситуаціях або до "паралічу" фази обміну на перехідних етапах.

Невід'ємним принципом комерційної діяльності є ризикованість. По суті, комерційної діяльності без ризику не буває. Для ризикової ситуації, в якій здійснюється комерційна діяльність, характерні:

·випадковий характер подій;

·зміна кон'юнктури ринку;

·невдосконаленість системи економічного і правового регулювання;

·не цивілізованість відносин.

Унаслідок цього над комерційними суб'єктами постійно нависає загроза зазнавання збитків, зменшення доходів або, навпаки, отримання неочікуваного прибутку.

Оскільки комерційну діяльність неможливо здійснити без ризику, то зусилля комерційного апарату повинні бути спрямовані на його мінімізацію. Це досягається шляхом прийняття обґрунтованих, оптимальних комерційних рішень, передавання ризику, страхування та ін.

Особливо варто підкреслити те, що намагання виключення ризику в комерційній діяльності невиправдані. По-перше, запобігання одного ризику може спричинити до виникнення другого, ще не безпечнішого ризику. Наприклад, відмова від закупівлі ризикованого товару сезонного виробництва може призвести до ризику дефіциту в міжсезонний період.

По-друге, потенційно високі прибуткові операції, як правило, перебувають у зоні підвищеного комерційного ризику. По-третє, відмова від ризику поглиблює пасивність, консерватизм, застій у комерційній діяльності.

Ефективність, як принцип комерційної діяльності, пов'язана власне з метою отримання прибутку. Однак суть цього принципу значно глибша. Річ у тому, що комерційна діяльність має багатоцільовий характер. Крім отримання прибутку, вона має на меті збільшення обсягів купівлі-продажу, прискорення обігу товарів, засвоєння і закріплення на конкретних ринках, формування іміджу фірми та ін.

Реалізація принципу ефективності залежить від багатьох факторів: від кваліфікації комерційного апарату, форм і методів господарювання, системи податків, доступності кредитів, величин цін і тарифів.

Також, для досягнення поставлених завдань комерційних організацій, необхідно керуватися наступними основними принципами:

-Нерозривний зв'язок комерції з принципами маркетингу.

-Гнучкість комерції, її спрямованість на облік постійно мінливих вимог ринку.

-Уміння передбачати комерційні ризики.

-Виділення пріоритетів.

-Прояв особистої ініціативи.

-Висока відповідальність за виконання прийнятих зобовязань по торговельних операціях.

-Націленість на досягнення кінцевого результату - прибутку.

Тісний зв'язок комерції з маркетингом визначається насамперед сутністю сучасної концепції маркетингу, що переважає на більшості ринків і втіленої в гаслі «Продавати потрібно тільки те, що можна продати». До середини поточного сторіччя діяла концепція маркетингу,робила основний упор на активізацію комерційних зусиль. Значення цієї концепції до теперішнього часу ще не втрачено в Україні. За допомогою маркетингу комерційні працівники, керівники підприємств отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові платити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби найбільш високий, де збут продукції підприємства може принести найбільший прибуток. За допомогою маркетингу визначають, у які види виробництва, яку область найбільше вигідно вкласти капітал, де заснувати нове підприємство.

Маркетинг дозволяє зрозуміти, яким чином виробник, підприємство повинне організувати процес збуту, упор на активізацію комерційних а своєї продукції, як треба проводити кампанію з просування на ринку нових виробів, будувати стратегію реклами і т. д.

Маркетинг дозволяє розрахувати різні варіанти ефективності витратна виробництво і реалізацію виробів та послуг, визначити, які видипродукції, продані конкретному споживачеві в певному регіоні,принесуть найбільшу віддачу на кожний рубль, вкладений у виробництво,транспортування, зберігання, рекламу, збут.

Сьогодні багато вітчизняних підприємств виходять на зовнішній ринок,починають діяти в незвичному господарському середовищі, де ринкові відносини досягли високого рівня розвитку. Однак, не опанувавши передовими методами маркетингу, такі підприємства приречені на невдачі в конкурентній боротьбі. Знання маркетингу дозволяють необхідним чином організувати роботу зі споживачем, об'єктивно оцінити своїх конкурентів, їх силу і слабкість,визначити порівняльні переваги в конкурентній боротьбі, правильно вибрати сегмент або «нішу» ринку, сферу господарської діяльності.

Гнучкість комерції повинна проявлятися насамперед у своєчасному обліку вимог ринку, для чого необхідно вивчати і прогнозувати товарні ринки, розвивати й удосконалювати збутову рекламу, а також впроваджувати в комерційну діяльність інновації, при необхідності - змінювати профіль діяльності, вносити зміни в організаційні структури комерції.

Уміння передбачати комерційні ризики є дуже важливим принципом для підприємця в сфері торгівлі. Ризик - це ступінь невизначеності результату. Комерційний ризик - це можливі збитки в комерційній роботі.

Він може бути визначений як сума збитків, яких зазнали внаслідок невірного рішення і витрат до його реалізації. Комерційний ризик може виникнути внаслідок інфляції, з погіршенням фінансового становища фірми, а також у результаті висновку ризикованої угоди, невиконання договірних зобов'язань контрагентами, пов'язаних з діями конкурентів, через знищення або псування вантажу при транспортуванні, від стихійних лих, від можливої нечесності працівників фірми. Крім того, комерційний ризик може виникнути через нестабільність соціально-політичної ситуації.

Виявляються ймовірні, малоймовірні і випадкові групи факторів ризику.

До імовірним ставляться добре відомі й очікувані підприємцем обставини; до малоймовірним - відомі фактори, ступінь прояву яких украй мала. У групу випадкових включаються чинники, які не враховувалися експертами. У ході аналізу експерти можуть давати оцінки про ймовірності виникнення різних величин втрат, про ймовірність припустимого й критичного ризику. За ступенем ризику виділяють припустимий ризик - імовірність втрати прибутку; критичний - імовірність втрати прибутку і недоотримання частини доходу; катастрофічний - можливість банкрутства.

Для того щоб зменшити ступінь імовірного ризику й одночасно забезпечити досягнення заданих рівнів рентабельності необхідно:

·провести пошук партнерів з достатніми фінансовими засобами і володіють інформацією про ринок. У разі успіху з ними доведеться розділити частину прибутку;

·звернутися до послуг зовнішніх консультантів-експертів, наприклад, для проведення науково обґрунтованих прогнозів зміни цін, попиту, дії конкурентів;

·утворити спеціальний резервний фонд для самострахування за рахунок частини прибутку;

·передати частину ризику іншим особам і організаціям шляхом страхування торгового бізнесу.

Комерційна діяльність без ризиків неможлива, однак, при її плануванні важливо передбачити вплив комерційного ризику. Для того щоб ризик був «зважений», необхідно використовувати максимально можливий обсяг інформації. Всебічний аналіз комерційної діяльності, фінансових результатів, ефективності партнерських зв'язків, всебічне дослідження ринку, ретельний підбір персоналу.

Виділення пріоритетів у комерційній діяльності не менш важливо, ніжу виробництві. Реалізація цього принципу передбачає постійне вивчення і знання всіх деталей комерційної діяльності.

Особиста ініціатива залежить безпосередньо від кожної людини,що працює в сфері комерції, і визначається не тільки особистими характеристиками, а й культурою праці особистості. Характеристики формують основу ділових якостей комерсанта. Під культурою праці на увазі певний рівень загальної організації праці, відмова від застарілих і сприйнятливість до нових, більш ефективних методів і прийомів спілкування з колегами і підлеглими, пошук і залучення в сферу праці нових науково-технічних досягнень, дбайливе ставлення до власності, а також готовність швидко сприймати все нове, що може вплинути на підвищення ефективності діяльності.

Висока відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань по торговельних операцій - це принцип, який створює репутацію комерсанту в діловому світі. Реалізація цього принципу - запорука ефективності комерційної діяльності.

Робота комерційної організації у сфері товарного обігу оцінюється за допомогою різних показників: об'єктом реалізації товарів,рівнем витрат обігу, показниками товарообігу та іншими.

Однак, найбільш точно відображають показники прибутку. Тому націленість комерційного підприємства на досягнення в кінцевому результаті прибуткує одним з основних принципів комерційної діяльності.

Отже, можна підсумувати, що принципів комерційної діяльності є безліч. Для підприємства головне виділити для себе найактуальніші та правильно використовувати їх для ефективного функціонування їхньої діяльності.

2. Застосування основних принципів комерційної діяльності на прикладі гіпермаркета «Ашан»

комерційний діяльність гіпермаркет

Історія "Ашану" тісно повязана з історією французької сімї Мюльє. Це найбагатша сімя у Франції. У світі вони відомі саме тим, що володіють мережею гіпермаркетів Auchan. Це своєрідний європейський Wal-Mart.

Але на той час, сімя Мюльє займалась виробництвом, а перші спроби у роздрібній торгівлі були не вдалими, тому ініціативу одного із членів сімї - Жерара Мюльєна ніхто не підтримав.

Ключовим моментом стала поїздка Жерара в США на семінар, присвячений роздрібній торгівлі. Саме там він дізнався про нову модель супермаркета. Суть полягала в тому, що створювався магазин з самообслуговуванням і стоянкою для автомобілів. Це давало йому кілька значних переваг:

- споживачі могли спокійно приїжджати на власних автомобілях, для того щоб здійснити покупки на цілий тиждень;

- самообслуговування виявилось набагато більш зручним. Люди могли спокійно ознайомитись з тим чи іншим товаром без участі продавця;

це давало змогу зекономити на персоналі і надати набагато більший асортимент товарів;

- як наслідок, в супермаркеті завжди були значні знижки, що приваблювало все нових та нових відвідувачів.

Мюльє зрозумів, що за супермаркетом майбутнє. Він вирішив, що варто спробувати відкрити свій у Франції. Тут був використаний принцип особистої ініціативи, адже Мюльє зрозумів, що за такими гіпермаркетами майбутнє і він швидко почав навчатися та сприймати нову для себе інформацію та технології.

липня 1961 року відкрив свої двері перший магазин "Ашан" у Франції.

Правда, засновникові «Ашану» Жерарові Мюльє довелося почати бізнес з партнером (хоч це і суперечило принципам сімї). Чому? Вся річ у тім, що в сімї поставились з деякою недовірою до нової ідеї. Вони вважали її надто ризикованою і вирішили спробувати її окремо від основного бізнесу. Якщо провалиться - то втрати будуть меншими. На щастя Жерарові вдалося знайти партнера - ним став промисловець Мішель Сегар, який вклав у "Ашан" 600 тисяч франків за 50% частку в компанії. Так Мішель і Жерар відкрили перший супермаркет у Франції.

Попри труднощі перших років, коли було зроблено безліч помилок, а втрати склали більше 200 тисяч франків (це просто велетенська сума для маленького - всього 600 квадратних метрів - супермаркету), Жерар відстояв своє починання перед сімєю. Його батько сказав, що дає йому рівно три роки на те, щоб магазин став прибутковим.

Це були три роки дуже активної роботи. По-перше, за власним бажанням бізнес покинув Мішель Сегар. Він сам хотів цього. Окрім того в сімї Мюльє не дуже позитивно ставились до того, щоб в майбутньому він став часткою їхнього сімейного бізнесу. По-друге Жерар почав навчатися у досвідчених продавців. Саме вони розповіли йому про правильну викладку товару, про те, як ставити знижки на продукцію. І саме ці цінні поради стали ключовими для молодого підприємця. Використання принципу - виділеня пріоритетів, допомогло молодому підприємцю навчитися нових деталей управління комерційним підприємством.

"Ашан" починає продавати товари надзвичайно дешево. Він стає європейським Wal-Mart. Звісно, це не могло не привабити нових відвідувачів у магазини. Продажі почали підвищуватись, а у 1967 році в місті Ронке відкрився велетенський гіпермаркет Auchan. Він займав площу у 12 тисяч квадратних метрів. З цього моменту стало зрозуміло, що відкриття "Ашан" виправдовує свій задум на той час і, з вище сказаного, можна побачити яскравий приклад, саме принципу ризикованості.

З розвитком мережі розвивався і мерчандайзинг. Магазини Auchan завжди намагалися брати на озброєння всі нові тенденції в торгівлі. У 1977 році Auchan починає преміювати своїх співробітників акціями компанії. В результаті в руках працівників компанії опиняється порядку 17% всіх акцій "Ашан".

У 1981-му році зявляється перший магазин за межами Франції. Це був гіпермаркет Alkampo, який відкрив свої двері в Іспанії. Потім були інші європейські країни. Сьогодні "Ашан" займає серйозні позиції у Франції, Іспанії, Росії, Італії, Португалії, Люксембургу, Польщі, Аргентині, Угорщині, Марокко, Китаї, Тайвані, Румунії та Мальті. А у 2008-му році перший гіпермаркет "Ашан" відкрив свої двері у Києві.

Також, варто зазначити, що тут, мають місце принцип ефективності та принцип націленості комерційного підприємства на досягнення в кінцевому результаті. Адже саме ці принципи і спонукали Жерара Мюльє на відкриття гапермаркета «Ашан» .

ВИСНОВКИ

З розвитком підприємництва та ринкових відносин докорінно чином змінюються принципи і методи комерційної роботи і формування товарних ресурсів. В основі формування товарних ресурсів лежить перехід від централізованого їх розподілу до вільного продажу на біржах та ярмарках, розвиток прямих господарських зв'язків з виробниками товарів,підвищення ролі договорів постачання. Нові принципи формування товарних ресурсів кардинально міняють характер, зміст і оцінку роботи комерційного апарату.

Організація комерційної діяльності на сучасному етапі повинна проводиться на якісно новому професійному рівні на основі використання світового досвіду.

Знання основ комерційної діяльності повинно забезпечити будь-якого підприємця - ким би він не був за фахом і яке службове місце ні займав - умінням зіставляти потреби ринку з результатами власної роботи і досягати при цьому комерційного успіху.

Отже, проаналізувавши дослідження низки фахівців щодо комерційної діяльності, ми можемо підсумувати, що разом з такими основними принципами як: економічна свобода, конкурентоздатність, адаптованість, ризикованість, ефективність, застосовуються і більш конкретні принципи комерційної діяльності, що дають підприємству ефективно конкурувати на ринку. Адже комерційна діяльність - це діяльність, яка в умовах конкурентного середовища спрямована на організацію та управління процесами купівлі-продажу для задоволення попиту споживачів та збільшення капіталізації її суб'єкта. У комерційній діяльності використовують маркетингові технології, що зумовлено спільною спрямованістю на задоволення потреб споживачів.

Список використаних джерел:

1. Апопій В.В. Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгі-влі України/ В.В. Апопій// Вісник Дон НУЕТУ. - Сер.: Економічні науки. - 2005. - №4. - С. 153-163.

2. Беляевский И.К. Основы коммерции: учебно-практ. пособ. / Московский государст-венный университет экономики, статистики и информатики. - М. : Изд-во МЭСИ, 2010. - 129 с.

4. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли. - 5-ое изд. / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. - М. : Информационно- внедренческий центр"Маркетинг", 2011. - 448 с.

5. ДСТУ4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - 236 с.

6. Комерційна діяльність: підручник/ за ред. проф. В.В. Апопія. - К. : Вид-во"Знан-ня", 2008. - 558 с.

8. Маркетинг и сбыт/ Питер Винкельманн. - М. : Изд. дом. Гребенникова, 2010. - 668 с.

9. Марченко И.С. Системный подход к управлению коммерческой деятельностью ор-ганизаций// Вестник МГТУ. - 2010. - Т. 13, №1. - С. 27-30.

10. Організація торгівлі: підручник/ В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін. / за ред. В.В. Апопія. - 3-тє вид., [перероб. та доп.]. - К. : Вид-во ЦУЛ, 2009. - 632 с.

11. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навч. посібн. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К. : Вид-во"Кондор", 2011. - 664 c.

12. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник/ Ф.П. Половцева. - М. : Изд-во ИНФРА-М, 2008. - 248 с.

13. Русева О.Н. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятия / О.Н. Русева, А.С. Балан// Труды Одесского политехнического университета. - 2011. - Вып. 2 (20). - С. 1-4.

15. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник/ Ф.І. Хміль. - 2-ге вид., [перероб. та доп.]. - К. : Академвидав, 2009. - 346 с.

Похожие работы на - Принципи комерційної діяльності

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!