Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,48 Кб
 • Опубликовано:
  2017-08-18
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльностіРозвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльностіБузулук О.С.
У сучасному світі успішне виробництво та розповсюдження конкурентоспроможного національного інформаційного продукту є однією з необхідних умов формування інформаційного суспільства держави.

Тож питання електронного врядування з кожним роком набуває все більшого значення. Зростає кількість країн, які починають усвідомлювати переваги електронного уряду. Усвідомлює це й Україна. Однак, на відміну від тих, хто вже здійснив правове і нормативне забезпечення цього процесу, визначився з тим, яке саме суспільство хоче будувати, в Україні всі ці питання є відкритими.

Незважаючи на те, що електронне врядуван- ня безпосередньо стосується діяльності органів влади, їх взаємодії з громадянами тощо, самі представники влади далеко не завжди і не до кінця правильно розуміють суть цього поняття, а для декого воно взагалі нове і невідоме.

Тому детальне вичення цього питання є актуальним та необхідним для впровадження в органах влади, зокрема в органах місцевого самоврядування, інформаційна діяльність яких є предметом нашого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема електронного врядування, електронного уряду, е-уряду досліджується багатьма науковцями: Арістова І., Почепцов Г., Клімушин П., Архипова Є., Дмкова М., Голобуцький О., Семенчен- ко А. та інші.

Спрямованість їхніх досліджень можна умовно поділити на чотири групи. Перша характеризується теоретичним визначенням «електронного урядування» та можливостями змін у суспільстві в результаті його впровадження. Друга, навпаки, зосереджена на прикладному аспекті даної проблематики шляхом розроблення окремих елементів «електронного урядування» і застосування в діяльності органів влади або їх підрозділах. Третя розглядає суто технічні аспекти: варіанти побудови мережі, необхідні апаратні засоби та специфічне програмне забезпечення. Четверта група відрізняється спробами комплексного дослідження даної проблематики, орієнтацією на забезпечення максимальної ефективності державного управління. самоврядування управління інформаційний електронний

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, їхні дослідження, головним чином, спрямовані на вивчення цієї теми щодо інформаційної політики загалом. Те, що стосується саме органів місцевого самоврядування, залишається поза увагою.

Нині, в час реформи децентралізації, питання інформаційного забезпечення та інформаційної діяльності органів влади на місцях, стає особливо актуальним, що й досліджено у статті.

Мета статті. Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі осмислення теоретично-методологічних основ інформаційної діяльності, опрацювання нормативних актів з теми електронного врядування, а також аналізу інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті загальнодержавної діяльності проаналізувати перспективи розвитку електронного врядування в Луцькій міській раді та окреслити проблемні моменти на цьому шляху.

Відповідно до цього, концепція наукової роботи передбачає виконання таких завдань:

проаналізувати досвід органів місцевого самоврядування у сфері електронного врядуван- ня;

проілюструвати визначальну роль громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;

розробити типові методичні рекомендації щодо вдосконалення електронного врядування в органах місцевого самоврядування.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу роботи становлять фундаментальні положення з теорії й практики електронного врядування.

Застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Компаративний та ло- гіко-семантичний методи були використані для визначення категоріально-понятійного апарату управління інформаційною сферою. Структурно-функціональний аналіз сприяв глибокому

вивченню функціональних особливостей електронного врядування в органах місцевого самоврядування. За допомогою порівняльно-історичного підходу виявлені зміни в українському інформаційному просторі, визначені тенденції його розвитку на місцевому рівні, досліджені зміни в розвитку електронного врядування. Метод порівняння використовувався при аналізі документальних джерел електронного врядування. Системний підхід дозволив розкрити цілісність інформаційної діяльності в органах місцевого самоврядування, виявити взаємозвязки між її структурними елементами та окреслити електронне врядування як концептуальну складову інформаційної діяльності загалом.

Виклад основного матеріалу. Результати й обговорення полягають у розробці конкретних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів інформаційної діяльності в органах місцевого самоврядування через впровадження електронного врядування.

Рекомендації розроблені на основі власного практичного досвіду роботи в органі місцевого самоврядування і можуть бути використані:

при організації ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування із засобами масової комунікації;

у сфері інформаційно-аналітичного управління органів місцевої влади;

у практиці викладання навчальних дисциплін з державного управління, політології, теорії журналістики, масової комунікації, реклами та звязків з громадськістю, а також в програмах курсів підвищення кваліфікації державних службовців;

під час окремих спеціальних заходів (тре- нінгів, семінарів, лекцій), в яких зацікавлена широка громадськість.

Питання електронного врядування з кожним роком набуває все більшого значення. Зростає кількість країн, які починають усвідомлювати переваги електронного уряду. Незважаючи на те, що електронне врядування безпосередньо стосується діяльності органів влади, їх взаємодії з громадянами тощо, самі представники влади не завжди і не до кінця правильно розуміють суть цього поняття, а для декого воно взагалі нове і невідоме.

Державним органом у сфері електронного врядування є Державне агентство з питань електронного урядування, утворене 4 червня 2014 шляхом перейменування Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України - центральний орган виконавчої влади [1].

Критерії створення електронного уряду мають відповідати управлінським пріоритетам XXI століття, яким притаманна:

легітимність;

роль законів;

прозорість, відповідальність і чесність [2, с. 68].

Тобто, е-врядування передбачає, що будь-яка особа через інформаційно-комунікаційні засоби може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, і головне - для отримання адміністративних послуг.

На сьогодні спостерігається зростання кількості прихильників думки, що впровадження інформаційних технологій в управління дасть змогу швидко все оптимізувати: зменшити витрати на утримування держави, прискорити взаємодію органів влади між собою і з громадянами [81].

Найвагоміший аргумент на користь електронного врядування, який наводять його прихильники, - це підвищення прозорості та відкритості органів влади за рахунок переходу на новий рівень зворотного звязку як із громадянами, так і з бізнесом [2, с. 69].

Електронне врядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління. Головною складовою електронного врядування є електронний уряд (е-уряд) - єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і субєктами господарювання [4].

Одні автори описують, які саме зміни відбуваються в суспільстві й певних його структурах унаслідок упровадження електронного врядуван- ня. Інші вибирають прикладний аспект і просто перелічують різні застосування складників. Замість «електронного уряду», як вважають автори видання «Доступ до інформації та електронне урядування», доречніше говорити про державну сітьову інформаційну інфраструктуру як інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує оптимальне для суспільства функціонування всіх гілок і рівнів державної влади [5, с. 112].

Якщо говорити про перспективи запровадження електронного врядування у нашій державі, то вони існують; деякі елементи електронного врядування в Україні функціонують вже сьогодні. Проте, потрібно розуміти, що запровадження електронного врядування - це масштабний і довгостроковий проект. Створення інформаційної мережевої інфраструктури держави повинно супроводжуватися «реінжинірингом» усієї системи управлінських процесів, що, насправді, означає подолання стереотипів бюрократичної культури. Можливо, реалізації концепції буде сприяти адміністративна реформа, мета якої - модернізація системи державного управління і яка активно впроваджується нині.

«Аналіз місцевих особливостей дозволяє говорити про необхідність самобутньої української моделі розвитку, в основі якої може лежати принцип децентралізованої інтеграції» [6, с. 20].

Успішними прикладами місцевих проектів у сфері електронного врядування можна назвати такі:

система електронного документообігу el- doc system (Луцька міська рада);

впровадження веб-сайту «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» (Волинська облдержадміністрація) [7];

проект «Твій місцевий депутат. Волинська область» [8];

проект «Відкрите місто» [9].

Безпосередньо Луцької міської ради як органу місцевого самоврядування стосуються проекти «Відкрите місто» та Система електронного документообігу.

Проект «Відкрите місто» упроваджується за закордонні кошти місцевою громадською організацією та Луцькою міською радою [9]. Цим проектом передбачено, що будь-який мешканець може повідомити про проблему в режимі он-лайн, а влада мала б негайно реагувати і вирішувати. Однак, наразі цей проект мало відомий лучанам, і все це здебільшого - через їхню ж байдужість та відсутність активної громадянської позиції.

Разом із тим, сайт є дуже цінним джерелом інформації і для влади та її прес-служби, і для громадян, адже відкриває для всіх різні можливості: мешканцям - привертати увагу влади до актуальних публічних проблем своїх районів, вулиць, будинків; намагатись спільно вирішувати проблеми, щоб зробити місто чистішим і безпечнішим; органам влади - швидко, без посередників отримувати інформацію про проблеми; контролювати роботу комунальних підприємств і підрядників; громадським організаціям - обєднувати мешканців і разом намагатись знайти ефективні рішення проблем; благодійникам, бізнесу, місцевим депутатам - планувати свої благодійні ініціативи, допомагати вирішувати проблеми владі та мешканцям.

Передумовою застосування системи електронного документообігу в Луцькій міській раді було впровадження системи управління якістю на основі міжнародних стандартів ІБО 9001-2000, адаптованих до діяльності органів місцевого самоврядування [10]. Таким чином, ця міська рада однією з перших залучила до роботи у системі майже всі виконавчі органи, використовуючи можливість роботи у системі термінальних користувачів, що не обмежує застосування системи та не вимагає обовязкової привязки до робочого місця (крім місць реєстрації документів).

Система має модульну структуру: 1. Персональний інформаційний менеджер, 2. Вхідна кореспонденція, 3. Обслуговування справ, 4. Облік документів (ведення реєстрів різних видів документів), 5. Вихідна кореспонденція, 6. Бази (побудова ієрархічних довідників), 7. Пошук (пошук у всіх модулях системи). Як зазначають автори збірника про кращі практики електронного вря- дування, впровадження елементів електронногодокументообігу - це тривалий і складний процес, але є значні успіхи в цьому в ЛМР. Загалом же, застосування цієї системи має забезпечувати:

прозорість і відкритість органів місцевого самоврядування;

економію матеріальних і часових ресурсів;

підвищення якості надання адміністративних послуг;

підвищення ефективності роботи;

вдосконалення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами;

покращення ефективності використання інформаційних та інших ресурсів;

прискорення переходу органів місцевого самоврядування на безпаперову технологію документообігу;

зменшення корупції в органах влади;

забезпечення умов для розвитку електронної демократії [11, с. 36].

Ще один проект, що реалізовується міською радою, - відслідковування руху громадського транспорту в режимі реального часу онлайн безпосередньо через офіційний сайт міської ради. Так, на сайті створений банер, натиснувши на який можна побачити, де саме в даний момент перебуває той чи інший тролейбус або те чи інше маршрутне таксі [12]. Крім того, можна ознайомитись з графіком руху та маршрутом. Натиснувши на мапі на будь-який номер маршрутного таксі, можна побачити його державний номер, час в дорозі, швидкість тощо. Також видно той транспорт, який запізнюється, випереджає або рухається згідно з графіком.

Така система керування та моніторингу руху громадського транспорту є зручною як для туристів, так і для мешканців міста, однак потрібно постійно відслідковувати дотримання правил перевізниками та водіями, а це вже має робити активне громадянське суспільство. І всі необхідні важелі для цього створені Мультимедійним Автоматизованим Комплексом.

Черговим проектом, що реалізовується у Волинській області і має відношення до ЛМР, зокрема до Центру надання адміністративних послуг, є проект «Електронне урядування для підзвітності влади та участі громади». Цей пілотний проект за фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва впроваджується лише у чотирьох областях України протягом 2015-2018 років, і ним передбачено виконати роботи щодо розробки інформаційних платформ, які забезпечуватимуть електронну взаємодію між різними рівнями місцевої влади та між громадами й владою.

Запровадження електронного врядування у сучасній Україні є потужним євроінтеграційним чинником, який надає дієвий імпульс гармонізації взаємодії органів влади з громадянами, громадськими організаціями, бізнесом та іншими органами влади відповідно до вимог та стандартів Європейського Союзу.

Експерти висловлюються і на підтримку «відкритої журналістики» як ряду новацій, що швидко здобувають підтримку та визнання, дозволяють завоювати більшу довіру до медійників та залучити аудиторію до створення медіа-контенту [14]. Схему електронного врядування подано у таблиці.

Таблиця 1 Електронне врядування у Луцькій міській раді

Система електронного документообігу el-doc system (Луцька міська рада)Позбавлення від паперової документації, ведення діловодства в електронній системі, швидка реакція на листиВпровадження веб-сайту «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області» (Волинська облдержадміністрація)Будь-які послуги можна замовити он-лайн, записатись на певний день і годину, відслідковування своєї справи в режимі реального часуПроект «Твій місцевий депутат. Волинська область»Контроль за депутатською діяльністю та активністю, подання запитів та запитань через сайт, відслідковування реакційПроект «Відкрите місто»Можливість подати он-лайн заявку про міську проблему, одержання швидкої реакції, відслідковування вирішення проблемиГеоінформаційні системи (ГІС)На етапі впровадження

У роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в обґру- нуванні особливостей реалізації інформаційної діяльності діяльності органів місцевого самовр- дяування (на прикладі Луцької міської ради) через систему електронного врядування.

На основі осмислення теоретично-методологічних основ інформаційної діяльності, опрацювання нормативних актів з теми електронного врядування, а також аналізу інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті загальнодержавної діяльності проаналізовано перспективи розвитку електронного врядування в Луцькій міській раді та окреслено проблемні моменти на цьому шляху.

Окрім того, розроблено типові методичні рекомендації щодо вдосконалення електронного врядування в органах місцевого самоврядування.

Електронне врядування є стратегічною частиною інформаційної діяльності та сприяє залученню широкої громадськості до управління в місцевому самоврядуванні. Воно здатне змінити природу влади, зробити її більш прозорою тапідконтрольною громадськості і вигідне не лише громадянам, але й самій державі, зокрема для підвищення ефективності організації діяльності та функціонування державних органів.

У Луцьку діють проекти «Відкрите місто» та Система електронного документообігу у виконавчих органах, які відповідають принципам е-врядування. Діє також система відслідковування руху громадського транспорту онлайн. Загалом, реалізовується чимало проектів у сфері е-врядування.

Разом з тим, є ряд проблем щодо електронної участі громадян в урядуванні: ідентифікація громадян, цифрова нерівність, статус електронних звернень та часто формальний характер. Тому їх вирішення може відбуватись через достатнє фінансове забезпечення з державного бюджету, медіаосвіту громадян та відкриту журналістику, яка б писала на ці теми.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що розроблено практичні рекомендації щодо використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у роботі місцевих органів влади: через запровадження електронного вря- дування та через участь громадськості в процесі прийняття рішень, а також проаналізовано роботу місцевих органів влади щодо інформаційного забезпечення звязків із громадськістю, впровадження електронного врядування й головних напрямів та форм їх інформаційної діяльності.

Через те, що нині в країні відбуваються процеси децентралізації та постійно змінюється законодавство, тема інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування є актуальною та важливою. Органи влади, особливо на місцях, мають дбати про те, щоб їхня діяльність була ефективною, професійною, а головне - широкодоступною для кожного громадянина. Тому дані напрацювання є плацдармом для втілення цих речей. Відтак, у перспективі й далі розглядатимуться нові ефективні методи та способи інформаційної діяльності, комунікації з громадянами, донесення важливої інформації тощо через різні можливості електронного врядування.

Список літератури

1.Державне агентство з питань електронного урядування [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://dknii.gov.ua/. - Дата доступу: 27.08.2016.

2.Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика : Навч. посіб. - К. : Знання, 2006. - 663 с.

.Книга за результатами конференції «Майбутнє місцевого врядування в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://gurt.org.ua/news/recent/21031/bull/. - Дата доступу: 07.02.2014.

.Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 13.12.2010 № 2250-р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2250-2010-%D1%80. - Дата доступу: 13.12.2010.

.Доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.lutskrada.gov.ua/ access-to-public-information. - Дата доступу: 27.08.2016.

.Довідник державних послуг / Упоряд. : М.В.Менджул, М.М.Яцков. - Ужгород : «Видавництво Олександри Гаркуші», 2008. - 88 с.

.Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області [Електронний ресурс] // Портал адміністративних послуг м. Луцька . - Режим доступу : www.ap.volyn.ua. - Дата доступу: 27.08.2016.

.Твій місцевий депутат [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://deputat.volyn.ua/dep/. - Дата доступу: 27.08.2016.

10.Система управління якістю [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://lutskrada.gov.ua/quality- management-system. - Дата доступу: 27.08.2016.

11.Осокін Д.А., Хмель Н.М. Кращі практики електронного урядування у виконавчих органах Луцької міської ради. - Луцьк : ПП Ролінгер І.Г., 2011. - 40 с.

.Система керування та моніторингу руху громадського транспорту [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mak.lutsk.ua/guest. - Дата доступу: 27.08.2016.

.Медіаосвіта (медіаграмотність) : навчальна програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічних та науково-педагогічних працівників. - К. : ІІТЗО; АУП, 2013 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/dlia-vykladacha/oppi-2/prohramy-urokiv/34- prohramy-lektsii-dlia-vykladachiv-vnz/57-program-for-students.html. - Дата доступу: 10.10.2013.

.Сілл М. На підтримку відкритої журналістики : нові рамки інформування громадськості [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/na-pidtrymku-vidkrytoyi- zhurnalistyky-novi-ramky-informuvannya-hromadskosti.html. - Дата доступу: 03.04.2012.

Похожие работы на - Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!