Особливості діяльності ПАТ 'Дельта Банк'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  23,09 Кб
 • Опубликовано:
  2013-01-23
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Особливості діяльності ПАТ 'Дельта Банк'

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»

.1 Характеристика та основні напрямки діяльності ПАТ «Дельта Банк»

.2 Основні показники діяльності ПАТ «Дельта Банк»

РОЗДІЛ 2 РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»

2.1 Аналіз кредитного портфелю ПАТ «Дельта Банк»

2.3 Склад і структура ресурсів ПАТ «Дельта Банк

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

В умовах формування ринкового середовища, спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому.

Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на нові механізми господарювання.

Метою роботи - вивчити особливості діяльності ПАТ «Дельта Банк», проаналізувати діяльність підприємства, динаміку прибутку та рентабельності.

Для реалізації поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

Вивчити загальну характеристику підприємства;

Розглянути структуру підприємства;

Проаналізувати діяльність підприємства;

Проаналізувати банківську діяльність ПАТ «Дельта Банк».

Обєктом проходження економічної практики є ПАТ «Дельта Банк.

Інформаційним джерелом дослідження є фінансова звітність ПАТ «Дельта Банк» за 2010-2011 роки, законодавчі та нормативні документи, матеріали офіційних сайтів ПФТС, статистичні дані тощо.

З метою виконання математичної обробки інформації та забезпечення наочності аналітичного матеріалу при написанні роботи використовувалися засоби ЕОМ. Серед задіяного програмного забезпечення були: текстовий редактор Word, табличний процесор Exсel (Microsoft Office 2003 Pro Rus), оглядач глобальної світової мережі Microsoft Internet Explorer 9.0.

Розділ 1

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»

.1 Характеристика та основні напрямки діяльності ПАТ «Дельта Банк»

Дельта Банк зареєстрований 15 лютого 2006 року АТ «Дельта Банк» входить до групи великих банків України. Дельта Банк - член Асоціації українських банків (АУБ) та Асоціації банків Центральної Європи (BACEE). У жовтні 2009 року ТОВ «Комерційний Банк Дельта» був перетворений в Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» та отримав ліцензію НБУ № 225 від 08.10.2009г.

Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів (свідоцтво № 178 від 15.10.2009р.).

Банк є платником податків на додану вартість (свідоцтво № 100249294 від 16.10.2009г.).

Банк активно співпрацює з АТ «Міжнародне бюро кредитних історій».

Мережа банку налічує 126 відділень, та 7976 банкоматів у 60 містах України.

Засновник і власник 100% акцій - Микола Лагун, переможець конкурсів «Підприємець року - 2007» та «Фінансист року - 2008».

Загальне керівництво і контроль за діяльністю Відділення здійснює директор Банку. Начальник відділення здійснює свою діяльність на підставі довіреності та відповідно до посадової інструкції.

Предмет діяльності Дельта Банку полягає у здійсненні банківських операцій.

Банк, згідно з чинним законодавством України, за формою функціонування не має конкретної спеціалізації та є універсальним Банком.

За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування власного капіталу та, відповідно до Статуту, АТ «Дельта Банк» є універсальною фінансово - кредитною установою.

Протягом звітного періоду АТ «Дельта Банк» здійснював свою діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють Банківську діяльність в Україні, в тому числі на підставі Банківської ліцензії № 225 від 08.10.2009 р., письмового Дозволу № 225-4 від 08.10.2009 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11 жовтня 2011 року № 225.

Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють Банку здійснювати всі операції, передбачені нормами ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

АТ «Дельта Банк» виконує довгострокові стратегічні завдання, спрямовані на комплексний та динамічний розвиток бізнесу, збільшення клієнтської бази, розширення спектру банківських продуктів і послуг для максимального задоволення потреб клієнтів.

Банк має право здійснювати такі Банківські операції:

ØОперації з валютними цінностями:

·неторговельні операції з валютними цінностями;

·операції з готівковою іноземною валютою та чеками(купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється у касах і пунктах обміну іноземної валюти Банків;

·операції з готівковою іноземною валютою(купівля, продаж, обмін), що здійснюється в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

·ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

·ведення кореспондентських рахунків Банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

·ведення кореспондентських рахунків Банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

·відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених Банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

·відкриття кореспондентських рахунків у Банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

·залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

·залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

·торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком валюто-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банків і агентів];

·торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

·валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого «Положення про порядок надання Банкам і філіям іноземних Банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 15.08.2011 № 281.

ØЕмісія власних цінних паперів.

ØОрганізація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

ØЗдійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

ØОперації за дорученням клієнтів або від свого імені:

·з інструментами грошового ринку;

·з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

·з фінансовими фючерсами та опціонами.

ØДепозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

ØДовірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

ØДіяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Для здійснення своєї діяльності Банк має кореспондентський рахунок у Національному Банку України та кореспондентські рахунки в інших Банках в Україні і за її кордоном, а також відкриває Банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.

Криворізьке відділення ПАТ «Дельта Банк» має право виконувати операції на підставі дозволу, виданого компетентним органом банку на право проведення відділенням окремих операцій у межах банківської ліцензії № 225, виданої Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк», зареєстрованим Національним Банком України 15 лютого 2006 року під номером 304, на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відділення виконує такі основні операції, дозволені НБУ:

) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, зокрема відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів;

2) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, зокрема, розміщення залучених коштів від імені банку на власних умовах;

) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, купівля, продаж і видача чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

Здійснення розрахунково-касового обслуговування підприємницьких структур, громадських організацій (їх об'єднань) та фізичних осіб;

Забезпечення контролю надходження і видачі готівкових коштів і своєчасного їх обліку, зберігання готівкових і первинних документів аналітичного обліку.

До нетрадиційних операцій відносяться наступні:

Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

Надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Такі операції можуть здійснювати юридичні особи на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій та в порядку, визначеному законами України.

Національний Банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій і дає дозвіл якщо:

Рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам НБУ, що підтверджується незалежним аудитором;

Банк не є об'єктом застосування засобів впливу;

Банком надано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений НБУ.

Станом на 1 січня 2012 року у банку обслуговується 3 193 619 клієнтів, що на 457 939 більше ніж станом на 1 січня 2011 року - 2 735 680 клієнтів.

Серед загальної кількості клієнтів станом на 1 січня 2012 року - 3 182 817 фізичних осіб, 10 426 юридичних осіб, 203 банки та 173 небанківських фінансових установ.

В складі клієнтів - юридичних осіб найвагомішими партнерами є: НАК «Нафтогаз», ТОВ "Агро ХХІ", ПВП "Сіріус", ВАТ "Іллічівський олійно-жировий альянс", ТОВ «Зеронінтерторг», ТОВ «Інтер - грейн», ТОВ «Танк транс», ТОВ УВК "Полагро-сервіс", ЗАТ "Світ електроніки".

Протягом 2011 року АТ «Дельта Банк» відкрив кореспондентські Ностро-рахунки в наступних Банках: HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. (дол. США), FBN Bank (UK) Limited (дол. США), ПАТ АКТАБАНК (грн., дол. США, євро), ПАТ КБ ПриватБанк (грн.), ПАТ "УкрСибБанк" (грн., дол. США), BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT (дол. США, євро), MEINL BANK A.G. (дол. США, євро), ПАТ "МІСТО БАНК"(грн.), Акціонерний Банк "Південний" (дол. США), ПАТ "АПЕКС-БАНК" (грн.).

Протягом 2011 року АТ «Дельта Банк» відкрив кореспондентські Лоро-рахунки в наступних Банках: АТ "УкрСибБанк"(грн., дол. США), АТ "МІСТО БАНК" (грн.), JSC «Regionala investiciju banka» (дол. США), ПАТ "АПЕКС-БАНК" (грн.), "TRASTA KOMERCBANKÀ" (дол. США), VPBANK (дол. США) , ПАТ АКТАБАНК (грн., дол. США, євро).

1.2 Основні показники діяльності ПАТ «Дельта Банк»

кредитний портфель банк

Активи банку станом на 01.01.2012 року становлять 23 216 416 тисячі гривень проти 13 797 972 тисячі гривень станом на 01.01.2011 року, проти 8 464 730 тисяч гривень станом на 01.01.2010 року.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку, як і в минулому році, становили кредити, надані фізичним особам. У звітному році банк продовжував утримувати одну з перших позицій на ринку послуг населенню, в тому числі найбільш перспективного сегменту - кредитування фізичних осіб.

Загальний обсяг залишків коштів населення станом на 01.01.2012 року становить 8 160 482 тисячі гривень проти 5 593 317 тисяч гривень станом на 01.01.2011 року, проти 2 604 589 тисячі гривень станом на 01.01.2010 року. Абсолютний приріст залишків коштів населення протягом звітного року склав 2 567 165 тисяч гривень.

Загальний обсяг залишків коштів на поточних та строкових рахунках юридичних осіб станом на 01.01.2012 року становить 2 192 749 тисяч гривень проти 1 135 162 тисячі гривень станом на 01.01.2011 року, проти 2 604 589 тисячі гривень станом на 01.01.2010 року, проти 1 672 525 тисячі гривень станом на 01.01.2010 року. Абсолютний приріст залишків коштів на поточних та строкових рахунках юридичних осіб протягом звітного року склав 1 057 587 тисяч гривень.

Чистий прибуток Банку за 2011 рік склав 469 338 тисяч гривень проти 14 935 тисяч гривень прибутку,проти отриманого у 2010 році, 8 016 тисяч гривень прибутку, отриманого у 2009 році.

Результатом розвитку активних операцій, розширення обсягу послуг, які надаються клієнтам та ефективної процентної політики, що проводилась Банком, стало отримання операційного доходу:

у 2011 році - в сумі 2 354 466 тис. грн.

у 2010 році - в сумі 3 541 838 тис. грн.

у 2009 році - в сумі 449 246 тис. грн.

За 2011 рік чистий прибуток Банку становив 469 338 тис. грн.

За 2010 рік чистий прибуток Банку становив 14 935 тис. грн.

За 2009 рік чистий прибуток банку становив 8 016 тис. грн.

РОЗДІЛ 2

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»

2.1 Аналіз кредитного портфелю ПАТ «Дельта Банк»

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. кредити диверсифіковані в галузевому розрізі, тому ризик погіршення якості кредитного портфелю через окремі галузеві кризи є помірним.

Згідно з вимогами Національного банку України (Постанова №279) та внутрішніх положень стосовно щомісячного розрахунку резерву, Банк здійснює класифікацію кредитних операцій шляхом проведення інвентаризації кредитного портфеля.

В результаті, кредитні операції (без позабалансових зобов'язань) були структуровані Банком за відповідними категоріями ризику.

Згідно «Звіту про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями» (форма №302) кредитний портфель за категоріями ризиків має наступний вигляд ( таблиця 2.1)

Таблиця 2.1

Кредитний портфель Банку за категоріями ризику

Категорії ризикуСтаном на кінець дня31.12.2010 р.31.12.2011 р.тис. грн.в % до підсумкутис. грн.в % до підсумку1. Стандартні5 314 94338,36 726 22030,02.Нестандартні - разом в т.ч.:8 550 58061,715 706 96270,0- під контролем1 753 50912,65 432 67924,2- субстандартні3 541 82425,67 483 33033,4- сумнівні3 208 18523,11 279 4345,7- безнадійні47 0620,41 511 5196,7Усього13 865 523100,022 433 182100,0

Як видно із даних таблиці 2.1, станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, порівняно з початком року, структура кредитного портфеля за категоріями ризику за питомою вагою знизилася в частині "стандартних" (з 38,3 до 30,0%) і зросла по"субстандартних" (з 25,6 до 33,4%) та «під контролем» (з 12,6 до 24,2%), - як наслідок впливу фінансової кризи на платоспроможність позичальників, яка також знизилась, що підтверджено їх фінансовою звітністю - балансами та звітами про фінансові результати та підтверджуючими документами про доходи.

На вищевказане зниження якості кредитного портфеля вплинув прийнятий кредитний портфель від ТОВ «Укрпромбанк» та АТ «УкрСиббанк». Умови прийнятого кредитного портфелю відповідають вартісним ринковим ознакам та вказують на компенсацію зниження якості кредитного портфелю рівнем майбутнього доходу згідно договорів відступлення права вимоги за кредитами.

Ризик ліквідності. Основним органом управління ризиком ліквідності в Банку є Рада Директорів, до повноважень якого входить формування політики з управління ліквідністю, затвердження відповідних політик та процедур. Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП) є виконавчим комітетом Ради Директорів, до функцій якого входить втілення політики управління ліквідністю, прийняття поточних рішень щодо управління ліквідністю, затвердження внутрішніх лімітів Банку. Управління ліквідністю в Банку розподіляється на 3 складові: щоденне управління ліквідністю, поточне управління ліквідністю та довгострокове управління ліквідністю. Управління щоденною ліквідністю здійснюється Казначейством банку шляхом аналізу залишків на кореспондентських рахунках на початок дня, даних платіжного календаря щодо надходжень та відтоку коштів, планів підрозділів Головного Банку та відділень Банку по операціям на протязі дня, інформації про рух коштів на рахунках клієнтів. Управління поточною ліквідністю ( терміном до 1 місяця) здійснюється Департаментом ринкових та операційних ризиків шляхом визначення потреб банка у ліквідних коштах - при цьому застосовується метод джерел і використання коштів, який полягає у визначенні величини розриву ліквідності на протязі заданого періоду, що дорівнює різниці між очікуваними надходженнями і потенційними відтоками грошових коштів. Управління довгостроковою ліквідністю (терміном більше 1-го місяця) здійснюється Департаментом ринкових та операційних ризиків за методом ресурсного розриву (шляхом оцінки ступеня невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів). Вищевказане підтверджується дотриманням нормативів ліквідності (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Дотримання Банком нормативів ліквідності

Нормативи ліквідності Банку:станом на 01.01.2011 р.станом на 01.01.2012 р.Норматив миттєвої ліквідності (норматив не менше 20%)Н4135,9236,37Норматив поточної ліквідності (норматив не менше 40%)Н596,5861,60Норматив короткострокової ліквідності (норматив не менше 20%)Н6104,1593,76

Результати перевірки кредитних справ свідчать про в цілому задовільний стан супроводження кредитів та ведення кредитних справ. Банком приділяється належна увага попередньому аналізу фінансового стану позичальника, пріоритет надається позичальникам зі стійким фінансовим станом, а у разі нестійкого - зростають вимоги до ліквідності майна, що надається в заставу, інших забезпечень. В той же час окремі кредитні операції Банку містять підвищені кредитні ризики, в зв'язку з погіршенням фінансового стану позичальників та недостатньої ймовірності щодо визначення їх фінансового стану на рівні позитивного на момент аудиторської перевірки, особливо по тому сегменту позичальників, які перейшли до Банку на правах відступлення права-вимоги кредитної заборгованості від інших банків. Тому по значній частині таких кредитів, переданих ТОВ «Укрпромбанком» та АТ «Укрсиббанк», ведеться активна претензійно - позовна робота, по результатах якої частково проводиться погашення проблемної заборгованості. Але в більшості позичальники на нових ринкових умовах співпрацюють з Банком та забезпечують новий графік платежів.

Якість управління кредитним ризиком в цілому є задовільною, що підтверджується і значеннями нормативів кредитного ризику, які відповідно становлять на кінець дня 31.12.2011 року:

норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), складає 46,48% (відповідно до дозволу НБУ) при нормативному значенні - не більше 25%;

норматив великих кредитних ризиків (Н8), складає 229,40% при нормативному значенні - не більше 800%;

норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), складає 0,34% при нормативному значенні - не більше 5%;

норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), складає 0,79% при нормативному значенні - не більше 30%.

За станом на кінець дня 31.12.2011 р. на балансі Банку обліковувалися цінні папери у портфелі банку на продаж в сумі 2 411 926 тис. грн. (за мінусом резервів 13673 тис. грн.):

а) в частині облігацій - державні облігації - 2 353 875 тис. грн. та облігації підприємств - 62 668 тис. грн.

б) в частині акцій - акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж в сумі 9056 тис. грн. (станом на 31.12.2010 р. - 9364 тис. грн.).

За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року цінні папери в портфелі банку на продаж використовувались для операцій РЕПО. Обєктом прямого РЕПО були державні облігації України загальною номінальною вартістю 949 786 тис. грн. Оцінка цінних паперів банку на продаж за справедливою вартістю є адекватною економічним обставинам.

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж створювалися своєчасно і відповідно їх обсягам.

У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це повязано з обєктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів, що, у свою чергу, є важливим напрямом рейтингової оцінки діяльності банку. Позикові операції являють собою один із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку.

Водночас кредитні операції - це найбільш ризикований вид операцій банку. Кредитні операції формують його кредитний портфель.

Розраховані показники динаміки кредитних операцій банку приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Динаміка кредитних операцій АТ «Дельта Банк» станом на кінець 2010р.

Найменування статті20102009Абсолютна зміна, тис.грнТемп зростання, %Темп приросту, %1Кредити юридичним особам804997017728866277084454,06354,062Кредити фізичним особам - підприємцям187 02056318645733218,4733118,473Іпотечні кредити фізичних осіб453 28417 5424357422583,992483,994Споживчі кредити фізичним особам24815281739804741724142,6342,635Інші кредити фізичним особам1141201668 890472311170,6170,616Резерв під знецінення кредитів(3342324)(255 325)30869991309,051209,057Усього кредитів за мінусом резервів897067939443605026319227,43127,43

Провівши аналіз динаміки кредитних операцій за даними кредитного портфеля зясувалося, що в звітному році, в порівнянні з попереднім по більшості кредитних операцій спостерігається стрімкий зріст Сума проведених кредитних операцій, в цілому, в звітному році, в порівнянні з попереднім, збільшилася на 5026319 тис. грн. або на 127,43%, що є позитивним явищем для діяльності банку, збільшуючи тим самим його доходи.

Як видно з даних табл. 2.4, банк визначається нераціональною структурою кредитних вкладень, основну їх частину складають кредити фізичним - 33,91% та вкладання в торговельно-посередницьку діяльність - 25,69%. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цих галузях. Зацікавленість банку вкладати саме в ці галузі обумовлена високою оборотністю цих позик.

Таблиця 2.4

Аналіз структури кредитного портфеля АТ «Дельта Банк» станом на кінець 2010р. за галузевою ознакою

Вид економічної діяльності20102009Відхиленнясума%сума%Сума%1Виробництво300 6922,95105 9702,7194 7220,252Нерухомість134227113,1894 1822,41 248 08910,783Торгівля261751225,69113751328,991 479 999-3,34Будівництво377 5373,71142 1493,62235 3880,095Сільське господарство660 9296,4900660 9296,496Фінансові послуги300 6922,9500300 6922,957Транспорт200 0001,9600200 0001,968Послуги з страхування410 8004,0400410 8004,049Кредити, що надані фізичним особам345498433,91221379656,421 241 188-22,5110Інші521 8025,12230 4245,87291 378-0,7511Усього:1018721910039240341006 263 185-

Проте порівняно з попереднім періодом диверсифікація кредитних вкладень дещо поліпшилась. Зявилися вкладення в транспортну галузь (1,96 %), у сільське господарство (6,49%) та в послуги зі страхування (4,04%).

Основна частина банківських кредитів видається під забезпечення, що є одним з принципів банківського кредитування.

Формами забезпечення зобовязань щодо повернення кредиту можуть бути: застава майна позичальника; гарантія або поручительство; договір страхування кредитів; товарні документи; цінні папери; поліси страхування життя; передання на користь банку контрактів; вимог та рахунків позичальників третій особі; дорогоцінні метали тощо.

Аналізуючи структуру кредитного портфеля в цьому напрямі, особливу увагу треба звернути на питому вагу незабезпечених позик у загальних позиках.

Таблиця 2.5

Аналіз структури кредитного портфеля АТ «Дельта Банк» станом на кінець 2010р. залежно від характеру забеспечення

Характер забеспечення2 0102 009Відхиленнятис. грн%тис. грн%тис. грн%1.Забеспечені (ломбардні) плзики7 757 275762 278 239585 479 036182. Незабезпечені (бланкові) позики244355324164579542797758-18Усього10 200 8281003 924 0341006276794-

З табл. 2.5 видно, що в аналізованому періоді питома вага незабезпечених кредитів зменьшилась майже у два рази і склала 24%, коли у 2009 вона сягала 42%. Це є позитивною тенденцією для банку, оскільки зменьшується ризик неповернення бланкового кредиту.

Аналіз можна продовжувати в напрямі більш глибокого вивчення структури за видами забезпечення (застава майна позичальника, гарантія або поручительство, договір страхування тощо).

.2 Склад і структура ресурсів ПАТ «Дельта Банк»

Структура пасивів за джерелами формування ресурсів (співвідношення власного капіталу та зобов'язань), яка надана в таблиці 2.6

Загальна сума ресурсної бази Дельта Банку за 2010 рік збільшилася на 63% і на початку 2011 року склала 13,8 млрд. грн. При цьому дане збільшення досягнуто в основному за рахунок зростання зобов'язань банку, який залишив 67,5%, або 5315 млн. грн. Власний капітал банку збільшився на 3,1%, або на 18 млн. грн.

Таблиця 2.6

Оцінка структури та динаміки пасиву Дельта Банку за джерелами формування ресурсів

Статті ресурсів банку01.01.201001.01.2011Відхиленнятис. грн%тис. грн%тис. грн%% до базиВласний капітал589 5027,0607 4834,417 981-2,63,1Зобовязання7 875 22893,013 190 48995,65 315 2612,667,5Всього8 464 730100,013 797 972100,05 333 242x63,0

Основним джерелом формування ресурсів Дельта Банку були його зобов'язання, частка яких на початку 2010 року склала 95,6% у загальній сумі ресурсів банку, а в кінці 2010 року збільшилася ще на 2,6 п.п. Власний капітал Дельта Банку склав 4,4% в загальній сумі ресурсів банку. Даний показник набагато нижче середнього значення по всій Україні. Це означає, що життєдіяльність банку безпосередньо залежить від обсягу залучених коштів банку.

Таблиця 2.7

Структура і динаміка власного капіталу Дельта Банку в 2010 р.

Статті власного капіталу01.01.201001.01.2011Відхиленнятис. грн%тис. грн%тис. грн%% до базиУставний капітал510 00086,5510 00084,00-2,60,0Резервні й інші фонди банку71 48612,182 54813,611 0621,515,5Прибуток на поточній рік8 0161,414 9352,56 9191,186,3Всього589 502100607 48310017 9810,03,1

Власний капітал банку за 2010 рік збільшився на 18 млн. грн., Або на 3,1%. Це відбулося за рахунок збільшення резервних та інших фондів банку на 11,1 млн. грн., Або на 15,5%, а також за рахунок збільшення прибутку банку на 6,9 млн. грн., Або на 86,3%. Статутний капітал банку не нарощував і його загальна сума становила 510 млн. грн.

Таблиця 2.8

Активи та пасиви за строками погашення (разом з позабалансовими зобов'язаннями), станом на кінець дня 31 грудня 2010 та 2011 року (в тис. грн.)

ПоказникиТерміном погашенняВсьогодо 1 року понад 1 рікЗа станом на кінець дня 31.12.2010 року. 1. Активи 9 964 679 2 297 418 12 262 097 2. 3обов'язання 8 688 470 4 497 205 13 185 675 3. Невідповідність(ГЕП): - активи перевищують зобов'язання (+) +1 276 209 X Х - зобов'язання перевищують активи (-) X -2 199 787 - 923 578 4. Власний капітал X X 702489 5. Вкладення в активи додатково забезпечуються власним капіталом X X 702489 За станом на кінець дня 31.12.2011 року.1. Активи15 905 1058 075 34923 980 4542.3обов'язання15 895 8365 600 22821 496 0643. Невідповідність(ГЕП): - активи перевищують зобов'язання (+) +9 269 +2 475 121 +2 484 390- зобов'язання перевищують активи (-)XХX4. Власний капіталXX2 445 7415. Невідповідність не перекривається власним капіталомXX +38 649

Наведені в таблиці 2.8 дані свідчать, що за станом на кінець дня 31.01.2010р., невідповідність з перевищення активів терміном до 1 року компенсувалась більш тривалими зобов'язаннями (понад 1 рік) та з надлишком власним капіталом банку і розбалансованість була відсутня, а за станом на кінець дня 31.12.2011р. майже в 2 рази збільшились активи та зобовязання, понад 3 рази - власний капітал, і тому незначна розбалансованість (38 649 тис.грн. або 0,16% активів) не є суттєвою.

Завдяки вищезазначеному, ризик ліквідності був помірним, що підтверджується (за даними звіту про дотримання економічних нормативів № 611.01) наступним рівнем його нормативів станом на 01.01.2012р.:

норматив миттєвої ліквідності (Н4) складав -36,37% (при нормі не менше 20 %);

норматив поточної ліквідності (Н5) - 61,60 % (при нормі не менше 40 %);

норматив короткострокової ліквідності (Н6) - 93,76 % (при нормі не менше 60 %)

Висновки

За період проходження практики в ПАТ «Дельта Банк» був проведений аналіз діяльності підприємства, його забезпеченості персоналом, аналіз фінансової і банківської діяльності. Було виявлено що підприємство працює стабільно і прибутково, розвинена кадрова політика.

Роблячи висновок про особливості «Дельта банк», можна відзначити високий рівень ризиків, притаманний всій українській економіці та її банківському сектору, а також високий ступінь концентрації бізнесу банку на окремих контрагентах і підвищену частку позикових коштів у капіталізації. У числі позитивних характеристик банку - наявність досвідченого менеджменту, завдяки якому банк зайняв позиції, що дозволяють йому розвивати свій бізнес в умовах зростання національної економіки.

Стратегічна мета Банку на 2012-2015 рр.:

втримати частку Банку на ринку споживчого кредитування (без іпотеки та автокредитування) на такому рівні:

рік2013 рік 2014 рік 2015 рік

,3%14,5%14,6%15,0%

залишити за собою лідируючі позиції на ринку споживчого кредитування;

втримувати ведучі позиції щодо темпів приросту коштів клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб;

стати одним з лідерів на ринку корпоративного кредитування;

забезпечити якісне надання послуг клієнтам (як фізичним, так і юридичним особам) через мережу власних відділень;

підвищити ринкову вартість Банку у 4 рази.

Досягнення поставлених цілей планується досягти шляхом розвитку відносин з клієнтами та партнерами - торговими організаціями, ефективної організації бізнес-процесів, оптимального використання персоналу і технологій.

Слід очікувати, що зростання української економіки та прогнозоване поліпшення макроекономічної стабільності сприятливим чином вплинуть на діяльність банку. За останні два роки банк розширив свою комерційну мережу, збільшив спектр пропонованих фінансових послуг і найняв новий персонал для роботи на таких ключових напрямках, як обслуговування фізичних осіб та інвестиційна діяльність, інформаційні технології і управління ризиками.

Слід також зазначити , що аби втримати здобуті позиції в поточному році слід дотримуватися тенденцій що вже склалися в банківському секторі. А саме :

·подальше збільшення ліквідності;

·продовження жорстокої політики керування ризиками;

·збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків;

·кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування, зазвичай, їх оборотної діяльності;

·критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими;

·подальша оптимізація структури бізнесу та розвиток недорогих інноваційних напрямків, наприклад, інтернет - банкінгу.

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.„Про Національний банк України. Закон України від 20 травня 1999р. № 679-XIV// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1999. - №7. - С. 3-23.

2.Про банки та банківську діяльність. Закон України від 01.12.2000р. № 212-111// Урядовий кур'єр, 2001. - 17 січня.

.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджно Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368.

.Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв. Постановою НБУ №279 від 06.07.2000 зі змінами і доповненнями від 19.03.2003р.

.Вовчак О.Д., Ручишин Н.М., Андрейків Т.Я. Кредит і банківська справа:Підручник. - К.:Знання, 2008. - 564с

.Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції. - Д.:Норд-Прес-ДонДДУ, 2008. - 350с

.Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально - методичний посібник. - Кондор, 2009. - 296 с.

.Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2008. - 410с.

.Аналіз банківської діяльності: Підручник/ А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М.Парасій-Вергуненко та ін.;За ред. А.М.Герасимовича. - Вид. 2-ге, без змін. - К.:КНЕУ,2006. - 600с.

.Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - К.:Знання, 2006. - 463с.

.Папаіка О.О. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. Посібник. -Донецьк 2008. - 368с.

.Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Банківський нагляд. Київ: Знання, 2004, 406 с

.Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально - методичний посібник. - Кондор, 2009. - 296 с.

.Примоська Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник - 2-ге вид. доп. і перер. - К.: КНЕУ, 2008 - 468с.

.Мруга Ю.П. Суть проблемних кредитів банка та методи їх повернення//(Електроний ресурс)//Режим доступу -#"justify">ДОДАТКИ

Додаток А

Звіт про власний капітал ПАТ «Дельта Банк» за 2011 рік, (тис. грн.)

РядокНайменування статтіПриміткиСтатутний капітал (прим.21)резервні та інші фонди банку (примітка 22)нерозподілений прибутокУсього власного капіталу12345671Залишок на 1 січня 2010 року510 00071 4868 016589 5022Цінні папери в портфелі банку на продаж:703 04603 0462.1Результат переоцінки до їх справедливої вартості02998029982.2Продаж або втрати від зменшення корисності0480483Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку08 016(8 016)04Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу510 00082 5480592 5485Прибуток/(збиток) за рік0014 93514 9356Усього доходів/(збитків), що визнані за рік 510 00082 54814 935607 4837Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року 510 00082 54814 935607 4838Цінні папери в портфелі банку на продаж:7055 715055 7158.1Результат переоцінки до їх справедливої вартості054 382054 3828.2Продаж або втрати від зменшення корисності01 33301 3339Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку014 935(14 935)010Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу510 000153 1980663 19811Прибуток/збиток за рік00469 338469 33812Емісія якцій317 00000317 00013Усього доходів/(збитків), що визнані за рік827 000153 198469 3381 449 536

Додаток Б

Основні засоби та нематеріальні активи за 2011 рік

(тис. грн.)

Додаток В

Баланс ПАТ «Дельта Банк» за станом на 31 грудня 2011 року

(тис. грн.)

РядокНайменування статтіПримітки2011 рік2010 рік12345 АКТИВИ1 Грошові кошти та їх еквіваленти42 166 6012 388 7482Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 850 0193Кошти в інших банках51 720 698472 441 4Кредити та заборгованість клієнтів613 822 6188 970 6795Цінні папери в портфелі банку на продаж72 411 926159 669 6Інвестиційна нерухомість81 149 982190 7417Основні засоби та нематеріальні активи9287 591195 3098Інші фінансові активи10699 9761 408 4669Інші активи11105 46511 91910Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 121 54011Усього активів23 216 41613 797 972 ЗОБОВЯЗАННЯ12Кошти банків138 288 3164 515 79713Кошти клієнтів1410 353 2316 728 47914Боргові цінні папери, емітовані банком151 154 483015Інші залучені кошти 1607616Відстрочені податкові зобовязання27230 0008 509 17Резерви за зобовязаннями1719 9571 08418Інші фінансові зобовязання18584 837908 21119Інші зобовязання19850 064318 83620Субординований борг20285 992709 49721Усього зобовязань 21 766 88013 190 489ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ22Статутний капітал 21827 000510 00023Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)469 33814 93524Резервні та інші фонди банку22153 19882 54825Усього власного капіталу 1 449 536607 48326Усього пасивів 23 216 41613 797 972

Похожие работы на - Особливості діяльності ПАТ 'Дельта Банк'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!