Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  642,17 Кб
 • Опубликовано:
  2016-04-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

ЗМІСТ

1. Ознайомлення з підприємством ВАТ "ЦГЗК"та організацією фінансової роботи

.Вивчення фінансових взаємовідносин господарських суб`єктів та організації грошових розрахунків на ВАТ «ЦГЗК

.Управління грошовими потоками на ВАТ «ЦГЗК»

4.Управління формуванням і розподілом прибутку на ВАТ «ЦГЗК»

5.Вивчення порядку оподаткування на ВАТ «ЦГЗК»

6.Управління власним капіталом на ВАТ «ЦГЗК»

7.Управління оборотним капіталом ВАТ»ЦГЗК»

8.Управління інвестиційною діяльністю на ВАТ «ЦГЗК»

9.Упрвління залученим позичкового капіталом на ВАТ «ЦГЗК»

10.Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «ЦГЗК»

Додатки

фінансовий грошовий прибуток капітал

РОЗДІЛ 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВАТ "ЦГЗК" Й ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - одне з найпотужнiших пiдприємств в Українi по виробництву концентрату, обкотишiв та iншої залiзорудної сировини.

ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг) входить до п'ятірки найбільших виробників гірничорудної сировини України.

Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються за допомогою комп'ютерної мережі.

ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (Центральний ГОК, ЦГОК) - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи добування руди, а також залучає до переробки відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на здобичі, переробці і виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Маркетингова діяльність ВАТ «Центральний ГЗК» - це складна система, основними задачами якої є формування асортименту підприємства, підвищення якості товару та цінова політика.

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГОСПОДАРСКИХ СУБ`ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ВАТ «ЦГЗК»

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємства України та зарубіжжя складають як поточну, так і прогнозовану фінансову звітність. Якщо поточна звітність відображає результати господарювання за певний період, то прогнозована-формується до початку господарської діяльності у відповідності до перспективних планів, стратегії розвитку підприємства.

У її складані зацікавлені, в першу чергу, внутрішні користувачі інформації оскільки саме у прогнозованій фінансовій звітності інтегрується уся фінансово-господарська діяльність підприємства.

Певний інтерес до прогнозованої фінансової звітності мають і зовнішні користувачі, зокрема:

Установи банків-наприклад, для оцінки рівня кредитоспроможності суб’єктів господарювання при отриманні позик.

Кредитори-з метою оцінки передбачуваності дій керівництва та ризику фінансового результату протягом терміну позики.

Крім того, прогнозовані фінансові звіти включаються окремим розділом до стратегічних планів, що розробляються як фінансово стабільними, так і не прибутковими підприємствами.

Вміння підготувати проектовані фінансові звіти і обрати оптимальну фінансову стратегію є запорукою уникнення помилок у бізнесі.

На основі запропонованих заходів складемо прогнозний агрегований звіт про фінансові результати підприємства на плановий рік(табл.10.1) [30].

Таблиця 10.1

Агрегований прогнозований звіт про фінансові результатиВАТ «ЦГЗК» на плановий рік(тис.грн.)

Стаття

2014 рік

Плановий рік

Відхилення
Абсол.

Відн., %

1

2

3

4

5

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

16696783

19535236

2838453

17,0

Податок на додану вартість

2048490

3255873

1207383

58,9

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

14648293

16279363

1631070

11,1

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5308264

6051421

743157

14,0

Валовий прибуток:

- прибуток

9340029

10227942

887913

9,5

Інші операційні доходи

10036095

11641870

1605775

16,0

Адміністративні витрати

125853

139697

13844

11,0

Витрати на збут

763010

831681

68671

9,0

Інші операційні витрати

10042037

10945820

903783

9,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

8445224

9952615

1507391

17,8

Інші фінансові доходи

68038

74842

6804

10,0

Інші доходи

5083

5693

610

12,0

Фінансові витрати

379448

387037

7589

2,0

Втрати від участі в капіталі

0

0Інші витрати

121852

1226029

1104177

906,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

8252328

8420083

167755

2,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

2003172

1936619

-66553

-3,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

6249156

6483464

234308

3,7

Надзвичайні:

 

- доходи

0

0

0

0

Чистий:

- прибуток

6249152

6483464

234312

3,7


Так у плановому періоді планується отримання чистого прибутку у сумі 6483464 тис.грн.., тобто на 3,7% більшепорівняно з 2014 роком (див. рис.10.1).

Дохід від реалізації продукції у плановому періоді збільшився на 17 % і становитиме 1953523633тис..грн.. Собівартість реалізованої продукції у порівнянні із 2014 роком зросла на 14%, що пов’язано з економією енерговитрат за рахунок придбання лазерного устаткування. Інші фінансові доходи збільшаться на 10,0% тобто на 6804тис..грн..

Із збільшення обсягів реалізації продукції підприємства збільшаться запаси та готівкові кошти для розрахунків із своїми постачальниками.

Відповідно із збільшенням обсягів реалізації продукції збільшиться сума дебіторської заборгованості підприємства.

Рис.10.1. Динаміка фінансових показників ВАТ «ЦГЗК» на 2014 рік та на плановий період.

Отже, на основі отриманих результатів діяльності підприємства на плановий рік складемо прогнозний баланс (див.табл.3.2).

Проаналізувавши дані таблиці 3.2 можна зробити висновок, що серед необоротних активів найбільшу питому вагу займають основні засоби, первісна вартість основних засобів збільшилась на 38,1% і складатиме 12894375тис. грн.., згідно з цим підвищаться й усі статті в оборотних активах у зв’язку із збільшенням обсягів реалізації продукції.

Таблиця 10.2

Агрегований прогнозний баланс ВАТ "ЦГЗК" на плановий рік (тис.грн.)

Актив

2014 рік

Плановий рік

Відхилення
Абсолютне

Відносне, %

1

2

3

4

5

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

9789

32218

22429

229,1

первісна вартість

34281

61363

27082

79,0

Накопичена амортизація

24492

29145

4653

19,0

Незавершене виробництво

2291573

2726972

435399

19,0

Основні засоби:

залишкова вартість

7352883

9791105

2438222

33,2

первісна вартість

9337528

12894375

3556847

38,1

Знос

1984645

3112003

1127358

56,8

Довгострокові фінансові інвестиції:

інші фінансові інвестиції

14

14

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

184679

240083

55404

30,0

Усього за розділом 1

9858174

12790391

2932217

29,7

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

310430

808653

498223

160,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

0

0

0

0

Незавершене виробництво

41758

48857

7099

17,0

готова продукція

144343

168881

24538

17,0

товари

14815

17778

2963

20,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

7033409

8440203

1406794

20,0

первісна вартість

7034809

8441771

1406962

20,0

резерв сумнівних боргів

1400

1568

168

12,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

56820

67616

10796

19,0

за виданими авансами

945871

1125586

179715

19,0

з нарахованих доходів

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1408871

1662468

253597

18,0

Поточні фінансові інвестиції

8648

10205

1557

18,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

33375

328669

295294

884,8

у т.ч. в касі

7

8

1

19,0

в іноземній валюті

3114

3706

592

19,0

Інші оборотні активи

0

0

0

0

Усього за розділом 2

10005621

12682622

2677001

26,8

3. Витрати майбутніх періодів

39

46

7

19,0

Баланс

19865782

25473059

5607277

28,2


Первісна вартість нематеріальних активів підвищується і це пов’язано з удосконаленням цих нематеріальних активів. Найменша питома вага належить нематеріальним активам і це пов’язано з тим, що підприємство не використовує інновації повною мірою, первісна вартість нематеріальних активів складає 61363 тис. грн.., а залишкова вартість становить 32218 тис. грн..

Так сума первісної вартості основних засобів збільшилася на 12894375 тис..грн. , відповідно збільшилися у статті в оборотних активах підприємства у зв’язку із збільшенням обсягів реалізації продукції.

Зміна статутного капіталу підприємства пов’язана із заміною нерозподіленого збитку підприємства на нерозподілений прибуток підприємства за рахунок чистого прибутку підприємства.

Довгострокові зобов’язання зменшилися. Зміна короткострокових кредитів банку пов’язана із потребою залучених коштів для здійснення господарської діяльності підприємства.

При цьому зменшується сума поточних зобов’язань підприємства, що пов'язано із політикою підприємства зменшити їх суми на кінець планового періоду.

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ «ЦГЗК»

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат коштів і їхньої синхронізації в часі.

Також в процесі управління, необхідним є виділення основних завдань, на шляху до реалізації основної цілі.

Процес управління грошовими потоками підприємства, за Бланком І.А. охоплює такі основні етапи:

. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства.

. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах (“центрах відповідальності”).

. Оптимізація грошових потоків підприємства. Така оптимізація є однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на підвищення їхньої ефективності в майбутньому періоді.

Найважливішими завданнями, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є:

• виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;

• забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягами;

• забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства;

• підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерованого господарською діяльністю підприємства.

. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. Таке планування носить прогнозний характер у силу невизначеності ряду вихідних його передумов. Тому планування грошових потоків здійснюється у формі різноманітних планових розрахунків цих показників при різних сценаріях розвитку вихідних факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному).

. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

В літературі також виділяють і інший перелік етапів управління грошовими потоками підприємства [13]. Управління грошовими потоками слід розглядати як послідовний процес постановки завдань та їх виконання, котрий включає реалізацію таких етапів:

• планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішні фінансових документів;

• імплантація бюджету грошових потоків;

• корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.

На наш погляд, в управлінні грошовими потоками необхідно здійснювати низку організаційних економічних заходів: виявлення проблемних аспектів фінансового стану підприємства; аналіз проблемної ситуації за допомогою оцінки грошових коштів; розробка пропозицій щодо оптимізації руху грошових потоків на підприємстві; планування показників грошових потоків із врахуванням оптимізаційних заходів; своєчасний моніторинг планових показників грошових потоків підприємств.

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на визначених принципах, основними з яких є [2]:

• принцип інформативної вірогідності;

• принцип забезпечення збалансованості;

• принцип забезпечення ефективності;

• принцип забезпечення ліквідності.

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній меті.

У таблиці 2.1 наведено чистий рух коштів від інвестиційної, фінансової та операційної діяльності на ВАТ «ЦГЗК».

Таблиця 2.1

Звіт про рух коштів на ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2013 рр.

Показник

Рік

Відхилення


2011

2012

2013

2012-2011

2013-2012

Чистий рух коштів від операційної діяльності

1072586

3285838

5158803

2213252

1872965

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-916897

-2443610

-3139319

-1526713

-695709

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-310449

-776092

-2058005

-465643

-1281913


Дивлячись на таблицю, можемо зробити висновок, що чистий рух коштів від операційної діяльності протягом 2011-2013 року зростає, це свідчить про постійні грошові надходження на підприємства, чистий рух коштів від фінансової діяльності на початок аналізованого періоду складав -916897 тис.грн.., а на кінець 2013 він зменшивсся до -3139319 тис.грн., а чистий рух коштів від інвестиційної діяльності протягом аналізованого періоду з -310449 тис.грн.. зріс до -2058005 тис. грн.., це є негативною тенденцію, так як було дуже мало надходжень на підприємство.

Отже, розроблений алгоритм системи управління грошовими потоками дозволяє підвищити ступінь фінансової і виробничої гнучкості підприємства та покращити оперативне управління з точки зору збалансованості надходжень і видатків грошових коштів; підвищити обсяги продажу та оптимізації затрат за рахунок більших можливостей маневрування ресурсами компанії; підвищити ефективність управління борговими зобов’язаннями та вартістю їх обслуговування; створити надійну базу оцінки ефективності роботи кожного підрозділу компаній; підвищити ліквідність і платоспроможність підприємств

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ НА ВАТ «ЦГЗК»

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. Проте якість роботи підприємства не можна оцінювати за масою прибутку. Для того щоб точно обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення характеризує рентабельність. Рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства.

Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.[22]

Доходи підприємства - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

У таблиці 3.1. наведені результати аналізу доходів ПАТ «ЦГЗК» . Розрахунки засвідчують, що протягом чотирьох років доходи підприємства сформовані за рахунок доходів, отриманих у результаті операційної діяльності. Основну частку в їх загальній сумі займає виручка від реалізації ( у 2013 році 59,17 %), порівняно з 2012 роком вона збільшилася на 4,92 %. Відзначаємо значну питому вагу інших операційних доходів, особливо у 2011 році, що пояснюється реалізацією оборотних активів підприємства.

Відмічаємо також тенденцію до збільшення загальної суми доходів за рахунок збільшення, в першу чергу, обсягів виробничої діяльності та виручки від реалізації. Серед основних причин цих змін можуть бути - збільшення доходів від реалізації матеріальних оборотних активів, доходів від операційної аренди.

Таблиця 3.1

Динаміка складу та структури доходів на ПАТ«ЦГЗК»

№ з/п

Найменування показника

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення 2012-2011 рр.

Відхилення 2013-2012 рр.сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

Абсолют-не

Відно-сне,%

П

Абсолютне

Відносне,%

Пунктів структури

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Чистий дохід від реалізації продукції

5870394

57,32

9988713

54,25

14648293

59,17

4118319

70,15

-3,07

4659580

46,64

4,92

2

Інші операційні доходи

4197662

40,99

8054666

43,75

10036095

40,54

3857004

91,88

2,76

1981429

24,59

-3,21

3

Інші фінансові доходи

29043

0,28

70002

0,38

68038

0,27

40959

141,03

0,10

-1964

-2,80

-0,11

4

Інші доходи

144096

1,41

298114

1,62

5083

0,02

154018

106,89

0,21

-293031

-98,29

-1,60

5

Надзвичайні доходи

-

-

219

0,0012

0

0,00

-

-

-

-219

-100

0,00

Разом

10241195

100

18411714

100

24757518

110

8170519

79,78

0,00

6345812

67927148

19
У загальній сумі доходів підприємства за 2011 рік найбільшу питому вагу (57,32%) займає чистий дохід від реалізації продукції. Інші операційні доходи становлять 40,99%,а найменшу частку займають інші фінансові доходи 0,28%.

У загальній сумі доходів підприємства за 2012 рік найбільшу питому вагу (54,25%) займає чистий дохід від реалізації продукції. Інші операційні доходи становлять 43,75%,а найменшу частку займають надзвичайні доходи 0.0012%. Інші доходи підприємства складають 1,62%.

Сума чистого доходу від реалізації продукції у 2013 році збільшилась на 4659580 тис..грн., і становить 59,17%. Інші операційні доходи зросли на 24,59 % і у сумі дали 10036095 тис..грн., інші фінансові доходи та інші доходи зменшились у порівнянні з 2012 роком на 1964 тис..грн., і 293031 тис..грн. відповідно.

Порівнюючи тенденцію зміни доходів та витрат підприємства відмічаємо деяке збільшення доходів. Так якщо порівняно з 2012 роком загальна сума доходів становила 18411714тис..грн., то в 2013 році зросла на 6345812 тис..грн., і в підсумкускладає24757518 тис.грн..

РОЗДІЛ 5. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ВАТ «ЦГЗК»

Порядок оподаткування ВАТ «ЦГЗК» здійснюється згідно чинного законодавства, насамперед Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 № 1251-ХІІ [1], а також на загальних підставах.

Підприємство сплачує наступні податки та обов’язкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності; податки з надзвичайного прибутку; збір за забруднення навколишнього середовища, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків.

Згідно Закону України “Про систему оподаткування” з вище перелічених податків і зборів, що сплачує ВАТ «ЦГЗК» всі є загальнодержавними.

Серед прямих податків слід приділити увагу податку на прибуток. При цьому об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника та суму амортизаційних відрахувань. Обчислення оподаткованого прибутку покладено на бюро розрахунків з бюджетом, працівники якого керуються Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Слід відмітити, що валовий дохід підприємства - це загальна сума доходів його від всіх видів діяльності, одержаних протягом звітного періоду у будь - якій його формі як на території України, так і за її межами. Виключенням з валових доходів є суми акцизного збору і податку на додану вартість, які отримані підприємством при формуванні ціни продажу продукції, робіт, послуг. Валові витрати - це сума будь - яких витрат платника протягом звітного періоду у будь - якій формі [7].

В декларації про прибуток визначено суму податкового зобов’язання по податку на прибуток у розділі V визначеної декларації. Цю суму відображають в «Звіті про фінансові результати» в графі «податок на прибуток». У 2010 році ВАТ «ЦГЗК» сплатило до бюджету податок на прибуток у розмірі - 847885 тис. грн., у 2011 році 565387 тис. грн., у 2012 році - 1214742 тис. грн. , а у 2013 році - 2003172 тис. грн., тобто на 64,9% більше у порівнянні з 2012 роком. Але сума податку на прибуток, що відображається у декларації та формі №2 дещо відрізняється, оскільки податковий та бухгалтерський звітні періоди не збігаються.

Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на вартість придбаних торгових патентів та суму сплачених протягом звітного періоду авансових внесків. Протягом звітного періоду до 20 числа другого і третього місяця кварталу відповідно за перший та другий місяці сплачуються авансові внески, виходячи із очікуваного розміру оподаткованого прибутку. Декларація подається протягом 40 днів з дня закінчення звітного кварталу або року. По закінченні кварталу, виходячи із фактичного розміру об’єкта оподаткування визначається фактична сума податку на прибуток, яка співставляється із сумою сплачених авансових внесків і визначається сальдо розрахунків з бюджетом. Кінцева сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації. Зайве сплачені суми авансових внесків зараховуються в рахунок майбутніх платежів по податку на прибуток.

Серед непрямих податків ВАТ «ЦГЗК» сплачує ПДВ. Сума цього податку розраховується як різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом. Якщо різниця від’ємна, то бюджет відшкодовує суму переплати або зараховує в наступні податкові періоди. У 2010 році ВАТ «ЦГЗК» сплатило 1305110 тис. грн. ПДВ, у 2011 році - 882050 тис. грн. ПДВ, у 2012 році - 1514440 тис. грн. ПДВ, а у 2013році - 2048490 тис. грн., ці суми відображені у декларації з ПДВ, а також у „Звіті про фінансові результати”. Термін подання декларації по даному податку до 20 числа місяця наступного за звітним. Сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації [3].

Серед відрахувань у цільові централізовані фонди слід приділити увагу збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне соціальне страхування. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємство сплачує за ставкою 32%, при цьому об’єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці [4]. Законодавчо встановлені розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням - 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці;

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,1% суми фактичних витрат на оплату праці [6].

Штрафні санкції застосовуються ДПІ до підприємства на основі вище вказаного Закону. Так, в разі, якщо платник податку не подає податкову декларацію в строки, передбачені законодавством, то до нього застосовується штраф в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання чи затримку; в разі коли по результатах документальних перевірок встановлено заниження суми податкового зобов’язання і контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов’язання, передбачено штраф - 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів.

До шляхів зниження податкового тиску слід віднести своєчасну та в повному обсязі проплату всіх податків та зборів з метою запобігання утворенню заборгованості, по якій нараховується пеня.

Таким чином, порядок оподаткування ВАТ «ЦГЗК» здійснюється згідно чинного законодавства. Підприємство сплачує наступні податки та обов’язкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності; податки з надзвичайного прибутку; збір за забруднення навколишнього середовища, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків. З метою уникнення штрафних санкцій підприємство повинно своєчасно і у повному розмірі розрахуватись по своїм податкам і зборам.

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ «ЦГЗК»

Фінансова стійкість - це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування. [13]

Показники фінансової стійкості ВАТ «ЦГЗК» за 2010 - 2013 рр. представлені у табл. 5.1.

На рис. 5.1 представлена динаміка коефіцієнтів фінансової залежності, фінансування та коефіцієнту заборгованості.

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує частку залученого капіталу, у загальній вартості авансованого капіталу. Протягом аналізованого періоду значення коефіцієнту фінансової залежності відповідає його нормативному значенню, тобто ≤2.

У 2010 році коефіцієнт фінансової залежності дорівнював 1,5 пунктів. У 2011 р. він збільшився на 0,09 пунктів. Збільшення цього показника означає збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів. У 2012 р. спостерігається зростання цього коефіцієнту на 0,59 пунктів. Це означає, що у 2012р. залежність підприємства від зовнішніх інвесторів посилилась. У 2013 році коефіцієнт фінансовий залежності зменшився на 0,59 пунктів і загалом становить 1,59 пунктів.

Таблиця 5.1

Показники фінансової стійкості ПАТ «ЦГЗК» за 2010 - 2013 рр.

Показник

Нормативне значення

Рік

Відхилення 2011-2010рр.

Відхилення 2012-2011рр.

Відхилення 2011-2010рр.2010

2011

2012

2013

Абсолютне (+;-)

Абсолютне (+;-)

Абсолютне (+;-)

 Коефіцієнт економічної незалежності

>0,5

0,67

0,63

0,46

0,63

-0,04

-0,17

0,17

 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,33

0,37

0,54

0,37

0,04

0,17

-0,17

 Коефіцієнт фінансової залежності

<2

1,50

1,59

2,18

1,59

0,09

0,59

-0,59

 Коефіцієнт фінансування

>1

1,99

1,69

0,85

1,70

-0,29

-0,84

0,85

 Коефіцієнт заборгованості

<1

0,5

0,6

1,18

0,59

0,09

0,59

-0,59

 Коефіцієнт довгостроково-го залучення коштів

 

0,06

0,18

0,16

0,09

0,13

-0,03

-0,06

 Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів

>0,5

0,60

0,5

0,19

0,36

-0,08

-0,33

0,17


Рис. 5.1. Динаміка коефіцієнтів фінансової залежності, фінансування та коефіцієнту заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2001 - 2014 рр.

У 2011 році коефіцієнт фінансування дорівнював 1,99 пунктів. Це означає,що на 1 гривню позикових коштів приходиться 1,99 грн. власних коштів. У 2012 році спостерігається зменшення показника на 0,29 пункти, тобто на 1 гривню позикових коштів вже приходиться 1,69 грн. власних коштів. У 2013 році коефіцієнт фінансування знизився на 0,84 пункти і дорівнював 0,85 пунктів. У 2014 році коефіцієнт фінансування збільшився на 0,85 пунктів і дорівнював 1,7 пунктів.

Коефіцієнт фінансування відповідає своєму нормативному значенню протягом усього аналізованого періоду, тобто становить >1. Це свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт заборгованості показує, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів. Протягом 2011 - 2014 рр. він відповідає своєму нормативному значенню, тобто <1.

У 2011 році коефіцієнт заборгованості дорівнював 0,5. Це означає, що на половину діяльність підприємства фінансувалась за рахунок позичених коштів. У 2012 році спостерігається збільшення коефіцієнту заборгованості на 0,1 пункти, у 2013 р. - зростання на 0,59 пунктів, а у 2014 році зменшився на -0,59 пунктів відносно до 2014 року.

Наступні показники - коефіцієнт довгострокового залучення коштів та коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (див. рис. 5.2).

Рис.5.2. Динаміка коефіцієнту довгострокового залучення коштів та коефіцієнту забезпеченості оборотних активів ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт довгострокового залучення коштів у 2011 році дорівнював 0,06 пунктів. У 2012 році спостерігається збільшення показника 0,13 пунктів. Це є позитивною тенденцією. У 2013 році цей показник зменшився на 0,03 пункти, а у 2014 році цей показник зменшився на 0,06 пункти, що є позитивною тенденцією і означає, що підприємство дедалі не залежатиме від зовнішніх інвесторів.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу. У 2011 році він дорівнював 0,6 пунктів, у 2012 році зменшився на 1 пункт і дорівнював 0,5 пунктів, у 2013 році знизився на 0,33 пункти, а у 2014 році він дорівнював 0,36 пунктів. Протягом аналізованого періоду даний коефіцієнт відповідав своєму нормативному значенню протягом 2011-2012 років, але у 2013-2014 роках цей коефіцієнт знижується, це означає що підприємство вважається неплатоспроможним і наявні оборотні активи підприємства не покриваються власними джерелами.

Наступні показники - коефіцієнт економічної незалежності і коефіцієнт концентрації позикового капіталу (див. рис. 5.3).

У 2011 році коефіцієнт економічної незалежності дорівнював 0,67, тобто 67% майна підприємство покривало за рахунок власних джерел. У 2012 році за рахунок власних джерел підприємство фінансувало 63% майна, у 2013 році - 46%, а у 2014 році - 63%.


Рис. 5.3. Динаміка коефіцієнту економічної незалежності і коефіцієнту концентрації позикового капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Протягом аналізованого періоду спостерігається збільшення коефіцієнту концентрації позикового капіталу з 0,33 до 0,54, тобто показники відповідають нормативному значенню ≤0,5. Це означає, що у 2011 році в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства, 33% займають позикові кошти. У 2012 році частка позикових коштів збільшилася до 37%, у 2013 році - до 54%, а у 2014 році - до 37%. Це є позитивною тенденцією.

Проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз складових власного та позикового капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2012 - 2014 роки, використовуючи дані форми №1 «Баланс» (див. додаткиА1-А2) а результати розрахунків наведемо в таблиці 5.2.

Проаналізувавши таблицю 5.2 можна сказати стосовно власного капіталу підприємства, що протягом аналізованого періоду його розмір зростає: у 2012 році власний капітал підприємства складав 11374198 тис. грн, протягом наступного року він зменшився на 15, 3 % і склав 9633485 тис. грн., а протягом 2011 року збільшився на 29,82 %, що становило на кінець року 12506450 тис. грн. Найбільшу питому вагу серед складових власного капіталу становив нерозподілений прибуток - 53,4% у 2012 році та 56,76 % у 2014 році. Протягом наступного року розмір нерозподіленого прибутку зріс на 3398269 тис. грн., питома вага збільшилась проти 2013 року і становила 56,76 %, тому найбільшу питому вагу у 2013 році займає інший додатковий капітал - 54,12 %, розмір якого протягом 2012 - 2014 років зменшується. Найменшу питому вагу займає резервний капітал (у 2012 році - 1,27%; 2013 рік - 1,49%; 2014 рік - 1,15%), який протягом аналізованого періоду зменшується в динаміці.

Таблиця 5.2

Динаміка та структура власного капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2012 - 2014 роки

Показник

2012

2013

2014

Відхилення 2013-2012

Відхилення 2014-2013

абсолютне, +/-

відносне, %

абсолютне, +/-

відносне, %

Статутний капітал

сума, тис. грн.

576019

576019

576019

0

0

0

0

питома вага, %

5,06

5,98

4,61

0,92

18,07

-1

-22,97

Інший додатковий капітал

сума, тис. грн.

4578121

5213393

4688089

635272

13,88

-525304

-10,08

питома вага, %

40,25

54,12

37,49

13,87

34,45

-17

-30,73

Резервний капітал

сума, тис. грн.

144005

144005

144005

0

0,00

0

0

питома вага, %

1,27

1,49

1,15

0,23

18,07

-0,34

-22,97

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

6076053

3700068

7098337

-2375985

-39,10

3398269

91,84

питома вага, %

53,4

38,41

56,76

-15,01

-28,10

18

47,77

Усього

11374198

9633485

12506450

-1740713

-15,30

2872965

29,82

Розмір статутного капіталу є незмінним протягом аналізованого періоду, а от його питома вага зменшується з 5,06 % у 2012 році до 4,61 % у 2014. Все це є свідченням того, що протягом останніх трьох років доля власного капіталу у загальній його структурі зменшується. Підприємство залучає позикові кошти, оскільки це є для його діяльності вигіднішим, тобто залучення та використання позикових кошти дешевше за власні.

Стосовно позикового капіталу, то у 2012 році найбільшу питому вагу мала кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 77,49 %, так само і в 2014 році зменшившись займала 34,54 %. Усі складові позикового капіталу збільшувалися, за винятком довгострокових кредитів банків, частка яких у продовж аналізованого періоду дорівнює 0.

Отже, протягом 2012 - 2014 років власний капітал підприємства зростає. Позиковий капітал зменшується, а саме кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. У 2014 році загальній структурі капіталу переважає власний капітал, що говорить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ «ЦГЗК»

Майно - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Показники майнового стану ВАТ «ЦГЗК» наведено в табл. 6.1.

Розрахунки свідчать, що підприємство станом на кінець 2014 року має загальну вартість майна у розмірі 19865782 тис. грн. За останні 3 роки спостерігаємо його збільшення на 10465407 тис. грн. відносно 2011 року, на 1776579 тис. грн. відносно 2012 року, а у 2013 році спостерігаємо його зменшення на 1093702 тис. грн. порівняно з 2014 роком. На кінець періоду який досліджується 50,37% загальної вартості майна займають оборотні активи.

У структурі оборотних активів зміни відбулися за рахунок зменшення суми поточної дебіторської заборгованості (див.рис.6.1).

Рис.6.1. Динаміка структури оборотних активів підприємства,%

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.


Таблиця 6.1

Показники майнового стану ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2014 роки

Активи

Роки

Відхилення (+;-) 2014 року від:


2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013


Абс. (+;-)

Пит. вага

Абс. (+;-)

Відн. (%)

Абс. (+;-)

Відн. (%)

Абс. (+;-)

Відн. (%)

Абс. (+;-)

Відн. (%)

Абс.  (+;-)

Відн. (%)

Абс. (+;-)

Відн. (%)

Усього активів

9400375

243,97

18089203

199,99

20959484

213,40

19865782

198,15

10465407

-45,82

1776579

-1,84

-1093702

-15,25

Необоротні активи

2429890

25,85

8864812

49,01

8825857

42,11

9858213

49,62

7428323

23,78

993401

0,62

1032356

7,51

Оборотні активи

7002846

74,50

9229559

51,02

12146376

57,95

10005660

50,37

3002814

-24,13

776101

-0,66

-2140716

-7,59

Запаси

440041

4,68

366891

2,03

512340

2,44

511346

2,57

71305

-2,11

144455

0,55

-994

0,13

Грошові кошти та розрахунки

6562805

69,81

8862668

48,99

11634036

55,51

9494314

47,79

2931509

-22,02

631646

-1,20

-2139722

-7,71

Кошти в розрахунках

6494176

69,08

8843824

48,89

11524702

54,99

9449099

47,56

2954923

-21,52

605275

-1,33

-2075603

-7,42

Грошові кошти та їх еквіваленти

3907

0,04

8508

0,05

83836

0,40

45137

0,23

41230

0,19

36629

0,18

-38699

-0,17Так, якщо у 2011 році частка коштів в розрахунках складала 69,08%, то у 2012 році вже 48,89%, у 2013 році 54,99%, а у 2014 році 47,56%. Такі зміни свідчать про покращення роботи бухгалтерської, фінансової, юридичної служб підприємства і призведуть до збільшення наявних грошових активів, спрямованих на погашення поточних зобов’язань за розрахунками. В той же час спостерігаємо збільшення вартості виробничих запасів з 440041 тис. грн. до 511346 тис.грн.

Таким чином за період з 2011 по 2014 роки відмічаємо наступні зміни у структурі активів:

підприємство володіє неліквідним майном, частка оборотних активів від валюти балансу на кінець періоду, який аналізується становить 50,37%;

збільшення вартості майна підприємства протягом 2011-2014 років зумовлено збільшенням основних засобів;

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «ЦГЗК»

Капітальні вкладення - це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється просте і розширене відтворювання основних засобів. Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат. Капітальні інвестиції ВАТ “КЗРК” спрямовані на капітальне будівництво, придбання або виготовлення основних засобів, виготовлення не обігових матеріальних активів, матеріальних активів.

Джерелами фінансування капітальних вкладень підприємства-інвестора можуть бути власні фінансові ресурси і внутрішні господарські резерви, позикові ресурси, залучені фінансових кошти, бюджетні асигнування [30].

Оскільки одним з об’єктів капітальних інвестицій є основні фонди, тому доцільно розглянути їх склад, структуру та оцінку. У П(С)БО №7 визначено, що для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за наступними групами [21]:

основні засоби: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди ; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі) тощо.

інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові споруди; предмети прокату тощо.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” основні фонди підлягають розподілу на 4 групи: група 1 - будівлі, споруди та їх структурні компоненти та передавальні пристрої; група 2 - автомобільний транспорт; меблі; побутові, електронні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти, інше конторське обладнання; група 3 - будь-які інші основні фонди не включені в групи 1, 2 и 4; група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації [7].

Таблиця 7.1

Аналіз капітальних інвестицій ВАТ «ЦГЗК» за 2013-2014 рр.

Показник

Сума, тис..грн.

Питома вага, %

Відхилення, тис..грн.


2013

2014

2013

2014


Капітальне будівництво

354072

751669

33,406

32,801

397597

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

1071

1151

0,101

0,050

80

Придбання(виготовлення) основних засобів

236647

821759

22,327

35,860

585112

Придбання(створення) нематеріальних активів

5211

585

0,492

0,026

-4626

Інші

462916

716409

43,675

31,263

253493

Разом

1059917

2291573

100

100

1231656Що стосується фінансових інвестицій, то аналіз їх динаміки і структури проводити недоцільно, оскільки вони представлені на ВАТ «ЦГЗК» лише однією статтею - це частки і паї у статутному капіталі інших підприємств.

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ ВАТ «ЦГЗК»

Управління підприємства ВАТ „ЦГЗК” використовує для фінансування своєї діяльності довгострокові та короткострокові позикові кошти.

Дані таблиці 2.15 вказують на те, що довгострокові позикові кошти мають невелику частку у структурі джерел фінансування підприємства і протягом періоду, що аналізується, ця частка знижується з 10,51% у 2011р. до 0,03% у 2014р. Тому доцільно розглянемо їх склад:

Таблиця 2.15 - Склад і структура довгострокових зобов’язань ВАТ „ЦГЗК” за 2011 - 2014рр.

№ п/п

Показник

2011р,, тис.грн.

2012р., тис.грн

2013р., тис.грн.

2014р., тис.грн.

Питома вага у валюті балансу,%2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Довгострокові кредити банків

99 916

52 192

-

-

10,02

3,59

-

-

2

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

-

-

-

503

-

-

-

0,02

3

Інші довгострокові зобов'язання

4 867

2 113

553

96

0,49

0,15

0,04

0,01

4

Усього

104 783

54 305

553

599

10,51

3,74

0,04

0,03


З таблиці 2.15 видно, що протягом 2011 - 2012рр. довгострокові зобов’язання підприємства складались із довгострокових кредитів банків і інших довгострокових зобов’язань. У 2013р . підприємство відмовилось від використання довгострокових кредитів банків, і в цьому році довгострокові зобов’язання складались лише із інших довгострокових зобов’язань. У 2014р. склад довгострокових позикових коштів: інші довгострокові фінансові зобов’язання та інші довгострокові зобов’язання.

Таким чином, найбільшою складовою довгострокових зобов’язань у 2011 - 2012рр. були довгострокові кредити банків абсолютна сума яких знизилась з 99916 тис. грн. у 2011р. до 52192 тис. грн. у 2012р., тобто зміни були як позитивного характеру, зважаючи також на зниження їхньої частки у валюті балансу 10,02% до 3,59%, можна сказати, що значно зменшилась залежність від довгострокового позикового капіталу. А у 2013р., як уже згадувалось, підприємство не мало довгострокових кредитів банків і головною складовою довгострокових зобов’язань стали інші довгострокові зобов’язання, причому абсолютна сума їх 533 тис. грн., що значно менше від суми довгострокових кредитів банків у 2012р., і частка в валюті балансу складає всього 0,04%, у 2014р. сума інших довгострокових зобов’язань зменшується до 96 тис. грн., але головною складовою довгострокового позикового капіталу стають інші фінансові довгострокові зобов’язання у сумі 503 тис. грн., але частка довгострокових зобов’язань у валюті балансу знов знижується до 0,03%, отже, підприємство протягом досліджуваного періоду, значно знизило свою залежність від довгострокового позикового капіталу, що дає змогу значно зменшити ризик фінансово-господарської діяльності.

Важливо також дослідити ефективність використання позикових коштів.

Рентабельність довгострокових зобов’язань мала дуже високі значення через значні суми чистого прибутку і невеликі значення самих довгострокових зобов’язань.

Рентабельність поточних зобов’язань мала схожі тенденції з показником рентабельності позикових коштів. Оскільки саме вони були визначальною часткою позикового капіталу, але значення дещо вищі: у 2011р. - 20,65%, у 2012р. - 0,95%, причиною зниження є зростання суми поточних зобов’язань та значне зниження чистого прибутку в цей період, у 2023р. - 1,62% зростання обумовлено збільшенням чистого прибутку. У 2014р. значне збільшення до 48, 21% знову ж такі зміни обумовлені значним зростанням чистого прибутку, причому варто зауважити і зростання суми поточних зобов’язань.

Рентабельність кредитів банків мала високі значення у 2011 - 2013р. через відносно незначні їх суми, але, слід підкреслити стійку тенденцію до зниження показника: у 2011 - 2012 рр. через зменшення чистого прибутку, у 2013р. через зростання суми використовуваних кредитів банків, у 2014р. підприємство взагалі не мало кредитів банків.

Важливими показником ефективності використання позикових коштів є також їх оборотність.

За даними таблиці: оборотність позикових коштів мала позитивні тенденції зростання. Зокрема, коефіцієнт оборотності товарного кредиту мав стійку тенденцію зростання протягом 2011 - 2014рр. і збільшився з 1,29 до 2,83 обороту на рік.

Коефіцієнт оборотності поточних зобов’язань також зріс протягом періоду з 0,81 до 2,21 обороту на рік.

Отже, ефективність використання позикових коштів ВАТ „ЦГЗК” є високою і протягом 2011 - 2014рр. зазнала позитивних змін.

В цілому ж, варто зазначити, що в результаті проведеного у другому розділі роботи аналізу з’ясовано, що підприємство на протязі 2011 - 2014рр. мало позитивні зрушення у фінансово-господарській діяльності у вигляді зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, фінансових результатів, поліпшення фінансового стану, стосовно джерел фінансування також відбулись позитивні зміни у їх структурі та в ефективності їх використання, але існують і певні проблеми, тобто значне зростання абсолютної суми кредиторської заборгованості, збільшення залежності підприємства від позикового капіталу тощо.

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЦГЗК»

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально і всебічно характеризують фінансовий стан підприємства. [19]

Аналіз фінансового стану дає змогу спрогнозувати майбутнє управління підприємством. Необхідність цієї оцінки зумовлена потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи підприємства, потребою в найоптимальнішому використанні фінансових ресурсів. При аналізі чітко можна визначити, що потрібно змінити чи покращити в діяльності підприємства.

Мета аналізу фінансового стану це не тільки дізнатися стан, оцінити рівень фінансового стану та установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства, а найголовніше знайти шляхи подальшого розвитку підприємства, тобто спрогнозувати розвиток на майбутнє.

Для аналізу фінансового стану ВАТ «ЦГЗК» ми скористаємося наступними групами показників: рентабельністю підприємства; ліквідність підприємства; ділової активності.

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність іноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності. Показники ділової активності ВАТ «ЦГЗК» представлені в тал. 8.1.

На рис. 8.1 представлена динаміка оборотності матеріальних оборотних коштів та оборотності готової продукції.

Рис. 8.1. Динаміка загальної оборотності матеріальних оборотних коштів та оборотності готової продукції ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

У 2011 році оборотність матеріальних оборотних коштів дорівнювала 23,68. У 2012 році цей показник зменшився до 16, у 2013 - збільшився до 19, а у 2014 році показник становив 28,65.

На підприємстві існує тенденція до зменшення оборотності готової продукції протягом 2011-2013 років. Якщо у 2011 році показник дорівнював 169,76 обертів, то у 2012 році - 83,19 оборотів, а у 2013 - 59,17 обертів. Це означає, що попит на продукцію підприємства суттєво падає, але у 2014 році оборотність готової продукції збільшилася до 101,48 обертів, що є позитивною тенденцією Наступні показники - загальної оборотності капіталу та оборотності оборотного капіталу (див. рис. 8.2).

У 2011 році оборотність оборотного капіталу дорівнювала 1,49. У наступних роках спостерігається зниження цього показника. Так, у 2012 році він знизився на 0,85 пунктів і дорівнює 0,64, у 2013 році збільшився до 0,82, а у 2014 році збільшився до 1,46. Це є позитивною тенденцією.

У 2011 році загальна оборотність капіталу дорівнювала 1,11 оборотів. У наступних роках спостерігається значне зниження цього показника до 0,74 обертів. У 2012 році він знизився на 0,78 оборотів, у 2013 році - зріс на 0,15, а у 2014 році становив 0,74 обертів. Це є позитивною тенденцією.

Рис. 8.2. Динаміка загальної оборотності капіталу та оборотності оборотного капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Наступні показники ділової активності - оборотність дебіторської заборгованості та оборотність кредиторської заборгованості (див. рис. 8.3).

Рис. 8.3. Динаміка оборотності дебіторської заборгованості та оборотності кредиторської заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

За період, що аналізується суттєво знизились коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (з 1 до 0,42 у 2012 р., та до 0,52 у 2013 р.), але у 2014 році коефіцієнт зріс на 0,37 і становив 0,9 та коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (з 5,43 до 1,47 у 2012р., та 0,16 у 2013 р.), але у 2014 році коефіцієнт збільшився і становив 2,43. Зниження першого коефіцієнта протягом 2011-2013 років показує зменшення комерційного кредиту, що надає підприємство, але у 2014 році цей коефіцієнт має тенденцію до збільшення, і свідчить про збільшення комерційного кредиту. Відносно тенденції другого коефіцієнта, то вона вказує на зниження комерційного кредиту протягом 2011-2013 років, але в 2014 році показник збільшується, це свідчить про збільшення покупок в кредит.

Перейдемо до аналізу показників прибутковості підприємства.

Рентабельність (прибутковість) - це відносний показник, який відображає відношення отриманого прибутку до понесених витрат. Рентабельним є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду отримані доходи перевищують витрати, створюється і накопичується прибуток. Дослідження показників рентабельності дасть змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства [27].

Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Рис. 8.4. Динаміка рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) та рентабельності підприємства ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

На рис. 8.4 представлено динаміку рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) та рентабельності підприємства. Протягом аналізованого періоду спостерігається зростання рентабельності продукції (на 49,58 в. п. у 2013 р., та на 50,51 в. п. у 2014 р.). Це є позитивною тенденцією. Рентабельність підприємства у 2012 р. зменшиласьна 30,39 в. п. Це пояснюється зменшенням рентабельності продукції. А у 2014 р. використання виробничих фондів покращилося, внаслідок чого рентабельність підприємства зросла на 18,84 в. п.

На рис. 8.5 представлено динаміку рентабельності господарської, звичайної та операційної діяльності. Рентабельність даних видів діяльності характеризується розміром прибутку, який отримує підприємство внаслідок відповідної діяльності.

Рис. 8.5. Динаміка рентабельності господарської, звичайної та операційної діяльності ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2013 рр.

Згідно з даними табл. 8.2 та рис. 8.5, рентабельність всіх трьох видів діяльності у 2012 р. знижується, а у 2013 р. спостерігається її поступове зростання. Так, рентабельність господарської діяльності зросла у 2013 р. на 5,03 в. п., рентабельність операційної діяльності - на 12,27 в. п., а рентабельність звичайної діяльності - на 5,03 в. п.. У 2014 р. рентабельність господарської діяльності зросла на 23,47 в. п., рентабельність операційної діяльності - на 14,70 в. п., а рентабельність звичайної діяльності - на 23,47 в. п.

На рис. 8.6 представлена динаміка валової та чистої рентабельності продажу. Як випливає з графіка, у 2014 р. спостерігається зростання цих показників. Зростання чистої рентабельності продажу більш значне. У 2014р. вона зросла на 58,02 в. п., а валова рентабельність продажу - на 8,12 в.п.

Рис. 8.6. Динаміка валової та чистої рентабельності продажу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

У 2012р. спостерігається зниження цих показників. Чиста рентабельність продажу знизилась на 21,51 в. п., а валова зросла - на 0,28 в.п. Причиною зниження цих коефіцієнтів може бути ріст витрат на виробництво і реалізацію продукції. Іншою причиною цього може бути падіння загального обсягу продажів. Це зв'язано з ростом витрат на одиницю продукції.

Наступні показники рентабельності (рентабельність перманентного та залученого капіталу) представлені на рис. 8.7.

Рентабельність перманентного капіталу у 2012 р. спостерігається значне зниження цього показника до 13,27 в. п., тобто на 52,44 в. п., але у 2013 р. цей показник зріс на 21,48в. п. Це означає, що використання всього капіталу, вкладеного в діяльність підприємства, є дуже ефективним.

Рис. 8.7. Динаміка рентабельності перманентного,власного та залученого капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Також в аналізованому періоді спостерігається збільшення показника рентабельність залученого капіталу. Так, у 2011 р. він дорівнював 139,15%, у 2012 р. зменшився до 28,25%, тобто на 110,90 в. п., у 2013 р. збільшився до 35,13%, тобто на 6,9 в. п., а у 2014 р. збільшився до 117,32%., тобто на 82,19в.п.

На рис. 8.8 представлена динаміка показників рентабельність оборотних та необоротних активів.

У 2011 році коефіцієнт рентабельності оборотних активів дорівнював 62,44%. Це означає, що на кожну гривню, вкладену в оборотні активи, підприємство отримувало 0,62 грн. прибутку. Протягом аналізованого періоду, з 2011 р. по 2013 р. спостерігається тенденція до зниження цього показника. Так, у 2012 р. рентабельність оборотних активів знизилась на 42,80 в. п., у 2013 р. зросла на 12,2 в. п., а у 2014 вона збільшилась на 50,67 в. п. Це є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт рентабельності необоротних активів у 2011 році дорівнював 181,23%. Це означає, що на кожну гривню необоротних активів припадало 1,81 грн. чистого прибутку. У 2012 р. цей коефіцієнт зменшився на 161 в. п., що є негативною тенденцією. У 2013 р. спостерігається збільшення даного показника до 43,80 в. п., тобто на 23,34 в. п. Але у 2013 р. спостерігається значне збільшення даного показника до 83,71%, тобто на 39,92 в. п.

Рис. 8.8. Динаміка рентабельності оборотних та необоротних активів ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Таким чином, зростання показників рентабельності активів свідчить про ефективність реалізації продукції.

Протягом аналізованого періоду спостерігається коливання фінансової стабільності підприємства. У 2014 році спостерігається збільшення чистого доходу, що говорить про ефективну роботу підприємства; збільшення собівартості продукції, що позитивно впливає на роботу підприємства; збільшення валового та чистого прибутку, що позитивно впливає на стан підприємства і дає можливості удосконалювати процес виробництва; дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства зростають, але все таки підприємство є фінансово стабільним.

Позитивною тенденцією є зростання рентабельності продукції. значення коефіцієнту залежності свідчить про залежність підприємства від позикових коштів. Попит на продукцію підприємства суттєво зростає, про що свідчить збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції. Збільшення показників рентабельності активів свідчить про швидку реалізацію продукції.

Ліквідність поточних активів є головним фактором, який визначає ступінь ризику вкладень в оборотні активи. Ступінь ліквідності оборотних активів, і кожної їх групи, визначається як відношення відповідної частки оборотних активів до поточних зобов’язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщенні у порядку убування (зменшення) їх ліквідності, із зобов’язаннями (пасив балансу), які згруповані за строками їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів.

Баланси ліквідності за декілька періодів, років дають можливість виявити тенденції зміни фінансового стану підприємства.

Наведені баланси підприємства (див. табл.. 8.3) на вказані дати не є ліквідними, а саме:

підприємство не дає достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків з кредиторами (А1≤П1). На кінець 2014 року найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов’язання на 3,94 %, у 2012 році активи покривають пасиви на 755,89 %, та 2013 році найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов’язання на 10,67%;


Таблиця 8.3

Оцінка ліквідності балансу ВАТ «Центральний ГЗК»

(станом на кінець року), тис..грн.

Активи

Роки

Пасиви

Роки

Надлишок (+), нестача  (-)платіжних коштів у


2011

2012

2013

2014


2011

2012

2013

2014

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Найбільш ліквідні (А1)

3907

8508

83836

45137

Найбільш термінові зобов'язання (П1)

1936623

4293455

9852745

6356333

-1932716 А1<П1

-4284947 А1<П1

-9768909 А1<П1

-6311196 А1<П1

Які швидко реалізовуються(А2)

6558898

8854160

11550200

9449177

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

840342

145182

0

17833

5718556 А1>П2

8708978 А1>П2

11550200 А1>П2

9431344 А1>П2

Які повільно реалізовуються(А3)

440041

366891

512340

511346

Довгострокові зобов'язання (П3)

388948

2577381

1812087

1310514

51093 А3>П3

-2210490 А3<П3

-1299747 А3<П3

-799168 А3<П3

Які важко реалізуються (А4)

2429890

8864812

8825857

9858213

Постійні пасиси (П4)

6253510

11374198

9633485

12506450

-3823620 А4<П4

-2509386 А4<П4

-807628 А4<П4

-2648237 А4<П4

Баланс

9432736

18094371

20972233

19863873

Баланс

9432736

18094371

20972233

19863873

Дивлячись на данні таблиці 8.3., можемо зробити висновки, що найбільш ліквідні активи менше найбільш термінових зобов’язань протягом 2011 - 2014 рр., така ж тенденція спостерігається у продовж аналізованого періоду у активах які важко реалізуються та постійних пасивах. Активи які швидко реалізуються на протязі аналізованого періоду перевищують короткострокові кредити банків і позики.

Враховуючи ступінь ліквідності активів маємо можливість спрогнозувати фінансовий стан підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу

Враховуючи ступінь ліквідності оборотних активів фінансовий стан ВАТ «Центральний ГЗК» відповідає третьому типу сталості, тобто має перед кризовий (критичний) тип сталості, як на дату складання звітності, так і на довгострокову та короткострокову перспективу як перед кризовий (критичний).

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

Проведемо аналіз ліквідності ВАТ «Центральний ГЗК» і результати наведемо в таблиці 8.5.

Перший показник - коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ( див. рис. 8.9). Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Рис. 8.9. Динаміка коефіцієнту загальної ліквідності

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у 2011 - 2012 роках поточні активи підприємства повністю покривають поточні зобов’язання підприємства, коефіцієнт становить 2,52 і 2,08 відповідно. У 2013 році поточні зобов’язання підприємства майже в 2 рази перевищують поточні активи, значення коефіцієнту складає 1,23, але у 2014 році ситуація трохи покращилась, але все ж таки значення коефіцієнта не відповідає його нормативу.

Таблиця 8.5

Аналіз ліквідності ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2014 рр.

Показник

Норм.  Зн.

Роки

Відхилення 2012-2011рр.

Відхилення 2013-2012рр.

Відхилення 2015-2013рр.2011

2012

2013

2014

Абсолютне відхилення (+;-)

Відносне відхилення %

Абсолютне відхилення (+;-)

Відносне відхилення %

Абсолютне відхилення (+;-)

Відносне відхилення%

Коефіцієнт загальної ліквідності

2,0-2,5

2,52

2,08

1,23

1,57

-0,44

-17,54

-0,85

-40,71

0,34

27,33

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,7-0,8

2,36

2,00

1,18

1,49

-0,37

-15,51

-0,82

-40,86

0,31

26,14

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,3

0,001

0,002

0,009

0,007

0,001

36,24

0,007

343,91

-0,002

-16,78

Коефіцієнт ліквідності запасів


0,16

0,08

0,05

0,08

-0,08

-47,84

-0,03

-37,09

0,03

54,27

Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках


2,36

1,99

1,17

1,48

-0,36

-15,41

-0,82

-41,23

0,31

26,46

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості


0,28

0,44

5,46

0,63

0,16

56,86

5,02

1134,05

-4,83

-88,46

Коефіцієнт мобільності активів

>0,5

0,74

0,51

0,58

0,50

-0,23

-31,51

0,07

13,58

-0,08

-13,09

Коефіцієнт співвідношення активів

>1

2,92

1,04

1,38

1,01

-1,88

-64,33

0,34

32,30

-0,36

-26,36

Виходячи із значень коефіцієнту загальної ліквідності, можемо зробити висновок, що підприємство не своєчасно ліквідовує борги.

Другим показником є коефіцієнт термінової ліквідності ( див. рис. 8.10). Він показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Використовуючи дані табл. 2.6, можна стверджувати, що коефіцієнт швидкої ліквідності протягом 2011 - 2012 роках, в 2 рази більше нормативного значення, і біля 1,5 рази у 2013 - 2014 роках,що є свідченням того, що поточна заборгованість підприємства може бути повністю погашена за рахунок готівки та очікуваних надходжень від дебіторів.

Рис. 8.10. Динаміка коефіцієнту термінової ліквідності

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014рр.

Третім показником є коефіцієнт абсолютної ліквідності (див. рис. 8.11). Він характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

За даними табл. 8.5 можемо стверджувати про те, що протягом аналізованого періоду, значення коефіцієнту абсолютної ліквідності значно нижче за його нормативне значення, це свідчить про те, що протягом 2011 - 2014 років підприємство не могло негайно погасити частину своєї поточної заборгованості на дату складання звітності, але все ж таки ми просліджуємо тенденцію зростання показника протягом аналізованого періоду від 0,001 до 0,009.

Рис. 8.11. Динаміка коефіцієнту абсолютної ліквідності ВАТ «ЦГЗК»

за 2011 - 2014 рр.

Четвертим показником є коефіцієнт ліквідності запасів (див. рис.8.12). Чим вищий коефіцієнт ліквідності запасів, тим швидше обертаються запаси. Зменшення коефіцієнта, розрахованого у 2013 році, порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок 2011 року, свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто зниження ефективності їх використання, але на кінець 2014 році показник знову збільшився.

Рис. 8.12. Динаміка коефіцієнту ліквідності запасів

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Рис. 8.13. Динаміка коефіцієнту ліквідності коштів у розрахунках

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Це показник визначає, в якій мірі очікуванні надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань підприємства. На початок аналізованого періоду дебіторська заборгованість підприємства в 2,36 рази перевищувала поточні зобов'язання підприємства, у 2012 році цей коефіцієнт знизився на 0,36 пунктів,у 2013 році - на 0,82 пункти, свідчить про те, що дебіторська заборгованість підприємства погашається, а у 2014 році зріс на 0,31 пункти і становив 1,48 пунктів. Зростання цього коефіцієнту є п тенденцією, тому що очікувані надходження від дебіторів будуть значно нижчими і підприємство не зможе погасити повністю свої поточні зобов’язання.

Наступним показником є коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Цей коефіцієнт показує здатність підприємства розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів (див. рис.8.14).

Рис. 8.14. Динаміка коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Протягом аналізованого періоду ці показники значно зростають. Так, у 2011 році коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторська заборгованості дорівнював 0,28, у 2012 році він зріс на 0,16 пунктів, у 2013 році на 5,02%, але у 2014 році він зменшився на 4,83 пункти і становив 0,63 пункти.

Показники 2011-2013 років свідчать про фінансову нестабільність підприємства, але у 2014 році цей показник зменшується, що свідчить про те, що підприємство розраховується за кредиторською заборгованістю і є платоспроможним.

З одного боку переважання кредиторської заборгованості над дебіторською це добре, адже підприємства для своїх розрахунків використовує залучені кошти, а поганою тенденцією є те, що підприємство втрачає свою платоспроможність.

Отже, найближчим часом керівництву підприємства слід домагатися погашення дебіторської заборгованості і поліпшення фінансового стану підприємства.

Наступним показником є коефіцієнт мобільності активів (див. рис. 8.15).

Рис. 8.15. Динаміка коефіцієнта мобільності активів ВАТ «ЦГЗК»

за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт мобільності активів показує, яку частку в активах підприємства займають оборотні активи (див. рис.8.15). Значення коефіцієнта повинно бути більше 0,5. На підприємстві частка оборотних активів у 2011 році становила 0,74 %, протягом 2012 - 2014 років цей показник зменшився до 0,5 %, але все таки він відповідає своєму нормативному значенню і це є позитивною тенденцією.

Розглянемо динаміку коефіцієнта співвідношення активів (див. рис.8.16).

Рис. 8.16. Динаміка коефіцієнта співвідношення активів

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт співвідношення активів показує рівень співвідношення між оборотними та необоротними активами підприємства. Нормативне значення має бути більше 1. З даних розрахунків видно, що значення цього коефіцієнта в 2014 році повністю відповідає нормативному.

Чистий оборотний капітал різко зріс за 2011-2014 рр. на 3035136 тис. грн., це позитивна тенденція, так як збільшились кошти, що забезпечують процес виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.

Протягом аналізованого періоду спостерігається коливання фінансової стабільності підприємства. У 2014 році спостерігається збільшення чистого доходу, що говорить про ефективну роботу підприємства; збільшення собівартості продукції, що позитивно впливає на роботу підприємства; збільшення валового та чистого прибутку, що позитивно впливає на стан підприємства і дає можливості удосконалювати процес виробництва; дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства спадають, що свідчить про фінансову стабільність.

Позитивною тенденцією є зростання рентабельності продукції, значення коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить про незалежність підприємства від позикових коштів. Про це також свідчить зменшення коефіцієнта довгострокового залучення коштів. Попит на продукцію підприємства суттєво зростає, про що свідчить збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції. Збільшення показників рентабельності активів свідчить про швидку реалізацію продукції.

Протягом 2011 - 2014 рр. показники ліквідності на ВАТ «ЦГЗК» мають тенденцію до збільшення. Отже , за результатами досліджень виявлено, що підприємство вважати платоспроможним протягом 2011 - 2014 рр. можна.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторська заборгованості у 2011 році дорівнював 0,28, у 2012 році він зріс на 0,16 пунктів, у 2013 році на 5,02%, але у 2014 році він зменшився на 4,83 пункти і становив 0,63 пункти.

Показники 2011-2013 років свідчать про фінансову нестабільність підприємства, але у 2014 році цей показник зменшується, що свідчить про те, що підприємство розраховується за кредиторською заборгованістю і є платоспроможним.

З одного боку переважання кредиторської заборгованості над дебіторською це добре, адже підприємства для своїх розрахунків використовує залучені кошти, а поганою тенденцією є те, що підприємство втрачає свою платоспроможність.

Отже, найближчим часом керівництву підприємства слід домагатися погашення дебіторської заборгованості і поліпшення фінансового стану підприємства.

Додаток А

БАЛАНС

станом на 2011 рік

Форма №1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

52968

49430

первісна вартість

011

57351

59764

Накопичена амортизація

012

4383

10334

Незавершене виробництво

020

337141

746737

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1285132

1579796

первісна вартість

031

2902709

3303500

Знос

032

1617577

1723704

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

220823

20783

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

756

783

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

105006

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

075

0

0

Усього за рзділом 1

080

2001826

2397529

2. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

виробничі запаси

100

285738

366070

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

Незавершене виробництво

120

6788

12357

готова продукція

130

39291

61378

товари

140

423

236

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

2119179

4022725

первісна вартість

161

2122410

4024996

резерв сумнівних боргів

162

3231

2271

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

191338

56921

за виданими авансами

180

183843

129990

з нарахованих доходів

190

0

18

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

503082

2311760

Поточні фінансові інвестиції

220

19371

67

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

35678

3572

у т.ч. в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

46846

268

Інші оборотні активи

250

34024

5123

Усього за рзділом 2

260

3293401

6970485

3. Витрати майбутніх періодів

270

18343

32361

4. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5313570

9400375

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

595192

592360

Резервний капітал

340

134348

226253

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1825165

4858878

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом 1

380

3130724

6253510

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

19764

19045

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом 2

430

19764

19045

3. Довгострокові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

440

642727

140000

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

365

556

Відстрочені додаткові зобов'язання

460

0

226346

Інші додаткові зобов'язання

470

3003

2998

Усього за розділом 3

480

646095

369900

4. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредит банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням

510

551133

840342

Векселі видані

520

76341

5470

Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги

530

712214

1770027

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

261

16329

З бюджетом

550

75745

18069

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

9171

13246

з оплати праці

580

19284

17700

з учасниками

590

4972

5541

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобовязання, повязані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

67863

71193

Усьго за розділом 4

620

1516984

2757917

5. Доходи майбутніх періодів

630

3

3

Баланс

640

5313570

9400375


        

БАЛАНС

станом на 2012 рік

Форма № 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

12819

10983

первісна вартість

011

19824

22378

Накопичена амортизація

012

7005

11395

Незавершене виробництво

020

733288

771047

Основні засоби:

залишкова вартість

030

3994945

8074979

первісна вартість

031

4751296

8126528

Знос

032

756351

51549

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

9

9

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

783

2626

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за рзділом 1

080

4741844

8859644

2. Оборотні активи

 

Запаси:

виробничі запаси

100

334004

287661

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

Незавершене виробництво

120

12357

8642

готова продукція

130

61378

70566

товари

140

187

22

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4022726

5006237

первісна вартість

161

4024997

5008440

резерв сумнівних боргів

162

2271

2203

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

62324

8250

за виданими авансами

180

128583

316143

з нарахованих доходів

190

18

6

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2314188

3518356

Поточні фінансові інвестиції

220

67

6021

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1223

2077

у т.ч. в касі

231

6

7

в іноземній валюті

240

189

410

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за рзділом 2

260

6937244

9224391

3. Витрати майбутніх періодів

270

5061

5168

4. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

11684149

18089203

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1459936

4578121

Резервний капітал

340

226253

144005

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5512180

6076053

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом 1

380

774388

11374198

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

19045

18494

Інші забезпечення

410

244529

282516

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом 2

430

263574

301010

3. Довгострокові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

440

140000

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

23572

Відстрочені додаткові зобов'язання

460

747870

1997019

Інші додаткові зобов'язання

470

2976

255777

Усього за розділом 3

480

890846

2276368

4. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредит банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням

510

840000

145182

Векселі видані

520

5470

1791

Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги

530

1770279

3206351

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

16329

160

З бюджетом

550

38078

71769

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

13246

13386

з оплати праці

580

17700

18789

з учасниками

590

5541

607855

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобовязання, повязані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

48695

72341

Усьго за розділом 4

620

2755338

4137624

5. Доходи майбутніх періодів

630

3

3

Баланс

640

11684149

18089203ДОДАТОК Б

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма № 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)

010

11724586

8283919

Податок на додану вартість

015

1305110

876502

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)

035

10419476

7407417

Собівартість реалізованої продукції (ТРП)

040

5954315

4707479

Валовий прибуток:

прибуток

050

4465161

2699938

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

1133073

389166

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

44669

Витрати на збут

080

207430

127966

Інші операційні витрати

090

799553

385156

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

прибуток

100

4546582

2526339

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

2970

31914

Інші доходи

130

223641

241478

Фінансові витрати

140

44569

107569

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

376414

239276

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:

прибуток

170

4352210

2452886

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

847885

629980

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

3504325

1822906

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

42

15184

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

3504367

1838090

збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1982971

1660935

Витрати на оплату праці

240

335613

296520

Відрахування на соціальні заходи

250

125289

107501

Амортизація

260

150537

122170

Інші операційні витрати

270

743783

196825

Разом

280

3338193

2383951

3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2304075800

2304073318

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2304075800

2304073318

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

1,52094

0,797

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

1,52094

0,797

Девіденди на одну просту акцію

340

0

0ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 рік

Форма № 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)

010

6752444

11724586

Податок на додану вартість

015

882050

1305110

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)

035

5870394

10419476

Собівартість реалізованої продукції (ТРП)

040

3338096

5954315

Валовий прибуток:

прибуток

050

2532298

4465161

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

4197662

1133073

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

61323

44669

Витрати на збут

080

575345

207430

Інші операційні витрати

090

4077502

799553

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

2015790

4546582

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

29043

2970

Інші доходи

130

144096

223641

Фінансові витрати

140

71962

44569

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

305107

376414

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:

прибуток

170

1811860

4352210

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

565387

847885

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

1246473

3504325

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

42

витрати

205

2

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

1246471

3504367

збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2366776

1982971

Витрати на оплату праці

240

304304

335613

Відрахування на соціальні заходи

250

113276

125289

Амортизація

260

562913

150537

270

780746

743783

Разом

280

4128015

3338193

3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2304075800

2304075800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2304075800

2304075800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,54099

1,52094

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,54099

1,52094

Девіденди на одну просту акцію

340

0

0ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2013 рік

Форма № 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)

010

11503153

6752444

Податок на додану вартість

015

1514440

882050

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)

035

9988713

5870394

Собівартість реалізованої продукції (ТРП)

040

4430727

3338096

Валовий прибуток:

прибуток

050

5557986

2532298

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

8054666

4197662

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

88523

61323

Витрати на збут

080

514600

575345

Інші операційні витрати

090

8107039

4077502

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

4902490

2015790

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

70002

29043

Інші доходи

130

298114

144096

Фінансові витрати

140

379448

71962

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

1031452

305107

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:

прибуток

170

3859706

1811860

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1214742

565387

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

2644964

1246473

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

219

0

витрати

205

0

2

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

2645183

1246471

збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3049929

2366776

Витрати на оплату праці

240

369304

304304

Відрахування на соціальні заходи

250

137013

113276

Амортизація

260

1039768

562913

Інші операційні витрати

270

813608

780746

Разом

280

5409622

4128015

3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2304075800

2304075800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2304075800

2304075800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

1.14805

0.54099

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

1.14805

0.54099

Девіденди на одну просту акцію

340

1.14805

0.54099
БАЛАНС

станом на 2013рік

Форма № 1

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

10983

11542

первісна вартість

011

22378

29144

Накопичена амортизація

012

11395

17602

Незавершене виробництво

020

771047

1059917

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

8074979

7572067

первісна вартість

031

8126528

8654781

Знос

032

51549

1082714

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

9

14

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2626

169568

справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за рзділом 1

080

8859644

8813108

2. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

виробничі запаси

100

287661

264155

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

Незавершене виробництво

120

8642

79276

готова продукція

130

70566

168817

товари

140

22

92

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

5006237

7552267

первісна вартість

161

5008440

7553699

резерв сумнівних боргів

162

2203

1432

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8250

19352

за виданими авансами

180

316143

476456

з нарахованих доходів

190

6

110

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3518356

3489266

Поточні фінансові інвестиції

220

6021

8147

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

2077

70731

у т.ч. в касі

231

7

7

в іноземній валюті

240

410

4958

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за рзділом 2

260

9224391

12133627

3. Витрати майбутніх періодів

270

5168

12749

4. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

18089203

20959484

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

576019

576019

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

4578121

5213393

Резервний капітал

340

144005

144005

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6117534

3700068

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом 1

380

11415679

9633485

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

18494

22981

Інші забезпечення

410

282516

315849

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом 2

430

301010

338830

3. Довгострокові зобов'язання

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

23572

24290

Відстрочені додаткові зобов'язання

460

1955538

623459

Інші додаткові зобов'язання

470

255777

825505

Усього за розділом 3

480

2234887

1473254

4. Поточні зобов'язання

 

Короткострокові кредит банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням

510

145182

0

Векселі видані

520

1791

1

Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги

530

3206351

5951600

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

160

2231

З бюджетом

550

71769

123436

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

13386

7317


Похожие работы на - Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!