Дослідження стану та перспектив розвитку електронної торгівлі

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  5,16 Кб
 • Опубликовано:
  2017-10-11
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Дослідження стану та перспектив розвитку електронної торгівліДослідження стану та перспектив розвитку електронної торгівлі


Маловичко С.В.Стрімкий розвиток науки і техніки, поява та розповсюдження Інтернету обумовили значні зміни в економіці. У підприємців з'явилась можливість здійснювати купівлю та продаж товарів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що, у свою чергу, сформувало нові можливості по отриманню конкурентних переваг, а саме: зменшення витрат на ведення бізнесу, наявність безперервної комунікації з ключовими суб'єктами взаємодії, розширення ринків збуту, підвищення гнучкості ведення бізнесу тощо. збут електронний торгівля товарообіг

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи багатьох науковців присвячені дослідженню різних аспектів здійснення електронної торгівлі. Так, наприклад, Л.В. Некрасова зосереджувала увагу на чинниках зростання і проблемах, що перешкоджають активному розвитку дистанційної торгівлі [1]. Н.А. Кос-марова, А.Д. Сеітібраімов вивчали конкуренцію на електронних ринках, що, на їхню думку, має специфічні відмінності від конкуренції на традиційних ринках [2]. Л.О. Стрій та А.К. Голубєв у монографічному дослідженні «Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку» аналізували маркетингові особливості розвитку економіки, сучасні концепції маркетингу, тенденції змін у маркетинговому управлінні, у складових комплексу маркетингу [3]. Дискусійні аспекти сорсингу у сфері електронної комерції розглядаються в роботах Ю.І. Зорькіної, І.В. Калашникової [4] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В економічній літературі багато уваги приділено теоретико-методологічному апарату, однак з урахуванням бурхливості та стрімкості розвитку технічної складової здійснення електронної торгівлі доцільно проводити актуальні на певний проміжок часу дослідження її стану та перспектив розвитку.

Мета роботи полягає у визначенні сучасного стану та перспектив розвитку електронної торгівлі у світі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, розповсюдження та доступність Інтернет створили середовище для миттєвого обміну інформацією, що в соціальному та технічному контексті проявляється в розумінні Всесвітньої мережі як джерела інформації про процеси та явища навколишнього середовища. За даними консалтингової фірми Лікеагпеу, у 2014 р. серед країн Європи з найнижчим доступом до Інтернету опинились Греція, Румунія, Україна, Туреччина та Росія.

Для приватних споживачів усього світу найвідоміша форма електронної комерції реалізується через онлайн-покупки, тобто електронну торгівлю (В2С). Хоча це зростаючий бізнес у всьому світі з приблизно 41% глобальних користувачів Інтернету, однак норма онлайн-покупки на місяць та проникнення Інтернету відрізняється у розрізі країн світу. Так, у 2015 р. Китай був країною, де найбільше користувачів Інтернету купило продукт в он-лайні в межах попереднього місяця; серед інших країн, що мали успіх в електронній торгівлі, можна виділити Німеччину, Індію, Бразилію і Великобританію [8].

Фактичні та прогнозні обсяги збуту в роздрібній електронній торгівлі у світі показують тенденції до уповільненого росту до 2018 р. мінімум на 13%.

На першому місці серед країни Європи, в яких темпи розвитку ринку роздрібної електронної торгівлі швидкі, знаходиться Росія з нормою у 25,4%. Серед лідерів розвитку також є Угорщина (24%), Польща (21,7%), Україна (21,6%), Греція (20,4%).

З метою більш глибокого розуміння тенденцій розвитку електронної торгівлі проведемо аналіз товарообігу країн та співставлення традиційної та електронної торгівлі у Східній Європі .

Найбільший обсяг збуту товарів через мережу Інтернет у 2014 р. мала Росія - 18,8 млн. євро, найнижчі показники у Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Молдови, Косово та Македонії.

Найбільша різниця між обсягами традиційної та електронної торгівлі у Східній Європі за 2014 р. спостерігається в таких країнах, як Італія, Бельгія, Іспанія.

Поточна статистика електронної комерції заявляє, що 40% всесвітніх користувачів Інтернету купило продукцію або товари в он-лайні через робочий стіл, телефон, блокнот або інші онлайн-пристрої [7].

Зростання мобільної торгівлі - інша захоплююча тенденція, щоб спостерігати в термінах статистики електронної комерції, розглядаючи популярність і широко поширене використання смартфонів і зростаюче використання блокнотів. У 2013 р. дохід мобільної торгівлі США дорівнював 38 млрд. дол. [7].

Висновки. Прослідковуються ріст та розвиток ринку електронної торгівлі у світі; до країн, що мають найнижчий доступ до мережі Інтернет у Східній Європі, відноситься Греція; електронна торгівля поступово витісняє традиційну; Росія є країною, де найшвидше розвивається ринок роздрібної електронної торгівлі серед країн Європи. Перспективами подальших наукових розробок у даному напрямі є оцінка ефективності інституційного механізму українського ринку електронної торгівлі, оцінка рівню безпеки електронної торгівлі тощо.


Бібліографічний список

1.Некрасова Л.В. Электронная торговля как индикатор перемен в потребительских предпочтениях граждан Российской Федерации / Л.В. Некрасова // Актуальные проблемы социиальной политики и экономики. 2012. № 2. С. 31-34.

2.Космарова Н.А., Сеитибраимов А.Д. Поисковая система и несовершенная конкуренция на электронном рынке /

3.Н.А. Космарова, А.Д. Сеитибраимов // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 111-114.

5.Зорькина Ю.И., Калашникова И.В. Дискуссионные аспекты сорсинга в сфере электронной коммерции / Ю.И. Зорькина, И.В. Калашникова // Экономический журнал. -2015. № 1(37) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-aspekty-sorsinga-vsfere-elektronnoy-kommertsii.

6.Global Retail E-Commerce Keeps On Clicking The 2015 Global Retail E-Commerce Index™ [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.atkearney.

7.com/consumer-products-retail/e-commerce-index/ full-report/-/asset_publisher/87xbENNHPZ3D/content/ global-retail-e-commerce-keeps-on-clicking/10192?_101_ INSTANCE_87xbENNHPZ3D_redirect = %2Fconsumerproducts-retail%2Fe-commerce-index.

8.European B2C E -commerce Reports 2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nrw.nl/wp-content/ uploads/2015/07/European-b2c-e-commerce-report-2015.pdf.

9.Statistics and Market Data about E-commerce [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.statista.com/ markets/413/e-commerce/.

10.Statistics and facts about global e-commerce [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.statista.com/ topics/871/online-shopping/.

Похожие работы на - Дослідження стану та перспектив розвитку електронної торгівлі

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!