Причинність, випадковість та детермінізм в історії

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  История
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  17,43 Кб
 • Опубликовано:
  2016-05-24
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Причинність, випадковість та детермінізм в історії

Національний університет «Острозька академія»Реферат на тему:

Причинність, випадковість та детермінізм в історії


Викладач: Смірнов А.І.

Студент: Калабський Е.О.Острог 2012

Зміст:

Вступ

.Причинність

.Випадковість

.Детермінізм

Висновок

Вступ

Уся доступна нам реальність є сукупність предметів і явищ, що знаходяться в найрізноманітніших відносинах, зв'язках один з одним. Будь-які предмети та події суть ланки нескінченному ланцюзі, яка охоплює все існуюче в світі в єдине ціле,- ланцюга, у своїй глибинній підставі ніде не розірваного, хоча матерія і дискретна: усе взаємодіє з усім. В історії навіть існував погляд, що ми не можемо рушити мізинцем, не "потурбувавши" усієї світобудови. Всесвіт, по Г. Лейбницу, є як би океан, так що найменший рух у ньому відзивається на самій віддаленій відстані.

Об'єднуючий всі предмети і процеси в єдине ціле зв'язок носить загальний характер. У нескінченній "павутині" відносин і зв'язків - життя світу. Це свого роду нитки, якими усе скріплюється, перервіть них - і усе розсипається в неупорядкований хаос. Принцип відносини, зв'язку є адекватним відображенням організованості світу й утворюючих його систем, одним з фундаментальних світоглядних і методологічних принципів, на якому будується весь категоріальний будинок філософії. Суть його полягає в тім, що в ньому виражається матеріальність світу, що обумовлює зв'язок усього з усім, у тому числі і між різними формами руху матерії, тобто "у главу кута" цього принципу поставлена матеріальна єдність світу

Поряд з різноманітними відносинами існують і різноманітні типи і види зв'язків. Типи зв'язків визначаються в залежності від рівня організації матерії.

Поняття зв'язку є одним з центральних понять діалектичного матеріалізму. З його допомогою улаштовуються принципи розвитку і причинності, поняття причинності, закону і системи, боротьби протилежностей і взаємозв'язку кількісних і якісних змін. Подальшим уточненим принципу загального зв'язку є поняття взаємодії.

Причинність, випадковість та детермінізм в історії, саме про ці питання ми і розглянемо.

1. Причинність

Ідея причинності зародилася ще в давнину і носила антропоморфний характер. Люди наділяли природу такими якостями, які були присутні їм.

Спостереження явищ і процесів природи переконували їх у тім, що вони підкоряються визначеним правилам, регулярності і повторюваності, тобто мають риси, властиві будь-якому закону. Зміна дня ніччю, повторюваність сезонних процесів у природі, регулярність у русі небесних тіл і т.д. свідчили про те, що й у природі, як і в суспільстві, існує визначений порядок і послідовність у виникненні і зникненні явищ. Саме в природознавстві поняття причинності було піддано теоретичному аналізові, а потім його результати були застосовані до соціально-історичних наук.

Тепер вже очевидно, що саме ідея послідовності в походженні і виникненні явищ, пошуки відповіді на питання: чому? - лежать в основі поняття причинності. Вже античні історики у своїх працях оповідають не тільки про події минулого, але і намагаються визначити їхню причину і наслідки. Так, батько історії Геродот підкреслював, що він ставив за мету не тільки зберегти пам'ять про військові подвиги греків у війні з варварами, але також розкрити причини боротьби між ними. Велике значення причинності додавав і один з основоположників античної атомістики Демокрит, заявляючи, що він "воліє знайти одне причинне пояснення, санові перського царя" [7].

Древні греки вважали, що минуще і випадкове не може стати предметом науки, тому у своїх оповіданнях вони обмежувалися простим описом історичних подій і процесів. Однак уже Фукідід відходить від позиції свого попередника Геродота і замість пошуку причин самих історичних подій говорить про якісь загальні психологічні правила, що, на його думку, визначають звязок між подіями.

Тенденція до відходу від вивчення походження і причин історичних процесів помітно підсилюється в римських істориків. Так, визнані авторитети того часу Полібій, Лівії і Тацит, описуючи історію Рима, у своїх працях нічого не говорять про походження римського народу і його національного духу, не обговорюють причин його переваг над іншими народами. Тому вони і особливо їхні послідовники нерідко розглядають історію, як збори переказів минулого або фактів, запозичених у своїх ранніх попередників.

Такий підхід до вивчення історії зробив негативний вплив на характер історичних досліджень. По-перше, у розумінні історії, чітко вираженому Полібієм; він вважав, що історія не є наукою. По-друге, не тільки в античній, але і наступній історії зазначений недолік привів до створення так називаної "клаптевої" історії.

Ні про яке самостійне дослідження причин і наслідків історичних подій у цьому випадку говорити не приходилося, тому що все ґрунтувалося на вірі в "авторитети".

Поява справжнього причинного методу до пояснення подій і процесів в історії зв'язують з виникненням у XVІІІ столітті основ наукової історіографії. Саме тоді при поясненні подій минулого історики слідом за натуралістами звернулися до таких понять, як причинність, закон і детермінізм, які виявилися ефективними у пояснень явищ природи. Одним з перших заговорив про це французький філософ, юрист і історик Ш. Монтеск'є (1689-1775). У своїй роботі "Міркування про причини величі й упадка римлян" він проаналізував загальні причини фізичного і морального характеру, що діють у кожній країні, сприяючи її підйомові, стабілізації й упадку. Зазначені причини він узагальнив і докладно розробив у виді принципів у своїй великій праці "Про дух законів", де підкреслював, що "ті, котрі говорять, що усі видимі нами у світі явища зроблені сліпою долею, затверджують велику безглуздість". У даному твердженні він виходить з того, що люди керуються аж ніяк не якими-небудь фантазіями, а визначеними законами і принципами.

"Закони в самому широкому значенні цього слова - стверджував він, - суть необхідні відносини, що випливають із природи речей" [9]. Отже, на думку Ш. Монтеск'є, всі істоти мають свої закони: і божество, і матеріальний світ, і тварини, і сама людина.

Аналізом проблеми причинності у філософії Освіти зайнявся Давид Юм (1711-1776), спробував вирішити її з позицій емпіризму. Він правильно підкреслював, що причинність бере свій початок не з розуму, а виникає шляхом спостереження повторюваного, регулярного зв'язку між явищами, або подіями. "Отже, наша ідея необхідності і причинності, - указує Д. Юм, - породжується винятково однаковістю, що зауважується в діях природи, де подібні об'єкти завжди з'єднані один з одним, а розум наш побуджується звичкою для того, щоб укладати про одного з них з появою іншого" [12].

Таке пояснення причинності не можна вважати задовільним ні для природознавства, ні тим більше для історії. По-перше, воно зводить об'єктивно існуючий причинний зв'язок до суб'єктивної діяльності людини, і саме до такого чисто психологічного явища як звичка. По-друге, такий погляд на причинність зовсім не погодиться з традиційним уявленням про історичні події як неповторні та одиночні. Дійсно, якщо події минулого вважаються неповторними, то, як можна застосувати до них ідею причинності? Ніякої зрозумілої відповіді на це головне питання конкретного історичного аналізу Юм не дає. По-третє, замість найважливішого теоретичного дослідження причинного взаємозв'язку між подіями минулого він повертає нас до чисто емпіричного і прагматичного підходу до історії, заявляючи, наприклад, що однакові мотиви завжди породжують ті самі вчинки, а однакові явища випливають з однакових причин. Такі твердження не враховують усієї складності реальних ситуацій, що складаються в дійсності, особливо в суспільстві й історії, а саме головне - заперечують наявність випадковостей у світі.

Як же робить сам Д. Юм при вивченні історичних подій у своїй чотиритомній праці "Історія Англії"? По суті справи, вона відмовляється від свого скептицизму і переходить на позиції прагматизму при поясненні історичних подій. Д. Юм вірить, що причинний зв'язок існує і між одиничними історичними подіями, якщо піддати їх ретельному аналізові. При цьому причинами в нього часто виступають не дійсні, об'єктивні події минулого, а мотиви, психологічні й емоційні характеристики людей. "Честолюбство, скнарість, себелюбність, марнославство, дружба, великодушність, патріотизм - усі ці афекти, - затверджує шотландський філософ, - від початку світу були і тепер залишаються джерелом усіх дій, які спостерігалися в людському суспільстві" [14].

Віра в незмінність і повторюваність історичних подій і процесів лежить у самій основі юмовскої методології історичного пізнання. Не випадково, тому саме на ній він будує свої практичні рекомендації, як слід пізнавати минуле. "Ви бажаєте ознайомитися з почуттями, схильностями і життям греків і римлян? Вивчіть гарненько характер і вчинки французів і англійців, і ви не зробите великих помилок. Людство до того однакове в усі епохи і у всіх країнах, що історія не дає нам у цьому відношенні нічого нового і незвичайного" [15]. Усі ці міркування філософа, хоча і підкреслюють значення причинності для історичного дослідження, але не представляють особливої теоретичної цінності, тому що не розкривають специфічної особливості історичної причинності. У кращому випадку вони можуть розглядатися як деякі правила практичного застосування загальних принципів або скоріше "уроки життєвого досвіду".

Головна заслуга Д. Юма в аналізі причинності в тім, що він перший показав - категорія або точніше, закон причинності не може бути обґрунтований чисто дедуктивним шляхом, тобто причина не може бути логічно виведена з дії. Так само з його аналізу випливає, що названий закон не можна обґрунтувати також за допомогою індукції. Висновок індукції, заснований на спостереженні кінцевого числа повторюваних випадків, не носить характер остаточності і вірогідності, а тільки правдоподібності або ймовірності.

У наполегливих спробах вирішити проблеми причинності, закону і детермінізму у своїй науці історики XІX століття зустрілися з низкою труднощів, зв'язаних із встановленням характеру зв'язків між конкретними історичними подіями і філософськими категоріями, що їх відображають. На відміну від причинності, досліджуваної в механіці, фізиці й інших точних науках, де можна було абстрагуватися від безлічі факторів, що затемнюють дослідження, історики із самого початку зштовхнулися зі складним характером причин і умов, що визначають конкретні історичні події і процеси. Займаючись вивченням цих подій і процесів, історики виявили їхній комплексний характер. Необхідність враховувати взаємозв'язок і взаємодію безлічі окремих, власних причин, вкрай затрудняла визначення головної, вирішальної причини.

До цього варто додати, що з розвитком природознавства, на яке довгий час орієнтувалася історична наука, уявлення про причинність перетерпіло значних змін. У найбільш розвинутих її галузях причинність стали розглядати, як пережиток старої епохи, як поняття застаріле, котре повинне бути замінене загальним і точним поняттям функції. Такий погляд на початку XX століття найбільше наполегливо захищав відомий англійський філософ і математик Бертран Рассел (1872-1970). "Філософи кожної школи уявляють, - писав він, - що поняття причинності - це одна з фундаментальнейших аксіом або постулатів науки. Але, як це не дивно, такі розвиті науки, як, наприклад, гравітаційна астрономія, обходяться зовсім без цього поняття... Я переконаний, що закон причинності є пережиток минулої епохи, який вижив - подібно монархії - тільки тому, що помилково вважався нешкідливим" [10].

Основні труднощі, з яким зустрічаються при встановленні причинних зв'язків у соціальних науках і історії, полягає в тому, що тут приходиться враховувати дію безлічі різнорідних факторів. До них відносяться, по-перше, об'єктивні фактори, зв'язані, наприклад, з наявністю матеріальних і трудових ресурсів, розвитком виробництва, техніки і т.д. По-друге, немаловажну, а на окремих етапах історії й істотну, роль грають суб'єктивні фактори діяльності людей - їхньої мети, інтереси, прагнення, воля, мотиви та інші.

Оскільки вся діяльність людей нерозривно пов'язана з їхньою свідомістю, остільки вже порівняно рано причини історичних подій і рухів багато філософів і історики шукали в намірах і волі видатних історичних зичностей. Однак поступово стало ясним, що причину важливих історичних подій і процесів варто шукати не тільки в суб'єктивній діяльності людей, але і тих об'єктивних факторах і умовах, що них породили.

У зв'язку з цим стало необхідним враховувати, на перший погляд, несумісні фактори і, поряд з цілями й інтересами людей, досліджувати об'єктивні законі розвитку суспільства. Для пояснення історичних подій, неминучим стає залучати не тільки причинний, але і телеологічний аналіз, що розкриває мету, інтереси і мотиви поводження людей, що вкрай ускладнює і заплутує встановлення причин історичних подій і процесів.

Особливості історії змушують істориків відмовлятися від тих прийомів і критерій визначення причинності, що застосовувалися і тепер, що іноді використовуються в природознавстві. Невипадково тому сучасні історики неохоче говорять про закони історії, і навіть поняття причинності вважають немодним; визнання законів історії і поняття причинності, на думку деяких учених, приводить до заперечення випадковості і фаталізмові в історії.

. Випадковість

Історики, як і звичайні люди, переконані в існуванні випадків у світі. Однак вони вірять, що навколишній світ не зводиться до панування в ньому випадків, тому що в противному випадку люди не могли б пристосуватися до нього і вижити. Як погодити такі, на перший погляд взаємовиключні думки? У дійсності ніякого протиріччя тут не буде, якщо не протиставляти випадковість причинності і необхідності, а розглядати їх у діалектичному взаємозв'язку і взаємодії один з одним. Це означає, по-перше, що безпричинних подій у світі не існує; по-друге, подія, розглянута, як випадкове в одній системі, може виявитися необхідним в іншій, більш великій системі; по-третє, причинність і випадковість характеризують різні сторони подій, яких, причина , викликає або породжує інше - дію. Від впливу інших подій при цьому абстрагуються, вважаючи їх несуттєвими.

Випадковість же в історії характеризує події по їхній історичній значимості або істотності для розуміння історичного процесу в цілому. Іноді говорять також про випадкові і не випадкові причини, але така термінологія може заплутати читача, оскільки зв'язок між причиною і дією в дійсності має необхідний характер, а причина або існує, або відсутня.

У літературі по філософії історії починалися спроби визначити випадковість в історії більш адекватним способом, а саме розглядати її, як місце перетинання ланцюжка причинних рядів, що виникають у реальному світі. Отже, умовою появи випадковості тут служить, по-перше, наявність таких рядів у самій дійсності, по-друге, можливість їхнього перетинання. Зв'язок між причиною і дією в причинних рядах має необхідний характер, у той час, як перетинання таких рядів приводить до виникнення випадкової події. Такий погляд на розуміння випадковості в історії висунув французький соціолог А. Курно у своїй роботі "До питання про рух ідей і подій в історії нового часу" (1872). Він визначає випадковість, як "взаємонезалежність декількох рядів причин і наслідків, що випадково накладаються один на одного" [13].

Дійсно, прості приклади показують, що випадковість виникає внаслідок перетинання двох або декількох причинних рядів, у яких кожна окрема причина необхідно супроводжується визначеною дією. Наприклад, коли крижана бурулька, що висить на краю даху, падає на голову перехожого, то тут можна виділити два причинних ряди. Перший з них зв'язаний з дією ваги на крижану бурульку, унаслідок чого вона неминуче повинна упасти на тротуар. Другий - з поводженням перехожого, що кудись поспішав і тому не звертав уваги на можливу небезпеку. Приведений приклад показує, що результат випадкової події не можна приписати ні однієї з вищезгаданих окремих причин, а значить дії випадків важко передбачати.

Від А. Курно погляд на випадковість, як перетинання необхідності запозичив англійський історик Д. Бьюри, додавши до нього твердження про те, що індивідуальність і неповторність історії робить усі в ній випадковим і позбавленим необхідності. Зазначену тезу він докладно розвив у 1916 р. у нарисі "Ніс Клеопатри", зіславшись на приклад з єгипетською царицею Клеопатрою, приведений знаменитим французьким ученим Б. Паскалем.

"Щоб до кінця усвідомити всю суєтність людини, - писав Б. Паскаль, - треба усвідомити собі причини і наслідки любові. Причина її - "невідомо що" (Корнель), а наслідки жахливі. І це "невідомо що", ця малість, що і визначити неможливо, трясе землю, рухає монархами, арміями, усім миром. Ніс Клеопатри: будь він ледве покороче - вигляд землі став би іншим" [11]. Подібний погляд захищається тими вченими, що бачать в історичному процесі накопичення випадків і не проводять розходження між причинними зв'язками необхідного, важливого й істотними для аналізу цього процесу і причинних відносин, випадковими, несуттєвими, другорядними. А. Курно, що запропонував нове визначення випадковості, прагнув розкрити механізм її виникнення, а саме головне - розмежувати необхідне і випадкове.

В історичному дослідженні, насамперед , варто виділити ті причинні зв'язки, що роблять основний, визначальний вплив на історичний процес. У цих цілях, як справедливо відзначає, англійський історик Э.Х. Карр, необхідно визначити ієрархію причинних зв'язків аналогічно історичним фактам. "Причини визначають інтерпретацію історичного процесу істориком, а його інтерпретація - вибір і упорядкування причин. Ієрархія причин, відносне значення однієї причини або безлічі причин у порівнянні з іншими, складають сутність інтерпретації історика. Саме це дає ключ до рішення проблеми випадковості в історії" [8]. Такий підхід не заперечує наявності випадків в історії, що, безсумнівно, певним чином впливають на хід історичного процесу, але оскільки вони є випадками, то не можуть зробити на нього вирішального впливу.

Тут представляється цікавим розглянути відношення марксистів до випадків в історії. Сам К. Маркс сформулював свої погляди з цього приводу в приватному листі до Л. Кугельману в 1871 р. "Вершити світову історію, - писав він, - було б, звичайно, дуже зручно, якби боротьба починалася тільки під умовою непогрішно-сприятливих шансів. З іншого боку, історія носила б дуже містичний характер, якщо "випадковості" не грали ніякої ролі. Ці випадки входять, звичайно, і самі складовою частиною в загальний хід розвитку, врівноважуючи іншими випадками. Але прискорення й уповільнення у великій мірі залежать від цих "випадковостей", серед яких фігурує і такий "випадок", як характер людей, що стоять у витоків руху".

Однак К. Маркс орієнтувався скоріше на необхідність і загальну обумовленість подій і тому вважав, що соціальні закони "здійснюються з залізною необхідністю" і "діють з непохитністю законів природи". З приведеної цитати видно, що випадковості навряд чи можуть або видозмінити характер історичного процесу, якщо дія одних з них компенсується за рахунок інших, а прискорення й уповільнення самого процесу залежить тільки від характеру особистостей, що очолюють ті або інші суспільні рухи, а не від народних мас, що беруть участь у цьому русі. Мабуть, одним з перших у марксистській літературі висловив думку про випадковість, як перетинання незалежних причинних рядів Г.В. Плеханов (1856-1918).

3. Детермінізм

Детермінізм (лат. determіno - визначаю) - навчання класичної філософії про закономірний універсальний взаємозв'язок і взаємозумовленість явищ об'єктивної дійсності, результат узагальнення конкретно-історичних і конкретно-наукових концепцій. Поняття «детермінізм» виникло в середньовіччі, як вид логічного визначення поняття, що протистоїть генералізації (узагальненню). У 16-17 вв. поняття детермінізму починає набувати нового сенсу - зміст обумовленості - і вживається в етиці для вираження позиції, що протистоїть "свободі волі". У 17 в. у період вироблення елементарних понять механіки відбувається зближення поняття детермінізму і причинності, установлюється тісний зв'язок категорії закономірності і причинності, закладаються основи механістичного детермінізму. Успіхи механіки закріплюють представлення про винятково динамічний характер закономірностей, про універсальність причинної обумовленості. Причинність стає формою вираження законів науки, змістом детерміністської форми пояснення явищ. Повне і гармонійне злиття механічної причинності і детермінізму відбувається в концепції Д. Лапласа. Центральною стає ідея про те, що всякий стан Всесвіту є наслідок попередніх і причина наступних її станів. Сформоване ним поняття причинно-наслідкових ланцюгів, наступне ототожнення цього поняття з поняттям зв'язку станів і теоретико-механічним представленням про рух остаточно затверджують універсальний пояснювальний статус лапласовского детермінізму. Одночасно з цим процесом у концепції лапласовского детермінізму намітився вихід за рамки механістичної методології в силу немеханістичного, але статистичного, ймовірного характеру закономірностей, що досліджувалися Лапласом. Він обґрунтовував евристичну цінність нових математичних ймовірностних методів, але в рамках пануючих у той час механістичних ідеалів і норм наукового дослідження. Перехід науки до дослідження на початку - середині 19ст. системних природних і соціальних об'єктів обумовив зміну ідеалів аналітичного, поелементного характеру пізнання; розбіжність принципу причинності і принципу детермінізму; виявилася складна за структурою абстрактно-теоретична форма принципу детермінізму у науковому дослідженні. Сучасне філософське і методологічне осмислення детермінізму розкриває взаємозв'язок філософського і природно-наукового статусів (аспектів) цього принципу. Філософський детермінізм фіксує різноманітні форми взаємозв'язків і взаємовідносин явищ об'єктивної реальності: генетичні (причинно-наслідкові) і статистичного, просторового і тимчасові, зв'язку станів і корелятивні зв'язки, функціональні і цільові залежності. Усі вони виражаються через систему таких філософських детерміністичних категорій, як необхідність і випадковість, можливість, дійсність, закономірність, причинність і ін. Методологічна природа принципу детермінізму виявляється в тім, що він виступає не тільки, як філософське навчання, але і конкретно-науковий норматив опису і пояснення універсального закономірного зв'язку й обумовленості розвитку і функціонування певним чином системно-організованих об'єктів у процесі їхньої взаємодії. Принципова історичність цього навчання обумовлена необхідністю формування нових природно-наукових форм детермінізму при переході науки до вивчення об'єктів з новими системно-структурними характеристиками. Перехід науки від вивчення простих динамічних систем до ймовірностних, супроводжувався кризою концепції лапласовского детермінізму і формуванням статистичного ймовірністного детермінізму у вченні Дарвіна. Відповідно мінявся категоріальний каркас детерміністичних природно-наукових концепцій, структура теоретичних побудов, ідеали і норми наукового дослідження. У свою чергу, освоєння наукою саморегулюючих систем кібернетичного типу, різного роду соціальних систем обумовлює формування нових категорій - ціль, самоорганізація, саморозвиток, прямі і зворотні зв'язки, відображення й ін., а також відповідних конкретно-наукових форм принципу детермінізму (кібернетичних, екологічних, соціальних) і нових методологічних регулятивів. У зміні структури пізнавальної діяльності беруть участь нові категоріальні детерміністські схеми. Дослідження ймовірністних процесів мікросвіту у фізику, доцільного характеру розвитку живих систем у біології, явищ соціального порядку знайшло обмеженість причинного типу пояснень, привело на рубежі 19-20 ст. до формування філософського і природничонаукового індетермінізму. Індетермінізм цілком або частково заперечує існування причинно-наслідкових зв'язків і можливість їхнього детерміністського пояснення. У біології індетермінізм оформився в навчанні віталізму, у фізику спирався на відкриті квантовою механікою об'єктивні непричинні типи взаємозв'язків у мікросвіті. Як показує наукова практика, ефективність наукової творчості зв'язана з подальшим поглибленням філософської і методологічної оснащеності науки, а не з відмовленням від її фундаментальних принципів. Принцип детермінізму є одним з найбільш виражених інтенцій наукового пізнання, явно або побічно приймають участь у регуляції наукового пошуку. Фундаментальним ідеалом детермінізму у природознавстві є пояснення досліджуваного предмета (на відміну від гуманітарного пізнання, орієнтованого на таку когнітивну процедуру як розуміння). У сучасній філософії традиційні презумпції детермінізму піддаються радикальному переосмисленню в контексті парадигми неодетерминизма (див. Неодетерминизм).

Людина завжди намагалася зрозуміти пристрій світобудови і виявити ті зв'язки, що існують у світі. З чого світ складається? Що утримує його в такому стані? Чи є світ випадковим, хаотичним набором властивостей і явищ або являє собою деяке упорядковане ціле? Ця проблема загальної обумовленості явищ і процесів у світі позначається поняттям "детермінізм".

Можна виділити кілька форм і концепцій детермінізму, що переміняли історично один одного, але не зниклих дотепер : 1) наївну і стихійно діалектичну (антична); 2) механістичну тверду й однозначну (лапласовскую); 3) статистичну або ймовірністну (природничонаукову - у XX столітті); 4) сучасну (синтетичну, діалектичну, по суті - синергетическую).

Сучасний детермінізм є синтезом попередніх підходів, включаючи античний детермінізм, особливо в тому пункті, коли визнається діалектика. Він одержав через ідею самоорганізації матерії, розвиту в XX ст. в синергетиці Пригожиним і Хакеном, нове сильне підкріплення. На базі фізичної синергетики недавно виникла узагальнена синергетика, що прояснила те, що раніш підказувала діалектика, а, саме, загальну ідею розвитку, розкрила механізми його, вона виявила принципи стійкості або нестійкості, нестабільності, необоротності, стрибкуватості, самоорганізації, нелінійності, імовірності, біфуркацій, колективних ефектів та ін. У підсумку, складається представлення про велику спільність синергетики в порівнянні з діалектикою. Однак синтез ще не довершений. Питання детермінізму в цьому зв'язку вимагають нового осмислення [16].

причинність випадковість детермінізм історичний

Висновок

Філософи, історики та мислителі протягом історії, задавалися причинно-наслідковою проблематикою, кожен з них займав різні позиції з цього приводу і до сьогодні спільного знаменника не отримано, проте можна сказати, що обмеження на застосування категорії причинності накладаються не принципом розвитку (тому що будь-який розвиток причинно обумовлений), але принципом загального зв'язку (не всі зв'язки є причинними). До не маючих причинно-наслідкового змісту відносяться такі види зв'язків, як просторово-тимчасові кореляції, функціональні залежності, відношення симетрії. Однак це не означає, що існує хоча б одне явище, що не мало б своєї причини і свого наслідку; те, що знаходиться з одним явищем у відносинах, наприклад, функціональній залежності або симетрії, обов'язково знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з яким-небудь іншим явищем.

Причинність універсальна, загальна. У світі немає і не може бути явищ, що не породжували б ті або інші наслідки і не були б самі породжені іншими явищами. Образно говорячи, у світі існують лише "батьки" і "діти". Причому причина може бути, як зовнішнім явищу обставиною, так і його внутрішнім протиріччям. Коли наша думка починає рухатися по сходинках "заподіяння" і прагне відшукати найпершу причину, то вона розчиняється в нескінченній далечині універсальної взаємодії.

Література:

1.Коллингвуд Р.Д. - Идея истории. Автобиография. - М., 1980.

.Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955.

.Паскаль Б. Мысли// Всемирная литература. Т. 42.

.Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю //Избранные философские произведения. Т 1. - М., 1956.

.Юм. Д. «Історія Англії»

.http://hegel.ru/popper.html

.http://historydis.ru/osnovy-filosofii-istorii/89-prichinnost-i-sluchajnost-v-istorii.html

.http://lib.rin.ru/doc/i/10494p2.html

10.http://litmir.net/br/?b=139805&p=10

.http://natapa.msk.ru/frantsuzskaya-literatura/ontologiya-tragicheskogo-vo-frantsuzskoy-kulture-xvii-veka-paskal-i-madam-de-lafayet.html

.http://philosophy.ru/library/hume/01/08.html

.http://sbiblio.com/biblio/archive/kolingvud_ideja/03.aspx

.http://velikanov.ru/philosophy/determinizm.asp

Похожие работы на - Причинність, випадковість та детермінізм в історії

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!