Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  642,17 Кб
 • Опубликовано:
  2016-04-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

ЗМІСТ

1. Ознайомлення з підприємством ВАТ "ЦГЗК"та організацією фінансової роботи

.Вивчення фінансових взаємовідносин господарських суб`єктів та організації грошових розрахунків на ВАТ «ЦГЗК

.Управління грошовими потоками на ВАТ «ЦГЗК»

4.Управління формуванням і розподілом прибутку на ВАТ «ЦГЗК»

5.Вивчення порядку оподаткування на ВАТ «ЦГЗК»

6.Управління власним капіталом на ВАТ «ЦГЗК»

7.Управління оборотним капіталом ВАТ»ЦГЗК»

8.Управління інвестиційною діяльністю на ВАТ «ЦГЗК»

9.Упрвління залученим позичкового капіталом на ВАТ «ЦГЗК»

10.Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «ЦГЗК»

Додатки

фінансовий грошовий прибуток капітал

РОЗДІЛ 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВАТ "ЦГЗК" Й ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - одне з найпотужнiших пiдприємств в Українi по виробництву концентрату, обкотишiв та iншої залiзорудної сировини.

ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг) входить до п'ятірки найбільших виробників гірничорудної сировини України.

Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються за допомогою комп'ютерної мережі.

ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (Центральний ГОК, ЦГОК) - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи добування руди, а також залучає до переробки відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на здобичі, переробці і виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Маркетингова діяльність ВАТ «Центральний ГЗК» - це складна система, основними задачами якої є формування асортименту підприємства, підвищення якості товару та цінова політика.

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГОСПОДАРСКИХ СУБ`ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ВАТ «ЦГЗК»

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємства України та зарубіжжя складають як поточну, так і прогнозовану фінансову звітність. Якщо поточна звітність відображає результати господарювання за певний період, то прогнозована-формується до початку господарської діяльності у відповідності до перспективних планів, стратегії розвитку підприємства.

У її складані зацікавлені, в першу чергу, внутрішні користувачі інформації оскільки саме у прогнозованій фінансовій звітності інтегрується уся фінансово-господарська діяльність підприємства.

Певний інтерес до прогнозованої фінансової звітності мають і зовнішні користувачі, зокрема:

Установи банків-наприклад, для оцінки рівня кредитоспроможності субєктів господарювання при отриманні позик.

Кредитори-з метою оцінки передбачуваності дій керівництва та ризику фінансового результату протягом терміну позики.

Крім того, прогнозовані фінансові звіти включаються окремим розділом до стратегічних планів, що розробляються як фінансово стабільними, так і не прибутковими підприємствами.

Вміння підготувати проектовані фінансові звіти і обрати оптимальну фінансову стратегію є запорукою уникнення помилок у бізнесі.

На основі запропонованих заходів складемо прогнозний агрегований звіт про фінансові результати підприємства на плановий рік(табл.10.1) [30].

Таблиця 10.1

Агрегований прогнозований звіт про фінансові результатиВАТ «ЦГЗК» на плановий рік(тис.грн.)

Стаття2014 рікПлановий рікВідхиленняАбсол.Відн., %12345Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1669678319535236283845317,0Податок на додану вартість20484903255873120738358,9Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1464829316279363163107011,1Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)5308264605142174315714,0Валовий прибуток:- прибуток9340029102279428879139,5Інші операційні доходи1003609511641870160577516,0Адміністративні витрати1258531396971384411,0Витрати на збут763010831681686719,0Інші операційні витрати10042037109458209037839,0Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток84452249952615150739117,8Інші фінансові доходи6803874842680410,0Інші доходи5083569361012,0Фінансові витрати37944838703775892,0Втрати від участі в капіталі00Інші витрати12185212260291104177906,2Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток825232884200831677552,0Податок на прибуток від звичайної діяльності20031721936619-66553-3,3Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток624915664834642343083,7Надзвичайні: - доходи0000Чистий:- прибуток624915264834642343123,7

Так у плановому періоді планується отримання чистого прибутку у сумі 6483464 тис.грн.., тобто на 3,7% більшепорівняно з 2014 роком (див. рис.10.1).

Дохід від реалізації продукції у плановому періоді збільшився на 17 % і становитиме 1953523633тис..грн.. Собівартість реалізованої продукції у порівнянні із 2014 роком зросла на 14%, що повязано з економією енерговитрат за рахунок придбання лазерного устаткування. Інші фінансові доходи збільшаться на 10,0% тобто на 6804тис..грн..

Із збільшення обсягів реалізації продукції підприємства збільшаться запаси та готівкові кошти для розрахунків із своїми постачальниками.

Відповідно із збільшенням обсягів реалізації продукції збільшиться сума дебіторської заборгованості підприємства.

Рис.10.1. Динаміка фінансових показників ВАТ «ЦГЗК» на 2014 рік та на плановий період.

Отже, на основі отриманих результатів діяльності підприємства на плановий рік складемо прогнозний баланс (див.табл.3.2).

Проаналізувавши дані таблиці 3.2 можна зробити висновок, що серед необоротних активів найбільшу питому вагу займають основні засоби, первісна вартість основних засобів збільшилась на 38,1% і складатиме 12894375тис. грн.., згідно з цим підвищаться й усі статті в оборотних активах у звязку із збільшенням обсягів реалізації продукції.

Таблиця 10.2

Агрегований прогнозний баланс ВАТ "ЦГЗК" на плановий рік (тис.грн.)

Актив2014 рікПлановий рікВідхиленняАбсолютнеВідносне, %123451. Необоротні активиНематеріальні активи: залишкова вартість97893221822429229,1первісна вартість34281613632708279,0Накопичена амортизація2449229145465319,0Незавершене виробництво2291573272697243539919,0Основні засоби:залишкова вартість73528839791105243822233,2первісна вартість933752812894375355684738,1Знос19846453112003112735856,8Довгострокові фінансові інвестиції:інші фінансові інвестиції141400Довгострокова дебіторська заборгованість1846792400835540430,0Усього за розділом 1985817412790391293221729,72. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси310430808653498223160,5тварини на вирощуванні та відгодівлі0000Незавершене виробництво4175848857709917,0готова продукція1443431688812453817,0товари1481517778296320,0Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість70334098440203140679420,0первісна вартість70348098441771140696220,0резерв сумнівних боргів1400156816812,0Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом56820676161079619,0за виданими авансами945871112558617971519,0з нарахованих доходів0000Інша поточна дебіторська заборгованість1408871166246825359718,0Поточні фінансові інвестиції864810205155718,0Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті33375328669295294884,8у т.ч. в касі78119,0в іноземній валюті3114370659219,0Інші оборотні активи0000Усього за розділом 21000562112682622267700126,83. Витрати майбутніх періодів3946719,0Баланс1986578225473059560727728,2

Первісна вартість нематеріальних активів підвищується і це повязано з удосконаленням цих нематеріальних активів. Найменша питома вага належить нематеріальним активам і це повязано з тим, що підприємство не використовує інновації повною мірою, первісна вартість нематеріальних активів складає 61363 тис. грн.., а залишкова вартість становить 32218 тис. грн..

Так сума первісної вартості основних засобів збільшилася на 12894375 тис..грн. , відповідно збільшилися у статті в оборотних активах підприємства у звязку із збільшенням обсягів реалізації продукції.

Зміна статутного капіталу підприємства повязана із заміною нерозподіленого збитку підприємства на нерозподілений прибуток підприємства за рахунок чистого прибутку підприємства.

Довгострокові зобовязання зменшилися. Зміна короткострокових кредитів банку повязана із потребою залучених коштів для здійснення господарської діяльності підприємства.

При цьому зменшується сума поточних зобовязань підприємства, що пов'язано із політикою підприємства зменшити їх суми на кінець планового періоду.

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ «ЦГЗК»

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат коштів і їхньої синхронізації в часі.

Також в процесі управління, необхідним є виділення основних завдань, на шляху до реалізації основної цілі.

Процес управління грошовими потоками підприємства, за Бланком І.А. охоплює такі основні етапи:

. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства.

. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності).

. Оптимізація грошових потоків підприємства. Така оптимізація є однією з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на підвищення їхньої ефективності в майбутньому періоді.

Найважливішими завданнями, розв'язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є:

виявлення і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення коштів;

забезпечення більш повної збалансованості позитивних і негативних грошових потоків у часі і за обсягами;

забезпечення більш тісного взаємозв'язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства;

підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерованого господарською діяльністю підприємства.

. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. Таке планування носить прогнозний характер у силу невизначеності ряду вихідних його передумов. Тому планування грошових потоків здійснюється у формі різноманітних планових розрахунків цих показників при різних сценаріях розвитку вихідних факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному).

. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.

В літературі також виділяють і інший перелік етапів управління грошовими потоками підприємства [13]. Управління грошовими потоками слід розглядати як послідовний процес постановки завдань та їх виконання, котрий включає реалізацію таких етапів:

планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішні фінансових документів;

імплантація бюджету грошових потоків;

контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;

корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.

На наш погляд, в управлінні грошовими потоками необхідно здійснювати низку організаційних економічних заходів: виявлення проблемних аспектів фінансового стану підприємства; аналіз проблемної ситуації за допомогою оцінки грошових коштів; розробка пропозицій щодо оптимізації руху грошових потоків на підприємстві; планування показників грошових потоків із врахуванням оптимізаційних заходів; своєчасний моніторинг планових показників грошових потоків підприємств.

Процес управління грошовими потоками підприємства базується на визначених принципах, основними з яких є [2]:

принцип інформативної вірогідності;

принцип забезпечення збалансованості;

принцип забезпечення ліквідності.

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній меті.

У таблиці 2.1 наведено чистий рух коштів від інвестиційної, фінансової та операційної діяльності на ВАТ «ЦГЗК».

Таблиця 2.1

Звіт про рух коштів на ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2013 рр.

ПоказникРікВідхилення2011201220132012-20112013-2012Чистий рух коштів від операційної діяльності10725863285838515880322132521872965Чистий рух коштів від фінансової діяльності-916897-2443610-3139319-1526713-695709Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності-310449-776092-2058005-465643-1281913

Дивлячись на таблицю, можемо зробити висновок, що чистий рух коштів від операційної діяльності протягом 2011-2013 року зростає, це свідчить про постійні грошові надходження на підприємства, чистий рух коштів від фінансової діяльності на початок аналізованого періоду складав -916897 тис.грн.., а на кінець 2013 він зменшивсся до -3139319 тис.грн., а чистий рух коштів від інвестиційної діяльності протягом аналізованого періоду з -310449 тис.грн.. зріс до -2058005 тис. грн.., це є негативною тенденцію, так як було дуже мало надходжень на підприємство.

Отже, розроблений алгоритм системи управління грошовими потоками дозволяє підвищити ступінь фінансової і виробничої гнучкості підприємства та покращити оперативне управління з точки зору збалансованості надходжень і видатків грошових коштів; підвищити обсяги продажу та оптимізації затрат за рахунок більших можливостей маневрування ресурсами компанії; підвищити ефективність управління борговими зобовязаннями та вартістю їх обслуговування; створити надійну базу оцінки ефективності роботи кожного підрозділу компаній; підвищити ліквідність і платоспроможність підприємств

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ НА ВАТ «ЦГЗК»

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. Проте якість роботи підприємства не можна оцінювати за масою прибутку. Для того щоб точно обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення характеризує рентабельність. Рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства.

Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.[22]

Доходи підприємства - це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобовязань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

У таблиці 3.1. наведені результати аналізу доходів ПАТ «ЦГЗК» . Розрахунки засвідчують, що протягом чотирьох років доходи підприємства сформовані за рахунок доходів, отриманих у результаті операційної діяльності. Основну частку в їх загальній сумі займає виручка від реалізації ( у 2013 році 59,17 %), порівняно з 2012 роком вона збільшилася на 4,92 %. Відзначаємо значну питому вагу інших операційних доходів, особливо у 2011 році, що пояснюється реалізацією оборотних активів підприємства.

Відмічаємо також тенденцію до збільшення загальної суми доходів за рахунок збільшення, в першу чергу, обсягів виробничої діяльності та виручки від реалізації. Серед основних причин цих змін можуть бути - збільшення доходів від реалізації матеріальних оборотних активів, доходів від операційної аренди.

Таблиця 3.1

Динаміка складу та структури доходів на ПАТ«ЦГЗК»

№ з/пНайменування показника2011 рік2012 рік2013 рікВідхилення 2012-2011 рр.Відхилення 2013-2012 рр.сума, тис. грн.%сума, тис. грн.%сума, тис. грн.%Абсолют-неВідно-сне,%ПАбсолютнеВідносне,%Пунктів структури12345678910111213141Чистий дохід від реалізації продукції587039457,32998871354,251464829359,17411831970,15-3,07465958046,644,922Інші операційні доходи419766240,99805466643,751003609540,54385700491,882,76198142924,59-3,213Інші фінансові доходи290430,28700020,38680380,2740959141,030,10-1964-2,80-0,114Інші доходи1440961,412981141,6250830,02154018106,890,21-293031-98,29-1,605Надзвичайні доходи--2190,001200,00----219-1000,00Разом102411951001841171410024757518110817051979,780,0063458126792714819

У загальній сумі доходів підприємства за 2011 рік найбільшу питому вагу (57,32%) займає чистий дохід від реалізації продукції. Інші операційні доходи становлять 40,99%,а найменшу частку займають інші фінансові доходи 0,28%.

У загальній сумі доходів підприємства за 2012 рік найбільшу питому вагу (54,25%) займає чистий дохід від реалізації продукції. Інші операційні доходи становлять 43,75%,а найменшу частку займають надзвичайні доходи 0.0012%. Інші доходи підприємства складають 1,62%.

Сума чистого доходу від реалізації продукції у 2013 році збільшилась на 4659580 тис..грн., і становить 59,17%. Інші операційні доходи зросли на 24,59 % і у сумі дали 10036095 тис..грн., інші фінансові доходи та інші доходи зменшились у порівнянні з 2012 роком на 1964 тис..грн., і 293031 тис..грн. відповідно.

Порівнюючи тенденцію зміни доходів та витрат підприємства відмічаємо деяке збільшення доходів. Так якщо порівняно з 2012 роком загальна сума доходів становила 18411714тис..грн., то в 2013 році зросла на 6345812 тис..грн., і в підсумкускладає24757518 тис.грн..

РОЗДІЛ 5. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ВАТ «ЦГЗК»

Порядок оподаткування ВАТ «ЦГЗК» здійснюється згідно чинного законодавства, насамперед Закону України Про систему оподаткування від 25.06.91 № 1251-ХІІ [1], а також на загальних підставах.

Підприємство сплачує наступні податки та обовязкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності; податки з надзвичайного прибутку; збір за забруднення навколишнього середовища, збір на обовязкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків.

Згідно Закону України Про систему оподаткування з вище перелічених податків і зборів, що сплачує ВАТ «ЦГЗК» всі є загальнодержавними.

Серед прямих податків слід приділити увагу податку на прибуток. При цьому обєктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника та суму амортизаційних відрахувань. Обчислення оподаткованого прибутку покладено на бюро розрахунків з бюджетом, працівники якого керуються Законом України Про оподаткування прибутку підприємств.

Слід відмітити, що валовий дохід підприємства - це загальна сума доходів його від всіх видів діяльності, одержаних протягом звітного періоду у будь - якій його формі як на території України, так і за її межами. Виключенням з валових доходів є суми акцизного збору і податку на додану вартість, які отримані підприємством при формуванні ціни продажу продукції, робіт, послуг. Валові витрати - це сума будь - яких витрат платника протягом звітного періоду у будь - якій формі [7].

В декларації про прибуток визначено суму податкового зобовязання по податку на прибуток у розділі V визначеної декларації. Цю суму відображають в «Звіті про фінансові результати» в графі «податок на прибуток». У 2010 році ВАТ «ЦГЗК» сплатило до бюджету податок на прибуток у розмірі - 847885 тис. грн., у 2011 році 565387 тис. грн., у 2012 році - 1214742 тис. грн. , а у 2013 році - 2003172 тис. грн., тобто на 64,9% більше у порівнянні з 2012 роком. Але сума податку на прибуток, що відображається у декларації та формі №2 дещо відрізняється, оскільки податковий та бухгалтерський звітні періоди не збігаються.

Податок, що підлягає сплаті до бюджету зменшується на вартість придбаних торгових патентів та суму сплачених протягом звітного періоду авансових внесків. Протягом звітного періоду до 20 числа другого і третього місяця кварталу відповідно за перший та другий місяці сплачуються авансові внески, виходячи із очікуваного розміру оподаткованого прибутку. Декларація подається протягом 40 днів з дня закінчення звітного кварталу або року. По закінченні кварталу, виходячи із фактичного розміру обєкта оподаткування визначається фактична сума податку на прибуток, яка співставляється із сумою сплачених авансових внесків і визначається сальдо розрахунків з бюджетом. Кінцева сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації. Зайве сплачені суми авансових внесків зараховуються в рахунок майбутніх платежів по податку на прибуток.

Серед непрямих податків ВАТ «ЦГЗК» сплачує ПДВ. Сума цього податку розраховується як різниця між податковим зобовязанням та податковим кредитом. Якщо різниця відємна, то бюджет відшкодовує суму переплати або зараховує в наступні податкові періоди. У 2010 році ВАТ «ЦГЗК» сплатило 1305110 тис. грн. ПДВ, у 2011 році - 882050 тис. грн. ПДВ, у 2012 році - 1514440 тис. грн. ПДВ, а у 2013році - 2048490 тис. грн., ці суми відображені у декларації з ПДВ, а також у „Звіті про фінансові результати. Термін подання декларації по даному податку до 20 числа місяця наступного за звітним. Сплата податку здійснюється протягом 10 днів з кінцевого строку подання декларації [3].

Серед відрахувань у цільові централізовані фонди слід приділити увагу збору на обовязкове державне пенсійне страхування, збору на обовязкове державне соціальне страхування. Збір на обовязкове державне пенсійне страхування підприємство сплачує за ставкою 32%, при цьому обєктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці [4]. Законодавчо встановлені розміри внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування:

у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням - 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці;

на загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 2,1% суми фактичних витрат на оплату праці [6].

Штрафні санкції застосовуються ДПІ до підприємства на основі вище вказаного Закону. Так, в разі, якщо платник податку не подає податкову декларацію в строки, передбачені законодавством, то до нього застосовується штраф в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання чи затримку; в разі коли по результатах документальних перевірок встановлено заниження суми податкового зобовязання і контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобовязання, передбачено штраф - 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів.

До шляхів зниження податкового тиску слід віднести своєчасну та в повному обсязі проплату всіх податків та зборів з метою запобігання утворенню заборгованості, по якій нараховується пеня.

Таким чином, порядок оподаткування ВАТ «ЦГЗК» здійснюється згідно чинного законодавства. Підприємство сплачує наступні податки та обовязкові платежі: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності; податки з надзвичайного прибутку; збір за забруднення навколишнього середовища, збір на обовязкове державне пенсійне страхування, збір до фонду зайнятості, відрахування на страхування від нещасних випадків. З метою уникнення штрафних санкцій підприємство повинно своєчасно і у повному розмірі розрахуватись по своїм податкам і зборам.

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ «ЦГЗК»

Фінансова стійкість - це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування. [13]

Показники фінансової стійкості ВАТ «ЦГЗК» за 2010 - 2013 рр. представлені у табл. 5.1.

На рис. 5.1 представлена динаміка коефіцієнтів фінансової залежності, фінансування та коефіцієнту заборгованості.

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує частку залученого капіталу, у загальній вартості авансованого капіталу. Протягом аналізованого періоду значення коефіцієнту фінансової залежності відповідає його нормативному значенню, тобто ≤2.

У 2010 році коефіцієнт фінансової залежності дорівнював 1,5 пунктів. У 2011 р. він збільшився на 0,09 пунктів. Збільшення цього показника означає збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів. У 2012 р. спостерігається зростання цього коефіцієнту на 0,59 пунктів. Це означає, що у 2012р. залежність підприємства від зовнішніх інвесторів посилилась. У 2013 році коефіцієнт фінансовий залежності зменшився на 0,59 пунктів і загалом становить 1,59 пунктів.

Таблиця 5.1

Показники фінансової стійкості ПАТ «ЦГЗК» за 2010 - 2013 рр.

ПоказникНормативне значенняРікВідхилення 2011-2010рр.Відхилення 2012-2011рр.Відхилення 2011-2010рр.2010201120122013Абсолютне (+;-)Абсолютне (+;-)Абсолютне (+;-) Коефіцієнт економічної незалежності>0,50,670,630,460,63-0,04-0,170,17 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу<0,50,330,370,540,370,040,17-0,17 Коефіцієнт фінансової залежності<21,501,592,181,590,090,59-0,59 Коефіцієнт фінансування>11,991,690,851,70-0,29-0,840,85 Коефіцієнт заборгованості<10,50,61,180,590,090,59-0,59 Коефіцієнт довгостроково-го залучення коштів 0,060,180,160,090,13-0,03-0,06 Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів>0,50,600,50,190,36-0,08-0,330,17

Рис. 5.1. Динаміка коефіцієнтів фінансової залежності, фінансування та коефіцієнту заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2001 - 2014 рр.

У 2011 році коефіцієнт фінансування дорівнював 1,99 пунктів. Це означає,що на 1 гривню позикових коштів приходиться 1,99 грн. власних коштів. У 2012 році спостерігається зменшення показника на 0,29 пункти, тобто на 1 гривню позикових коштів вже приходиться 1,69 грн. власних коштів. У 2013 році коефіцієнт фінансування знизився на 0,84 пункти і дорівнював 0,85 пунктів. У 2014 році коефіцієнт фінансування збільшився на 0,85 пунктів і дорівнював 1,7 пунктів.

Коефіцієнт фінансування відповідає своєму нормативному значенню протягом усього аналізованого періоду, тобто становить >1. Це свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт заборгованості показує, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів. Протягом 2011 - 2014 рр. він відповідає своєму нормативному значенню, тобто <1.

У 2011 році коефіцієнт заборгованості дорівнював 0,5. Це означає, що на половину діяльність підприємства фінансувалась за рахунок позичених коштів. У 2012 році спостерігається збільшення коефіцієнту заборгованості на 0,1 пункти, у 2013 р. - зростання на 0,59 пунктів, а у 2014 році зменшився на -0,59 пунктів відносно до 2014 року.

Наступні показники - коефіцієнт довгострокового залучення коштів та коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (див. рис. 5.2).

Рис.5.2. Динаміка коефіцієнту довгострокового залучення коштів та коефіцієнту забезпеченості оборотних активів ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт довгострокового залучення коштів у 2011 році дорівнював 0,06 пунктів. У 2012 році спостерігається збільшення показника 0,13 пунктів. Це є позитивною тенденцією. У 2013 році цей показник зменшився на 0,03 пункти, а у 2014 році цей показник зменшився на 0,06 пункти, що є позитивною тенденцією і означає, що підприємство дедалі не залежатиме від зовнішніх інвесторів.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу. У 2011 році він дорівнював 0,6 пунктів, у 2012 році зменшився на 1 пункт і дорівнював 0,5 пунктів, у 2013 році знизився на 0,33 пункти, а у 2014 році він дорівнював 0,36 пунктів. Протягом аналізованого періоду даний коефіцієнт відповідав своєму нормативному значенню протягом 2011-2012 років, але у 2013-2014 роках цей коефіцієнт знижується, це означає що підприємство вважається неплатоспроможним і наявні оборотні активи підприємства не покриваються власними джерелами.

Наступні показники - коефіцієнт економічної незалежності і коефіцієнт концентрації позикового капіталу (див. рис. 5.3).

У 2011 році коефіцієнт економічної незалежності дорівнював 0,67, тобто 67% майна підприємство покривало за рахунок власних джерел. У 2012 році за рахунок власних джерел підприємство фінансувало 63% майна, у 2013 році - 46%, а у 2014 році - 63%.


Рис. 5.3. Динаміка коефіцієнту економічної незалежності і коефіцієнту концентрації позикового капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Протягом аналізованого періоду спостерігається збільшення коефіцієнту концентрації позикового капіталу з 0,33 до 0,54, тобто показники відповідають нормативному значенню ≤0,5. Це означає, що у 2011 році в загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства, 33% займають позикові кошти. У 2012 році частка позикових коштів збільшилася до 37%, у 2013 році - до 54%, а у 2014 році - до 37%. Це є позитивною тенденцією.

Проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз складових власного та позикового капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2012 - 2014 роки, використовуючи дані форми №1 «Баланс» (див. додаткиА1-А2) а результати розрахунків наведемо в таблиці 5.2.

Проаналізувавши таблицю 5.2 можна сказати стосовно власного капіталу підприємства, що протягом аналізованого періоду його розмір зростає: у 2012 році власний капітал підприємства складав 11374198 тис. грн, протягом наступного року він зменшився на 15, 3 % і склав 9633485 тис. грн., а протягом 2011 року збільшився на 29,82 %, що становило на кінець року 12506450 тис. грн. Найбільшу питому вагу серед складових власного капіталу становив нерозподілений прибуток - 53,4% у 2012 році та 56,76 % у 2014 році. Протягом наступного року розмір нерозподіленого прибутку зріс на 3398269 тис. грн., питома вага збільшилась проти 2013 року і становила 56,76 %, тому найбільшу питому вагу у 2013 році займає інший додатковий капітал - 54,12 %, розмір якого протягом 2012 - 2014 років зменшується. Найменшу питому вагу займає резервний капітал (у 2012 році - 1,27%; 2013 рік - 1,49%; 2014 рік - 1,15%), який протягом аналізованого періоду зменшується в динаміці.

Таблиця 5.2

Динаміка та структура власного капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2012 - 2014 роки

Показник201220132014Відхилення 2013-2012Відхилення 2014-2013абсолютне, +/-відносне, %абсолютне, +/-відносне, %Статутний капіталсума, тис. грн.5760195760195760190000питома вага, %5,065,984,610,9218,07-1-22,97Інший додатковий капіталсума, тис. грн.45781215213393468808963527213,88-525304-10,08питома вага, %40,2554,1237,4913,8734,45-17-30,73Резервний капіталсума, тис. грн.14400514400514400500,0000питома вага, %1,271,491,150,2318,07-0,34-22,97Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) сума, тис. грн.607605337000687098337-2375985-39,10339826991,84питома вага, %53,438,4156,76-15,01-28,101847,77Усього11374198963348512506450-1740713-15,30287296529,82Розмір статутного капіталу є незмінним протягом аналізованого періоду, а от його питома вага зменшується з 5,06 % у 2012 році до 4,61 % у 2014. Все це є свідченням того, що протягом останніх трьох років доля власного капіталу у загальній його структурі зменшується. Підприємство залучає позикові кошти, оскільки це є для його діяльності вигіднішим, тобто залучення та використання позикових кошти дешевше за власні.

Стосовно позикового капіталу, то у 2012 році найбільшу питому вагу мала кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 77,49 %, так само і в 2014 році зменшившись займала 34,54 %. Усі складові позикового капіталу збільшувалися, за винятком довгострокових кредитів банків, частка яких у продовж аналізованого періоду дорівнює 0.

Отже, протягом 2012 - 2014 років власний капітал підприємства зростає. Позиковий капітал зменшується, а саме кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. У 2014 році загальній структурі капіталу переважає власний капітал, що говорить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ «ЦГЗК»

Майно - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Показники майнового стану ВАТ «ЦГЗК» наведено в табл. 6.1.

У структурі оборотних активів зміни відбулися за рахунок зменшення суми поточної дебіторської заборгованості (див.рис.6.1).

Рис.6.1. Динаміка структури оборотних активів підприємства,%

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.


Таблиця 6.1

Показники майнового стану ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2014 роки

АктивиРокиВідхилення (+;-) 2014 року від:2011201220132014201120122013Абс. (+;-)Пит. вагаАбс. (+;-)Відн. (%)Абс. (+;-)Відн. (%)Абс. (+;-)Відн. (%)Абс. (+;-)Відн. (%)Абс. (+;-)Відн. (%)Абс. (+;-)Відн. (%)Усього активів9400375243,9718089203199,9920959484213,4019865782198,1510465407-45,821776579-1,84-1093702-15,25Необоротні активи242989025,85886481249,01882585742,11985821349,62742832323,789934010,6210323567,51Оборотні активи700284674,50922955951,021214637657,951000566050,373002814-24,13776101-0,66-2140716-7,59Запаси4400414,683668912,035123402,445113462,5771305-2,111444550,55-9940,13Грошові кошти та розрахунки656280569,81886266848,991163403655,51949431447,792931509-22,02631646-1,20-2139722-7,71Кошти в розрахунках649417669,08884382448,891152470254,99944909947,562954923-21,52605275-1,33-2075603-7,42Грошові кошти та їх еквіваленти39070,0485080,05838360,40451370,23412300,19366290,18-38699-0,17

Так, якщо у 2011 році частка коштів в розрахунках складала 69,08%, то у 2012 році вже 48,89%, у 2013 році 54,99%, а у 2014 році 47,56%. Такі зміни свідчать про покращення роботи бухгалтерської, фінансової, юридичної служб підприємства і призведуть до збільшення наявних грошових активів, спрямованих на погашення поточних зобовязань за розрахунками. В той же час спостерігаємо збільшення вартості виробничих запасів з 440041 тис. грн. до 511346 тис.грн.

Таким чином за період з 2011 по 2014 роки відмічаємо наступні зміни у структурі активів:

підприємство володіє неліквідним майном, частка оборотних активів від валюти балансу на кінець періоду, який аналізується становить 50,37%;

збільшення вартості майна підприємства протягом 2011-2014 років зумовлено збільшенням основних засобів;

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «ЦГЗК»

Капітальні вкладення - це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється просте і розширене відтворювання основних засобів. Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат. Капітальні інвестиції ВАТ КЗРК спрямовані на капітальне будівництво, придбання або виготовлення основних засобів, виготовлення не обігових матеріальних активів, матеріальних активів.

Джерелами фінансування капітальних вкладень підприємства-інвестора можуть бути власні фінансові ресурси і внутрішні господарські резерви, позикові ресурси, залучені фінансових кошти, бюджетні асигнування [30].

Оскільки одним з обєктів капітальних інвестицій є основні фонди, тому доцільно розглянути їх склад, структуру та оцінку. У П(С)БО №7 визначено, що для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за наступними групами [21]:

основні засоби: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди ; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі) тощо.

інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові споруди; предмети прокату тощо.

Згідно Закону України Про оподаткування прибутку підприємств основні фонди підлягають розподілу на 4 групи: група 1 - будівлі, споруди та їх структурні компоненти та передавальні пристрої; група 2 - автомобільний транспорт; меблі; побутові, електронні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти, інше конторське обладнання; група 3 - будь-які інші основні фонди не включені в групи 1, 2 и 4; група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації [7].

Таблиця 7.1

Аналіз капітальних інвестицій ВАТ «ЦГЗК» за 2013-2014 рр.

ПоказникСума, тис..грн.Питома вага, %Відхилення, тис..грн.2013201420132014Капітальне будівництво35407275166933,40632,801397597Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів107111510,1010,05080Придбання(виготовлення) основних засобів23664782175922,32735,860585112Придбання(створення) нематеріальних активів52115850,4920,026-4626Інші46291671640943,67531,263253493Разом105991722915731001001231656

Що стосується фінансових інвестицій, то аналіз їх динаміки і структури проводити недоцільно, оскільки вони представлені на ВАТ «ЦГЗК» лише однією статтею - це частки і паї у статутному капіталі інших підприємств.

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ ВАТ «ЦГЗК»

Управління підприємства ВАТ „ЦГЗК використовує для фінансування своєї діяльності довгострокові та короткострокові позикові кошти.

Дані таблиці 2.15 вказують на те, що довгострокові позикові кошти мають невелику частку у структурі джерел фінансування підприємства і протягом періоду, що аналізується, ця частка знижується з 10,51% у 2011р. до 0,03% у 2014р. Тому доцільно розглянемо їх склад:

Таблиця 2.15 - Склад і структура довгострокових зобовязань ВАТ „ЦГЗК за 2011 - 2014рр.

№ п/пПоказник2011р,, тис.грн.2012р., тис.грн2013р., тис.грн.2014р., тис.грн.Питома вага у валюті балансу,%2011р.2012р.2013р.2014р.123456789101Довгострокові кредити банків 99 91652 192--10,023,59--2Інші довгострокові фінансові зобов'язання---503---0,023Інші довгострокові зобов'язання4 8672 113553960,490,150,040,014Усього104 78354 30555359910,513,740,040,03

З таблиці 2.15 видно, що протягом 2011 - 2012рр. довгострокові зобовязання підприємства складались із довгострокових кредитів банків і інших довгострокових зобовязань. У 2013р . підприємство відмовилось від використання довгострокових кредитів банків, і в цьому році довгострокові зобовязання складались лише із інших довгострокових зобовязань. У 2014р. склад довгострокових позикових коштів: інші довгострокові фінансові зобовязання та інші довгострокові зобовязання.

Таким чином, найбільшою складовою довгострокових зобовязань у 2011 - 2012рр. були довгострокові кредити банків абсолютна сума яких знизилась з 99916 тис. грн. у 2011р. до 52192 тис. грн. у 2012р., тобто зміни були як позитивного характеру, зважаючи також на зниження їхньої частки у валюті балансу 10,02% до 3,59%, можна сказати, що значно зменшилась залежність від довгострокового позикового капіталу. А у 2013р., як уже згадувалось, підприємство не мало довгострокових кредитів банків і головною складовою довгострокових зобовязань стали інші довгострокові зобовязання, причому абсолютна сума їх 533 тис. грн., що значно менше від суми довгострокових кредитів банків у 2012р., і частка в валюті балансу складає всього 0,04%, у 2014р. сума інших довгострокових зобовязань зменшується до 96 тис. грн., але головною складовою довгострокового позикового капіталу стають інші фінансові довгострокові зобовязання у сумі 503 тис. грн., але частка довгострокових зобовязань у валюті балансу знов знижується до 0,03%, отже, підприємство протягом досліджуваного періоду, значно знизило свою залежність від довгострокового позикового капіталу, що дає змогу значно зменшити ризик фінансово-господарської діяльності.

Важливо також дослідити ефективність використання позикових коштів.

Рентабельність довгострокових зобовязань мала дуже високі значення через значні суми чистого прибутку і невеликі значення самих довгострокових зобовязань.

Рентабельність поточних зобовязань мала схожі тенденції з показником рентабельності позикових коштів. Оскільки саме вони були визначальною часткою позикового капіталу, але значення дещо вищі: у 2011р. - 20,65%, у 2012р. - 0,95%, причиною зниження є зростання суми поточних зобовязань та значне зниження чистого прибутку в цей період, у 2023р. - 1,62% зростання обумовлено збільшенням чистого прибутку. У 2014р. значне збільшення до 48, 21% знову ж такі зміни обумовлені значним зростанням чистого прибутку, причому варто зауважити і зростання суми поточних зобовязань.

Рентабельність кредитів банків мала високі значення у 2011 - 2013р. через відносно незначні їх суми, але, слід підкреслити стійку тенденцію до зниження показника: у 2011 - 2012 рр. через зменшення чистого прибутку, у 2013р. через зростання суми використовуваних кредитів банків, у 2014р. підприємство взагалі не мало кредитів банків.

Важливими показником ефективності використання позикових коштів є також їх оборотність.

За даними таблиці: оборотність позикових коштів мала позитивні тенденції зростання. Зокрема, коефіцієнт оборотності товарного кредиту мав стійку тенденцію зростання протягом 2011 - 2014рр. і збільшився з 1,29 до 2,83 обороту на рік.

Коефіцієнт оборотності поточних зобовязань також зріс протягом періоду з 0,81 до 2,21 обороту на рік.

Отже, ефективність використання позикових коштів ВАТ „ЦГЗК є високою і протягом 2011 - 2014рр. зазнала позитивних змін.

В цілому ж, варто зазначити, що в результаті проведеного у другому розділі роботи аналізу зясовано, що підприємство на протязі 2011 - 2014рр. мало позитивні зрушення у фінансово-господарській діяльності у вигляді зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, фінансових результатів, поліпшення фінансового стану, стосовно джерел фінансування також відбулись позитивні зміни у їх структурі та в ефективності їх використання, але існують і певні проблеми, тобто значне зростання абсолютної суми кредиторської заборгованості, збільшення залежності підприємства від позикового капіталу тощо.

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЦГЗК»

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна обєктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально і всебічно характеризують фінансовий стан підприємства. [19]

Аналіз фінансового стану дає змогу спрогнозувати майбутнє управління підприємством. Необхідність цієї оцінки зумовлена потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи підприємства, потребою в найоптимальнішому використанні фінансових ресурсів. При аналізі чітко можна визначити, що потрібно змінити чи покращити в діяльності підприємства.

Мета аналізу фінансового стану це не тільки дізнатися стан, оцінити рівень фінансового стану та установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства, а найголовніше знайти шляхи подальшого розвитку підприємства, тобто спрогнозувати розвиток на майбутнє.

Для аналізу фінансового стану ВАТ «ЦГЗК» ми скористаємося наступними групами показників: рентабельністю підприємства; ліквідність підприємства; ділової активності.

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність іноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності. Показники ділової активності ВАТ «ЦГЗК» представлені в тал. 8.1.

На рис. 8.1 представлена динаміка оборотності матеріальних оборотних коштів та оборотності готової продукції.

Рис. 8.1. Динаміка загальної оборотності матеріальних оборотних коштів та оборотності готової продукції ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

У 2011 році оборотність матеріальних оборотних коштів дорівнювала 23,68. У 2012 році цей показник зменшився до 16, у 2013 - збільшився до 19, а у 2014 році показник становив 28,65.

На підприємстві існує тенденція до зменшення оборотності готової продукції протягом 2011-2013 років. Якщо у 2011 році показник дорівнював 169,76 обертів, то у 2012 році - 83,19 оборотів, а у 2013 - 59,17 обертів. Це означає, що попит на продукцію підприємства суттєво падає, але у 2014 році оборотність готової продукції збільшилася до 101,48 обертів, що є позитивною тенденцією Наступні показники - загальної оборотності капіталу та оборотності оборотного капіталу (див. рис. 8.2).

У 2011 році оборотність оборотного капіталу дорівнювала 1,49. У наступних роках спостерігається зниження цього показника. Так, у 2012 році він знизився на 0,85 пунктів і дорівнює 0,64, у 2013 році збільшився до 0,82, а у 2014 році збільшився до 1,46. Це є позитивною тенденцією.

У 2011 році загальна оборотність капіталу дорівнювала 1,11 оборотів. У наступних роках спостерігається значне зниження цього показника до 0,74 обертів. У 2012 році він знизився на 0,78 оборотів, у 2013 році - зріс на 0,15, а у 2014 році становив 0,74 обертів. Це є позитивною тенденцією.

Рис. 8.2. Динаміка загальної оборотності капіталу та оборотності оборотного капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Наступні показники ділової активності - оборотність дебіторської заборгованості та оборотність кредиторської заборгованості (див. рис. 8.3).

Рис. 8.3. Динаміка оборотності дебіторської заборгованості та оборотності кредиторської заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

За період, що аналізується суттєво знизились коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (з 1 до 0,42 у 2012 р., та до 0,52 у 2013 р.), але у 2014 році коефіцієнт зріс на 0,37 і становив 0,9 та коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (з 5,43 до 1,47 у 2012р., та 0,16 у 2013 р.), але у 2014 році коефіцієнт збільшився і становив 2,43. Зниження першого коефіцієнта протягом 2011-2013 років показує зменшення комерційного кредиту, що надає підприємство, але у 2014 році цей коефіцієнт має тенденцію до збільшення, і свідчить про збільшення комерційного кредиту. Відносно тенденції другого коефіцієнта, то вона вказує на зниження комерційного кредиту протягом 2011-2013 років, але в 2014 році показник збільшується, це свідчить про збільшення покупок в кредит.

Перейдемо до аналізу показників прибутковості підприємства.

Рентабельність (прибутковість) - це відносний показник, який відображає відношення отриманого прибутку до понесених витрат. Рентабельним є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду отримані доходи перевищують витрати, створюється і накопичується прибуток. Дослідження показників рентабельності дасть змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства [27].

Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Рис. 8.4. Динаміка рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) та рентабельності підприємства ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

На рис. 8.4 представлено динаміку рентабельності продукції (товарів, робіт, послуг) та рентабельності підприємства. Протягом аналізованого періоду спостерігається зростання рентабельності продукції (на 49,58 в. п. у 2013 р., та на 50,51 в. п. у 2014 р.). Це є позитивною тенденцією. Рентабельність підприємства у 2012 р. зменшиласьна 30,39 в. п. Це пояснюється зменшенням рентабельності продукції. А у 2014 р. використання виробничих фондів покращилося, внаслідок чого рентабельність підприємства зросла на 18,84 в. п.

На рис. 8.5 представлено динаміку рентабельності господарської, звичайної та операційної діяльності. Рентабельність даних видів діяльності характеризується розміром прибутку, який отримує підприємство внаслідок відповідної діяльності.

Рис. 8.5. Динаміка рентабельності господарської, звичайної та операційної діяльності ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2013 рр.

Згідно з даними табл. 8.2 та рис. 8.5, рентабельність всіх трьох видів діяльності у 2012 р. знижується, а у 2013 р. спостерігається її поступове зростання. Так, рентабельність господарської діяльності зросла у 2013 р. на 5,03 в. п., рентабельність операційної діяльності - на 12,27 в. п., а рентабельність звичайної діяльності - на 5,03 в. п.. У 2014 р. рентабельність господарської діяльності зросла на 23,47 в. п., рентабельність операційної діяльності - на 14,70 в. п., а рентабельність звичайної діяльності - на 23,47 в. п.

На рис. 8.6 представлена динаміка валової та чистої рентабельності продажу. Як випливає з графіка, у 2014 р. спостерігається зростання цих показників. Зростання чистої рентабельності продажу більш значне. У 2014р. вона зросла на 58,02 в. п., а валова рентабельність продажу - на 8,12 в.п.

У 2012р. спостерігається зниження цих показників. Чиста рентабельність продажу знизилась на 21,51 в. п., а валова зросла - на 0,28 в.п. Причиною зниження цих коефіцієнтів може бути ріст витрат на виробництво і реалізацію продукції. Іншою причиною цього може бути падіння загального обсягу продажів. Це зв'язано з ростом витрат на одиницю продукції.

Наступні показники рентабельності (рентабельність перманентного та залученого капіталу) представлені на рис. 8.7.

Рентабельність перманентного капіталу у 2012 р. спостерігається значне зниження цього показника до 13,27 в. п., тобто на 52,44 в. п., але у 2013 р. цей показник зріс на 21,48в. п. Це означає, що використання всього капіталу, вкладеного в діяльність підприємства, є дуже ефективним.

Рис. 8.7. Динаміка рентабельності перманентного,власного та залученого капіталу ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Також в аналізованому періоді спостерігається збільшення показника рентабельність залученого капіталу. Так, у 2011 р. він дорівнював 139,15%, у 2012 р. зменшився до 28,25%, тобто на 110,90 в. п., у 2013 р. збільшився до 35,13%, тобто на 6,9 в. п., а у 2014 р. збільшився до 117,32%., тобто на 82,19в.п.

На рис. 8.8 представлена динаміка показників рентабельність оборотних та необоротних активів.

У 2011 році коефіцієнт рентабельності оборотних активів дорівнював 62,44%. Це означає, що на кожну гривню, вкладену в оборотні активи, підприємство отримувало 0,62 грн. прибутку. Протягом аналізованого періоду, з 2011 р. по 2013 р. спостерігається тенденція до зниження цього показника. Так, у 2012 р. рентабельність оборотних активів знизилась на 42,80 в. п., у 2013 р. зросла на 12,2 в. п., а у 2014 вона збільшилась на 50,67 в. п. Це є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт рентабельності необоротних активів у 2011 році дорівнював 181,23%. Це означає, що на кожну гривню необоротних активів припадало 1,81 грн. чистого прибутку. У 2012 р. цей коефіцієнт зменшився на 161 в. п., що є негативною тенденцією. У 2013 р. спостерігається збільшення даного показника до 43,80 в. п., тобто на 23,34 в. п. Але у 2013 р. спостерігається значне збільшення даного показника до 83,71%, тобто на 39,92 в. п.

Рис. 8.8. Динаміка рентабельності оборотних та необоротних активів ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Таким чином, зростання показників рентабельності активів свідчить про ефективність реалізації продукції.

Протягом аналізованого періоду спостерігається коливання фінансової стабільності підприємства. У 2014 році спостерігається збільшення чистого доходу, що говорить про ефективну роботу підприємства; збільшення собівартості продукції, що позитивно впливає на роботу підприємства; збільшення валового та чистого прибутку, що позитивно впливає на стан підприємства і дає можливості удосконалювати процес виробництва; дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства зростають, але все таки підприємство є фінансово стабільним.

Позитивною тенденцією є зростання рентабельності продукції. значення коефіцієнту залежності свідчить про залежність підприємства від позикових коштів. Попит на продукцію підприємства суттєво зростає, про що свідчить збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції. Збільшення показників рентабельності активів свідчить про швидку реалізацію продукції.

Ліквідність поточних активів є головним фактором, який визначає ступінь ризику вкладень в оборотні активи. Ступінь ліквідності оборотних активів, і кожної їх групи, визначається як відношення відповідної частки оборотних активів до поточних зобовязань.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщенні у порядку убування (зменшення) їх ліквідності, із зобовязаннями (пасив балансу), які згруповані за строками їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів.

Баланси ліквідності за декілька періодів, років дають можливість виявити тенденції зміни фінансового стану підприємства.

Наведені баланси підприємства (див. табл.. 8.3) на вказані дати не є ліквідними, а саме:

підприємство не дає достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків з кредиторами (А1≤П1). На кінець 2014 року найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобовязання на 3,94 %, у 2012 році активи покривають пасиви на 755,89 %, та 2013 році найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобовязання на 10,67%;

ліквідною є друга група активів протягом усього аналізованого періоду на ВАТ «Центральний ГЗК».

Таблиця 8.3

Оцінка ліквідності балансу ВАТ «Центральний ГЗК»

(станом на кінець року), тис..грн.

АктивиРокиПасивиРокиНадлишок (+), нестача (-)платіжних коштів у201120122013201420112012201320142011 рік2012 рік2013 рік2014 рікНайбільш ліквідні (А1)390785088383645137Найбільш термінові зобов'язання (П1)1936623429345598527456356333-1932716 А1<П1-4284947 А1<П1-9768909 А1<П1-6311196 А1<П1Які швидко реалізовуються(А2)65588988854160115502009449177Короткострокові кредити банків і позики (П2)8403421451820178335718556 А1>П28708978 А1>П211550200 А1>П29431344 А1>П2Які повільно реалізовуються(А3)440041366891512340511346Довгострокові зобов'язання (П3)38894825773811812087131051451093 А3>П3-2210490 А3<П3-1299747 А3<П3-799168 А3<П3Які важко реалізуються (А4)2429890886481288258579858213Постійні пасиси (П4)625351011374198963348512506450-3823620 А4<П4-2509386 А4<П4-807628 А4<П4-2648237 А4<П4Баланс9432736180943712097223319863873Баланс9432736180943712097223319863873Дивлячись на данні таблиці 8.3., можемо зробити висновки, що найбільш ліквідні активи менше найбільш термінових зобовязань протягом 2011 - 2014 рр., така ж тенденція спостерігається у продовж аналізованого періоду у активах які важко реалізуються та постійних пасивах. Активи які швидко реалізуються на протязі аналізованого періоду перевищують короткострокові кредити банків і позики.

Враховуючи ступінь ліквідності активів маємо можливість спрогнозувати фінансовий стан підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу

Враховуючи ступінь ліквідності оборотних активів фінансовий стан ВАТ «Центральний ГЗК» відповідає третьому типу сталості, тобто має перед кризовий (критичний) тип сталості, як на дату складання звітності, так і на довгострокову та короткострокову перспективу як перед кризовий (критичний).

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

Проведемо аналіз ліквідності ВАТ «Центральний ГЗК» і результати наведемо в таблиці 8.5.

Перший показник - коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ( див. рис. 8.9). Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Рис. 8.9. Динаміка коефіцієнту загальної ліквідності

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у 2011 - 2012 роках поточні активи підприємства повністю покривають поточні зобовязання підприємства, коефіцієнт становить 2,52 і 2,08 відповідно. У 2013 році поточні зобовязання підприємства майже в 2 рази перевищують поточні активи, значення коефіцієнту складає 1,23, але у 2014 році ситуація трохи покращилась, але все ж таки значення коефіцієнта не відповідає його нормативу.

Таблиця 8.5

Аналіз ліквідності ВАТ «ЦГЗК» за 2011-2014 рр.

ПоказникНорм. Зн.РокиВідхилення 2012-2011рр.Відхилення 2013-2012рр.Відхилення 2015-2013рр.2011201220132014Абсолютне відхилення (+;-)Відносне відхилення %Абсолютне відхилення (+;-)Відносне відхилення %Абсолютне відхилення (+;-)Відносне відхилення%Коефіцієнт загальної ліквідності2,0-2,52,522,081,231,57-0,44-17,54-0,85-40,710,3427,33Коефіцієнт термінової ліквідності0,7-0,82,362,001,181,49-0,37-15,51-0,82-40,860,3126,14Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,2-0,30,0010,0020,0090,0070,00136,240,007343,91-0,002-16,78Коефіцієнт ліквідності запасів0,160,080,050,08-0,08-47,84-0,03-37,090,0354,27Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках2,361,991,171,48-0,36-15,41-0,82-41,230,3126,46Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості0,280,445,460,630,1656,865,021134,05-4,83-88,46Коефіцієнт мобільності активів>0,50,740,510,580,50-0,23-31,510,0713,58-0,08-13,09Коефіцієнт співвідношення активів>12,921,041,381,01-1,88-64,330,3432,30-0,36-26,36Виходячи із значень коефіцієнту загальної ліквідності, можемо зробити висновок, що підприємство не своєчасно ліквідовує борги.

Другим показником є коефіцієнт термінової ліквідності ( див. рис. 8.10). Він показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Використовуючи дані табл. 2.6, можна стверджувати, що коефіцієнт швидкої ліквідності протягом 2011 - 2012 роках, в 2 рази більше нормативного значення, і біля 1,5 рази у 2013 - 2014 роках,що є свідченням того, що поточна заборгованість підприємства може бути повністю погашена за рахунок готівки та очікуваних надходжень від дебіторів.

Рис. 8.10. Динаміка коефіцієнту термінової ліквідності

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014рр.

Третім показником є коефіцієнт абсолютної ліквідності (див. рис. 8.11). Він характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

За даними табл. 8.5 можемо стверджувати про те, що протягом аналізованого періоду, значення коефіцієнту абсолютної ліквідності значно нижче за його нормативне значення, це свідчить про те, що протягом 2011 - 2014 років підприємство не могло негайно погасити частину своєї поточної заборгованості на дату складання звітності, але все ж таки ми просліджуємо тенденцію зростання показника протягом аналізованого періоду від 0,001 до 0,009.

Рис. 8.11. Динаміка коефіцієнту абсолютної ліквідності ВАТ «ЦГЗК»

за 2011 - 2014 рр.

Четвертим показником є коефіцієнт ліквідності запасів (див. рис.8.12). Чим вищий коефіцієнт ліквідності запасів, тим швидше обертаються запаси. Зменшення коефіцієнта, розрахованого у 2013 році, порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок 2011 року, свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто зниження ефективності їх використання, але на кінець 2014 році показник знову збільшився.

Рис. 8.12. Динаміка коефіцієнту ліквідності запасів

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Рис. 8.13. Динаміка коефіцієнту ліквідності коштів у розрахунках

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Це показник визначає, в якій мірі очікуванні надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань підприємства. На початок аналізованого періоду дебіторська заборгованість підприємства в 2,36 рази перевищувала поточні зобов'язання підприємства, у 2012 році цей коефіцієнт знизився на 0,36 пунктів,у 2013 році - на 0,82 пункти, свідчить про те, що дебіторська заборгованість підприємства погашається, а у 2014 році зріс на 0,31 пункти і становив 1,48 пунктів. Зростання цього коефіцієнту є п тенденцією, тому що очікувані надходження від дебіторів будуть значно нижчими і підприємство не зможе погасити повністю свої поточні зобовязання.

Наступним показником є коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Цей коефіцієнт показує здатність підприємства розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів (див. рис.8.14).

Рис. 8.14. Динаміка коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Протягом аналізованого періоду ці показники значно зростають. Так, у 2011 році коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторська заборгованості дорівнював 0,28, у 2012 році він зріс на 0,16 пунктів, у 2013 році на 5,02%, але у 2014 році він зменшився на 4,83 пункти і становив 0,63 пункти.

Показники 2011-2013 років свідчать про фінансову нестабільність підприємства, але у 2014 році цей показник зменшується, що свідчить про те, що підприємство розраховується за кредиторською заборгованістю і є платоспроможним.

З одного боку переважання кредиторської заборгованості над дебіторською це добре, адже підприємства для своїх розрахунків використовує залучені кошти, а поганою тенденцією є те, що підприємство втрачає свою платоспроможність.

Отже, найближчим часом керівництву підприємства слід домагатися погашення дебіторської заборгованості і поліпшення фінансового стану підприємства.

Наступним показником є коефіцієнт мобільності активів (див. рис. 8.15).

Рис. 8.15. Динаміка коефіцієнта мобільності активів ВАТ «ЦГЗК»

за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт мобільності активів показує, яку частку в активах підприємства займають оборотні активи (див. рис.8.15). Значення коефіцієнта повинно бути більше 0,5. На підприємстві частка оборотних активів у 2011 році становила 0,74 %, протягом 2012 - 2014 років цей показник зменшився до 0,5 %, але все таки він відповідає своєму нормативному значенню і це є позитивною тенденцією.

Розглянемо динаміку коефіцієнта співвідношення активів (див. рис.8.16).

Рис. 8.16. Динаміка коефіцієнта співвідношення активів

ВАТ «ЦГЗК» за 2011 - 2014 рр.

Коефіцієнт співвідношення активів показує рівень співвідношення між оборотними та необоротними активами підприємства. Нормативне значення має бути більше 1. З даних розрахунків видно, що значення цього коефіцієнта в 2014 році повністю відповідає нормативному.

Чистий оборотний капітал різко зріс за 2011-2014 рр. на 3035136 тис. грн., це позитивна тенденція, так як збільшились кошти, що забезпечують процес виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку.

Протягом аналізованого періоду спостерігається коливання фінансової стабільності підприємства. У 2014 році спостерігається збільшення чистого доходу, що говорить про ефективну роботу підприємства; збільшення собівартості продукції, що позитивно впливає на роботу підприємства; збільшення валового та чистого прибутку, що позитивно впливає на стан підприємства і дає можливості удосконалювати процес виробництва; дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства спадають, що свідчить про фінансову стабільність.

Позитивною тенденцією є зростання рентабельності продукції, значення коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить про незалежність підприємства від позикових коштів. Про це також свідчить зменшення коефіцієнта довгострокового залучення коштів. Попит на продукцію підприємства суттєво зростає, про що свідчить збільшення коефіцієнта оборотності готової продукції. Збільшення показників рентабельності активів свідчить про швидку реалізацію продукції.

Протягом 2011 - 2014 рр. показники ліквідності на ВАТ «ЦГЗК» мають тенденцію до збільшення. Отже , за результатами досліджень виявлено, що підприємство вважати платоспроможним протягом 2011 - 2014 рр. можна.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторська заборгованості у 2011 році дорівнював 0,28, у 2012 році він зріс на 0,16 пунктів, у 2013 році на 5,02%, але у 2014 році він зменшився на 4,83 пункти і становив 0,63 пункти.

Показники 2011-2013 років свідчать про фінансову нестабільність підприємства, але у 2014 році цей показник зменшується, що свідчить про те, що підприємство розраховується за кредиторською заборгованістю і є платоспроможним.

З одного боку переважання кредиторської заборгованості над дебіторською це добре, адже підприємства для своїх розрахунків використовує залучені кошти, а поганою тенденцією є те, що підприємство втрачає свою платоспроможність.

Отже, найближчим часом керівництву підприємства слід домагатися погашення дебіторської заборгованості і поліпшення фінансового стану підприємства.

Додаток А

БАЛАНС

станом на 2011 рік

Форма №1

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12341. Необоротні активи Нематеріальні активи:залишкова вартість0105296849430первісна вартість0115735159764Накопичена амортизація012438310334Незавершене виробництво020337141746737Основні засоби:залишкова вартість03012851321579796первісна вартість03129027093303500Знос03216175771723704Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість03500первісна вартість03600накопичена амортизація03700Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств04000інші фінансові інвестиції04522082320783Довгострокова дебіторська заборгованість050756783справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 05500Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600Знос інвестиційної нерухомості05700Відстрочені податкові активи0601050060Гудвіл06500Інші необоротні активи07000Гудвіл при консолідації07500Усього за рзділом 1080200182623975292. Оборотні активи Запаси:виробничі запаси100 285738366070тварини на вирощуванні та відгодівлі110 00Незавершене виробництво120 678812357готова продукція130 3929161378товари140 423236Векселі одержані150 00Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість160 21191794022725первісна вартість161 21224104024996резерв сумнівних боргів162 32312271Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170 19133856921за виданими авансами180 183843129990з нарахованих доходів190 018із внутрішніх розрахунків200 00Інша поточна дебіторська заборгованість210 5030822311760Поточні фінансові інвестиції220 1937167Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті230 356783572у т.ч. в касі231 00в іноземній валюті240 46846268Інші оборотні активи250 340245123Усього за рзділом 2260 329340169704853. Витрати майбутніх періодів270 18343323614. Необоротні активи та групи вибуття275 00Баланс280 53135709400375 ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12 341. Власний капітал Статутний капітал300 576019576019Пайовий капітал310 00Додатковий вкладений капітал320 00Інший додатковий капітал330 595192592360Резервний капітал340 134348226253Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350 18251654858878Неоплачений капітал360 00Вилучений капітал370 00Накопичена курсова різниця375 00Усього за розділом 1380 313072462535102. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу400 1976419045Інші забезпечення410 00Сума страхових резервів415 00Сума часток перестраховиків у страхових резервах416 00Цільове фінансування420 00Усього за розділом 2430 19764190453. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків440 642727140000Інші довгострокові фінансові зобов'язання450 365556Відстрочені додаткові зобов'язання460 0226346Інші додаткові зобов'язання470 30032998Усього за розділом 3480 6460953699004. Поточні зобов'язання Короткострокові кредит банків500 00Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням510 551133840342Векселі видані520 763415470Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги530 7122141770027Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540 26116329З бюджетом550 7574518069з позабюджетних платежів560 00зі страхування570 917113246з оплати праці580 1928417700з учасниками590 49725541із внутрішніх розрахунків600 00Зобовязання, повязані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу605 00Інші поточні зобов'язання610 6786371193Усьго за розділом 4620 151698427579175. Доходи майбутніх періодів630 33Баланс640 53135709400375

БАЛАНС

станом на 2012 рік

Форма № 1

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12341. Необоротні активи Нематеріальні активи:залишкова вартість0101281910983первісна вартість0111982422378Накопичена амортизація012700511395Незавершене виробництво020733288771047Основні засоби:залишкова вартість03039949458074979первісна вартість03147512968126528Знос03275635151549Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість03500первісна вартість03600накопичена амортизація03700Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств04000інші фінансові інвестиції04599Довгострокова дебіторська заборгованість0507832626справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 05500Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600Знос інвестиційної нерухомості05700Відстрочені податкові активи06000Гудвіл06500Інші необоротні активи07000Гудвіл при консолідації07500Усього за рзділом 1080474184488596442. Оборотні активи Запаси:виробничі запаси100 334004287661тварини на вирощуванні та відгодівлі110 00Незавершене виробництво120 123578642готова продукція130 6137870566товари140 18722Векселі одержані150 00Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість160 40227265006237первісна вартість161 40249975008440резерв сумнівних боргів162 22712203Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170 623248250за виданими авансами180 128583316143з нарахованих доходів190 186із внутрішніх розрахунків200 00Інша поточна дебіторська заборгованість210 23141883518356Поточні фінансові інвестиції220 676021Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті230 12232077у т.ч. в касі231 67в іноземній валюті240 189410Інші оборотні активи250 00Усього за рзділом 2260 693724492243913. Витрати майбутніх періодів270 506151684. Необоротні активи та групи вибуття275 00Баланс280 1168414918089203 ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12 341. Власний капітал Статутний капітал300 576019576019Пайовий капітал310 00Додатковий вкладений капітал320 00Інший додатковий капітал330 14599364578121Резервний капітал340 226253144005Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350 55121806076053Неоплачений капітал360 00Вилучений капітал370 00Накопичена курсова різниця375 00Усього за розділом 1380 774388113741982. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу400 1904518494Інші забезпечення410 244529282516Сума страхових резервів415 00Сума часток перестраховиків у страхових резервах416 00Цільове фінансування420 00Усього за розділом 2430 2635743010103. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків440 1400000Інші довгострокові фінансові зобов'язання450 023572Відстрочені додаткові зобов'язання460 7478701997019Інші додаткові зобов'язання470 2976255777Усього за розділом 3480 89084622763684. Поточні зобов'язання Короткострокові кредит банків500 00Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням510 840000145182Векселі видані520 54701791Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги530 17702793206351Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540 16329160З бюджетом550 3807871769з позабюджетних платежів560 00зі страхування570 1324613386з оплати праці580 1770018789з учасниками590 5541607855із внутрішніх розрахунків600 00Зобовязання, повязані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу605 00Інші поточні зобов'язання610 4869572341Усьго за розділом 4620 275533841376245. Доходи майбутніх періодів630 33Баланс640 1168414918089203

ДОДАТОК Б

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 рік

Форма № 2

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)010117245868283919Податок на додану вартість0151305110876502Акцизний збір02000 02500Інші вирахування з доходу03000Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)035104194767407417Собівартість реалізованої продукції (ТРП)04059543154707479Валовий прибуток:прибуток05044651612699938збиток05500Інші операційні доходи0601133073389166У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100Адміністративні витрати0704466949643Витрати на збут080207430127966Інші операційні витрати090799553385156У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності09100Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток10045465822526339збиток10500Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи120297031914Інші доходи130223641241478Фінансові витрати14044569107569Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати160376414239276Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:прибуток17043522102452886збиток17500Податок на прибуток від звичайної діяльності180847885629980Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток19035043251822906збиток19500Надзвичайні:доходи2004215184витрати 20500Податки з надзвичайного прибутку21000Чистий:прибуток22035043671838090збиток22500Забезпечення матеріального заохочення226002. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати23019829711660935Витрати на оплату праці240335613296520Відрахування на соціальні заходи250125289107501Амортизація260150537122170Інші операційні витрати270743783196825Разом280333819323839513. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій30023040758002304073318Скоригована середньорічна кількість простих акцій31023040758002304073318Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3201,520940,797Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3301,520940,797Девіденди на одну просту акцію34000

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 рік

Форма № 2

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)010675244411724586Податок на додану вартість0158820501305110Акцизний збір02000 02500Інші вирахування з доходу03000Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)035587039410419476Собівартість реалізованої продукції (ТРП)04033380965954315Валовий прибуток:прибуток05025322984465161збиток05500Інші операційні доходи06041976621133073У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100Адміністративні витрати0706132344669Витрати на збут080575345207430Інші операційні витрати0904077502799553У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності09100Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10020157904546582збиток10500Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи120290432970Інші доходи130144096223641Фінансові витрати1407196244569Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати160305107376414Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:прибуток17018118604352210збиток17500Податок на прибуток від звичайної діяльності180565387847885Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток19012464733504325збиток19500Надзвичайні:доходи200042витрати 20520Податки з надзвичайного прибутку21000Чистий:прибуток22012464713504367збиток22500Забезпечення матеріального заохочення226002. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати23023667761982971Витрати на оплату праці240304304335613Відрахування на соціальні заходи250113276125289Амортизація260562913150537Інші операційні витрати270780746743783Разом280412801533381933. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій30023040758002304075800Скоригована середньорічна кількість простих акцій31023040758002304075800Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3200,540991,52094Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3300,540991,52094Девіденди на одну просту акцію34000

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2013 рік

Форма № 2

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продуктів (ТРП)010115031536752444Податок на додану вартість0151514440882050Акцизний збір02000 02500Інші вирахування з доходу03000Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (ТРП)03599887135870394Собівартість реалізованої продукції (ТРП)04044307273338096Валовий прибуток:прибуток05055579862532298збиток05500Інші операційні доходи06080546664197662У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100Адміністративні витрати0708852361323Витрати на збут080514600575345Інші операційні витрати09081070394077502У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності09100Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10049024902015790збиток10500Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи1207000229043Інші доходи130298114144096Фінансові витрати14037944871962Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати1601031452305107Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до опадаткування:прибуток17038597061811860збиток17500Податок на прибуток від звичайної діяльності1801214742565387Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток19026449641246473збиток19500Надзвичайні:доходи2002190витрати 20502Податки з надзвичайного прибутку21000Чистий:прибуток22026451831246471збиток22500Забезпечення матеріального заохочення226002. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати23030499292366776Витрати на оплату праці240369304304304Відрахування на соціальні заходи250137013113276Амортизація2601039768562913Інші операційні витрати270813608780746Разом280540962241280153. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій30023040758002304075800Скоригована середньорічна кількість простих акцій31023040758002304075800Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3201.148050.54099Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію3301.148050.54099Девіденди на одну просту акцію3401.148050.54099

БАЛАНС

станом на 2013рік

Форма № 1

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12341. Необоротні активи Нематеріальні активи:залишкова вартість0101098311542первісна вартість0112237829144Накопичена амортизація0121139517602Незавершене виробництво0207710471059917Основні засоби: залишкова вартість03080749797572067первісна вартість03181265288654781Знос032515491082714Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість03500первісна вартість03600накопичена амортизація03700Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств04000інші фінансові інвестиції045914Довгострокова дебіторська заборгованість0502626169568справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 05500Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600Знос інвестиційної нерухомості05700Відстрочені податкові активи06000Гудвіл06500Інші необоротні активи07000Гудвіл при консолідації07500Усього за рзділом 1080885964488131082. Оборотні активи Запаси:виробничі запаси100 287661264155тварини на вирощуванні та відгодівлі110 00Незавершене виробництво120 864279276готова продукція130 70566168817товари140 2292Векселі одержані150 00Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість160 50062377552267первісна вартість161 50084407553699резерв сумнівних боргів162 22031432Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170 825019352за виданими авансами180 316143476456з нарахованих доходів190 6110із внутрішніх розрахунків200 00Інша поточна дебіторська заборгованість210 35183563489266Поточні фінансові інвестиції220 60218147Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті230 207770731у т.ч. в касі231 77в іноземній валюті240 4104958Інші оборотні активи250 00Усього за рзділом 2260 9224391121336273. Витрати майбутніх періодів270 5168127494. Необоротні активи та групи вибуття275 Баланс280 1808920320959484 ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду12 341. Власний капітал Статутний капітал300 576019576019Пайовий капітал310 00Додатковий вкладений капітал320 00Інший додатковий капітал330 45781215213393Резервний капітал340 144005144005Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350 61175343700068Неоплачений капітал360 00Вилучений капітал370 00Накопичена курсова різниця375 00Усього за розділом 1380 1141567996334852. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу400 1849422981Інші забезпечення410 282516315849Сума страхових резервів415 00Сума часток перестраховиків у страхових резервах416 00Цільове фінансування420 00Усього за розділом 2430 3010103388303. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків440 00Інші довгострокові фінансові зобов'язання450 2357224290Відстрочені додаткові зобов'язання460 1955538623459Інші додаткові зобов'язання470 255777825505Усього за розділом 3480 223488714732544. Поточні зобов'язання Короткострокові кредит банків500 00Поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням510 1451820Векселі видані520 17911Кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги530 32063515951600Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540 1602231З бюджетом550 71769123436з позабюджетних платежів560 00зі страхування570 133867317

Похожие работы на - Фінансовий аналіз діяльності ВАТ 'ЦГЗК'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!