Аналіз бухгалтерського обліку на підприємстві 'Спецшахтопроходка'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  59,56 Кб
 • Опубликовано:
  2013-09-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Аналіз бухгалтерського обліку на підприємстві 'Спецшахтопроходка'

Зміст

1. Загальне ознайомлення з організацією економічної роботи на підприємстві

2. Облік основних засобів і нематеріальних активів

3. Облік запасів

4. Облік праці і його оплати

5 Облік витрат на виробництво і калькуляцію собівартості продукції

6. Облік готової продукції, доходів від її реалізації і фінансових результатів

7. Облік власного капіталу

8. Облік грошових і розрахункових операцій

9. «Облік зобов'язань і їх забезпечення»

10. Фінансова звітність

11. Аналіз господарської діяльності підприємства

Список використаних джерел

1. Загальне ознайомлення з організацією економічної роботи на підприємстві


Підприємство «Спецшахтопроходка» було зареєстровано 17. 09. 2003 року. Почало фактично здійснювати діяльність 26.09.2003р.

Засновники: Мєшков В.І. ,Рябчинін О.В.

Юридична адреса ТОВ «Спецшахтопроходка» м. Луганськ смт Ювілейне вул. Садова 6/66.

Фактична адреса здійснення діяльності ТОВ «Спецшахтопроходка» м. Луганськ смт. Ювілейне вул. Артьома 20 ДП Шахта Луганська.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 32648933

Правовий статус суб’єкта - Юридична особа

Організаційно - правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності - Приватна власність

Основним видом діяльності є загальне будівництво.

ТОВ «Спецшахтопроходка» здійснює будівництво підземних споруд на території шахти «Луганська».

Згідно протоколу засідань засновників б/н від 10.09.2003 керівником підприємства було призначено Мєшкова Віктора Івановича.

За місцем знаходження ТОВ «Спецшахтопроходка» зберігає наступні документи:

Статут товариства;

Документ, що підтверджує державну реєстрацію товариства;

Документи, що підтверджують права товариства на майно, що знаходиться на його балансі;

Внутрішні документи товариства;

Рішення учасника товариства.

Документи про взяття на облік платника податків, у фонди соціального страхування, та у Пенсійному Фондй України.

Система оподаткування на підприємстві з моменту створення і до наступного часу є єдиний податок 10 % від усіх грошових надходжень до каси та розрахунковий рахунок.

ТОВ «Спецшахтопроходка» має розрахунковий рахунок у «Відділенні ПАТ Промінвестбанку м. Луганскь».

Керівництво поточною діяльністю ТОВ «Спецшахтопроходка» здійснюється директором. Директор без довіреності діє від імені ТОВ «Спецшахтопроходка», у тому числі представляє його інтереси і здійснює операції; видає накази про призначення на посади працівників товариства, про їх звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення та здійснює інші повноваження, встановлені чинним законодавством . Рішення директора оформляються наказом письмово.

Працівники ТОВ «Спецшахтопроходка» підлягають обов'язковому соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством.

ТОВ «Спецшахтопроходка» забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду, принесений їх здоров'ю та працездатності з вини ТОВ «Спецшахтопроходка» в установленому порядку.

Тривалість робочого дня, черговість відпустки, перерви для відпочинку та інші питання, пов'язані з трудовим законодавством, встановлюються згідно з колективним договором, укладеним між трудовим колективом та адміністрацією товариства.

Організаційна структура підприємства включає наступні служби і підрозділи:


Бухгалтерський облік ведеться єдиним бухгалтером. Бухгалтер виконує наступні завдання:

. Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації ТОВ «Спецшахтопроходка» та її майновий стан.

. Забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачем бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами.

. Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації ТОВ «Спецшахтопроходка» і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Бухгалтер:

. Керує веденням бухгалтерського та податкового обліку та складанням звітності на підприємстві ТОВ «Спецшахтопроходка».

. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський і податковий облік облікову політику, виходячи із структури і особливостей діяльності підприємства ТОВ «Спецшахтопроходка», необхідності забезпечення його фінансової стійкості, і розробляє заходи щодо її реалізації.

. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства ТОВ «Спецшахтопроходка» з питань бухгалтерського і податкового обліку, контролю та звітності.

. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства ТОВ «Спецшахтопроходка».

. Забезпечує складання розрахунків по заробітній платі, нарахування та перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів та ін.

. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, за проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробляє форми документів внутрішньої бухгалтерської звітності та порядок документообігу.

Облікова політика ТОВ «Спецшахтопроходка»

Облікової політикою закріплена сукупність способів бухгалтерського обліку, використовуваних суспільством, - первинного спостереження, вартісного вимірювання, поточного угрупування і підсумкового узагальнення фактів господарського життя підприємства.

Згідно з обліковою політикою, на підприємстві встановлено ведення бухгалтерського обліку з застосуванням рахунків 9 класу.

До способів ведення бухгалтерського обліку відносяться способи:

Угрупування та оцінки фактів господарської діяльності підприємства;

Погашення вартості його активів;

Організації документообігу;

Інвентаризації;

Застосування рахунків бухгалтерського обліку;

Застосування системи регістрів бухгалтерського обліку;

Обробки інформації та ін.

Підставою для запису в регістрах бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції, а також розрахунки бухгалтерії та бухгалтерські довідки, підготовлені, оформлені і засвідчені у порядку, встановленому нормативними актами України, облікової політики, наказами директора, розпорядження уповноважених ним осіб. нематеріальний актив облік собівартість

Підставою для формування даних податкового обліку є:

Первинні облікові документи (включаючи бухгалтерські довідки);

Аналітичні документи бухгалтерського обліку;

Спеціальні розрахунки податкової бази.

2. Облік основних засобів і нематеріальних активів


На підприємстві склад основних засобів наступний:

 

Таблиця 1

Найменування

Первісна вартість, грн

Група 2

Офисная мебель

4670,00

Група 3

Лебітка 1ЛШВ з ел.двигуном

18000,00

Болгарка пневмотична

2112,00

Редуктор ч-100

2220,00

Электродвигун КОВ-8/1500

2640,00

Редуктор КГЛ-150

2940,00

ПневмодвигунПД-15/1000

2370,00

Породо-навантажувальна машина

108384,31

Насос 1В-20

15000

Група 4

копіювальний апарат Canon

5900,00

сканер

1500,00

Телефон - факс Panasonic

1060,00

Комп’ютер Celeron

4389,00

Мастильний обогрівач

981,00


Надходження основних засобів на підприємстві оформлюється первинними документами, що визначені Наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» №352 від 29.12.1995р.

Надходження основних засобів на підприємство оформляється:

актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1)

актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів (ф. ОЗ-2)

актом встановлення, пуску та демонтажу будівельної машини (ф. ОЗ-5).

При надходженні основні зособи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», первісна вартість обєкта основних засобів складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в звязку з придбанням (отриманням) прав на обєкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у звязку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інші витрати безпросередньо повязані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

При ліквідації машин і обладнання - Акт на списання автотранспортних засобів (ф. № 03-4).

Акти складаються в двох примірниках комісією, призначеною директором господарства. В них зазначають дані про первісну вартість об’єкта, суму накопиченого зносу за час експлуатації, вартості одержаних матеріальних цінностей в результаті ліквідації об’єкта. Витрати по ліквідації відображають у розділі Розрахунок результатів списання об’єкта.

Визначення непридатності основних засобів встановлює спеціально обрана комісія.

У висновку про технічний стан основних засобів до списання їх господарством беруть участь органи держтехогляду.

При продажу основних засобів для відображення собівартості їх використовують субрахунок 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів». Ліквідація об’єкта основних засобів може бути як повною, так і частковою. У випадку часткової ліквідації відповідно до п. 35 П (С) БО7 первинну вартість об’єкта зменшують на суму первинної вартості частини, що ліквідується, а знос зменшують, відповідно, на величину зносу частини, що ліквідується.

Амортизація основних засобів на ТОВ «Спецшахтопроходка» здійснюється прямолінійним методом щомісяця.

При використанні прямолінійного методу вартість об’єкту основних засобів списується однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації.

Річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на очікуємий строк використання об’єкту основних засобів:

А = АВ / Т

Де, А - сума амортизаційних відрахувань, грн.;

АВ - амортизуєма вартість об’єкту, грн.;

Т - очікуємий строк використання об’єкту.

Амортизуєма вартість розраховується за формулою:

АВ = ПВ - ЛВ

Де, АВ -Амортизаційні відрахування

ПВ - Первісна вартість

ЛВ - Ликвідаційна вартість

Приклад розрахунку амортизації в ТОВ «Спецшахтопроходка»

Найменування ОЗ

 Первісна вартість

Ликвідаційна вартість

Амортизуєма вартісь

Строк корисного використання (міс)

Сума аморт. відрахувань (грн.)

 

 

 

 

міс

На місяць

Насос 1В-20

15000,00

30,00

14970,00

72

207,92


Первинна вартість визнається П(С)БО №7 як історична або фактична собівартість об’єкту основних засобів, а переоцінена вартість - як його вартість після переоцінки.

Ліквідаційна вартість - це та сума грошових коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від вибуття (реалізації, ліквідації) основних засобів при закінчені строку їх корисного використання мінус витрати, що пов’язані з вибуттям.

При визначені строку корисного використання (експлуатації) на підприємстві враховується:

·   очікуєме використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

·   очікуємий фізичний та моральний знос;

·   правові або інші обмеження відносно строку використання об’єкта та інші фактори.

Бухгалтерський облік основних засобів, що у використовуються у виробничій діяльності ведеться на субрахунку 106 рахунка 10 «Основні засоби».

По дебету рахунка 106 відображають надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих, внесених засновниками) основних засобів на баланс підприємства, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо),що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта основних засобів. По кредиту-вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів здійснюється в інвентарних картках. Вони містять інформацію про технічні особливості об’єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та інше. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки складаються в одному примірнику і зберігаються у бухгалтерії в картотеці.

Заповнені інвентарні картки реєструють в Описах інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. №03-7). їх ведуть за класифікаційними групами об’єктів основних засобів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту списання основних засобів.

Інвентарні картки на основні засоби, що надійшли або вибули протягом місяця зосереджують в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (ф. №03-8).

В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за матеріально відповідальними особами ведуть інвентарний список основних засобів (ф. №03-9). Дані, що містяться в цій формі аналогічні даним інвентарних карток обліку основних засобів.

Залишки по кредиту цього рахунка здійснюється на підставі первинних документів, бухгалтерських довідок, в кінці місяця кредитові обороти рахунка 106 переносять в Головну книгу.

Ремонти основних засобів, здійснюються за кошторисами, які складені головним інженером. На основі огляду об'єкта визначається потреба будівельних та інших матеріалів, необхідних для виконання ремонту, затрат праці, робіт і послуг як підрядників, так і власних допоміжних виробництв, відтак підраховується загальна кошторисна вартість.

Для визначення вартості ремонтів машин та обладнання складають «Відомість дефектів на ремонт машини» ф. №130.

На основі опису дефектів деталей та вузлів і заміни запасних частин, виходячи з їхньої вартості, тут розраховують в другому розділі загальну суму витрат на цю мету. Так само визначають потребу та вартість ремонтних матеріалів у третьому розділі цієї відомості.

Суму, необхідну для оплати праці на ремонтних і монтажних роботах у четвертому розділі відомості дефектів визначають, виходячи з трудоємкості ремонтів і тарифних розцінок з урахуванням відповідних надбавок за якість і своєчасність ремонту.

За даними попередніх розділів відомості дефектів у п'ятому розділі цього документа визначають загальну вартість ремонту. Саме ця вартість е загальною кошторисною сумою витрат на ремонт. Зокрема, замість виписування відомості дефектів у двох примірниках, доцільно скласти її в одному примірнику, а в склад передавати виписану за даними другого і третього розділів «Лімітно-забірну картку» тип. ф. М-8.

На підприємстві ТОВ «Спецшахтопроходка» до інвентаризаційній комісії входять: начальник ділянки, бригадир проходчиків. Інвентаризація, згідно з обліковою політикою, проводиться раз на рік.

Члени комісії:

- здійснюють інвентаризацію основних засобів у місцях зберігання та виробництва;

разом з бухгалтером підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач;

несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичний стан основних засобів;

оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану основних засобів, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій.

Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом. Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтерія у спеціальній книзі.

В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій.

Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про результати проведених у звітному році інвентаризацій

У відповідності з п. 16 - 21 П(С)БО-7 ТОВ «Спецшахтопроходка» може переоцінити об'єкт основних засобів у тому випадку, коли його залишкова вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Критерій істотності підприємство визначає.

Переоцінена первинна вартість і сума зносу об'єкту основних засобів визначаються множенням, відповідно, первинної вартості і суми зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості об'єкту на його залишкову вартість. Сума зниження ціни при цьому відноситься на витрати поточного періоду, а на суму дооцінки збільшиться додатковий капітал підприємства.

Перед тим, як ухвалювати рішення на проведення переоцінки, на підприємстві враховують наступні моменти:

- по-перше, при переоцінці одного об'єкту основних засобів аналогічній переоцінці підлягають всі основні засоби з даної групи;

- по-друге, одного разу провівши переоцінку, надалі необхідно регулярно відстежувати відповідність залишкової вартості переоцінених основних засобів їх справедливої вартості. І не просто відстежувати, а і приводити ці два показники у відповідність.

Вибуття основних засобів - реалізація, ліквідація, передача іншим підприємствам основних засобів, що числяться на балансі підприємства. Ті з основних засобів, що вибули, списуються з бухгалтерського балансу за повною первинною або відновною вартістю. Підставою для списання основних засобів є акт на списання основних засобів, в якому містяться дані про балансову вартість, суму нарахованого зносу, кількість капітальних ремонтів і їх вартість, технічний стан об'єкту, причини вибуття. Акт затверджується керівником підприємства.

На підприємстві ТОВ «Спецшахтопроходка» податковий облік основних засобів і нематеріальних активів не відбувається, тому як на підприємстві система оподаткування - єдиний податок.

На підприємстві не використовують будь яке програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.

 

3. Облік запасів


На ТОВ «Спецшахтопроходка» для здійснення будівельних робіт використовуються такі матеріали:

 

Таблица 2

МШП

Будівельні матеріали

Рукавицы рабочие

Обапол

Костюм х/б

Кольцо приварное

Костюм рабочий

Кирпич рядовой

Портянки

Крепь анкерная

Прожектор РВИ-150

Шлакоблок

Кабель КГЭШ3*2

Уголок L50*50

Перевязка

Уголок L120*150

Медицинские изделия

Пики ОМ

Кабель АВВГ-4*25

Двутавр№14

Кабель ТРШЭ-3*16

ЦементПЦ-400

Выключатель автоматичес

Железобетонная затяжка

Светильник РП-100

Гайка М24

Кабель сварочный

Болт

Пена монтажная

Подкладка Р-33

Шланг1/2

Электроды

Шланг пневмотический Ф50

Труба д=33-39

Шланг пневмотический Ф20

Гвозди шиферные

Кабель КГЭШ

Песок

Молоток отбойный

Гвозди

 

 

 

Арматура диам.16

 

 

 

Флянец свободный

 

 

 

Металлоконстр. монтаж. балок

 

 

 

Известь

 

 

 

Проволока вязальная

 

 

 

Арматура диам.14-20

 

 

 

Щебень

 

 

 

Шайба ф16

 

 

 

Доска обр.40мм.

 

 

 

Доска необр.

 

 

 

Кругляк (рудстойка)ф16-18

 

 

 

Болт М16*80

 

 

 

Болт М20*90

 

 

 

Болт М24*90

 

 

 

Болт М24*95

 

 

 

Труба д=45*6

 

 

 

Спецкрепь для кровли

 

 

 

Железобетонная затяжка

 

 

 

Арочная крепь со скрепляющими

 

 

 

Краска ГФ-021

 

 

 

Уайтспирит

 

 

 

Костыли

 

 

 

Накладки Р-33

 

 

 

Шпалы ж/б

 

 

 

Уайтспирит

 

 

 

Болт М12*50

 

Первинні документи по надходженню і витраті виробничих запасів є основою організації матеріального обліку. Безпосередньо по первинних документах здійснюють попередній, поточний і наступний контроль за рухом, збереженням і раціональним використанням товарно-матеріальних запасів (ТМЗ).

Прибутковий ордер в одному примірнику складає матеріально-відповідальна особа в день надходження запасів на склад.

Постачальники і підрядники - це організації, що поставляють сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні запаси, а також надають різні види послуг (відпуск пари, води, газу тощо) і виконують різні роботи (капітальний і поточний ремонт основних засобів та ін).

При проходженні практики в ТОВ «Спецшахтопроходка» я вивчила рахунку - фактури з постачання будівельних матеріалів.

Рахунки фактури реєструються для контролю за їх оплатою Дт 205, 22, Кт 631 - акцептовані рахунки - фактури постачальників за отримані товарно-матеріальні цінності.

Відпуск матеріалів здійснюється на підставі первинних документів, на яких проставляється номер замовлення або найменування виробів.

 Якщо при обробці матеріалів утворюються відходи і частина їх може бути використана в подальшому, то такі відходи називаються поворотними. Та частина, яка йде на викид, називається безповоротними відходами. Зворотні відходи зменшують фактичну собівартість продукції.

При використанні нормативного методу матеріали списуються за нормами. У разі відхилення від норм виявляються причини, і розраховується сума відхилень.

При списанні запасів використовується метод середньозваженої вартості.

 

4. Облік праці і його оплати

Одним із важливих поточних зобов’язань, що систематично виникають у процесі господарської діяльності, є зобов’язання перед працюючими по заробітній платі.

Функції з обліку чисельності і складу працюючих в ТОВ «Спецшахтопроходка» виконує інспектор відділу кадрів. Функціями по обліку кадрів є: документальне оформлення зарахування на роботу, переміщення, надання відпустки та звільнення, а також облік наявності і руху працюючих та надання відповідних даних для звітності.

Підставою для зарахування на роботу служить наказ керівника, що оформляється на підставі заяви, поданої бажаючим працювати на вакантній посаді чи вільному робочому місці.

Для зарахованого на роботу заводиться особова картка з обліку кадрів і оформляється трудова книжка (виписується нова, якщо робітник чи службовець розпочинає трудову діяльність, або ж робиться запис про зарахування в подану трудову книжку). Трудові книжки зберігаються на підприємстві. Чисті бланки трудових книжок є документами суворої звітності та зберігаються в сейфі разом із грошовими документами.

Переміщенням вважається переведення на іншу роботу або присвоєння вищого кваліфікаційного розряду. Оформляється наказом керівника. Дані про переміщення записуються до трудової книжки із затвердженням круглою печаткою підприємства.

Наказом керівника оформляється також надання відпустки і звільнення. Протягом однієї доби після оформлення наказу на звільнення трудова книжка повертається працівникові, а бухгалтерія здійснює повний розрахунок заробітної плати.

Чисельність працюючих працівником, що виконує функції з обліку кадрів, групується за категоріями, професіями, посадами, фаховим рівнем, стажем роботи, місцями роботи (цехами, відділами), а також за часом роботи (постійні, сезонні, тимчасові працівники).

В ТОВ «Спецшахтопроходка» бухгалтер по розрахунках з персоналом:

·   На підставі первинних документів для розрахунків з працівниками та керуючись діючими на підприємстві ТОВ «Спецшахтопроходка» Положеннями про оплату праці, трудовим законодавством, нараховує заробітну плату, проводить розрахунок утримань із заробітної плати та визначає суми, що підлягають до видачі.

·   Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції з розрахунків з персоналом з оплати праці, за іншими операціями, нарахування заробітної плати, податків на доходи фізичних осіб, розрахунки з фондами соціального страхування та Пенсійного Фонду.

·   Складає розрахункові відомості, журнали, розшифровки і інші дані, готує звітність, за розрахунками страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, по розрахунках з Фондом соціального страхування, з податку на доходи, а також у встановлені терміни подає податкові декларації, звіти та розрахунки в податкові органи, Пенсійний фонд, фонди соціального страхування.

На ТОВ « Спецшахтопроходка» облік заробітної платні ведеться на субрахунку 661 «Розрахунки по заробітній платні». За кредитом рахунку відображаються нарахування заробітної платні з рознесенням на дебет рахунків 23 «Виробництво» (зарплата робітників зайнятих безпосередньо на виробництві), 91 «Загальновиробничі витрати» (зарплата лінійного персоналу), 92 «Адміністративні витрати» ( зарплата адміністративного відділу).

За дебетом субрахунку 661 відображаються відрахування:

- до фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності 0,5 - 1%- аналітичний субрахунок 652/2,

- до Пенсійного Фонду України 2 %- аналітичний субрахунок 651/2,

- до фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,6% - аналітичний субрахунок 653/2

- податок з доходів фізичних осіб аналітичний субрахунок 15% - 641/5.

Також за дебетом рахунку відображається виплата с каси заробітної плати, депоновану зарплату та інші відрахування з працівників.

Нарахування на заробітну платню відбуваються:

·    у розмірі 33,2 % до Пенсійного Фонду України - аналітичний субрахунок 651/2,

·    2,32% до Фонду соціального страхування - аналітичний субрахунок 652/3.

Зарплата розраховується згідно з табелем виходів, штатного розкладу, де є встановлені оклади на окремі категорії робітників. Обов’язково звертається увага щодо необхідності нарахування індексації на зарплату. За наявністю лікарняних листів - розраховуються лікарняні розрахунки. Також до розрахунку зарплати входять - розрахунки відпусток, та не використаних відпусток в разі звільнення.

Кількість днів відпустки розраховується згідно з атестацією робочих місць з охорони праці. Для ТОВ «Спецшахтопроходка» існує наступна атестація:

Таблиця 3

проходчик

66

днів

слюсар

66

днів

гірноробочий

66

днів

гірний майстер

66

днів

нач. ділянки

52

дня

зам. Нач. ділянки

52

дня

механік

52

дня

керівник

49

днів

гол. інженер

49

днів

гол. механік

49

днів

бухгалтер

24

дня

інспектор ВК

24

дня


Видача заробітної плати відбувається раз на місяць по Формі №389.

Видачу заробітної платні проводить бухгалтер, на якого перекладено обов’язки касира.

5. Облік витрат на виробництво і калькуляцію собівартості продукції


Для збору та систематизації витрат в ТОВ «Спецшахтопроходка» по основному виробництву застосовується рахунок 20 «Виробництво».

Безпосередньо, на рахунок 20 можна віднести тільки прямі витрати. Непрямі витрати попередньо збираються на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».

В кінці кожного місяця 23, 91 рахунки закриваються і витрати списуються на рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт, послуг».

Рахунок 20 - Калькуляційний рахунок, а за економічним змістом він характеризує стан господарського процесу прізводства. Дебетове сальдо - фактична собівартість незавершеного виробництва. Інші виробничі рахунку сальдо не мають і є збирацько-розподільчими рахунками.

Зібравши за дебетом виробничих рахунків витрати, їх потрібно послідовно розподілити таким чином, щоб вони в кінцевому рахунку виявилися б віднесеними на собівартість виконаних робіт. Така робота називається роботою по калькулювання, яке починається з угруповання витрат виробництва по окремим виробничим підрозділам у розрізі окремих калькуляційних статей.

Первинним документом щодо списання сировини і матеріалів є вимога, лімітно-забірна карта, накладна.

Закінчення робіт фіксується в первинному документі:

- Накладної;

- Акті на здачу робіт підписується особою яка здає і приймаючою стороною.

В ТОВ «Спецшахтопроходка» використовується нормативний метод, коли під всі витрати розробляються норми і ведеться окремий облік у межах норм і по відхиленнях від норм.

Амортизаційні відрахування (знос) нараховуються по виробничому обладнанню та внутрішньоцеховому транспорту.

 

6. Облік готової продукції, доходів від її реалізації і фінансових результатів

Готової продукції на підприємстві не існує. ТОВ «Спецшахтопроходка» здійснює підрядні роботи.

Для визначення собівартості виконаних робіт на дебету рахунку 20 «Виробництво» збираються виробничи витрати, а на дебету рахунку 91 «Загальновиробничи витрати» збираються загальновиробничи витрати.

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходи відображаються в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів - це означає, що облік доходів і складання звітності здійснюється на підставі облікового принципу нарахування. Складена згідно з принципом нарахування фінансова звітність інформує користувача не лише про проведені операції, які супроводжувались виплатою або одержанням грошових коштів, але й про зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому, та про ресурси, наведені у грошовому вираженні, які будуть отриманні у майбутньому.

Закінчується 7 клас рахунків рахунком 79 «Фінансові результати». Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу.

7. Облік власного капіталу


Статутний капітал - вартість господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства і є його власністю. Складається статутний капітал за рахунок внесків засновників.

 Формування статутного капіталу залежить від:

- Організаційно-правової форми підприємства;

 Виду власності.

Статутний капітал повинен відповідати тому розміром, який є в установчих документах. Якщо підприємство прийняло рішення збільшити статутний капітал, то воно має заздалегідь підсумувати цю суму.

Аналітичний облік ведеться за засновникам.

Статутний капітал на момент реєстрації складав 18 500 грн. Статутний капітал було внесено у вигляді основних засобів.

Засновники:

Мєшков В.І. - часка у статутному капіталі складала 11 100 грн. (60%)

Рябчинін О.В. - частка у статутному капіталі складала 7 400 грн. (40%)

В ТОВ «Спецшахтопроходка» утворено статутний капітал, згідно Акту передачі майна до статутного фонду ТОВ «Спецшахтопроходка» від 11.09.2003 р.

Таблиця 5. Склад статутного капіталу

Найменування

Первісна вартість, грн

Офисная мебель

4670,00

копіювальний апарат Canon

5900,00

сканер

1500,00

Телефон - факс Panasonic

1060,00

Комп’ютер Celeron

4389,00

Мастильний обогрівач

981,00

Бухгалтерський облік щодо статутного капіталу відображено за кредитом рахунку 40 «Статутний капітал». За усі роки існування змін у статутному капіталі не відбувалося. Основні засоби, які входять до складу статутного капіталу в експлуатацію не входять.

В ТОВ «Спецшахтопроходка» окрім статутного капіталу сформовано резервний капітал, куди щороку переноситься 5% нерозподіленого прибутку, згідно облікової політики підприємства. А в разі збитку покриття за рахунок резервного фонду.

Облік резервного капіталу здійснюється на рахунку 43 «Резервний капітал»

 

8. Облік грошових і розрахункових операцій


Для прийому, зберігання та витрачання готівкових грошей підприємство ТОВ «Спецшахтопроходка» має касу.

Порядок ведення касових операцій регламентується інструкцією «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти приймаються в касу за прибутковими касовими ордерами, підписаними бухгалтером. При цьому видається квитанція, яка здає гроші особі, про прийом грошової суми, підписана бухгалтером.

Квитанція є частиною прибуткового ордера, заповнюється одночасно з ним, і видається тільки після отримання грошей.

Бухгалтер видає гроші по видаткових касових ордерів, платіжними відомостями або іншим належним чином оформлених документів (заяв на видачу грошей, рахунками та ін.)

Видаткові касові документи підписуються бухгалтером та керівником підприємста. А на відомостях і заявах, крім того, проставляється дозвільний напис директора.

Гроші особам не облікового складу підприємства видаються тільки за видатковим касовим ордером при пред'явленні ними паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, де проставляються підпис в одержанні і дані пред'явленого документа.

Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленої в установленому порядку, в тексті видаткового касового ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача грошових коштів бухгалтером вказуються прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримання грошей.

Якщо ж видача грошей проводиться за відомістю, то перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис «За дорученням».

Прибуткові та видаткові касові ордери мають роздільне (окремо за прибутковими і за видатковими ордерами) нумерацію без пропусків і реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

Журнал реєстрації побудовано таким чином, що за його даними контролюється цільове призначення отриманих та витрачених готівкових грошових коштів підприємством, присвоюються номери касових документів, перевіряється повнота проведених касиром операцій.

Касова книга на підприємстві ведеться також бухгалтером. Листи в книзі нумеруються, прошнуровуються і опечатуються печаткою.

На останній сторінці книги робиться запис: «У цій книзі всього пронумеровано сторінок ...» і проставляються підписи керівника та гбухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі ведуться в двох примірниках під копіювальний папір (або в касовій книзі з самокопіюється листами). Другий примірник відривається і являє собою звіт касира, а потім підшивається до каси за той період, за який він складений.

В ТОВ «Спецшахтопроходка» облік по касових операціях ведеться на субрахунку 301 «Каса в національній валюті». За дебетом рахунку відображаються суми які надходять з розрахункового рахунку. За кредитом рахунку відображаються суми на виплату заробітної платні, та суми видані в підзвіт.

ТОВ «Спецшахтопроходка» відкрило розрахунковий рахунок у Промінвестбанку. Для відкриття розрахункового рахунку підприємство подало до банку наступні документи:

- Заяву на відкриття рахунку;

- Свідоцтво про реєстрацію підприємства;

- Копії Статуту та установчого договору, засвідчені нотаріально;

- Два примірники банківських карток із зразками підписів і відбитком печатки, завірена нотаріально. Право першого та єдиного підпису належить керівнику, підпис фіксувався в присутності нотаріуса;

- Довідка про взяття на облік у податковій інспекції та у Пенсійному фонді, фонді зайнятості, фонді соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, фонді страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Держкомстаті.

У цей же період було підписано договір на банківське обслуговування і за розпорядженням керуючого Промінвестбанком підприємству був присвоєний номер розрахункового рахунку та відкрито особовий рахунок для обліку руху його грошових коштів.

На розрахунковому рахунку підприємства зосереджуються вільні грошові кошти і надходження за реалізовану продукцію, виконані роботи та послуги, та інші зарахування.

З розрахункового рахунку здійснюються майже всі платежі підприємства:

- Оплата постачальникам за матеріали;

- Погашення заборгованості бюджету і соціальних фондів;

- Одержання грошей у касу для видачі заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги по догляду за дитиною і т.п.

Видача грошей, а також безготівкові перерахування з рахунку підприємства банком здійснюються, як правило, на підставі ТОВ «Спецшахтопроходка».

Облік операцій по поточному рахунку ведеться на субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

За дебетом субрахунку відображено надходження плати за виконані роботи з кредиту субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та надходження відсоток банку з кредиту рахунку 719 «Інші доходи від операційній діяльності».

За кредитом рахунку відображено перерахування грошових коштів до фондів соціального страхування, Пенсійного Фонду України, до бюджету, постачальникам, до каси, на адміністративні витрати.

Помилково зараховані або списані з розрахункового рахунку суми приймаються на рахунок 374 «Розрахунки за претензіями», а банку негайно повідомляється про такі суми для внесення виправлень. У наступних виписках банк вносить виправлення, а в бухгалтерії підприємства заборгованість списується.

Отримана з банку виписка перевіряється й обробляється, підбираються все виправдувальні документи, проставляються кореспондуючі рахунку.

Необхідно зазначити, що перевірка і обробка виписок проводиться в день їх надходження. Облік розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «Спецшахтопроходка» ведеться на субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

За дебетом рахунку 361 відображено формування доходів з реалізації робіт - кредит субрахунку 703 «Доходи з реалізації робіт, послуг».

За кредитом субрахунку 361 відображено надходження плати за виконані роботи на дебет субрахунку 311. Також за кредитом субрахунку 361 відображено відрахування з доходів на дебет субрахунку 704 «відрахування з доходу» за послуги генпідряду 5% від вартості робіт, згідно договорів з замовником.

Замовником ТОВ «Спецшахтопроходка» є ДХК «Луганскшахтобуд».

Підставою для розрахунків є Типова форма № КБ 3 «Справка про вартість виконаних підрядних робіт».

Облік розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами. В ТОВ «Спецшахтопроходка» сплачується єдиний податок 10 % з суми грошових надходжень. Розрахунки по єдиному податку ведуться на субрахунках 641/1 та субрахунку 981 «Податок на прибуток (Єдиних податок)». Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб ведуться на субрахунку 641/5.

Облік розрахунків з Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування і по соціальному страхуванню на випадок безробіття.

- до фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності 0,5 - 1%- аналітичний субрахунок 652/2,

- до Пенсійного Фонду України 2 %- аналітичний субрахунок 651/2,

- до фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,6% - аналітичний субрахунок 653/2

- податок з доходів фізичних осіб аналітичний субрахунок 15% - 641/5.

Також за дебетом рахунку відображається виплата с каси заробітної плати, депоновану зарплату та інші відрахування з працівників.

Нарахування на заробітну платню відбуваються:

·    у розмірі 33,2 % до Пенсійного Фонду України - аналітичний субрахунок 651/2,

·    2,32% до Фонду соціального страхування - аналітичний субрахунок 652/3.

Перерахування коштів здійснюється в встановлені строки, згідно чинного законодавства. Єдиний податок по факту надходження плати за роботи. До фонів соціального страхування та до Пенсійного Фонду України до 20 числа місяця наступного за звітним. Податок з доходів фізичних осіб в межах 40 календарних днів після закінчення звітного місяця.

Облік дебіторської заборгованості здійснюється на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» За дебетом субрахунку відображено виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом рахунку її погашення.

9. «Облік зобов'язань і їх забезпечення»


В ТОВ « Спецшахтопроходка» не створено фонду щодо забезпечення майбутніх витрат і платежів, забезпечення виплат персоналу, забезпечення виплат відпусток та інших забезпечень.

Довгострокових кредитів банків, та інших довгострокових зобов'язань в ТОВ «Спецшахтопроходка» ніколи не існувало.

Облік поточних зобов'язань в ТОВ «Спецшахтопроходка» включає зобов’язання щодо розрахунків з бюджетом, фондами соціального страхування, заробітної плати, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Синтетичний облік за даними поточними зобов’язаннями ведеться на відповідних рахунках, про які вже було розкрито інформацію в попередніх пунктах.

Розрахунків з учасниками за час існування ТОВ «Спецшахтопроходка» не відбувалося. Нерозподілений прибуток накопичувався за кредитом рахунку 44 «Нерозподілений прибуток/Непокриті збитки».

Доходів майбутніх періодів в ТОВ «Спецшахтопроходка» також ніколи не існувало.

10. Фінансова звітність


Фінансова звітність - це система показників, що характеризують умови і результати її роботи за звітний період; особливий вид облікових записів, що відображають зведені дані про стан і результати діяльності. Фінансова звітність складається на підставі даних всіх видів поточного обліку бухгалтерського, податкового, статистичного.

ТОВ «Спецшахтопроходка» до Держкомстату звітує лише по формі 1 Баланс, формі 2 «Звіт про фінансові результати» та по формі № 1 Підприємництво (коротка)

Бухгалтерський баланс характеризує в грошовій оцінці фінансовий стан компанії станом на звітну дату. Баланс дозволяє одержати уявлення про матеріальні цінності, величиною запасів, стан рахунків і інвестиції. Дані балансу широко використовуються для наступного аналізу керівництвом організації, податковими органами, банками, постачальниками та іншими кредиторами.

Бухгалтерський баланс дозволяє оцінити оборотність майна, його ліквідність, обчислити власні вкладення у майно організації, виявити наявність власних оборотних коштів, розрахувати коефіцієнти оборотності та ліквідності і інші оціночні показники.

Звіт про фінансові результати разом з балансом є важливим джерелом інформації для всебічного аналізу отримання прибутку. Угрупування його статей може допомогти у проведенні такого поетапного аналізу.

Фінансовий результат - прибуток або збиток за звітний період - найважливіший показник господарської діяльності будь-якої організації. Для комерційних організацій істотним є не загальний фінансовий результат діяльності, а результат, який характеризується показниками чистого та нерозподіленого прибутку, непокритого збитку. Відомості про формування та використання прибутку, що містяться у звіті про прибутки і збитки, розглядаються користувачами як найважливішої частини фінансової звітності організації.

Облік фінансових результатів ведеться на 791 рахунку (активно-пасивному). За дебетом - збитки від усіх видів діяльності і позареалізаційні витрати, за кредитом прибуток від усіх видів реалізації та позареалізаційні доходи. Сальдо на рахунку - балансовий прибуток або збиток.

Чистий прибуток може бути використана на розвиток виробництва, соціальний розвиток, матеріальну допомогу працівникам, заохочень, дивідендів.

Якщо підприємство безоплатно отримало матеріальні цінності або майно, то на цю суму збільшується обкладається прибуток. Протягом звітного року 791 рахунок ведеться наростаючим підсумком поквартально.

У плані рахунків бухгалтерського обліку призначений для обліку власного капіталу рахунок 40 «Статутний капітал».

11. Аналіз господарської діяльності підприємства


Під прогнозуванням фінансового стану розуміється передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін наперед, шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства, як суб,єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства. В залежності від терміну такого передбачення можна виділити короткотермінове (у межах одного року), середньотермінове (на один два роки) і довготермінове (білше двох років) прогнозування фінансового стану підприємства.

Об,єктом прогнозування має бути перш за все обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть у розпорядження підприємства за період, щодо якого складається прогноз.

Такими ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків і обов,язкових платежів, а також амортизаційні відрахування, які відшкодовуються через ціну на продукцію. Умовно суму чистого прибутку і амортизації у складі виручки від реалізації називають грошовим потоком, саме від його величини залежать можливості підприємства збільшити свої кошти (статутний фонд, насамперед), бо інші складові частини виручки від реалізації йдуть на різні платежі у відповідності зі своїм призначенням.

Також у прогнозуванні фінансового стану підприємства ефективним є використання економіко-матиматичних методів, серед яких найпоширенішим використанням користується метод побудови лінії тренду, тобто на основі конкретних показноків за декількох років будується залежність і вираховується прогнозне значення на наступний рок.

Для аналізу господарської діяльності підприємста розглянемо показники балансу та звіту про фінансові результати за 2007 - 2008 рр.

 

Таблиця 5. Показники баланса

Актив

2007

2008

Основні засоби

147,4

118,2

Виробничи запаси

90,3

1,4

Дебіторська заборгованість

114,7

21,6

Інша поточна заборгованність

51,7


Грошові кошти

87,7

52,5

Витрати майбутніх періодів

1

0,3

Пасив

2007

2008

Статутний капітал

18,5

18,5

Резервний капітал

330,2

328,5

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток

(1,8)

(201,0)

Кредиторська заборгованніст за товари, роботи, послуги

58,2

2,4

Поточні зобов’язання:З бюджетом

42,0

16,8

Зі страхування

10,9

5,4

З оплати праці

34,4

15,9

Інші поточні зобов’язання

0,4

7,5


Аналізуючи показники балансу ТОВ «Спецшахтопроходка» можна зробити висновок, що виручка від реалізації робіт в 2008 році склала 531,1, а в 2007 році 957,2 тис.грн.

Виручка знизилась на 426,1 тис. грн.

Відрахування з доходів (послуги ген підряду) склали у 2008 р.38,4, а в 2007 р. 53,1.

Тут можна побачити дуже велике відхилення в пропорційному співвідношенні.

Чистий доход від реалізації продукції в 2008 році складає 496,3 тис.грн., в 2007 904,1тис. грн.

Витрати в 2008 році складають 728,0 тис.грн, а в 2007 році 940,4 тис. грн..

Взагалі збиток від діяльності склав в 2008 р. 201,0, в 2007 р. 1,8

Отже головним фінансовим результатом діяльності будь-якого підприємства є прибуток від його діяльності. Прибуток, але це може бути і збиток, якщо діяльність підприємства не ефективна, є кінцевим, підсумковим результатом руху коштів підприємства.

Рентабельність - відносний показник ефективності роботи даного підприємства.

Отже разом прибуток та рентабельність роботи підприємства є найважливішими показниками, що характерезують його фінансовий стан.

Прибуток можна охарактерезувати, як, з одного боку - основу формування фйондів підприємства і забезпечення у кінцевому підсумку фінансової стійкості. З іншого боку - прибуток це найважливіше джерело доходів державного, місцевогобюджетів.

Однозначно важливо при з’ясуванні факторів забезпечення фінансової стійкості підприємства враховувати не тільки обсяги й приріст прибутку, але й рівень рентабельності, знати скільки прибутку одержано на одну грошову одиницю виробничих фондів.

На величину прибутку і рівень рентабельності впливає багато факторів, а вони, в свою чергу, є узагальнюючими показниками використання на підприємстві матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Аналізуючи ці дані, можна зробити висновки що, незважаючи на те що чистий дохід ТОВ «Спецшахтопроходка» за 2008 рік знизився на 48 %, витрати підприємства знизились лише на 16%.

А збитки виросли у порівнянні з 2007 р. майже на 90 %.

У країнах з розвинутою ринковою економікою розроблені показника, які можуть служити орієнтиром для оцінки фінансового стану підприємства в цілому, це:

         коефіцієнт власності (незалежності) не нижчий 0,7;

         коефіцієнт позичкових коштів не нижчий 0,3;

         співввідношення позичкових і власних коштів не вище 1,0;

         коефіцієнт абсолютної ліквідності не нижчий 0,2 - 0,25;

         проміжний коефіцієнт покриття не нижчий 0,7 - 0,8;

         загальний коефіцієнт покриття не нижчий 1.

Значний практичний досвід оцінки фінансового стану підприємства і складання на його основі прогнозу щодо перспектив його змін нагромаджений у розвинутих країнах. Зокрема, у Великобританії Комітетом по узагальненню практики аудиту розроблено посібники, які містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Ці показники виділені у дві групи.

До першої групи належать такі несприятливі критерії й показники, в наслідок яких можливі появи у недалекому майбутньому значних фінансових труднощів. Серед них:

         неправильна реінвестиційна політика;

         несприятливі зміни у портфелі замовлень, потенційні витрати довгострокових контрактів;

         низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

         наявність наднормативних виробничих запасів і залажалих товарів.

До другої групи включені такі несприятливі критерії й показники, на підставі яких поточний фінансовий стан розглядається як критичний. Разом з тим вони свідчать, що за певних умов або ж внаслідок невжиття чи несвоєчасного вжиття необхідних заходів ситуація може різко погіршутись. До таких показників віднесені:

         звільнення ключових співробітників апарату управління;

         надмірна залежність підприємства від будь-якого одного конкретного проекту;

         неефективні довгострокові угоди;

         політичний ризик;

         втрата ключивих контрагентів.

Звичайно, наведені критерії і показники певною мірою умовні, не всі мають кількісні вирази, Однак розгляд їх у комплексі з урахуванням можливих позитивних й негативних тенденцій їх розвитку може створити необхідну базу для складання фінансовим менеджером прогнозу щодо змін фінансового стану підприємства.

Це катастрофічні дані, тому ТОВ «Спецшахтопроходка» слід вжити заходи, щодо обмеження сум затрат як на виробництво, так і на загальновиробничи та адміністративні витрати.

Основними шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу.

Зниження трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати без будь-якої шкоди для виробництва. Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, яке підвищить фондовіддачу.

Операційна діяльність підприємства - це основа діяльності підприємства, яка пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів , робіт , послуг), а це є головною метою створення підприємства , також забезпечує основну частку доходу.

Список використаних джерел


1. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 3 липня 1998 р. №727/98. //Урядовий кур’єр. - 1 998. - 9 липня.

. Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” від 28 червня 1999 р. №746/99. // Урядовий кур’єр. - 1999. - 13 липня.

. Петрусенко І. Нарахування, відрахування та перерахування прибуткового податку фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку. // Вісник податкової служби України. - 2000. - №9. - С. 49 - 50.

. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2008 р. №186. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Бухгалтерський облік. Хрестоматія”. - 2008. - №52/2. - С. 106-107.

. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39. // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства “Альтернативні способи оподаткування”. - 2001. - №38. - С. 23 - 29.

. Про внесення змін до форми книги обліку прибутків і витрат суб’єкта малого підприємництва - юридичної особи і порядок її ведення. Наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 р. №554. // Вісник податкової служби України. - 2000. - №9. - С. 25 - 26.

. Про затвердження змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі. Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 р. №521. // Бухгалтерія. - 2002. - №5/2. - С. 9 - 10.

. Про затвердження свідоцтва про сплату єдиного податку і порядку його видачі. Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 р. №599. // Вісник податкової служби України. - 2000. - №9. - С. 19 - 24.

. Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну. Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні «Єднання». 1997. - С. 44.

. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - 2-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2006. - 672 с.

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2005. - 768 с.

. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 726 с.

. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. -Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 680 с.

. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 460 с.

. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 4-те вид. переробл. та доповн. - К.: КНЕУ, 2002.

. Завгородній В.П. Бухгалтерский учет в Украине (С использ. Нац. Стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. - 5-е изд.,доп. И перераб. - К.: А.С.К.., 2006.- 848с. - (Экономика. Финансы. Право.)

. Сердюк В. Н. Бухгалтерский учет: Учебно - практическое пособие. - 4-еизд., изм. и доп. - Донецк: Дон НУ,2002. - 448с.

. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця-3-вид., перераб. і доп.- Житомір: ЖІТІ,2003.-672с.

. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтнрского учета/ Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова.- 2-е изд. - М.: Финансы и статистика,1994. - 496с.: ил.- (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

. Котик Н. С. Амортизационные отчисления: налоговый и бухгалтерский учет. - Х.: Фактор,2000.-40с.

. Р. Грачева "Основные средства в бухгалтерском учете".// Дт-Кт (специальное приложение к журналу), 2007р.

. Ластовецкий В.Е. Различия и взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета основных фондов//Вестник бухгалтера и аудитора Украины.-2001.-№4.-4.

. Положение (стандарт) бухгалтерского учета №7 "Основные средства", утвержденное приказом Министерства Фынансов Украины от27.04.2000г. №92.

. Приказ министерства статистики Украины от 29.12.95г. " Об утверждении типовых форм первичного учета".

. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказа Министерства финансов Украины от 30.11.99г. №291.

Похожие работы на - Аналіз бухгалтерського обліку на підприємстві 'Спецшахтопроходка'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!