Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Финансовый менеджмент, финансовая математика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  128,21 kb
 • Опубликовано:
  2010-07-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра Фінансів

 
Звіт

про проходження практики

Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністраціїЖитомир, 2010

Вступ

Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами, яке закріплено на законодавчому рівні . В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси(їх мобілізація та розподіл). Це відносини по формуванню тієї частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства. Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його виконання, налагодження податкової системи, затвердження граничного розміру державного боргу та інших фінансових параметрів.

Державні органи законодавчої влади (Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування) і державні органи виконавчої влади загальної компетенції (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні адміністрації) управляють фінансовою діяльністю. В їх компетенцію входить вирішення загальних фінансових питань, що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території. Я маю ознайомитися з специфікою фінансового управління райдержадміністрації, особливо з складання місцевих бюджетів Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.

Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.

Роль місцевих бюджетів певною мірою визначається величиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них. Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внутрішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього функцій у межах своєї компетенції.

Отже, метою фінансово-бухгалтерської практики в фінансовому управлінні Черняхівської районної державної адміністрації на базі знань другого курсу є отримання досвіду практичної роботи в фінансових органах управління, ознайомитися з роботою управління, завданнями роллю та їх функціями в бюджетному процесі. Також за період практики повинні ознайомитися з структурою доходів та видатків та спосіб їх обліку, а головним чином визначити міжбюджетні відноси на 2010 рік – це дотації та субвенції, які надає місцевий бюджет або отримує з державного бюджету дотації вирівнювання

РОЗДІЛ 1. Характеристика фінансового управління Черняхівської райдержадміністрації

1.1 Положення про фінансове управління

Фінансове управління Черняхівської РДА

Житомирська обл.

смт. Черняхів

Вул. Майдан Рад, 1.

1. Фінансове управління районної держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, актами районної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

Ø   забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

Ø   складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної держадміністрації;

Ø   підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

Ø   розроблення пропозицій з удосконаленням методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

Ø   здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

Ø   здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1)розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2)   визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3)   проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4)   приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

5)   бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

6)   організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

7)   забезпечує протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8)   здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9)   організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органом державної податкової служби, територіальним органом Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

11)здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12)  проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

13)  розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальним органом Державного казначейства;

14)  проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільності запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

16) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній держадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

17) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

18) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

19) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;

20) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

21) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

22) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органу державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучити фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органом державної податкової служби, органом державної контрольно-ревізійної служби та територіальним органом Державного казначейства.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з начальником Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

8. Начальник управління:

Ø   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів;

Ø   видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

Ø   затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;

Ø   розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

Ø   затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

Ø   забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

Ø   призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Щодо структури установи (див. додаток 1).

1.2 Роль та функції фіноргану в бюджетному процесі

Проаналізувавши ряд положень та нормативних актів я дійшов висновку, що провідне місце в системі органів оперативного управління бюджетом займає Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розробка і реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку і організації випуску цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. При цьому стержневою основою виступає саме бюджет. З одного боку, так чи інакше, всі сфери діяльності Міністерства фінансів відображаються в бюджеті. З другого, через бюджет значною мірою здійснюється реалізація поставлених завдань та функцій.

В своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Воно узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції.

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом - “Положенням про Міністерство фінансів України”, затверджене Кабінетом Міністрів України.

Але не менш важливе місце займають середня ланка фінансових органів, які складають фінансові управління обласних , Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Тобто можливо визначити ряд основних їхніх завдань, які покладені на них законодавством .На фінансові управління покладаються такі основні завдання :

ü   складання і забезпечення виконання обласного (районного) бюджету;

ü   розробка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку економіки регіону

ü   фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

ü   впровадження нових і розробка пропозицій щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

За допомогою завдань визначимо провідні функції фінансового управління :

ü   бере участь у розробці фінансових ресурсів регіону, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні обласного, районного (міського) бюджету;

ü   організує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного, районного (міського) бюджету за дорученням обласної, районної (міської) Рад народних депутатів визначає порядок і термін подання обласними, (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів матеріалів для підготовки проектів обласного, районного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного підпорядкування і районів області (міста). Складає проект обласного, районного (міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст і районів і подає їх на розгляд обласних (міських) Рад народних депутатів;

ü   організує виконання обласного (міського) бюджету по доходах і видатках. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) Радами народних депутатів забезпечує надходження доходів до обласного, районного (міського) бюджету та вживає заходів щїодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

ü   забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;

ü   розробляє порядок надання з обласного (міського) бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;

ü   складає розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету з поквартальним розподілом, забезпечує виконання обласного (міського) бюджету, приймає рішення про пересування квартальних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з Державним бюджетом і з бюджетами районів, міст обласного підпорядкування ;

ü   здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за додержанням установи Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання бюджету по доходах;

ü   веде облік виконання обласного (міського) бюджету і облік змін, що вносять у встановленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках обласного (міського) бюджету, бюджетів районів, міст обласного підпорядкування;

ü   розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує перед обласною, районною (міською) Радою народних депутатів про хід виконання обласного (міського) бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського) бюджету для затвердження ;

ü   здійснює облік коштів резервного фонду обласної, районної (міської) Ради народних депутатів і позабюджетних фондів;

ü   контролює правильність проведення виплати і відшкодування коштів за рахунок Державного і місцевих бюджетів, передбачених діючими законодавчими актами;

ü   готує пропозиції обласній, районній (міській) Раді народних депутатів про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;

ü   за дорученням обласної (міської) Ради народних депутатів розглядає матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до обласного (міського) бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання, розглядає і приймає рішення за висновками Державної податкової адміністрації про відстрочення платежів і надання податкового кредиту ;

ü   на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей народного господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів ;

ü   бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики областей (міста, селища, району, села);

ü   готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні у справах, пов’язаних із зміною форм загальнодержавної і комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області, районі (місті);

ü   бере участь у роботі по створенню ринку цінних паперів в області, районі (місті), аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг. Веде реєстрацію і облік випуску цінних паперів в області (місті);

ü   організує контроль за раціональним використанням, обліком і збереженням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

ü   готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи;

ü   разом з установами Національного банку України, комерційними банками вивчає питання грошового обігу в регіоні, бере участь у розробці балансів грошових доходів і витрат населення;

ü   аналізує валютно-фінансові питання, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю об’єднань, підприємств, організацій та розробляє відповідні пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави;

ü   аналізує вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет області (міста) процесів, пов’язаних з новими принципами ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;

ü   відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування в межах фінансових ресурсів у бюджеті заходів по розвитку місцевого господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, науки і культури, місцевих органів державної виконавчої влади і регіонального самоврядування;

ü   забезпечує на підприємствах, в організаціях і установах комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності на виконання рішень обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів та виконавчих органів;

ü   бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих органів державної виконавчої влади.

РОЗДІЛ 2. Бюджет, склад та структура доходів та видатків місцевих бюджетів та їх облік

2.1 Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету


Формування районних бюджетів є процесом, який включає складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів. Кожен з цих етапів має певну послідовність:

1)Прогноз доходів та видатків.

2)Визначення граничних обсягів видатків.

3)Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4)Розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

5)Подання на розгляд до місцевої державної адміністрації.

6)Схвалення проекту рішення про районний бюджет.

У фінансовому управлінні Черняхівської райдержадміністрації прогнозування доходів та видатків здійснює бюджетний відділ та відділ планування доходів бюджету та економічного аналізу.

Згідно з рішенням Черняхівської районної ради на двадцять другій сесії від 12 травня 2010 року було затверджено районний бюджет на 2010 рік.

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Мельника В.Р., керуючись ст. 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 79 018 379 грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 47 308 100 грн., обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 579 700 грн., субвенцій з державного бюджету у сумі 24 466 223 грн. та іншої субвенції – 16 723 грн.

Зведений бюджет Черняхівського району (див. додаток 2).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 79 018 379 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 77 930 829 грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету – 1 087 550 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів . (див додаток 3)

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 50 000грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2010 рік:

Ø   дотації вирівнювання сільським, селищним бюджетам у сумі 9 030 608 грн.;

Ø   додаткової дотації відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 40 000 грн.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським, селищним бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету. Перерахування коштів недоотриманої суми дотації здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2010 рік у сумі 50 000грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України „ Про Державний бюджет України на 2010 рік ":

Ø   оплата праці працівників бюджетних установ;

Ø   нарахування на заробітну плату;

Ø   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

Ø   забезпечення продуктами харчування;

Ø   оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Ø   поточні трансферти населенню;

Ø   поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 15000 грн.

9. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2010 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету з наступним затвердженням районною радою.

10. У процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а перерозподіл бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету здійснюється лише за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

11. Відповідно до статті 50 Закону України „ Про Державний бюджет України на 2010 рік ”, надати право районній державній адміністрації отримувати:

в Головному управлінні Державного казначейства України в Житомирській області позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету;

12. Дозволити районній державній адміністрації в особі фінансового управління, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності району, протягом поточного бюджетного періоду здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках в установах державних банків на конкурсних засадах з подальшим поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 18 Закону України „ Про Державний бюджет України на 2010 рік ”.

13. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів і послуг.

14. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання у 2010 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Держаного казначейства України, в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у додатку № 3 до цього рішення.

15. Надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов’язань.

Фінансове управління повинно надавати звіти про виконання бюджету, тому структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання бюджетів визначаються Державним казначейством України.

Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені. Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають відповідним головним розпорядником коштів детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України (частина перша статті 79).

Одночасно розпорядники бюджетних коштів відповідних бюджетів подають до відповідних територіальних органів Державного казначейства фінансову звітність про виконання кошторисів, на підставі якої складається зведення показників про виконання місцевих бюджетів.

Звітність про виконання місцевого бюджету є оперативною, місячною, квартальною та річною і надається відповідними учасниками бюджетного процесу у терміни, які визначаються для них Міністерством фінансів України.

Головні розпорядники бюджетних коштів які отримують кошти з районного бюджету подають звітність за такими формами:

·  №2мм „Звіт про виконання кошторису установи”;

·  №4 – 1 мм „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

·   №4 – 2 мм „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”;

·  №4 – 3 мм „Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”;

·  Форма №2 мм „Звіт про виконання кошторису установи” Складається установами, що отримують кошти загального фонду районного бюджету.

Форма №4 – 1 мм „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складається установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням.

Форма №4 – 1 мм включає плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна.

Форма №4 – 2 мм „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складається установами, що отримують гранти та дарунки, а також кошти на виконання окремих доручень. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладання угод або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Форма №4 – 3 мм „Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складається установами, які за розподілом головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Форма №7 мм „Звіт про заборгованість бюджетних установ” складається установами, що отримують кошти районного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки.

Форми фінансової звітності повинні складатися в національній валюті України. Звіти складаються у гривнях, а зведені звіти – у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2.2 Положення про відділ доходів фінансово управління Черняхівської РДА

Відділ доходів у своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями районної державної адміністрації та наказами фінансового управління, примірятиме в межах їх повноважень.

Основні завдання відділу:

Ø   складає і забезпечує виконання бюджету району по доходах;

Ø   розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування;

Ø   складає розрахунки та аналізує надходження доходів до Державного бюджету від яких здійснюється перерахування дотацій району;

Ø   забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

Функції:

Ø   Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази району та враховує їх при складанні проекту бюджету району;

Ø   Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту дохідної частини бюджету району і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків. Зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів;

Ø   Організовує виконання бюджету району по доходу, разом з об’єднаною Державною податковою інспекцією, районним управлінням Державного казначейства, управліннями і відділами райдержадміністрації забезпечує надходження до ходів до бюджету району;

Ø   Здійснює контроль за станом надходження доходів до бюджету району, загального і спеціального фонду;

Ø   Готує пропозиції районній державній адміністрації про встановлення місцевих податків і зборів;

Ø   За дорученням районної державної адміністрації розглядає відповідно до законодавчих актів, матеріали про надання окремими категоріями платників пільг по податках і платежах, які надходять до бюджету району і готує відповідні пропозиції з цього питання;

Ø   На базі статистичних і бухгалтерських даних аналізує фінансовий стан платників різних форм власності;

Ø   Бере участь у формуванні та реалізує інвестиційні програми в районі;

Ø   Бере участь у роботі комісій по приватизації об’єктів державної і комунальної власності;

Ø   Подає до головного фінансового управління звіти про використання іноземної валюти бюджетними установами;

Ø   Бере участь у складанні касового плану району;

Ø   Розглядає пропозиції, листи і скарги, що надходять до відділу, вирішує їх та готує відповідні пропозиції.

Права:

Ø   Має право одержувати від сільських, селищних рад підпорядкування суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності і підпорядкування, матеріали для складання проекту бюджету району, районного бюджету та здійснення контролю за їх виконаннями.

Ø   Скликати наради з питань пов’язаних з роботою відділу;

Ø   Одержувати безкоштовно для здійснення своїх функцій інформацію від статистичних і контрольних органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності.

2.3 Характеристика доходів бюджету Черняхівської РДА

Формування наповнення бюджету району на 2010 рік здійснювалося з урахуванням основних макропоказників соціально-економічного розвитку держави, наявної бази оподаткування та з дотриманням норм чинного бюджетного законодавства. За прогнозними розрахунками соціально-економічного розвитку району в 2010 році очікуються позитивні тенденції економічного розвитку.(див. табл. 1)

Таблиця 1 - Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на 2010 рік

Показники

2009 р. фактичний

2010 р. прогноз

Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн. грн.

32,9

34,0

Обсяг реалізованої продукції на одну особу, грн.

1048,3

1091,3

Валова продукція сільського господарства сільгосппідприємств у цінах 2005 року, млн. грн.

13,3

14,0

Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.

2,15

2,3

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств, млн. грн.

56,5

58,1

Фонд оплати праці працівників малих підприємств, млн. грн.

11,7

13,2


Протягом 2009 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів в сумі 10 653,1 тис. грн., що на 7,9 % більше, в порівнянні з розрахунковим показником Міністерства фінансів України, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований на цей період обсяг доходів на 784,2 тис. грн., а також є на 1 940,7 тис. грн. (22,3 %) більшою надходжень за 2008 рік. Доходи спеціального фонду склали 1 721,1 тис. грн. З державного бюджету в повному обсязі одержана дотація вирівнювання, а це 38 101,4 тис. грн., з якої сільськими радами отримано 6 983,2 тис. грн. У відповідності до затвердженого розпису на 2009 рік повністю профінансовано з державного бюджету додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, сума якої склала 1 431,7 тис. грн. Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 17 641,4 тис. грн.

Для вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів району у 2010 році з державного бюджету передбачається надання дотації в загальній сумі 47 308,1 тис. грн., що на 24,2 % або на 9 206,7 тис. грн. більше минулорічного показника, з якої сільські та селищні ради отримають 9 030,6 тис. грн. Питома вага дотації вирівнювання складає 82,1 % загального обсягу доходів І кошика. Крім цього район отримає 579,7 тис. грн. дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, сума якої в порівнянні з минулим роком зменшилася на 1,6 % або на 9 тис. грн. Загальна сума субвенцій з державного бюджету на 2010 рік (на реалізацію програм соціального захисту населення) становить 24,4 млн. грн., що більше фактичних надходжень 2009 року на 12,2 % або на 2,2 млн. грн. в зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії.

Загальний обсяг районного бюджету на 2010 рік розраховано в сумі 79018,3 тис. грн. Розрахунковий показник власних доходів загального фонду районного бюджету становить 592,7 тис. грн. Обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів визначено Міністерством фінансів України у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2001р. № 1195 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами».

Розрахунок обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, здійснювався відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України із застосуванням індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці на основі даних про фактичні надходження доходів за три роки базового періоду (2006-2008 роки).

Виходячи з показників соціально-економічного розвитку району, тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету, наявної бази оподаткування здійснено розрахунок доходної частини районного бюджету на 2010 рік в розрізі окремих видів надходжень. В 2010 році, так як і в попередніх роках план доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формується за рахунок:

· 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території району;

· 15 відсотків плати за землю, що справляється на території району.

· плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

· надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами районного бюджету;

· надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій;

· інші надходження, передбачені законодавством.

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень місцевих бюджетів являється податок з доходів фізичних осіб. У структурі доходів загального фонду бюджету району цей податок займає 70,1 %. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальному фонді районного бюджету становить 92,5 %, а в кошику доходів, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів - 94,6 %.

У відповідності до Закону податок з доходів фізичних осіб справляється у розмірі 15 відсотків від загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

В районі на податковому обліку знаходиться 473 юридичні особи, які сплачують податок з доходів фізичних осіб-найманих працівників та 2 юридичні особи, які сплачують податок з військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ. Крім цього податок з доходів фізичних осіб сплачує 167 підприємців. В 2010 році планується мобілізувати до районного бюджету 5 981,6 тис. грн. даного податку.

У відповідності до статей 65 та 66 Бюджетного кодексу України податок з доходів фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетах у наступних розмірах:

- до обласного бюджету – 25 відсотків,

- до районного бюджету – 50 відсотків,

- до бюджетів сіл, селищ – 25 відсотків від загальної суми податку, що сплачується на відповідній території.

Основними чинниками, які впливатимуть на надходження податку з доходів фізичних осіб у 2010 році є:

Ø   поетапне зростання мінімальної заробітної плати відповідно до статті 53 Закону України „ Про Державний бюджет на 2010 рік ” з 1 січня 2010 року - 869 грн. на місяць, з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.;

Ø   поетапне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2010 року - 555 грн. на місяць, з 1 квітня - 567 грн., з 1 липня – 570 грн., з 1 жовтня - 586 грн., з 1 грудня – 600 грн. на місяць;

Ø   зростання фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати в галузях економіки району;

Ø   зменшення заборгованості з виплати заробітної плати в галузях економіки та податкової заборгованості по податку з доходів фізичних осіб.

Враховуючи динаміку та структуру надходжень, прогнозний обсяг податку з доходів фізичних осіб у 2010 році за окремими видами становитиме:

Ø   податок з доходів найманих працівників (сплачують суб’єкти підприємницької діяльності за найманих працівників) – 5 691,1 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності (сплачують особи, які не є найманими працівниками чи суб’єктами підприємницької діяльності) – 15,0 тис. грн.;

Ø   фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності (внески у фіксованому розмірі сплачують фізичні особи-підприємці, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований)) – 50,0 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ – 110,0 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності – 1,5 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) – 70,0 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого, надання рухомого майна в оренду (суборенду)- 10 тис. грн.;

Ø   податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав – 34 тис. грн.

Наступним джерелом наповнення доходів районного бюджету є плата за землю. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. Платниками плати за землю є юридичні та фізичні особи. Плата за землю розподіляється на земельний податок та орендну плату за землю.

В районі нараховується 51 юридична особа та 7826 громадян, які є платниками земельного податку. Орендну плату за землю сплачують 70 юридичних осіб, 69 приватних підприємців та 19 громадян.

Статтею 7 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.1992р. № 2535 визначено, що ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких проведено, встановлюються у розмірі одного відсотка від вартості. Якщо грошову оцінку земельних ділянок не проведено, то згідно статті 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» ставки земельного податку встановлюються у розмірах передбачених Законом України «Про плату за землю», збільшених в 3,2 рази.

Згідно статей 66 та 69 Бюджетного кодексу України плата за землю зараховується до місцевих бюджетах у таких розмірах:

- до обласного бюджету – 25 відсотків,

- до районного бюджету – 15 відсотків,

- до бюджетів сіл, селищ – 60 відсотків плати за землю, що сплачується на відповідній території.

Прогнозні суми надходжень земельного податку з громадян та юридичних осіб, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності визначено з урахуванням вимог нормативно-правових актів, фактичної сплати та тенденцій у 2007-2009 роках. Таким чином, у 2010 році в цілому по району передбачається отримати надходжень плати за землю в загальній сумі 1342 тис. грн., у тому числі: 973,3 тис. грн. від сплати юридичними особами та 368,7 тис. грн. – надходження від фізичних осіб.(див табл. 2)

Таблиця 2 - Динаміка надходження плати за землю, тис. грн.


2006

2007

2008

2009

2010 (прогноз)

Сума надходжень, тис. грн.

463,9

595,2

970,4

1413,2

1342,0

% росту до попереднього року

123

128,3

163,0

145,6

95,0

у тому числі сплачено:

юридичними особами

364,6

445,5

676,2

1030,2

973,3

фізичними особами

99,3

149,7

294,2

383,0

368,7


В 2010 році план доходів районного бюджету, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формується за рахунок:

§ плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у районній комунальній власності;

§ плати за користування надрами місцевого значення;

§ плати за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності;

§ частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету;

§ інших надходжень.

У відповідності до порядку, встановленого Законом України Про оподаткування прибутку підприємств» до районного бюджету податок на прибуток сплачується підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.(див. табл. 3)

Протягом 2009 року до районного бюджету сплачували податок на прибуток 3 платники: редакція газети «Нове життя», районне комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство та ДП РК РЕП «Черняхівське архітектурно-планувальне бюро». Загальна сума надходжень податку склала 12,8 тис. грн.

Таблиця 3 - Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності до районного бюджету

2006

2007

2008

2009

2010 (прогноз)

Сума податку, тис. грн.

14,0

19,0

15,4

12,8

4,2

Приріст (зменшення) до попереднього року, %

-

135,7

81,1

83,1

32,8


На 2010 рік планується сплата до районного бюджету податку на прибуток 3 платниками: редакцією газети «Нове життя», районним комунальним ремонтно-експлуатаційним підприємством та ДП РК РЕП «Черняхівське архітектурно-планувальне бюро». Обсяг надходжень до районного бюджету розраховано в сумі 4,2 тис. грн.

Іще одним доходним джерелом районного бюджету в 2010 році є плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ району. У відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орандареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Державну політику у сфері оренди майна, яке перебуває в комунальній власності здійснюють органи місцевого самоврядування.

Рішенням позачергової 5 сесії районної ради від 15.12.2006 року «Про затвердження положень з питань управління спільною власністю територіальних громад району» затверджено Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, згідно з якою розраховується орендна плата за цілісний майновий комплекс, нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно.

До районного бюджету перераховується 50 відсотків орендної плати за нерухоме майно підприємств, організацій, установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. В 2010 році планується одержання надходжень орендної плати в сумі 79,5 тис. грн.

Крім цього, за попередніми розрахунками у 2010 році до районного бюджету прогнозується одержати:

- плати за користування надрами місцевого значення – 1,1 тис. грн.;

- плати за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності – 0,6 тис. грн.;

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету – 1 тис. грн.;

- інших надходжень – 3,6 тис. грн..

Таким чином розглянемо структура доходів бюджету Черняхівського району (див. рис. 1)

Рис. 1 - Структура доходів бюджету Черняхівського району

Детально проаналізувавши зведений бюджет Черняхівського району, роблю висновок, що основною складовою доходів є офіційні трансферти з державного бюджету, оскільки в районі слабо розвинена соціально – економічна інфраструктура ця частка складає – 85 %, другу сходинку займають податкові надходження – 12 %, і 5 % - неподаткові надходження, з яких найбільшу частку складають спеціальні кошти та адміністративні штрафи та власні надходження. По структурі доходів можна проаналізувати виконання плану по доходам станом на 01.07.2010 року (див. додаток 4).

 

2.4 Характеристика видатків бюджету Черняхівської РДА

Видатки місцевих бюджетів відображають ті самі соціально-економічні відносини, що й видатки Державного бюджету, але на місцевому рівні й з урахуванням регіональних особливостей.

Видатки місцевих бюджетів базуються на тих самих законодавчих актах, що і доходи місцевих бюджетів. Так, ст.64 Закону Украйни „ Про місцеве самоврядування в Україні ” передбачає поділ видатків місцевих бюджетів на дві частини – видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Видатки місцевих бюджетів передбачені ст. 70 Бюджетного кодексу. Вони включають бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією відповідних програм.

Перелік програм залежить від рівня місцевого бюджету. Згідно Бюджетного Кодексу України ст. 89 до видатків, що здійснюються з районних бюджетів можна віднести :

1) державне управління:

Ø   органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення;

Ø   органи місцевого самоврядування районного значення;

2) освіту:

Ø   дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та містах обласного значення);

Ø   загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи-дитячі садки (для міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи;

Ø   інші державні освітні програми;

Ø   вищу освіту (вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, спільній власності територіальних громад, а також вищі навчальні заклади державної та комунальної форм власності) відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів;

3) охорону здоров’я:

Ø   первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, в тому числі ті, що знаходяться на території сіл, селищ, міст районного значення відповідного району);

Ø   програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи по санітарній освіті);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

Ø   державні програми соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формується на території відповідного міста чи району), територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

Ø   державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім’ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

Ø   державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

Ø   районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

5) культуру і мистецтво:

Ø   державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);

Ø   сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки;

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту:

утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення. Розглянемо асигнування на прикладі Черняхівської дитячо – юнацької спортивної школи (ДЮСШ), її кошторис та помісячний план асигнувань (див. додаток 5 та 6)

7) місцеву міліцію.

Таким чином розглянемо структура видатків бюджету Черняхівського району (див. рис. 2).

Рис. 2 - Структура видатків бюджету Черняхівського району

Найбільшу частку у структурі видатків у районі займає освіта – це зумовлене збільшенням дітей у школах, будівництвом нових та реконструкцію старих шкіл, підвищення заробітної плати працівникам освіти. Наступне місце займає соціальний захист, адже в районі велика кількість безробітних та чимала частка людей, які потребують державної допомоги. Провідне місце займає державне управління та охорона здоров’я і найменшу частку складає видатки на культуру. Охарактеризувавши структуру видатків, я ознайомився із звітом про виконання бюджету Черняхівського району станом на 01.07.2010 року (див. додаток 7). Прослідковується цікава тенденція, що виконання відбувається лише на половину, а інша половина це офіційні трансферти, які надає держава переважно в другій половині року. Для кращого ознайомлення з видатками району, я переглянув річний розпис зведений на 2010 рік, який засвідчує що найбільша частка у видатках складає асигнування в освіту та соціальний захист населення (див. додаток 8), адже в Державному бюджеті 2010 більша частина видатків - 92 % передбачена на “соціалку” і лише 8% на розвиток.

3.1 Міжбюджетні відносини на 2010 рік

Міжбюджетні відносини є невід'ємною частиною бюджетного процесу. Через цей механізм центральні, регіональні та місцеві органи влади реалізують свої повноваження з дотриманням вимог незалежності бюджетної політики від вищестоящого керівництва, але за обов'язкової умови соціальної спрямованості бюджетної політики усіх рівнів.

Головними механізмами міжбюджетних відносин є відрахування в регіональні бюджети (від основних загальнодержавних податків) і міжбюджетні трансферти. Під основними загальнодержавними податками маємо на увазі податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток підприємств (ППП), прибутковий податок з громадян (ППГ) і акцизний збір (АКЦ). Як відомо , бюджетна система кожної країни представляє сукупність усіх бюджетів; вона функціонує як єдине ціле, на певних організаційних засадах, що визначаються державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом. Між бюджетами різних ланок і видів обов’язково виникають різноманітні взаємозв’язки, які зумовлені:

1) необхідністю досягнення збалансованості усіх бюджетів;

2) забезпечення виконання завдань центральних органів влади та управління і місцевого самоврядування;

3) здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів в зв’язку із розбіжностями у рівнях податкового потенціалу і відмінностями у обсягах видатків в територіальному розрізі.

В основу формування показників міжбюджетних відносин держави і територій до проекту Закону України “ Про Державний бюджет України на 2010 рік ” були покладені вимоги Бюджетного кодексу України та іншого базового законодавства України завдання бюджетної політики наступного року, визначенні постановами Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2010 р. N 315 “ Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік ” та Верховної Ради України від 4 червня 2010 р. № 2318 “ Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ”, іншими програмними документами, що визначають бюджетну політику у наступному році.

Збереження соціальної спрямованості бюджету, підтримання позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, включаючи зростання реальної заробітної плати і пенсій, у поєднанні з покращенням соціально-економічного розвитку регіонів – є основною характеристикою бюджетної політики наступного року.

Тому, побудова міжбюджетних відносин на наступний рік ґрунтується на нормативного чинного законодавства із застосуванням нових якісних підходів у наповненні бюджетів усіх рівнів та реалізації видаткових повноважень. Основними складовими міжбюджетних відносин є:

Ø   розмежування функцій і повноважень між органами державної влади і місцевим самоврядування і на цій основі розподіл доходів і видатків між окремими видами бюджетів;

Ø   надання фінансової допомоги бюджетам тих територій, які мають недостатній податковий потенціал, т. б. здійснення бюджетного регулювання;

Ø   забезпечення перерахування надлишкових коштів з бюджетів територій-донорів;

Ø   здійснення фінансового вирівнювання як гарантії задоволення потреб населення усіх територіальних громад на однаковому рівні.

В збалансуванні бюджетів велике значення має бюджетне регулювання, яке полягає у наданні коштів з Державного бюджету України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя з метою збалансування доходів і видатків кожного бюджету. Частина доходів може передаватись у вигляді відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і обов’язкових платежів, які справляються на певній території або у вигляді дотацій і субвенцій.

Найбільшого розповсюдження набув метод відсоткових відрахування від загальнодержавних податків і зборів. Сутність його полягає у наступному. Для цілей бюджетного регулювання всі доходи бюджетів поділяються на дві групи:

1) закріплені, які повністю надходять у той чи інший бюджет;

2) регулюючі, які діляться у певному співвідношенні між бюджетами різних рівнів.

Наприклад, за Державним бюджетом України в останні роки закріплені: податок на додану вартість, мито, акцизний збір, поступлення коштів від державних внутрішніх та зовнішніх позик тощо.

За місцевими бюджетами закріплені такі доходи:

Ø   місцеві податки і збори;

Ø   податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

Ø   податок на промисел;

Ø   державне мито;

Ø   плата за торговий патент;

Ø   надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності;

Ø   кошти від муніципальних позик тощо.

Звичайно, що поступлення від закріплених доходів недостатньо для фінансування видатків місцевих бюджетів, і тому для їх збалансування використовуються регулюючі доходи. До них належать такі, які достатньо у великих сумах, а також рівномірно в часі і по території надходять у бюджети. В останні роки це: податок на прибуток підприємств, акцизний збір з вироблених в Україні товарів, прибутковий податок з громадян. До 1997 р. основним регулюючим податком був податок на додану вартість.

Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів визначаються Верховною Радою України у щорічних Законах про Державний бюджет України. При визначенні конкретного розміру відрахувань враховуються показники, які характеризують економічний, соціальний, природний та екологічний стан відповідних територій.

Звичайно, що використання індивідуальних нормативів, особливо по такому регулюючому доходу, як ПДВ давало можливість збалансувати місцеві бюджети з мінімальним використанням дотацій. Але, слід пам’ятати, що індивідуальні нормативи відрахувань ставлять місцеві бюджети різних територій в нерівні умови стосовно фінансування покладених на них видатків. В умовах ринку перевага повинна віддаватись єдиним та груповим нормативам.

Крім використання методу відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків та доходів збалансування місцевих бюджетів може здійснюватися шляхом надання із державного бюджету допомоги у певній визначеній сумі. Такі виплати одержали назву офіційних трансфертів. Термін “ офіційні трансферти ” запроваджений у вітчизняну практику разом із введенням у 1996 р. нової бюджетної класифікації.

Всі бюджетні трансферти, згідно даного документу, поділяються на дві групи в залежності від цільового спрямування коштів:

1) поточні;

2) капітальні.

До поточних офіційних трансфертів належать грошові допомоги (дотації), які одержують бюджети нижчих рівнів при недостатності доходних джерел, т.б. метою надання поточних офіційних трансфертів є збалансування даних бюджетів.

На відміну від поточних, капітальні офіційні трансферти (субвенції) передбачають цільове використання одержаних коштів і тому безпосередньо впливають на структуру видатків бюджетів, які їх отримують.

В залежності від джерел одержання офіційні трансферти поділяються на:

ü   офіційні трансферти від органів державного управління;

ü   офіційні трансферти одержані із-за кордону;

ü   офіційні трансферти з недержавних джерел.

Найбільш розповсюдженими видами бюджетних трансфертів є дотації і субвенції. В 2010 році у складі видатків місцевого бюджету Черняхівського району передбачені дотації селищним та сільським радам в розмірі 9 030 608 грн. а також додаткова дотація в розмірі 40 000 грн. (див. додаток 9). Також передбачені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям і т.д. в сумі 19995,1 тис грн. та дотації вирівнювання, що надаються з державного бюджету в сумі 56 млн. грн.

3.2 Шляхи покращення роботи фінвідділу та реформи у формуванні та виконанні місцевих бюджетів

Серед шляхів покращення фінансової діяльності Черняхівської РДА можна виділити такі:

1. Відсутність сучасного обладнання та оргтехніки в установах підпорядкованих фінансовому управлінню не дає можливості централізовано та швидко обробляти матеріал. Встановлення комп'ютерної мережі між цими установами дало б змогу швидше і якісніше здійснювати обмін та передачу інформації, складення звітів і т. ін.

2. Програма для складання бюджету розроблена в цілому для районів, а поділу на нижчестоящі бюджети не має, що значно ускладнює процес складення бюджету і фактично виконується подвійна робота. Розроблення нового, сучасного програмного забезпечення і швидке впровадження його в дію дало б змогу значно підвищити ефективність роботи фінансового управління.

3. Фінансове управління при виявленні порушень, які допускають розпорядники коштів, не має права накладати штрафи. Цим займається Контрольно-ревізійне управління та подає інформацію фінансового управління. Втрата оперативності веде до зниження ефективності роботи управління.

4. Постійні зміни у формах звітності та законодавстві фінансового управління негативно відображається на ефективності роботи. Постійна зміна їх вигляду, а подекуди і змісту унеможливлює своєчасне їх надходження у продаж, і тому установа своїми силами повинна шукати ці бланки, робити їх у невеликих кількостях. Якщо б установу було попереджено на деякий час раніше, вона змогла б замовити повний необхідний комплект, і зекономити бюджетні кошти.

У сучасній ринковій економіці головне знаряддя управління державними фінансами - формування і виконання державного і місцевого бюджетів. До цього часу форми і методи управління державними фінансами не приведені конституційно до визначеного регулювання відносин між державою і місцевими державними адміністраціями та місцевими органами самоврядування - це перша проблема.

Друга проблема - це недосконалість або повна відсутність законодавства щодо чіткого, єдиного порядку нормування витрат державних коштів. При формуванні і виконанні бюджетів дохідна частина нормується. І, водночас, дохідна частина постійно не виконується через несвоєчасну сплату податків, систематичні відстрочки платежів. Видаткова частина нормується тільки в загальному обсязі, а її складові (тим більше в натуральному виразі - харчування, медикаменти, придбання обладнання, господарські витрати, енергоносії тощо) визначаються без норм витрат, а при фактичному витрачанні бюджетних коштів єдиним чинником розміру витрат (крім зарплати і соціальних допомог) є ринок.

Бюджет не виконується не лише тому, що неправильно сплановані його показники, і не тому, що платники податків хронічно не розраховуються з бюджетом, а ще й тому, що відсутня нормативна база витрат, не створений фінансовий механізм системного контролю витрат бюджету, відсутній короткотерміновий механізм відповідальності посадових осіб, причетних до розподілу та фактичного витрачання бюджетних коштів.

Для втілення в життя законності проведення державних витрат і зменшення боргів необхідно:

· визначити норми витрат в абсолютному виразі та єдиний порядок нарахування витрат на всі види послуг;

· доцільно законодавчо заборонити керівникам бюджетних установ використовувати державні кошти понад затверджені бюджети і кошториси та затвердити механізм стягнення із посадових осіб усієї суми кредиторської заборгованості бюджетної установи, яка перевищує затверджені кошториси.

Необхідне реформування управління державними фінансами. Для цього необхідно здійснити такі заходи:

1. Реорганізацію структури Міністерства фінансів і місцевих фінорганів, територіальних казначейств.

2. Перегляд і підготовку змін всіх прийнятих законодавчих і нормативних актів стосовно використання і контролю бюджетних коштів.

3. Затвердження законодавчих і нормативних актів про:

· повноваження головних розпорядників кредитів, другорядних усіх рівнів бюджетів та їхнє розмежування;

· повноваження міністра фінансів, керівника Державного казначейства з державних коштів, із законодавчого і нормативного забезпечення та організації роботи місцевих органів влади в частині формування і використання бюджетних коштів;

· повноваження керівників місцевих органів влади, регіональних відділень державних казначейств та їх виконавців із повним і конкретним затвердженням єдиних документів, що є обов'язковими від розгляду пропозицій на фінансування до прийняття остаточного висновку про проведення розрахунків;

· перелік і характеристику можливих операцій щодо доходів і видатків, усі види розпоряджень, звітності, розрахунків.

4. Створення єдиної нормативної бази витрат бюджетних установ у розрізі кожної галузі як обов'язкової для формування обсягу місцевих бюджетів при затвердженні державного, місцевих бюджетів і відповідно до їх виконання.

 Сьогодні ні законом, ні нормативними актами Міністерства фінансів не визначено функції та роль місцевих фінансових органів як у формуванні, так і виконанні місцевих бюджетів. Це все вимагає негайного вирішення питання реформування структури Міністерства фінансів і місцевих фінансових органів та внесення необхідних змін до чинного законодавства і прийняття нового. Основними завданнями зі створення нової системи управління державними фінансами є такі:

· зміцнення керівної ролі Міністерства фінансів у проведенні та організації на місцях єдиної фінансової і бюджетної політики;

· створення єдиної вертикальної виконавчої структури управління державними фінансами на базі об'єднання місцевих фінансових органів і місцевих органів Державного казначейства, КРУ з підпорядкуванням міністру фінансів;

· створення єдиної системи кадрового, методологічного, програмного забезпечення працівників системи Міністерства фінансів;

· відповідність системи контролю бюджетних коштів чинному законодавству з урахуванням прийняття надалі бюджетного кодексу та інших головних бюджетних законодавчих актів;

· забезпечення трирівневого контролю за формуванням і виконанням бюджету кожною посадовою особою, яка готує і приймає рішення про використання бюджетних коштів.

Складність вирішення питання про реорганізацію фінансової системи управління полягає у тому, що його неможливо вирішити без визначення переліку функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади України.

Враховуючи це, пропонуємо об'єднати органи казначейства і фінансові органи на обласному, міському (міст обласного підпорядкування), районному рівнях. Об'єднання названих структур - це розв'язання завдань, пов'язаних із виконанням місцевих бюджетів, приведенням їх в єдиний законодавчо визначений порядок, забезпеченням законності використання бюджетних коштів їх розпорядниками, а також кадрового забезпечення кваліфікованими спеціалістами.

Доцільно покласти виконання повноважень місцевих органів влади в галузі бюджету та фінансів, визначених Конституцією України та Законом України "Про місцеві державні адміністрації" і "Про місцеве самоврядування", на управління, відділи економіки.

· безперервність бюджетного процесу, який охоплює, окрім поточного та планового наступного року, перспективний кількарічний період;

· взаємозв'язок і взаємозалежність бюджетів різних рівнів - це підготовка узгоджених пропозицій щодо бюджету області Міністерству фінансів й Міністерству економіки та обґрунтування бюджетного забезпечення, а також перерозподіл фінансових ресурсів;

· відслідковування в ході виконання бюджету та плану соціально-економічного розвитку шляхів забезпечення фінансової стабільності регіонів;

· розв'язання проблем економічного інвестування з метою зменшення навантаження на бюджет.

Пропонуємо контроль за виконанням бюджетного законодавства упорядкувати наступним чином:

4. Контроль за дотриманням затвердженого порядку формування і виконання місцевих бюджетів місцевими органами влади. Його проведення покласти на Міністерство фінансів України та на комітети місцевих рад.

5. Контроль за використанням державних бюджетних коштів, у т.ч. місцевих, розпорядниками коштів. Покласти на КРУ, фінансові, казначейські органи.

6. Контроль за дотриманням правил проведення всього комплексу операцій щодо оплати рахунків, бухгалтерського обліку та контролю, який проводиться на місцях, покласти на Генеральну фінансову інспекцію Міністерства фінансів.

Висновок

Метою фінансово-бухгалтерської практики в фінансовому управлінні Черняхівської районної державної адміністрації є отримання досвіду на базі другого курсу практичної роботи в фінансових органах управління, тобто я, ознайомився з роботою фінвідділу – його основними завданнями, функціями, роллю в бюджетному процесі, з’ясував склад та структуру доходів та видатків в бюджеті району; переглядав специфіку фінансової звітності по виконанню бюджету по доходам та асигнування з нього, визначив міжбюджетні відносини на 2010 рік. Згідно з положення про управління, фінансове управління є структурним підрозділом РДА, що утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядковується та звітує голові районної державної адміністрації, головному фінансовому управлінню ОДА.

Районна державна адміністрація в межах району забезпечує:

Ø   виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

Ø   законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

Ø   виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;

Ø   підготовку та виконання відповідних бюджетів;

Ø   звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

Ø   взаємодію з органами місцевого самоврядування;

Ø   реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Черняхівською районною радою повноважень.

В фінансовому управлінні Черняхівської районної державної адміністрації працює 13 працівників.

Формування районного бюджету є процесом, який включає такі стадії: складання проекту бюджету , розгляд та затвердження бюджету на сесії районної ради за присутності голови РДА та начальників фінансового управління, виконання, складання звітності про виконання бюджету. Кожен з цих етапів має певну послідовність дій, завдань та процедуру:

1. Прогнозування доходів та видатків.

2. Визначення граничних обсягів асигнувань .

3. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4. Розроблення бюджетних запитів

5. Подання на розгляд до місцевої державної адміністрації.

6. Схвалення бюджету рішенням про районний бюджет місцевими депутатами .

Проведенням цих процедур займаються всі відділи фінансового управління Черняхівської РДА. Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, наказами начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації.

Фінансове управління слідкує за правильністю заповнення кошторисів, виконання планів по наповненню бюджету за доходами та виконанням за видатками про що свідчать додатки, що в установи повний кошторис.

Похожие работы на - Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!