Теорії римського права

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  21,09 Кб
 • Опубликовано:
  2016-01-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Теорії римського права

План

Питання 1. Основні напрямки правової думки в Стародавньому Римі

Питання 2. Досягнення римських юристів

Питання 3. Ідеї про право в ранньому християнстві

Питання 4. Ідеї про право і державу в християнсько-теологічній Концепції Августина Блаженного

Висновок

Список використаних джерел

Питання 1. Основні напрямки правової думки в Стародавньому Римі

Історія давньоримської правової думки охоплює ціле тисячоліття і в своїй еволюції відображає суттєві зміни в соціально-економічному та політико-правовому житті Стародавнього Риму. Історію Стародавнього Риму прийнято ділити на три періоди: царський (754 - 51 рр.. до н.е.), республіканський (509 - 28 рр.. до н.е.), імператорський (476 - 27 рр . н. е..). Причому єдина Римська імперія в 395 році н. е.. була остаточно розділена на Західну (столиця - Рим) і Східну (столиця - Константинополь) імперії, і остання (Східно-римська, Візантійська імперія) проіснувала до 1453 року.

Політико-правові інститути і погляди в Стародавньому Римі розвивалися протягом його довгої історії в умовах гострої боротьби між різними верствами населення - патриціями і плебеями, нобілітетом (з патриціїв і багатих плебеїв) і незаможними, оптиматами (прибічниками верхів суспільства) і популярами (прибічниками вільних низів), вільними і рабами.

В умовах рабовласницького суспільства, де раби не були самостійними суб'єктами політичного і правового життя і залишалися лише об'єктами чужої власності, боротьба за політичну владу розгорталася усередині привілейованої меншості.

Хоча рухи рабів не висунули скільки-небудь чітких і самостійних політико-правових концепцій і програм, однак вони, завдаючи відчутних ударів по підвалинам рабовласницького ладу, безсумнівно, впливали на розвиток політичної і правової ідеології тодішнього суспільства. Цей вплив помітний і в тій увазі до "проблеми рабів", яка характерна для провідних теорій Стародавнього Рима, для вчень Цицерона, стоїків, юристів, ідеологів раннього християнства.

Давньоримська політико-правова думка перебувала під значним впливом відповідних давньогрецьких концепцій. Примітно, що, коли в середині V століття до н.е. плебеї зажадали складання писаного законодавства, у Грецію були направлені римські посланці для ознайомлення з грецьким законодавством, і особливо із законами Солона. Результати цього ознайомлення були використані при складанні важливого джерела давньоримського права - відомих 3аконів ХII таблиць (перші десять таблиць були прийняті в 451 році до н. е., дві останні складені і прийняті в 45о - 449 рр.. до н. е.).

Значний вплив на давньоримських авторів зробили, крім того, погляди Сократа, Платона, Арістотеля, епікурейців, стоїків, Полібія і багатьох інших грецьких мислителів.

Так, матеріалістичні погляди Демокріта і Зпікура, уявлення Демокріта про прогресивний розвиток людей від первісного природного стану до створення упорядкованого політичного життя, держави і законів, думка Епікура про договірний характер держави і права були сприйняті і розвинені Тітом Лукрецієм Каром (99 - 55 рр.. до н. е.) у його відомій поемі "Про природу речей ".

У своїх теоретичних побудовах римські автори використовували природно-правові ідеї грецьких мислителів, їх вчення про політику і політичну справедливість, про форми держави, про змішану форму правління.

Проте слід мати на увазі, що римські автори не обмежувалися лише простим запозиченням положень своїх попередників, а застосовували їх творчо і розвивали далі з урахуванням специфічних соціально-політичних умов і завдань римської дійсності. Наприклад, характерна для давньогрецької думки ідея взаємозв'язку політики і права отримала свій подальший розвиток і нове вираження в трактуванні Цицероном держави як публічно-правової спільності. Уявлення грецьких стоїків про вільну особистість було використано римськими авторами (Цицероном і юристами) при створенні, по суті, нової концепції - поняття юридичної особи (правової особистості, персони).

Значним досягненням давньоримської думки було створення самостійної науки - юриспруденції. Римські юристи ретельно розробили великий комплекс політико-правових проблем в галузі загальної теорії держави і права, а також окремих юридичних дисциплін (цивільного права, державного та адміністративного права, кримінального права, міжнародного права).

Римські автори у своїх побудовах теоретично відобразили ту нову, відмінну від давньогрецької, історичну і соціально-політичну реальність, в умовах якої вони жили і діяли (високий розвиток рабовласництва і відносин товарного виробництва, криза полісного устрою держави і старої полісної ідеології, перетворення Риму в світову державу, перехід від республіки до імперії, від традиційних форм правління до нових форм одноосібної влади - до принципат і домінаті, криза рабської праці і становлення колоната). Залишаючись ідеологічними захисниками основ існуючого ладу, вони разом з тим у теоретичному відношенні внесли своєю творчістю помітний внесок в історію вчень про державу і право і тим самим зробили великий вплив на подальший розвиток політікоправових навчань в середньовіччі і новий час.

Питання 2. Досягнення римських юристів

Зусиллями римських юристів була створена нова наука - юриспруденція. В їхньому полі зору знаходилося широке коло проблем загальнотеоретичного та галузевого характеру. Особливе значення як для самого римського права, так і для наступної історії права мала ґрунтовна розробка ними юридичних питань майнових відносин з позицій захисту інтересів приватної власності. Вони, по суті, розробили юридичну основу права людина на власність.

В античному Римі заняття правом на початках було справою понтифіків, однієї з колегій жерців. Біля 300 р. до н. е. юриспруденція звільняється від понтифіків. Початок світської юриспруденції, згідно з переказами, пов'язаний з іменем Гнея Флавія.

Тим не менше, заняття правом, світська юриспруденція, "цивільна мудрість" продовжує залишатися, за словами відомого римського юриста Ульпіана, "святою справою", а юристи - мовби жерцями. Ульпіан дає наступне пояснення цього: "За заслугами нас називають жерцями, бо ми турбуємося про правосуддя, сповіщаємо поняття доброго і справедливого, відособлюючи справедливе від несправедливого, відділяючи дозволене від недозволеного, бажаючи, щоб добрі справи робилися не тільки через страх покарання, але й шляхом заохочення".

Юристи тут виступають, як спеціалісти в галузі всіх соціальних норм і соціальних відхилень в цілому, а юриспруденція - як наука про всі ці норми і аномалії, як пізнання їхньої суті, причин, ролі і наслідків, як дослідження форм і засобів встановлення і підтримки нормативного порядку і належного покарання за його порушення.

При розгляді тих чи інших справ юристи інтерпретували існуючі правові норми в дусі їхньої відповідності вимогам природного права і справедливості і у разі колізії часто змінювали стару норму, з врахуванням нових уявлень про справедливість і справедливе право. Така правоперетворююча, а інколи і правотворча інтерпретація римських юристів мотивувалася пошуками такого формулювання припису, яке дав би у змінених обставинах сам законодавець. Прийняття правовою практикою нової інтерпретації означало визнання її змісту, як нової норми права, а саме норми jus civile (цивільне право), що у вузькому розумінні означало право юристів, а в широкому - охоплювало також звичаєве право, законодавство народних зборів і преторське право.

Визнання римськими юристами реальності природного права, яке включається у право взагалі, і, в той же час, відсутність у римському праворозумінні спеціального поняття позитивного права (як заперечення природного права, його своєрідної протилежності) означало, що у трактуванні римських юристів природне право, як і будь-яке інше право, яке вони визнавали, належить до діючого права і є його специфічною складовою частиною (компонентом і властивістю права взагалі), а не тільки теоретико-правовою конструкцією і категорією, не тільки "чистим" поняттям, зовнішнім для норми права і принципів фактично діючого права.

Відомо, що Ульпіан дав класичне розмежування римського права на публічне і приватне. Своєю чергою, приватне право поділялося на три частини і складалося з природного права, права народів і цивільного права. Названі частини, на його думку, не ізольовані та автономні розділи права, а взаємодіючі та взаємовпливові компоненти і властивості, які лише теоретично виділяються у структурі реального права в цілому. Ульпіан писав також, що цивільне право не можна відокремити від природного, що вимоги і властивості природного права пронизують і право народів, яке є загальним у всіх народів, а також почасти і право міжнародного спілкування. Право народів, писав Ульпіан,- це те, яким користуються народи людства; можна легко зрозуміти його відмінність від природного права: останнє є загальним для всіх живих істот, а перше - тільки для людей в їхніх відносинах між собою.

Аналогічними були й погляди відомого юриста Гая. Всі народи, писав він, керовані законами і звичаями, користуються частково своїм власним, частково правом, загальним для всіх людей. Причому це загальне право, назване ним правом народів, у своїй основі та за сутністю є природним правом - правом, що його природний розум установив між усіма людьми.

Ідею взаємозв'язку і єдності різних складових права найбільш чітко виразив юрист Павло: "Слово "право" вживається у кількох розуміннях: по-перше, "право" означає те, що завжди є справедливим і добрим, - таке природне право. В іншому розумінні "право" - це те, що корисне всім або багатьом в якійсь державі, - це цивільне право. Всі ці розуміння одночасно присутні у загальному понятті "права".

Про єдність і взаємодію різних складових частин, властивих праву взагалі, писав і юрист Павло. Слово «право», пояснював він, уживається в декількох значеннях: по-перше, «право» означає те, що завжди є справедливим і добрим, яким є природне право. В іншому сенсі «право» - це те, що корисно всім чи багатьом у будь-якій державі, чим є цивільне право. Не менш правильним у нашій державі є право, яке називається преторським правом. Всі ці різні значення одночасно присутні в загальному понятті права, вважав Павло.

Чому римські юристи вводили природне право в загальне поняття права взагалі з усіма відповідними наслідками? Тому, що це відповідало їхнім вихідним уявленням про право як справедливе явище.

Відомий уже нам Ульпіан гадав, що кожному, хто вивчає право, насамперед треба знати, звідки походить слово jus (право). Воно дістало свою назву від слова justitia (правда, справедливість), бо як визначав юрист Цельс, право є ars (мистецтво, практично реалізоване знання і вміння) boni (добра) і aequi (рівності й справедливості).

Творчість римських юристів справила глибокий вплив на подальший розвиток правової думки. Це обумовлено як високою юридичною культурою римської юриспруденції, так і тією роллю, яка випала на долю римського права у подальшій історії права. І в кодифікації Юстиніана (30-ті роки VI ст.), і в інших актах, які відігравали роль чинного права, положення римських юристів займали визначальне місце.

В кінці XI ст. центром розвитку тодішньої юриспруденції стає університет в Болон'ї. Головна увага при вивченні права приділялася тлумаченню (глоссам) кодифікації Юстиніана і, особливо, Дегест. Звідси і назва цього напрямку - школа глоссаторів. Аналогічний підхід розвивався і в інших університетах (у Падуї, Пізі, Парижі, Орлеані). Вибрані глосси всієї школи були видані у середині XIII ст. Аккурсіусом.

Коментатори (постглоссатори), які прийшли на зміну глоссаторам в XIII-XV ст., головну увагу приділяли тлумаченню самих глосс, а також проявляли значний інтерес до вчення римських юристів про природне право. Вони трактували природне право, як вічне і розумне право, яке випливає з "природи речей", і відстоювали його примат і верховенство над позитивним правом.

Діяльність глоссаторів і коментаторів в значній мірі сприяла процесу рецепції римського права в Західній Європі.

Творчість римських юристів сильно вплинула на подальший розвиток правової думки. Це зумовлено як високою юридичною культурою римської юриспруденції, так і тією роллю, яка випала на долю римського права (через рецепцію) в подальшій історії права.

Питання 3. Ідеї про право в ранньому християнстві

правовий рим юрист держава

Поява християнства як світової релігії в межах Римської імперії стала важливим фактором оновлення світу, пошуку нової моделі життєустрою. Виникнувши в І ст. н. е. із вчення невеликої іудейської громади Єрусалима, воно, за п´ять століть, поширилося на всі народи Середземномор´я, а потім і всієї Європи, вплинуло на суспільно-політичну думку.

Основні твори раннього християнства з´явилися в другій половині І - середині II ст. Із них 27 було канонізовано і склали Новий заповіт. Тут чотири Євангелія, 21 Послання апостолів і Об´явлення св. Івана Богослова. Таким чином, Біблію (Святе Писання) склали Старий і Новий Заповіт.

Головні політичні і правові ідеї раннього християнства. У книгах Нового заповіту засуджувався рабовласницький Рим - «царство диявола», «диявольський світ зла і насильства», римські імператори, особливо звір-антихрист Нерон - гонитель християн. В Об´явленні Івана Богослова передвіщається загибель Риму - «великої блудниці». Християни чекали другого пришестя Месії, Христа-спасителя, божого посланника, що зруйнує царство зла, повалить гнобителів «у геєнну вогненну». Існуючі держави, як установлення людини, засуджувалися. Їм протиставлено Царство небесне як найдосконаліше і найсправедливіше, де трудящі «не будуть уже ... жадати і не буде палити їх сонце і ніяка спека».

Учні Христа проповідували смиренність і непротивлення злу насильством: «не противтеся злому», «любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, творить добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Головне ж - чекання близького пришестя Месії: «Се, гряду незабаром, - говориться в Новому заповіті, - і відплата Моя зі Мною, щоб воздати кожному по справах його».

Відповідно до традиції Стародавнього Сходу Біблія проповідує божественне походження усякої влади і покірність їй. «Усяка душа да буде покірна вищій владі; адже немає влади не від Бога, існуючі ж влади від Бога встановлені. Тому той, хто противиться владі, противиться Божому установленню», - говориться в «Посланні до римлян» апостола Павла.

Християнство - революція в античному світі в поглядах на людину, що вимагала його духовної свободи, рівності і загальнообов´язковості праці. Християнські громади організовувалися на колективістських началах, зі спільністю майна, праці, трапез. «Якщо хто не хоче трудитися, той не їж». Засуджувалися багаті: «Легше верблюду пройти крізь голкове вушко, ніж багатому ввійти в Царство Боже». Пропаганда божественного «закону свободи», рівності всіх перед Богом («Немає іудея, ні грека, немає раба, ні вільного, немає чоловічої статі чи жіночої, - тому що усі ви одне в Ісусі Христі»), принципу еквівалента - «рівним за рівне» («І як хочете, щоб з вами поводились люди, так і ви поводьтесь з ними») відображала давні природно-правові ідеї і уявлення.

Біблія відводить важливу роль закону в подоланні пороків людини. «Не думайте, що Я прийшов порушити закон чи пророків; не порушити прийшов Я, але виконати». Заохочуються виконавці закону, «тому що не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть». При цьому чинність закону поширюється лише на прийнявших його, «на тих, хто стоїть під законом». Закон свідчить про правду Божу і має владу над людиною, поки вона жива. Вище закону - віра. «Закон свят», - проголошується в Біблії. Його божественне походження підтверджується притчею про передачу Господом через пророка Мойсея кам´яних скрижалей з викарбованими на них заповідями. Із десяти заповідей, що стали канонічними, перші чотири присвячені релігійним догмам, п´ята - вимога шанування батьків («Шануй твого батька і мати твою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі»), а інші - застереження від карних злочинів («Не вбивай», «Не чини перелюбу», «Не кради», «Не свідкуй неправдиво на ближнього твого», «Не бажай будинку ближнього твого; не бажай дружини ближнього твого, ні раба його, ні вола його, ні осла його, нічого, що в ближнього твого»). Таким чином, норми заповідей вимагають недоторканності людського життя, власності, доброчесної поведінки. Слідування заповідям - шлях істинний, проголошується в Біблії.

Суд також «справа Божа». Бог дав напуття суддям через пророка Мойсея: «вислуховуйте братів ваших, і судить справедливо... Не розрізняйте осіб на суді, як малого, так і великого вислуховуйте; не бійтеся обличчя людського, тому що суд - справа Божа, а справу, що для вас важка, доведіть до Мене і Я вислухаю її». Таким чином, «вищою судовою інстанцією» проголошувався Божий суд.

До середини II ст. керівництво християнськими громадами переходить у руки єпископів, пресвітерів, дияконів, що утворили клір. Єпископи різних громад установили між собою міцні зв´язки; була проголошена всесвітня церква. «Поза церквою нема спасіння», «без єпископа немає церкви», «на єпископа належить Дивитися як на самого Господа», - учило духівництво. Привласнивши монопольне право проповідувати і тлумачити християнське вчення, духівництво розробило складну систему обрядів, служб, догм, використовуючи ряд положень інших релігій (наприклад, мітраїзму) і філософських шкіл (стоїків, гностиків). Загальні трапези були замінені причащанням, апостоли - слугами і гінцями єпископів, рівність віруючих - нерівністю між кліром і мирянами. Засудження імператорської влади змінилось союзом з нею, поділом світської і духовної влади, закликом до віруючих: «Віддавайте кесарю кесареве, а Боже - Богу». З IV ст. імператори вже були змушені рахуватися з церквою і навіть шукати в неї підтримки. За імператора Костянтина християнство було оголошено спочатку рівноправним з іншими релігіями, а потім і державною релігією (324 p.).

З розвитком науково-правової думки в Стародавньому Римі на правознавство з IV ст. усе більший вплив справляли християнська ідеологія, теологічні вчення. Відображенням поглядів християнської церкви цього періоду на політику, право і самі правові норми були твори знаменитих теологів Іоанна Златоуста (345-407) і Аврелія Августина (Блаженного) (354-430).

Константинопольський єпископ Іоанн Златоуст у своєму тлумаченні «Послання до римлян» апостола Павла вимагав від усіх віруючих суворого додержання предписань Біблії, покори політичній владі. Усяка влада від Бога. Покора владі як божественному встановленню - належне і необхідне, «у нагороду добрим і на кару злим». Ціль її - дати можливість людям вести тихе і спокійне життя. Тому їй варто підкорятися безумовно, відплачувати не тільки даниною, але честю і страхом. За опір і непокору владі, учив Златоуст, грозить боже покарання - «адже якщо ти корабель позбавляєш керманича, ти губиш саме судно». Водночас він підкреслював: не всякий цар чи князь діють за законом Божим. «Істинний цар той, хто панує над гнівом, заздрістю і насолодами, хто усе підчиняє Закону Божому, хто, зберігаючи вільний розум, не дозволяє пристрастям панувати над душею». Таким чином, Бог, заснувавши розмаїття влади і підпорядкування їй, адже рівність честі породжує війну, писав Златоуст, вимагає від володарів і відповідних моральних якостей.

Златоуст підкреслював пріоритет духовної влади над світською. Царська влада має свої межі: вона діє лише в громадських справах. Він ставить священиків вище за царів - «царю доручені тіла, священику - душі», «священство настільки вище царської влади, наскільки велика відстань між плоттю і духом». Священик - посередник між Богом і людиною. «Закон світський не має стояти вище божественного», - учив Златоуст.

Помітний вплив на розвиток політико-правової ідеології християнської церкви справило вчення єпископа з Пітона (Півн. Африка) Аврелія Августина, прозваного Блаженним і канонізованим церквою як святого і вчителя церкви. У знаменитих творах «Сповідь» і «Про град Божий» він ратує за дотримання християнських моральних заповідей, які повинні закріплюватися законами або звичаями держави. Тут викладені основні положення християнської концепції світової історії, характерними рисами якої є божественна зумовленість, фаталізм.

Августин писав, що вся історія людства є розвитком двох держав: «Граду Божия» і «Граду земного» - гріховного, у якому царює диявол. Держава земна - створення людське, її ціль тимчасова, вона створена насильством, тримається примусом. Тільки до церкви, як до земного прообразу божественного порядку, підходить визначення держави, дане Цицероном, тому що лише в ній право і істинна справедливість. «Град Божий», стверджував Августин, заснований на любові до Бога, що доходить до презирства себе. «Град земний» заснований на любові до себе, що доходить до презирства Бога. Така держава визначається ним як зібрання людей, об´єднаних суспільним зв´язком. В її основі лежить суспільний договір, зміцнений законом чи звичаями держави. Але в порівнянні з «Градом Божим» вона позбавлена вищої моральної сили і має єдину мету - «охорону земного світу», підтримку соціального порядку. Гріховність державно-правового життя виявляється, відповідно до Августина, у пануванні людини над людиною, в існуючих відносинах покори, панування і рабства. Такий порядок він називає «природним». Рабство не створене ні природою, ні правом народів: «гріх - перша причина рабства».

Форми правління розрізняються Августином залежно від виконання обов´язків, покладених на верховну владу. Головними з них він вважає моральні і релігійні обов´язки, повагу до Бога і людини. Несправедливого правителя, як і несправедливий народ, він іменує тираном, несправедливу аристократію - клікою. Держава, в якій ігнорується право як справедливість, є загиблою державою. Якщо в державі зберігається справедливість і повага до релігії, то усі форми правління, так само як і автоhитет і повноваження влади, стають гідними того, щоб їм підкорятися. Християнська держава - зразок «Граду земного».

Праворозуміння Августина проявляється в міркуваннях щодо обов´язків, накладених законами природними, божественними і людськими. Цим законам слід підкорятися, але люди їх часто переступають. Божественний закон велить «зберігати порядок природний і забороняє його порушувати...» Можливістю жити за законами Бога можуть скористатися лише обрані, праведники. Всі інші повинні страждати. Усі державні і соціальні інститути, а також правові норми є результатом гріховності людей. Це виявляється в пануванні людини над людиною, у відносинах управління і підлеглості. Пізнати суть держави і права, волі і справедливості, закону і порядку можна тільки за допомогою Святого Писання. Джерелом природного права і природно-правового принципу еквіваленту в нього виступає Бог. «Хто інший, як не Бог, - риторично запитував Августин, - вписав у серця людей природне право?» Як видно, його уявлення про право в ряді моментів схоже з поглядами римських стоїків, юристів, Цицерона, зокрема, з їхнім трактуванням природного права. Установлений Богом порядок охороняється і керується, за Августином, законом. І нечесний той, хто не живе у мирі з законом. Мир з Богом же є покора у вірі вічному закону. Цей мир будується на любові до Бога і любові до ближнього.

Джерело зла Августин вбачав у свободній волі людей. Особливо це небезпечно в справах віри. «Перш ніж розуміти, ми повинні вірити». Людські мірки злочину чи провини, згідно з Августином, не збігаються з божественними. Є вчинки, на які люди дивляться осудливо, але які схвалені свідченням Бога і, навпаки, багато таких, котрі люди хвалять і які засуджені Богом. Різницю між провиною і злочином Августин встановлює в такий спосіб: «Коли неприборкана пристрасть псує душу і тіло - це провина; коли вона діє на шкоду іншому - це злочин». їх причинами є або прагнення досягти яких-небудь благ або страх їх втрати. Ці блага в порівнянні з Царством Небесним - «презренні і низькі».

Таким чином, у своєму протиставленні «Граду земного» і «Граду небесного» Августинові не вдається уникнути протиріч. Якщо земна держава є царство диявола, «неправди», то знецінюються політичні, соціальні і моральні інститути як установлення Бога, втрачається логічний зв´язок між божественним і людським правом, значення природного права, законів. Якщо земне суспільство здатне установити в себе «благий порядок» на основі божественних заповідей, то не можна визнати цю мету за справу гріховну. Протиріччям такому трактуванню були й тодішні християнські держави. Августин сам, зважаючи на політичні реалії свого часу, визнає право держави на підтримку церкви і втручання в її боротьбу з єретиками і релігіями-суперниками. В обов´язок християн стосовно християнського правителя ставиться лояльність, покора, а в обов´язок церкви - бути наставницею в громадських чеснотах і проповідницею «братерства».

Пізніше церква східного обряду не сприйняла августинів-ського протиставлення «Граду земного» і «Граду Божого», вважаючи їх взаємозалежними. Однак питання про пріоритет духовної влади над світською залишався довгий час предметом протиборства і лютих суперечок. Недовго зберігалася і єдність у самій християнській церкві: у XI ст. вона розпадається на Західну і Східну (католицьку і православну).

Отже, християнство своїм новим підходом до проблем людини, держави і права збагатило політико-правову думку стародавніх віків, вплинуло на її наступний розвиток, що обумовило його панування в Європі.

Питання 4. Ідеї про право і державу в християнсько-теологічній концепції Августина Блаженного

Аврелій Августин (354-430 рр..) - один з видатних ідеологів християнської церкви та західної патристики. До прийняття християнства (в 387 г.) він був спочатку близький до руху маніхеїв, потім захоплювався скептицизмом, філософією Платона і неоплатоніків, творами Цицерона. Ставши християнином, він взяв діяльну участь у цькуванні "єретиків". З395 р. і до кінця життя він - єпископ Гіппону (Північна Африка). Був плідним автором, розробив основні положення християнської-філософії. Його політичні та правові погляди викладені у працях "Про граді Божому", "Про вільну волю" та інших творів.

У розвивається Августином християнській концепції історії людства, що спирається на біблійні положення, всі соціальні, державні і правові установи і встановлення постають як наслідок гріховності людини. У роботі "Про град Божому" він зазначає, що "великий злочин" Адама і Єви, від яких відбувається весь людський рід, призвело до того, що "змінилася в гіршу сама природа людська і передана нащадкам повинна гріха і неминучої смерті". Ця Сама гріховність визначена задумом бога-творця, який наділив людину вільною волею, тобто здатністю жити по-своєму, по-людськи, а не по-божому.

Поділяючи людський рід у всі часи його існування на два розряду (живуть по людині і живуть за богу), Августин зауважує: "Ці розряди ми символічно назвали двома градами, тобто двома суспільствами людей, з яких одному призначено вічно царствувати з Богом, а іншому підлягати вічному покаранню з дияволом... Громадян земного граду породжує зіпсована гріхом природа, а громадян граду небесного породжує благодать, яка звільняє природу від гріха; чому ті називаються судинами гніву Божого, а ці - посудинах милосердя".

Гріховність земного державно-правового життя (відносин і встановлень в "земному граді") виявляється, згідно Августина, у пануванні "людини над людиною", в існуючих відносинах управління і покори панування і рабства. Такий стан справ, що склався внаслідок первородного гріха і зберігається гріховності людської природи, Августин називає "природним порядком" людського життя. У цьому сенсі "природним" (для життя "по людині") виявляється і рабство, хоча воно і суперечить спочатку створеної богом людської природі та житті "по Богу".

Природно сформований порядок земного світу Августин критикує з релігійно-ідеальних позицій божественного порядку та його земного прообразу, репрезентованого у житті "вибраних" та їхніх общин (християнської церкви). Цей гріховний порядок світу носить тимчасовий характер і триватиме до другого пришестя Христа і судного дня, коли буде встановлене "царство небесне", благочестиві отримають "ангельську життя", а нечестиві . піддадуться "вторинної смерті", бо "ми всі повстанемо, але не всі перемінимось".

Разом з тим, поки ще не настав проектируемое час, Августин бере під захист земні соціально-політичні порядки, правда із застереженням, щоб вони не чинили перешкод християнської релігії і церкви; в іншому випадку (тобто при антихристиянських політико-правових порядках) влада перетворюється на насильство і панування шайки розбійників. "Отже, - пише він, - цей небесний град, поки знаходиться в земній мандрах, закликає громадян з усіх народів і набирає мандрівне суспільство у всіх мовах, не надаючи значення тому, що є різного у звичаях, законах і установах, якими світ земний встановлюється або підтримується; нічого з останнього не скасовуючи і не руйнуючи, а, навпаки, зберігаючи і дотримуючи всі, що хоча у різних народів по-різному, але направляється до однієї і тієї ж мети земного світу, якщо тільки не перешкоджає релігії, яка вчить шанування єдиного найвищого і істинного Бога".

Причина зла, згідно Августину, - у вільній волі і її перекручення. "Злом, - зазначає він, - називається і те, що людина робить, і те, що він терпить. Перше - це гріх, друге - покарання... Людина вчиняє зло, яке хоче, і терпить зло, якого не хоче".

У питанні про різні форми людської спільності Августин з певною християнською модифікацією поділяє погляди Ціцерона про наявність таких спільностей, як сім'я, держава, спільність мови, людське суспільство і, врешті, універсальна спільність, яка об'єднує богів і людей. Разом з тим у Августина зустрічаються судження про те, що було б краще, якби, замість світової римської держави, яка охоплює різні народи, виникло б багато малих за розмірами "правлінь народів", які жили поруч один з одним в мирному сусідстві, як різні сім'ї.

З приводу визначення держави у Цицерона Августин зауважує, що воно більше підходить для визначення церкви: союз людей тільки тоді грунтується на праві, коли поєднується зі справедливістю. Римляни як язичники, на його оцінкою, не були народом і державою у справжньому розумінні, так як не знали істинної справедливості: ігноруючи єдиного бога, вони ігнорували і справедливість.

Форми правління розрізняються Августином залежно від тих обов'язків, які покладаються на верховну влада. Головними серед них він вважає моральні і релігійні обов'язки, зокрема повагу до бога і повагу до людини.

Відстоюючи ідею верховенства церкви над державою, Августин часто іменує церква полонянкою, яка змушена зносити недосконалість нав'язуваних їй людською владою законів, але в той же час визнає право держави на підтримку церкви і втручання у боротьбу церкви проти єретиків або конкуруючих релігій. В обов'язки християн по відношенню до християнського правителя ставиться лояльність, а в обов'язок церкви - бути наставницею в громадянських чеснотах і в проповіді духа "братства".

Подання Августина про право в ряді моментів схожі з поглядами римських стоїків, юристів і Цицерона, у зокрема з їх трактуванням "природного права".

Вічний закон як вираз божественного розуму і волі, визначає природний порядок, а отже, природне право. Тим самим природне право у вченні Августина зводиться до бога і носить теономный характер. "Хто інший, як не Бог, - риторично Августин запитував, - вписав у серця людей природне право".

Примітно, що Августин, поділяючи подання низки попередніх "язичницьких" мислителів (Платона, Цицерона та ін) про природно-правовому принципі як відплату кожному йому належить, в той же час піддавав цей принцип християнсько-теологічної переробці, оскільки саме християнський бог виступає у нього джерелом цього правового принципу. З цих позицій він розходиться і з цицероновской характеристикою народу як з'єднання багатьох людей, пов'язаних між собою згодою в питаннях права" і "загальним правопорядком". В язичницькому суспільстві і у язичницьких народів, згідно Августина, бог не відплачує кожному йому належить, і там, отже, немає ні справжнього права і закону, ні народу як правової спільності.

Критикуючи начальствованіе і влада людську, Августин у той же час визнавав за "обраними" (громадянами небесного граду) право панування над грішниками і в принципі над усіма своїми супротивниками, яких вони в змозі будуть перемогти в "справедливу війну", яка ведеться за всевишньому "дозволу або вказівкою".

Вчення Августина користувалось великим впливом уже в давнину. Римсько-католицька церква широко використовувала його положення для обґрунтування своїх теократичних уявлень і претензій на владу. За заслуги перед церквою Августин був названий Блаженним.

Помітну роль вчення Августина відіграло в розвитку християнсько-теологічних концепцій етики, політики і права.

Висновок

Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що державна і правова думка Риму чимало запозичила від поглядів Сократа, Платона, Аристотеля, Епікура та багатьох інших античних мислителів, але теоретичним концепціям римських авторів були притаманні своєрідність і новизна, чому сприяли нові соціально-економічні умови життя.

Так, характерна для давньогрецької думки ідея взаємозв'язку політики і права отримала свій подальший розвиток і нове втілення у трактуванні Цицероном держави як публічно-правової спільності.

Він підкреслював особливий зв'язок держави і власності та зауважував, що основною її метою є охорона власності народу і окремо кожного громадянина. Цицерон робив спробу визначити категорію "народ", підкреслюючи, що це не будь-яке об'єднання людей, а об'єднання, в основі якого - погодженість стосовно питань права і спільності інтересів.

Визнання римськими юристами реальності природного права, яке є частиною права взагалі, а водночас - відсутність у римському праворозумінні спеціального поняття позитивного права (як заперечення природного права, його своєрідної протилежності) означало, що у трактуванні римських юристів природне право, як усяке інше право, що його вони визнавали, належало до чинного права та було його специфічною складовою (компонентом і властивістю права взагалі), а не лише теоретико-правовою конструкцією і категорією, не тільки "чистим" поняттям, зовнішнім для норми права і принципів фактично чинного права.

Піддаючи аналізові категорію "право", Ульпіан, зокрема, писав, що тому, хто вивчає право, необхідно насамперед знати, звідки походить слово jus (право). Воно отримало свою назву від слова justitia (правда, справедливість). Розглядаючи відмінність природного і позитивного права, він зазначав, що "право народів" (jus gentium) - це те, чим користуються тільки люди у відносинах між собою, а "природне право" (jus naturale) є загальним для всіх живих істот.

Ідею взаємозв'язку та єдності різних складових права найбільш чітко виразив юрист Павло: "Слово "право" вживається в кількох розуміннях: по-перше, "право" означає те, що завжди є справедливим і добрим, - таке природне право. В іншому розумінні "право" - це те, що корисне всім чи багатьом у якійсь державі, - це цивільне право. Всі ці розуміння одночасно присутні в загальному понятті права".

Згадані юристи розробили багато аспектів римського права, яке стало класичним. Своїми правовими концепціями: поділом права на приватне й публічне, вченням про юридичних осіб, права та обов'язки громадян вони зробили суттєвий внесок у розроблення проблематики співвідношення права і свободи.

Отже, попри важливе значення поглядів римських юристів для з'ясування сутності права, розкриття проблеми співвідношення права і свободи, їхні підходи мали суттєві вади. Римське право було класичною теорією тільки щодо окремих правових питань, і назвати його правом у повному розумінні слова неможливо, оскільки в ньому відсутнє поняття вільної особистості, що поширюється на всіх без винятку людей.

Список використаних джерел

1.Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: Навч. посібник. -Львів, 2001.

2.Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. Навч. посібник. - К., 2002.

.Антологія мировой правовой мысли. В 5 т. - М., 1999.

4.Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедіяправа. - К., 2002.

5.Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. -Львів, 1991.

.Історія вчень про право і державу. Підручник. / За ред. Г.Г.Демиденка, О.В.Петришина. - Харків., 2008.

.Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юрид. вузів і факультетів / Уклад., заг. ред. Г.Г.Демиденко. 2-е вид., доп. і змін. - X., 2002.

.История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.3.Лейста. - М., 2000.

.Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. -К., 2002.

.Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень при державу та право. - К., 2007.

.Орленко В.В. Історія вчень про державу і право. - К., 2007.

12.Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941).-К., 2001.

13.Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. - X., 1993.

14.Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право. -К., 2005.

15.Юридична енциклопедія. Тт. 1-6. - К.: Укр.енцикл., 1998-2004.

Похожие работы на - Теорії римського права

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!