Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ 'Пересувна механізована колона-23'

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  263,48 Кб
 • Опубликовано:
  2015-06-07
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ 'Пересувна механізована колона-23'Дипломна робота

Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

Вміст

Резюме

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

.1 Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

.2 Дослідження ринку діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

.3 Управління збутовою діяльністю ПрАТ «Пересувна механізована колона-23» та її існуючі недоліки

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

.1 Альтернативні пропозиції щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю

.2 Економічне обґрунтування запропонованих заходів

.3 Управління впровадженням запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

система управління збутова діяльність ринок

Резюме

Метою консультаційного проекту є шляхом дослідження та аналіз основних параметрів діяльності будівельного підприємства, визначення недоліків та проблем в управлінні та організації збутової діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23», а також пошук оптимальних шляхів його удосконалення, враховуючи стан підприємства, його можливості на даний момент часу та конкурентні позиції на ринку.

Відповідно до зазначеної мети у дослідженні були поставлені наступні завдання:

дослідити фінансово-економічний стан підприємства для з’ясування проблематики та подальшого її усунення;

- дослідити ринок діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23» та виявити основні тенденції його розвитку;

- проаналізувати стан збутової діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»;

оцінити ефективність системи збуту та просування продукції досліджуваного підприємства;

сформувати альтернативні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємств ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»;

оцінити ефективність реалізації запропонованих заходів в рамках проекту;

описати управлінський аспект впровадження запропонованих заходів.

Об’єктом дослідження є управління збутовою діяльністю ПрАТ «Пересувна механізована колона-23».

Предметом дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення управління підвищенням ефективності збутової діяльності на підприємстві ПрАТ «Пересувна механізована колона-23».

Інформаційною базою дослідження слугували фактичні дані діяльності ПрАТ « ПМК-23».

В процесі виконання консультаційного проекту був проведений огляд ринку діяльності підприємства, як місцевий (смт. Макарів), так і регіональний (Київська обл.), а також аналіз діяльності ПрАТ « ПМК-23»: обсяги реалізації продукції (послуг), коло постачальників, структура витрат, рентабельність тощо. Були сформовані ключові фактори діяльності підприємства та виявлена основна проблематика, що в майбутньому потребує змін.

У другому розділі консультаційного проекту були розроблені альтернативні пропозиції щодо подальшого розв ̕ язку проблем -

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань застосовувалися такі методи досліджень: структурно-логічний та категоріальний аналіз - для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті збутової діяльності; системний та статистичний аналіз - для оцінки стану й перспектив розвитку процесів збуту малого підприємства; функціонально-вартісний аналіз та методи розрахунку економічної ефективності - для оцінки впливу процесів збуту на фінансовий стан підприємств; метод графічної візуалізації.

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

 

1.1 Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»


Приватне акціонерне ПрАТ «ПМК-23» «Пересувна механізована колона-23», (ідентифікаційний код №01331087), далі по тексту - ПрАТ «ПМК-23», продовжує свою діяльність відповідно до Господарського та Цивільного кодексів, Закону України «Про акціонерні підприємства», інших законодавчих актів та Статуту.

ПрАТ «ПМК-23» є юридичною особою за законодавством України, було зареєстровано 26.12.1991 року, про що у ЄДР зроблено запис №13401200000000312 згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виданого Макарівською районною державною адміністрацією Київської області (додаток А).

Підприємство має власні основні та оборотні засоби, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп та штампи для діловодства, круглу печатку з власним найменуванням, бланки з власним найменуванням, власний товарний знак (знак обслуговування), емблему та інші необхідні реквізити.

ПрАТ «ПМК-23» діє на засадах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, відкриває розрахунковий та інші рахунки в українських та іноземних банківських установах, укладає угоди та інші договори згідно чинного законодавства. Також підприємство здійснює право володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з законодавством України, метою своєї діяльності та призначенням майна.

Місцезнаходження ПрАТ «ПМК-23»: 08000, Україна, Київська область, смт. Макарів, вул. Дорожня, 14.

Засновники підприємства - це фізичні особи, які уклали Установчий Договір про створення підприємства.

ПрАТ «ПМК-23» створене з метою отримання прибутку від господарської діяльності в межах діючого законодавства України та подальшого його використання в інтересах акціонерів Підприємства та трудового колективу.

Основні види діяльності за КВЕД:

41.20 Виробництво житлових і нежитлових будівель;

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Статутний капітал Підприємства становить 19858,50 грн., що поділений на 13239 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. кожна. ПрАТ «ПМК-23» має право випускати прості та привілейовані акції. Форма існування акцій підприємства виключно бездокументарна.

ПрАТ «ПМК-23» має лінійно-функціональну структуру управління. Це означає, що поряд з лінійними керівниками (директорами, начальниками цехів) існують керівники функціональних підрозділів (планових, технічних, фінансового відділів, бухгалтерії), що підготовляють проекти планів, звітів, які перетворюються в офіційні документи після підписання лінійними керівниками.

У сучасних умовах даний тип структури є найбільш поширеним та ефективним для підприємства, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані задачі та функції.

Основною перевагою цієї структури є те, що вона, зберігаючи цілеспрямованість лінійної структури, дає можливість спеціалізувати виконання окремих функцій і тим самим підвищити компетентність управління в цілому. Кожний керівник несе власну відповідальність а результати діяльності, що підвищує результативність.

При цьому дана структура має й ряд недоліків. По-перше, вона перешкоджає введенню інновацій, і будь-які зміни вимагають значних зусиль керівництва. По-друге, сегментація підсистем викликає їхню зайву замкнутість, що перешкоджає функціонуванню організації як єдиної системи. По-третє, структура носить централізований характер, що викликає перевантаження вищого керівництва й вимагає спеціального налагодження прямих зв’язків підсистем. По-четверте, створюються обмежені можливості по підготовці керівників вищого рівня.

Організаційна структура управління ПрАТ «ПМК-23» представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Організаційна структура управління ПрАТ «ПМК-23» Джерело: [внутрішні дані підприємства]

Для управління ПрАТ «ПМК-23» створюються наступні органи управління:

Загальні збори підприємства, які є вищим органом;

Директор підприємства;

Наглядова Рада;

Ревізійна комісія, що є контролюючим органом підприємства.

Виконавчим органом ПрАТ «ПМК-23» є директор. Директор обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Директор здійснює управління поточною діяльністю підприємства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Він діє від імені підприємства у межах, встановлених статутом акціонерного підприємства і законом. Ним може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Наглядова рада підприємства є органом, що здійснює захист прав акціонерів підприємства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада складається з трьох осіб та обирається загальними зборами підприємства строком на три роки.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства загальні збори обирають ревізійну комісію та голову ревізійної комісії у складі трьох осіб строком на 5 років.

Директору підприємства підпорядковується начальник планово-економічного відділу, головний інженер, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів.

Головний інженер здійснює технічне керівництво виробництвом. Нарівні з директором головний інженер несе відповідальність за безперебійну роботу всіх підрозділів, освоєння виробничих потужностей підприємства, вдосконалення техніки та технології на підприємстві, виконання плану виробництва, випуск високоякісної продукції і безперервне вдосконалення її асортименту, підвищення продуктивності праці і оптимальне використання технологічного обладнання.

Начальник планово-економічного відділу керує фінансово-економічною роботою підприємства, пов’язаною із складанням фінансового плану, плану виробництва і реалізації продукції, організовує і здійснює контроль за роботою фінансово-економічних служб фабрики, проведенням аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Також, на даний відділ покладені функції зі збуту продукції.

У ПрАТ «ПМК-23» формою організації бухгалтерського обліку є створена на підприємстві бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Вона тісно пов’язана зі всіма службами, відділами і підприємства, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну інформацію. Таким чином, бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на виконання плану постачання і збуту продукції у ПрАТ «ПМК-23», рентабельність та інші економічні показники діяльності.

Фінансовий аналіз та економічна характеристика підприємства дозволяють виявити його сильні та слабкі сторони, що дозволяє провести оцінку потенціалу господарської діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПМК-23» будемо проводити за 3 звітні періоди (2011, 2012, 2013 рр.). Звітним роком є 2013 рік. Ціль фінансового аналізу - оцінка минулої діяльності підприємства, його місце на даний момент і його майбутнього потенціалу. Для проведення порівняльного аналізу основних фінансово-господарських показників виберемо за базу 2011 рік, відносно якого будемо визначати відхилення основних показників господарської діяльності підприємства. Використовуючи дані фінансової річної звітності (форма №2) та балансу (форма №1) підприємства проведемо аналіз основних показників господарської діяльності підприємства (додаток Б, В).

Розпочнемо діагностику економічного стану та проаналізуємо майно підприємства, яке становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства (додаток Г).

Отже, проаналізувавши майно ПрАТ «ПМК-23» за 2012-2013 роки, можна сказати, що протягом досліджуваного періоду частка в майні підприємства змінювалась. Так, якщо у 2012 році найбільша частка припадала на необоротні активи, а саме 72,02%, то вже в 2013 році вона зменшилась до 46,09%, натомість найбільшу частку займали оборотні активи (53,19% проти 46,09% необоротних).

В 2013 році основні засоби підприємства зменшились на 46,9 тис. грн. у вартісному значенні, що свідчить про їх зношеність. Серед оборотних активів найбільшу частку у 2013 році становила дебіторська заборгованість, яка порівняно з попереднім роком збільшилась в 12,7 рази. Це є негативною тенденцією і знижує ліквідність підприємства і фінансову стійкість підприємства та підвищує ризик фінансових збитків підприємства. Інші частини оборотних активів підприємства зменшились, а саме виробничі запаси зменшились на 22,4 тис. грн., готова продукція на 9,4 тис. грн., грошові кошти на 16,2 тис. грн. Збільшення відбулось серед дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 1,2 тис. грн. та серед іншої поточної дебіторської заборгованості на 1 тис. грн., що також є негативною тенденцією.

Загалом, майно підприємства протягом аналізований період зросло на 130,9 тис. грн., що спричинено різким збільшенням дебіторської заборгованості.

Розглянемо ступінь використання основних засобів підприємством протягом останніх трьох років (додаток Г).

Таким чином, як показує аналіз даних (додаток Г), на підприємстві дуже зношені основні засоби. Так, на кінець 2013 року було зношено 76% основних засобів, що на 6% більше ніж в 2011 році. Також, доцільно відмітити, що на підприємстві у 2013 році було придатним для використання 24% основних засобів, що на 6% менше за рівень 2011 року. Протягом аналізованого періоду на підприємстві не оновлювалися основні засоби. У 2012 році та у 2013 році з підприємства вибуло відповідно 15% і 8% основних засобів. Дані тенденції свідчать про високу зношеність засобів та неефективність їх використання.

Кожного року велику частку затрат підприємство змушене спрямовувати на ремонт машин та виробничого обладнання (табл. 1.1). Це пояснюється тим, що термін експлуатації у багатьох машин та основного устаткування перевищує (або наближається) свою норму та потребує частого ремонту.

 

Таблиця 1.1 Технічний стан устаткування (обладнання) ПрАТ «ПМК-23»

Найменування устаткування

К-сть, шт

Термін експлуатації, роки

Фактичний стан


2011

2012

2013Нормат.

Фактич.
1. Баштовий кран

 1

 25

 23

Працює

Працює

Працює

2. Вібратор

1

9

14

Працює

Ремонт

Працює

3. Компресор

1

15

19

Працює

Ремонт

Ремонт

4. Компресор дизельний

1

15

12

Працює

Працює

Працює

5. Станок циркулярний

1

20

16

Працює

Працює

Працює

6. Станок торцювальний

1

20

16

Працює

Працює

Працює

7. Розчино - насос

1

12

13

Ремонт

Працює

Працює

8. Дозатор для заповнювачів

1

16

18

Ремонт

Працює

Ремонт

9. Дозатор для заповнювачів (основний бетон)

1

15

17

Ремонт

Працює

Ремонт

10. Грейфер однокатний

1

7

9

Працює

Працює

Працює

11. Електролебідка

1

6

4

Працює

Працює

Працює

12. Грейфер

1

20

18

Працює

Працює

Ремонт

13. Нівелір

1

25

20

Працює

Працює

Працює

14. Кран КЛ-3

1

22

23

Ремонт

Ремонт

Несправний

15. Вібробаддя

1

18

10

Працює

Працює

Працює

16. Вагон-будиночок

1

15

21

Працює

Несправний

Несправний

1

2

3

4

5

6

7

17. Апарат зварювальний

1

16

18

Працює

Працює

Працює

19. Апарат зварювальний АИСТ

1

15

9

Працює

Працює

Працює

20. Вагон битовка

1

18

22

Ремонт

Працює

Несправний

21. Ескаватор ЕО 2621

1

20

21

Працює

Працює

Працює

22. Авто-бетонозмішувач

1

18

16

Працює

Працює

Працює

23. Зварювальний трансфоматор

1

10

9

Працює

Працює

Ремонт

24. Шнек

1

15

18

Працює

Ремонт

Ремонт

25. Змішувач для основного бетону

1

16

22

Ремонт

Працює

Несправний

26. Змішувач для лицьового бетону

1

16

22

Працює

Працює

Несправний

27. Повторний конвеєр виходу

1

20

23

Ремонт

Працює

Ремонт

Всього працює
18

21

14


Відповідно даних, що зображені в табл. 1.1, можна зробити висновок, що технічний стан підприємства ПрАТ «ПМК-23» є незадовільним. Нормативний термін експлуатації дійшов до своєї межі, значна кількість машин та обладнання знаходяться, в основному, на ремонті або вже стали несправними. Такі дані свідчать про негативний технічний стан підприємства, високий стан зношуваності устаткування, що негативно впливає на реалізацію продукції ПрАТ «ПМК-23», та збільшує витрати підприємства.

Проаналізувавши майно підприємства, необхідно дати аналіз джерелам формування майна підприємства (додаток Г).

Таким чином, серед власного капіталу ПрАТ «ПМК-23» найбільшу частку займає додатковий капітал, який у 2013 році становив 38,11%. У порівнянні з 2012 роком він залишався не змінним.

Другою за величиною групою власного капіталу є нерозподілений прибуток (31,98% у 2013 році). Протягом аналізованого періоду він збільшився на 17,9 тис. грн. 11,46%. Це є позитивною тенденцією, тому що нерозподілений прибуток є частиною чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства. Також, до власних джерел відноситься статутний капітал, а саме 19,9 тис. грн., що становить 3,66% у 2013 році.

Що стосується зобов’язань, то ПрАТ «ПМК-23» не має довгострокових зобов’язань, а має тільки деякі поточні. Серед поточних зобов’язань найбільшу частку займає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а саме 19,34%. Протягом 2012‒2013 рр. вона збільшилась в 351 раз. Також, збільшення відбулося серед поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, поточних зобов’язань підприємства за розрахунками з оплати праці відповідно на 11,5 тис. грн. та 2,05 тис. грн. у 2013 році відносно 2012 року. Зменшення відбулось серед поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування та інших поточних зобов’язань відповідно на 3,9 тис. грн. та на 2,1 тис. грн.

Отже, найбільшим джерелом формування майна підприємства є власний капітал, а саме додатковий капітал. Протягом досліджуваного періоду частка власного капіталу у загальній вартості джерел формування майна зменшилась з 92,77% до 73,75%, що спричинено різким збільшенням залученого капіталу.

Наступним кроком охарактеризуємо показники фінансових результатів діяльності ПрАТ «ПМК-23» (додаток Д). Фінансові результати - це зіставлення валових доходів і валових витрат, регламентованих податковим законодавством.

Як видно (з даних дод. Д), підприємство функціонує на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, тому, деякі статті фінансової звітності на підприємстві відсутні та не виділяються. Для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства деякі показники були визначені самостійно.

Як показують дані протягом аналізованого періоду дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилася на 111,9 тис. грн. або на 13,32%. Собівартість реалізованої продукції зменшилася на 31,1 тис. грн. Протягом 2011‒2012 рр. вона була більша за отриманий дохід, тому, підприємство мало валовий збиток, але, вже в 2013 році ситуація змінилася і підприємство отримало валовий прибуток. Незважаючи на те, що у 2011‒2012 році підприємство мало також інші операційні доходи, вони були не великими, тому не змогли дати можливість підприємству отримати чистий прибуток. В 2013 році підприємство отримало інші операційні доходи у розмірі 45,7 тис. грн., що є меншим за 2011 рік на 90,3 тис. грн. А операційні витрати протягом аналізованого періоду коливалися в межах 84,8‒88 тис. грн.

У 2011‒2012 році підприємство отримало чистий збиток, який протягом даного періоду різко збільшився, а вже в 2013 році ПрАТ «ПМК-23» отримало чистий прибуток у розмірі 17,9 тис. грн. Дана тенденція свідчить про покращення діяльності підприємства.

Здійснивши аналіз основних економічних показників господарської діяльності підприємства (дод. Д), можемо зробити наступні висновки. Протягом досліджуваного періоду обсяг виручки коливався. Так, у 2012 році він зменшився відносно 2011 року, а вже в 2013 році збільшився відносно попередніх років. Також, було визначено, що підприємство в 2011-2012 рр. отримало збиток, а в 2013 році покращило свою діяльність і отримало прибуток.

Негативним у ПрАТ «ПМК-23» є зменшення кількості працівників на 1 особу. Також, негативним є зменшення середньорічної вартості основних засобів, адже вони, як і трудові ресурси, є основними у здійсненні господарської діяльності. Так, у 2013 році вони зменшилися на 137,15 тис. грн. або на 35,67% відповідно 2011 року. На це впливає зношеність основних фондів. Оборотні засоби також зменшилися на 375,5 тис. грн.

Показник фондовіддачі має тенденцію до зростання. У 2013 році він становив 3,47. Це означає, що на одну гривню, вкладену в активи припадає 3,47 грн. доходу. Збільшення фондовіддачі свідчить про деяке покращення використання основних засобів порівняно з минулим роком. Показник фондоозброєності зменшився на 6,03 тис. грн. і у 2013 році становив 19,60 тис. грн. Це означає, що на одного працівника припадало 19,60 тис. грн. основних засобів.

Протягом аналізованого періоду у ПрАТ «ПМК-23» зменшилась матеріаломісткість на 0,07 і становила 1,03. Це означає, що у 2013 році на 1 грн. виробленої продукції та наданих послуг необхідно було витратити 1,03 грн. На підприємстві збільшився показник матеріаловіддачі на 0,06 і в звітному році становив 0,97. Дане збільшення свідчить про те, що у 2013 році на 1 грн. матеріальних ресурсів було виготовлено продукції та надано послуг на 0,97 грн. Така тенденція свідчить про покращення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшується і у 2013 році він зменшився на 1,71 та становив 4,65. Це означає, що на 1 гривню оборотних активів припадало 4,65 грн. доходу. Зменшення коефіцієнтів оборотності небажане, тому що воно свідчить про зниження ефективності використання підприємством своїх ресурсів.

Що стосується показника продуктивності праці, доцільно відзначити, що він має тенденцію до збільшення і у 2013 році він зріс на 11,99 тис. грн. На це вплинуло непропорційне зменшення працівників та збільшення чистого доходу.

Рентабельність господарської діяльності є важливим показником ефективності. Протягом 2011-2012 рр. даний показник мав від’ємне значення, що є негативною тенденцією, але вже в 2013 році він становив 1,83 грн., що свідчить про ефективність діяльності та покращення відносно попередніх років.

В цілому, можна сказати, що, незважаючи на те, що ПрАТ «ПМК-23» намагається ефективно використовувати основні засобі, існують деякі проблеми, а саме у використанні оборотних активів. Позитивним є збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів, що вплинуло на покращення діяльності підприємства та отримання у звітному році прибутку. Загалом, діяльність підприємства покращилась.

Важливим показником при аналізі господарської діяльності будь-якого підприємства є показники ліквідності. Ліквідність або платоспроможність характеризує фінансовий стан, який показує, як швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати гроші і повернути борги у міру настання строку їх повернення. Вона полягає у можливості підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявних на балансі активів по своїх зобов’язаннях (пасивах).

Розглянемо показники ліквідності ПрАТ «ПМК-23» у табл. 1.2.

 

Таблиця 1.2 Показники ліквідності ПрАТ «ПМК-23»

№ з/п

Показники

Нормат. значення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/-

1.

Загальний коефіцієнт покриття

>2

11,47

3,87

2,05

-9,42

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>1

7,37

2,19

1,93

-5,44

3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

2,55

1,37

0,17

-2,38

4.

Частка оборотних активів у загальній сумі активів, %

за планом

29,38

27,98

53,91

24,53


Загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань. Коефіцієнт покриття за досліджуваний був більшим за нормативного значення, що вказує на те, що у підприємства існує можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних засобів. Незважаючи на це, негативним є те, що в 2013 році він знизився по відношенню до 2011 року на 9,42. Підприємству необхідно запровадити заходи, щодо уповільнення темпів зменшення показників ліквідності, адже це зможе призвести до повного погіршення платоспроможності підприємства.

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності за звітний рік склало 1,93, що на 5,44 менше за 2011 рік. Це свідчить про те, що за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень може бути погашено 193% поточних зобов’язань підприємства. Загалом, значення цього показника вказує на те, що ПрАТ «ПМК-23» має можливість повністю погасити поточні зобов’язання за рахунок грошових коштів і очікуваних фінансових надходжень.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності протягом аналізованого періоду зменшилось з 2,55 до 0,17 і було більшим за нормативне значення у 2011-2012 рр. та меншим за нормативне у 2013 році, тобто відбувалося поступове зменшення даного показника. Це означає, що підприємство спроможне погасити 17% поточної заборгованості за рахунок наявних грошових коштів.

Отже, аналіз показників ліквідності показав, що протягом 2011-2013 рр. показники зменшувалися та були більшими за нормативне значення, що свідчить про платоспроможність підприємства. Недоліком є тенденція до зниження даних показників, незважаючи на позитивний стан платоспроможності ПрАТ «ПМК-23».

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона залежить від структури зобов’язань підприємства і характеризується співвідношенням власного і залученого капіталу. Фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна (активів). В таблиці 1.3 розраховані показники фінансової стійкості ПрАТ «ПМК-23» за досліджуваний період.

Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, можна зробити висновки, що підприємство є фінансово стійким, показники відповідають нормативному значенню, але, незважаючи на це, недоліком є їх поступове зменшення чи збільшення відносно нормативу, що свідчить про деяке погіршення фінансової стійкості.

Таблиця 1.3 Показники фінансової стійкості ПрАТ «ПМК-23»

№ з/п

Показники

Нормат. значення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1.

Коефіцієнт автономії

>0,5

0,97

0,93

0,74

-0,23

2.

Коефіцієнт фінансування (співвідношення залученого та власного капіталу)

≤1

0,03

0,08

0,36

0,33

3.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

≥0,1

0,91

0,74

0,51

-0,40

4.

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

0,2 і менше

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Коефіцієнт поточних зобов’язань

0,5 і більше

1,00

1,00

1,00

0,00


Коефіцієнт автономії є більшим за нормативне значення і у 2013 році склав 0,74. Це означає, що сума власного капіталу в загальній сумі майна складає 74%, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт фінансування протягом досліджуваного періоду був меншим за нормативне, що є нормальним значенням. Протягом аналізованого періоду він збільшився на 0,33 і становив 0,36. Це означає, що на 1 грн. залучених коштів припадає 36 гривень власних, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є більшим за нормативне значення у 2013 році він становив 0,51. Протягом досліджуваного періоду він зменшився на 0,40 пункти.

Так як на підприємстві відсутні довгострокові зобов’язання, коефіцієнт довгострокових зобов’язань дорівнює 0, а коефіцієнт поточних зобов’язань ‒ 1.

Таким чином, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство не є залежним від зовнішніх джерел фінансування, що є позитивним для функціонування підприємства, але його зобов’язання дещо збільшилися, про що свідчить поступове погіршення показників.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності. Представимо аналіз показників ділової активності ПрАТ «ПМК-23» (дод. Д).

Проаналізувавши показники ділової активності підприємства, можна зробити висновки, що коефіцієнт оборотності активів збільшився у звітному році порівняно з базовим на 0,36. Його значення у 2013 році становило 1,99 і це означає, що кожна одиниця активів приносила 1,99 грн. доходу.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує відношення чистого доходу до суми оборотних засобів підприємства. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів. В нашому випадку цей показник зменшувався та у 2013 році становив 4,65.

Також, збільшення спостерігається й серед інших показників, а саме збільшився коефіцієнт оборотності запасів на 15,12 та становив у 2013 році 27,75. Дана тенденція є позитивною і свідчить про збільшення використання запасів.

Позитивним є збільшення коефіцієнта оборотності власних коштів, що свідчить про збільшення ефективності використання власного капіталу.

Негативним для підприємства є зменшення коефіцієнта дебіторської заборгованості, що свідчить про те, що підприємство повільніше отримує кошти від своїх боржників чи збільшує дебіторську заборгованість. Також, негативним є зменшення коефіцієнта кредиторської заборгованості, що свідчить про уповільнення швидкості оплати заборгованості підприємства.

Загалом, протягом 2011-2013 рр. ділову активність ПрАТ «ПМК-23» можна описати як задовільну, адже деякі показники зменшились, а деякі збільшились. Зменшення показників ділової активності свідчить про менш ефективне використання оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Одним з найголовніших показників, які дають змогу оцінити ефективність підприємства є показники рентабельності (таблиця 1.4).

Таблиця 1.4 Показники оцінки ефективності господарювання підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/-2011 р.

2012 р.

2013 р.


1.

Рентабельність продукції (послуг)

‒9,29

‒12,35

6,37

15,66

2.

Рентабельність господарської діяльності

‒3,75

‒11,49

1,83

5,58

3.

Рентабельність основних засобів

‒9,88

‒31,75

6,52

16,40

4.

Рентабельність оборотних активів

‒28,79

‒78,70

8,75

37,54

5.

Рентабельність власного капіталу

‒7,51

‒23,73

4,56

12,07

6.

Рентабельність залученого капіталу

‒361,90

‒483,84

20,72

382,62


Як видно з даних табл. 1.4, за 2011-2012 рр. дані показники ефективності були всі від’ємними, а вже в 2013 році вони збільшилися і мали додатне значення, що свідчить про покращення діяльності підприємства у 2013 році. Рентабельність продукції (послуг) у 2013 році збільшилась на 15,66% і становила 6,37%. Це означає, що на 1 гривню реалізованої продукції та послуг підприємство отримало 6,37 грн. прибутку.

Рентабельність основних засобів у 2013 році збільшилась на 16,40% по відношенню до 2011 року і становила 6,52%. Це означає, що на 1 гривню основних засобів підприємство отримувало 6,52 грн. прибутку.

Рентабельність оборотних активів збільшилась на 37,54% і становила 8,75%, що свідчить про те, що на 1 грн. оборотних активів підприємство отримало 8,75 грн. прибутку.

Рентабельність власного капіталу збільшилась у 2013 році на 12,07% відносно 2011 року і показала, що на 1 грн. власного капіталу приходилось 4,56 грн. прибутку.

Загалом, як показав проведений аналіз показників рентабельності, підприємство у 2013 році працювало ефективно. Всі показники рентабельності є додатними порівняно з 2011-2012 рр.

В ході проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства протягом 2011-2013 рр. було визначено, що у звітному році підприємство суттєво покращило свою діяльність відносно попередніх років. Про це свідчить отримання збитку у 2011-2012 рр. та отримання прибутку у 2013 рр. Підприємство є ліквідним та фінансово стійким.

 

1.2 Дослідження ринку діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»


Під збутовою політикою ПрАТ «ПМК-23» розуміємо комплекс принципів, методів та заходів, що використовується керівництвом для організації та управління збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективних продажів товарів в межах визначених цільових ринків. Головна мета збутової політики ПрАТ «ПМК-23» - це максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією задля отримання підприємницького прибутку в поточному періоді та в майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості.

Доцільно відмітити, що несприятлива сучасна економічна ситуація негативно позначилася на фінансовому стані підприємств і організацій будівельної галузі. Середнє значення частки збиткових підприємств у загальній кількості будівельних організацій за останні роки склало більше 35%, тобто більше третини всіх підприємств галузі є нерентабельними.

Ще одним важливим фактором, який зумовив збитковість будівельної галузі, стало різке падіння інвестиційної активності в державі. Загальна кількість будівельних підприємств України сьогодні становить 88,737 тис. одиниць, з них великі та середні - 3,6 тис., тобто в основному будівельна галузь України представлена малими підприємствами. Згідно з даними Державної служби статистики України, у державній формі власності у 2013 році перебувало лише 6,2% будівельних підприємств і організацій, більша ж їх частка функціонує на засадах організаційної самостійності. Тому, на сьогоднішній день, можна сказати, що в будівельній галузі своєчасно й послідовно здійснено роздержавлення та розукрупнення підприємств-монополістів, що сприяло створенню конкурентного середовища, зміні принципів побудови взаємовідносин учасників інвестиційного процесу.

Оскільки на даний час будівельна галузь України має нестійку тенденцію розвитку, причиною цього є низка як внутрішніх, так і зовнішніх загроз, які виникають у підприємств галузі, але будівельна галузь є однією з найважливіших галузей промисловості будь-якої індустріально-розвинутої країни, тому потрібно проаналізувати найбільш важливі сильні, слабкі сторони, можливості та загрози розвитку будівельного комплексу, які притаманні більшості підприємствам даної сфери. Для цього слід привести SWOT-аналіз підприємств будівельної індустрії. аналіз є необхідною технологією проведення постійної діагностики ресурсів та можливостей підприємств певних галузей. Суть даного аналізу полягає в розділенні чинників та явищ, що впливають на функціонування та розвиток підприємств на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози) [1].

Матриця SWOT-аналізу для ПрАТ «ПМК-23» наведена в табл. 1.5.

Збір інформації здійснювався з усіх доступних джерел. У першу чергу це внутрішня інформація, огляди ринків. А також вторинна інформація: статті в журналах, реклама конкурентів, Інтернет, довідкові дані про зовнішній та внутрішній стан.

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна сказати, що ПрАТ «ПМК-23» має велику кількість слабких сторін та загроз. Основною проблемою є інвестиційна непривабливість підприємства, оскільки інвестори, перш за все звертають увагу на такі показники, як прибутковість, розмір активів, величину виручки від реалізації, а ПрАТ «ПМК-23» хоч і має позитивну тенденцію - зростання виручки від реалізації, що говорить про розширення підприємством його обсягів діяльності, що є сильною стороною, але підприємство має низьку прибутковість та невисокі розміри активів. Також, слабкою стороною є високий ступінь зносу основних фондів.

 

Таблиця 1.6 Матриця SWOT-аналізу ПрАТ «ПМК-23»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Висока якість наданих послуг. 2. Нижчі ціни порівняно з конкурентами. 3. Добре вивчений ринок та потреби покупців. 4. Високий ступінь дотримання договірних зобов’язань стосовно кінцевих споживачів. 5. Гарна репутація серед покупців. 6. Зростання обсягу виробництва.

1. Низька інвестиційна привабливість. 2. Низька інноваційна активність, високий ступінь зносу основних фондів. 3. Розміри діяльності надто малі, щоб вплинути на ринкову ситуацію. 4. Низька прибутковість діяльності підприємства. 5. Нестача обігових коштів.

Можливості

Загрози

1. Можливість розширення асортименту продукції для задоволення потреб споживачів. 2. Високий потенціал ринку збуту в Україні та освоєння нових сегментів ринку. 3. Партнерство з постійними постачальниками якісної сировини та матеріалів

1. Посилення конкуренції на ринку типового будівництва. 2. Загроза підвищення вимог споживачів до продукції. 3. Низька ефективність посування на закордонні ринки. 4. Загроза підвищення курсу іноземної валюти, що зможе призвести на зростання цін на будівельні матеріали та зменшення попиту на будівельну продукцію. 5. Нестабільна політична ситуація в країні та недосконале, часто змінюване законодавство.


Сильними сторонами є те, що даний суб’єкт господарювання має високу якість продукції та дещо нижчі ціни (ПрАТ «ПМК-23» закуповує сировину та матеріали протягом багатьох років у одного постачальника, який надає певні знижки за свою продукцію), що дає йому можливість задоволення потреб споживачів.

Для ПрАТ «ПМК-23» існує велика кількість загроз зовнішнього середовища, основними з яких є: посилення конкуренції на ринку, що може призвести до нерентабельної діяльності підприємства; часто змінюване законодавство, особливо податкове, що призводить до зміни податкових ставок; зростання цін, що може призвести до зменшення попиту на ринку та ін.

Отже, з проведеного SWOT-аналізу для ПрАТ «ПМК-23» можна сказати, що з метою покращення фінансово-господарського стану підприємства необхідно збільшувати розмір обігових коштів, підвищувати інноваційну активність, збільшення якої сприяє додатковому залученню клієнтів, за рахунок чого буде збільшуватися розмір прибутку, а також зростатиме інвестиційна привабливість для кредиторів.

Таким чином, для підвищення ефективності діяльності в даній галузі необхідно більше уваги приділяти стратегії збільшення обсягів фінансування (шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвесторів), а також стратегії врахування якості будівництва та якості будівельних матеріалів. Стратегія якості будівництва повинна базуватися на системі екологічного забезпечення, використання сучасних технологій та матеріалів, відповідати нормам стандартизації та успішному залученню кадрового потенціалу. Підвищення якості надання послуг дозволить збільшити продуктивність праці на підприємствах, забезпечить ефективне використання основних фондів, економію сировини, матеріалів, палива та енергії, що в свою чергу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності галузі в цілому та його окремих підприємств.

Перед тим, як здійснити маркетинговий аналіз діяльності підприємства, розглянемо асортимент підприємства ‒ продукцію та послуги, які є інструментом здійснення господарської діяльності (дод. Е).

Слід відмітити, що підприємство реалізує не досить об’ємний асортимент виробленої продукції. Спеціалізація ПрАТ «ПМК-23» за останні три роки не змінилась, хоча відбулися певні збільшення та зменшення обсягів товарної продукції, що спричинено особливостями споживчих потреб саме в дані періоди часу.

Так, в 2013 році в структурі товарної продукції найбільшу питому вагу займала виручка від реалізації бетонних розчинів (38,57%), бетонних виробів (16,86%) та виробництво (реконструкція) житлових і нежитлових будівель (25,54%).

Загалом, у 2013 році порівняно з 2011 роком виробництво продукції та її реалізація збільшились. Так, у 2013 році відповідно 2011 року збільшились обсяги товарної продукції за всіма категоріями, окрім виробництва житлових та нежитлових будівель.

Обсяги даної продукції зменшилися на 9,88 тис. грн. або на 3,91%. Виробництво бетонних розчинів збільшилось на 57,12 тис. грн., виробництво бетонних виробів - на 31,45 тис. грн., роздрібна торгівля будівельними матеріалами на 7,45 тис. грн., операції з нерухомістю на 21,12 тис. грн., послуги вантажного транспорту на 4,64 тис. грн.

Наглядно асортимент ПрАТ «ПМК-23» представлений на рис. 1.2:

Рис. 1.2. Структура асортименту ПрАТ «ПМК-23» у 2013 році

Розглянувши асортимент підприємства, оцінимо виконання з його плану (для цього дані згрупуємо в таблицю дод. Е).

Отже, аналіз даних (дод. Е) вказує на те, що підприємство не виконало свій план. Недовиконання склало 18,1 тис. грн. Темп росту склав 98,13%. Але якщо проводити аналіз виконання плану по кожній асортиментній позиції продукції, то можемо відзначити, що по трьом видам спостерігається перевиконання плану, а саме по виробництву житлових і нежитлових будівель, виробництву бетонних розчинів та по операціям з нерухомістю.

Визначивши сильні та слабкі сторони підприємства, його спеціалізацію та асортимент, розглянемо ринок діяльності підприємства.

Загалом, доцільно відмітити, що діяльність досліджуваного підприємства є дуже актуальною в умовах сьогодення, адже ринок будівельних послуг є необхідним для населення [28, 31]. Будівельний комплекс є однією з основних складових економіки країни. Будівельний комплекс тісно пов’язаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів.

Також, він є одним з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування усієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі можна пояснити тим, що вона, напевно, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у різносторонньому ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловості, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, найбільше з усіх інших галузей економіки, будівельна галузь сприяє розвитку підприємств малого бізнесу.

Аналіз ринку діяльності, в якому функціонує ПрАТ «ПМК-23» можна поділити на місцевий, той, який функціонує у межах смт. Макарів та регіональний, який охоплює Київ та інші регіони.

Основний ринок на якому оперує ПрАТ «ПМК-23» - ринок міста в якому воно розташоване - на нього припадає до 80% обороту підприємства, інші проекти можна вважати побічними. Отже, і конкурентну ситуацію варто розглядати в смт. Макарів.

Гостре суперництво спостерігається з боку таких організацій, як ООО «Будленд», ТОВ ПВК «Будівельник», Компанія «ППФ», ФОП «Хохлюк В.В.», ПП «Довіра», ТОВ «Індустріальна компанія Фесгус».

Підходячи безпосередньо, до аналізу і порівняння підприємств, ми впираємося в проблему дефіциту даних для оцінки. Будівельний ринок дуже непрозорий, причому на всіх рівнях. Компанії починають відкриватися тільки, коли потрібне фінансування з боку, і якщо єдиний спосіб отримати його, залучити з ринку.

На сьогоднішній день, підприємства будівельної галузі смт. Макарів є збитковими [30], підприємство ПрАТ «ПМК-23» також приносило збитки у період 2011-2012 рр., що спричинено великою конкуренцією на міському ринку, який є не великим за обсягами, кризовим станом в економіці, що спричинило не велику можливість споживачів користуватися послугами таких підприємств, адже, основними споживачами ПрАТ «ПМК-23» є просте населення, так як смт. Макарів не є індустріальним чи підприємницьким містом.

Незважаючи на дану тенденцію, яка спостерігається на будівельному ринку смт. Макарів, регіональний ринок будівництва є більш рентабельним та прибутковим. Отже, розглянемо яке місце посідає ПрАТ «ПМК-23» на ринку будівництва Києва та області.

У Київській областi існує тенденція до зростання кiлькостi суб’єктiв господарювання, якi займаються будiвельною дiяльнiстю: за останнiх п’ять рокiв їх кiлькiсть зросла на 51,2%. Протягом 2012 року в областi створено 143 нових пiдприємства, основним видом економiчної дiяльностi яких задекларовано будiвельну дiяльнiсть.

Щорiчно зростає кiлькiсть малих пiдприємств, до яких відноситься й ПрАТ «ПМК-23». Зокрема, за 2007-2012 роки їх кiлькiсть зросла на 37,4%. Про пiдвищення дiлової активностi будiвельних пiдприємств свiдчить зростання кiлькостi реалiзованих об’єктiв у 2012 роцi в порiвняннi з 2011 р. на 49,2%.

Переважна частка обсягiв будiвництва (90,0%) припадає на пiдприємства, що займаються будiвництвом будiвель та споруд. Обсяги робiт таких пiдприємств проти вiдповiдного перiоду попереднього року збiльшились на 5,3%.

За характером будiвництва обсяги робiт розподiлилися таким чином: роботи з нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного переозброєння становили 70,0% вiд загального обсягу робiт, iз капiтального та поточного ремонтiв - 25,8% та 4,2% вiдповiдно. Збiльшення обсягiв будiвельно-монтажних робiт спостерiгається у мiсті Києві та більшості районів областi. У мiстi Києві, де виконано 83,7% загальнообласного обсягу робiт, приросту досягнуто за рахунок будівництва торговельних комплексiв, житлових будинкiв, автозаправок i ремонту дорiг.

Фірми, що функціонують на ринку житлового будівництва Київського регіону, можна поділити на три групи: генеральні підрядники; спеціалізовані підрядні організації; підрядні організації вузької спеціалізації. Генеральні підрядники беруть на себе виконання повного комплексу загальнобудівельних робіт: будівельно-монтажних і спеціальних (власними силами із залученням підрядних і субпідрядних будівельних і монтажних організацій). Спеціалізовані підрядні організації обмежують свою діяльність лише визначеною номенклатурою робіт. Виконуючи роботи однієї спеціалізації, залежно від можливостей залучення головних або спеціалізованих підрядних будівельних організацій, вони або виступають самостійними підрядниками, або діють як субпідрядники інших будівельних підприємств. Підрядні організації вузької спеціалізації виконують, зазвичай, певний вид робіт, куди входять монтажно-складальні, будівництво певних видів споруд, встановлення ліфтів, систем опалення, забезпечення електропроводкою та інші подібні роботи. Вони виступають як субпідрядники або у ролі спеціалізованих підрядників. Малі будівельні фірми переважно виконують роботи будь-якого типу, що належать до одного виду спеціалізації. Вони діють як спеціалізовані підрядники або субпідрядники, а також виконують роботи на замовлення, реконструкція, опорядження інтер’єрів тощо.

ПрАТ «ПМК-23» відноситься до спеціалізованих підрядних організацій, оскільки обмежує свою діяльність лише визначеною номенклатурою робіт. Межі будівельного ринку Києва й області досить розмиті, він виглядає неоднорідним як за кількістю функціонуючих на ньому суб’єктів, так і за асортиментно-номенклатурними позиціями робіт як основного виду діяльності фірм, а також його співвідношеннями з неосновними видами діяльності, прибуток від яких є порівнюваним із прибутком від основної діяльності. Основними постачальниками будiвельних матерiалiв для підприємства є: ТОВ «МК-партнер», ТОВ «Фiрма «Вена», ТОВ «ТЦ «Практика», ПП «Консоль». Серед даних постачальників ПрАТ «ПМК-23» найбільше будівельних матеріалів постачає ТОВ «Фірма «Вена». Фірма діє на ринку Києва та Київської області, а також у деяких інших регіонах. Ринок є дуже динамічним та одним з найбільш конкурентних. Існують потужні конкуренти, що виконують аналогічні роботи. Кількість будівельних фірм останніми роками постійно зростає, а також обсяги будівництва. Серед основних конкурентів підприємства є:

‒ серед будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель ‒ ПАТ «Київпроект» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), ПрАТ «ІНАП і К» (м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20б), Колективне підприємство «Білоцерківський домобудівельний комбінат» (Сквирське шосе, 194, м. Біла Церква, Київська обл.), ПАТ «Шляхово-будівельне управління №41» (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 32), ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (м. Київ, вул. Суворова, 4/6);

‒ серед виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів ‒ ТОВ «ЗБ Постач Комплекс» (м. Київ, пров. Червонозаводський, 2/13, оф. 1), ТОВ «ТКС Бетон» (м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28), ПАТ «Комбінат будіндустрії» (м. Київ, вул. Віскозна, 3), ТОВ «Буд-Бетон» (м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» (м. Київ, вул. Будіндустрії, 5). На рис. 1.3-1.5 представлена частка ПрАТ «ПМК-23» на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів за 2011-2013 рр.

Рис. 1.3. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2011 році

Рис. 1.4. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2012 році

Рис. 1.5. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2013 році

 

Як показують дані рис. 1.3‒1.5, частка досліджуваного підприємства на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних сумішей є не великою (3% у 2011‒2012 рр. та 4% у 2013 р.). Дана тенденція свідчить про невелике збільшення репутації підприємства на регіональному ринку виробництва бетонних виробів.

На рис. 1.6 представлена місце ПрАТ «ПМК-23» серед підприємств будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель у 2011‒2013 рр.

З рис. 1.6 бачимо, що частка ринку досліджуваного підприємства серед інших підприємств є зовсім маленькою, що спричинено обсягами підприємства, наданими послугами та іміджем на ринку. Протягом досліджуваного періоду вона була незмінною.

Рис. 1.6. Частка підприємств на ринку будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель м. Києва у 2011‒2013 році

 

Отже, як показує проведений аналіз, досліджуване підприємство функціонує на районному та регіональному ринках, на яких діє безліч конкурентів. На районному ринку підприємство працює не рівні з іншими конкурентами, адже там основним споживачем є звичайне населення, яке менш потребує послуг ПрАТ «ПМК-23». Також, на низькій активності підприємства на ринку позначається кризовий стан економіки, що зменшує купівельну можливість населення. Також, важливою загрозою є існування багатьох подібних компаній. На регіональному ринку ПрАТ «ПМК-23» займає незначні конкурентні позиції, адже воно є малим за розмірами відносно конкурентів, які займають великі частки на ринку. Також, підприємство має постійних постачальників, а ринки збуту зосереджені в основному в межах області. Загалом можна сказати, що ринок підприємства зростає, але, діяльність ПрАТ «ПМК-23» залишається низькою, що спричинено вище вказаними недоліками та особливостями. Будівельний ринок розвивається, але, на ньому існує велика кількість конкурентів, що впливає на діяльність підприємства. Також, недоліком для підприємства є перевищення витрат над доходами, що не дозволяє підприємству залучати нові інвестиції для розширення своєї діяльності та вихід на нові ринки збуту, активізацію діяльності на вже існуючих ринках.

1.3 Управління збутовою діяльністю ПрАТ «Пересувна механізована колона-23» та її існуючі недоліки

Для того, щоб формувати збутову діяльність, на підприємстві повинно бути налагоджене управління товарним асортиментом. У ПрАТ «ПМК-23» управлінням асортименту займається планово-економічний відділ, який займається не тільки економічною стороною товарного асортименту, а й маркетинговою стороною, що не є позитивним, адже при даній організаційній структурі відбувається велике навантаження на відділи, які поєднують безліч функцій, що перешкоджають основній роботі.

Спеціалісти даного відділу іноді проводять дослідження з метою вивчення та прогнозування потреб покупців у товарах, які випускаються на даному підприємстві. Такі прогнозні дані є корисними при плануванні обсягу випуску продукції, пошуку споживачів та контрагентів. Після цього планово-економічний відділ розраховує та аналізує фінансові показники ефективності запропонованого асортименту, а також розробляє свої висновки щодо змін. Це є позитивним для підприємства, але здійснення даних робіт має велику періодичність.

Структура планово-економічного відділу ПрАТ «ПМК-23» представлена на рис. 1.7:

Рис. 1.7. Структура планово-економічного відділу

 

Отже, керівництво відділом здійснює начальник планово-економічного відділу, якому підпорядковується спеціаліст з планування. Тобто в даному розділі працюють дві особи, які поєднують функції з маркетингу, економіки та збуту продукції. Даний розподіл спричинений маленькими розмірами підприємства.

Як бачимо, незважаючи на те, що у ПрАТ «ПМК-23» є працівники, які займаються управлінням товарним асортиментом та збутовою діяльністю, великим недоліком є велике навантаження на даних працівників, які, у зв’язку з маленькими розмірами підприємства, делегують безліч повноважень.

У даному контексті доцільним є створення спеціальної служби або залучення спеціального працівника по вивченню та прогнозуванню попиту на будівельні роботи, по контролю за діяльністю виконавців, по аналізу та вивченню ефективності тих чи інших форм і методів реалізації, по впровадженню стандартизації, по інформуванню покупців про нові види послуг тощо.

Важливим інструментом економічного оцінювання збутової діяльності є аналіз формування коштів на кожному етапі, пов’язаному із збутом продукції. Протягом аналізованого періоду ПрАТ «ПМК-23» в своїй фінансовій звітності не виділяло витрати на збут, а відносило їх на загальні витрати, серед яких частка приходилася на збутові витрати (у 2013 році на збутові витрати приходилося 10% всіх витрат підприємства).

В табл. 1.6 представлені дані щодо витрат підприємства на збут продукції.

Таблиця 1.6 Динаміка витрат підприємства на збут продукції

Елемент витрат

Рік

Відхилення 2013 р. до 2011 р.


2011

2012

2013

+/‒

%

Витрати на проведення рекламних заходів та дослідження ринку

26,4

28,4

20,2

-6,2

76,52

Витрати на розподіл та реалізацію продукції

40,4

38,5

35,4

-5

87,62

Витрати на утримання підрозділу, який пов’язаний зі збутом продукції

6,5

10,5

4,8

-1,7

73,85

1

2

3

4

5

6

Витрати на підготовку продукції до реалізації

19,7

24,0

29,5

9,8

149,75

Разом

95,0

101,4

89,9

-5,1

94,63


Отже, як показують дані табл. 1.6, протягом 2011-2012 рр. сума витрат підприємства на збут продукції дещо збільшилась, але, вже в звітному році вона зменшилась порівняно з попередніми роками. Протягом аналізованого періоду вона зменшилась на 5,1 тис. грн. або на 5,37%. Зменшення спостерігається серед витрат на проведення рекламних заходів та дослідження ринку, витрат на розподіл та реалізацію продукції, витрат на утримання підрозділу, який пов’язаний зі збутом продукції відповідно на 6,2 тис. грн., 5 тис. грн., 1,7 тис. грн. Витрати на підготовку продукції до реалізації зросли на 9,8 тис. грн.

Найменша кількість витрат спрямовується на утримання підрозділу підприємства, який пов’язаний зі збутом продукції, а саме на планово-економічний відділ. Найбільша кількість спрямовується на розподіл та реалізацію продукції. Важливою статтею витрат є витрати на проведення рекламних заходів та дослідження ринку. Як бачимо з таблиці, кількість даних витрат у ПрАТ «ПМК-23» є низькою, що негативно позначається на збуті продукції та товарному асортименті.

В результаті аналізу діяльності ПрАТ «ПМК-23» ми можемо виявити два принципово різних види товарного асортименту, що виробляються і реалізовуються досліджуваним підприємством: будівельні матеріали та будівництво будівель.

Розглянемо, як здійснюється збут будівельних матеріалів в досліджуваному підприємстві.

Збутова політика підприємства передбачає виконання наступних послідовних дій:

. Виявлення потреби цільового ринку і розрахунок його ємності. Перший крок працівників, відповідальних за збут ‒ отримання інформації про ринок. Це допомагає ясно побачити очевидні переваги та слабкі сторони підприємства; вибрати ефективну стратегію збуту продукції; знизити ризик при зближенні із споживачем і збільшити зростання довіри до підприємства, що в кінцевому рахунку призводить до довгострокового успіху підприємства і його стійкого авторитету в діловому світі.

Аналіз, проведений фахівцями, виявив пропорційну залежність між рівнем доходів населення і забезпеченістю житлом. Зі зростанням доходів населення підвищується забезпеченість житлом, а наслідком цього є збільшення числа продажів будівельної продукції.

В результаті аналізу було визначено, що частка ринку будівельної продукції даного підприємства є дуже маленькою, що спричинено маленькими розмірами підприємства та обсягами господарської діяльності. Підприємство має безліч сильних конкурентів.

Даний етап на підприємстві здійснюється рідко, що спричинено відсутністю маркетолога на підприємстві. За необхідності він може виконуватися працівниками планово-економічного відділу за допомогою використання мережі Інтернет, в якій підприємство здійснює пошук необхідної інформації, а також друкованих видань, де акумулюються всі оголошення про надання та придбання подібних послуг та товарів.

. Визначення ефективних каналів розподілу.

Існує прямий і непрямий канали розподілу. У ПрАТ «ПМК-23» використовується прямий канал розподілу, мета якого, встановити контакт з кінцевим споживачем. При цьому забезпечується найкоротший шлях досягнення контакту з клієнтом для отримання замовлень, встановлюються і розвиваються стабільні зв’язки. Ця форма продажу забезпечує вигоду для обох суб’єктів, як для виробника, так і для споживача. Це пов’язано зі значним скороченням витрат на реалізацію товару, підвищенням ефективності контролю обсягів продажів, що є оперативною, зручною формою контакту, значну економію часу при покупці товару, що дозволяє адаптуватися до змін кон’юнктури ринку. При реалізації будівельних матеріалів у ПрАТ «ПМК-23» використовуються наступні форми маркетингу прямих продажів:

‒ формування банку даних про покупців ‒ складаються списки покупців цільових груп. На досліджуваному підприємстві існує база даних про клієнтів, на підставі яких для постійних покупців встановлюються знижки;

‒ електронні магазини ‒ в системі Інтернет ‒ містять каталоги пропонованих товарів, відомості про можливості зв’язку з підприємством і умови оплати товару;

‒ електронні дошки оголошень ‒ спеціалізовані мережеві служби за тематикою і групами користувачів;

‒ електронна пошта ‒ спілкування клієнтів в режимі реального часу.

. Формування ефективної системи збуту. ПрАТ «ПМК-23» здійснює збут будівельних матеріалів без посередників, його основна мета: якісна продукція за розумною ціною. На складах досліджуваного підприємства немає надлишків товару, тому всю продукцію, необхідну клієнтові на підприємстві виготовляють на замовлення протягом 10 днів. Вся робота зі споживачами з поставки товарів здійснюється лише після того, як ті повністю оплатять вартість замовлення. Якщо клієнтові необхідно придбати продукцію даного підприємства, то він дзвонить до приймальні підприємства і домовляється про придбання. Він може цікавитися його продукцією або ж виготовленням необхідних виробів на замовлення. У відповідь на дзвінок надається інформація про наявність товару і ціну на нього. Якщо необхідні клієнтові вироби в потрібній кількості є на складах, то клієнт приїжджає на підприємство і йде в офіс. Там укладають договір на поставку продукції і пишуть заявку на відпустку з зазначенням номенклатури, кількості виробів. Заявка візується директором підприємства. Якщо ж необхідного товару в потрібній кількості на складі немає, то працівники планово-економічного відділу оформляють замовлення на виготовлення потрібної кількості залізобетонних виробів. Після цього клієнт оплачує готівкою директору підприємства. Після оплати в касі покупець пред’являє чек на підприємстві і йому видають рахунок, корінець прибуткового касового ордера, касовий чек. Потім він йде у виробничий відділ, де йому на підставі корінця прибуткового касового ордера, касового чеку, доручення виписують розпорядження на відпуск продукції. Отримавши цей документ, покупець візує його у директора. Після цього клієнт заходить до начальника виробничого відділу, віддає документи на відпуск продукції. Начальник виробничого відділу виписує талон на навантаження, товарно-транспортні накладні у трьох примірниках і пропуск в одному екземплярі. На другий день він приїжджає і йде у виробничий відділ за рахунком-фактурою, там йому виписують виконавчу рахунок-фактуру на підставі підписаної транспортної накладної. Така схема збуту діє, якщо покупцем є юридична особа, а метод оплати - готівковий розрахунок.

Якщо ж організація оплачує товар за безготівковим розрахунком, то після дзвінка в офіс підприємства покупець повинен відправити факсом заявку із зазначенням необхідної продукції її кількістю, реквізити та контактні дані організації. Після цього, на підставі заявки планово-економічний відділ готує рахунок на оплату і відправляє його покупцеві. Отримавши рахунок і оплативши його в банку, покупець приїжджає на завод і йде у виробничий відділ. Там йому виписують розпорядження на відпуск продукції. Потім з цим документом клієнт йде у планово-економічний відділ, перевіряє оплату по комп’ютеру і візує розпорядження на відпустку. Далі процедура повторюється.

Якщо покупцем є фізична особа, можливий тільки один метод оплати -готівковий розрахунок. У такому випадку схема збуту будівельної продукції підприємства виглядає наступним чином: покупець дзвонить в офіс з приводу придбання продукції. Там клієнту дають інформацію по наявності товару на складі і ціною на неї. Якщо покупця влаштовує ціна і необхідний товар є на складі, то він приїжджає і йде у виробничий відділ, де виписують заявку на відпустку з зазначенням номенклатури, кількості виробів. Заявка візується директором і здійснює оплату. Потім видають покупцеві рахунок, корінець прибуткового касового ордера, касовий чек. Далі покупець заходить до начальника виробничого відділу, віддає документи на відпуск продукції. На складі готової продукції йому виписують талон на навантаження, товарно-транспортні накладні у трьох примірниках і пропуск в одному екземплярі. Далі процедура повторюється.

У ПрАТ «ПМК-23» до кожного клієнта індивідуальний підхід. За бажанням замовника покупцеві надається можливість відстрочки платежу за продукцію; також можлива й виплата деякої суми відразу, а інша частина виплачується після отримання товару. ПрАТ «ПМК-23» співпрацює з найбільшими банками нашого міста, тому для покупців можлива покупка товару в кредит під розумні відсотки. Працівники планово-економічного відділу ведуть журнал «Постійного клієнта», до якого вносяться дані про фірму-замовника; опис продукції, яку коли-небудь купував клієнт; розглядається система знижок та інших пільг. Незважаючи на те, хто є покупцем продукції та який метод оплати вибрано, спільна робота потенційного клієнта та планово-економічного відділу починається з укладення договору на поставку продукції.

Таким чином, система прямого збуту будівельних матеріалів ПрАТ «ПМК-23» здійснюється за різними схемами залежно від того, хто є покупцем продукції і який спосіб оплати вибраний.

Для успішного просування товару по каналах розподілу у ПрАТ «ПМК-23» застосовують метод «протягування». У цьому випадку акцент робиться на кінцевих споживачів без посередників, тобто використовується реклама.

ПрАТ «ПМК-23» реалізує товари безпосередньо клієнтам, застосовуючи специфічні способи та методи торгівлі. Обслуговування населення і юридичних осіб проводиться в офісі компанії, який знаходиться за адресою виробництва. Також, з підприємством можливо зв’язатися через Інтернет. Підприємство не має свого офіційного сайту, але воно знаходиться на всеукраїнському торгівельному центрі в Інтернеті (рrom.ua). Портал дозволяє покупцям обирати з величезної кількості пропозицій, а компаніям створити власний сайт та розмістити інформацію про свої товари й послуги.

Також, окрім розміщення на всеукраїнському торгівельному центрі в Інтернеті, ПрАТ «ПМК-23» намагається приділяти увагу рекламі, але, на сьогоднішній день, рекламна діяльність знаходиться на низькому рівні. Підприємство рекламує свою продукцію через Інтернет та через друковані видання («Макарівські вісті», «Рідне місто», «Гарячі пропозиції»).

Проаналізувавши збутову політику будівельних матеріалів ПрАТ «ПМК-23» було виявлено ряд її переваг і недоліків, які представлені в таблиці 1.7:

 

Таблиця 1.7 Переваги і недоліки збутової політики ПрАТ «ПМК-23»

Переваги

Недоліки

Відсутність посередників і, як наслідок, низькі ціни на товар.

Замовник витрачає багато часу на замовлення та придбання виробів.

Робота за індивідуальним замовленням.

Мала кількість рекламних статей про будівельну продукцію ПрАТ «ПМК-23» в періодичних виданнях, недостатній бюджет на рекламу.

Декілька схем реалізації товару.

Недосконала система управління товарним асортиментом та збутовою діяльністю, що зумовлене розмірами та обсягами діяльності підприємства.

Деяке збільшення виготовленої продукції та послуг.

Велика кількість конкурентів, маленька частка ринку.

Постійні постачальники.

Низькі витрати на рекламу та управління збутовою діяльністю.

Проведений аналіз показав, що недоліками збутової системи підприємства є:

. Відсутність спеціалізованого відділу, який би займався питаннями збуту продукції.

. Низька маркетингова діяльність, що спричинено відсутність спеціалісту з маркетингу.

. Низька рекламна активність.

Дані недоліки прямо впливають на економічні результати господарської діяльності. Так, наприклад, низька рекламна активність впливає на обсяг збуту продукції. Так, при низькій рекламній активності клієнти не обізнані із товаром, тому попит на нього є меншим за можливий, коли підприємство приділяє увагу рекламній діяльності. Далі, обсяги збуту впливають на виручку від реалізації. Чим більше обсяг збуту продукції, тим більша виручка та чистий дохід, який залишається у підприємства за мінусом всіх витрат.

Реклама впливає на прибуток компанії, так як вона вносить вклад в ключовий фактор рентабельності - відносну споживчу цінність. Головний фактор відносної споживчої цінності товару - сприйняття її якості - безпосередньо відноситься до реклами. Таким чином, успішною можна назвати таку рекламу, яка формує імідж продукції або послуги і репутацію компанії - компоненти, з яких складається сприйняття якості продукції.

Витрати на успішну рекламу міцно пов’язані з ринковою часткою: ті компанії, які інвестують в рекламу для збільшення частки рекламного впливу і своєї частки на ринку, перемагають конкурентів.

Отже, бачимо, що рекламна діяльність має прямий вплив на отриманий прибуток. Чим більше уваги приділяється рекламі та її змісту, тим більше прибутку має можливість отримати підприємство.

Така ж тенденція впливу на економічні результати спостерігається й серед інших проблем. Низькі витрати на збут слугують низьким обсягам збуту, що також веде до зменшення виручки від реалізації та чистого прибутку.

Проаналізувавши систему збуту будівельних матеріалів ПрАТ «ПМК-23» слід зазначити, що вона знаходиться на низькому рівні, тому необхідна розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення збутової політики досліджуваного підприємства. Такий рівень збутової діяльності зумовлений вище вказаними недоліками. В кінцевому випадку, недоліки в збутовій діяльності негативно виплинуть на результати діяльності підприємства: зменшиться кількість клієнтів, підприємство недоотримає прибутки.

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

2.1 Альтернативні пропозиції щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю


Таким чином, недоліки перелічені в попередньому розділі негативно впливають на збутову діяльність ПрАТ «ПМК-23» та потребують негайного усунення з боку керівництва підприємством. Розглянемо пропозиції щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю більш детально.

Проект № 1

Так як підприємство є маленьким за розмірами, на ньому відсутній спеціалізований відділ, який би займався питаннями збуту продукції, а також маркетингового відділу, діяльність якої є основою здійснення збуту. На сьогоднішній день, функції зі збуту покладені на планово-економічний відділ, який займається не тільки економічною стороною товарного асортименту, а й маркетинговою стороною, що є негативним моментом, адже при даній організаційній структурі управління відбувається навантаження на відділи, які поєднують безліч функцій, що перешкоджають здійсненню основної роботи. Для покращення збутової діяльності на підприємстві необхідно активізувати маркетингову діяльність, яка, на сьогоднішній день, здійснюється досить слабко. Для цього, на підприємстві пропонується залучити маркетолога, який займався б моніторингом будівельного ринку, пошуком клієнтів та аналізом основних конкурентів та їх переваг.

ПрАТ «ПМК-23» для залучення маркетолога пропонується звернутися до кадрового агентства, так як на підприємстві відсутній відділ кадрів, а покладати дане завдання на інші відділи підприємства створить посилення навантаження на них. Підприємство може звернутися до кадрового агентства «Фортуна» в місті Києві. Витрати на даний захід будуть дещо дорожчими, ніж здійснюючи пошук власними силами, але, ефективнішими.

Вимогами до кандидатів є:

‒ вища освіта у сфері маркетингу;

‒ досвід роботи на посаді маркетолога від 2 років;

‒ вміння аналізувати великі об’єми інформації, організаторські здібності, грамотність, комунікабельність, ініціативність, здатність генерувати ідеї, спрямованість на результат;

‒ вміння та здатність знаходити потрібну інформацію;

‒ володіння ПК (MS Word, Excel) на рівні впевненого користувача.

Функціональними обов’язками маркетолога є:

‒ активна участь у розробцi маркетингової стратегiї компанії, проведення маркетингових досліджень;

‒ дослідження ринку аудиторських та консалтингових послуг;

‒ дослідження конкурентного середовища;

‒ розробка комерційних пропозицій;

‒ просування товару та послуг та залучення клієнтів;

‒ ведення клієнтської бази;

‒ прогнозування (планування) i аналіз продажів.

В результаті гострої конкуренції робота за «клієнта» зростає і ця конкуренція вимагає від маркетологів високих професійних компетентностей як в діловому спілкуванні із клієнтами так і пропозиції будівельного ринку, а відсутність на ринку фахівців із високим професійним рівнем знань в широкій сфері діяльності не забезпечить для підприємства, а в кінцевому наслідку для держави, залучення та надходження бажаної кількості коштів.

Маркетолог для ПрАТ «ПМК-23» повинен бути організатором і новатором, володіти економічними, організаційними і творчими здібностями, повинен уміти добре орієнтуватися у складному мінливому ринковому середовищі. Сформулювати ці якості може лише людина, що підготовлена до підприємницької діяльності. А маркетологу мають бути притаманні високі морально-психологічні якості - чесність, справедливість, об’єктивність, розсудливість, мужність, почуття обов’язку і відповідальності, інтелігентність, тактовність.

За допомогою маркетолога, ПрАТ «ПМК-23» зможе налагодити збутову діяльність, тому що вона починається саме з моніторингу ринку, а це є завданнями в діяльності маркетолога. У практичній діяльності спеціалісти-маркетологи здійснюють прогнозування збуту за такими показниками: загальний обсяг, насичення ринку (верхня межа), ціни, збут кожного виду продукції, збут за географічним принципом, ціни конкурентів, рівень запасів. Залучивши даного працівника, підприємство зможе ефективно займатися маркетинговою діяльністю та втілювати її результати через організацію збуту. Таким чином, маркетингові дослідження призведуть до ефектного здійснення збутової діяльності.

Наступним недоліком в збутовій діяльності ПрАТ «ПМК-23» є не великі витрати на збут продукції, що впливає на низьку рекламну активність, що виявляється в малій кількості рекламних статей про будівельну продукцію підприємства в періодичних виданнях, недостатній бюджет на рекламу. Реклама є важливим інструментом здійснення збутової діяльності.

Для того, щоб усунути дані недоліки, на підприємстві необхідно покращити рекламну діяльність. Для цього необхідно залучати додаткові кошти. Так як підприємство декілька років поспіль було збитковим, джерелами залучення коштів можуть слугувати кредити банків, адже підприємство не є привабливим для інвесторів. Так, підприємство може скористатися кредитною програмою ПриватБанку для розвитку власного бізнесу. Так, згідно неї, ПрАТ «ПМК-23» зможе залучити до підприємства до 500000 грн. за такими умовами:

‒ пільговий період користування кредитом до 35 днів (за цей період не нараховуються відсотки за користування кредитом);

‒ відсоток після вільгого періоду ‒ 24% річних.

Залучивши дані кошти, ПрАТ «ПМК-23» зможе вкласти їх в залучення маркетолога, покращення рекламної діяльності, а також вирішити ще ряд проблем, а саме оновити основні засоби підприємства, оскільки вони є дуже зношеними (73% у 2012 році). Оновивши основні засоби, підприємство зможе працювати продуктивніше та виходити на нові ринки збуту.

Для покращення рекламної діяльності необхідно розширити засоби розповсюдження реклами, а саме: реклама на телебаченні, радіо, зовнішня реклама, сувенірна реклама.

Правильний вибір найбільш ефективних засобів передачі реклами у значній мірі визначає успіх всієї рекламної кампанії. Від вірного вирішення даної проблеми залежить, якої кількості потенційних споживачів досягне сигнал, наскільки сильною буде дія на них, яка сума буде витрачена на рекламу і наскільки ефективними будуть ці затрати.

Для конкретизації медіа-каналів необхідно назвати медіа-носії, на яких буде подаватися реклама ПрАТ «ПМК-23». Отже, ними є:

. Зовнішня реклама:

‒ розміщення рекламного звернення на щитах у м. Київ;

‒ оформлення транспорту.

. Реклама по телебаченню на місцевому каналі ‒ ТРК «Авіс».

. Реклама по радіо: міські, обласні радіостанції, а саме: Радіо 24, Авторадіо-Україна.

. Сувенірна реклама. Наприклад: блокноти, ручки, чашки, календарі, ключниці з логотипом компанії та інше.

Удосконалення організації праці проводиться з метою підвищення ефективності і продуктивності праці. Одним із заходів по вдосконаленню праці спеціалістів є автоматизація робочих місць, що призводить до зменшення працемісткості виконання робіт, економії робочого часу і зменшенню його непродуктивних втрат.

Проект № 2

Фінансування оновлення основних засобів є важливою ланкою процесу управління (табл.1.1, дод. Г), і воно зводиться до двох варіантів. Перший з них ґрунтується на тому, що весь обсяг оновлення цих активів фінансується на змішаному фінансуванні оновлення основних засобів за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу. Третій варіант передбачає оновлення їх винятково за рахунок фінансового кредиту (наприклад, за рахунок фінансового лізингу).

Вибір відповідного варіанта фінансування оновлення основних засобів по підприємству в цілому здійснюється з врахуванням таких основних факторів:

‒ достатності власних фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку підприємства у майбутньому періоді;

‒ вартості довгострокового фінансового кредиту порівняно з рівнем прибутку, що генерується тими основними засобами, які оновлюються;

‒ досягнутого співвідношення використання власного й позикового капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;

‒ доступності довгострокового фінансового кредиту для підприємства.

На сьогоднішній день, для ПрАТ «ПМК-23» найефективнішим варіантом буде оренда обладнання, так як сьогоднішній фінансовий стан дещо ускладнює повне придбання основних засобів. Тим паче, оренда основних засобів має ряд переваг, а саме:

) збільшення ринкової вартості підприємства за рахунок одержання додаткового прибутку без придбання основних засобів у власність;

) збільшення обсягу й диверсифікація господарської діяльності підприємства без істотного розширення обсягу фінансування його необоротних активів;

) істотна економія фінансових ресурсів на початковому етапі використання орендованих основних засобів;

) зниження ризику втрати фінансової стійкості, оскільки оперативний лізинг (оренда) не веде до зростання фінансових зобов’язань (пасивів), а являє собою так зване позабалансове фінансування основних засобів;

) зниження потреби в активах підприємства у розрахунку на одиницю виробленої (реалізованої) продукції, оскільки орендовані види основних засобів перебувають на балансі орендодавця; в умовах оподатковування майна це дозволяє зменшити розмір податкових платежів;

) зниження бази оподаткування прибутку підприємства; відповідно до діючого законодавства орендна плата включається до складу собівартості продукції (витрат), що знижує обсяг балансового прибутку підприємства, в умовах високого рівня оподаткування прибутку це дозволяє одержати істотний ефект;

) більш проста процедура одержання й оформлення порівняно з одержанням і оформленням довгострокового кредиту.

Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція спонукує підприємства здійснювати прискорене списання основних виробничих засобів з метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладання коштів у придбання більш прогресивного устаткування, впровадження нових технологій та іншого поліпшення основних виробничих засобів. А як відомо, в основні конкурентоспроможності підприємства лежить ефективна організація збуту. Для залучення необхідного орендованого обладнання, підприємство зможе використовувати міжнародний центр Інтернет-торгівлі (www.ua.all.biz), де свої послуги пропонують найкращі компанії.

Однією з загроз для ПрАТ «ПрАТ-23» є велика кількість конкурентів на будівельному ринку. Для того, щоб покращити конкурентоспроможність, ПрАТ «ПМК-23» необхідно здійснити:

‒ забезпечення пріоритетності продукції;

‒ зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою обліку вимог споживача та його конкретних запитів;

‒ виявлення переваг товару порівняно із замінниками;

‒ виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти;

‒ вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів;

‒ виявлення й використання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності продукції;

‒ нові пріоритетні сфери використання продукції;

‒ диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних товарів;

‒ вплив безпосередньо на споживача, шляхом штучного обмеження надходження на ринок нових товарів, проведення реклами, надання грошового або товарного кредиту.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів: подати на ринок новий вид продукції; знизити ціни на продукцію або послуги; через рекламу представити привабливіший вид товару; продавати товар через більшу кількість торгових представників і т. ін.

Одним із найефективніших чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства являється впровадження інновацій.

Вище наведені рекомендації при умові комплексного впровадження приведуть до покращення збутової діяльності ПрАТ «ПМК-23», що вплине на покращення фінансової діяльності підприємства та створення інвестиційної привабливості підприємства.

 

2.2 Економічне обґрунтування запропонованих заходів


Для того, щоб оцінити економічну ефективність наведених проектів, в першу чергу необхідно визначити потребу у витратах на реалізацію заходів. Ці розрахунки включають оцінку вартості кожного проекту. Приблизна вартість заходів визначалася за допомогою моніторингу оголошень в різних джерелах (Інтернет, друковані видання та інше).

Як зазначалось в попередньому пункті, для покращення збутової діяльності підприємства, необхідно залучити до роботи маркетолога, а також оновити основні засоби. Дані заходи є важливими, тому розглянемо кожен з них окремо та оцінимо їх економічну ефективність.

Проект №1

Важливим заходом, є залучення на підприємство маркетолога, який буде проводити дослідження, які є необхідними для оцінки і аналізу збутової діяльності підприємства та збільшення витрат на проведення маркетингових заходів, необхідних для покращення збутової діяльності, а саме придбання комп’ютеру та підключення до мережі Інтернет, за допомогою якої можливо здійснювати огляд зовнішнього середовища та пошук покупців. Для реалізації даних заходів ПрАТ «ПМК-23» необхідна певна кількість коштів, яку можемо залучити за рахунок отриманого прибутку.

Впровадження вище аналізуємих заходів з комплексного впровадження маркетинговоъ служби на ПрАТ «ПМК-23» дозволяє значно підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності фірми і конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Ефективність створення управління маркетингу у складі групи з сервісного обслуговування у розмірі двох чоловік дозволить при ефективній роботі підвищити реалізацію продукції та послуг , довіру споживачів, а з цим і обсяги реалізації товарного асортименту ПрАТ «ПМК-23».

Обсяг виробництва до проведення заходу складав 15363700 грн., передбачається приріст виробництва мінімум на 0,5 %, тоді обсяг виробництва продукції складатиме:

V1 = 15363700 *  = 15440518,5 грн.

Якщо собівартість продукції становить 14551000 грн., то витрати на одну грн. товарної продукції знаходяться:

С т.п. =  = 0,947 грн.

Підставляючи отримані дані у формулу:

П = (V1 - V0) + (1 - С т.п.) ,

де V1 , V0 - річний обсяг виробництва продукції до і після впровадження заходу;

С т.п. - собівартість товарної продукції.

Отримуємо прибуток від зростання виробництва:

П = (15440518,5 - 15363700) * (1 - 0,95) = 38409,25 грн.

Розраховуємо економію умовно постійних витрат (32 %) вона дорівнює:

С у.п. = 14551000 *  = 4656320 грн.

Тоді економія постійно умовних витрат складатиме:

Е с у.п. = 4656320 *  = 23281,6 грн.

Група займе площу 7,5 м2 , якщо вартість 1 м2 складає 230 грн., то вартість усього приміщення становитиме:

С т. = 7,5 * 230 = 1725 грн.

Для успішної роботи треба слідуюче оснащення:

Столи, 2 шт., вартістю 1030 грн., = 2 * 1030 = 2060 грн.;

Стільці, 4 шт., вартістю 200 грн, = 4 * 200 = 800 грн.;

Комп’ютери , 2 шт., вартістю 7500грн., = 2 * 7500 = 15000 грн.;

Принтер, 1 шт., вартістю 1600грн.;

Канцтовари на суму 2030 грн.;

Телефон-факс, 1 шт., вартістю 2020 грн.

Загальні капіталовкладення по розширенню групи технічного обслуговування та розвитку технічних центрів складають :

К = 1725 + 1060 + 800 + 15000 + 1600 + 2030 + 2020 = 23515 грн.

Загальні поточні витрати на розширення даного підрозділу складаються із витрат на заробітну плату працівникам групи, на утримання приміщення, на електроенергію, яку споживає комп’ютер, на амортизацію меблів, комп’ютерів і будівлі, де розташована група.

Якщо середньомісячна заробітна плата кожного працівника складає 5430 грн., то річні витрати на заробітну плату по групі становлять:

В з/п = 5430 * 2 * 12 = 130320 грн.

Вартість утримання, так як 1 м2 приміщення - 30 грн., а загальна площа складає 7,5 м2 , отримуємо 7,5 * 30 = 225 грн.

Впродовж всього року комп’ютер працюватиме по 8 годин 253 дні і споживатиме за годину 1 кВт електроенергії. Вартість 1 кВт/годину дорівнює 15,6 копійок, тому витрати на електроенергію складатимуть:

* 0,156 * 253 * 2 = 631,488 грн.

Амортизація розраховується за формулою:

А = Ц *  ,

де Ц - ціна обладнання,грн.;

На - норма амортизації, %.

Для меблів та комп’ютеру норма амортизації складає 10 %, а для будівлі - 1,2 %

Отримуємо результати:

амортизація шаф - 900 *  = 90 грн.;

амортизація комп’ютеру - 75000 *  = 750грн.;

амортизація столів і стільців - 380 *  = 38 грн.;

амортизація будівлі - 1725 *  = 20,7 грн..

Тоді загальні поточні витрати С з.п. дорівнюватиме:

С з.п. = 130320 + 225 +631,488 + 90 + 750 + 20,7 +23515= 155552,188 грн.

Необхідно знайти приріст прибутку внаслідок впровадження організаційно-економічного заходу (qП) за формулою:

qП = П + Е с у.п. - С з.п. ,

де П - прибуток за рахунок зростання обсягів виробництва;П = 3840900,25 + 23281600 - 2246100,188 = 24876400,06 грн.

Тоді економічна ефективність становить:

І =  * 100 % = 110,8 %

Термін окупаємості капіталовкладень складає:

Т о =  ≈ 0,09 року

В основу праці по удосконаленню організаційної структури управління покладені наступні принципи:

орієнтування діяльності усіх ланок і органів управління на досягнення мети;

чіткий розподіл функцій тих підрозділів, які відповідають за оперативні результати, і тих, які працюють на перспективу;

оптимізація праці по керівництву та плануванню;

однозначне розмеження компетенції на усіх рівнях керівництва;

повна міра відповідальності в межах наданих прав. Керівник кожного рівня повинен приймати усякі повсякденні рішення, які не перевищують його компетенції, і нести за них відповідальність;

максимум контролю при мінімальній кількості рівнів керівництва.

В умовах переходу до ринку перед менеджерами стають принципово нові завдання підвищення ефективності виробництва і рівня його технічної оснащеності; освоєння наукових методів планування в умовах конкуренції; побудова раціональних організаційних структур управління; використання досягнень науки і техніки.

Важливість уведення поняття ефективності управління як самостійної економічної категорії, визначається збільшенням значення управління в забезпеченні ефективності суспільного виробництва й особливостями внутрішнього розвитку управління.

Удосконалення організації праці інженерно-управлінських працівників здійснюється з метою підвищення ефективності та продуктивності праці. Ефективність - це здібність, що являє собою результат діяльності системи управління, яка забезпечує в керуємо му об’єкті досягнення покладеної мети при найменших витратах. Вона визначається як відношення результатів діяльності праці до витрат на управління.

Загальна ефективність раціоналізації системи управління розраховується по показниках економічного ефекту, якісного ефекту та соціального. Економічний ефект вимірюється кількісними методами та розраховується коли є можливість визначити сумарну економічну оцінку організаційних резервів підвищення ефективності та якості управління. Якісний ефект визначається коли є можливість розрахувати ефективність та якість праці управлінського апарату.

Узагальнюючим критерієм ефективності управління виробництвом є підвищення продуктивності праці на підприємстві. Таким чином, підвищення ефективності управління виробництвом є наслідком удосконалення праці апарату управління з метою досягнення системою, якою вони керують високих техніко-економічних показників.

За песимістичним сценарієм розвитку подій, експертами підприємства було визначено, що від запровадження даних заходів покращення діяльності та збільшення кількості замовників підприємства не буде, а отже збільшення доходу також не відбудеться. Отже, здійснимо розрахунки, за попередньою схемою, з урахуванням витрат на запровадження маркетингових заходів:

Е = (951900 - 951900) - 9150 = 0 - 9150 = - 9150 грн.

Отже, впровадження даного проекту за песимістичним сценарієм розвитку подій ПрАТ «ПМК-23» ефекту не матиме. Це означає, що після впровадження даних заходів, на підприємстві не збільшиться обсяг клієнтів, а відповідно не відбудеться збільшення реалізованої продукції. Відповідно, прибуток підприємства не збільшиться, а витрати збільшаться, через витрати на реалізацію проекту за песимістичним проектом

Проект №2

Існує декілька форм відновлення основних виробничих фондів, серед яких виділяється підтримка, відновлення, оновлення. Підтримка - технічне обслуговування та наладка. Відновлення означає рівноцінну заміну, поточний і капітальний ремонти та покращення, які не призводять до збільшення економічних вигід від подальшого використання основних засобів. Оновлення - це нове будівництво, розширення, технічне переозброєння, реконструкція, капітальний ремонт, який призводить до збільшення економічних вигід від подальшого використання основних засобів.

Так як метою запропонованих заходів є покращення існуючого стану та збільшення економічних вигід за рахунок нововведень, для ПрАТ «ПМК-23» необхідно використати оновлення основних засобів, а саме придбання нового обладнання, адже в 2013 році на підприємстві було зношено 76% основних засобів (дод. Г).

В ході дослідження ринку промислового обладнання та підприємств, що спеціалізуються на виробництві та реалізації будівельного обладнання, були підраховані витрати, які необхідні для оновлення. Витрати на придбання основних засобів представлені в табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2 Розрахунок витрат на реалізацію заходів

Витрати на обладнання

Одиниця вимірювання

Значення показника

1

2

3

Суміш для цементу

грн.

13490

Дозатор для заповнювачів

грн.

16654

Змішувач для лицьового бетону

грн.

21097

Змішувач для основного бетону

грн.

23412

Шнек

грн.

28906

Дозатор для заповнювачів (основний бетон)

грн.

19806

Поворотний конвеєр виходу

грн.

25175

Усього

грн.

148540


Витрати на придбання обладнання можна фінансувати:

‒ за рахунок власних коштів підприємця;

‒ за рахунок зовнішнього залучення коштів;

‒ за рахунок комбінації зазначених джерел

В умовах недостатності власних коштів підприємця доцільно розглянути можливі варіанти комбінування джерел фінансування: за оптимістичним та за песимістичним сценаріями.

В рамках песимістичного сценарію припускається, що основними джерелами фінансування є 70% власних коштів, а 30% ‒ залучених.

Бюджет оптимістичного сценарію припускає, що за рахунок кредиту можна профінансувати 100% витрат.

Для оптимістичного варіанту з абсолютною часткою кредиту обирається трирічний термін повернення коштів, а для песимістичного - дворічний.

Згідно оптимістичного варіанту залучення кредитних коштів фірма матиме відповідні кредитні зобов’язання і грошові потоки їх обслуговування (дод. Є).

ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» зіштовхнулося з такою проблемою як вибір варіанта фінансування придбання обладнання для виготовлення цистерн. Нижче наведено порівняльну характеристику двох варіантів фінансування за рахунок позикових засобів: придбання устаткування в лізинг на умовах оперативної оренди на 3 роки і з використанням кредиту.

Таблиця 2.3 Вихідні умови для порівняння ефективності оперативної оренди у порівнянні з банківським кредитом

1. Об’єкт лізингу

Обладнання виготовлення цистерн

2. Вартість об’єкту лізингу

148540 грн

3. Термін служби об’єкту лізингу

3 роки

4. Термін кредиту

36 місяців

5. Сума кредиту

70% вартості обладнання

6. Ставка по кредиту

16%


Таблиця 2.4 Аналіз фінансування за рахунок кредиту

Місяці


1

2

3

4

5

6

1. Фінансування

148540

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

-30000

0

0

0

0

0

0

3. Погашення кредиту


-1527,66

-1548,03

-1568,67

-1589,6

-1610,78

-1632,26

4. Відсотки по кредиту


-933,33

-912,96

-892,32

-871,41

-850,21

-828,74

5. Остаточна вартість

83333,33

82341,27

81349,21

80357,14

79365,8

78373,02

77380,95

6. Амортизація


992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

8. Залишок боргу

70000

68472,34

66924,31

653555,6

63766,1

62155,3

60523,03

Місяці

7

8

9

10

11

12

13

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Погашення кредиту

-1654,02

-1676,07

-1698,42

-1721,07

-1744,1

-1767,27

-1790,83

4. Відсотки по кредиту

-806,97

-784,92

-762,57

-739,93

-716,98

-693,73

-670,16

5. Остаточна вартість

76388,89

75396,83

74404,76

73412,7

72420,6

71428,57

70436,51

6. Амортизація

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

8. Залишок боргу

58869,01

57192,94

55494,52

53773,45

52029,4

50262,2

48471,34

Місяці

14

15

16

17

18

19

20

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Погашення кредиту

-1814,71

-1838,9

-1863,42

-1888,27

-1913,5

-1938,96

-1964,81

4. Відсотки по кредиту

-646,28

-622,09

-597,57

-575,72

-547,55

-522,03

-496,18

5. Остаточна вартість

69444,44

68452,38

67460,32

66468,25

65476,1

64484,13

63492,06

6. Амортизація

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

8. Залишок боргу

46656,63

44817,73

42954,31

41066,04

39152,6

37213,64

35248,83

Місяці

21

22

23

24

25

26

27

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Погашення кредиту

-1991,01

-2017,55

-2071,71

-2099,3

-2127,33

-215555,7

4. Відсотки по кредиту

-469,98

-443,44

-416,54

-389,28

-361,65

-333,66

-305,3

5. Остаточна вартість

62500

61507,94

60515,87

59523,81

58531,7

57539,68

56547,62

6. Амортизація

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

8. Залишок боргу

33257,82

31240,26

29195,81

27124,09

25024,8

22897,43

20741,73

Місяці

28

29

30

31

32

33

34

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Погашення кредиту

-2184,44

-2213,56

-2243,08

-2272,98

-2303,3

-2334

-2365,12

4. Відсотки по кредиту

-276,56

-247,43

-217,92

-188,01

-157,7

-126,99

-95,87

5. Остаточна вартість

555555,56

54563,49

53571,43

52579,37

51587,3

50595,24

49603,17

6. Амортизація

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

992,06

7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

2460,99

8. Залишок боргу

18557,3

16343,74

14100,66

11827,68

9524,39

7190,39

4825,27

Місяці

35

36


1. Фінансування

0

0


2. Авансовий платіж

0

0


3. Погашення кредиту

-2396,66

-2428,61


4. Відсотки по кредиту

-64,34

-32,38


5. Остаточна вартість

48611,11

47619,05


6. Амортизація

992,06

992,06


7. Виплати по кредиту

2460,99

2460,99


8. Залишок боргу

2428,61

0Таблиця 2.5 Аналіз фінансування на умовах оперативної оренди

Місяці


1

2

3

4

5

6

1. Фінансування

148540

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

-20050

0

0

0

0

0

0

3. Лізингові платежі


-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

Місяці

7

8

9

10

11

12

13

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Лізингові платежі

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5


Місяці

14

15

16

17

18

19

20

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Лізингові платежі

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5


Місяці

21

22

23

24

25

26

27

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Лізингові платежі

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5


Місяці

28

29

30

31

32

33

34

1. Фінансування

0

0

0

0

0

0

0

2. Авансовий платіж

0

0

0

0

0

0

0

3. Лізингові платежі

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5

-2601,5


Місяці

35

36


1. Фінансування

0

0


2. Авансовий платіж

0

0


3. Лізингові платежі

-2601,5

-2601,5


Амортизаційні відрахування у всіх місяцях складають -9752,32 грн.

Як бачимо з наведеного розрахунку використання оперативного лізингу для ПрАТ «ПМК-23» є більш ефективним засобом фінансування придбання обладнання. В нашому випадку оперативний лізинг є більш гнучким і в той же час стабільним інструментом ніж банківський кредит. Застосовуючи оперативний лізинг ПрАТ «ПМК-23» економить 53 тис. грн.

Техніка, яку випускає ПрАТ «ПМК-23» має доступну ціну на ринку, а платоспроможність споживачів не завжди настільки значна, щоб відразу заплатити всю суму за придбану техніку. Вирішення цієї проблеми, на наш погляд, може полягати в здійсненні лізингових операцій із залученням позикового капіталу банку або лізингової компанії [1,2]. Але в умовах нестабільного фінансового становища перед ПрАТ «ПМК-23» виникає проблема оцінки економічного ефекту лізингових операцій. Економічний ефект лізингових операцій оцінимо порівняно з кредитом на підставі того, що споживач може обрати для себе будь-який спосіб придбання техніки. Ураховуючи досвід роботи провідних лізингових компаній зазначаємо, що оптимальний термін дії лізингової угоди 1-2 роки, тоді лізинговий відсоток повинний бути менший за відсоток користування кредитом, лише за такої умови лізингові операції будуть економічно вигідними для споживача.

Умовою економічного ефекту лізингових операцій ПрАТ «ПМК-23» є менше значення чистої поточної вартості лізингових внесків ніж таж сама вартість внесків за використання кредиту:

Е=Кз-Лз,

де Кз - загальна сума сплачених відсотків; Лз - загальна сума лізингових внесків, грн.

Ефект підприємства виробника від здійснення лізингових операцій визначаємо як розмір виторгу від реалізації продукції за наступною формулою:

Е=Кр*Цр+Кл*Л%,

де Кр - кількість реалізованої бетонної продукції, для ПрАТ «ПМК-23» шт. Цр - ціна реалізації, грн.; Кл - кількість реалізованих товарів у лізинг.

Якщо певну частину продукції передавати у лізинг, то кошти на рахунок підприємства будуть надходити частками, прийнявши до уваги найвигідніші умови лізингових операцій для споживача розраховуємо виторг від реалізації у випадку продажу однієї частини продукції прямим шляхом, а другої у лізинг: Е=300*2301,6+80*2601,5= 898600

Таким чином, виторг від реалізації збільшиться на суму лізингових відсотків, які складають у даному випадку 208120 грн.

Фінансову оренду можна розглядати як різновид фінансового кредиту. Тобто орендодавець у цьому випадку є кредитором, а орендар - позичальником. З погляду класичної операції кредитування, такі операції обов'язково супроводжуються сплатою відсотків за користування кредитом.

Так, для того щоб проаналізувати ефективність фінансової оренди проведемо наступні розрахунки. Використаємо для цього попередній приклад, тільки у даному випадку будемо аналізувати ефективність фінансової оренди у порівнянні з банківським кредитом для ПрАТ «ПМК-23»

Таблиця 2.6 Аналіз ефективності фінансового лізингу ПрАТ «ПМК-23»

Показники

З врахуванням ПДВ


Лізинг

Кредит

1. Фінансування проекту

148540

148540

2. Використання власних коштів

-30 000

-30 000

3. Повернення запозичених коштів

-70 000

-70 000

4. Винагорода кредитора (лізингодателя)

-23 652,23

-18 595,72

5. Економія по податку на прибуток

18550,58

13705,47

6. Після податкова ліквідаційна вартість

0

0

11256,51

7818,08

Вигода лізингу складає:

18223,68


В разі застосування фінансового лізингу підприємство ПрАТ «ПМК-23» зекономить 18223,68 грн. Отже, як бачимо використання у практиці господарювання фінансового лізингу є більш ефективним засобом ніж банківський кредит.

При укладанні лізингової угоди, як правило підприємством лізингодавцем пропонуються різні варіанти лізингового фінансування. Наводимо всі варіанти, які були запропоновані ПрАТ «ПМК-23» при укладанні ним лізингової угоди. Варіанти відрізняються сумою авансового платежу і терміну договору лізингу. Авансовий платіж - сума, що оплачується лізингоотримувачем зі своїх коштів після укладання договору лізингу. Як правило лізингова компанія фінансує 70-75% від вартості необхідного устаткування, а 25-30% оплачується за рахунок авансового платежу лізингоотримувача. У першому і другому стовпцях (по вертикалі) у таблиці вказується процентна (як% від повної вартості автомобілів з ПДВ) і грошова величина авансових платежів. У таблиці 6 приводиться кілька можливих варіантів розміру авансового платежу: 25%, 26%, 27%, 28%, 29% і 30%. Але лізингова компанія зберігає за собою право остаточного визначення розміру авансового платежу в залежності від ризиків розглянутого проекту.

Таблиця 2.7 Стан розрахунків за орендовані основні засоби

Авансовий платіж

Щомісячні лізингові платежі

Термін лізингу

в% до вартості ОЗ

грн


18 місяців

24 місяця

30 місяців

36 місяців

 25%

 250000

Платіж

41870,29

33230,25

28009,91

24710,85ПДВ

8370,46

6640,65

5610,98

4940,37Платіж з ПДВ

50240,75

39087,9

33710,89

29066,22

26%

260000

Платіж

41310,46

32780,94

27720,44

24308,89ПДВ

8260,29

6505,79

5540,49

4870,78Платіж з ПДВ

49570,75

39304,73

3326,93

29026,67

27%

270000

Платіж

40750,63

32340,63

27340,98

20405,98ПДВ

8150,13

6406,93

5470

4801,19Платіж з ПДВ

48900,76

38081,56

32081,97

28087,12

28%

280000

Платіж

4019,8

31900,32

26097,51

23072,98ПДВ

803,96

6380,06

5309,5

4704,6Платіж з ПДВ

48203,76

38028,39

32037,01

28407,57

29%

290000

Платіж

39603,97

31460,01

26600,04

23400,02ПДВ

792079

6209,2

5302,01

4680Платіж з ПДВ

47056,76

37705,21

31920,05

28008,02

30%

300000

Платіж

39008,14

31010,7

26220,58

23007,06ПДВ

7810,63

6200,34

5240,52

4610,41Платіж з ПДВ

46890,77

37202,04

31047,1

27680,47


Термін у місяцях - тривалість дії договору лізингу в повних місяцях. У таблиці приводиться кілька можливих значень - 18, 24, 30 і 36 повних місяців. Кількість лізингових платежів за договором лізингу прирівнюється до зазначеної кількості місяців.

На перетинанні рядків і стовпців вказані значення щомісячних рівних лізингових платежів. Кожен платіж спочатку зазначений без ПДВ, потім приведений ПДВ, а також загальний лізинговий платіж із ПДВ.

Ґрунтуючись на інформації вищенаведених розрахунків, сформулюємо умови, при дотриманні яких споживач, без сумніву, надасть перевагу лізингу порівняно з кредитом:

менший банківський відсоток ніж по кредиту;

включення у значення відсотка по лізинговим операціям плати за технічне обслуговування техніки;

можливість придбання об’єкту лізингу по залишковій вартості у свою власність після закінчення терміну оренди.

Таким чином, впровадження лізингових операцій на ПрАТ «ПМК-23» значно збільшить додаткові конкурентні преваги продукції, а таке збільшення позитивно вплине на значення комплексного показника конкурентоспроможності складної технічної продукції, який детально розраховано в роботі [3].

При вивченні кредитної структури і джерел повернення кредиту необхідно розглядати як кредит лізинговій фірмі, так і лізинг орендарю. Основною метою такого підходу є збереження відповідності лізингу прямому кредитуванню.

Аналіз ризиків по проекту ПрАТ «ПМК-23» повинен виконуватися при тій умові, що маються на увазі і лізинговій фірмі й орендар. Наприклад, у стадії функціонування проекту фінансові й економічні ризики повинні розглядатися з погляду й орендаря і лізингової фірми, у той час як мають місце на цій же стадії технологічні й екологічні ризики, швидше за все, варто оцінювати, маючи у виді тільки орендаря.

Для перерозподілу ризиків, зв'язаних з якістю активів у лізинговому портфелі, також використовується секьюритизація. В останні роки, багато закордонних лізингових компаній шукали заміну джерел фінансування і зміни якості активів з метою зменшення ризиків лізингового портфеля; особливо через секьюритизацію активів. Незважаючи на те, що секьюритизація є дуже складним механізмом, застосування якого почалося лише недавно в країнах з розвитий лізинговою інфраструктурою, темпи росту програм секьюритизації вражають. Секьюритизація може стати особливо корисної в що розвиваються чи перехідних ринках, оскільки не вимагає наявності внутрішнього фондового ринку. Інвестиції в підприємство-власника секьюритизованого лізингового портфеля, може здійснювати також і компанія-нерезидент.

У змісті мінімізації ризиків, зв'язаних з лізинговим майном важливі взаємини лізингових компаній і постачальників, оскільки для ПрАТ «ПМК-23» лізинг є ефективним способом збуту своєї продукції.

Міжнародний досвід показує, що при підвищених комерційних ризиках постачальник і лізингодавець переглядають свої взаємини в пошуку найбільш оптимальних рішень мінімізації ризиків. Щоб не знизити обсяги своєї діяльності постачальник і лізингодавець приходять до угоди про розподіл комерційних ризиків між собою. Найбільш розповсюдженою практикою є гарантії зворотного викупу (buy-back). Лізингодавці, прагнучи одержати максимальні гарантії під свої інвестиції, часто наполягають на включенні в договір з постачальником, як істотної умови, можливість зворотного викупу майна. Лізингові компанії, що особливо забезпечують лізингоотримувачів новим, технічно прогресивним устаткуванням, несуть значні ризики по лізингових операціях.

Отже, здійснивши оцінку економічної доцільності запропонованих заходів за оптимістичним та песимістичним сценаріями, можемо зробити висновки, що і за оптимістичним, і за песимістичним сценаріями проект є доцільним до впровадження, про що вказують розраховані показники. Але, ефективнішим є проект за песимістичним сценарієм, оскільки згідно нього підприємство отримає більший прибуток, ніж за оптимістичним, що спричинено більшими витратами за кредит. Але, в умовах сьогодення, реальним для підприємства є можливість використати оптимістичний сценарій, оскільки підприємство є збитковим та не має можливості вкладати власні кошти в реалізацію проекту.

Основні потенційні ризики, які можуть виникнути в процесі здійснення проекту, поділяються за наступними категоріями:

політичні ризики;

фінансові ризики;

валютні ризики;

технологічні і виробничі ризики.

Політичні ризики. Втручання різних гілок влади в розвиток будівельного ринку перетворюють цей бізнес у досить ризиковану справу.

Фінансові ризики:

. Зміни вартості проекту через зростання цін і/або непередбачені витрати, враховуються шляхом постійного уточнення вартості проекту.

. Ризик підвищення вартості проекту внаслідок змін в національному податковому або в іншому законодавстві усувається шляхом:

створення фонду непередбачених витрат;

отримання певних пільг із реалізації проекту.

. Затримка реалізації проекту може бути викликана такими причинами:

збільшенням періоду будівництва;

недосягненням проектних потужностей або інших параметрів.

Негативний вплив першого чинника може бути усунений шляхом:

укладання контракту із реалізації проекту «під ключ»;

створення спеціалізованого СП для управління проектом;

підписання контрактів між учасниками проекту з чіткими фінансовими санкціями за порушенні графіків виконання робіт і недотримання якості;

підписання контракту між замовником і спеціалізованою незалежною фірмою для здійснення управління і моніторингу проекту.

Можливий негативний вплив іншого чинника може бути усунений шляхом проведення незалежного технічного обстеження.

. Ризик затримки повернення інвестицій може бути усунений:

страхуванням комерційних ризиків;

розробкою оптимальної схеми фінансування проекту;

передоплатою поставок і робіт, що виконуються;

застосуванням лізингу технологічного обладнання.

Валютний ризик може мати великий вплив на реалізацію проекту у зв’язку із значним розміром дефіциту державного бюджету, нестачею коштів для виплати короткострокового державного боргу і, як наслідок, можливим високим рівнем коливань обмінних курсів.

Усунення валютних ризиків проекту досягається:

ефективним банківським обслуговуванням, що забезпечує твердою валютою виплати або репатріацію отриманого прибутку;

отриманням гарантій від міжнародних фінансових організацій для хеджування фінансових/валютних ризиків.

Технологічні і виробничі ризики. Скорочення поставок сировини є одним із можливих виробничих ризиків. Він може бути усунений укладанням довгострокових договорів про постачання різноманітних матеріалів в діючих цінах, а також диверсифікацією джерел їх постачання.

Іншим типом виробничих і технологічних ризиків проекту є можливість затримки введення в експлуатацію нового об’єкту, що усувається шляхом:

календарного планування;

чіткого управління реалізацією проекту.

Істотним ризиком може виявитися відсутність кваліфікованого персоналу для роботи на підприємстві. Цей ризик може бути усунений шляхом підготовки кваліфікованих кадрів за рахунок власних сил і коштів.

Кількісний аналіз ризику проведемо за допомогою визначення показників граничного рівня та аналізу сценаріїв розвитку проекту.

Показники граничного рівня характеризують ступінь стійкості проекту стосовно можливих змін умов його реалізації. Основним показником цієї групи є точка беззбитковості - обсяг продукції, виручка від продажу якої компенсує витрати. За обсягів продажу нижче цієї точки фірма зазнає збитків, в інших випадках бізнес є беззбитковим.

Розрахунки точки беззбитковості для обох проектів (за методикою для підприємств, що реалізують декілька видів продукції) наведена в табл. 2.8. Так як підприємство реалізує не тільки готову продукцію, а й надає різноманітні виробничі послуги та транспортні, що утруднює розрахунки за кожним видом, точка беззбитковості наведена для всього підприємства, базуючись на попередніх розрахунках та виділенні витрат.

 

Таблиця 2.8 Точка беззбитковості для оптимістичного та песимістичного сценаріїв

Назва статті

Сценарій


Оптимістичний

Песимістичний

Обсяг продажу, грн.

1150000

1150000

Змінні витрати, грн.

490876

476812

Валовий прибуток, грн.

659124

673188

Рівень прибутку до обсягів продажу, %

16,7

16,7

Постійні витрати, грн.

218189

206398

Точка беззбитковості для підприємства в цілому, грн.

523097

512768


За дотримання всіх обмежень із розрахунку точки беззбитковості граничним рівнем проекту придбання обладнання є реалізація у обсязі 523097 грн. та 512768 грн. на рік за оптимістичним і песимістичним сценаріями відповідно, за якої підприємство з рівнем прибутковості до обсягів продажу 16,7% зможе компенсувати постійні витрати.

При урахуванні ризиків використовується аналіз сценаріїв, який на підставі прогнозу ймовірності настання базового, песимістичного чи оптимістичного сценаріїв оцінює можливість реалізації проекту.

В табл. 2.9 представлені характеристики сценаріїв розвитку проектів за умови виникнення представлених ризиків. Ймовірність настання ризиків оцінювалась експертами підприємства.

 

Таблиця 2.9 Характеристики сценаріїв розвитку проектів

Сценарії

Ймовірність

Чистий приведений дохід (NPV), грн.

NPV з урахуванням ймовірності, грн.

Оптимістичний проект придбання обладнання

0,320

790077,6552

252824,849664

Песимістичний проект придбання обладнання

0,415

836919,1712

347321,456048

Оптимістичний маркетинговий проект

0,115

86040

10324,8

Песимістичний маркетинговий проект

0,140

- 9150

- 1281

Разом

1


609190,1057


Отже, як бачимо, при настанні ризиків, проект № 1 за оптимістичного сценарію розвитку подій, буде вважатися ефективним, але, прибуток від його реалізації значно зменшиться. Для песимістичного сценарію проекту № 1, після настання ризиків підприємство буде нести збитки, але в меншій кількості. При настанні ризиків, проект № 2, за песимістичним та оптимістичним сценаріями, буде вважатися ефективними, але, прибуток від його реалізації зменшиться, тому для керівництва підприємства найефективнішим буде обрати проект №2 (з використанням песимістичного варіанту залучення коштів).

Загалом, як показала проведена оцінка економічної ефективності, деякі заходи з покращення збутової діяльності є доцільними до впровадження в діяльність.

 

2.3 Управління впровадженням запропонованих заходів


Отже, визначивши перелік заходів, необхідних для покращення збутової діяльності та визначивши, що вони є ефективними для підприємства, розглянемо, яким чином на підприємстві будуть впроваджуватися дані проекти.

В першу чергу, рішення щодо їх реалізації повинен прийняти директор підприємства, після того, як йому буде надана в повному обсязі вичерпна інформація про суть заходів, їх витрати та доцільність впровадження. Після прийняття відповідного рішення, працівникам видають завдання щодо реалізації заходів. Розглянемо даний процес детальніше.

Проект №1

Для залучення маркетолога, як було визначено вище, ПрАТ «ПМК-23» доцільно звернутися до кадрового агентства «Фортуна».

Кадрове агентство «Фортуна» надає наступні послуги для роботодавців:

‒ пошук та підбір кваліфікованого персоналу;

‒ професійне і психологічне тестування;

‒ підтвердження рекомендацій;

‒ дослідження ринку праці;

‒ розробка посадових інструкцій;

‒ консультації по трудовому законодавству.

Представлена поетапна процедура пошуку та підбору маркетолога для ПрАТ «ПМК-23» (дод. З).

Фінансові умови: сума оплати формується індивідуально. Оплата здійснюється за фактом виходу фахівця на випробувальний термін.

Форма оплати послуг: оплачує роботодавець.

Перевагами обрання кадрового агентства «Фортуна» до співпраці є:

‒ команда висококваліфікованих фахівців (95% кандидатів, прийнятих за рекомендацією, проходять і успішно працюють в компаніях);

‒ знання ринку праці, велике коло професійних контактів і зв’язків;

‒ сучасні та перевірені технології пошуку та підбору персоналу;

‒ обширна база даних резюме гідних фахівців;

‒ індивідуальний і комплексний підхід до вирішення поставлених завдань;

‒ гарантія якості та конфіденційності надаваних послуг;

‒ орієнтація на довгострокове співробітництво;

‒ порядність, доброзичливість і увага.

Також, важливим заходом в покращенні збутової діяльності є активізація рекламної діяльності.

Організація комплексу ефективних рекламних заходів - це досить складне завдання, для реалізації якого потрібна чітка й злагоджена робота кваліфікованих фахівців маркетингових, конструкторсько-технологічних, торговельно-збутових або спеціальних рекламних підрозділів підприємств. Тому, даний захід доцільно запроваджувати на підприємстві після залучення маркетолога до діяльності ПрАТ «ПМК-23», який за погодженням з директором буде реалізовувати представлені заходи.

Розробляючи програму рекламної діяльності, маркетологу необхідно прийняти низку рішень, які напряму стосуються складання системи цілей, формування бюджету, вибору варіантів звернення, визначення засобів поширення інформації, оцінки виконання програмних заходів.

Основними завданнями реклами для ПрАТ «ПМк-23» повинні стати:

‒ поширення знань про підприємство;

‒ отримання запитів про інформацію щодо рекламованого товару;

‒ вплив на процес прийняття рішення про купівлю;

‒ допомога працівникам служби збуту під час їхніх переговорів з клієнтами;

‒ подолання упередження щодо товару рекламодавця;

‒ підтримання позитивних емоцій у осіб, що придбали товар;

‒ поширення відомостей про сервіс;

‒ демонстрація солідарності підприємства, безумовного виконання взятих на себе зобов’язань;

‒ інформація про випробування товару і поліпшення його задля споживачів;

‒ формування позитивного ставлення до підприємства з боку громадськості з урахуванням участі підприємства у вирішенні різних соціальних завдань.

Основними етапами створення рекламних звернень маркетологом ПрАТ «ПМК-23» повинні бути:

. Дослідження:

‒ вивчення споживачів;

‒ дослідження товару;

‒ аналіз ринку.

. Стратегічне планування:

‒ визначення цілей реклами;

‒ встановлення бюджету;

‒ складання програмних заходів;

‒ визначення відповідальності.

. Тактика:

‒ кошторис витрат;

‒ вибір засобів реклами;

‒ складання графіка публікацій;

‒ контроль.

. Підготовка звернень:

‒ написання текстів;

‒ художнє оформлення звернень;

‒ виробництво.

. Готове звернення.

Важливим етапом в організації та управління рекламною діяльністю на підприємстві є формування комплексу рекламних заходів. Основною задачею маркетологу на цьому етапі є формування комплексу рекламних заходів, що забезпечать максимальне охоплення представників групи цільового впливу при найменших (точніше оптимальних) матеріальних витратах.

У процесі вибору засобів поширення рекламного звертання необхідно відповісти на три питання:

. Де розмістити рекламне звертання?

. Коли і з якою частотою розміщати рекламу?

. Які конкретні носії реклами потрібно використовувати?

На основі запропонованого дослідження було визначено, що на підприємстві доцільно розширити рекламні засоби, а саме здійснювати рекламну на радіо та телебаченні, а також розробити зовнішню рекламу. Розглянемо детальніше організацію даних видів реклами для ПрАТ «ПМК-23».

Як правило на радіостанціях та телебаченні існують рекламні відділи, що спеціально займаються виробництвом реклами. Маркетологу ПрАТ «ПМК-23» досить указати моменти, на яких повинно акцентувати увага. Розробляють рекламу (складають текст, визначають стиль реклами і т.д.), озвучують її вже безпосередньо фахівці відділу реклами радіостанції чи телебачення. Як правило, готові рекламні ролики від замовника не приймаються, а якщо і приймаються, те обов’язково пропускаються через відділ реклами, тому що у випадку неякісності реклами, що надійшла від клієнта і пройшла в ефір, може постраждати імідж (репутація) радіостанції. Далі, за погодженням з директором ПрАТ «ПМК-23» та після сплати на радіо та телебаченні транслюється реклама підприємства.

Для організації зовнішньої реклами ПрАТ «ПМК-23» необхідно звернутися до спеціалізованої фірми, яка, безпосередньо, займається даним підвидом реклами. Наприклад, для розміщення рекламного звернення на щитках, підприємство може звернутися до рекламно-інформаційного агентства «Ніка». Деталізація робіт, які необхідно виконати відповідно до реалізації проекту зображено в табл. 2.10.

Згідно до даних табл.2.10, тривалість реалізації даного проекту становитиме 29 днів, з них реалізація рекламної діяльності підприємства ПрАТ «ПМК-23» матиме довгостроковий ефект. Для часового розподілу етапів реалізації заходів доцільно використовувати метод побудови графік Ганта (додаток К).

Таблиця 2.10 Деталізація робіт відповідно до проекту №1

Опис роботи

Тривалість

Початок/закінчення по дням

1.

Зустріч директора та переговори директора ПрАТ «ПМК-23» з адміністратором кадрового агенства "Фортуна"

1

 02.06 - 02.06

2.

Ознайомлення кадрогово агенства "Фортуна" з орг. структурою та культурою п-тва, обговорення вакантної позиції та необхідного фахівця

4

 03.06 - 06.06

3.

Пошук відповідних, до змамовлення, фахівців

6

09.06 - 13.06, 16.06

4.

Передача директору п-тва розгорнутого резюме найдостойніших претендентів

1

17.06 - 17.06

1

2

3

4

5.

Проведення директора п-тва співбесід з претендентами, вибір компанією самого гідного фахівця

5

18.06 - 20.06, 23.06 - 24.06

6.

Вихід фахівця на роботу, оплата послуг кадрогвого агенства

1

25.06

7.

Визначення цілей та напрямків рекламної д-сті, формування бюджету, варіантів звернення

3

25.06 - 27.06

8.

Визначення засобів поширення інформації

2

30.06 - 01.07

9.

Підписання договорів з рекламно-інформаційним агенством

1

02.07 - 02.07

10.

Підготовка та затвердження рекламного звернення

2

03.07 - 04.07

11.

Реалізація рекламних заходів на радіо та телебаченні

1

07.07 - 07. 07

12.

Реалізація зовнішньої реклами

2

08.07 - 09.07

Всього

29Для більшої деталізації процесу реалізації проекту та визначення відповідальних осіб для його здійснення, необхідно проаналізувати матрицю відповідальності за проведення кожної окремої роботи (табл. 2.11).

 

Таблиця 2.11 Відповідальність посадових осіб за реалізацію проекту №1

Директор

Кадрове агенство "Фортуна"

Начальник планово-екон. відділу

Головний бухгалтер

Маркетолог

Головний інженер

Рекламне агенство

Роботи


1.

В1 В2

В1
2.

В1 В2

В1 І

В1 І

3.

В1 В2
4.

В1 В2
5.

В1 В2

6.


В1 В2

В1

7.

В1 В2

І

В1 В2

І

8.В1 В2

І

9.В1 В2

В1 В2

1

2

3

4

5

6

7

8

10.В1

В1 В2

11.В1

В1 В2

12.В1

В1 В2

В1 - відповідальний, В2 - виконавець, І - інформує, У - бере участь.

Після реалізації запропонованої альтернативи в організаційній структурі підприємства відбудуться певні зміни. З̕ явиться новий відділ - відділ маркетингу, у якому буде працювати один маркетолог.

Відповідно до змін, які матимуть місце на підприємстві, зміниться відповідальність у певних працівників підприємства. Відбудеться розвантаження працівників планово-економічного відділу, адже введений на підприємство маркетолог забере на себе відповідальність за збутову та маркетингову діяльність.

Отже, при правильній організації реклама є надзвичайно ефективною для підприємства та сприяє швидкій безперебійній реалізації продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів, установлюються ділові контакти виробників з покупцями, попит зростає, що у свою чергу є основою підвищення ефективності господарської діяльності підприємств. Отже, розробка та реалізація ефективної рекламної кампанії є одним із сучасних методів посилення підприємством власних конкурентних позицій на ринку.

Проект №2

Лізинг промислового устаткування став сьогодні вкрай затребуваною послугою. Щоб укласти договір, ПрАТ «ПМК-23» необхідно надати заявку за стандартною формою і мінімальний набір юридичних документів. Для того, щоб затвердити даний захід, працівники планово-економічного подають директору підприємства дані щодо необхідності лізингу обладнання та ефект від його залучення. Після цього, директор погоджує даний захід та за допомогою працівників планово-економічного відділу займаються втіленням даного заходу в діяльність підприємства.

Згідно з угодою, укладеною між сторонами, фактичним власником спецтехніки є лізингодавець, а клієнт оформляє її в довгострокову оренду з можливістю подальшого викупу. Згідно з чинним законодавством, у якості предмета лізингу сьогодні може виступати будь-яке рухоме і нерухоме майно за винятком того, яке заборонене до вільного обігу на ринку.

По суті, купуючи обладнання за договором лізингу, клієнт отримує цільовий кредит. Оформлення договору лізингу виявляється більш вигідним для отримання техніки з кількох причин. В першу чергу, сторони встановлюють розміри початкового і залишкового внесків, щомісячних платежів за спільною домовленістю. Досить часто лізингодавці йдуть назустріч підприємствам і встановлюють розмір внесків згідно сезонності бізнесу.

Процес отримання лізингу обладнання для ПрАТ «ПМК-23» буде проходити таким чином:

. Чітко визнається вид, тип, марка, модель, комплектація та ціна обладнання.

. Директор ПрАТ «ПМК-23» звертається до лізингової компанії для отримання комерційної пропозиції щодо лізингу, визначає суму першого внеску, термін, валюту, розмір лізингових платежів. Для вибору компанії працівники планово-економічного відділу можуть користуватися міжнародним центром Інтернет-торгівлі (www.ua.all.biz), де свої послуги пропонують найкращі компанії.

. Подаються необхідні документи, заповнюється заява-анкета лізингоотримувача.

. Очікування, доки лізингова компанія прийме попереднє рішення. Це може тривати від 1 години до 5 днів.

. Після отримання позитивного рішення узгоджується із лізинговою компанією продавця, у якого буде придбано об’єкт лізингу

. Підписується лізингова угода та перераховується перший внесок продавця або на рахунок лізингової компанії.

. Лізингова компанія проводить кінцеві розрахунки із продавцем та здійснює оформлення і страхування об’єкту лізингу.

. Лізингова компанія проводить доставку об’єкту лізингу до ПрАТ «ПМК-23».

Деталізація робіт, які необхідно виконати відповідно до реалізації проекту зображено в табл. 2.12.

 

Таблиця 2.12 Деталізація робіт відповідно до проекту №2

Опис роботи

Тривалість

Початок/закінчення по дням

1.

Обрання обладнання, яке планується отримати в лізинг, а також постачальника обладнання

8

 02.06 - 06.06, 09. 06 - 11. 06

2.

Збір та заповнення директором підприємства і планово-економічним відділом відповідної документації, форм звітностей за ост. 2 роки

3

 11.06 - 13.06

3.

Заповнення директором підприємства анкети на лізингове фінансування

1

16.06 - 16.06

4.

Очікування відповіді від менеджера лізингової компанії

5

16.06 - 20.06

5.

Отримання позитивного рішення від лізингової компанії

1

20.06 - 20.06

6.

Узгодження із лізинговою компанією постачальника (продавця) обладнання

3

23.06 - 25. 06

7.

Кінцеві розрахунки лізингової компанії із постачальником (продавцем) обладнання, оформлення та страхування об̕ єктів лізингу

7

25.06 - 27.06, 30. 06 - 03.07

8.

Доставка об̕ єктів лізингу до ПрАТ «ПМК-23»

2

04.07 - 05.07

Всього

30Відповідно до даних, що зображенні в табл.2.10, тривалість реалізації даного проекту становитиме 30 днів. Все залежить і від професійності лізингової компанії, і від продавця, і від унікальності обладнання, яке купується в лізинг, і від організованості підприємства щодо подачі всіх необхідних документів. Якщо всі сторони справді зацікавлені у швидкому підписанні лізингової угоди - процес проходить швидко і легко.

Для часового розподілу етапів отримання лізингового кредиту доцільно використовувати метод побудови графік Ганта (додаток Л).

Для більшої деталізації процесу реалізації проекту та визначення відповідальних осіб для його здійснення, необхідно проаналізувати матрицю відповідальності за проведення кожної окремої роботи (табл. 2.13).

Таблиця 2.13 Відповідальність посадових осіб за реалізацію проекту №2

Відповідальні особи

Директор

Лізингова компанія

Начальник планово-екон. відділу

Головний бухгалтер

Головний інженер

Продавець (постачал.) обладнання

Роботи1.

В1 В2


В1 В2 І

У

І

І

2.

В1 В2


В1 І


В1 І


3.

В1 В2


4.


В1

5.


В1 В2 І

6.

В1 В2

В1 В2

УІ У

7.


В1 В2
В1 В2

8.


В1 В2

В1 - відповідальний, В2 - виконавець, І - інформує, У - бере участь.


Таким чином, управління запропонованими змінами охоплює майже всі підрозділи підприємства, які, за погодженням з директором можуть втілювати у життя заходи з покращення збутової діяльності.

ВИСНОВКИ

В процесі написання дипломної роботи був здійснений аналіз управління підвищенням збутової діяльності малого підприємства, як фактору підвищення ефективності діяльності загалом та зроблені відповідні висновки.

Вирізняють внутрішню та зовнішню ефективність управління збутовою політикою. Оцінку зовнішньої ефективності управління збутовою політикою доцільно здійснювати шляхом стратегічного аналізу позиції підприємства на ринку, оцінки ефективності функціонування підприємства на цільовому ринку і аналізу прихильності покупців. Оцінку внутрішньої ефективності управління збутовою політикою доцільно здійснювати шляхом аналізу ступеня досягнення цілей у сфері збуту і оцінки ефективності маркетингових стратегій управління збутом

Система управління збутовою діяльністю - сукупність організаційних форм, через які здійснюється загальне управління збутовою діяльністю на всіх її етапах, а також економічних важелів, що сприяють збільшенню обсягів реалізації продукції та розвитку підприємства.

В ході проведення техніко-економічного аналізу діяльності підприємства було визначено, що ПрАТ «ПМК-23» є виробничим підприємством, яке спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва виробництві житлових і нежитлових будівель, бетонних розчинів, готових для використання та інше.

ПрАТ «ПМК-23» має лінійно-функціональну структуру управління. Для управління підприємством створюються наступні органи управління: Загальні збори підприємства, які є вищим органом; Директор підприємства; Наглядова Рада; Ревізійна комісія, що є контролюючим органом підприємства.

Виконавчим органом ПрАТ «ПМК-23» є директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю підприємства. Директору підприємства підпорядковується начальник планово-економічного відділу, головний інженер, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів.

Аналіз майна підприємства показав, що майно підприємства протягом аналізованого періоду зросло на 130,9 тис. грн., що спричинено різким збільшенням дебіторської заборгованості. На підприємстві дуже зношені основні засоби. Так, на кінець 2013 року було зношено 76% основних засобів, що на 6% більше ніж в 2011 році. Найбільшим джерелом формування майна підприємства є власний капітал, а саме додатковий капітал.

В ході проведення оцінки фінансового стану підприємства було визначено, що у 2011‒2012 році підприємство отримало чистий збиток, який протягом даного періоду різко збільшився, а вже в 2013 році ПрАТ «ПМК-23» отримало чистий прибуток у розмірі 17,9 тис. грн. Дана тенденція свідчить про покращення діяльності підприємства. Позитивним є збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів, що вплинуло на покращення діяльності.

ПрАТ «ПМК-23» є ліквідним та фінансово стійким, про те, спостерігається тенденція до зменшення даних показників.

Як показав проведений аналіз показників рентабельності, підприємство у 2013 році працювало ефективно. Всі показники рентабельності додатними порівняно з 2010-2012 рр. Рентабельність продукції (послуг) у 2013 році збільшилась на 15,66% і становила 6,37%. Рентабельність основних засобів у 2013 році збільшилась на 16,40% по відношенню до 2011 року і становила 6,52%.

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна сказати, що ПрАТ «ПМК-23» має велику кількість слабких сторін та загроз. Основною проблемою є інвестиційна непривабливість підприємства, оскільки інвестори, перш за все звертають увагу на такі показники, як прибутковість, розмір активів, величину виручки від реалізації, а ПрАТ «ПМК-23» хоч і має позитивну тенденцію - зростання виручки від реалізації, що говорить про розширення підприємством його обсягів діяльності, що є сильною стороною, але підприємство має низьку прибутковість та невисокі розміри активів. Також, слабкою стороною є високий ступінь зносу основних фондів. Сильними сторонами є те, що даний суб’єкт господарювання має високу якість продукції та дещо нижчі ціни, що дає йому можливість задоволення потреб споживачів.

В 2013 році в структурі товарної продукції найбільшу питому вагу займала виручка від реалізації бетонних розчинів (38,57%), бетонних виробів (16,86%) та житлових і нежитлових будівель (25,54%). У 2013 році відповідно 2011 року збільшились обсяги товарної продукції за всіма категоріями, окрім виробництва житлових та нежитлових будівель. Підприємство не виконало свій план. Недовиконання склало 18,1 тис. грн. Темп росту склав 98,13%.

Досліджуване підприємство функціонує на районному та регіональному ринках, на яких діє безліч конкурентів. На районному ринку підприємство працює не рівні з іншими конкурентами, адже там основним споживачем є звичайне населення, яке менш потребує послуг ПрАТ «ПМК-23». Також, на низькій активності підприємства на ринку позначається кризовий стан економіки, що зменшує купівельну можливість населення. Також, важливою загрозою є існування багатьох подібних компаній. На регіональному ринку ПрАТ «ПМК-23» займає незначні конкурентні позиції, адже воно є малим за розмірами відносно конкурентів, які займають великі частки на ринку. Також, підприємство має постійних постачальників, а ринки збуту зосереджені в основному в межах області. Загалом можна сказати, що ринок підприємства зростає, але, діяльність ПрАТ «ПМК-23» залишається низькою, що спричинено вище вказаними недоліками та особливостями.

На регіональному рівні частка досліджуваного підприємства на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних сумішей є не великою (3% у 2011‒2012 рр. та 4% у 2013 р.).

У ПрАТ «ПМК-23» управлінням асортименту займається планово-економічний відділ, який займається не тільки економічною стороною товарного асортименту, а й маркетинговою стороною, що не є позитивним, адже при даній організаційній структурі відбувається велике навантаження на відділи, які поєднують безліч функцій, що перешкоджають основній роботі.

Протягом 2011-2012 рр. сума витрат підприємства на збут продукції дещо збільшилась, але, вже в звітному році вона зменшилась порівняно з попередніми роками. Протягом аналізованого періоду вона зменшилась на 5,1 тис. грн. або на 5,37%.

ПрАТ «ПМК-23» реалізує товари безпосередньо клієнтам, застосовуючи специфічні способи та методи торгівлі. Обслуговування населення і юридичних осіб проводиться в офісі компанії, який знаходиться за адресою виробництва. Також, з підприємством можливо зв’язатися через Інтернет.

На основі проведеного дослідження збутової діяльності на підприємстві були виявлені наступні недоліки:

. Відсутність спеціалізованого відділу, який би займався питаннями збуту продукції.

. Низька маркетингова діяльність, що спричинено відсутність спеціалісту з маркетингу.

. Не великі витрати на збут продукції.

. Низька рекламна активність.

. Поганий фінансовий стан та збитковість підприємства, що прямо впливає на низький рівень збуту.

. Велика частка сильних конкурентів на регіональному рівні та низька споживча активність на місцевому.

. Відсутність інвестиційної активності.

. Велика зношеність основних засобів, що не дозволяю підприємству на рівні конкурувати з іншими організаціями.

Для покращення збутової діяльності на підприємстві необхідно активізувати маркетингову діяльність, яка, на сьогоднішній день, здійснюється досить слабко. Для цього, на підприємстві пропонується залучити маркетолога, який займався б моніторингом будівельного ринку, пошуком клієнтів та аналізом основних конкурентів та їх переваг.

На підприємстві необхідно покращити рекламну діяльність. Для цього необхідно залучати додаткові кошти. Так як підприємство декілька років поспіль було збитковим, джерелами залучення коштів можуть слугувати кредити банків, адже підприємство не є привабливим для інвесторів.

Залучивши дані кошти, ПрАТ «ПМК-23» зможе вкласти їх в покращення рекламної діяльності, а також вирішити ще ряд проблем, а саме оновити основні засоби підприємства, оскільки вони є дуже зношеними (73% у 2012 році). Оновивши основні засоби, підприємство зможе працювати продуктивніше та виходити на нові ринки збуту.

Щодо рекламної діяльності, то для її покращення необхідно розширити засоби розповсюдження реклами, а саме: реклама на телебаченні, радіо, зовнішня реклама, сувенірна реклама.

Запропоновані заходи приведуть до покращення збутової діяльності ПрАТ «ПМК-23», що вплине на покращення фінансової діяльності підприємства та створення інвестиційної привабливості підприємства. Дану тенденцію підтверджує розрахунок економічної доцільності впровадження даних заходів, згідно якого, за оптимістичним та песимістичним сценаріями, було визначено, що дані заходи є ефективними для впровадження.

Рішення щодо реалізації заходів повинен прийняти директор підприємства, після того, як йому буде надана в повному обсязі вичерпна інформація про суть заходів, їх витрати та доцільність впровадження. Для запровадження даних заходів підприємству пропонуються послуги спеціалізованих установ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

.Акіліна О. Удосконалення постачальницько-збутової діяльності підприємств / О. Акіліна // Економіка підприємств: науково-економічний журнал. ‒ 2000. ‒ №2. ‒ С. 55‒¬56.

.Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник / Л.В. Балабанова. - Донецьк, 2002. - 562 с.

.Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. ‒ Донецьк: ДонПУЕТ, 2008. ‒ 480 с.

.Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: монографія / Л.В. Балабанова, O.A. Бриндіна. ‒ Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. ‒ 230 с.

.Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою: навчальний посібник / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна - К.: ЦУЛ, 2011. - 240 с.

.Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. ‒ К.: Професіонал, 2004. ‒ 156 с.

.Біленький О.Ю. Стратегічне управління збутом на підприємстві: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Ю. Біленький; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 18 с.

.Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом; пер. с англ. / Г. Дж. Болт. - М.: Экономика, 1991. - 271 с.

.Бондаренко И.В. Современный маркетинг: Учебн. пособ. / И.В. Бондаренко. ‒ Донецк: Юго-Восток, 2002. ‒ 354 с.

.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець // Вид. 2-е. доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.

.Гудзенко Н.М. Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізації / Н.М. Гудзенко // Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., 2002. Вип. 56. - C. 263-265.

.Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. ‒ Т.1. / За ред. С.В. Мочерного. - Львів: Світ, 2005. - 616 с.

.Кальченко А.Г. Логістика: підручник / А.Г. Кальченко. - К.: КНЕУ, 2003. - 284 с.

.Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. ‒ Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. ‒ 288 с.

.Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. ‒ К.: КНЕУ, 2007. ‒ 272 с.

.Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / під ред. д.е.н., проф., акад. АЕНУ Л.В. Балабанової. ‒ Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. ‒ 290 с.

.Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний університет «Львівська політехніка». ‒ Львів, 2004. ‒ 20 с.

.Огерчук Ю.В. Аналіз організування збутової діяльності вітчизняних виробників / Ю.В. Огерчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2003. - №484. - С. 335-341.

.Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством / Примак Т.О. ‒ К.: ООО «Експерт», 2001. ‒ 384 с.

.Сакун Л.М. Управління збутом на підприємстві / Л.М. Сакун // Регіональні перспективи. - 2002. - №6. - с. 75‒77.

.Семенов А.Г. Аналіз виробництва, просування та збуту продукції в акціонерному товаристві / А.Г. Семенов // Держава та регіони. ‒ 2007. ‒ №6. ‒ с. 142‒147.

.Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. посіб. / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. ‒ 3-тє вид., перероб. ‒ К.: Знання-Прес, 2006. ‒ 327 с.

.Хрупович С.Є. Теоретичні аспекти побудови системи управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві / С. Хрупович, Т. Борисова // Галицький економічний вісник. - 2006. - №3. - С. 34-38.

.Хрупович С.Є. Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві / С. Хрупович, Т. Борисова // Галицький економічний вісник. - 2009. - №2. - С. 57-61.

.Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Шершньова З.Є. ‒ 2-е видання, перероблене і доповнене. ‒ К.: КНЕУ, 2004. ‒ 699 с.

.Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства / С.Шпилик // Галицький економічний вісник. ‒ 2012. ‒ №4(37). ‒ с. 88‒95

.Матеріали сайту Smida.gov.ua

.Матеріали сайту Ukrstat.gov.ua

.Матеріали сайту Marketing.com.ua

.Матеріали сайту b2btoday.com.ua

.Матеріали сайту buket.makarov.ucoz.com

ДОДАТОК Г

Економічна характеристика підприємства ПрАТ «ПМК-23» за 2011-2013 рр.)

 

Характеристика майна ПрАТ «ПМК-23» за балансом, тис. грн.

Показники

На 31.12.2012 р.

На 31.12.2013 р.

Відхилення


тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага,%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Необоротні активи

297,8

72,02

250,9

46,09

‒46,9

‒15,74

1.1. Основні засоби

297,8

72,02

250,9

46,09

‒46,9

‒15,75

2. Оборотні активи

115,7

27,98

293,5

53,19

177,8

в 2,5 р. б.

2.1. Виробничі запаси

40,3

9,75

17,9

3,24

‒22,4

‒55,58

2.2. Готова продукція

9,9

2,39

0,5

0,09

‒9,4

‒94,95

2.3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

19,1

4,62

242,7

43,98

223,6

в 12,7 р. б.

2.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

4,3

1,04

5,5

0,99

1,2

27,91

2.5. Інша поточна дебіторська заборгованість

1,2

0,29

2,2

0,40

1

83,33

2.6. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

40,9

9,89

24,7

4,49

‒16,2

‒39,61

Разом

413,5

100,00

544,4

100,00

130,9

31,66


Ступінь використання основних засобів ПрАТ «ПМК-23»

Показник

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/‒


2011

2012

2013


Коефіцієнт зносу основних виробничих засобів на кінець періоду

0,70

0,73

0,76

0,06

Коефіцієнт придатності основних виробничих засобів

0,30

0,27

0,24

‒0,06

Коефіцієнт оновлення основних виробничих засобів

0,00

0,00

0,00

Коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів

0,00

0,15

0,08

0,08


Характеристика джерел формування майна підприємства за балансом, тис. грн.

Показники

На 31.12.2012 р.

На 31.12.2013 р.

Відхилення


тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага,%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Власний капітал

383,6

401,5

73,75

17,9

4,67

1.1. Статутний капітал

19,9

4,81

19,9

3,66

0,0

0,00

1.2. Додатковий капітал

207,5

50,18

207,5

38,11

0,0

0,00

1.3. Нерозподілений прибуток

156,2

37,78

174,1

31,98

17,9

11,46

2. Поточні зобов’язання

29,9

7,23

142,9

26,25

113,0

в 4,8 р. б.

2.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,3

0,07

105,3

19,34

105,0

в 351 р. б.

2.2. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

9,1

2,20

20,6

3,78

11,5

26,37

Продовження табл. 23.5. Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування

4,4

1,06

0,5

0,09

‒3,9

‒88,64

3.6. Поточні зобов’язання підприємства за розрахунками з оплати праці

14,0

3,39

16,05

3,04

2,05

14,64

3.7. Інші поточні зобов’язання

2,1

0,51

0,00

0,00

‒2,1

‒100,00

Разом

413,5

100

544,4

100,00

130,9

31,66


ДОДАТОК Д

Показники фінансового аналізу підприємства ПрАТ «ПМК-23» за 2011-2013 рр.)

Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства, тис. грн.

Показник

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р.


2011

2012

2013

+/-

%

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

840,0

701,2

951,9

111,9

13,32

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

840,0

701,2

951,9

111,9

13,32

Собівартість реалізованої продукції

926,0

800,0

894,9

‒31,1

‒3,36

Валовий прибуток (збиток)

‒86,0

‒98,8

57,0

143,0

в 1,66 р. б.

Інші операційні доходи

136,0

94,5

45,7

‒90,3

‒66,40

Інші операційні витрати*:

88,0

99,0

84,8

‒3,2

‒3,64

у т.ч. єдиний податок

41,0

41,6

43,4

2,4

5,85

адміністративні витрати

47,0

57,4

41,4

‒5,6

‒11,91

Фінансовий результат до оподаткування

‒38,0

‒103,3

17,9

55,9

в 1,47 р. б.

Чистий прибуток (збиток)

‒38,0

‒103,3

17,9

55,9

в 1,47 р. б.


* в інші операційні витрати входить єдиний податок та адміністративні витрати

Основні економічні показники господарської діяльності підприємства

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р.


2011

2012

2013

+/-

%

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

840,00

701,20

951,9

111,9

13,32

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

840,00

701,20

951,9

111,9

13,32

3. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

‒38,00

‒103,30

17,9

55,9

в 1,47 р. б.

4. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

15

15

14

-1

-6,66

5. Середньорічна вартість основних засобів за залишковою вартістю, тис. грн.

384,50

325,35

274,35

-137,15

‒35,67

6. Середньорічна вартість активів, тис. грн., в т. ч.: необоротних оборотних

516,50 384,50 132,00

456,60 325,35 131,25

478,95 274,35 204,6

‒375,5 ‒110,15 72,6

‒7,27 ‒28,64 55,00

7. Фондоозброєність, тис. грн.

25,63

21,56

19,60

‒6,03

‒23,53

8. Фондовіддача

2,18

2,17

3,47

1,29

59,17

9. Матеріаловіддача

0,91

0,88

0,97

0,06

6,59

10. Матеріаломісткість

1,10

1,14

1,03

‒0,07

-6,36

11. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

6,36

5,34

4,65

‒1,71

-26,89

12. Тривалість оборотності оборотних активів, днів

57

68

183

126

в 3,2 р. б.

13. Продуктивність праці, тис. грн./особу

56,00

46,75

67,99

11,99

21,41

14. Рентабельність господарської діяльності, %

‒3,75

‒11,49

1,83

5,58

х


Показники оцінки ділової активності підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/-2011

2012

2013


1.

Коефіцієнт оборотності активів

1,63

1,54

1,99

0,36

2.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

6,36

5,34

4,65

‒1,71

3.

Коефіцієнт оборотності запасів

12,63

12,82

27,75

15,12

4.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,66

1,61

2,42

0,76

5.

Коефіцієнт завантаженості активів

0,61

0,65

0,50

-0,11

6.

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

0,16

0,19

0,32

0,16

7.

Коефіцієнт завантаженості власного капіталу

0,60

0,62

0,55

-0,05

8.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

21,00

19,49

6,92

-14,08

9.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

80,00

32,84

11,02

-68,98


ДОДАТОК Е

Аналіз та динаміка товарної продукції та послуг підприємства ПрАТ «ПМК-23» за 2011-2013 рр.)

 

Динаміка складу та структури товарної продукції та послуг ПрАТ «ПМК-23»

Вид продукції

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення 2013 року до 2011 року


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виробництво (реконструкція) житлових і нежитлових будівель

253,00

30,12

114,00

16,25

243,12

25,54

-9,88

-3,91


Виробництво бетонних розчинів

310,00

36,90

308,30

43,97

367,12

38,57

57,12

Виробництво бетонних виробів

129,00

15,36

136,00

19,40

160,45

16,86

31,45

24,38

Роздрібна торгівля будівельними матеріалами

38,00

4,52

39,60

5,65

45,45

4,77

7,45

19,61

Операції з нерухомістю

110,00

13,10

61,00

8,70

131,12

13,77

21,12

19,20

Послуги вантажного автомобільного транспорту

0,00

0,00

42,30

6,03

4,64

0,49

4,64

х

Разом

840,00

100,00

701,20

100,00

951,90

100

111,9

13,32


Аналіз виконання плану виробництва продукції та послуг ПрАТ «ПМК-23» у 2013 році

Вид продукції

Плановий випуск, тис. шт.

Фактичний випуск, тис. шт.

Виконання плану, %

Виробництво (реконструкція) житлових і нежитлових будівель

215,43

243,12

112,85

Виробництво бетонних розчинів

380,50

367,12

96,48

Виробництво бетонних виробів

155,00

160,45

103,52

Роздрібна торгівля будівельними матеріалами

85,50

45,45

53,16

Операції з нерухомістю

125,00

131,12

104,90

Послуги вантажного автомобільного транспорту

8,57

4,64

54,14

Разом

970,00

951,90

98,13


ДОДАТОК Є

Розрахунок альтернативи з оновлення основних виробничих фондів ПрАТ «ПМК-23» за оптимістичним варіантом залучення коштів

 

Грошові потоки обслуговування кредиту за оптимістичним варіантом його залучення для реалізації проекту

Показник

Значення показника

Роки

Усього1 рік

2 рік

3 рік


Сума кредиту, грн.

148540

148540

84220

31320

Х

Повернення основної суми, грн.


64320

52900

31320

148540

Сума боргу на кінець року, грн.


84220

31320

0

Х

Відсотки за кредит (24%), грн.*


27931,2

13864,8

7516,8

49312,8

Разом по обслуговуванню кредиту, грн.


92251,2

66764,8

38836,8

197852,8


Розрахунки номінальних і дисконтованих грошових потоків за оптимістичним варіантом залучення коштів для реалізації проекту

Показник

Роки

Усього


1 рік

2 рік

3 рік


1

2

3

4

5

Виробнича діяльність

Доходи, грн.

1150000

1150000

1150000

3450000

Витрати, грн.

709065

678564

640321

2027950

Фінансові результати, грн.

440935

471436

509679

1422050

Амортизація

139

121

115

375

Інвестиційна діяльність

Витрати, грн.

148540148540

Кредит, грн.

148540148540

Власні кошти, грн.Фінансова діяльність

Повернення основної суми кредиту, грн.

64320

52900

31320

148540

Податок на прибуток, грн.

79368,30

84858,48

91742,22

1019669

Чистий прибуток, грн.

361566,70

386577,52

417936,78

779503,48

Номінальні грошові потоки, грн.

361705,70

386698,52

418051,78

1166456

Коефіцієнти дисконтування

24%

1

0,8000

0,6400


Дисконтовані грошові потоки

24%

361705,70

309358,816

267553,1392

938617,6552


Розрахунок чистої теперішньої вартості (NPV)

Показник

Роки

Разом


1 рік

2 рік

3 рік


Номінальні грошові потоки

361705,70

386698,52

418051,78

х

Номінальні капітальні витрати (відтік грошей)

148540

х

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,80

0,64

х

Дисконтовані грошові потоки

361705,70

309358,816

267553,1392

938617,6552

Дисконтовані капітальні витрати

148540

148540

Чиста поточна вартість

213165,7

309358,816

267553,1392

790077,6552

Кумулятивна сума дисконтованих грошових потоків

361705,70

671064,516

576911,9552

х


ДОДАТОК Ж

Розрахунок альтернативи з оновлення основних виробничих фондів ПрАТ «ПМК-23» за песимістичним варіантом залучення коштів

 

Грошові потоки обслуговування кредиту за песимістичним варіантом його залучення для реалізації проекту

Показник

Значення показника

Роки

Усього1 рік

2 рік


Сума кредиту, грн.

44562

44562

22281

х

Повернення основної суми, грн.


22281

22281

44562

Сума боргу на кінець року, грн.


22281

0

х

Відсотки за кредит (24%), грн.


8021,16

2673,72

10694,88

Разом по обслуговуванню кредиту, грн.


30302,16

24954,72

55256,88

 

Розрахунки номінальних і дисконтованих грошових потоків за песимістичним варіантом залучення коштів для реалізації проекту

Показник

Роки

Усього


1 рік

2 рік

3 рік


Виробнича діяльність

Доходи, грн.

1150000

1150000

1150000

3450000

Витрати, грн.

683210

647862

629841

1960913

Фінансові результати, грн.

466790

502138

520159

1489087

Амортизація

139

121

115

375

Інвестиційна діяльність

Витрати, грн.

148540148540

Кредит, грн.

4456244562

Власні кошти, грн.

103978103978

Фінансова діяльність

Повернення основної суми кредиту, грн.

22281

22281

х

44562

Податок на прибуток, грн.

84022,2

90384,84

93628,62

268035,66

Чистий прибуток, грн.

382767,8

411753,16

426530,38

1221051,34

Номінальні грошові потоки, грн.

382906,8

411874,16

426645,38

1221426,34

Коефіцієнти дисконтування

24%

1

0,80

0,64


Дисконтовані грошові потоки

24%

382906,8

329499,328

273053,0432

985459,1712


Розрахунок чистої теперішньої вартості (NPV) для песимістичного варіанту

Показник

Роки

Разом


1 рік

2 рік

3 рік


1

2

3

4

5

Номінальні грошові потоки

382906,8

411874,16

426645,38

Номінальні капітальні витрати (відтік грошей)

148540

148540

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,80

0,64

х

Дисконтовані грошові потоки

382906,8

329499,328

273053,0432

985459,1712

Дисконтовані капітальні витрати

148540

148540

Чиста поточна вартість

234366,8

329499,328

273053,0432

836919,1712

Кумулятивна сума дисконтованих грошових потоків

382906,8

712406,128

602984,328

х


ДОДАТОК З

Поетапна процедура пошуку та підбору маркетолога для ПрАТ «ПМК-23».


Похожие работы на - Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ 'Пересувна механізована колона-23'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!