Поетичні тексти як засіб формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності особистості

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Литература
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  4,54 Кб
 • Опубликовано:
  2015-12-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Поетичні тексти як засіб формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності особистостіЛейба Юлія Вікторівна

магістрантка Сумського державного педагогічного

університету імені А.С. Макаренка (м. Суми)

науковий керівник: к. пед. н., доц. Г.І. Подосиннікова


ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

З реформуванням системи освіти на перший план висувається особистісно, комунікативно-діяльнісно культурологічно орієнтоване навчання. Відтепер завдання вчителя іноземної мови полягає в забезпеченні сприятливих умов для залучення учнів до інокультурної дійсності та їх підготовку до активної й ефективної участі в діалозі культур. Постає проблема пошуку нових ефективних засобів формування лінгвосоціокультурної компетентності особистості. Одним із способів вирішення цієї проблеми є використання художніх поетичних текстів, що сприяє активному залученню до культури, традицій і реалій країни, мова якої вивчається.

Проблематика формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності досліджена у працях І.Л. Бім, Н.Ф. Бориско, Є.М. Вєрєщагіна, В.Г. Костомарова, В.В. Сафонової та ін. Вивченню питання ефективності іншомовного міжкультурного спілкування, ідіоматичності та стилістичної адекватності приділили значну увагу Л. П. Смєлякова, М. О. Фаєнова, а також Г.І. Подосиннікова, В.М. Топалова та ін. Потенціал автентичних художніх текстів у навчанні іноземної мови та культури досліджено Л.П. Смєляковою, О.М. Солововою, а також Г.І. Подосинніковою, Л.П. Рудаковою, В.В. Черниш та ін [3].

Відомо, що сучасні пріоритети викладання іноземної мови спрямовують діяльність вчителя на формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності. Іншомовна комунікативна компетентність - це здатність успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається, у відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування. У сучасній методиці навчання іноземних мов і культур іншомовна комунікативна компетентність розглядається як єдність, що складається з кількох субкомпетентностей: мовленнєвих, мовних (лінгвістичних), лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної [2, с. 91].

За Н.Ф. Бориско, С.Ю.Ніколаєвою та іншими вченими Київської методичної школи, лінгвосоціокультурна компетентність («соціокультурна компетентність» в термінології В.В. Сафонової, І.Л.Бім), соціолінгвістична компетентність, лінгвокраїнознавча компетентність) - це здатність і готовність особистості до іншомовного міжкультурного спілкування. Ця компетентність має успішно функціонувати в іншомовному міжкультурному спілкуванні і забезпечувати взаєморозуміння комунікантів, незважаючи на їх особливості як представників різних культурно-мовних спільнот. Лінгвосоціокультурна компетентність складається із декількох взаємоповязаних субкомпетентностей: соціолінгвістичної, соціокультурної і соціальної, кожна з яких характеризується своїми специфічними знаннями, навичками, вміннями і здібностями [2, с. 425].

В умовах відсутності реального іншомовного оточення, саме художній літературі належить головна роль в пізнанні інокультурної дійсності, адже при читанні художніх текстів одночасно відбувається «інструментальне засвоєння культури» країни [4, с. 21].

Одним із видів художнього текстового матеріалу є автентичний поетичний текстовий матеріал (ПТМ). Нагадаємо, що поезія (грец. роіезіз - творчість) - це ритмічно організоване мовлення, постале на основі конкретно-історичної версифікаційної системи, відмінне від прози [1, с. 540].

Робота з автентичним ПТМ допомагає: 1) поглибити знання всіх аспектів іноземної і рідної мови та культури; 2) зрозуміти факт існування різних мовних картин світу (А.А. Леонтьєв); 3) ознайомитися з проявами ідіоматичності мовлення як феномену своєрідності вербального менталітету нації носіїв мови (див. працю Г.І. Подосиннікової); 4) формувати навички та вміння ідіоматичного, стилістично адекватного, комунікативно доречного мовлення, 5) розширити загальний кругозір, сприяти естетичному вихованню учнів, розвивати творчий потенціал [4, с. 13].

Використання автентичного ПТМ у процесі формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності виконує такі функції: 1) стимулююча функція повязана з жанровою приналежністю ПТМ, його сюжетними та композиційними особливостями, способом викладу; 2) актуалізуюча функція обумовлена наявністю в ПТМ актуальних, цікавих для учнів проблем та можливістю порівняння їх з дійсністю; 3) еталонна функція повязана зі здатністю демонструвати зразки ідіоматичного та стилістично адекватного, доречного оформлення (Л.П. Смєлякова, Г.І. Подосиннікова).

Отже, художні поетичні тексти є ефективним засобом формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності, адже вивчення культурної спадщини країни, знайомство зі способом життя народу та його вербальним менталітетом має стати невід'ємною частиною уроку англійської мови.

англомовний лінгвосоціокультурний компетентність література

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Громяк Р. Т. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Громяк, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - 752 с.

.Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. - К.: Ленвіт, 2013. - 590 с.

3.Подосиннікова Г. І. Навчання студентів-філологів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення на матеріалі автентичних художніх текстів: автореф. дис. на здоб. наук. степеня кандидата пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання іноземних мов» / Г.І.Подосиннікова. - К., 2002. - 24 с.

.Подосиннікова Г. І. Робота з англомовним поетичним текстом у 9 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов / Г. І. Подосиннікова, В. В. Шерстюк // Іноземні мови. - 2005. - № 4. - С. 12-17.

Похожие работы на - Поетичні тексти як засіб формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності особистості

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!