Фінансова діяльність комерційних банків

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  41,49 kb
 • Опубликовано:
  2011-05-03
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фінансова діяльність комерційних банків

Вступ

Банківська система - одна з найважливіших і невідємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшло паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона управляє в державі системою платежів і розрахунків; велику частину своїх комерційних операцій здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; разом з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їх обороту, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що знаходиться в обігу. Стабілізація ж зростання грошової маси - це застава зниження темпів інфляції, забезпечення постійності рівня цін, досягши якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

Сучасна банківська система - це сфера багатообразних послуг своїм клієнтам - від традиційних депозитний-позикових і розрахунковий-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д.).

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. Зявляються новий вигляд фінансових установ, нові кредитні установи, інструменти і методи обслуговування клієнтури. Саме тому дослідження фінансової діяльності комерційних банків є досить актуальним.

Обєктом даної курсової роботи є фінансова діяльність комерційних банків.

Предметом роботи є безпосередньо різні види операцій, що проводять комерційні банки, а також фінансовий стан останніх.

Метою курсової роботи є визначення місця комерційних банків в банківській системі України та значення їх фінансової діяльності в умовах становлення ринкової економіки.

В ході написання даної роботи відповідно до мети ми намагалися вирішити слідуючи:

дослідити поняття комерційний банк як економічну одиницю;

визначити та дати характеристику основним банківським операціям;

проаналізувати теоретичний аспект фінансового стану комерційного банку.

Наша курсова робота складається з трьох розділів.

Перший розділ визначає суть комерційного банку, його характерні ознаки, принципи, функції та організаційний устрій.

В другому розділі практично розглянуто фінансову діяльність банку на прикладі Державного Ощадного банку України.

В третьому розділі дається характеристика пасивним, активним та комісійним банківським операціям.

Розділ четвертий розкриває шляхи оцінки фінансового стану комерційного банку, а також визначає основні характеристики, що формують капітал банку.

При написанні курсової роботи ми використали наступні джерела: підручники В.М. Гринькової, А.Г. Загороднія, Т.М. Журавель, Г.О. Партина, А.Г. Голуб, Сачка М.І. - науковців, які зробили великий внесок у розбудову національної науки як теорії фінансів загалом, так і фінансів підприємств, а також виданням своїх праць сприяють вдосконаленню знань банківської справи.

Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика комерційних банків

1.1 Поняття комерційного банку

Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платності і терміновості.

Основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Разом з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові і кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. Але банки як субєкти фінансового ринку мають дві істотні ознаки, що відрізняють їх від всіх інших субєктів.

По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобовязаннями: вони розміщують свої власні боргові зобовязання (депозити, ощадні сертифікати і ін.), а мобілізовані таким чином засоби розміщують в боргові зобовязання і цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, які не випускають своїх власних боргових зобовязань.

По-друге, банки відрізняє ухвалення на себе безумовних зобовязань з фіксованою сумою довга перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, повязані із зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів.

В Україні створення і функціонування комерційних банків ґрунтується на Законі України Про банки і банківську діяльність. Відповідно до цього закону банки України діють як універсальні кредитні установи, що здійснюють широкий круг операцій на фінансовому ринку: надання різних по видах і термінах кредитів, покупка-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти, залучення засобів у внески, здійснення розрахунків, видача гарантій, порук і інших зобовязань, посередницькі і довірчі операції і т.п.

В Україні банки можуть створюватися на основі будь-якої форми власності - приватною, колективною, акціонерною, змішаною. Не виключається можливість створення банків, заснованих виключно на державній формі власності, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснювати свою діяльність на комерційній основі. Для формування статутних капіталів українських банків допускається залучення іноземних інвестицій. Під банками за участю іноземних інвестицій розуміються:

сумісні банки, тобто банки, статутної капітал яких формується за рахунок засобів резидентів і нерезидентів;

іноземні банки - банки, статутної капітал яких формується за рахунок нерезидентів;

- філії банків-нерезидентів.

Рішення про відкриття кожного окремого банку за участю іноземних інвестицій ухвалюється Радою директорів Національного Банку України. НБУ встановлює ліміт участі іноземного капіталу в банківській системі країни. Обмеження на участь іноземного капіталу переслідують мету створити найбільш сприятливі умови для становлення вітчизняних комерційних банків і захисту від експансії зарубіжних банків.

За способом формування статутного капіталу банки підрозділяються на акціонерні (відкритого і закритого типу) і пайові. Можливість створення банків, що належать одній особі (юридичному або фізичному) виключається чинним законодавством, згідно якому статутний капітал банку формується із засобів не менші три учасники.

Якщо на початковому етапі реформування кредитної системи комерційні банки створювалися головним чином на пайовій основі, то для нинішнього етапу характерне перетворення пайових банків в акціонерні і створення нових банків у формі акціонерних суспільств. Для акціонерного суспільства характерний, що власником його капіталу виступає саме суспільство, тобто банк. А пайові комерційні банки власниками свого капіталу не є, оскільки кожен з пайовиків зберігає право власності на свою частку капіталу. Пайові комерційні банки організовані на принципах суспільства з обмеженою відповідальністю, тобто суспільства відповідальність кожного пайовика обмежена межами його внеску в загальний капітал банку. Розширення статутного фонду може здійснюватися як за рахунок внесення учасниками додаткових внесків, так і за рахунок вступу до банку нових учасників. Питання про вступ нових учасників і розміри їх внеску до статутного фонду банку вирішується на загальних зборах учасників.

У банків, що функціонують як акціонерне суспільство, статутний капітал роздільний на певне число акцій рівної номінальної вартості, що розміщуються серед юридичних і фізичних осіб. Акціонери не мають права вимагати від банку повернення цього внеску, що підвищує стійкість і надійність банку і створює для банку міцні основи для управління його ліквідністю. Акціонерні банки бувають закритого і відкритого типів. Акції закритих банків можуть переходити з рук в руки тільки з відома більшості акціонерів. Акції банків відкритого типу можуть переходити з рук в руки без згоди інших акціонерів і розповсюдяться в порядку відкритої підписки. Підписка на цінні папери вважається відкритою, якщо список покупців цінних паперів не затверджується заздалегідь засновниками або керівними органами банку-емітента, і в результаті ці папери може придбати будь-яка особа. Відкрита підписка вимагає від банку широкої інформації про свою діяльність.

1.2 Принципи діяльності та функції комерційних банків

Першим і основоположним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реальних наявних ресурсів.

Робота в межах реальних наявних ресурсів означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і добиватися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих ним ресурсів. Перш за все, це відноситься до термінів тих і інших. Так якщо банк привертає засоби головним чином на короткі терміни, а вкладає їх переважно в довгострокові позики, то його ліквідність виявляється під загрозою. Наявність в активах банку великої кількості позик з підвищеним ризиком вимагає від банку збільшення питомої ваги власних засобів в загальному обємі його ресурсів.

Другим найважливішим принципом, на якому базується діяльність комерційних банків, є економічна самостійність, тобто економічна відповідальність банку за результати своєї діяльності. Економічна самостійність припускає свободу розпорядження власними засобами банку і привернутими ресурсами, вільний вибір клієнтів і вкладників, розпорядження доходами банку.

Чинне законодавство надає всім комерційним банкам економічну свободу в розпорядженні своїми фондами і доходами. Прибуток банка, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, розподіляється відповідно до рішення загальних зборів акціонерів. Воно встановлює норми і розміри відрахувань до різних фондів банку, а також розміри дивідендів по акціях.

За своїми зобовязаннями комерційний банк відповідає всіма засобами, що належать йому, і майном, на які може бути накладене стягнення. Всі ризики від своїх від своїх операцій комерційний банк бере на себе.

Третій принцип полягає в тому, що взаємини комерційного банку з своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. Надаючи позики, комерційний банк виходить перш за все з ринкових критеріїв прибутковості, риски і ліквідності.

Четвертий принцип роботи комерційного банку полягає в тому, що регулювання його діяльності може здійснюватися тільки непрямими економічними (а не адміністративними) методами. Держава визначає лише правила гри для комерційних банків, але не може давати їм наказів.

Однією з важливих функцій комерційного банку є посередництво в кредиті, яке вони здійснюють шляхом перерозподілу грошових коштів, підприємств, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондів, і грошових доходів приватних осіб. Особливість посередницької функції комерційних банків полягає в тому, що головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником. Перерозподіл ресурсів здійснюється по горизонталі господарських звязків від кредитора до позичальника, за допомогою банків без участі проміжних ланок в особі вищестоящих банківських структур, на умовах платності і поворотності. Плата за віддані і отримані у позику засоби формується під впливом попиту і пропозиції позикових засобів. В результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів в господарстві, відповідне ринковому типу відносин.

Значення посередницької функції комерційних банків для успішного розвитку ринкової економіки полягає в тому, що вони своєю діяльністю зменшують ступінь риски і невизначеності в економічній системі. Грошові кошти можуть переміщатися від кредиторів до позичальників і без посередництва банків. Проте при цьому різко зростають ризики втрати грошових коштів, що віддаються в позику, і зростають загальні витрати по їх переміщенню, оскільки кредитори і позичальники не обізнані про платоспроможність один одного, а розмір і терміни пропозиції грошових коштів не співпадає з розмірами і термінами потреби в них. Комерційні банки привертають засоби, які можуть бути віддані в позику, відповідно до потреб позичальників і на основі широкої диверсифікації своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених в банці.

Друга найважливіша функція комерційних банків - стимулювання накопичень в господарстві. Комерційні банки, виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні ресурси, винні не тільки максимально мобілізувати наявні в господарстві заощадження, але і формувати достатньо ефективні стимули до накопичення засобів. Стимули до накопичення і заощадження грошових коштів формуються на основі гнучкої депозитної політики комерційних банків. Крім високих відсотків, що виплачуються по внесках, кредиторам банку необхідні високі гарантії надійності приміщення накопичених ресурсів в банк. Створенню гарантій служить формування фонду страхування активів банківських установ, депозитів в комерційних банках.

Разом із страхуванням депозитів важливе значення для вкладників має доступність інформації про діяльність комерційних банків і про ті гарантії, які вони можуть дати. Вирішуючи питання про використання засобів, що є у кредитора, він повинен мати достатню інформацію про фінансовий стан банку, щоб самому оцінити ризик майбутніх вкладень.

Третя функція банків - посередництво в платежах між окремими самостійними субєктами.

У звязку з формуванням фондового ринку отримує розвиток і така функція банків, як посередництво в операціях з цінними паперами. Банки мають право виступати як інвестиційні інститути, які можуть здійснювати діяльність на ринку цінних паперів як посередник; інвестиційного консультанта; інвестиційної компанії і інвестиційного фонду. Виступаючи як фінансовий брокер, банки виконують посередницькі функції при купівлі-продажі цінних паперів за рахунок і за дорученням клієнта на підставі договору комісії або доручення.

Як інвестиційний консультант банк надає консультаційні послуги своїм клієнтам з приводу випуску і звернення цінних паперів. Якщо банк бере на себе роль інвестиційної компанії, то він займається організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій по їх розміщенню на користь третьої особи; купівлею-продажем цінних паперів від свого імені і за свій рахунок, зокрема шляхом котирування цінних паперів, тобто оголошуючи на певні цінні папери ціни продавця і ціни покупця, по яких він зобовязується їх продавати і купувати. Коли банк розміщує свої ресурси в цінні папери від свого імені і всі ризики, повязані з таким розміщенням, всі доходи і збитки від зміни ринкової оцінки придбаних цінних паперів відносяться за рахунок акціонерів банку, то він виступає як інвестиційний фонд. Необхідною умовою виконання ролі інвестиційного фонду є наявність в штаті банку фахівців з роботи з цінними паперами, що мають кваліфікаційний атестат Міністерства фінансів України, що дає право на здійснення операцій із залученням засобів громадян.

Розділ 2. Особливості фінансової діяльності банків на прикладі Державного ощадного банку України

2.1 Залучення коштів населення та юридичних осіб. Кредитна політика

комерційний банк інкасація кредитний

Відкрите акціонерне товариство Державний ощадний банк України працює на українському фінансовому ринку понад десять років, надаючи повний спектр банківських послуг своїм клієнтам. У минулому році банк зберіг ефективну динаміку розвитку, набувши додаткового досвіду та відкривши нові перспективи.

За підсумками минулого року прибуток Ощадбанку склав 1,8 млн. грн., активи збільшились практично на 50%. У 2009 році 45 млн. грн. було спрямовано на формування резервів під активні операції, обсяг кредитних вкладень збільшився на 15% і склав 1,4 млрд. грн.

Стратегія розвитку банку базується на розумінні того, що лідерами на ринку послуг можуть бути тільки універсальні банки. Саме тому Ощадбанк працює над поліпшенням якості послуг, що надаються клієнтам, впровадженням нової корпоративної культури, орієнтованої на потреби клієнтів. Ощадбанк продовжував розвивати комплекс банківських послуг та розширювати спектр надаваних послуг, що сприяло збільшенню клієнтської бази.

Сьогодні Ощадбанк входить до групи провідних банків України і залишається лідером за обсягом вкладів населення. Державний ощадний банк України - єдиний у країні банк, що має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів та їх видачу за першою вимогою.

Стабільність - основна риса, яка вигідно вирізняє Ощадбанк з-поміж інших українських банків і дає змогу займати провідні позиції. Нам довіряють і приватні підприємці, і пересічні громадяни, і корпоративні клієнти - підтвердженням цього є переведення на обслуговування до Ощадбанку рахунків Пенсійного фонду України, Укрпошти.

Ощадбанк залишається відкритим і доступним, прозорим для всіх своїх клієнтів та партнерів.

Сподіваємось, що взаємна довіра та розуміння сприятимуть успіхам як банку, так і його клієнтів.

Ощадна справа - діяльність, безпосередньо повязана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Розвиток Ощадбанку в нових умовах вимагав, і вимагає досі, першочергового вирішення складних проблем, що склалися історично, та підтримання традиційного іміджу його роботи як державного банку в умовах зростаючої конкуренції з комерційними банками.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних послуг України та є орієнтиром Ощадбанку на обслуговування фізичних осіб.

Ощадбанк підтвердив свою репутацію бездоганного ділового партнера, здатного виконувати взяті на себе зобовязання, незалежно від впливу зовнішніх чи внутрішніх факторів. За час свого існування Ощадбанк не проводив агресивної ринкової політики та, керуючись принципами здорового консерватизму, поступово повертає свою лідируючу позицію на фінансовому ринку України. Нині Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Серед пріоритетів банку - зміцнення позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної активності. Традиційно займаючи лідируючу позицію на ринку вкладів населення, Ощадбанк продовжує залучати тимчасово вільні кошти клієнтів і забезпечує вигідні умови зберігання. Свідченням довіри та зацікавленості клієнтів є постійне зростання коштів на вкладних рахунках.

Так, минулого року залишки по вкладах фізичних осіб в установах банку зросли на 33,4% і на 1 січня 2010 року становили 2 814,3 млн. грн., у т.ч. в національній валюті - на 33,5% і досягли 2 520,7 млн. грн., в іноземній валюті - на 32,3% і 293,6 млн. грн. відповідно. Залишки вкладів до запитання збільшились на 35,6% і на 01.01.2010 р. становили 1843,2 млн. грн., а строкових - на 29,4% і становили 971,1 млн. грн. Ощадбанк піклується про своїх клієнтів і пропонує різноманітні ефективні форми заощаджень. До того ж ми намагаємось зберегти пріоритетні цінові умови для найменш соціально захищених верств. Сьогодні банк пропонує своїм вкладникам-фізичним особам можливість відкриття одинадцяти видів строкових вкладів. В національній валюті це: Депозитний, Строковий пенсійний, Авансовий, Накопичувальний ощадний, Туристичний, Преміальний, Шкільний В іноземній валюті: Депозитний, Накопичувальний ощадний, Накопичувальний-євро, Авансовий-15.

Кошти вкладників залучались та залучаються також на поточні рахунки в національній та іноземній валютах, на поточні пенсійні рахунки. Клієнти можуть вибрати найбільш зручну для себе форму вкладення вільних коштів, скориставшись при цьому додатковими можливостями, які пропонує банк.

Маючи на меті розвиток довготривалих партнерських взаємовідносин, Ощадбанк пропонує вигідні умови співробітництва з юридичними особами. Свідченням зацікавленості клієнтів нашого банку є те, що кошти юридичних осіб на рахунках, відкритих в його установах, зросли в минулому році більш як у два рази, або на 487,4 млн. грн. їх обсяг на 01.01.2010 р. становив 815,5 млн. грн.

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України в Ощадному банку протягом 2009 року зросли у 8 разів (на 324,9 млн. грн.) і на кінець року становили 370,5 млн. грн.

Цей приріст відбувся за рахунок переходу на обслуговування до Ощадбанку Пенсійного фонду України та УДППЗ Укрпошта, що стало ще одним доказом довіри до державного банку. Ощадбанк і надалі піклуватиметься про своїх клієнтів-вкладників, постійно пропонуючи зручні умови співробітництва.

Кредитна політика. Минулий рік підтвердив, що в умовах стабілізації економіки та зростання ділової активності підприємства та приватні особи дедалі частіше звертаються до такої актуальної банківської послуги, як кредитування.

Ощадбанк докладає максимум зусиль, щоб задовольнити зростаючі потреби клієнтів, і тому постійно розвиває спектр кредитних послуг. Намагаючись зацікавити клієнтів, фахівці Ощадбанку розробили та запровадили нові види кредитних продуктів. Це - Кредит фізичним особам на придбання нового автомобіля, Кредит на придбання нового транспортного засобу з використанням банківської платіжної картки, Заощаджуй - та відпочивай в кредит. Про зацікавленість клієнтів, популярність продуктів свідчить той факт, що за шість місяців 2009 року обсяги кредитів, наданих в рамках цих продуктів, зросли майже в 19 разів.

Кредитна політика Ощадбанку спрямована на забезпечення високої надійності та дохідності кредитних операцій, мінімізацію ризиків, диверсифікацію кредитного портфеля за секторами та галузями економіки.

Загальна сума кредитного портфеля станом на 01.01.2010 складала понад 1,8 млрд. грн., що на 15%, більше, ніж на той же проміжок часу в попередньому році.

За підсумками року від кредитування отримано дохід у розмірі 341,5 млн. грн., або 52,7% від загальної суми доходів банку. Таким чином, ефективність кредитних вкладень порівняно з попереднім роком збільшилась.

Незважаючи на те, що за звітний рік Ощадбанк видав на 30,4% кредитів менше, ніж у 2008 році, якість їх значно покращилась. Це свідчить про високопрофесійний підхід до видачі кредитів, а також про здійснення постійного моніторингу за діючими кредитами.

Постійному зменшенню частки неповернутих кредитів сприяє, зокрема, те, що працівники банку успішно опанували методологію аналізу конюнктури товарних ринків. Такий підхід дозволяє отримувати надійні експертні оцінки щодо можливості прибуткової реалізації товарів, під закупівлю яких дається кредит.

Зважаючи на перспективність такого виду банківських послуг, як кредитування, Ощадбанк має на меті й надалі розвивати цей перспективний напрям.

2.2 Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій

Ощадбанк здійснює розрахункове і касове обслуговування своїх клієнтів, керуючись такими головними принципами, як оперативність та надійність, забезпечуючи якісні умови обслуговування. Клієнтам банку гарантується не лише надійне збереження та ефективне використання коштів, а й оперативність та чіткість у проведенні операцій за рахунками. Оплата платіжних документів завдяки електронному забезпеченню здійснюється за один операційний день.

На обслуговуванні в Ощадбанку станом на 01.01.2010 р. перебувало 113789 підприємств і організацій.

Слід зазначити, що за звітний рік кількість господарських організацій, що обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 6%, субєктів підприємницької діяльності - на 19%, орендарів і фермерів - на 23%. Загальна кількість підприємств та організацій, які обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 2,8%.

Як соціально спрямований банк Ощадбанк продовжує обслуговування установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2010 більш як 160 філій Ощадбанку обслуговують органи Держказначейства по видатках, близько 140 філій банку здійснюють розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів. Також забезпечується касове обслуговування 1,8 тис. установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету, та 6,8 тис. організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Ощадбанк превалює серед інших за обсягами переказів готівки. Ось і минулого року надання послуги з переказу готівки у національній валюті в межах України значно активізувалось. Протягом року нею скористались 62 тис. клієнтів (майже на 7% більше порівняно з 2008 роком), переказавши 16,8 млн. грн. Сума комісійної винагороди, отриманої установами банку від здійснення переказів готівки, склала понад 263,1 тис. грн. Проведені в минулому році маркетингові дослідження підтвердили, що більшість клієнтів знають Ощадбанк як місце оплати комунальних платежів і продовжують їх сплачувати у найближчій до помешкання установі банку. Отож, приймання готівкових платежів клієнтів, як і в попередні роки, залишається важливим джерелом надходження готівки до кас банку. Загальна сума платежів, прийнятих установами банку в 2009 році, становить 8 105 011 тис. грн., що на 487 549 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Питома вага таких надходжень у загальній сумі надходжень готівки становить 62,3%. Ощадбанк, залишаючись соціально спрямованим банком із розгалуженою філійною мережею, докладає максимум зусиль до створення якісних умов обслуговування пенсіонерів.

Станом на 01.01.2010 через установи банку одержують пенсії понад 1,7 млн. пенсіонерів. Це на 9,7% більше, ніж у попередньому році. Крім того, понад 500 тис. громадян отримують в установах банку грошові допомоги та інші соціальні виплати.

Ощадбанк реалізовує зарплатні проекти. Заробітну плату через поточні рахунки в установах банку безготівковим шляхом отримують майже 915 тис. працівників, у т.ч. 301 тис. працівників бюджетної сфери. Виплата заробітної плати через вкладні рахунки в установах банку здійснюється працівникам 10 456 підприємств та організацій, з них 4 061 бюджетних установ.

Продовжується робота з Державним центром зайнятості з виплати через поточні рахунки в установах банку допомоги по безробіттю. Протягом 2009 року суми цих виплат становили 767 908 тис. грн., що на 221 517тис. грн. більше, ніж у 2008 році.

По системі банку укладено 42 306 угод (проти 38 533 у 2008 р.) на приймання різних видів платежів на користь підприємств, установ та організацій за надані послуги, виконані роботи та реалізовані товари.

В установах банку діє 611 угод з надання послуг щодо відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах.

Протягом звітного року установи банку активно працювали на ринку розповсюдження лотерейних білетів з операторами лотерей Українська національна лотерея, М.С.Л., Телефортуна. Серед населення розповсюджено білетів лотерей на 49077 тис. грн. Реалізовано 183,7 тис. білетів благодійної грошової миттєвої лотереї Ощадбанк - дітям України на суму 74 тис. грн. За рахунок коштів від проведення благодійної лотереї в минулому році надано матеріальну допомогу Таращанській школі-інтернату Київської області.

На сьогоднішній день у системі Ощадбанку функціонують 434 підрозділи інкасації та перевезення цінностей. Вони обслуговують 5314 філій підвідомчої мережі та майже 3000 підприємств різних форм власності. Кількість маршрутів служби інкасації - понад 3200. Розширюється спектр послуг, які надають клієнтам підрозділи інкасації Ощадбанку. У структурі цих послуг 52% займає інкасація готівки, 37% - перевезення готівки та цінностей і 11% - інші послуги.

Що стосується банківських операцій, то виважена та обґрунтована політика Державного ощадного банку України при здійсненні операцій на ринку державних цінних паперів не тільки сприяла формуванню і підтриманню достатнього обсягу вкладень в державні цінні папери з урахуванням вимог, визначених внутрішніми положеннями банку, ринкових ставок дохідності і стану ліквідності, але й дала можливість зміцнити позиції банку та підтвердити статус найбільшого оператора ринку державних цінних паперів. Зокрема, в минулому році Ощадбанк забезпечив реалізацію двох випусків державних казначейських зобовязань.

Оптимізація структури портфеля державних цінних паперів здійснювалась у напрямі забезпечення адекватного співвідношення між ставкою дохідності та строками погашення з урахуванням особливостей випуску та обігу інструменту, а також особливостей регулювання та діяльності банку.

Станом на 01.01.2010 загальний обсяг вкладень у державні цінні папери становив 1 280 млн. грн., середньозважена дохідність портфеля - 10,68%.

Розміщення коштів на міжбанківському ринку розглядається банком головним чином як інструмент управління поточною ліквідністю та здійснення операцій з метою отримання додаткового прибутку.

Протягом 2009 року Ощадбанк здійснював проведення операцій на міжбанківському кредитному ринку з банками-резидентами та банками-не-резидентами з урахуванням діючих нормативних документів.

У 2009 році Ощадбанк залишався також активним учасником ринку FOREX.

У 2009 році Ощадбанк виступав активним учасником грошового та валютного ринків України. Щоб задовольняти всім вимогам до сучасного банку, фахівці Ощадбанку протягом року розробляли, запроваджували та здійснювали контроль операцій неторгового характеру. Весь спектр таких послуг - грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, компенсаційні виплати, валютнообмінні операції та операції з чеками - надавався з дотриманням критеріїв якості, швидкості, прозорості.

Великою популярністю у населення користувались грошові перекази. У 2009 році Ощадбанк продовжував здійснення переказів коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів через систему коррахунків та за допомогою міжнародних платіжних систем. Також обслуговувались виплати соціального характеру. Загальний обсяг переказів у 2009 р. становив 878,18 млн. грн.

З метою удосконалення послуг по системі Western Union у минулому році було розроблено технологію надання звітності, введено в експлуатацію нове програмне забезпечення по формуванню консолідованої звітності. Відкрито близько 250 нових пунктів з приймання/видачі грошових переказів.

Із серпня 2009 року введено в експлуатацію міжбанківський продукт по здійсненню швидких переказів неторгового характеру на базі системи MIGOM у доларах США та російських рублях. До кінця року до системи було підключено 385 агентських пунктів у всіх регіонах України.

Укладено Угоду про здійснення прискорення переказів у межах кореспондентських відносин з Армагробанком (Вірменія) між Вірменією та Україною. Відкрито 453 пункти приймання/видачі грошових переказів за цією Угодою.

З метою розширення спектра послуг та збільшення дохідності проводиться робота з підписання угод з Науризбанком (Казахстан) та компанією Express Money LTD (країни Південно-Східної Азії) по здійсненню прискорених міжнародних переказів.

Банк продовжував компенсаційні виплати Австрійського фонду Примирення, миру та співробітництва відповідно до угоди з УНФ Взаєморозуміння та примирення колишнім вязням гетто і нацистських концтаборів: більше 85% одержувачів в Україні є клієнтами Ощадбанку.

Установи банку здійснювали валютнообмінні операції через власну мережу операційних кас та пунктів обміну іноземної валюти, задовольняючи потреби клієнтів у всіх регіонах України. Обсяги операцій за 2009 рік склали майже 1,3 млрд. грн.

Банк є одним з найбільших операторів по операціях з дорожніми чеками ТНОМАS СООК та АМЕRIСАN ЕХРRESS, здійснює операції приймання та інкасо комерційних та іменних чеків від фізичних та юридичних осіб.

Банк також реалізовує населенню пластикові дорожні чеки VISA TRAVEL-МОNЕY CASH РАSSРОRТ, що дає змогу клієнтам спростити отримання готівки в місцевій валюті в будь-якій країні світу через систему банкоматів компанії VISA.

У 2006 році інтенсивно розвивався ринок платіжних карток міжнародних платіжних систем. Ощадбанк залишався його активним учасником як член міжнародних платіжних систем VISA International та MaterCard.

Банком емітовано більше 178 тис. карток та відкрито понад 171 тис. карткових рахунків. Залишок коштів на картрахунках становив понад 41 млн. грн., розмір відкритих кредитних ліній - понад 18 млн. грн. Ощадбанк продовжував цілеспрямовану роботу з впровадження зарплатних карткових проектів. Протягом 2009 року впроваджено 1044 зарплатних проекти, кількість виданих карток сягнула майже 100 тис, за пенсійними проектами видано більше 12,5 тис. карток.

Понад 1700 установ Ощадбанку здійснюють операції видачі готівки (cash-advance) за картками міжнародних платіжних систем МasterCard та VISA, встановлено 63 банкомати, 918 РОS-терміналів та 817 імпринтерів. Це істотно розширює можливості користувачів пластикових карток, створює реальні передумови для розвитку клієнтської бази. Банк високо цінує своїх клієнтів і тому постійно підвищує якість обслуговування, розробляє та впроваджує маркетингові акції для різних цільових аудиторій. Дбаючи про своїх майбутніх потенційних клієнтів, банк щорічно проводить акції Молодь та Випускник.

У минулому році найкращі учні шкіл та студенти-випускники як стимулюючий приз отримали безкоштовно картку Ощадбанку. Безкоштовно одержали картки понад 2700 випускників - володарів дипломів з відзнакою або атестату з медаллю. Безкоштовно переоформлено понад 340 карток учасникам ощадбанківських акцій Випускник - 2007-2008 Звичайно, такі акції проводяться у тому числі з метою стимулювання емісії.

Восени 2009 року більш як 5 тисяч клієнтів залучено Ощадбанком під час проведення маркетингової акції MasterCard Europe S.A.

Участь в акціях, які проводяться MasterCard, здійснення власних акцій для клієнтів, розвиток мережі банкоматів у столиці та обласних центрах, реалізація зарплатних проектів та інші заходи дозволяють збільшувати емісію і відповідно отримувати доходи, залучаючи нових клієнтів та отримуючи додаткове ресурсне джерело.

Швидкий розвиток цього сегмента ринку банківських послуг залишається дуже привабливим для банків і свідчить про великий попит на нього. Тому Ощадбанк докладає зусиль щодо якісного обслуговування клієнтів, розробляє та впроваджує продукти для різних цільових аудиторій. Зокрема, в планах банку - введення в дію власного процесингового центру, створення карткового продукту для пенсіонерів, проведення стимулюючих маркетингових акцій, збільшення мережі обслуговування банківських пластикових карток міжнародних платіжних систем.

Започаткувавши цей вид діяльності у 2008 році, Ощадбанк у звітному році продовжував розширювати коло установ, які здійснюють операції з банківськими та дорогоцінними металами.

Торгівля банківськими металами передбачає продаж клієнтам та зворотний викуп у них банківських металів. Ощадбанк пропонує клієнтам зливки та монети із золота 999.9 проби та зливки із срібла 999.0 проби, які виготовлені найвідомішими європейськими виробниками. Операції з дорогоцінними металами передбачають скупку дорогоцінних металів у населення та ломбардне кредитування фізичних осіб під заставу дорогоцінних металів.

На кінець 2009 р. такі операції проводились у більш як 60 установах банку 15 регіонів України. Зважаючи на попередній позитивний досвід, зростаючі обсяги операцій з банківськими та дорогоцінними металами та значну зацікавленість клієнтів, Ощадбанк буде здійснювати подальший розвиток цих операцій та планує значно збільшити перелік установ, які їх проводять.

2.3 Результати діяльності Державного ощадного банку України

Діяльність Ощадбанку у 2009 році характеризувалася послідовним покращенням кількісних та якісних показників. Минулорічні підсумки фінансової діяльності Ощадбанку дають можливість підтримувати репутацію стабільного банку, який у своїх відносинах із клієнтами дотримується високих стандартів обслуговування.

Обсяг чистих активів банку збільшився за рік в 1,5 рази і на 01.01.2010 досяг 4,4 млрд. грн., банком отримано прибуток у розмірі 1,8 млн. грн. Покращилась структура балансу банку, про що свідчить збільшення частки дохідних та високоліквідних активів у загальному обсязі чистих активів - відповідно до 68,5% та 17,8%.

Дебіторська заборгованість скоротилась на третину і склала 108,0 млн. грн., кредиторська - наполовину і становила 73,2 млн. грн. їх частка в чистих активах скоротилась відповідно з 5,1 % до 2,4% та з 5,0% до 1,7%. Позабалансові зобовязання банку зменшились на 24,6 млн. грн. і склали 95,2 млн. грн. В цілому установами банку за рік отримано прибуток від операцій в розмірі 45,3 млн. грн. Обсяг чистого процентного доходу становив 210,2 млн. грн. і на 8,1%, або на 15,7 млн. грн., перевищив показник 2005 року. Ощадбанк продовжував розширювати коло клієнтів та послуг. Це дало змогу отримати 202,1 млн. грн. чистого комісійного доходу, що становить 45,3% від операційного доходу. В структурі комісійних доходів банку основну частку складають доходи від приймання платежів (52,5%), касового обслуговування клієнтів (18,8%) та виплати доходів населенню (14,9%). Обсяг чистого торговельного доходу становив 25,5 млн. грн., що на 14,5% вище рівня 2005 року. У 2009 році банком майже весь прибуток від операцій (96%) було спрямовано на формування резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями. Фактичні витрати на формування таких резервів склали 43,5 млн. грн.

Чисті активи банку на кінець 2009 року досягли 4392,6 млн. грн. Зростання ресурсів банку відбулось переважно за рахунок недорогих коштів.

Як і попереднього року, Ощадбанк у 2009 році активно працював на ринку цінних паперів. В умовах обмеження максимального розміру заборгованості за кредитами, наданими субєктам господарської діяльності, основним напрямом активних операцій банку, починаючи з вересня 2009 року, стали вкладення в державні цінні папери - 1 279,9 млн. грн. Приріст цих активів з початку року становив 224,8%, або 885,8 млн. грн.

Заборгованість за кредитами, наданими субєктам господарської діяльності, зросла порівняно з початком року на 194,0 млн. грн. і досягла 1 456,7 млн. грн. Заборгованість за кредитами, наданими фізичним особам, порівняно з початком року зросла на 66,8 млн. грн. і склала 218,4 млн. грн.

За підсумками 2006 року банк, як і раніше, займає лідируючу позицію на ринку вкладів населення. Обсяг коштів на поточних рахунках юридичних та фізичних осіб з початку року зріс на 1 291,3 млн. грн., або на 75,0%, і на 01.01.2007 р. становив 3013,2 млн. грн. Строкові депозити збільшились на 225,8 млн. грн., або на 29,7%, і досягли 987,1 млн. грн.

Балансовий капітал банку збільшився на 1,8 млн. грн. і на кінець звітного року становив 240,2 млн. грн.

За підсумками минулого року Ощадбанк закріпив свої позиції на фінансовому ринку України та продовжує успішно реалізовувати стратегію свого розвитку.

Протягом 2009 року банк продовжував роботу з оптимізацїї мережі кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО з метою забезпечення максимально швидкого і ефективного здійснення розрахунків як за власними, так і клієнтськими операціями, та раціоналізації грошових потоків.

На початок 2010 року Ощадбанк підтримував кореспондентські відносини з 63 банками 18 країн світу, мав 65 рахунків НОСТРО та 51 рахунок ЛОРО.

Основні зусилля Ощадбанку у взаємовідносинах з фінансово-кредитними установами спрямовані на створення максимально вигідних та сприятливих умов надання послуг з метою задоволення вимог клієнтів щодо якості та швидкості обслуговування. Основним принципом при обслуговуванні банків-кореспондентів є комплексний підхід, що передбачає надання повного спектра послуг з урахуванням потреб кожного з банків-кореспондентів. Крім здійснення традиційних розрахунків у національній та іноземній валютах, Ощадбанк надавав фінансово-кредитним установам такі послуги: кредитування в національній та іноземній валютах у рамках кредитних ліній та під заставу, конверсійні операції, банкнотні операції тощо.

Одним із першочергових завдань, вирішених Ощадбанком у 2009 році, є реструктуризація та налагодження ефективної системи контролю та управління ризиками. Виконавчими органами, які визначають політику управління фінансовими ризиками банку (ринковими та кредитними), є комітет з управління активами та пасивами банку (КУАП) та кредитний комітет. КУАП визначає політику з управління активами і пасивами та ринковими ризиками. Поточними цілями КУАП є розподіл капіталу банку та підтримання адекватної платоспроможності з оглядом на ринкові, кредитні та інші ризики; управління ринковими ризиками банку та здійснення ряду управлінських заходів з приведення структури балансу банку у відповідність з його стратегічними цілями та пріоритетами довгострокової політики банку. у 2009 році розроблено проект Концепції управління ризиками в системі Ощадбанку. Метою Концепції є налагодження ефективної системи управління ризиками для забезпечення досягнення стратегічних цілей банку із застосуванням відповідних політик, методів, засобів управління і контролю за ризиками, які генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів і пасивів та бізнес-процесами банку.

Концепція стосується банку в цілому та всіх його структурних підрозділів, регіональних управлінь та філій (відділень). У межах Концепції розроблено проекти політик управління кредитними, процентними, валютними ризиками, ризиком ліквідності, розроблено основні положення політики управління ціновими ризиками, розроблено та впроваджено ряд положень, методик, процедур та інструкцій з управління фінансовими ризиками, які є додатками до вищезазначених політик.

Розділ 3. Основні операції банку

3.1 Пасивні операції комерційних банків

Під пасивними операціями розуміються такі операції банків, в результаті яких відбувається формування ресурсів банків.

Ресурси комерційних банків формуються за рахунок власних, привернутих і емітованих засобів.

Пасивні операції грають важливу роль в діяльності комерційних банків. Саме з їх допомогою банки набувають кредитних ресурсів на ринку.

Існує чотири форми пасивних операцій комерційних банків:

. Первинна емісія цінних паперів комерційного банку.

. Відрахування від прибутку банку на формування або збільшення фондів.

. Отримання кредитів від інших юридичних осіб.

. Депозитні операції.

Пасивні операції дозволяють привертати в банки грошові кошти, що вже знаходяться в обороті. Нові ж ресурси створюються банківською системою в результаті активних кредитних операцій.

Власні ресурси банку є банківський капітал і прирівняні до нього статті. Роль і величина власного капіталу комерційних банків мають особливу специфіку, що відрізняється від підприємств і організацій, що займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок власного капіталу банки покривають менше 10% загальної потреби в засобах. Звичайна держава встановлює для банків мінімальну межу співвідношення між власними і привернутими ресурсами. Наприклад, в Росії це співвідношення встановлене в розмірі не меншого 1:25 (від 1:15 до 1:25 залежно від типу банку).

Значення власних ресурсів банку полягає, перш за все, в тому, щоб підтримувати його стійкість. На початковому етапі створення банку саме власні засоби покривають першочергові витрати, без яких банк не може почати свою діяльність. За рахунок власних ресурсів банки створюють необхідні ним резерви. Нарешті, власні ресурси є головним джерелом вкладень в довгострокові активи.

До власних засобів відносяться акціонерний, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Акціонерний капітал (або статутний фонд банку) створюється шляхом випуску і розміщення акцій. Як правило, банки у міру розвитку своєї діяльності і розширення операцій послідовно здійснюють нові випуски акцій. Як тільки один з випусків акцій завершений і сплачений новими власниками банку, крупні банки починають готувати нові комплекти документів з тим, щоб, коли діяльність банку розвернеться в достатній мірі, не втрачати часу на опрацьовування документації і її твердження.

Резервний капітал або резервний фонд банків утворюється за рахунок відрахувань від прибутку і призначений для покриття непередбачених збитків і втрат від падіння курсів цінних паперів.

Нерозподілений прибуток - частина прибули, що залишається після виплати дивідендів і відрахувань до резервного фонду.

Привернуті засоби банків покривають понад 90% всієї потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій, перш за все кредитових. Це депозити (внески), а також контокорентні і кореспондентські рахунки. Роль їх виключно велика. Мобілізуючи тимчасово вільні засоби юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, комерційні банки з їх допомогою задовольняють потребу народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей на капітал, забезпечують потреби населення в споживчому кредиті.

Основну частину привернутих коштів складають депозити, які підрозділяються на внески до запитання, термінові і ощадні внески.

Внески до запитання, а також на поточні рахунки можуть бути вилучені вкладниками на першу вимогу. Власник поточного рахунку отримує від банку чекову книжку, по якій він може не тільки сам отримувати гроші, але і розплачуватися з агентами економічних відносин.

Термінові внески - це внески, що вносяться клієнтами банку на певний термін, по ним сплачуються підвищені відсотки. При цьому процентні ставки залежать від розміру і терміну внеску. Одним з видів термінових внесків є депозитні сертифікати, розраховані на точно зафіксований час залучення засобів. Вперше їх ввів в обіг в 1961р. у США First national city bank (в даний час City-bank). Власникам рахунків видаються спеціальні іменні свідоцтва (сертифікати), в яких указуються термін їх погашення і рівень відсотка. Депозитні сертифікати - це свідоцтво про депонування в банці певної достатньо крупної суми грошей, в якому указуються термін його обовязкового зворотного викупу банком і розмір виплачуваної при цьому певної надбавки.

Важливу роль в ресурсах банків грають ощадні внески населення, зокрема внески цільового призначення. Вони вносяться і вилучаються в повній сумі або частково і упевняються видачею ощадної книжки. Банки приймають цільові внески, виплата яких приурочена до періоду відпусток, днів народжень, практикуються також новорічні внески - протягом року банк приймає невеликі внески на святкування Нового року, а в кінці року банк видає гроші вкладникам, охочі ж можуть продовжувати накопичення грошей до наступного нового року. Ці внески користуються великою популярністю у пересічних громадян в економічно розвинених країнах.

Для банків найпривабливішими є термінові внески, які підсилюють ліквідні позиції банків.

Важливим джерелом банківських ресурсів виступають міжбанківські кредити, тобто позики, що отримуються у інших банків.

Комерційні банки отримують кредити у НБУ у формі переобліку і перезастави векселів, в порядку рефінансування і у формі ломбардних кредитів.

Контокорент - єдиний рахунок, за допомогою якого проводяться всі розрахункові і кредитні операції між клієнтом і банком. У окремі періоди цей рахунок є пасивним, в інші - активним: за наявності у клієнта засобів цей рахунок є пасивним, при їх відсутності, коли клієнт все ж таки виставляє на банк платіжне доручення або виписує чеки, цей рахунок є активним. Як по дебету, так і по кредиту контокорентного рахунку нараховуються відсотки, причому по дебету, тобто по дебетовому сальдо рахунку корпорації, більше, ніж по кредитовому. Кредит по контокорентному рахунку надається під забезпечення комерційними векселями або у формі незабезпечених позик, тобто позик без жодного забезпечення. Нарахування відсотків по дебету контокорентного рахунку може здійснюватися тільки в межах кредитного ліміту - кредитної лінії, яка визначається в договорі між клієнтом і банком (договір про кредитну лінію і розрахунковий-касове обслуговування).

Емітовані засоби банків. Банки виявляють особливу зацікавленість в дослідженні таких засобів клієнтури, якими вони могли б користуватися достатньо тривалий період. До таких засобів відносяться облігаційні позики, банківські векселі і ін.

Облігаційні позики емітуються у вигляді облігацій. Випуск цих цінних паперів є обєктом жорсткої регламентації з боку державних органів.

У банківських пасивах протягом 90-х рр. продовжувалося подальше скорочення власних засобів, і підвищувалася частка привернутих ресурсів. У залученні нових ресурсів зросли диспропорції між найбільшими банками і дрібними на користь найбільших банків (оскільки вони є найбільш надійними).

Ще одним видом привернутих засобів є цінні папери, які знаходяться на балансі банку і продаються з угодою про зворотний їх викуп. Так створюються пасиви банківських ресурсів.

3.2 Активні операції комерційних банків

Мобілізовані грошові кошти банки використовують для кредитування клієнтури і здійснення своєї підприємницької діяльності. Операції, повязані з розміщенням банківських ресурсів, відносяться до активних операцій банків.

У активах банків виділяються дві найважливіші групи операцій - кредитні (обліково-позичкові) і фондові операції. На них доводиться до 80% всього балансу.

Кредитні операції можна класифікувати по ряду ознак.

Залежно від забезпечення розрізняються: позики без забезпечення (бланкові) і позики, що мають забезпечення. Останні діляться на: вексельні, підтоварні і фондові.

Вексельні позики - це кредити, що видаються у формі покупки векселя або під заставу векселя. Враховуючи вексель, банк стає його власником і виплачує особі, що емітувала вексель або що предявив його до обліку, певну суму грошей. За цю операцію банк стягує з клієнта певний відсоток, який називається обліковим відсотком, або дисконтом. До активних вексельних операцій банків відносяться також акцептна і аваль операції. Акцептна операція полягає в тому, що банк надає право солідному клієнтові виписувати векселі, які банк акцептує, тобто, гарантує оплату за свій рахунок по даному векселю, а клієнт, що користується таким акцептним кредитом, зобовязується внести до закінчення терміну векселя в банк відповідну суму для оплати векселя. У разі авалю платіж по векселю здійснюється безпосередньо векселедавцем, а аваль служить лише гарантією платежу. При нездатності векселедавця сплатити вексель відповідальність за здійснення платежу по векселю переноситься на банк, який поставив аваль на векселі, і за системою кореспондентських відносин з використанням банківських ключів і шифрів підтвердив у разі запиту іншому банку свій аваль. Особливість операцій акцептного авалю полягає в тому, що вони відносяться одночасно до активних і пасивних операцій.

Підтоварні позики - це позики під заставу товарів і товаророзпорядчих документів.

Фондові позики - це позики під забезпечення цінних паперів.

По термінах погашення: що не мають певного терміну - онкольні (що погашаються на вимогу позичальника або банку); короткострокові (до одного року); середньострокові (від одного року до пяти років) і довгострокові (понад пять років).

По характеру погашення: що погашаються одноразовим внеском; що погашаються в розстрочку.

По методу стягування відсотка: відсоток утримується у момент видачі позики (при обліку векселя, при наданні споживчої позики); відсоток сплачується у момент погашення кредиту або рівномірними внесками впродовж всього терміну кредиту.

По категоріях позичальників, що відображають економічний зміст і мету кредиту.

До фондових операцій банків відносяться різноманітні операції з цінними паперами: покупка цінних паперів для власного портфеля (інвестиції); первинне розміщення знов випущених цінних паперів серед утримувачів; покупка і продаж цінних паперів на ринку за дорученням клієнта (обслуговування вторинного обороту цінних паперів); позики під цінні папери. Портфель цінних паперів у банків служить засобом отримання додаткового прибутку у вигляді дивідендів і відсотків, знаряддям фінансового контролю, а також одним з методів фінансування витрат держави.

3.3 Комісійні банківські операції

Банки ведуть також комісійні операції, тобто виконують різні доручення своїх клієнтів за їх рахунок. Такі доручення повязані з переказом грошей як усередині однієї країни, так і з однієї країни в іншу. Це перекладні операції, при яких клієнт доручає своєму банку (у якому він встав на розрахунковий-касове обслуговування і з яким уклав договір про розрахунковий-касове обслуговування) перекласти певну суму з рахунку клієнта вказаному адресатові. Коли операція здійснена, банк висилає або видає (якщо клієнт є в банк особисто) документ про здійснення перекладу. За операцію, що проводиться, банк стягує комісію.

Акредитивна операція полягає в тому, що банк приймає доручення від клієнта провести платіж третій особі (бенефіціару), тобто особі, на користь якої відкритий акредитив, або акцептувати векселі бенефіціара, або провести платіж бенефіціару, але тільки на певних умовах.

Інкасові операції - це операції по отриманню банками для клієнтів грошей за їх дорученням і за їх рахунок по різних документах. Інкасові операції здійснюються з чеками, векселями, товарними документами і цінними паперами. При інкасуванні цінних паперів клієнт передає їх банку для реалізації на ринку тієї країни, де вони емітовані.

Факторингові операції відносяться до посередницьких. Суть їх в тому, що банк купує боргові вимоги (рахунки-фактури) клієнта на умовах негайної оплати 80% вартості відфактурованих постачань і сплати решти частини, за вирахуванням відсотка за кредит і комісійних платежів, в строго обумовлені терміни незалежно від надходження виручки від боржників.

Особливий різновид комісійних операцій - довірчі операції, що полягають в тому, що банк за дорученням клієнтів бере на себе зберігання, передачу і управління певним майном, вираженим як в грошах, так і в цінних паперах.

До комісійних відносяться також торговий-комісійні операції - покупка і продаж за дорученням клієнта дорогоцінних металів і коштовних каменів, покупка і продаж цінних паперів і т.д.

Різновидом посередницьких операцій є трастові операції банків. Найбільш поширена форма володіння власністю в країнах з розвиненою ринковою економікою - наявність акцій, облігацій і грошових коштів. У міру збільшення кількості фінансових інструментів і суми фінансових активів комерційні банки розширюють трастові (довірителі) операції. Трастові департаменти банків - одні з найбільш розвинених підрозділів сучасних транснаціональних банків.

Розділ 4. Шляхи розвитку банківської системи в Україні

4.1 Інституційні зміни середовища діяльності комерційних банків

Сучасний стан банківської сфери характеризується наявністю деяких проблем зростання, серед яких найбільш рельєфними є загострення конкурентної боротьби в наслідок обєктивного уповільнення темпів експансії в зовнішнє середовище, зниження ефективності діяльності та системи управління, відголосу процесу глобалізації, зростання дії позаекономічних факторів, зокрема впливу політичного істеблішменту, правового нігілізму, тощо. У таких умовах необхідно виділити пріоритети, які можуть забезпечити сталий розвиток банківської сфери та економіки в цілому та сформувати заходи, щодо їх досягнення.

Такими пріоритетами, на нашу думку, повинні стати:

·забезпечення принципу справедливого розподілу доходів між банками в залежності від внеску в загальний розвиток банківської сфери та економіки;

·формування ефективного інституційного середовища для регулювання факторів конкурентної боротьби та уповільнення монополізації банківської сфери;

·створення умов прискореного розвитку регіонів та вирівнювання їх стану через збільшення фінансування та кредитування перспективних напрямів господарської діяльності;

·визначення незадоволених потреб клієнтів щодо банківського обслуговування та їх задоволення на основі пропозиції нових банківських продуктів і різних форм та способів надання послуг;

·підвищення використання людського фактору через створення ефективної системи управління та здійснення кадрової політики в банківських установах.

Розглянемо кожний із запропонованих пріоритетів та особливості забезпечення їх досягнення в сучасних умовах розвитку України, зокрема її банківської сфери. Отже, головним пріоритетом є забезпечення принципу справедливого розподілу доходів між банками в залежності від внеску в загальний розвиток банківської сфери та економіки. В даному зв'язку необхідно виділити ті показники діяльності банків, які можна було б використати як критерії щодо оцінки внеску окремих банків та банківської сфери в цілому у розвиток держави та зростання рівня і якості життя окремих членів суспільства. Такими показниками можуть бути кількість та розмір виданих коротко та довгострокових кредитів, їх питома вага по відношенню до капіталу банку, обсяг та рівень сплати податків, розмір банківських відсотків по депозитам та кредитам, розмір та напрями інвестування, величина коштів, спрямованих на благодійну та спонсорську діяльність, тощо. Однак на сучасний момент ми повинні констатувати наявність негативних моментів у діяльності більшості банків, пов'язаних з досягненням виключно своїх егоїстичних внутрішньо-корпоративних інтересів, або інтересів певних промислово-фінансових кланів. Це проявляється в прагненні контролювати максимально можливу частку ринку, нав'язуванні невигідних контрагентам умов щодо активних та пасивних операцій - по кредитам, депозитам, інвестиціях, тощо.

Як правило, якість обслуговування юридичних та фізичних осіб, особливо в регіонах, не відповідає прийнятному рівню, хоча постійно здійснюються спроби покращити ситуацію. На макроекономічному рівні це проявляється у неузгодженості економічних інтересів суспільства і банків, втраті певної частини перерозподіленого ВВП, який під тиском глобалізаційних реалій спрямовується в розвинені країни світу і, таким чином, сприяє зростанню інших суспільств, тоді як наслідком подібної ситуації для Україні є зміцнення тіньової економіки. Для подолання зазначених негативних явищ потрібно узгоджене досягнення гармонізації на основі збалансування економічних інтересів банків і суспільства через підвищення ефективності системи взаємного інституційного впливу.

Як бачимо, суспільство і окремі особи та комерційні банки повязані між собою правовим механізмом, який дозволяє здійснювати взаємне врахування інтересів. Цей механізм діє через посередників, якими є державні органи - законодавчої, судової і виконавчої влади. Центральним елементом узгодження інтересів в банківській сфері виступає Національний банк України. На нього покладено специфічні функції щодо оцінки ефективності функціонування банківської системи Україна, нагляду та контролю за правопорушеннями та дотримання умов гармонійного розвитку суспільства та держави в цілому. Обмежений обсяг даної статті не дає можливість детально проаналізувати якість правового забезпечення створюваного інституційного механізму. Однак, з упевненістю можна стверджувати, що поки що ми не маємо простого і ефективного інструменту узгодження економічних інтересів в банківській сфері.

Другий пріоритет ми визначили як формування ефективного інституційного середовища для регулювання факторів конкурентної боротьби та уповільнення монополізації банківської сфери. На сьогодні ми маємо Класифікацію НБУ за розміром активів банків, за якою вони поділяються на чотири групи: І - найбільші банки (активи понад 1 млрд. грн), ІІ - великі банки (активи понад 100 млн. грн), ІІІ - середні банки (активи від 10 до 100 млн. грн) і ІV - малі банки (активи до 10 млн. грн) []. Для кожної групи банків існують свої особливості щодо конкурентної боротьби. Так, найбільші банки - системні банки мають найбільшу за обсягами, кількістю та різнорідністю групу споживачів банківських послуг. Володіючи 70% ресурсів, вони можуть користуватися монопольними перевагами на ринку, отримувати монопольний прибуток[]. Банки другої та третьої групи мають змогу обслуговувати меншу кількість клієнтів і оперувати меншими обсягами доходів. Їх можливості щодо реклами та просування на ринку є обмеженими в наслідок обмеженості фінансових ресурсів. Хоча ми оцінюємо банки другої та третьої групи в перспективі позитивно, оскільки вони є найбільш ефективними та мають високу якість обслуговування клієнтів. Більшість банків четвертої групи знаходиться під постійною загрозою закриття, ліквідації, тому що вони не можуть забезпечити виконання вимог НБУ щодо збільшення розміру власного капіталу та величини сформованого резервного фонду. Крім того, на місцях їх витісняють озброєні новими технологіями філії системних банків.

На нашу думку, позиція та політика НБУ щодо різних груп банків повинна бути диференційованою та спрямованою на досягнення максимальних результатів по сукупності з врахуванням інтересів різних рівнів суспільства та банківської системи.

Так, по відношенню до системних банків повинні бути встановлені жорсткі умови щодо зниження ними тиску на менші банки та зменшення ними ступеня монополізації банківського ринку. Наприклад, ввести для системних банків, які мають філії на території економічно-занедбаних районів та регіонів умови обовязкового фінансування їх розвитку на період до 10 років з одночасною участю в процесі розробки перспективних планів. Крім того, припинити вивіз капіталу з цих територій та забезпечити позитивне сальдо руху грошових потоків у філіях за рахунок перерозподілу консолідованих банківських коштів.

Відносно банків другої та третьої групи позиція НБУ повинна бути найбільш сприятливою, оскільки саме ці банки в нових ринкових умовах повинні забезпечити оптимальне узгодження економічних інтересів у банківській сфері. Дане твердження повязано з соціально-економічною природою цих банків. Певна обмеженість у фінансових ресурсах робить їх більш керованими та менше здатними для лобіювання власних егоїстичних інтересів, що з одного боку, посилює їх залежність від НБУ, а з другого - вони залежать від клієнтів, а отже - ідуть назустріч всім зацікавленим у співробітництві контрагентам.

НБУ повинен підтримувати четверту групу - малі банки, не зважаючи на низьку ефективність їх діяльності та попри всі вимоги і перестороги, оскільки малі банки відіграють велику роль у економічному становленні регіонів, розвитку малого бізнесу, підприємництва та формуванні позитивного відношення до ринкових перетворень серед населення. Тому, на нашу думку, НБУ слід переглянути свою політику щодо малих банків. Крім того, варто відродити на їх основі традиційні у XIX-XX ст. муніципальні банки, які забезпечували розвиток міст та окремих областей України.

Третій, визначений нами пріоритет створення умов прискореного розвитку регіонів та вирівнювання їх стану через збільшення фінансування та кредитування перспективних напрямів господарської діяльності - прямо повязаний з викладеними вище міркуваннями. Всі банки, які мають філії, або самі працюють у регіонах повинні забезпечити умови для їх зростання через посилення власної участі у господарському житті. Це надасть у перспективі великі конкурентні переваги як самим регіонам на рівні ринків країни, так і за її межами - на рівні світових ринків. Включення комерційних банків до процесу формування конкурентоспроможності регіонів та країни в цілому є важливим з огляду на тенденції всесвітньої глобалізації та визначення місця України в ній.

Четвертий пріоритет повязаний з впровадженням інноваційних ідей та технологій у банківську діяльність. На жаль, поки що вітчизняні банки розробляють продукти та надають спектр послуг, які запозичені з досвіду діяльності закордонних банків. Це зрозуміло, оскільки реально ринкове середовище на Україні формується лише одинадцять років. Тим не менш, нам необхідно враховувати власну специфіку по даному питанню. В цьому звязку на власних теренах необхідно розвивати та використовувати методи банківського маркетингу, маркетинг-менеджменту, стратегічного менеджменту, системного аналізу, тощо. Їх практичне застосування незалежно від тих чи інших місцевих особливостей дає високі результати.

Останній визначений нами пріоритет підвищення використання людського фактору через створення ефективної системи управління та здійснення кадрової політики є ключовим щодо майбутнього стану та розвитку банківської сфери. Ми наголошуємо, що джерелом всякого розвитку є людина, її здатності та можливості взаємодії з іншими подібними субєктами. Людина - є, також, головним інституційним субєктом, а також основою для формування суспільних інституцій. Одночасно людина виконує роль субєкта та обєкта управління. Поєднання цих важливих аспектів забезпечує розуміння важливості створення в комерційних банках ефективної системи управління та здійснення належної кадрової політики. На жаль, зараз відбуваються негативні процеси в управлінні людськими ресурсами банку - в питаннях управління мають місце вияви волюнтаризму та авторитаризму з боку керівництва, в наслідок чого спостерігається висока плинність кадрів (більше 30% на рік). Особливо це характерно для операційних відділів та середньої ланки управління. При цьому плинність вища серед найманих менеджерів вищої ланки у великих містах: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, тощо. Крім того, активно проводиться переманювання кращих спеціалістів, що дестабілізуюче позначається на діяльності окремих служб та відділів. Іноді перехід спеціалістів супроводжується переходом клієнтів на обслуговування в іншу установу, тобто фактично має місце крадіжка клієнтської бази. Така поведінка є наслідком руйнації традиційної системи цінностей та незавершеності переходу до універсальної системи цінностей, побудованої на засадах права. Отже, незавершеність процесу трансформації системи цінностей призводить до правової незахищеності як людини - працівника, так і, власне, банку. В цьому звязку необхідно сприяти затвердженню у свідомості людей правових норм поведінки. Практично, на рівні банків варто розробити, затвердити та впровадити корпоративні кодекси - систему корпоративних цінностей, норм та правил, які б сприяли підвищенню керованості, налагодженню ефективної взаємодії, карєрному росту, творчій і професійній реалізації працівників банківської установи.

Дослідження особливостей інституційних змін в середовищі діяльності комерційних банків дозволило автору внести такі пропозиції:

) покласти на Національний банк України, як ключовий елемент правової системи узгодження економічних інтересів у банківській сфері, забезпечення принципу справедливого розподілу доходів між банками в залежності від їх внеску в загальний розвиток;

) НБУ забезпечити стримування діяльності системних банків, сприяння функціонування великих та середніх банків і фінансову підтримку малих банків і створення на їх основі муніципальних банків з метою оптимізації факторів конкурентної боротьби та уповільнення монополізації банківської сфери;

) комерційним банкам створити в регіонах умови для прискореного розвитку через збільшення фінансування та кредитування перспективних напрямів господарської діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності України на світових ринках;

) комерційним банкам проводити інноваційну діяльність щодо впровадження нових продуктів і послуг орієнтуючись на вітчизняну особливості;

) комерційним банкам забезпечити створення ефективної системи управління та проведення кадрової політики на основі розробки та впровадження корпоративних кодексів з метою переходу до універсальної правової системи цінностей.

4.2 Іноземний капітал на банківському ринку України

В Україні немає суттєвих законодавчих перепон для входження іноземного капіталу на вітчизняний ринок банківських послуг. За наявного рейтингу інвестиційної привабливості до України прийдуть лише філії банків країн з аналогічним або ненабагато вищим рейтингом, які можуть використовуватися для вивозу капіталу або відмивання «брудних» грошей.

Чинне законодавство України надає можливість відкривати на території України банки з іноземним капіталом. На сьогоднішній день в Україні діють 13 банків з частковою участю іноземного капіталу (відповідно до чинного Закону України «Про банки і банківську діяльність» банком з іноземним капіталом вважається той, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10%; цей пункт Закону створює цікаве протиріччя - якщо власниками банку є декілька іноземних юридичних чи фізичних осіб, кожна з яких окремо володіє часткою, меншою 10%, то банк уже не вважається банком з іноземним капіталом; крім того, банк, власниками якого є юридичні особи, зареєстровані іноземцями в Україні, вважається вітчизняним) та 7 банків з 100% іноземним капіталом. Питома вага іноземних банків у сукупних активах банківського сектору коливається на відмітці в 20%.

Основним показником фінансового середовища будь-якої країни є рівень привабливості інвестиційного рейтингу. Україна, незважаючи на сприятливі умови для розвитку фінансового ринку для подальшого фінансування зростаючих потреб економіки, що показує оптимістичні темпи росту, поки що залишається на найнижчих щаблях у списках країн, що претендують на закордонні інвестиції. Навіть той факт, що нещодавно Україну викреслили з чорного списку FATF, не змінило докорінно її становище.

Досвід країн, що розвиваються, свідчить про те, що до країн з низьким рейтингом інвестиційної привабливості (до України) можуть прийти лише філії банків країн з аналогічним або не набагато вищим рейтингом, які можуть використовуватися для вивезення капіталу або відмивання «брудних» грошей. Проте ці країни самі потребують інвестицій, тому не слід розраховувати на значні інвестиційні потоки в Україну. У разі фінансової кризи, як показав досвід азіатських країн 90-х років, іноземні банки залишають ринок такої країни навіть без спроб відшкодувати свої втрати, що може призвести до системної кризи у банківській системі України. До того ж, як правило, при послабленні своїх позицій міжнародні банки використовують всі свої резерви - і в першу чергу кошти закордонних філій - тобто іноземні банки не можуть бути стабільним джерелом кредитування національної економіки. Як типовий приклад можна навести невдалу співпрацю Nomura Securities International з чеським банком Investichi a Postovni Banka (IPB), що призвело до банкрутства цього банку у 2000 році.

Використовуючи дешевші ресурси головного банку, філії іноземних банків витіснятимуть українські банки з найприбутковіших ніш банківського ринку. Це призведе до повного контролю над українською банківською системою з боку іноземних банків. Враховуючи, що національна банківська система є невідємним елементом державного суверенітету, іноземний контроль є небажаним з огляду на негативні наслідки для фінансової безпеки України. Запропонована НБУ відкритість фінансової системи, з одного боку, є стимулом для якісного підвищення макроекономічної політики в Україні та використання світових фінансових ресурсів, але, з іншого боку, призводить до залежності від конюнктури світових фінансових ринків, а держава позбавляється значних важелів впливу на банківський сектор.

Входження філій іноземних банків в Україну трансформує модель кредитування економіки. По-перше, банківське обслуговування зосередиться на кредитуванні найбільш кредитоспроможних корпоративних клієнтів, тоді як фінансування малого і середнього бізнесу скоротиться. По-друге, маючи менший звязок з економікою України, ніж вітчизняний банківський капітал, іноземні банки можуть зменшити кредитування малоприбуткових чи низьколіквідних, але стратегічно важливих секторів економіки. У результаті вітчизняні позичальники позбавляться однакового доступу до фінансових ресурсів, а розвиток національної економічної системи зазнає своєрідних фінансових обмежень з боку банківського сектору.

При збереженні в Україні існуючої структури банківської системи прихід філій іноземних банків призведе до втрати позиції українських банків на ринку та зміни структури ринку. Це виявиться у сегментації банківської системи, за якої філії іноземних банків, завдяки більш потужній та дешевій ресурсній базі, посідатимуть панівне місце у всіх сегментах ринку банківських послуг, тоді як українським банкам залишаться допоміжні функції з обслуговування малого та середнього бізнесу. Дослідження щодо впливу входження іноземних банків на слабо розвинені фінансові ринки, показують, що за таких умов, що існують зараз в Україні, вітчизняні банки змушені будуть звузити обсяги кредитування найбільших і найліквідніших підприємств через нездатність конкурувати на цьому сегменті з філіями іноземних банків. Як наслідок, відбудеться скорочення їх прибутковості і водночас зросте загальна ризикованість портфелю, адже щоб відшкодувати втрату доходів українські банки повинні будуть кредитувати менш платоспроможних, отже, більш ризикованих клієнтів. Результатом стане посилення фінансової нестійкості вітчизняних банків.

Законом «Про банки і банківську діяльність» врегульовано основні питання створення, отримання ліцензії, порядку діяльності та ліквідації банків, які є юридичними особами. Щодо філій іноземних банків проектом Закону передбачено, що особливості реєстрації та надання банківської ліцензії, регулювання та здійснення нагляду за діяльністю, застосування заходів впливу та ліквідації філій іноземних банків встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами НБУ. Зауважимо, що на думку експертів Асоціації українських банків, фактично ані чинним Законом, ані законопроектом не встановлюються особливості порядку реєстрації, надання банківської ліцензії, регулювання діяльності, порядку ліквідації філії іноземного банку.

Також не врегульовано питання порядку контролю за виконанням обовязкових нормативів для окремої філії. За існуючим порядком переважна більшість обовязкових нормативів (адекватності капіталу, кредитних ризиків, інвестиційної діяльності, відкритої валютної позиції) розраховується відносно регулятивного капіталу банку-юридичної особи. При цьому проектом Закону не визначені складові регулятивного капіталу філії іноземного банку. Також в проекті Закону немає відповіді щодо застосування до філій іноземних банків заходів впливу у разі порушення ними банківського законодавства або ведення ризикової діяльності. Згідно з чинним законодавством, санкції у таких випадках застосовуються до головних банків.

Якщо діяльність материнського банку регулюється іноземним законодавством, а філія повинна працювати в Україні за законами України і її діяльність відповідати вимогам щодо банківської системи України, в проекті Закону потрібно визначити можливі заходи впливу з боку НБУ та порядок їх застосування до філій іноземних банків.

Щодо ліквідації виникає питання створення ліквідаційної комісії та задоволення вимог кредиторів. Враховуючи, що іноземний банк - юридична особа знаходиться за межами України, законодавча невизначеність цього питання практично призведе до некерованості процесу ліквідації філії іноземного банку та можливих зловживань з цього приводу, що значно підвищить ризики клієнтів-вкладників філії.

Ще одним недоліком запропонованого законопроекту є законодавча невизначеність основних механізмів створення філій іноземних банків, зокрема введення для іноземних банків спеціальної категорії капіталу - капітал приписний, який для потреб регулювання у проекті Закону прирівнюється до статутного капіталу українських банків. Разом з тим проектом Закону не визначений порядок перерахування, зберігання та повернення приписного капіталу у разі ліквідації філії. Враховуючи той факт, що ці кошти повинні бути сформовані у вільноконвертованій валюті (на відміну від українських банків, які повинні формувати свій статутний капітал у гривнях - і нести ризик знецінення статутного капіталу внаслідок інфляції), то за специфікою проведення безготівкових розрахунків вони будуть знаходитись на кореспондентському рахунку в одному з іноземних банків, що само по собі ускладнюватиме контроль з боку НБУ за їх наявністю та використанням. Крім того, проект Закону не визначає, кому буде відкритий цей кореспондентський рахунок: іноземному (материнському) банку чи безпосередньо його філії (українським законодавством заборонено філіям банків відкривати кореспондентські рахунки в інших банках, крім НБУ). Відстежити наявність цих коштів на кореспондентському рахунку материнського банку буде практично неможливо.

За невизначеності порядку перерахування приписного капіталу та контролю за подальшим його зберіганням ризики кредиторів філії іноземного банку (її клієнтів та вкладників) значно зростуть.

Висновок

Підводячи підсумок сказаному, можна безумовно зробити вивід про те, що комерційні банки сьогодні - основна складова частина кредитно-фінансової системи будь-якої країни. Вони займають пануюче положення на ринку позикових капіталів. Масштаби їх діяльності в економіці розвиненої країни справді величезні. Уявлення про це дає статистика грошових потоків, що проходять через комерційні банки.

Сьогодні комерційний банк здатний запропонувати клієнтові до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Слід враховувати, що далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретної банківської установи (наприклад, виконання міжнародних розрахунків або трастові операції). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати (прийом депозитів, здійснення грошових платежів і розрахунків, видача кредитів). Спостерігається загальна тенденція до спеціалізації на більш прибуткових операціях.

Систематичне виконання банком своїх функцій і створює той фундамент, на якому тримається стабільність економіки країни в цілому. І хоча виконання кожного виду операцій зосереджене в спеціальних відділах банку і здійснюється особливою командою співробітників, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною здатністю створювати засоби платежу, які використовуються в господарстві для організації товарного звернення і розрахунків. Мова йде про відкриття і ведення чекових і інших рахунків, службовців основою безготівкового обороту. Господарство не може існувати і розвиватися без добре відлагодженої системи грошових розрахунків. Звідси велике значення банків, як організаторів цих розрахунків.

Список використаної літератури

1.Закону України Про банки і банківську діяльність

2.Азаренкова Г.М., Журавель Т.М, Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. - К.: Знання-прес, 2008. - 287 с.

3Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

4ВАТ Державний ощадний банк України: Річний звіт. - 2009. - 35 с.

. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004, 216 с.

Васюренко О.В. Банківські операції. Київ: Знання, 2004, 324 с

Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5.

8Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К.: Знання-прес, 2008. - 424 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. - Л.: Львівська політехніка, 2007. - 714 с.

Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 473с.

Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.-C.166-168.

Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - К.: Знання, 2009. - 379 с.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело ЛТД, 1999. - 571с.

Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2009. - 456с.

Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C. 34-37.

16Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.

17Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149.

18Финансы предприятий: Ученик / Под ред. проф. А.Н. Поддерегина. - К: КНЭУ, 2008. - 256с.

19Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 10.-C. 60-64.

Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93.

Додаток 1

Звіт про фінансові результати діяльності Державного ощадного банку України станом на 31 грудня 2006р. (тис. грн.)

РядокНайменування статтіЗвітний рікПопередній рік1.1.Процентний дохід394 354331 3421.2.Процентні витрати(184 121)(136 834)1Чистий процентний дохід210 233194 5082.1.Комісійний дохід219 447213 1612.2.Комісійні витрати(17 370)(10 522)2Чистий комісійний дохід202 077202 6393Дивідендний дохід004Чистий торговельний дохід25 54722 3065Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів1196Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій86547Інший операційний дохід6 9826 6898Операційний дохід445 705426 1659Загально адміністративні витрати(186 252)(171 289)10Витрати на персонал(214 119)(172 198)11Прибуток від операцій45 33482 67812Витрати на безнадійні борги(43 513)(76 428)13Прибуток до оподаткування1 8216 25014Податок на прибуток0(4 607)15Прибуток після оподаткування1 8211 64316Непередбачені доходи/витрати(17)017Чистий прибуток/збиток банку1 8041 64318Чистий прибуток на одну просту акцію181619Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію1816

Додаток 2

Баланс Державного ощадного банку України станом на 31 грудня 2006р. (тис. грн.)

Найменування статтіЗвітний рікПопередній рікАКТИВИ Грошові кошти та залишки в НБУ777 198378 982Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ1 279 900394 067Кошти в інших банках122 564201 947Цінні папери на продаж66 93072 721Кредити та заборгованість клієнтів1 521 0001 308 874Інвестиційні цінні папери8 60042 196Довгострокові інвестиції в асоційовані компанії і дочірні установи10 81623 816Основні засоби та нематеріальні активи430 453365 789Нараховані доходи до отримання43 85338 986Інші активи131 314174 170Усього активів4 392 6283 001 548ЗОБОВЯЗАННЯКошти банків9 04477 142Кошти клієнтів4 070 5472 629 241Інші депозити4 8503 935Боргові цінні папери, емітовані банком-6 519Нараховані витрати до сплати65 04541 809Інші зобовязання2 9804 544Усього зобовязань4 152 4662 763 190ВЛАСНИЙ КАПІТИАЛСтатутний капітал100 000100 000Капіталізовані дивіденди--Акції, що викуплені в акціонерів--Емісійні різниці--Результати переоцінки31 94533 285Нерозділений прибуток, у т.ч. сума переоцінки у разі вибуття необоротних коштів11 7248 744Резерви 96 49396 329Усього власного капіталу240 162238 358Усього пасивів4 392 6283 001 548

Похожие работы на - Фінансова діяльність комерційних банків

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!