Механізм оподаткування банків

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  52,12 Кб
 • Опубликовано:
  2013-12-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Механізм оподаткування банків

План

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

1.1 Економічна сутність Податкової системи України

.2 Історія Податкової системи України

1.3 Класифікація податків і зборів в Україні

.4 Оподаткування банківських установ в Україні

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛІЇ ПАТ «ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

.1 Організаційна структура філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

2.2 Економічна характеристика філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

.3 Аналіз фінансового стану філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЛІЇ ПАТ «ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

.1 Структура податкових платежів філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

.2 Механізм оподаткування філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

.3 Напрямки і перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.

У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, значне місце належить податку на прибуток підприємств. Даний податок на сьогодні є найвагомішим із групи прямих податків у податковій системі України. За підсумками 2011 року цей податок становить близько 23% в обсязі фактичних надходжень зведеного бюджету України. Це дозволяє максимально наблизитися за своїми обсягами до найбільш значного за розмірами в доходах бюджету податку з доходів фізичних осіб частина якого складає 27%.

Актуальність цієї теми обумовлюється тим що:

По-перше аналіз фінансового стану підприємств є важливим аспектом зниження невизначеності економічної інформації при прийнятті рішень в області податків.

По-друге, питання податків взагалі турбують усіх, а недосконалість нормативно-законодавчої бази призводить до недостатнього оподаткування одних банківських операцій та надмірного оподаткування інших. Цей фактор не дає можливості стабільного розвитку банківського бізнесу та реального сектору економіки України.

По-третє, розвиток адекватних заходів державного регулювання зачіпає не окремі сторони фінансової діяльності економічних агентів, а весь комплекс фінансово-кредитних стосунків в національному господарстві. У цих умовах необхідно реформувати систему оподаткування комерційних банків, забезпечити її ефективну роботу. Тому на сьогодні є актуальна проблема оподаткування банківської діяльності оскільки неузгодженостей у даній сфері більше чим достатньо.

Проблематикою даного питання займаються багато сучасних дослідників, зокрема Абрютіна М.С. [1], Бланк [5], Бондар [8], Бутинець [4], М.І. Бухалков [12], А.Д. Вивереця [15], Грузінова [17],В.В. Кулішова [29], Л.Г. Мельник [31], В.І. Тітова [43] та ін.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи які регламентують справляння податків банківськими истановаи, головним з яких є Податковий кодекс України, різні підзаконні акти, звіти, підручники, закон України Про банки і банківську діяльність, статті з Інтернету та декларації Ощадного банку України.

Мета цієї роботи - ознайомитись з податковою системою України, розглянути механізм оподаткування банків на прикладі філії ПАТ «Ощадний банк України», проаналізувати особливості справляння ним податків.

Об`єктом дослідження є справляння загальнодержавних та місцевих податків та зборів Ощадного банку України.

Предметом дослідження є податкова система України, Ощадний банк України, його організаційно-економічні показники та особливості сплати податків і зборів.

Завданням роботи є:

Розкриття таких понять як оподаткування банківських установ, висвітлення їх економічної сутності, характеристика та роль банківської діяльності в податковій системі держави, мета та завдання оподаткування доходів підприємства та законодавча регламентація проведеного банківської діяльності та податкової системи.

Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ПАТ «Державний Ощадний Банк України» шляхом висвітлення його організаційної та економічної характеристики, аналізу фінансового стану, розгляду його структури податкових платежів, роз`яснення строків і порядку подання звітності та детальний розгляд механізму оподаткування банківських установ в Україні.

Виділення та детальний розгляд напрямків вдосконалення оподаткування банків та можливі перспективи.

Структура роботи:

В першому розділі курсової роботи описуються економічна сутність податкової системи України, її історію формування, класифікацію податків та зборів та особливості оподаткування банківських установ.

В другому розділі цієї роботи надається організаційна характеристика підприємства ПАТ «Ощадний банк України», характеризуються основні аналітичні та економічні показники його діяльності за 2009-2010 звітні роки.

В третьому розділі розкривається питання про особливості справляння подтків і зборів на прикладі філії ПАТ «Державний Ощадний Банк України», структуру податкових платежів, висвітлюються напрямки та перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ на території України та пропонуються шляхи вирішення проблем.

Робота містить п`ятдесят дві сторінки друкованого тексту, три таблиці, один рисунок, 52 джерел літератури і два додатки.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

.1 Економічна сутність Податкової системи України

Основним джерелом існування держави і виконання нею своїх функцій є податки.

Сукупність діючих у державі податків і податкових платежів утворює податкову систему. Сукупність форм і методів стягнення частини доходу юридичних і фізичних осіб у дохід бюджету утворює систему оподаткування.

Податкова система будь-якої країни має будуватися виходячи з її соціально-економічного становища. І для того щоб ця система забезпечила отримання позитивних результатів, потрібне її наукове обґрунтування, що включає системність, встановлення визначальної основи системи оподаткування, а також формування правової бази і вихідних принципів.

Визначальною основою податкової системи є обсяг витрат бюджету. Види податків та їх обсяг у державі встановлюються з метою покриття витрат. Виходячи з цього податки є вторинними щодо витрат бюджету. Збалансування обсягу податків і податкових платежів, що надходять у бюджет, з обсягом бюджетних витрат держави - основне завдання державних фінансових органів.

Правовою основою податкової системи є відносини власності. Форма власності (державна або приватна) визначає право держави на доходи. При державній власності все майно підприємств і доходи, що створюються ними, належать державі. Держава вирішує, яку частку доходів підприємств централізувати в бюджет та інші централізовані фонди, а яку залишити трудовим колективам. Що ж до приватних і колективних підприємств, то держава може централізувати в бюджет лише частину доходів, що необхідна для задоволення загальнодержавних потреб.

До вихідних принципів побудови податкової системи належать формування доходів бюджету у процесі перерозподілу ВВП; встановлення однакових обов'язків і відповідальності перед бюджетом для суб'єктів господарювання всіх форм власності; встановлення оптимального співвідношення між частиною доходу, що стягується з підприємств, і частиною, що залишається у них для розвитку власного виробництва, соціальної сфери і матеріального стимулювання працівників.

Основними ж принципами функціонування податкової системи мають бути одноразове оподаткування одного й того самого об'єкта; рівність суми сплаченого податку вартості отриманих від держави благ та послуг; цільове призначення кожного виду податку, тобто його спрямованість на покриття конкретних видів витрат бюджету; застосування нових податків повинно відбуватися лише для покриття нових витрат держави, а не дефіциту бюджету; вони мають бути простими і зрозумілими для платників податків, умов оподаткування; стягнення податків у зручний для платника час і зрозумілим для нього методом оподаткування; звітування уряду про використання податків.

Основними критеріями системи оподаткування мають бути її економічна ефективність і соціальна спрямованість. У цьому зв'язку податки мають забезпечувати, з одного боку, стійку і в потрібному обсязі фінансову базу держави, а з іншого - залишати суб'єктам господарювання достатньо коштів для власного розвитку і підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах праці.

Загалом існуюча в Україні система оподаткування досить складна, важкодоступна і мало зрозуміла для платників податків. Це стосується насамперед розрахунку податку на прибуток. Даний розрахунок оподатковуваного прибутку суперечить існуючій практиці розрахунку прибутку в бухгалтерському обліку.

Види податків, їх платники, об'єкт оподаткування, ставка, порядок розрахунку і сплати встановлюються державою і місцевими органами влади. Нині в Україні існує понад 10 видів податків і податкових платежів, а з урахуванням різноманітних зборів і обов'язкових платежів їх налічується понад 30.

В основу існуючої класифікації системи податків і податкових платежів покладені такі ознаки: форма оподаткування; економічний зміст об'єкта оподаткування; рівень державних структур, які встановлюють податки; напрямок використання.

Залежно від форми оподаткування податки поділяються на прямі та непрямі.

Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи та майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів. До них належать податки на прибуток, транспортні засоби, землю, прибутковий податок з доходів громадян та ін. Ці податки встановлюються безпосередньо на дохід або майно платника і їх розмір залежить від обсягу об'єкта оподаткування. Що більший об'єкт оподаткування, то більша при однаковій ставці сума податку, і навпаки.

Непрямими є податки, що встановлюються на товари і послуги й оплачуються покупцем у їх цінах або тарифах, а в бюджет сплачуються продавцями товарів і надавачами послуг. У цьому разі покупець сплачує ці податки продавцю в цінах на товари і послуги, які у нього купує, а продавець згодом перераховує їх державі. У цьому разі зв'язок між платником податку (споживачем товару) і державою опосередкований через об'єкт оподаткування. До непрямих податків належать ПДВ, акцизний збір, митні збори. Розмір цих податків при постійних ставках (тарифах) залежить від кількості й вартості товарів (послуг), що купуються.

За економічним змістом об'єкта оподаткування розрізняють податки на дохід, споживання і майно.

Податки на дохід стягуються за встановленими ставками з доходів фізичних і юридичних осіб. До них належать податок на прибуток і прибутковий податок з доходів громадян.

Податки на споживання стягуються з покупців у цінах на товари і послуги, які купуються. До цих податків належать ПДВ, акцизний і митні збори.

Податок на майно встановлюється на конкретне майно юридичних і фізичних осіб, наприклад, на транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми.

Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві.

Загальнодержавні податки встановлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території країни. До них належать:

1. податок на прибуток підприємств;

. податок на доходи фізичних осіб;

. податок на додану вартість;

. акцизний податок;

. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

. екологічний податок;

. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

. плата за користування надрами;

. плата за землю;

. збір за спеціальне використання води;

. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

. фіксований сільськогосподарський податок;

. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

. мито;

. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Місцеві податки встановлюються місцевими органами влади і є обов'язковими для сплати на певній території. До місцевих податків належать:

1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

. єдиний податок;

. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

. збір за місця для паркування транспортних засобів;

. туристичний збір.

Залежно від напрямку використання податки поділяються на загальні та цільові (спеціальні).

Загальними є податки, які не мають цільового призначення і використовуються державою на загальнодержавні заходи (утримання органів управління, оборону країни та ін.). До них належать податок на прибуток, ПДВ, прибутковий податок з доходів громадян, акцизний збір та ін.

Цільові (спеціальні) податки встановлюються для фінансування спеціальних заходів. Так, податок на землю використовується для фінансування витрат, пов'язаних з раціональним використанням та охороною земель, підвищенням їх родючості, введенням державного земельного кадастру, землевпорядкуванням та ін.

Кожний вид податку повинен мати відповідне джерело його сплати.

Джерелами сплати податків і податкових платежів є доходи їх платника, з яких сплачуються відповідні податки і платежі, тобто це те, з чого сплачуються податки. Джерело може бути безпосередньо пов'язане з об'єктом оподаткування (наприклад, коли оподатковується безпосередньо дохід - прибуток, то об'єкт оподаткування і джерело збігаються), а може і не стосуватися об'єкта оподаткування (наприклад, податок на транспортні засоби нараховується з об'єму циліндрів двигуна автомобіля, а сплачується з доходу). Формування джерел сплати податків пов'язане з виробництвом і розподілом національного доходу. При розподілі виробленого національного доходу формується фонд оплати праці працівників і чистий дохід підприємства, які є джерелом сплати податків. Розрізняють чотири види доходів: ренту, процент, заробітну плату та підприємницький дохід.

Рента - це дохід суб'єктів господарювання, отримання якого зумовлене факторами, що не залежать від їх діяльності. Цей дохід приносить, як правило, такий фактор виробництва, як земля, що включає всі її природні ресурси (ліси, водні ресурси, родовища корисних копалин та ін.). Джерела створення ренти різноманітні. Наприклад, у добувних галузях рента створюється на підприємствах, що розташовані в більш сприятливих умовах виробництва (менша глибина покладу і більша товща шару, більш близьке розташування споживачів та ін.), тобто уможливлюють добування дешевшої продукції порівняно з аналогічними підприємствами, які перебувають у гірших умовах. Рента, яку суб'єкт господарювання отримує як дохід, вноситься ним у бюджет у вигляді відповідного платежу.

Процент - це дохід на вкладений капітал або інвестовані ресурси (кошти виробництва та ін.). Цей дохід можуть отримувати як юридичні, так і фізичні особи. Таким чином, він може бути джерелом сплати як прямих, так і непрямих податків.

Заробітна плата - це дохід, який сплачується працівникам за використання їх праці (робочої сили). Вона є часткою національного доходу, який надходить в особисте споживання. Цей дохід може бути джерелом сплати як прямих податків (прибуткового), так і непрямих (ПДВ, акцизу).

Підприємницьким називається дохід, отриманий у результаті підприємницької діяльності. Він є джерелом сплати прямих податків підприємців (податку на прибуток та ін.).

Аналізуючи джерела платежів щодо доходів юридичних та фізичних осіб і безпосередньо платників податків, слід зазначити, що джерелом сплати прямих податків (податку на прибуток та ін.) для юридичних осіб є безпосередньо їх прибуток. Для непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та ін.) джерелом, врешті-решт, також є прибуток (оскільки віднесення їх на збільшення собівартості проданої продукції і послуг зменшує на відповідну величину прибуток), тобто сплачуються вони в бюджет безпосередньо з виручки. Що ж до фізичних осіб, то утримані з їх доходів (як джерел податків) прямі податки (прибутковий та ін.) сплачуються в бюджет з виручки суб'єктів господарювання. Непрямі податки (ПДВ, акцизний збір) стягуються з фізичних осіб через ціни реалізовуваних товарів і послуг, що надаються, а перераховуються в бюджет продавцями товарів і послуг з отриманої виручки. Таким чином, якщо джерела сплати податків для юридичних і фізичних осіб різні, то сплачуються вони в бюджет суб'єктами господарювання з виручки.

Згідно з рейтингом “Paying Taxes 2010”, складеним Світовим банком, українська система оподаткування є однією з найбільш обтяжливих у світі. Підприємцям в Україні доводиться платити 147 податків і зборів та витрачати на це більш ніж 736 годин. Таким чином, у рейтингу податкових систем Україна займає 181 місце із 183 (гірше справи йдуть тільки у Венесуелі та Білорусі).

Експерти Міжнародної фінансової корпорації у своєму дослідженні “The Costs of Tax Compliance in Ukraine” відмічають, що на адміністрування податків український бізнес щорічно витрачає більше 4 млрд. гривень. Так, у період з 2007 по 2009 роки приватний бізнес, окрім сплати безпосередньо податків та зборів, передбачених законодавством, витратив ще як мінімум 7,8 млрд. гривень на заходи, пов’язані з їх адмініструванням, що складає приблизно 1% ВВП України за 2007 рік.

Дисбаланси податкової системи України створюють нерівномірні податкові навантаження та, як результат, призводять до збільшення тіньового сектору економіки, ухиленню від оподаткування, зменшенню податкових надходжень. Особливо гостро дисбаланси податкової системи почали проявлятися з початком фінансово-економічної кризи. Зменшення попиту на цільових ринках, неконтрольоване збільшення вартості базових ресурсів, хаос на валютному ринку поставили на межу виживання цілі галузі, які є бюджетоутворюючими.

1.2 Історія Податкової системи України

Податкова система України є сукупністю загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку.

Виникнення податків сягає сивої давнини. В Київській Русі податки з'являються вже в перші роки виникнення цієї держави. Давньоруські податки не запозичуються з інших країн, а мають своє власне, національне походження. Одним з найдавніших прямих податків Київської Русі, що проіснував на українських землях, було подимне. Назва походить від одиниці оподаткування - "диму". Тобто, "дому", селянського двору. Платили подимне натурою та часткового грішми. Інший древній податок - полюддя. Він збирався під час щорічних об'їздів Київської Русі князем та його дружиною. І ще одним джерелом наповнення казни було поплужне. Це земельний податок, одиницею оподаткування якого був плуг. Поплужне йшло на військові витрати, утримання велико - князівського двору та на дипломатичні місії. Цікаво, що ці три види податків так узвичаїлись, що й продовжили існувати тоді, коли Київської Русі не стало. Спочатку в землях Галицько-Волинського князівства, а потім за часів литовсько-української та литовсько-польської держави.

Княгиня Ольга, розвиваючи і вдосконалюючи традиційну систему податків, збагачує їх оброками, втілює в життя рентні відносини. Останні стали важкою розплатою за смуту і нестабільність життя на Русі в ХІІ-ХІІІ ст. В епоху середньовіччя Русь сплачувала податки Литовській, Польській і Московській державам, час від часу, збільшуючи кількість прямих і непрямих, звичайних і надзвичайних податей, яких нараховувалося більше 30.

З XV століття вводиться такий прямий грошовий податок як половщина. Спочатку його сплачували селяни, виходячи з кількості худоби і землі. Згодом половщину почали сплачувати всі державні категорії залежного селянства. Понад триста років проіснував на українських землях такий натуральний податок як поштучне, запроваджений литовцями. Його сплачували селяни від кількості худоби та птиці, витканого полотна, ряден, рушників.

З XVI століття приходить в Україну так зване Магдебурзьке право, яке стає визначальним у податковому та митному регулюванні. Магдебурзьке право - це письмовий королівський дозвіл на місцеве самоврядування, куплене мешканцями окремих міст і містечок, або дароване жителям окремих міст за особливі заслуги перед короною. Міський голова чи бургомістр за Магдебурзьким правом був найвищою виконавчою та судовою особою в місті. Він мав право встановлювати розміри податків та мита, відміняти їх чи звільняти від них окремих громадян, розглядав усі майново-боргові спори і виносив по них рішення. Міське населення було особисто вільним. Ковалі, гончарі, ювеліри, крамарі об'єднувались в окремі цехи і сплачували фіксовані податки колективно. Завдяки Магдебурзькому праву почали швидко розвиватися міста. Чотириста років тому воно було запроваджено в Києві. За часів Магдебурзького права було запроваджено помірне торговельне мито. І сплачувалось воно з певної міри привізного товару. Розмір помірного був сталим і декілька століть не мінявся: два гроші за одну одиницю товару. Часто помірне торговельне мито органами міського управління змінялось іншими вимогами.

За часів Гетьманщини частину податків, що стягувалися з населення було скасовано. Шляхта, козацька старшина були звільнені від податків повністю. Лише міщани і селяни платили стацію - податок на утримання війська, а також сплачували податок з промислових прибутків.

Повна руйнація українських податкових національних традицій, яка передбачала помірність і доцільність оподаткування, розпочалася з втратою Україною її незалежності і повного поневолення Російською Імперією. Ламаючи адміністративну систему України, яка за своєю демократичною суттю та універсальністю випереджала більшість адміністративних систем країн Європи, Російська Імперія почала запроваджувати й свої податки. Помірне мито було замінене Московським податком, що становив 5 відсотків від продажної ціни товару. Було введено подвірне оподаткування. Тобто, запроваджено нову систему оподаткування населення прямими податками. Запровадження подвірного оподаткування значно збільшило кількість платників податків за рахунок введення в їх число тих категорій населення, що раніше були звільнені від оподаткування: "задвірних", "ділових людей", половників та інших. Загальну суму подвірного визначав уряд на чолі з урядником, а сільська громада чи міське управління розподіляли суму податку між всіма дворами. Подвірне оподаткування зберігалось до запровадження подушного, тобто до XVIII століття. Основний прямий податок Російської імперії подушне запроваджено в Україні в першій половині XVIII століття. Його сплачувало все чоловіче населення країни, крім дворян, духовенства і осіб, що перебували на державній службі. Розмір податку щороку визначався сумою, необхідною для утримання армії і флоту, і постійно збільшувався. У XVIII столітті подушне становило близько 50 відсотків усіх надходжень до державного бюджету Російської імперії. Подушне сплачували до кінця 19 століття. З появою іноземних капіталістичних інвесторів і розвитком в пореформений час сільськогосподарського і ремісничо-промислового підприємництва, подушна подать відміняється і вводяться майнові, та інші прямі податки.

В роки революції і громадянської війни податкова система змінюється прямим визиском, експропріацією. Елементи цивілізованого регулювання економіки шляхом запровадження прямих і непрямих податків запроваджуються в період коротко часового НЕПу. Сталінізація спростила податкову систему і в умовах тоталітарної системи вона стала по суті номінальною і набрала вироджених форм. Потреби в спеціальному податковому органі в умовах загальнодержавної форми власності на засоби виробництва не було. У складі Міністерства фінансів та його підрозділів в областях, районах, містах виділялись відповідні підрозділи держдоходів. Вони несли відповідальність за дотриманням діючого порядку справляння бюджетних доходів і за виконання плану надходжень платежів до бюджет).

Разом з набуттям Україною незалежності у 1991 році почала створюватися та інтенсивно розвиватися нова податкова система. Вона значною мірою відрізняється від тієї, що існувала в умовах командно адміністративної системи - з особливостями, характерними для всіх республік колишнього СРСР. Податкова система України, що формується нині, з одного боку, сягає своїм корінням у систему доходів державного бюджету колишнього СРСР, з іншого боку, потребує змін і реформ, що відповідали б вимогам становлення в країні ринкової економіки. Створена у 1991 році податкова система України зазнала численних значних змін, але так і не досягла прийнятного для уряду та суспільства стану.

З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. З прийняттям нового кодексу втратили чинність ряд Законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів президента України. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно з Податковим кодексом в Україні в наш час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних та 5 місцевих.

1.3 Класифікація податків і зборів в Україні

Усю сукупність обов’язкових платежів податкового характеру можна класифікувати за кількома підставами. Виділимо найбільш важливі з них.

. Залежно від компетенції органу, що вводить дію податкового платежу на відповідній території:

а) загальнодержавні - податки і збори, що їх встановлює Верховна Рада України, що вводяться в дію винятково законами України і діють на всій території України;

б) місцеві - податки та збори, перелік яких встановлює Верховна Рада України, вводять у дію місцеві органи самоврядування і які діють на території окремих регіонів України.

. Залежно від каналу надходження. Відповідно до бюджетної системи України податкові платежі надходять до бюджетів різних рівнів, на підставі чого податкові платежі можна розділити на закріплені та регульовані.

Закріплені податки безпосередньо і повністю надходять до конкретного бюджету чи позабюджетного фонду. Серед закріплених податків виділяють податки, що надходять до державного бюджету, місцевого бюджету, позабюджетного фонду. Регулюючі (різнорівневі) податки надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорціях відповідно до бюджетного законодавства. Суми відрахувань по таких податках, зараховані безпосередньо до державного бюджету і бюджетів інших рівнів, визначаються при затвердженні кожного бюджету.

Можна дещо деталізувати цю групу податків, диференціювавши їх на такі:

а) державні - податки, що повністю надходять до державного бюджету;

б) місцеві - податки, що повністю надходять до місцевих бюджетів;

в) пропорційні - податки, що розподіляються між державним і місцевим бюджетами у певній пропорції;

г) позабюджетні - податки, що надходять до певних фондів (у деяких випадках, щоправда, вони повинні все-таки пройти через бюджет).

. Залежно від платника:. податки з юридичних осіб (податок на прибуток і т. ін.);

Б. податки з фізичних осіб (прибутковий податок, податок на промисел і т. ін.);

B. змішані - податки, що допускають як платника і юридичних, і фізичних осіб (податок з власників транспортних засобів, земельні податки і т. ін.). При цьому змішані податки можна розділити на:

а) податки, що визначаються наявністю певних матеріальних благ (транспортні засоби, ділянка землі);

б) податки, що визначаються діяльністю платників (податок на додану вартість, акцизний збір).

. Залежно від форми оподаткування:

А. Прямі (прибутково-майнові) - податки, що стягуються в процесі придбання та акумуляції матеріальних благ, визначаються розміром об’єкта обкладання, включаються в ціну товару і сплачуються виробником або власником. Прямі податки, у свою чергу, розділяються на:

а) особисті - податки, що сплачуються платником податків за рахунок і залежно від отриманого ним доходу (прибутку) і з урахуванням його платоспроможності;

б) реальні (англ. rеаl - майно) - податки, що сплачуються з майна, в основі яких лежить не реальний, а передбачуваний середній доход.

Б. Непрямі (на споживання) - податки, що стягуються у процесі витрати матеріальних благ, визначаються розміром споживання, включаються у вигляді надбавки до ціни реалізації товару і сплачуються споживачем. При непрямому оподаткуванні формальним платником є продавець товару (робіт, послуг), що виступає посередником між державою і споживачем товару (робіт, послуг). Споживач товару (робіт, послуг) є платником реальним. Саме критерій збігу юридичного і фактичного платника є одним з основних при розмежуванні податків на прямі й непрямі. При прямому оподаткуванні - юридичний і фактичний платники збігаються, при непрямому - ні.

. Залежно від способу стягнення:

А. Часткові (кількісні) - розмір податку встановлюють для кожного платника окремо, з урахуванням його майнового стану і можливості сплати. Загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників.

Б. Розкладкові (репартіаційні) - податки, що нараховуються на цілу корпорацію платників, що самостійно здійснюють між собою остаточний розподіл податкового тягаря. Історично це перша форма стягнення податків, що проходила кілька етапів: перший - установлення загальної суми потреби держави в доходах; другий - розподіл цієї суми між територіальними одиницями; третій - розподіл її між платниками. Сьогодні застосовують на місцевому рівні. У Росії в 1885 році було встановлено додатковий розкладковий збір, стягнутий із промислових і торгових підприємств. Загальну його суму законодавчо визначали по губерніях, у губерніях - по повітах, де вже згідно з прибутковістю розподіляли між торговими і промисловими підприємствами.

. Залежно від характеру використання:

А. Загального призначення - податки, що використовуються на загальні цілі (без конкретизації). Власне, це і є дійсно податки.

Б. Цільові податки - податки, що зараховуються до позабюджетних цільових фондів і призначені для цільового використання. Фактично однією з основних ознак податків є нецільовий характер, однак подібні платежі мають деякі позитивні моменти: психологічний; ув’язування витрат і доходів від певних видів діяльності; певна незалежність конкретного державного органу.

. Залежно від періодичності стягнення:

А. Разові - податки, що сплачуються один раз протягом певного часу (найчастіше - податкового періоду) при здійсненні певних дій (податок з власників транспортних засобів; податок з майна, що переходить у порядку спадкування чи дарування). Цей різновид податків має переважно характер зборів.

Б. Систематичні (регулярні) - податки, що стягуються регулярно, через певні проміжки часу і протягом усього періоду володіння чи діяльності платника (щомісячно, поквартально).

. Залежно від обліку податкового платежу:. Податки, що фінансуються споживачем (акциз, податок на додану вартість).

Б. Податки, що включаються у собівартість (податок з власників транспортних засобів, земельний податок).. Податки, що фінансуються за рахунок балансового прибутку, тобто прибутку до сплати податку (податок на майно, податок на рекламу).

В окрему підсистему можна виділити групу загальнодержавних зборів, що можуть бути диференційовані:

) збори економічного характеру;

) збори соціального характеру (збір на обов’язкове державне соціальне страхування і т. ін.);

) збори природоресурсного характеру (збір за спеціальне використання природних ресурсів і т. ін.).

1.4 Оподаткування банківських установ в Україні

Особливе місце, яке відводиться банківській системі як сполучній ланці економіки при проведенні економічної політики держави, робить важливим дослідження питань оподаткування комерційних банків та особливостей податкового регулювання банківської діяльності. Актуальність дослідження полягає ще й в тому, що дані питання необхідно розглядати як з позиції забезпечення стійкості та стабільності банківської системи, так і з позиції впливу банків на основні напрями та темпи економічного розвитку країни.

На сьогодні, оподаткування комерційних банків України здійснюється на загальних засадах, що зумовлено відсутністю окремих законодавчих актів, які б регулювали дане питання. Це є суттєвим недоліком, оскільки не дозволяє врахувати особливості банківської діяльності та забезпечити достатній внесок банківської системи в економічне зростання.

Податок на прибуток займає особливе місце в податковому регулюванні банківської діяльності. Він має найбільшу питому вагу у величині податкових платежів, що здійснюють банки, і є другим за значущістю податком, який формує бюджет. Відповідно до ст. 133 розділу ІІІІ Податкового кодексу України платниками податку є юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами. Оскільки основною метою діяльності банків є отримання прибутку, то комерційні банки є платниками податку на прибуток нарівні з іншими підприємствами та організаціями України.

Ставка податку на прибуток банків не відрізняється від ставки податку на прибуток підприємств, і з 1 квітня 2011 року становить 23%.

Об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. Розрахунок об'єкту оподаткування банківських установ має свою специфіку, що зумовлено особливостями діяльності банків. Крім того, на практиці податок на прибуток фактично стягується не з реального фінансового результату банку, а з певного умовного показника, який розраховується за методикою, визначеною Податковим кодексом України.

Проведені розрахунки та їх наступний аналіз показали, що за період 2007-2010 роки загальна сума сплачених податків комерційними банками України скоротилася на 60,2%, сплата податку на прибуток зменшилася на 71,4% [2].

Важливо відмітити, що у 2007-першій половині 2008 років спостерігалися позитивні тенденції у діяльності комерційних банків України, і по результатам 2007 року чистий прибуток банків становив 8,6 млрд. грн. Незважаючи на поступове погіршення економічної та фінансової ситуації по результатам 2008 року оподатковуваний прибуток склав 10,5 млрд. грн., але сплата податку на прибутку скоротилася на 37,6%, внаслідок того, що 42 банки знизили обсяги сплати податку на прибуток.

У 2009 році відбулося різке зниження дохідності і стабільності банківської системи, погіршення фінансового стану банківського сектору України, банки було зобов'язано формувати страховий резерв, і як результат чистий збиток по системі склав 32,2 млрд. грн. В результаті, по окремих банківських установах сталася переплата податку на прибуток, а ряд банківських установ за 2009 рік задекларували значні суми від'ємного значення об'єкта оподаткування. При цьому податку на прибуток комерційними банками було сплачено у 2009 році на 4%, що мало свідчити про позитивні тенденції розвитку банківської системи, але насправді не відповідало реальній ситуації.

У 2010 продовжувалася фінансова криза, внаслідок чого діяльність банківської системи загалом було збитковою. При цьому чистий збиток зменшився порівняно із 2009 роком більше ніж удвічі і склав 13 млрд. грн., витрати на формування резервів скоротилися в абсолютному виразі на 19 млрд. грн. або 30%. Основною причиною збитковості банків протягом 2009-2010 років значне зменшення доходів при значному зростання сформованого за рахунок валових витрат страхового резерву та зростання витрат в межах банківських операцій. За підсумками 2010 року відбулося поступове покращення основних фінансових показників банківської системи, але при цьому загальна сума сплаченого податку на прибуток комерційних банків скоротилася на 45%.

Основними причинами зменшення обсягів сплати податку на прибуток з комерційних банків були наступні:

економічна та фінансова криза (починаючи з другої половини 2008 року по 2010 рік), наслідками якої стали значні збитки у діяльності банківської системи України;

прийняття Закону України, який зобов'язав комерційні банки формувати страховий резерв та відносити його на валові витрати;

ухилення банків від оподаткування внаслідок застосування схем мінімізації прибутку;

диспропорції в податковій системі України.

Таким чином, протягом останніх років частка податкових надходження від податку на прибуток комерційних банків до Державного бюджету України не перевищувала 6-8%. На думку деяких економістів, оподаткування банків є недостатнім. Протилежної думки дотримуються інші науковці, вважаючи, що податкове навантаження на банки має бути нижчим, оскільки подорожчання кредитів внаслідок збільшення податкового тиску на банки негативно відобразиться на виробничому секторі економіки [3].

З огляду на це, було проведено аналіз податкового навантаження з податку на прибуток комерційних банків протягом 2007-2010 років. Податкове навантаження з податку на прибуток було розраховано як відношення суми податків до прибутку до оподаткування. Для розрахунку було використано значення нарахованих податків, а не сплачених, оскільки саме нараховані податкові зобов'язання відображають реальне податкове навантаження. Крім того, при розрахунку даного показник було використано дані фінансової звітності, оскільки саме податок на прибуток за фінансовою звітністю є показником фінансового результату діяльності банку.

Проведений розрахунок показав, що абсолютне податкове навантаження з податку на прибуток за період 2007-2010 років скоротилося на 832 млн. грн. (на 40,7%), відносне - на 1% (до 22,8%), але залишається на досить високому рівні [4]. Необхідно також враховувати, що на практиці податкове навантаження банків збільшується за рахунок формування страхових резервів, вимоги до яких відповідають всім формальним ознакам податку - вони обов'язкові, безповоротні, частково використовуються на фінансове забезпечення діяльності держави.

Таким чином, підтримання оподаткування прибутку комерційних банків на оптимальному рівні є важливою задачею. Вирішення даного питання можливе шляхом побудови певної моделі, яка б дозволила оцінити вплив оподаткування на рентабельність банківської діяльності на основі взаємопов'язаних показників - податкового навантаження на прибуток до оподаткування, коефіцієнтів податкового навантаження на активи і капітал банків [5].

Оскільки оптимальний розмір податкового тягаря - центральна макроекономічна проблема будь-якої держави, доцільною є також побудова моделі для визначення загального податкового навантаження на комерційні банки з урахуванням всіх податків та зборів, що сплачуються ними. Можливе також введення до моделі критерію тяжкості податкового тягаря. При визначенні оптимального податкового навантаження на комерційні банки необхідно враховувати світовий досвід оподаткування, який показує, що максимально допустимий рівень становить 30-40% доходу. Якщо податкове навантаження перевищує 40% - починається процес скорочення заощаджень, зникають стимули до підприємницької ініціативи і розширення діяльності.

Побудова моделі для визначення загального податкового навантаження дасть можливість банку оцінити ефективність заходів податкового менеджменту, а державі - виявити банки, які потребують більш ретельного податкового контролю та регулювання, а також дозволить зберегти оптимальний баланс між банками-платниками податків та державними потребами.

податковий банківський ощадний філія

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛІЇ ПАТ «ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

.1 Організаційна структура філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

Ощадний банк України - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Після виходу України зі складу СРСР Ощадбанк України відокремився від Ощадбанку СРСР. У грудні 1991 року зареєстрований Нацбанком України під назвою "Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України". У 1999-му перейменовано у ВАТ "Державний ощадний банк України" і з 2011 року став Публічним акціонерним товариством[51].

Має найбільшу мережу установ (більше 6,1 тис.), які обслуговують клієнтів у всіх без винятку регіонах країни. У ньому працює майже чверть банківського персоналу України.

"Ощадбанк" - єдиний банк, який відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" має державну гарантією за вкладами населення, так як є повністю державною установою.

"Ощадбанк" спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів і фізичних осіб. У набір послуг для юридичних осіб входить: клієнт-банк; кредитування; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; фінансування зовнішньоторговельних операцій; послуги з розміщення грошових коштів; депозитний вклади, операції з банківськими металами; інкасація і т.д.

Фізичним особам банк пропонує відкриття вкладів в національній та іноземних валютах; розрахунково-касове обслуговування, кредити на придбання житла, автомобілів, товарів тривалого користування; переказ готівки та вкладів; виплати зарплат, пенсій, соц.. допомоги, випуск та обслуговування платіжних карт VISA і MasterCard і т. д[51].

Кредитні операції та послуги для клієнтів філії Кіровоградського обласного управління.

Основними видами кредитних послуг, які пропонуються Ощадбанком своїм клієнтам є:

- Пряме кредитування (надання банком позичальнику коштів у тимчасове користування на умовах зворотності, терміновості, платності, цільового використання, забезпеченості);

 - Відкриття кредитної лінії (банк зобов'язується надавати позичальникові кредитні кошти на певний термін в межах заздалегідь обумовленого ліміту кредитування без проведення додаткових переговорів);

- Овердрафт (короткостроковий банківський кредит, який надається платоспроможному позичальнику для оплати платіжних документів понад залишок коштів на його поточному рахунку). При цьому дебетове сальдо, яке виникає, не може перевищувати заздалегідь обумовленого розміру (ліміту овердрафту);

- та інші.

Користування кредитом у вигляді овердрафту дозволяє при тимчасовому недоліку коштів на Вашому рахунку здійснювати розрахунки в той же день за рахунок кредитних ресурсів. Обсяги та строки користування овердрафтом визначаються відповідно до потреб позичальника, його кредитоспроможністю в рамках встановленого Банком ліміту.

Залежно від кредитоспроможності позичальника, овердрафт може надаватися під повне, часткове забезпечення або без нього. Процентні ставки за користування овердрафтом визначаються індивідуально для кожного клієнта.

У своїй діяльності банк приділяє значну увагу роботі щодо вдосконалення обслуговування клієнтів, оперативного розгляду їх кредитних / гарантійних проектів, задоволенню потреб у банківських послугах.

Вимоги Кіровоградської філії Ощадбанку щодо надання кредитів / гарантій

Фінансовий стан позичальника та його можливість своєчасно повернути борг і відсотки за користування позикою, наявність забезпечення є основними критеріями для розгляду заяви на кредит. При наданні кредитів / гарантій Ощадбанк керується чинним законодавством та нормативними актами НБУ. Позичальник надає філії Ощадбанку основні документи, необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, у тому числі:

клопотання позичальника у вільній формі.

копії установчих документів та доповнення до них.

бізнес-план проекту та додатки до нього або техніко-економічне обгрунтування.

баланси підприємства, звіти про фінансові результати за останні три роки діяльності.

- перелікта розрахунок вартості майна, що надається банку в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року будівництва чи випуску, місця розташування, короткої характеристики.

для гарантійних операцій - базова угода, однією з умов розрахунків за яким є надання однією зі сторін банківської гарантії.

З метою визначення рівня кредитного ризику та проведення відповідних заходів, спрямованих на запобігання неповернення кредитних коштів, Ощадбанк має право вимагати у позичальника будь-яку інформацію про його господарської діяльності.

Надання вичерпної інформації щодо окупності кредитного / гарантійного проекту, застави не гарантує кредитування з боку ВАТ «Державний ощадний банк України». Банк має право без пояснень відмовити клієнту в наданні кредиту / гарантії після розгляду пакету документів. Потенційним позичальникам рекомендується звертатися в Ощадбанк на початковому етапі роботи над проектом для отримання з боку працівників банку консультацій щодо оформлення необхідних документів і процедур оцінки кредитної заявки.

Банк надає короткострокові (терміном до 1 року) кредити на поповнення оборотних коштів (закупівля товарів, сировини, матеріалів, запчастин, напівфабрикатів, оплати послуг тощо), а також фінансування середньо - і довгострокових (до 5 років) проектів (закупівля оснащення, будівництво).

Основні критерії оцінки діяльності позичальника і кредитних / гарантійних проектів:

- підприємство кредитоспроможність;

- підприємство стабільно працює, обсяги виробництва (реалізації, послуг) постійно зростають;

- співвідношення суми зобов'язань, включаючи суму кредиту, який планується отримати, до суми власного капіталу становить не більше 70:30;

- проект фінансово окупний;

- проект не передбачає виробництв з високим екологічним ризиком і небезпечних товарів;

- власний внесок позичальника в проект становитиме не менше 30% від його вартості;

- кредит забезпечений заставою;

- валютні ризики несе позичальник.

Умови кредитування (розмір процентних ставок, терміни погашення кредиту, періодичність сплати відсотків, комісій тощо) визначаються на підставі укладених кредитних договорів.

Кредити позичальникові надаються шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку безпосередньо постачальникам за поставлений товар і надані послуги тощо.

Кредити підлягають погашенню в тій валюті, в якій вони були надані. Предметом забезпечення кредиту можуть бути:

- акції або інші майнові права, які належать позичальнику;

- нерухоме майно (будівлі, комплексне технологічне обладнання);

- інші активи, які можуть бути прийняті в забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Кіровоградська філія Ощадбанку здійснює весь спектр банківських послуг. Велика питома вага, як і у всіх банках Україні, займають кредитні операції. Тобто основним джерелом отримання прибутку банку виступає кредитування[51].

.2 Економічна характеристика філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг. Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України. Кіровоградська філія Ощадбанку здійснює весь спектр банківських послуг. Велика питома вага, як і у всіх банках Україні, займають кредитні операції. Тобто основним джерелом отримання прибутку банку виступає кредитування[51].

Ощадбанк в даний час має ліцензію на здійснення таких операцій:

прийом вкладів від юридичних і фізичних осіб;

відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів;

розміщення залучених коштів від імені банку на власних умовах;

лізинг;

- випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших фінансових інструментів;

- випуск банківських пластикових карток і здійснення операцій з ними;

операції з валютними цінностями;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від імені банку і так далі.

Активи Кіровоградської філії Ощадбанку до кінця звітного періоду у порівнянні із 2008 роком (296336 тис. грн.) у 2009 році зросли більше ніж у два рази і становили вже 619423 тис. грн., а в 2010 році зросли ще до 736716 тис. грн.

Таблиця 2.1.

Структура активів філії Кіровоградьського обласного управління Ощадбанку 2008-2010рр. [Додаток 2].

Балансові показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Активи

296336

619423

736716

Власний капітал

23187

27128

29180

Кредитний портфель

248616

587504

646765

Кошти клієнтів

215353

253156

362992

Власний капітал банку у 2008 році становив 23187 тис. грн., а у 2009 вже 27128 тис. грн., також темпу приросту не втрачав і в 2010 році і вже складав 29180 тис. грн.. Власний капітал банку є дуже важливим показником діяльності банку, тому що чим більша частка власного капіталу в активах банку, тим банк є надійнішим і стабільнішим. А у даного банку чітко видно що частка власного капіталу досить висока тому позичальники і кредитори банку можуть бути впевнені в надійності банку не беручи навіть до уваги те що Ощадний банк є єдиним банком який надає також і державні гарантії своїм клієнтам так як цілком і повністю є державною установою.

Можна спостерігати тенденцію до зростання і кредитного портфелю, так як у 2010 році він досягнув відмітки у 646765 тис. грн. у порівнянні з низьким рівнем у 2008 році (248616 тис. грн.). Можна додати те що у структурі роздрібного кредитного портфеля переважали іпотечні кредити, споживчі позики склали, авто-кредити, кредитні картки, інші позики. У структурі корпоративного кредитного портфеля, як і раніше, переважали кредити підприємствам оптової і роздрібної торгівлі.

Також бачимо і позитивну динаміку зростання коштів клієнтів за три звітні роки, ми бачимо що у 2008 році він становив 215353 тис. грн., а за два роки зріс до 362992 тис. грн. Дана динаміка була характерна виключно для рахунків до запитання фізичних осіб і розрахункових рахунків юридичних осіб. За строковими рахунками приватних і корпоративних клієнтів за підсумками 2008-10 років була також зафіксована позитивна динаміка.

2.3 Аналіз фінансового стану філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

Головна мета звіту про фінансові результати - продемонструвати які доходи отримала філія банку та які мала витрати за певний звітний період. Він демонструє остаточно одержаний банком за рік фінансовий результат від діяльності: чистий прибуток або збиток.

Звіт про фінансові результати складаються за методом послідовного розрахунку фінансового результату за звітний період. У формі річного звіту передбачено послідовне зіставлення їх статей з метою визначення проміжних показників фінансового результату. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат за їх типами та видами діяльності банку.

Процес розрахунку чистого прибутку (збитку) звітного періоду можна поділити на такі етапи:

перший етап - розрахунок валового прибутку (збитку);

другий етап - розрахунок прибутку (збитку) від здійснених банком операцій;

третій етап - розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності банку до оподаткування;

четвертий етап - розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

п'ятий етап - визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Розглянемо звіт про фінансові результати даного філії Кіровоградьського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за 2008-2010 звітні роки (Таблиця 2.2).

Таблиця 2.2.

Фінансові результати філії Кіровоградьського обласного управління Ощадбанку за 2008-2010рр [Додаток 2].

Фінансові результати

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Чистий процентний дохід (Чисті процентні витрати).

24701

41608

45800

Прибуток (збиток) до оподаткування.

12586

16712

17234

Прибуток(збиток) після оподаткування

10801

14375

15075

Чистий процентний дохід банку за 2008 рік склав -24701 тис. грн., за 2009р. - 41608 тис. грн., за 2010р. - 45800 тис. грн.. Аналізуючи основні показники діяльності банку можна сказати що чистий прибуток Кіровоградської філії Ощадбанку за 12 місяців 2008 року склав 10801 тис. грн., а прибуток до оподаткування досяг 12586 тис. грн. Ці показники порівняно з 2009 роком не справляють враження, тому як вся світова економіка у 2008 році переживала кризу, і звісно ж це не могло не вплинути на фінансові результати банку. Але спостерігаючи за стрімким піднесенням основних показників банківської діяльності у 2009 році можна з упевненістю сказати що банк успішно вийшов з кризи, про це свідчить чистий прибуток банку за 2009 рік, який порівняно з попереднім виріс аж на 25% в порівнянні з попе переднім і становив 14375 тис. грн., а прибуток до оподаткування досяг 16712 тис. грн.

Далі можемо спостерігати що Кіровоградьська філія обласного управління Ощадбанку минувши кризу 2008 року почав набирати обертів і у 2010 році збільшивши свої доходи, а саме: чистий прибуток склав вже 15075 тис. грн., а прибуток без вирахування податків склав 17234 тис. грн. Абсолютне відхилення прибутку після оподаткування 2008року порівняно з 2010р. становить 21099 тис. грн., а відносне 139,4%, тому прибуток банку після оподаткування у 2010 році порівняно 2008 роком зріс на 39,4%. Це свідчить про те що банк після кризи з кожним роком стає стабільнішим і надійнішим, в цілому працює успішно і має чималий прибуток.

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЛІЇ ПАТ «ДЕРЖАВНОГО ОЩАДНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»


Банківська система будь-якої країни - це унікальна система, що акумулюючи значні обсяги тимчасово вільних фінансових ресурсів держави, господарюючих суб'єктів і населення, перерозподіляє їх між тими суб'єктами фінансових відносин, які відчувають тимчасовий дефіцит коштів і забезпечує таким чином процес постійного відтворення виробництва. Це свідчить про те, що банківська діяльність постійно супроводжується ризиками і має свої специфічні особливості. Зважаючи на це, певні особливості має і механізм оподаткування фінансово-господарської діяльності банків, хоча податкове регулювання здійснюється відповідно до законодавства, єдиного для всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності і сфери діяльності.

Метою банківської діяльності є отримання прибутку, тому така діяльність підлягає оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного законодавства. Однак існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ постійно пов'язана зі значними ризиками, тому банківські операції оподатковуються як операції особливого виду.

Щодо ролі банківських установ у податкових відносинах, необхідно зазначити, що з одного боку банк виступає платником податків, а з іншого - податковим агентом.

Правове регулювання оподаткування Кіровоградської філії Ощадбанку здійснюється на підставі Податкового кодексу України та законів, які регулюють конкретні податки і збори (обов'язкові платежі). Згідно з Податкового кодексу України банки є платниками загальнодержавних, місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів).

При здійсненні основної діяльності він сплачує такі загальнодержавні податки і збори:

податок на прибуток підприємств;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

ЄСВ.

Також Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» сплачує і місцеві податки і збори: забруднення навколишнього природного середовища, спеціальне водокористування, комунальнй податок, збір за місця паркування транспортних засобів.

3.2 Механізм оподаткування філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України»

Податковим кодексом України визначено вісімнадцять загальнодержавних і п`ять місцевих податків, зборів та обов`язовх платежів до бюджетів та позабюджетних фондів, але не всі вони трапляються у практичній діяльності банку. В даному випадку Кіровоградська філія Ощадбанку сплачує такі загальнодержавні податки як:

податок на прибуток підприємств;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

ЄСВ.

Дотримуючись Податкового кодексу відповідальна посадова особа Кіровоградської філії Ощадбанку складає декларацію податку на прибуток за формою встановленою центральним органом ДПС за погодженням Мін. фін. України, затвердженою в порядку цього Кодексу та чинному на час її подання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки банку;

- місцезнаходження банку;

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб банку;

- підписи платника податку - посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку.

Податкова декларація повинна бути підписана:

- керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби.;

- особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Надані нам декларації з податку на прибуток Ощадбанку за 2009-2010 роки [Додаток 1], коли ще Податковий кодекс України не вступив в дію, а діяв ще «Закон України про оподаткування прибутку підприємств». Тому будемо спиратись на нього аналізуючи механізму справляння податку на прибуток.

Кіровоградська філія Ощадбанку, як платник податку на прибуток, веде окремий від фінансового податкового обліку валових доходів і валових витрат. Об'єктом оподаткування згідно з Законом є прибуток, визначений шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат банку і суму амортизаційних відрахувань.

За даними фінансового обліку визначається економічний прибуток банку (різниця між даними за рахунками шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати»). Порядок фінансового обліку доходів і витрат банку базується на принципах нарахування, відповідності та обережності.

При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток вживають терміни «валові доходи» та «валові витрати», склад яких відрізняється у ряді випадків від складу доходів і витрат фінансового обліку. Наприклад, доходи (витрати), отримані (сплачені) достроково, у податковому обліку входять до складу валових доходів (витрат) у податковому періоді їх фактичного отримання (сплати), тоді як у фінансовому обліку такі доходи (витрати) відображаються за рахунками доходів (витрат) майбутніх періодів, а за рахунками шостого класу «Доходи» і сьомого класу «Витрати» суми, отримані (сплачені) авансом, поступово відображаються з настанням звітного періоду, до якого вони відносяться.

З метою правильного нарахування податку на прибуток чітко визначена дата отримання валового доходу. Датою збільшення валових доходів визнається дата події, яка відбулася раніше. Для визначення доходу від кредитно-депозитних операцій датою збільшення валового доходу є дата нарахування процентів, зазначена у договорі.

Валовими витратами банку є сума витрат банку, пов'язаних з його господарською діяльністю, у тому числі витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями, орендні платежі, витрати зі страхування кредитних та інших комерційних ризиків, податки, збори та інші обов'язкові платежі, витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, витрати на відрядження. У податковому обліку до валових витрат відносять суми сформованого страхового резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за нестандартними кредитами в обсязі, що не перевищує 20 % від суми сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та поруками, фактично наданими дебіторам на останній робочий день звітного податкового кварталу.

Податковий облік ведеться з метою нагромадження даних про валові доходи та валові витрати і використовується для складання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи).

Кіровоградська філія Ощадбанку є бюджетною установою і сплачує податок на прибуток отриманий від господарської діяльності, щоквартально, за наростаючим підсумком з початку звітного податкового року це видно з Таблиці 3.1.

Розглянемо н прикладі даної філії метод обчислення податку на прибуток підприємства за наведеним вище описом за 2009-2010 роки згідно Таблиці 3.2. «Основні показники з декларації на прибуток Кіровоградської філії за 2009-2010р.»:

Спочатку розрахуємо прибуток що підлягає оподаткуванню:

рік: (65857557,61-46115739,19) - 1032010,25 = 18709808,17(грн.)

2010рік: (80314094,65 - 57158218,52) - 1234158,84 = 21921717,29(грн.)

Таблиця 3.2.

Основні показники з декларації на прибуток Кіровоградської філії Ощадбанку за 2009-2010р. (у грн.) [Додатк 1]

Показники

Скоригований валовий дохід(грн.).

Скориговані валові витрати (грн.).

Сума амортизаційних відрахувань (грн.).

Прибуток що підлягає оподаткуванню(грн.).

Сума податку до сплати(грн.).

2009 рік.

65857557,61

46115739,19

1032010,25

18709808,17

4677452,04

2010 рік.

80314094,65

57158218,52

1234158,84

21921717,29

5480429,26


Потім розрахуємо суму податку до сплати помноживши його на фіксовану ставку податку 25%(Згідно Закону України «Про оподаткування податку на прибуток підприємств»):

рік: 17975808,17*25% = 4677452,04(грн.)

рік: 21921717,29 * 25% = 5480429,26(грн.)

На підставі даних Рисунка 3.2. можна проаналізувати діяльність Кіровоградської філії Ощадбанку за 2009-2010 роки. З таблиці 3.2. бачимо що прибуток що підлягає оплаті у 2010 році зріс порівняно 2009 роком на 14,7%, це не може не свідчити про позитивну динаміку росту капіталу, тому і стабільність банку зросла у 2010 році порівняно з попереднім.

Рисунок 3.2. Схема сум отриманих прибутків і суми податку до сплати Кіровоградської філії Ощадбанку у 2009-2010роки.

Абсолютне відхилення отриманого прибутку: 21921717,29-18709808,17=3211909,12грн. Можна сказати що в 2010році філія Ощадбанку отримала прибуток на 3211909,12 грн. більше ніж у 2009 році.

Відносне відх. Отриманого прибутку становитиме: 21921717,29/18709808,17=117% Це свідчить про те шо прибуток банку у 2010 році порівняно 2009 роком зріс на 17%, а отже і сума податку з доходу буде теж сплачена на 17% більше у 2010 році в порівнянні з попереднім.

ставка прибутку була б не 25%, а в 2011р. становила б 23%; у 2012р. - 21%; 2013р. - 19%; і з 2014р. - 16%.

при визначенні об'єкта оподаткування більше не застосовувались би терміни «валовий дохід» та «валові витрати», а просто «дохід» та «витрати», як у бухгалтерському обліку, а також «собівартість»

термін «основні фонди» змінився б на «основні засоби» і їх класифікації розширено з 4до 16.

сума амортизаційних відрахувань входила б до складу собівартості та інших витрат тощо.

Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» також сплатила за звітні роки і збір за першу реєстрацію транспортних засобів придбавши нові службові автомобілі.

Базою оподаткування даного податку слугували: об'єми циліндрів двигунів в куб. сантиметрах даних автомобілів. Податковий період даного податку дорівнює календарному року.

Також Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» сплачує збір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на основі Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»[22]:

Базою обчислення даного збору є основна заробітна плата працівникам, додаткова заробітна плата та інші компенсаційні та заохочувальні виплати.

Нарахування єдиного соціального внеску встановлюється у відсотках до класів професійного ризику виробництва, в даному випадку Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» сплачує його у розмірі 36,3% так як є бюджетною установою.

Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» сплачує і місцеві податки і збори такі як: забруднення навколишнього природного середовища, спеціальне водокористування, комунальнй податок, збір за місця паркування транспортних засобів.

За 2010 податковий звітний рік філія ПАТ " Ощадбанк" сплатила податку за забруднення навколишнього природного середовища пересувними джерелами забруднення на суму 130,29 грн.

За 2009 податковий звітний рік філія банку сплатила збору за спеціальне водокористування на суму 675,85 грн.

За 2008 податковий звітний квартал підприємством було сплачено комунального податку у розмірі 76,50 грн., а за 2009 податковий звітний квартал - 1303,90 грн.

Сума комунального податку обчислюється відношенням річного фонду оплати праці до ставки комунального податку ( 10% ).

Сплата збру за місця паркування транспортних засобів оподатковується земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на стоянці яка побудована за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового року.

3.3 Напрямки і перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ

З проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного розвитку з метою побудови ефективної, соціально-орієнтованої ринкової економiки. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було покладено класичну схему податкiв, характерну для країн iз розвиненою ринковою економiкою. Становлення власної податкової системи України вiдбувалось на фонi системної перебудови економiки, спаду виробництва, загострення соцiально-економiчної ситуацiї. Для забезпечення необхiдних надходжень до бюджету акцент у побудовi системи оподаткування було зроблено на фiскальнiй функцiї, мiж тим не вiдбулось належного розвитку й регулюючої функцiї.

Розвиток адекватних заходів державного регулювання зачіпає не окремі сторони фінансової діяльності економічних агентів, а весь комплекс фінансово-кредитних стосунків в національному господарстві. У цих умовах необхідно реформувати систему оподаткування комерційних банків, забезпечити її ефективну роботу. Тому на сьогодні є актуальна проблема оподаткування банківської діяльності оскільки неузгодженостей у даній сфері більше чим достатньо.

Серед українських дослідників, які займались питаннями оподаткування банківської діяльності, слід виділити Я.О. Берзанюк, А.Т. Ковальчук, М.П. Кучерявенко, О.Г. Сербина, О.В. Щербанюк.

Банки України на сьогоднішній день відіграють важливу роль у розвитку економіки та наповненні державного бюджету, але їх діяльність постійно супроводжується певними ризиками і має свою специфіку. Зважаючи на це, певні особливості повинен мати і механізм оподаткування фінансово-господарської діяльності банків.

На сьогоднішній день важливим кроком на шляху до зменшення податкового тиску на банки є прийняття Податкового кодексу України, згідно якого податок на прибуток знизиться за кілька років з 23% до 16%, також знизиться ПДВ по одному відсотку за рік - з 20% у 2011 до 17% у 2014 році.

Проблема оподаткування банківської діяльності існувала, існує та мабуть буде існувати ще довго, Навіть в нещодавно прийнятому Податковому кодексі не виділено окремо оподаткування банківської діяльності, а банки оподатковуються на загальних засадах.

До однієї із головних проблем в оподаткуванні банківської діяльності належить не досконале законодавство. Прийняття Податкового кодексу Верховною Радою України, безспірно, є позитивним явищем в оподаткуванні банківського сектора. Так, в Кодексі обов'язки та відповідальність банківських установ, розглянуто ряд питань що стосуються формування, використання та обслуговування страхових резервів, визначено основні правила оподаткування процентних доходів та основні положення щодо операцій з іноземною валютою, визначено деталізований перелік банківських доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Проте існує й ряд проблемних аспектів.

Наприклад: незрозуміло, що буде вважатись звітною датою - кінець кварталу або місяця; наявність двох методів визначення собівартості реалізованої валюти суперечить нормам П(С)БО 16 «Витрати», де собівартість реалізованої іноземної валюти, визначається тільки за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти; незрозуміло, як враховується у податковому обліку сума неамортизованого дисконту/премії щодо придбаних цінних паперів. Спірним залишається питання, щодо зменшення нормативу створення банками страхових резервів за рахунок валових витрат.

Вчені вважають що ведення цієї норми - може призвести, по-перше, до зменшення гарантованої суми повернення грошей вкладникам банків, а по-друге, банки, в такому випадку, повинні будуть зменшити суми вже створених ними на даний час страхових резервів.

Ще однією проблемою залишається те, що регулювання банківської діяльності шляхом податкового механізму повинно здійснюватися в рамках самої банківської системи за активної участі НБУ, в руках якого немає традиційних податкових методів впливу.

Серед методів державного регулювання пріоритетом виступає грошово-кредитне регулювання, а не податкове, тому що банки - це «фабрики» з виробництва кредитів.

На думку вчених, для вирішення цих проблем доцільно:

По-перше - вдосконалити податковий механізм. Його вдосконалення має полягати не тільки в регулюванні податкових ставок, а й у вдосконаленні самого механізму справляння податків, якості аудиторських перевірок та підготовці банківської звітності.

По-друге, банки доцільно звільняти від оподаткування їх прибутків в тому разі, якщо ці прибутки направляються у вигляді прямих інвестицій у підприємства пріоритетних галузей.

По-третє, потрібно виявити особливості оподаткування банків порівняно з іншими секторами і галузями економіки.

По-четверте, потрібно встановити механізми та методи мотиваційних впливів чинної системи оподаткування банків. Йдеться про вплив податків на банківську інвестиційну діяльність та кредитну діяльність. Банкам доцільно надавати пільги з оподаткування їх прибутків, якщо вони інвестуються в інноваційні підприємства або направляються у довгострокове інвестиційне кредитування.

По-п'яте, у зв'язку із прийняттям Податкового кодексу, важливо дослідити обсяг і структуру податкових платежів банків до бюджету і оцінити виконання банками своїх податкових зобов'язань перед державою і суспільством.

Згідно з рейтингом “Paying Taxes 2010”, складеним Світовим банком, українська система оподаткування є однією з найбільш обтяжливих у світі. Підприємцям в Україні доводиться платити 147 податків і зборів та витрачати на це більш ніж 736 годин. Таким чином, у рейтингу податкових систем Україна займає 181 місце із 183 (гірше справи йдуть тільки у Венесуелі та Білорусі).

Експерти Міжнародної фінансової корпорації у своєму дослідженні “The Costs of Tax Compliance in Ukraine” відмічають, що на адміністрування податків український бізнес щорічно витрачає більше 4 млрд. гривень. Так, у період з 2007 по 2009 роки приватний бізнес, окрім сплати безпосередньо податків та зборів, передбачених законодавством, витратив ще як мінімум 7,8 млрд. гривень на заходи, пов’язані з їх адмініструванням, що складає приблизно 1% ВВП України за 2007 рік.

Отже можна зробити висновок, що прийняття Податкового кодексу не вирішило повною мірою ключових питань у сфері оподаткування банківської діяльності. Все ще залишається необхідність у вдосконаленні та розгляді головних норм оподаткування банківського сектору.

Банки відграють важливу роль у розвитку економіки, наповненні державного бюджету, активізації господарської діяльності, оновленні матеріально-технічної бази та активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. В зв'язку з цим виникає необхідність сформувати таку систему оподаткування банків, яка стимулювала б діяльність комерційних банків у напрямі збільшення вкладень капіталу в реальний сектор економіки, допомогла б збільшити їх доходи, а, отже, і їх оподатковуваний прибуток, що призведе до збільшення надходжень податкових платежів до державного бюджету.

ВИСНОВКИ

В сучасних умовах становлення і розвитку економічних відносин України провідну роль відіграє діяльність підприємств, особливо це стосується його регулювання з боку держави. Дане регулювання здійснюється через систему оподаткування, провідне місце в якій посідає податок на прибуток.

Банківська система будь-якої країни - це унікальна система, що акумулюючи значні обсяги тимчасово вільних фінансових ресурсів держави, господарюючих суб'єктів і населення, перерозподіляє їх між тими суб'єктами фінансових відносин, які відчувають тимчасовий дефіцит коштів і забезпечує таким чином процес постійного відтворення виробництва. Це свідчить про те, що банківська діяльність постійно супроводжується ризиками і має свої специфічні особливості. Зважаючи на це, певні особливості має і механізм оподаткування фінансово-господарської діяльності банків, хоча податкове регулювання здійснюється відповідно до законодавства, єдиного для всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності і сфери діяльності.

Метою банківської діяльності є отримання прибутку, тому така діяльність підлягає оподаткуванню на загальних підставах згідно чинного законодавства. Однак існує суттєва відмінність у тому, що діяльність банківських установ постійно пов'язана зі значними ризиками, тому банківські операції оподатковуються як операції особливого виду.

Аналіз діяльності Кіровоградської філії ПАТ «Ощадний банк України» показав, що в цілому банк працює успішно і має чималий прибуток. Сформована структура операцій банку на фінансових ринках визначила фінансовий результат за підсумками 2010 року за рахунок збільшення обсягу продажів, комісійних послуг і зростання операцій банку на ринку кредитування корпоративних і приватних клієнтів. Основну частину активів філії банку становить кредитний портфель і кошти клієнтів. Також значну частку займає власний капітал що є дуже позитивним показником.

Правове регулювання оподаткування Кіровоградської філії Ощадбанку здійснюється на підставі Податкового кодексу України та законів, які регулюють конкретні податки і збори (обов'язкові платежі). Згідно з Податкового кодексу України банки є платниками загальнодержавних, місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів).

При здійсненні основної діяльності він сплачує такі загальнодержавні податки і збори:

податок на прибуток підприємств;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

ЄСВ.

Також Кіровоградська філія обласного управління ПАТ «Державний Ощадний Банк України» сплачує і місцеві податки і збори: забруднення навколишнього природного середовища, спеціальне водокористування, комунальнй податок, збір за місця паркування транспортних засобів.

В першому розділі курсової роботи описуються економічна сутність податкової системи України, її історію формування, класифікацію податків та зборів та особливості оподаткування банківських установ.

В другому розділі цієї роботи надається організаційна характеристика підприємства ПАТ «Ощадний банк України», характеризуються основні аналітичні та економічні показники його діяльності за 2009-2010 звітні роки.

В третьому розділі розкривається питання про особливості справляння подтків і зборів на прикладі філії ПАТ «Державний Ощадний Банк України», структуру податкових платежів, висвітлюються напрямки та перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ на території України та пропонуються шляхи вирішення проблем.

Отже, можна зробити висновок, що аналіз фінансового стану є важливим аспектом зниження невизначеності економічної інформації при прийнятті рішень в області податків, а податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Проблема оподаткування банківської діяльності існувала, існує та мабуть буде існувати ще довго, Навіть в нещодавно прийнятому Податковому кодексі не виділено окремо оподаткування банківської діяльності, а банки оподатковуються на загальних засадах.

До однієї із головних проблем в оподаткуванні банківської діяльності належить не досконале законодавство. Ще однією проблемою залишається те, що регулювання банківської діяльності шляхом податкового механізму повинно здійснюватися в рамках самої банківської системи за активної участі НБУ, в руках якого немає традиційних податкових методів впливу.

На думку вчених вирішити ці питання можна наступними шляхами:

По-перше - вдосконалити податковий механізм. Його вдосконалення має полягати не тільки в регулюванні податкових ставок, а й у вдосконаленні самого механізму справляння податків, якості аудиторських перевірок та підготовці банківської звітності.

По-друге, банки доцільно звільняти від оподаткування їх прибутків в тому разі, якщо ці прибутки направляються у вигляді прямих інвестицій у підприємства пріоритетних галузей.

По-третє, потрібно виявити особливості оподаткування банків порівняно з іншими секторами і галузями економіки.

По-четверте, потрібно встановити механізми та методи мотиваційних впливів чинної системи оподаткування банків. Йдеться про вплив податків на банківську інвестиційну діяльність та кредитну діяльність.

По-п'яте, у зв'язку із прийняттям Податкового кодексу, важливо дослідити обсяг і структуру податкових платежів банків до бюджету і оцінити виконання банками своїх податкових зобов'язань перед державою і суспільством.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абротина М.С. Экономика предприятия:учебник / Абрютина М.С.- М. : Дело и Сервис, 2006. - 528 с.

2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 2006. -120 с.

3. Бадида М. Податок на прибуток: проблеми законодавства// Вісник податкової служби України, 2009, №17, с.8-13.

. Баканов М.П., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2005

. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 480 с.

6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2-х т. - К.: Ника-Центр, 2006. - 512 с.

7. Бланк И.А. Управление прибылью / Бланк И.А. - [3-е изд.]. - К. : Ника-Центр, 2007. - 768 с

. Бондар Н.М. Економіка підприємства : навчальний посібник / Бондар Н.М. - К. :А.С.К. 2004. - 400 с.

. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ. - К.: Молодь, 2007. - 1000 с.

11.Бухгалтерський фінансовий облік ; за ред. Ф.Ф. Бутинця - [7-е вид.].- Житомир:Рута, 2006. - 832 с.

12. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование:учебник / Бухалков М.И. - [2-е изд.]. - М. :ИНФРА-М, 2001. - 400 с.

13. Вилкова Е.С. Налоговое регулирование банковской деятельности. - СПб., 2005.

. Вітлинський В.В., Пернарівський О.В., Баранова А.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. - 2006.-№12.

15. Волкова Ю.О. Напрями удосконалення податку на прибуток підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №4. - С. 9-12.

16. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. - 2007. - № 2.

17. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 556 с.

. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - 4-е изд., перераб.и доп. - М.: изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. - 528 с.

. Є.В. Мних. Економічний аналіз: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 412 с.

20. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. - 2005. - № 5.

21. Задорожній О. Оподаткування прибутку підприємств // Вісник ПСУ. - 2010. - №13. - С. 29-31.

. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 2464-VІ від 08.07.2011р.

. Закон України «Про оподаткування податку на прибуток підприємств» від №283/97-ВР;

. Закон України „Про бухгалтерський облік та звітність підприємств в Україні” №1707-ІІІ від 11.05.2000р;

. Закон України „Про банки і банківську діяльність” № 872;

. Захарін А.В. „Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку” // Фінанси України. - 2005, №2

27. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с.

. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт - бланк, 2010. - 331 с.

29. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2007.-512 с.

30. Ларін М. „Реформування податкової системи” // Юридичний Вісник України, 2009. - №41

. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2004. - 278 с

. Наказ ДПАУ від 24.01.11 №36 Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати цього податку;

. Наказ ДПАУ від 31.01.11 №56 Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

. Наказ ДПАУ від 28.02.11 №114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства";

. Наказ ДПАУ від 21.02.11 №98 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку;

. Наказ ДПАУ від 16.05.11 №285 Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями;

. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями;

. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 628 с.

. Іголкін І.В. „Податкова реформа як - зміцнення бюджету” // Фінанси України. - 2009, №3

40. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: підручник. - Львів, «Магнолія плюс», 2008р.

. Панченко В.І. Податкова політика як засіб впливу на фінансово економічні процеси в Україні. Актуальні проблеми економіки № 9(63), 2006. С. 94 - 99 .

42. Плугатар О.А., Кравченко Т.О. Проблеми та шляхи реформування податку на прибуток //Економічний простір. - 2009. - №12. - С. 138-143.

. Ревун В. „Чорні дири” українського оподаткування” // Азбука тижня. - 20010, №31

. Соколовська А. Податкові пільги в Україні: міфи та реальність // Вісник НБУ. - 2011р - №9. - ст. 7-11.

45. Фінанси підприємств: Підручник - М.: Фінанси 1997 р. 456 с

. Шафранович Г.А.. Аналіз фінансової звітності. Баланс. - 2007 № 43, 24 жовтня. - 45 -48 с.

. Шишкіна А.С. Факторний аналіз прибутку : Фінанси України - 2004 № 4 // С33 -36.

48. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб.і доп. - Київ: ЦУЛ, 2002

49. http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/8/261230/

. http://www.ukrstat.gov.ua/

. http://www.oschadnybank.com/ua/reports.html.php.

.http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_pributok__chinnik_stimulyuvannya_ekonomiki&objectId=1127412

Похожие работы на - Механізм оподаткування банків

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!