Державне управління екології та природних ресурсів в Київській області

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Экология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  32,61 Кб
 • Опубликовано:
  2013-03-03
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Державне управління екології та природних ресурсів в Київській області

Зміст

Вступ

Основні завдання        

Повноваження управління

Права екологічних інспекцій        

Обов’язки начальника управління

Поводження з відходами в Київській області за 1 півріччя 2010 року

Здійснення державного контролю з питань утворення,

розміщення знешкодження та захоронення відходів по Київській області за І півріччя 2010 року

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ в Київській області за І півріччя 2010 р.

Стан полігонів, місць складування і захоронення промислових, побутових та інших відходів в Київській області за І півріччя 2010 р.

Інформація щодо діючих виробництв по переробці та знешкодженню відходів в Київській області за І півріччя 2010 р.

Виконання заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами

Індивідуальне завдання

Література

відходи полігон переробка

Вступ

Державне управління екології та природних ресурсів в областях, місті Києві є територіальним органом Міністерства екології та природних ресурсів України і входить до сфери його управління.

Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки відповідно на території області, міста Києва.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекоресурсів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

Основні завдання

.        Забезпечення реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (земля, надра, поверхневі й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші об'єкти рослинного і тваринного світу та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

.        здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

.        державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами України і особами без громадянства, іноземними юридичними й фізичними особами на відповідній території, додержанням екологічних вимог у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць;

.        інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

)        здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

)        здійснює державний контроль за додержанням норм і правил у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, інших об'єктів рослинного й тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, в межах наданих повноважень, територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, вимог екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон, у зоні діяльності регіональних митниць та митниць, у сфері поводження з відходами, застосування пестицидів та агрохімікатів, геологічного вивчення надр (державного геологічного контролю), топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд);

)        організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно до вимог Закону України "Про екологічну експертизу" (45/95-ВР);

)        бере участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію об'єктів виробничого, житлово-комунального призначення та житлових масивів;

)        подає проекти лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, розміщення відходів; вносить пропозиції щодо їх затвердження відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

)        затверджує нормативи гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднювальних речовин;

)        видає та анулює в установленому порядку дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами;

)        узгоджує матеріали підприємств на отримання дозволів (ліцензій) на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, спеціальних дозволів на користування надрами;

)        організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує діяльність національної екологічної інформаційної системи, здійснює спостереження та інструментально-лабораторний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища;

)        забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

)        бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням місцевих екологічних програм та програм забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, програм попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій);

)        готує щорічно спільно з відповідними органами виконавчої влади та подає до Мінекоресурсів України, обласної Ради доповідь про стан навколишнього природного середовища області, міста Києва;

)        сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;

)        вживає заходів щодо добору й розстановки кадрів, підготовки та підвищення їх кваліфікації;

)        забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

) здійснює у межах, визначених законодавством України, функції з оперативного управління майном, що належить до об'єктів державної та комунальної власності;

)        здійснює інші функції відповідно до покладених на управління завдань та чинного законодавства.

Повноваження управління

Управління має право:

)        одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, від місцевих органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

)        залучати в установленому законодавством порядку спеціалізовані установи і організації, висококваліфікованих фахівців та наукових працівників для проведення науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи, відповідних спеціалістів та науковців для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

)        вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки 4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

)        виносити в межах своєї компетенції рішення про обмеження чи тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств і об'єктів усіх форм власності, якщо їх експлуатація (будівництво, реконструкція, розширення) здійснюється з порушенням норм і правил екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів відповідно до Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 29.10.92 № 2751 (2751-12);

подавати пропозиції до відповідних державних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, в тому числі радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

)        застосовувати у випадках, передбачених законодавством України, економічні санкції до підприємств, установ, організацій за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, перевищення нормативів екологічної та радіаційної безпеки, лімітів використання природних ресурсів;

)        подавати претензії, а також позови в суд, господарський суд про відшкодування збитків і втрат, завданих юридичними і фізичними особами внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

)        передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки (екологічні злочини), за які передбачено кримінальну відповідальність;

)        брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов'язань міжнародних документів та угод у межах компетенції управління;

)        надавати платні послуги екологічного характеру відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1430 (1430-2001-п), у порядку, який встановлюється Мінекоресурсів за погодженням з Мінфіном, Мінекономіки, Держпідприємництва і Антимонопольним комітетом;

)        призначає у встановленому порядку громадських інспекторів з охорони довкілля.

У структурі управління діють екологічні інспекції (у тому числі міські, районні, міжрайонні), які здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.

Права екологічних інспекцій

Екологічні інспекції мають право:

обстежувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і СБУ та прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, проведення військових навчань, маневрів а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки додержання ними вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

опломбовувати приміщення, устаткування та апаратуру підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було прийняте в установленому порядку рішення про обмеження, зупинення (тимчасове) їх діяльності;

проводити в межах своєї компетенції на підприємствах, в установах і організаціях, які використовують джерела іонізуючого випромінювання та радіаційні технології, перевірку дотримання вимог радіаційної безпеки;

перевіряти документи на право спеціального використання природних ресурсів (ліцензії, дозволи, лісорубні квитки тощо);

складати акти перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення в сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень;

доставляти осіб, які порушили вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ і штабів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону в разі неможливості встановлення особи порушника на місці вчинення правопорушення;

готувати для передачі до органів прокуратури, органів досудового слідства чи дізнання матеріали про виявлені факти правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання довідкові та інформаційні матеріали про стан екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, повідомлення про аварії і їх причини, технічну та іншу документацію, а також інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських (за погодженням з їх керівниками), до вирішення питань щодо участі в проведенні перевірок виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях заповідників, національних природних парків, інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, не передбачених відповідним режимом;

зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу на місцях їх добування, зберігання, перероблення і реалізації;

вилучати в установленому порядку в осіб, які порушили законодавство про охорону навколишнього природного середовища, знаряддя добування об'єктів рослинного та тваринного світу, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та тваринного світу, незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, а також відповідні документи (ліцензії, дозволи, лісорубні квитки тощо);

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, екологічну і радіаційну (у межах своєї компетенції) безпеку;

проводити фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження та розкриття екологічних правопорушень;

носити під час виконання службових обов'язків формений одяг установленого зразка, а також мати та використовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби самооборони.

Екологічні інспекції державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі є спеціальними підрозділами Мінекоресурсів України і підзвітні в частині здійснення державного контролю Державній екологічній інспекції.

Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами обласної (міської) державної адміністрації з питань використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки, органами місцевого самоврядування, територіальними органами державної геологічної, гідрометеорологічної служби, підприємствами у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, іншими підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, який призначається Міністром екології та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління одночасно за посадою є Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

Начальник управління має першого заступника та заступників, які призначаються Міністром екології та природних ресурсів України.

Перший заступник та заступники начальника одночасно за посадою є першим заступником та заступниками Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.

Перший заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища очолює екологічну інспекцію відповідного територіального органу Мінекоресурсів.

Розподіл обов'язків між заступниками начальника проводить начальник управління.

Обов’язки начальника управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає компетенцію заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання. Накази начальника управління, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції;

затверджує та узгоджує з Міністром структуру й штатний розпис управління в межах встановлених Мінекоресурсів граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в управлінні створюється колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники відповідних підрозділів обласної (міської) державної адміністрації, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, підприємств, установ, організацій у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, лісового та водного господарства, земельних ресурсів, представники органів прокуратури.

Склад колегії затверджує Міністр екології та природних ресурсів України за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами управління.

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки та вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Поводження з відходами в Київській області за І півріччя 2010 року

На виконання рішення колегії Мінекоресурсів України від 22.11.01 р. № 30 "Про стан дотримання центральними і місцевими органами виконавчої влади вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами" та згідно з наказом Мінекобезпеки України від 24.09.99 р. № 213 "Про ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкування і належну охорону скотомогильників, виділення полігонів для видалення та належного зберігання небезпечних відходів" на протязі

І півріччя 2010 року проведена така робота:

На протязі звітного періоду Держуправлінням здійснено 175 інспекційних перевірок щодо додержання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами, притягнуто до адмінвідповідальності 71 особу, яких оштрафовано на суму 6587 тис. грн., стягнуто 4785 тис. грн.

Головним Державним інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Київській області винесено рішення "Про тимчасову заборону (зупинення) виробничої діяльності (розміщення відходів) на полігоні твердих побутових відходів № 5 ВАТ "Київспецтранс" від 26.01.2010 № 1 і матеріали передані в прокуратуру Київської області, а також заступником головного Державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища в Київській області м. Переяслів Хмельницький винесено рішення "Про тимчасову заборону (зупинення) виробничої діяльності ПП "Мельник" від 17.03.2010 і матеріали передані в прокуратуру Київської області.

На виконання Указу Президента України від 14.02.2010 №132/2010 "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами" Держуправлінням розроблені заходи спрямовані на ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів у межах населених пунктів, у зонах відпочинку, на берегах водойм, річок, струмків і джерел, які затверджені Наказом Держуправління від 20.03.2010 № 29, а Розпорядженням Київської ОДА "Про проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів" від 22 березня 2010 № 221 затверджені заходи щодо ліквідації стихійних сміттєзввалищ.

На протязі звітного періоду в області ліквідовано 1859 стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ (додаток 2). Основна робота щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ була проведена у квітні - травні 2010 р. на виконання розпорядження Київської облдержадміністрації.

В області налічується 8 діючих об’єктів (полігони, шламонакопичувачі, золовідвали), на яких розміщуються (захороняються) промислові відходи, 1 пункт для захоронення радіоактивних відходів, 37 місць видалення твердих побутових відходів, які підпорядковані комунальним підприємствам, 4 сховища для зберігання законтейнеризованих ХЗЗР (додаток 3).

На території Згурівської селищної ради Згурівського району і Багринської селищної ради Васильківського району, в місцях зберігання законтейнеризованих непридатних та заборонених до використання ХЗЗР під дією низьких температур виникло пошкодження і розгерметизація, відповідно, 9 і 8 контейнерів. На ліквідацію (знищення) ХЗЗР в пошкоджених контейнерах Київською ОДА виділено 2,105 млн грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Тендерні торги пройшли 27 червня 2010 р. Виграли торги по Згурівському району ТОВ "Мрія", а по Васильківському району ТОВ "НВТ Динаміка".

Переробку, знешкодження та утилізацію відходів здійснюють 21 підприємство області, більшість яких знаходиться в Броварському районі (додаток 4).

На виконання постанови КМ України від 03.08.1998 р. № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів" на протязі І півріччя Держуправлінням розглянуті документи від 249 підприємств області, підготовлено і надано 180 дозволів на розміщення відходів на 2011 рік та додатково 61 дозвіл на 2010 рік. Розглянуті і погоджені відповідні ліміти.

На виконання постанови КМ України від 20.06.1995 р. № 440 "Про затвердження порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин…" розглянуті документи і надані відповідні дозволи 7 підприємствам області.

Література

Технічні документи Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області.

Звіт про поводження з відходами в Київській області за 1 півріччя

року.

Звіт про роботу відділу контролю за поводженням з відходами та станом радіаційної безпеки за квітень 2009 року.

Звіт про виконання заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами.

Додаток 1

Здійснення державного контролю з питань утворення, розміщення знешкодження та захоронення відходів по Київській області за І півріччя 2010 року

Перевірено підприємств організацій та інших об'єктів

Санкції за виявлені порушення


Направлено матеріалів до прокуратури

Порушено криміналь них справ прокуратурою

Відмовлено в порушенні кримінальних справ прокуратурою


Загальна кількість наданих приписів

пред'явлено позовів

притягнуто до адміністративної відповідальності

тимчасово заборонено (зупинено) діяльність об'єктів


загальна кількість

накладено на суму, грн.

фактично стягнуто, грн.

осіб

накладено штраф на суму, грн.

стягнуто з загальної суми, грн.

175

192

-

-

-

71

6587

4785

2

1

-

-


Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ в Київській області за І півріччя 2010 р.

Централізовані склади (полігони) промислових відходів, непридатних ХЗЗР

Діючі полігони твердих побутових відходів

Несанкціоновані сміттєзвалища

Скотомогильники

Люмінесцентні лампи

загальна кількість

не відповідають екологічним і санітарним нормам

загальна кількість

не відповідають екологічним і санітарним нормам

виявлено несанкціонованих сміттєзвалищ

з них ліквідовано

загальна кількість

не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам

Законсервовано

накопичено, шт.

відправлено на демеркуризацію

156

39

37

17

1900

1859

274

56

64

3044 шт.

12700 шт.

Примітка: * із них 8 діючих об'єктів для розміщення промислових відходів (полігони, шламонакопичувачі, золовідвали), 294 склади з непридатними до використання ХЗЗР та 4 сховища із законтейнеризованими ХЗЗР, 1 сховище для радіоактивних відходів.

Додаток 2

Стан полігонів, місць складування і захоронення промислових, побутових та інших відходів в Київській області за І півріччя 2010 р.

Виявлено несанкціонованих сміттєзвалищ

Ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ

Надано приписів

Санкції за виявлені порушення

адміністративний район виявлення

всього виявлено

сумарна площа звалищ, га

об'єм відходів, м3

Ліквідовано виявлених звалищ

Ліквідовано відходів, м3

очищена площа від звалища, га


пред'явлено позовів

Стягнуто відшкодувань на суму, грн.

притягнуто до адміністративної відповідальності

Кількість

на суму, грн


осіб

Накладено штраф на суму, грн

Стягнуто в сумі, грнВСЬОГО

1900

50,145

38442,6

1859

20139,2

40,035

220
67

5582

4692

Додаток 3

№ п/п

Дані про об'єкт (адреса, назва, призначення,  відомча належність)

Стан об'єкта

Площа об'єкта, га

Паспортний та розрахунковий обсяг, т (м3)

Фактичне заповнення

Примітка

 


% заповнення

Загальна кількість відходів, тонн (м3)

з них побутових. тонн (м3)

з них промислових, тонн

з них непридатних пестицидів


 


Баришівський район


 

1.

Сміттєзвалище Баришівського РККП, 07500, смт. Баришівка, вул. Банна, 3

Незадовільний

9,0

Не визначений

-

69514 т

69514 т

-

-


 

2.

Полігон ТПВ Березаньського ККП, 07540, м. Березань, вул. Леніна, 30

Задовільний

5,0- загальна 1,13 І-черга

52000,0 куб. м (11440,0 т) 1-черга

69,0

35854,3

35854,3

-

-


 


Білоцерківський район


 

3.

Сміттєзвалище м. Біла Церква, КАТП -1028,  09100, м. Біла Церква, вул. Мережна, 10

Незадовільний

10,66

2,2 млн. т

до 2010 року

1,905 млн. т

1,897 млн т

38000. т

-


 

4.

Сміттєзвалище КВП "Комунальник", 09133, Білоцерківський р-н, смт.Терезине, вул.Першотравнева,2

Задовільний

2,0

-

11,0

6200 т

6200,0 т
 

5.

Сміттєзвалище ЖКВП "Фурсівське"

Задовіль-ний

1,0

4209,48

17,0

717,0 т

717,0 т
 

6.

Полігон ТПВ Узинського ВУЖКГ, 09161, м. Узин, Білоцерківського р-ну, вул. Леніна, 2 а

Незадовільний

4,6

18304,0 т

96,0

17700,0 т

17700 т

-

-


 

7.

Полігон промвідходів ВАТ "Трібо"  09100, м. Біла Церква, ул.Леваневського,95

не експлуатується

5,0

750 тис м3

100,0

750 тис м3 (300 тис т)


750 тис м3 (300 тис т)


проведена рекульти-вація

 

8.

Полігон промвідходів ВАТ СП "Росава", 09108, м. Біла Церква, вул.Леваневського,91 с.Черкас

Задовільний

18,1

12605 т/р 15765,25 м3

35,0

31197,79 т

-

31197,79 т


проведено рекульти-вацію

 

9.

Колишній полігон ВАТ "Росава",  с. Піщана

Задовільний

30,0

114642,0 т 137570,0 м3

100,0

114642,0 т 137570,0 м3


114642,0 т 137570,0 м3


об'єкт переданий іншому власнику

 

10.

Полігон будівельних і промислових відходів ТОВ "Майдан-Брок", 09100. м. Біла Церква, вул.Спартаківська, 12

Незадовільний

4,0

4658,0 т 700 м3 зернового пилу

0,04

240 т

-

240 т

-

не експлуатується

 

11.

Шламонакопичувач ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"

Задовільний

6,32

відсутній

13

26156 т


26156 


Богуславський район


 

12.

Сміттєзвалище Богуславського ККП, 09700, м. Богуслав, вул. Корсунівська, 171

Задовільний

1,5

152000,0 т

92

138000,0 т

138000,0 т

-

-


 


Бориспільський район


 

13.

Сміттєзвалище Бориспільського ВУКГ, " 08300, м. Бориспіль, вул. Котовського, 128-а

Рекультивоване

2,5

142000,0т

-

142000,0 т

142000,0 т

-

-

проведена часткова рекуль-тивація

 

14.

Полігон ТПВ ТОВ "Еко-Сервіс" м.Бориспіль 08300, м. Бориспіль, вул. Котовського, 128а

6,0

813300,0

71

521709

521709
 

15.

Сміттєзвалище Щаслівської c/р Власник - ТОВ "Фірма Металіст ", 03332, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Морозова,8

Задовільний

1,8

95040,0 т

 76

72325,0 т

72325,0 т

-

-


 


Бородянський район


 

16.

Сміттєзвалище ТОВ "Утіл Сервіс" (аренда сміттєзвалища Бородянського ВУКГ),  Київська обл., смт. Бородянка, а/с 90

Задовільний

13,0

350000,0 т

80

274868,0

274868,0 т

-

-

частково рекульти-воване

 


Броварський район


 

17.

Сміттєзвалище ТОВ "Десна-2", (оренда) 07400, Броварський р-н, с. Рожівка

задовільний

6,0

800000,0 т

99

1,070 млн. т

1,070 млн. т

-

-

Прово-диться рекульти-вація ТПВ

 

18.

Шламонакопичувач  ДП "Київського казенного заводу порошкової металургії. Адреса заводу: 07400, Київська обл., м. Бровари, Промвузол

Задовільний

3 секції: 1 - 1,3 2 - 1,4 3 - 2,5

27,3 тис м3 25,9 тис м3 36,0 тис м3

14,1 10,7 19,3

т 275,0 т 264,0 т 79,248 т

-

275 264 79,248

-


19.

Шламонакопичувач КП "Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій" Адреса заводу: 07400,м. Бровари, Промзона

Задовільний

2 черги: 1-а 2,0 2-а 3,7

52, тис м3 100,0 тис м3

1 черга -100 2 черга -15

40 тис т 9,042 тис т

-

40 тис т 9,042 тис т

-


20.

Шламонакопичувач ВАТ "Радикал" Адреса заводу: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 61 ( проводить рекультивацію ТОВ "Еко-старт")

Не задовільний

8,6 га

160000 м3

100

60,32 тис.т

За 2008-8413,0 т  за 2009-3923,0 т

224700 м3

-

Прово-диться рекультивація ТПВ

21.

Шламонакопичувач ВАТ "Хімволокно" Адреса заводу:02094,м.Київ,  вул. Магнітогорська,1

Задовільний

8,0

160000 м3 (304000, т)

50

80000 м3 152,0 тис т


80000 м3 152,0 тис т

-

Шлам не завозиться

22.

Полігон промислових відході відходів ЗВПП "Регіон-2001", 07442, смт. Димерка, вул. Радгоспна,19

Задовільний

11,35

256,9 тис.т

Біля 80,0

за 2009 9236,0 т


За 1 кв 2010 -1998 т
 Васильківський район


23.

Сміттєзвалище Васильківського УЖКГ 08600, м. Васильків,  вул. Соборна. 87

Не задовільний

9,5

350000,0 т

30

251570,63 т

90 %

10 %24.

Сміттєзвалище Гребінківського ККП, 08662, смт. Гребінки, ул.Жовтнева,69

Задовільний

10,6

44 000,0 т

15

15770,0 т

23000,0 т

-

-Вишгородський район


25.

Сміттєзвалище  Вишгородського РККП, 07300,м. Вишгород,   вул. Набережна, 8 а

Задовільний

5,0

140000,0 т І черга зальна 500 тис.т

92

137564,0т

137564,0

-

-

частково рекультивоване

26.

Сміттєзвалище Димерського ККП, 07330, смт. Димер,  вул. Комсомольська,18

Задовільний

7,135

60 000, 0

75

42500,0 т

42500,0 т

-

-Володарський район


27.

Сміттєзвалище Володарського ККП, 09300, с. Володарка,  вул. Миру,138

Не задовільний

5,0

33 000,0 т

110

36500,0 т

36500,0 т

-

-Згурівський район


28.

Сміттєзвалище Згурівського ККП, 07600, смт. Згурівка,  вул. Залізнична, 7

Задовільний

3,7

39900,0 т

35

9177,0 т

9177,0 т

-

-


29.

Сховище для довгострокового зберігання непридатних до використання ХЗЗР смт. Згурівка


0,15339,0 т339,0 т

9 контейнерів розгерметизовані


Іванківський район


30.

Сміттєзвалище Іванківського ВУЖКГ 07200, смт. Іванків,  вул. Садова,2

задовільний

3,6

132000,0 т

83,2

103200,0 т

103200,0 т

-

-Кагарлицький район


31.

Сміттєзвалище Кагарлицького КП "Міськрембудсервіс",  09200, м. Кагарлик,  вул. Білоцерківська, 1

незадовільний

2,6

300000,0 т

96,5

288000,0 т

288000,0 т

-

-


32.

Сміттєзвалище Ржищівського ККП,  09230, вул. Піонерська, 38

задовільний

1,4

320000, т

57

179000,0 т

179000,0 т

-

-Києво- Святошинський район


33.

Києво-Святошинське ВУЖКГ,  08150, м. Боярка, вул.Матросова,11

задовільний

16,8

550000,0 т

68,7

377844,69 т

377844,69 т

-

-Макарівський район


34.

Сміттєзвалище Макарівського РВУЖКГ 08000, смт. Макарів,  вул. Піонерська, 13

задовільний

18,0

400000,0 т

40,0

139410,0 т

139410,0 т

-

-Миронівський район


35.

Сміттєзвалище КП "Миронівка благоустрій" 08800, м. Миронівка,  вул. Захарченка, 1а

задовільний

4,1

100 000,0 т

47

45000,0 т

45000,0 т

-

-Обухівський район


36.

Сміттєзвалище Обухівського РВУЖКГ 08700, м. Обухів,  вул. Каштанова, 23

задовільний

4,0

232000,0 т

переповнене, 178,5

408298,26 т

408298,26 т

-

-


37.

Полігон ТПВ № 5, ВАТ "Київспецтранс", м. Київ, Правди, 85

Не задовільний

63,7

2,64 млн. т -

63,3

1672016,6 т

1650837,49

21179,1838.

Звалище скопу ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат",  м. Обухів Адреса заводу: 08702,  м. Обухів, вул. Київська, 130

задовільний

4,0

1,152 млн. т

70,9

814911,7

-

814911,7

-


39.

Золовідвал  Трипільської ТЕС Адреса Трипільської ТЕС: Київська обл., Обухівський район, м. Українка

задовільний

125,0

25,0 млн. тонн

91

22,643 млн. тонн

-

22,643 млн. тонн

-П-Хмельницький район


40.

Сміттєзвалище П-Хмельницького ВУКГ, 08400, Переяслав-Хмельницький, вул.Солонці,1


5,0

650000,0 т

60

471500,0 т

471500,0 т

-

-Рокитнянський район


41.

Сміттєзвалище Рокитнянського ВУЖКГ, 09600, смт. Рокитне,  вул. Піщана, 45

незадовільний

2,0

120 000,0 т

-

110430,0 т

110430,0 т

-

-Сквирський район


42.

Сміттєзвалище КП "Житлокомунсервіс" м. Сквира 09000, м.Сквира, вул. Рози Люксембург, 93

задовільний

10,02

140000,0

61, 0

85140 т

85140,0 т

-

-Ставищенський район


43.

Сміттєзвалище Ставищенського ЖКП,  09400, с. Ставище, вул.Радянська,44

Не задовільний

2,2

86700,0 т

82,1

70600,0 т

70600,0 т

-

-Таращанський район


44.

Сміттєзвалище КП "Таращаблагоустрій" 09500, с.Тараща, вул. Радянська,24

Задовільний

2,8

140000,0 т

14

19992 т

19992,0 т

-

-


45.

Сховище для довгострокового зберігання непридатних до використання ХЗЗР ,  с. Салиха

Задовільний

0,1149,0 т

-

-

149,0Тетіївський район


46.

Сміттєзвалище КП "Благоустрій", 09800, м.Тетіїв, вул. Комсомольська, 5

Задовільний

2,2

51700,0 т

94,5

48547,0 т

48547,0 т

-

-Фастівський район


47.

Сміттєзвалище Фастівського ККП, 08500, м. Фастів,  вул. Нова, 9

Не задовільний

11,57,  7,3 га резерву

Резерв 360 тис. т з 1999 р

38,6

537510

537510 т

-

-

Проведена часткова рекультивація

48.

Сміттєзвалище Борівський ККП. 08520,Фастівський р-н, смт. Борова, вул. Франка, 24-а

2,8

-

-

6731,0 т

6731,0 т

-

-Яготинський район-

-


49.

Сміттєзвалище Власник - Яготинська міська рада, експлуатує ОКП "Комунальник"  07700, м. Яготин, вул. Щорса,4

Задовільний

5,0

79 200,0 т (360 тис м3)

14,68

12015.5 т 48062 м3

48250,0 т 


-Зона відчуження


50.

ДП "Чорнобильсервіс" біля с. Лелів,  07270, м. Чорнобиль,  вул. Радянська,70

Задовільний

9,6

14 500,0 т

60

11440,0 т

11440,0 т
51.

Пункт захоронення радіоактивних відходів "Буряківка", ДСП "Комплекс" м. Чорнобиль Київської обл., вул. Кірова, 52

Задовільний

23,8

695,76 тис. м3 (1,325 млн. т)

85

615 тис м3 (1,166 млн.т)

52.

Славутич ВП БЖКГ, 07100, м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

Задовільний

9,0

290 тис.т

41

167653 т

167205 т

447
Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ

щодо діючих виробництв по переробці та знешкодженню відходів в Київській області за І півріччя 2010 р.

з/п

Назва підприємства, відомча належність, адреса

Вид відходів, що знешкоджуються чи переробляються

Клас небезпеки відходів, що знешкоджуються чи переробляються

Принцип роботи, установки по утилізації відходів

Потужність виробництва по переробці та знешкодженню відходів, тонн/рік

Фактично перероблено за останній рік,  тонн

Причина неповного завантаження підприємства

1.

ТОВ "Інтер-ЦВЗВ", 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського,85

Відходи гуми

4

Механічне подрібнення, змішування, пресування

400

200


2

ТОВ "Інтер-ГТВ" 09114, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського,85

Відпрацьовані нафтопродукти

3

Відстоювання. фільтрація. сепарація

20

1,0


3.

ЗАТ СП "Росава" , 09100, Київська обл. м.Біла Церква, вул. Леванєвського, 91

Відпрацьовані нафтопродукти

3

Обладнання: маслоуловлювач; установка маслоочищувальна, фільтр

226,6

15,78


4.

ВАТ "Трібо" (Білоцерківський завод АТВ) 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського,95

Брак колодок, б/у колодки МПС України

4

Подрібнення, пресування

50000т

336,0


5

Трипільська ТЕС, 08700,Київська обл., Обухівський р-н, Українка, вул.Енергетиків,1

Золошлакові відходи

4


-

95727 т використано на реконструкцію золовідвалу 94 т відвантажено споживачам,


6.

ВАТ "Київський картонно - паперовий комбінат" 08700, Київська обл. м. Обухів, вул. Київська, 130

Макулатура

4

Лінія по виготовленню паперових та картонних виробів

300 000 т

415,5 т. повернуто у виробництво,  1404,2 т передано іншим споживачам


7.

СП "Урітал" 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130

Метиленхлорид

4

регенерація

15,0 т

5,1 т прийнято  3,4 вивезено на полігон, 1,7 повернено


8.

ВАТ "Сквирський КХП", 09000, м. Сквира, вул. Київська, 1

Лузга гречана

4

Спалювання в газових котлах

9000,0

1445

Відсутність сировини

9.

Завод "Ветсанутиль", 09031, Київська обл. Сквирський р-н, с.Пищики

Відходи тваринного походження

4

Обладнання по виготовленню кісткового борошна

2500

 1795


10.

Завод "Ветсанутиль", 07500, Київська обл.,  смт. Баришівка

-"-

4

Установка  КВМ-4,6 (6 од.)

6000,0

2585,3


11.

ТОВ "Слава", 08600, Київська обл. м. Васильків, вул. Гоголя,5

-"-

4

Обладнання по виготовленню клею

120,0

10

відсутність сировини

12.

ВАТ "Гостомельський  склозавод", 08290, смт. Гостомель Київської області, вул. Леніна, 86

Відходи скла

4

3 одиниці скловарних печей

10 000,0

200,0


13.

ВАТ "Електромашкомплект", 07811, Київська обл. Бородянський район, с. Нове Залісся

Відходи поліетиленових: плівки, мішків, труб та інш.

4

Механічне подрібнення, гранулювання

150 т/рік

512


14.

КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій ", 07400, Київська обл., м. Бровари, Промзона

Відходи алюмінію

4

Печі переплаву

5000,0

Даних не видано


15.

ЗАТ "Полімер-ПАК" 07411, Броварський р-н, с. Літки, вул. Гагаріна,2-а

Поліетилен

4

Механічне по дрібнення

10 т/міс

49,1т, в т.ч за 2 кв.-26,7 т


16.

ВАТ Броварський шиноремонтний завод 07400, Київська обл., м. Бровари, Промвузол

Автомобільні покришки з текстильним кордом

4

Механічне подрібнення, девулканізація гумової крихти

400,0

0

Завод не працює

17.

Казенний завод порошкової металургії, 07400, Київська обл.  м. Бровари, Промвузол

Вторинна обробка чорних металів

4

Переплав

15000,0

3043,8 т. в т.ч. за 2 кв.-1513,5т.


18.

ТОВ "Втортех" 07400, Київська обл. м. Бровари, вул.Богунського,26

Брухт кольорових металів

4

Переплав

50 т/міс.

188,0 т. в т.ч. за 2 кв.-93т.


20.

ТОВ СП "АТАД К" 08290,смт. Гостомель Київської обл. вул. Леніна, 82-а

Тирса, стружка деревини

4

Спалювання

450

49,6 т. в т.ч. за 2 кв.-28,9т.


21.

ВАТ "Елопак-Фастів" 08500, м. Фастів,  вул. Великоснітинська,67

Відходи поліетилену

4

Пресування

-

-
Виконання заходів Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами

Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоровя людини в Україні та Київській області проводилося в 2000-2010 роках на підставі виконання Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами, затвердженою Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" від 14 вересня 2000 р. № 1947-ІІІ та Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в Київській області на період до 2009 року" затвердженої рішенням восьмої сесії обласної ради ХХІІІ скликання від 19.08.1999 № 118-08-ХХІІІ, а також наказу Мінагрополітики, Мінекоресурсів та МОЗ України від 18 жовтня 2001 р. № 315/376/412.

За час дії цих програм в області проведена комплексна інвентаризація місць накопичення заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР).

В результаті було виявлено, що загальний обсяг накопичених ХЗЗР складав 1917,76 тонн (діаграма 1). Найбільше відходів зберігається в Згурівському, Кагарлицькому, Таращанському і Васильківському районах (діаграма 2).

В області налічується 294 склади, в яких зберігаються непридатні до використання ХЗЗР. Із них 16 належать агрохімформуванням (централізовані склади) та 278 знаходяться в окремих господарствах. Паспортизований 121 склад.

За 5 років частково чи повністю вирішено питання покращання умов зберігання непридатних ХЗЗР в господарствах Рокитнянського, Згурівського, Васильківського, Бородянського районів - отрутохімікати затарені в спеціальні залізобетонні контейнери, а з Вишгородського району вивезені на знищення фірмою "ЕЛГА". Всього було законтейнеризовано 790,171 т ХЗЗР.

Для їх зберігання побудовані відповідно до розроблених проектів майданчики в Таращанському, Згурівському та Бородянському районах. У Васильківському районі законтейнеризовані ХЗЗР зберігаються на площадці біля складу отрутохімікатів, неподалік від житлової забудови, що приводить до соціальної напруги. Для проведення контейнеризації ХЗЗР з Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища виділено 2818,4 тис. гривень (діаграма 3).

На території Згурівської селищної ради Згурівського району і Багринської селищної ради Васильківського району в місцях зберігання законтейнеризованих непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин, у 2010 році, під дією низьких температур, виникло пошкодження та розгерметизація 9 і 8 контейнерів, відповідно. На ліквідацію надзвичайної ситуації з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 2105 тис. грн. Оголошений тендер на виконання робіт щодо знищення цих ХЗЗР.

У 2009 році із 59,45 т ХЗЗР, які зберігалися на складах Тетіївського району, зі складу "Тетіївагрохім" всупереч ст. ст. Закону України "Про пестициди та агрохімікати", без згоди Тетіївської районної екологічної інспекції та відповідних лабораторних досліджень на предмет їх безпечності для навколишнього природного середовища, здійснено використання 45 т ХЗЗР в період весняно-осінньо-польових робіт. Прокуратурою Тетіївського району відмовлено в порушенні кримінальної справи, тому голову правління, головного інженера, головного агронома АТ "Тетіївагрохім" притягнуто до адмінвідповідальності на суму 680 грн.

У 2009 році ліквідований склад з відпрацьованими люмінесцентними лампами в с. Нові Петрівці Вишгородського району з вивезенням зазначених відходів на демеркурізацію.

На протязі 2003 року проведена інвентаризація продукції та відходів, які містять поліхлоровані дифеніли (ПХД) на підприємствах області (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.10.1999 р. № 11457/16 щодо забезпечення реалізації комплексу заходів, спрямованих на підготовку до ратифікації Україною Протоколу про стійкі органічні забруднювачі Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані). Інвентаризацією було охоплено близько 300 підприємств області, на 37 з яких зафіксована наявність ПХД.

В рамках Угоди між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Данським агенством охорони довкілля здійснювався проект "Допомога українським органам влади щодо управління забрудненими ділянками". На виконання проекту проводилася інвентаризація забруднених ділянок, яка включала інформацію поводження з небезпечними відходами на підприємствах і в місцях видалення відходів області.

Про ситуацію, яка склалася на полігоні ТПВ № 5 ВАТ "Київспецтранс".Щороку на полігоні розміщується до 500 тис. т твердих побутових і промислових відходів міста Києва. Під час його експлуатації утворилось, за оцінками різних інституцій, від 300 до 500 тис. тонн токсичних фільтраційних стоків, які є відходами 1 (найвищого) класу небезпеки. Очищення цього фільтрату здійснюється в непарманентному режимі. Через недосконалість протифільтраційного екрану дренажна система полігону не в змозі призупинити забруднення ґрунтових вод та відкритих водойм фільтратом.

У зв’язку з порушенням вимог екологічного законодавства при розміщенні і поводженні з відходами, зокрема і через не вирішення питання знешкодження фільтрату, внаслідок чого в регіоні склалася загрозлива для довкілля і здоров’я населення ситуація, діяльність полігону Держуправлінням екології та природних ресурсів в Київській області протягом останніх шести років неодноразово (у 1999, 2001, 2008 роках) призупинялась.

Однак, попри очевидну екологічну небезпеку для довкілля та здоров’я населення, яка існує тривалий час, Київською міською державною адміністрацією та керівництвом ВАТ "Київспецтранс" проблеми полігону не вирішувалися, необхідні кошти на реконструкцію полігону та модернізацію обладнання не виділялись.

За результатами проведеної в січні 2010 р. перевірки щодо додержання природоохоронного законодавства при експлуатації полігону Головним Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища в Київській області прийняте Рішення від 26.01.2010 № 1 "Про тимчасову заборону (зупинення) виробничої діяльності (розміщення відходів) на полігоні твердих побутових відходів № 5 ВАТ "Київспецтранс".

На даний час Рішення не виконується: відходи на полігоні розміщуються, ворота при в’їзді на полігон, які було опломбовано, зірвані з петель, без відповідної проектної документації проводяться будівельні роботи, очисні споруди не працюють, як наслідок, накопичений фільтрат з другої черги полігону підійшов до крайньої межі і почав переливатися через дамбу за межі полігону, що приводить до забруднення прилеглих територій, поверхневих та ґрунтових вод і створює реальну загрозу здоров’ю населення.

Необхідно відмітити, що на подання Київської обласної прокуратури від 27.032010 №07/4-249 вих. підготовлено проект Рішення "Про проведення екологічної експертизи діючого полігону ТПВ №5 ВАТ "Київспецтранс", який буде передано на розгляд на найближчу сесію Київської обласної ради.

Враховуючи ситуацію, яка склалася на полігоні та на підставі ст. 32 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" на засіданні постійної комісії Обухівської райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.04.2010 р. № 5 вирішено клопотати до Київської ОДА про встановлення режиму надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня на території Підгірцівської сільської ради.

Відповідно даним статистики станом на початок 2010 р. на територіях підприємств накопичилось 4854,846 т токсичних промислових відходів. Із них: 1-го класу небезпеки - 159,07 т, 2-го - 3959,664 т, 3-го - 736,112 т (табл. 1).

Враховуючи, що велика кількість токсичних відходів зберігається на підприємствах області, Держуправління підтримує створення на території Київської області державного підприємства та спеціалізованого полігону із поводження з токсичними промисловими відходами для потреб м. Києва та Київської області (доручення Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. №66285/1/1-09 до листа Секретаріату Президента України від 19.12.2009 р. №03-02/5017)

В області налічується 12 об’єктів (полігони, шламонакопичувачі, золовідвали), на яких зберігаються промислові відходи:

в Броварському районі розташовано 4 шламонакопичувача промислових відходів гальванічного виробництва (в 2-х шламонакопичувачах розміщено відходи підприємств м. Києва: ВАТ "Радикал", у кількості 120 тис. т відходів 3 класу небезпеки (з 1998 р. не функціонує) і ВАТ "Хімволокно", у кількості 152 тис. т відходів 3 і 4 класів небезпеки. На шламонакопичувачах комунального підприємства "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" і ДП "Київського заводу порошкової металургії" розміщено відповідно 49,042 і 618,248 тис. т відходів 4 кл. небезпеки;

в Білоцерківському районі (с. Черкас) функціонує полігон для розміщення відходів гумово-технічних виробів ЗАТ СП "РОСАВА". Обсяг розміщених відходів на ньому складає 31,198, тис. т.;

на золовідвалі Трипільської ТЕС Обухівського району, площа якого складає 125 га накопичено близько 22,643 млн. тонн млн. т золошлакових відходів. В цьому ж районі на звалищі скопу ВАТ "Картонно-паперового комбінату" розміщено 814911,7 тис. т відходів.

Проблеми:

. Незадовільні умови зберігання ХЗЗР у більшості господарств Кагарлицького, Володарського, Іванківського, Макарівського, Переяслав-Хмельницького, Ставищенського районів та в селі Вільча Поліського району. Отрутохімікати зберігаються в аварійних складах, в тарі, яка прийшла в непридатний стан, виявлені випадки вільного доступу до них сторонніх осіб.

. Залишаються невирішеними проблеми знешкодження гальванічних відходів, відпрацьованих розчинників, фарб та інших відходів хімічного виробництва, а також токсичних відходів, які утворюються при експлуатації автотранспорту (відпрацьовані акумулятори, технічні масла).


Таблиця 1

Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2010р, т.

Назва відходів

Зберігалося на підприємствах на початок року, т

Утворилося на підприємствах за рік, т

Використано (утилізовано) за рік

Видалено, за рік

Розміщено (зберігається) на підприємствах на кінець року*

в т. ч.


Разом

знешкоджено (знищено), у туч. передано іншим

захоронено в місцях організованого складування

направлено в місця неорганізованого складування


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки у т.ч. за окремими видами:

157,860

83,996

82,768

82,768

82,768

0

0

159,070

Відходи 2 класу небезпеки, в т.ч. за окремими видами.

3727,785

325,976

94,097

94,097

94,097

0

0

3959,664

Відходи 3 класу небезпеки, в т.ч. за окремими видами

2304,790

6996,143

8564,821

8564,821

8564,821

0

0

736,112

Разом по області:

6192,4357409,1158745,6868746,6868747,686004854,846

Пропозиції до проекту рішення

. Головам райдержадміністрацій вжити заходів по створенню приймальних пунктів по збору відпрацьованих акумуляторів, мастил, люмінесцентних ламп та інших відходів, які можуть використовуватися, як вторинна сировина.

. В зв’язку з ситуацією, яка склалася на полігоні ТПВ № 5 ВАТ "Київспецтранс", який знаходиться в Обухівському районі встановити режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня на території Підгірцівської сільської ради.

3. Головам райдержадміністрацій вжити заходів щодо знищення непридатних ХЗЗР.План

з основної діяльності на 2010 рік

№ з/п

Назва заходу

Політичні пріоритети Міністерства та рішення на підставі яких виконується захід

Термін виконання

Виконавець

Строк виконання

1.

Участь у проведенні інвентаризації непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів

Пункт 5 постанови Верховної Ради України від 06.10.09 № 2967-ІУ "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення".

до кінця 1 кв. 2010.

Відділ контролю за поводженням з відходами та станом радіаційної безпеки


2.

Підготовка щоквартальної інформації для Державної екологічної інспекції про поводження з відходами в Київській області

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.09.2004 № 213 "Про заходи щодо ліквідації в Київській області несанкціонованих сміттєзваоищ, впорядкування і належної охорони місць захоронення загиблих тварин (скотомогильників), виділення полігонів для видалення та належного зберігання небезпечних відходів"

щоквартально

- " -


3.

Перевірка виконання вимог природоохоронного законодавства на об'єктах ідвищеної екологічної безпеки в Київській області (полігону промислових відходів ВАТ "Росава" Білоцерківського  р-ну та полігону ТПВ№ 5 ВАТ "Київспецтранс" Обухівського р-ну)

Постанова КМ України від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності та об"ектів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"

1, 2 кв. 2010
Індивідуальне завдання

Я приймала участь в проведені рейдових перевірок у складі оперативної рейдової групи Облдержадміністрації, щодо здійснення в Київській області заходів, спрямованих на благоустрій та приведення у належний стан населених пунктів та прилеглих до них територій.

Проведені рейдові перевірки в Києво-Святошинському, Вишгородському, Бориспільському та Броварському районах.

Києво-Святошинський район:

Рейдова перевірка здійснена спільно з представниками Києво-Святошинської РДА, районної СЕС та Києво-Святошинського РВУЖКГ. В результаті виявлено:

На території м. Боярка не прибрані від сміття та відходів вулиці: Вокзальна, Лисенка, Пролетарська, Садова, Білогородська, 40-річчя Жовтня, Матросова. Засмічена територія біля кладовища, садового товариства, уздовж залізниці, яка проходить через місто, під'їзд до бувшого санаторію "Барвинок".

На території Хотівської с/р за селом виявлено несанкціоноване сміттєзвалище розміром близько 0,8 га. Не прибрано сміття по вулицям М.Чирка, Партизанської, біля перукарні. Керівництвом с/р не розроблена схема систематичного санітарного очищення підпорядкованих територій відповідно до вимог ст. 21 Закону України "Про відходи".

На території Ходосіївської с/р засмічений ліс та ставок твердими побутовими відходами. Керівництвом с/р не розроблена схема систематичного санітарного очищення підпорядкованих територій відповідно до вимог ст. 21 Закону України "Про відходи".

Існують 2 стихійних сміттєзвалища поблизу дороги між селами Хотів-Чабани. Не прибрано узбіччя дороги Київ-Вишневе, на території м. Вишневе.

Найбільш впорядкована територія с. Лісники. В цьому селі проведені відповідні заходи щодо благоустрою та очищенню території згідно з розпорядженням Київської облдержадміністрації.

На території м. Бровари: по вул. Київській, напроти буд. № 238 засмічена територія площею 0,5 га; по вул. Металургів існує стихійне сміттєзвалище площею 0,5 га напроти прохідної Броварського водоканалу, поблизу будівельного майданчика гипер-маркету.

На території Калинівської с/р, смт. Калинівка, вул. Чернігівська, напроти будинків № 34,36 біля дороги за бетонним парканом виявлене стихійне сміттєзвалищі площею 0,15 га, на якому горіли відходи.

У північному напрямку від с. Княжичі в районі об'їзної дороги і залізничної станції "Ялинка", біля лісу, існують 2 стихійних сміттєзвалища загальною площею 0,7 га.

На території Богданівської с/р, поблизу лісу розташоване сільське сміттєзвалище, розміщення відходів на якому здійснюється хаотично, без ущільнення та присипки ізолюючим шаром грунту. Не витримана санітарно-захисна зона. Під час перевірки зафіксоване горіння відходів, що призвело до пошкодження дерев. Поблизу сміттєзвалища виявлена самовільна розробка кар'єру по видобуванню піску на площі 0,5 га.

На території Великодимерської с/р існують 2 стихійних сміттєзвалища.

-е - з північно-західної сторони біля яру, площею 2 га. Засмічена відходами побутового та промислового походження територія біля лісу, навколо вказаного яру та уздовж дороги, що веде від селища В. Димерка до заводу "Кока-Кола". На території яру та біля нього виявлена самовільна розробка кар'єру по видобуванню глини (площею 0,6 га) та піску (0,15 га).

-е стихійне сміттєзвалище знаходиться з південної сторони від селища, його площа складає близько 2 га.

Керівництвом Великодимерської с/р не розроблена схема систематичного санітарного очищення підпорядкованого населеного пункту відповідно до ст. 21 Закону України "Про відходи", не визначено місце для видалення відходів, які утворюються мешканцями селища. В місцевому бюджеті не передбачені відповідні кошти.

Потрібно відзначити, що на території Великодимерської с/р організована і працює комунальна служба. Однак, відходи, які утворюються населенням селища не збираються і не вивозяться на полігон ТПВ.     

В ході рейдової перевірки складені акти, на усунення виявлених порушень надані приписи. На голів Великодимерської і Богданівської с/р складені протоколи про адмінправопорушення.

Бориспільській район, в ході перевірки виявлено:

На території Головурівської, Процівської, Вороньківської, Синьківської сільських рад існують стихійні сміттєзвалища на які зносяться відходи мешканцями с. Головурів, с. Проців, с. Синьківка, с. Велика Стариця, с. Перегури, с. Андріївка. Виконкомом сільської ради не вживаються заходи для організації і збору твердих побутових і виробничих відходів з території населених пунктів. Відсутні затверджені в установленому порядку схеми збору та утилізації твердих побутових відходів. Не відведені земельні ділянки для організації сільського сміттєзвалища. Не вживаються заходи для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, що є порушенням ст. 19 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища України" та ст. 21 Закону України "Про відходи". Голові сільської ради надано наступні приписи:

Ліквідувати наявність стихійних сміттєзвалищ та вжити ефективні заходи по попередженню повторного їх виникнення

Розробити та затвердити схему збору твердих побутових відходів з населених пунктів

Відвести земельну ділянку для організації сільського сміттєзвалища

Забезпечити використання сільського сміттєзвалища у відповідності до чинного природоохоронного законодавства України.

Похожие работы на - Державне управління екології та природних ресурсів в Київській області

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!