Управління прибутковістю та конкурентоспроможністю виробництва продукції (на прикладі ПАТ 'Конотопм’ясо' Сумської обл.)

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  47,2 Кб
 • Опубликовано:
  2014-10-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Управління прибутковістю та конкурентоспроможністю виробництва продукції (на прикладі ПАТ 'Конотопм’ясо' Сумської обл.)

Зміст

Актуальність теми дослідження. Важливим атрибутом ринкової економіки є конкурентоспроможність підприємства. Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М. Портер, висновки якого обґрунтовуються на результатах багатьох досліджувань досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об’єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючи результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.

М’ясна промисловість відіграє важливу роль в забезпеченні населення продуктами харчування. М’ясопродукти мають провідне значення в структурі продовольчих товарів. Вони є основою добробуту населення і ефективного розвитку країни. Але тенденції, що склалися у виробництві і споживанні м’яса та м’ясопродуктів за останні роки, свідчать не на користь їх розвитку і задоволення в них потреб населення. Тому неефективність державного регулювання економічних процесів у сфері АПК, незбалансованість системи розподілу доходу від реалізації кінцевої продукції між всіма учасниками процесу створення вартості м’яса та м’ясної продукції, веде до збитковості ведення тваринництва, порушення міжгалузевого балансу, низької ефективності дії ринкового механізму.

Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідні на всіх ступенях поза виробничого процесу.

Актуальність даного дослідження визначається тим, що цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним із засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується дана робота.

Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних і практичних аспектів функціонування та формування конкурентоспроможності підприємств м’ясної галузі, у розробці пропозицій щодо вирішення економічних проблем, існуючих у роботі підприємств всіх галузей, які беруть участь у формуванні вартості м’яса та м’ясної продукції на ринку.

Відповідно до мети дослідження вирішуються такі завдання:

§  вивчення теоретико-методологічних аспектів конкурентоспроможності в сучасних підприємствах;

§  виявлення і аналіз проблем забезпечення прибутковості і конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості;

§  аналіз економічної ефективності виробництва м’ясної продукції діяльності досліджуваного підприємства;

§  оцінка конкурентоспроможності окремих видів продукції ПАТ “Конотопм’ясо” та конкурентоспроможності в цілому;

§  удосконалення процесу управління конкурентоспроможності підприємства;

§  розроблення основних напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності за рахунок удосконалення організаційної структури та відновлення діяльності консервного цеху

§  удосконалення збутової діяльності шляхом впровадження нових форм взаємодії з торгівельними підприємства міста та області, що реалізують продукції ПАТ “Конотопм’ясо”.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні положення аналізу конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств, функції і методи управління конкурентоспроможністю.

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення конкурентних переваг Публічного акціонерного товариства “Конотопм’ясо”.

Методи дослідження. Поставлені завдання зумовили використання таких економічних методів дослідження: монографічного - для вивчення соціально - економічних явищ та процесів; економіко-статистичного - для вивчення тенденцій і закономірностей функціонування підприємств м’ясопереробної галузі; порівняльного аналізу - для порівняння даних звітного та попередніх років при визначенні факторів розвитку м’ясопереробного виробництва; статистичного аналізу − при визначенні динаміки, структури та результативності розвитку підприємства;діалектичного та абстрактно - логічного − при проведенні теоретичних узагальнень, формування висновків; комплексного економічного аналізу - для дослідження господарської діяльності виробників м’ясопродукції; графічний -при побудові графіків, діаграм і рисунків.

Інформаційною базою слугували законодавчо - нормативні акти; навчально-методична література; наукові праці вчених - економістів; статистична та фінансова звітність суб’єкта господарювання.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в можливості реалізовувати методи оцінки продукції та впровадження пропозицій для підвищення прибутковості і конкурентоспроможності підприємства харчової галузі.

Апробація наукового дослідження здійснювалася шляхом участі в студентських наукових конференціях СНАУ у вигляді доповідей на теми: “Поняття конкурентоспроможності виробництва продукції”, Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (листопад 2011 р.); “Сучасний стан ринку сировини для підприємств м’ясної галузі”, Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників СНАУ “Економіко - правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (25 - 27 квітня 2012 р.) Суми: видавництво “Довкілля” - С.381.

1. Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, визначені об’єкт, предмет, методологію та методи дослідження, викладено практичне значення одержаних результатів, публікації автора.

У першому розділі “Теоретико-методологічні аспекти забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності виробництва продукції” досліджується сутність, місце, значення управління конкурентоспроможністю виробництва в системі менеджменту. Розглядається світовий та вітчизняний досвід управління конкурентоспроможністю підприємства, сучасний стан та проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України.

На основі узагальнення досліджень доведено, що конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і через конкуренцію. Для поглибленого розуміння процесів конкуренції обґрунтовано дію основних факторів, що забезпечують конкурентоспроможність підприємств м’ясної промисловості й враховують особливості розвитку галузі (рис. 1).

Одним із поширених методологічних підходів до забезпечення конкурентоспроможності підприємства є досягнення конкурентоспроможності продукції. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності його продукції. У зв’язку з особливостями виробництва м’ясної продукції та її місцем при формуванні споживчих ринків запропоновано класифікацію факторів впливу на формування конкурентоспроможності м’ясної продукції, які розглядаються у взаємозв’язку: ціна продукції, маркетингові заходи, якість м’яса і м’ясної продукції.

Рисунок 1

Ринок м’ясопродуктів невідривно пов’язаний як з сировинною базою м’ясної промисловості, так і з виробництвом м’яса. Для м’ясопереробних підприємств важливою залишається проблема якості сировини. Саме тому наш ринок насичується імпортним м’ясом та м’ясною продукцією, яка не завжди відповідає вимогам якості та безпеки. З метою розширення асортименту, підвищення харчової цінності і зниження собівартості продукції при виробництві ковбасних виробів використовують різні види рослинних білкових замінників і нетрадиційну сировину. Хоча в структурі сировини для виробництва ковбасних виробів значну частину займає яловичина, але вітчизняна яловичина і свинина не завжди відповідає сучасним технологічним вимогам переробників. Останнiм часом агропромисловий комплекс країни працює в умовах економічної нестабiльностi. Поголiв’я худоби в господарствах та в населення зменшується, вирощування його є збитковим. I це не могло не вплинути на роботу переробних пiдприємств, в т.ч. i на ПАТ “Конотопм’ясо”. В державі майже ніхто не займається генетикою тваринництва і тому ті породи, що вирощуються в господарствах, як сільськогосподарських, так і населення, не є хорошою сировиною. Так, наші свині жирніші з невиразною мускулатурою. Таке м’ясо йде в основному на виробництво ковбас, тушеного м’яса і шинки. Під час переробки такої сировини залишається сало, яке теж потрібно якось використовувати, тому перевага надається яловичині.

Споживчий ринок м’ясопродуктів змінний і з кожним роком асортимент пропозицій зі сторони виробників все збільшується, і лише ті підприємства, які постійно знаходять нові шляхи до споживачів, будуть мати постійні ринки збуту своєї продукції. Важливою ланкою конкурентної боротьби стане пошук ніш, де те або інше підприємство буде особливо сильним.

Другий розділ “Організаційно-економічна характеристика підприємства ПАТ “Конотопм’ясо”” присвячений дослідженню організаційно-управлінської структури, проведено аналіз стану виробництва та економічної ефективності діяльності м’ясокомбінату, досліджено сегментацію ринку ковбасних виробів, аналіз ПАТ “Конотопм’ясо” на м’ясопереробному ринку Сумської області, проаналізовано продукцію основних конкурентів, розглянуто динаміку випуску і реалізації продукції, проведено оцінку конкурентоспроможності підприємства.

ПАТ “Конотопм’ясо” має ковбасно-м’ясну спеціалізацію з додатковим вмпучком продуктів переробки худоби.

Таблиця 1. Основні економічні показники діяльності ПАТ “Конотопм’ясо”

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2011 у % до 2007

1. ВП в порівняльних цінах, тис. грн.

21914,4

19437,284

14985,126

15087,403

11649,5

53,2

в т. ч. на: -1 середньооблікового робітника, тис. грн.;

55,2

68,7

53,1

54,3

47,0

90,2

- 100 грн. основних виробничих фондів, грн.;

151,3

140,5

112,8

113,5

90,2

59,6

2. Товарна продукція всього, тис. грн

15493,93

20694,58

16220,83

16193,60

20235,2

125,6

в т.ч. на - 1 середньооблікового працівника, тис. грн.

39,028

73,126

58,25

81,59

209,0

3. Валовий прибуток всього, тис. грн.

1043,3

1323,3

1769,3

1418,6

1660,7

159,2

4. Чистий збиток, тис. грн.

-2057,2

-1252,3

-455,8

-658,3

-632,0

30,7

5. Рівень збитковості,%

-8,4

-5,3

-2,9

-5,2

-3,0

5,4 п.п.


Розглядаючи таблицю 1, бачимо, що останні п’ять років підприємство є збитковим, про що говорить рівень збитковості, який у 2011 році склав - 3,0%, хоча у порівнянні з 2007 знизився на 5,4 процентних пункти, що говорить про те, що собівартість продукції поступово доводиться до виручки від її реалізації.

Не зважаючи на те, що підприємство отримує збитки, стабільним попитом користуються деякі види варених та варено-копчених ковбас, зокрема Докторська та Конотопська. Розглянемо показники економічної ефективності Конотопської ковбаси в таблиці 2.

Таблиця 2. Економічна ефективність виробництва Конотопської варено-копченої ковбаси

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

Відхилення, +/-

1. Обсяг реалізації, кг

23940

26280

33970

36610

37635,7

13695,7

2. Собівартість, грн/кг

23,74

25,19

27,08

29,93

33,81

10,07

3. Ціна, грн/кг

31,93

33,98

36,21

39,70

42,60

10,67

4. Виручка, тис.грн

764,4

893

1230,1

1453,4

1603,3

838,9

5. Прибуток, тис. грн

196.1

231

310,1

357,7

330,8

134,7

в т.ч. на 1 кг, грн

8,79

9,13

9,77

8,79

0,60

7. Рівень рентабельності, %

34,5

34,9

33,7

32,6

26,0

-8,5 п.п.


Наведені дані свідчать, що за останні 5 років значно зросли обсяги виробництва Конотопської ковбаси (на 13695,7 кг), що говорить про те, що вона користується попитом у споживачів та є якісним продуктом. Дещо знизився рівень рентабельності (на 8,5 п.п.), але ця ковбаса на фоні загальної збитковості по підприємству приносить стабільний прибуток. Незважаючи на високу ціну, ця ковбаса користується попитом у покупців з середнім та високим рівнем достатку.

Розглядаючи економічну ефективність виробництва основних груп продукції на ПАТ (табл. 3), бачимо, що загалом виробництво є неефективним, але деякі види продукції є прибутковими, зокрема варено-копчені ковбаси та копченості. Велику частку збитку приносять варені та напівкопчені ковбаси.

Таким чином, підприємству потрібно змінити структуру виробництва, виключити з асортименту збиткові види продукції, натомість збільшити виробництво прибуткових сортів ковбаси, а також приділити увагу пошуку нових ринків збуту.

У третьому розділі “Основні напрямки підвищення прибутковості та конкурентоспроможності ПАТ “Конотопм’ясо”” досліджено основні напрямки підвищення прибутковості та конкурентоспроможності діяльності підприємства, запропоновано введення в дію цеху по виробництву м’ясних консервів.

Таблиця 3. Економічна ефективність виробництва продукції ПАТ “Конотопм’ясо” за 2011 рік

Групи продукії

Обсяг виробництва, кг

Собівартість, грн/кг

Оптова ціна, грн./кг

Прибуток, грн./кг

Рівень рентабельності, %

1. Яловичина

223410

18,86

16,77

-2,09

-11,1

2. Свинина

17861

14,70

10,80

0,29

1,97

3. М'ясо блокове

11260

15,07

16,63

1.56

10.4

4. Варені ковбаси

89489,8

12,89

11,11

-1,78

-13.8

5. Напівкопчені ковбаси

102774,5

18,60

14,17

-3,83

-20,6

6. Варено-копчені ковбаси

71006

27,38

31,27

3,89

14,2

7. Копченості

36075

14,26

19.27

5,01

35,1

8. Ліверні та кровяні ковбаси

145762

5,46

7,03

1,56

ВСЬОГО по підприємству

644670

21371,3 тис.грн

-

-632 тис. грн

-3,0


Основними напрямками підвищення прибутковості та конкурентоспроможності діяльності підприємства є:

1. раціоналізація структури асортименту продукції таким чином, щоб виключити з виробництва збиткові види продукції;

2.      збільшення обсягу виробництва прибуткових видів продукції та пошук для їх реалізації нових ринків збуту.

Таблиця 4. Реалізація ковбасних виробів ПАТ “Конотопм’ясо” за 2009 - 2010 роки

Канали реалізації

Варені, сосиски, н/к, в/к. копченості

Крім того, інші, ліверні, кров'яні

Разом


2009

%

2010

%

2009

%

2010

%

2009

%

2010

%

м. Конотоп

174.2

48,2

176,6

47,2

68,9

48,6

14,1

9,7

243,1

48,3

250,7

43,2

Сумська обл.

110,5

30,6

119,6

32.0

59,0

41,6

115,6

79,2

169,5

33,7

235,2

40,6

За межі області

76,8

21,2

77.8

20.8

13,9

9,8

16,3

11,1

90,7

18,0

94,1

16,2

Всього реалізовано:

361,5

100,0

374

100,0

100,0

146,0

100,0

503,3

100,0

580,0

100.0


Як видно з приведених даних (табл. 4), обсяги продажу за межами Конотопу незначні. Так, реалізація ковбаси по м. Конотопу знизилась у 2010 році у порівнянні з 2009 (по вареним і копченим на 1 %, а по іншим, зокрема ліверним та кров’яним, - на 38,9 %). Реалізація продукції по іншим містам Сумської області різко зросла по іншим ковбасам (на 37,6 %). За межі області (Київ, Прилуки, Чернігів, Бахмач) реалізується невелика частина варених і копчених ковбас, яка має тенденцію до зниження.

Від ринків збуту залежать обсяг продажів, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума одержаного прибутку і т. ін. В останні роки досліджуване підприємство реалізує продукцію лише на внутрішній ринок. Тому важливим є вивчення динаміки реалізації продукції з метою вивчення тих видів продукції, які приносять прибуток і користуються попитом.

Таблиця 5. Аналіз динаміки збуту основних груп продукції

Групи продукції

Показники


Обсяг реалізації продукції, т

Ціна, грн/кг

Собівартість, грн/кг

Прибуток, грн

Рентабельність, %

Яловичина

2003

1150

6,36

6,71

-0,35

-5,2


2010

223

16,77

18,86

-2,09

-11,1

Свинина

2003

1,3

7,40

6,06

1,34

22,2


2010

18

14,99

14,70

0,29

1,9

М’ясо блокове

2003

374

8,82

10,14

-1,32

-13,0


2010

11

16,63

15,07

1,56

10,3

Варені ковбаси

2003

174

8,29

8,33

-0,04

-0,5


2010

89

11,11

12,89

-1,78

-13,8

Сосиски

86

6,49

6,67

-0,18

-2,7


2010

76

8,43

10,31

-1,88

-18,2

Напівкопчені ковбаси

2003

122

9,89

10,43

-0,55

-5,2


2010

103

14,17

18,00

-3,83

-21,3

Варено-копчені та сирокопчені ковбаси

2003

29

21,39

20,01

1,38

6,9


2010

71

31,27

27,38

6,90

14,2

Копченості

2003

24

14,18

12,68

1,50

11,9


2010

36

19,27

14,26

5,10

35,1

Ліверні та кров'яні ковбаси

2003

141

3,54

2,71

0,83

30,7


2010

146

7,03

5,46

1,56

28,6

Паштети

2003

0,3

8,13

9,37

-1,12

-12,1

-

-

-

-

-

Консерви

2003

42

3,75

4,12

-0,37

-8,9


2010

-

-

-

-

-


Із таблиці 5 видно, що низьким попитом користується основна частина таких груп продукції, як яловичина, напівкопчені ковбаси, варені ковбаси, сосиски, паштети та консерви. Через збитковість у 2003 році був закритий консервний цех. Стабільним попитом користуються сосиски, копченості та варено - копчені ковбаси. Зріс попит на деякі види варено-копчених та сирокопчені ковбаси, про що свідчить підвищення обсягу реалізації з 29 до 71 т. Зниження обсягів продажів спостерігається по таким видам продукції, як яловичина, м’ясо блокове, варені ковбаси та сосиски, напівкопчені ковбаси. Зростає обсяг реалізації по варено-копченим, сирокопченим та ліверним ковбасам, які є прибутковими. Великий вплив на результати господарської діяльності мають асортимент та структура виробництва і реалізації продукції.

Для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства пропонується ввести у виробництво та вивести на ринок м’ясні консерви “Тушонка з яловичини” 1-го сорту.

Підприємство має цех по виробництву м’ясних консервів, який було законсервовано у 2003 році. Причиною цього були низький попит на цей вид продукції та відсутність служби маркетингу, яка б займалась просуванням продукції та пошуком нових ринків збуту. На сьогоднішній день попит на цей вид продукції зростає, так як ринок перенасичений низькоякісною продукцією з рослинними добавками, основною з яких є соя. А запропонований вид консервів не містить жодних добавок, окрім натурального м’яса та жиру. Проаналізувавши ринок м’ясопродуктів Сумської області, ми з’ясували, що ПАТ “Конотопм’ясо” може конкурувати з іншими виробниками цієї продукції, так як має все необхідне обладнання та розташоване недалеко від основних ринків збуту.

Необхідну сировину можна отримувати, заключивши договори на поставку худоби з найближчими сільськогосподарськими підприємствами, зокрема ТОВ АС Агро - фірма “Козацьке”.

Планується виробляти та продавати у 3 та 4 кварталах 2014 року таку кількість продукції: 100170 та 108360 банок відповідно (щоденно 1590 банок у третьому кварталі та 1720 у четвертому).

Запропонований проект є прибутковим (таблиця 6).

Таблиця 6. Планові показники економічної ефективності виробництва “Тушонки з яловичини” 1-го сорту за 1 місяць при запланованій потужності цеху

Планові показники

Сума

Обсяг виробництва, банок

36120

Собівартість 1 банки, грн

10,11

Оптова ціна 1 банки, грн

12,64

Витрати, тис.грн

365,2

Виручка від реалізації, тис.грн

456,6

Прибуток всього, тис.грн

91,4

Прибуток на 1 банку, грн

2,53

Рівень рентабельності, %

25


Таким чином, за півроку підприємство отримає прибуток у розмірі 548 тис. грн.

Висновки та пропозиції

Проаналізувавши сучасний стан і вивчивши організацію роботи підприємства, можна зробити наступні висновки:

·        ПАТ “Конотопм’ясо” має м’ясо - ковбасну спеціалізацію з додатковим випуском продуктів переробки худоби. М’ясокомбінат повністю забезпечений основними виробничими фондами. Підприємство є збитковим, про що говорить рівень збитковості - 3,0 %, хоча у порівнянні з 2007 знизився на 5,4 процентних пункти, що говорить про те, що витрати на виробництво поступово доводяться до виручки від реалізації продукції.

·        Продукція Конотопського м’ясокомбінату реалізується по Сумській та Чернігівській областях. Обсяг виробництва та реалізації залежить від рівня забезпеченості сировиною та матеріалами, а також від наявності ринків збуту.

·        Обсяг виробництва продукції значно скоротився. Причиною цього стало скорочення переробки худоби, що відбулося внаслідок зниження цін, по яким комбінат закуповує худобу в населення та підприємств різних форм власності. Приватним виробникам вигідніше займатися забоєм худоби і реалізувати її на ринку самим, ніж здавати в м’ясоприймальні пункти.

·        ПАТ “Конотопм’ясо” має 3 фірмових магазини та 15 торгових точок у місті Конотоп, що дає можливість постійно вивчати купівельний попит і своєчасно поновлювати асортимент. У фірмових магазинах реалізується до 45 % м’ясопродуктів з мінімальною торговельною надбавкою. Але тенденції до зростання кількості торгових точок і обсягів реалізації не спостерігається, так як служба маркетингу працює неефективно. Протягом останніх років робота відділу збуту була направлена на подолання тенденції падіння обсягів реалізації, розвиток співробітництва з торгівельними підприємствами міст Сумської (Конотоп, Шостка, Кролевець, Ромни, Суми, Білопілля, Буринь, Путивль) та Чернігівської областей (Борзна, Бахмач) та міста Києва.

·        Виробництво продукції на ПАТ “Конотопм’ясо” останні п’ять років є неефективним. Причинами цього є висока собівартість продукції і зниження купівельного попиту населення, яке є основним споживачем продукції підприємства. Частина продукції підприємства є збитковою, зокрема це яловичина, варені та напівкопчені ковбаси, сосиски. Прибутковим є виробництво варено-копчених ковбас, копченостей, м’яса блокового та свинини.

Для того, щоб діяльність ПАТ “Конотопм’ясо”стала ефективною, пропонуємо провести наступні заходи:

·        Впровадження ефективної структури асортименту виробництва продукції, а саме виключення з виробничої програми збиткових видів продукції, та тих, які не користуються попитом (зокрема, з асортименту варених ковбас планується виключити виробництво Любительської популярної, Свинячої, Поліської, Улюбленої, Пікантної, Батуринської та Докторської нової першого сорту; з асортименту напівкопчених - Краківську, Студентську, Венську, Часникову, Одеську нову), а також збільшення обсягів виробництва прибуткових видів продукції, що принесе підприємству прибуток, що забезпечить рівень рентабельності 16,3 %. Таким чином, проектний випуск продукції складе 681084 кг., а прибуток - 1810 тис. грн.

·        Введення у виробництво на базі наявного цеху та виведення на ринок м’ясних консервів, які можна реалізувати у торгові точки Сумської та Чернігівської областей. Від виробництва консервів за півроку підприємство отримає прибуток у розмірі 548 тис. грн. Рентабельність консервів складе 25%.

Впровадження запропонованих заходів призведе до підвищення економічної ефективності діяльності підприємства в цілому та отримання прибутку у проектному році у розмірі 2632,4 тис. грн. Виручка складе 17049 тис. грн., в тому числі від зміненої структури продукції виручка складе 12940 тис. грн., а від виробництва консервів отримають 4109 тис. грн. додаткової виручки. Собівартість продукції знизиться на 6450,6 тис. грн., а рентабельність складе ПАТ “Конотопм’ясо” складе 18,3 %.

економічний м’ясной управління конкурентоспроможність

Список публікацій за темою дипломної роботи

1.      Гопта О.А. Поняття конкурентоспроможності виробництва продукції// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, / О.А. Гопта - Суми, 2011.

.        Гопта О.А. Сучасний стан ринку сировини для підприємств м’ясної галузі// Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників СНАУ “Економіко-правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва” (25-27 квітня 2012 р.)./ О.А. Гопта - Суми: видавництво ”Довкілля“ - с.381.

Похожие работы на - Управління прибутковістю та конкурентоспроможністю виробництва продукції (на прикладі ПАТ 'Конотопм’ясо' Сумської обл.)

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!