Оцінка фінансового стану підприємства

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  30,61 Кб
 • Опубликовано:
  2016-03-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Оцінка фінансового стану підприємства

Зміст

Вступ

. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства

.1 Значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства

.2 Показники оцінки фінансового стану підприємства

.3 Інформаційна база фінансового аналізу стану підприємства

.4 Основні методики, моделі і проблеми оцінки фінансового стану підприємства

.5 Проблеми аналізу фінансового стану підприємства

.6 Можливі помилки фінансового аналізу підприємства

. Характеристика економічного і фінансового стану підприємства

.1 Характеристика фінансово-господарській діяльності підприємства

.2 Експрес-аналіз статей звітності

.3 Стан майнового положення

. Оцінка фінансового стану підприємства

.1 Оцінка ліквідності

.2 Оцінка фінансової стійкості

.3 Оцінка ділової активності

.4 Аналіз рентабельності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Фінансовий аналіз є частиною економічного аналізу і є способом оцінки і прогнозування фінансового стану об'єкту на основі його фінансової звітності. У системі фінансового менеджменту і аудиту фінансовий аналіз представляє один з найбільш суттєвих елементів. Практично усі користувачі даних бухгалтерського обліку і фінансових звітів в тому або іншому ступені використовують методи фінансового аналізу для ухвалення рішень.

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування організації, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими фізичними і юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Нині виникає необхідність проведення аналізу і оцінки бізнес-планів, маркетингових досліджень, можливостей виробництва і збуту, внутрішніх і зовнішньоекономічних ситуацій, що впливають на виробництво і збут, співвідношення попиту і пропозиції, конкретних споживачів і постачальників, витрат живої і матеріалізованої праці з необхідною їх деталізацією.

Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства потрібна не лише його керівникові, але і ряду осіб, які беруть безпосередню участь в господарській практиці:

)інвесторам, яким необхідно прийняти рішення про формування портфеля цінних паперів організації;

)кредиторам, які повинні видати при необхідності кредити підприємству і бути упевненими, що їх кредити повернуть разом з відсотками, раніше, ніж організація збанкрутує;

)аудиторам, яким необхідно перевірити звітність і господарську діяльність організації і дати відповідні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку;

)керівникам маркетингових і рекламних відділів, які на основі цієї інформації створюють стратегію просування товару на ринки.

Нині, у зв'язку з розширенням діяльності підприємств, оцінка фінансового стану проводиться з метою залучення нових інвестицій.

1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства

.1 Значення та завдання аналізу фінансового стану підприємства

Фінанси - економічна категорія, що відбиває економічні стосунки в процесі створення і використання фондів грошових коштів.

Фінанси підприємства - система грошових стосунків, пов'язана з формуванням основного і оборотного капіталу, фондів грошових коштів, їх розподілом і використанням.

Виходячи з цього, фінансова діяльність на підприємстві, передусім, спрямована на створення фінансових ресурсів для розвитку, в цілях забезпечення зростання рентабельності, інвестиційної привабливості, тобто на поліпшення фінансового стану підприємства.

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове положення підприємства. І, навпаки, в результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибули і, як наслідок, погіршення фінансового стану підприємства, його платоспроможності.

Стійке фінансове положення у свою чергу робить позитивний вплив на виконання планів підприємства і забезпечення його потреб необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність підприємства, як складова частина господарської діяльності, спрямована на забезпечення планомірного вступу і витрачання грошових коштів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.

Головна мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як використати фінансові ресурси для ефективного розвитку підприємства і отримання максимуму прибутку.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба добре знати, як управляти фінансами, якій має бути структура капіталу по складу і джерелам освіти, яку долю повинні займати власні засоби, а яку - позикові.

Основна мета фінансового аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності, знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможність.

Основними функціями фінансового аналізу є:

·об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності і ділової активності об'єкту аналізу;

·виявлення чинників і причин досягнутого стану і отриманих результатів;

·підготовка і обгрунтування управлінських рішень, що приймаються, в області фінансів та ін.

В процесі оцінки фінансового стану підприємства необхідно вирішувати наступні завдання:

·На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності давати оцінку виконання плану по вступу фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

·Прогнозувати можливі фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробляти моделі фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

·Розробляти заходи, спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Для оцінки фінансового стану підприємства використовується ціла система показників, що характеризують зміни:

·структура капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення;

·ефективності і інтенсивності використання капіталу;

·платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;

·запасу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується, головним чином, на відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид. Відносні показники аналізованого підприємства можна порівнювати:

·із загальноприйнятими «нормами» для оцінки міри ризику і прогнозування можливостей банкрутства;

·з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

·з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденцій поліпшення і погіршення фінансового стану підприємства.

Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки - для оцінки умов кредитування і визначення міри ризику, постачальники - для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції - для виконання плану вступу засобів до бюджету і так далі. Відповідно до цього аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз - проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану. Його мета - встановити планомірний вступ грошових коштів і розмістити власні і позикові засоби так, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимуму прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз - здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі опублікованої звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.

Результати аналізу фінансового стану підприємства дозволяють виявити «вузькі» місця, що вимагають особливої уваги, і розібрати заходи по їх ліквідації.

Результати виконаних формалізованих процедур не являються або, принаймні, не мають бути єдиним критерієм для ухвалення того або іншого управлінського рішення. Результати аналізу - «матеріальна основа» управлінських рішень, прийняття яких ґрунтується також на інтуїції, логіці, досвіді, особистих симпатіях і антипатіях особи, що приймає ці рішення.

Все це свідчить про те, що фінансовий аналіз в сучасних умовах більшою мірою мистецтво, ніж наука.

.2 Показники оцінки фінансового стану підприємства

ліквідність фінансовий рентабельність заборгованість

Фінансова діяльність - це робоча мова бізнесу, і практично неможливо аналізувати операції або результати роботи підприємства інакше, ніж через фінансові показники або коефіцієнти.

Фінансові коефіцієнти характеризують пропорції між різними статтями звітності. Достоїнствами фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків і элиминирования впливу інфляції.

Вважається, що якщо рівень фактичних фінансових коефіцієнтів гірший за базу порівняння, то це вказує на найбільш хворобливі місця в діяльності підприємства, що потребують додаткового аналізу. Правда, додатковий аналіз може не підтвердити негативну оцінку в силу специфічності конкретних умов і особливостей ділової політики підприємства.

На практиці існують різні прийоми оцінки фінансового стану підприємства, для цього застосовуються різні групи коефіцієнтів. У фінансовому менеджменті важливою визнають оцінку майнового положення, платоспроможності, ліквідності і фінансової стійкості, ділової активності і рентабельності підприємства.

«Сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства», - це показник узагальненої вартості активів, що числяться на балансі підприємства.

«Доля активної частини основних коштів». Згідно з нормативними документами під активною частиною основних коштів розуміються машини, устаткування і транспортні засоби. Зростання цього показника оцінюється позитивно.

«Коефіцієнт зносу» - зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних фондів. Доповненням цього показника до 100% (чи одиниці) являється «коефіцієнт придатності«.

«Коефіцієнт оновлення» - показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів складають нові основні засоби.

«Коефіцієнт вибуття» - показує, яка частина основних коштів вибула через знос і з інших причин.

Оцінка ліквідності і платоспроможності. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності і платоспроможності. Коефіцієнти ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання впродовж звітного періоду.

«Величина власних обігових коштів» - характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів. Величина власних обігових коштів чисельно дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями.

Згідно із загальноприйнятими міжнародними стандартами, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від одиниці до двох (іноді трьох). Нижня межа обумовлена тим, що обігових коштів повинно бути, щонайменше, досить для погашення короткострокових зобов'язань, інакше компанія виявиться під загрозою банкрутства.

Перевищення обігових коштів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж в два (три) рази вважається також небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру капіталу. При аналізі коефіцієнта особлива увага звертається на його динаміку.

«Маневреність функціонуючого капитала» - характеризує ту частину власних обігових коштів, яка знаходиться у формі грошових коштів. Для нормального функціонування підприємства цей показник міняється в межах від 0 до 1.

«Коефіцієнт покриття» (загальний) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки грошових одиниць поточних активів підприємства доводиться на одну грошову одиницю поточних зобов'язань

«Коефіцієнт швидкої ліквідності» по сенсу аналогічний «коефіцієнту покриття», проте з розрахунку виключені виробничі запаси. У західній літературі він орієнтовно приймається нижче 1, але це умовно.

«Коефіцієнт абсолютної ліквідності» (платоспроможності) - показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно.

У міжнародній практиці вважається, що значення його має бути більше або рівним 0,2 - 0,25.

«Доля власних обігових коштів в покритті запасів» - характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними обіговими коштами, рекомендується нижня межа 50%.

«Коефіцієнт покриття запасів» - розраховується співвідношенням величин «нормальних» джерел покриття запасів, і суми запасів. Якщо значення показника < 1, той поточний фінансовий стан нестійкий.

Оцінка фінансової стійкості - одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона характеризує стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Оцінку фінансової стійкості підприємства проводять по сукупності коефіцієнтів.

«Коефіцієнт концентрації власного капіталу» - характеризує долю власності власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше фінансово стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство.

«Коефіцієнт фінансової залежності» - є зворотним до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (чи рівне 100%), то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

«Коефіцієнт маневреності власного капіталу» - показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, т. е. вкладена в обігові кошти.

«Коефіцієнт структури довгострокових вкладень» - коефіцієнт показує, яка частина основних коштів і інших внеоборотных активів профінансована зовнішніми інвесторами.

«Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів» характеризує структуру капіталу. Чим вище показник в динаміці, тим сильніше підприємство залежить від зовнішніх інвесторів.

«Коефіцієнт відношення власних і притягнених засобів» дає загальну оцінку фінансовій стійкості підприємства. Зростання показника свідчить про посилення залежності від зовнішніх інвесторів.

Треба сказати, що єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників не існує. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності, принципів кредитування, структури джерел засобів та ін., що склалася

Тому прийнятність значень цих показників краще складати по групах споріднених підприємств. Єдине правило, яке «працює»: власники підприємства (інвестори і інші особи, що зробили внески в статутний капітал) віддають перевагу розумному зростанню в динаміці позикових коштів, а кредитори віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з більшою фінансовою автономністю.

Оцінка ділової активності відбиває результативність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва. Ділова активність полягає у високій швидкості обороту засобів, в мінімальному часі виконання виробничих циклів і в стабільній стійкості економічного зростання підприємства. Ділова активність є однією з оцінок ефективності діяльності підприємства.

Показники ділової активності представляють з себе систему якісних і кількісних критеріїв. Якісними критеріями ділової активності є: широта ринків збуту продукції, репутація підприємства і т. п. Кількісна оцінка дається по двох напрямах:

)міра виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їх зростання;

)рівень ефективності використання ресурсів підприємства. Зокрема, оптимально наступне співвідношення:

Тбп > Тр > Так > 100%

де: Тбп, Тр, Так, - відповідно темп зміни балансового прибутку, реалізації, авансованого капіталу.

Ця залежність означає, що:

а) економічний потенціал зростає;

б) обєм реалізації зростає більш високими темпами;

в) прибуток зростає випереджаючими темпами.

Витрати виробництва і обертання повинні знижуватися, а ресурси підприємства використовуватися ефективніше. Це «золоте правило економіки підприємства». Для реалізації другого напряму можуть бути розраховані: вироблення, фондовіддача, оборотність запасів, тривалість операційного циклу, оцінка авансованого капіталу.

Оцінка рентабельності. Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. До основних її показників відносяться рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, і порівняти цей показник з можливим отриманням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна грошова одиниця, вкладена власниками компанії.

Різні показники рентабельності дозволяють визначити джерела зміни ефективності і виявити їх кількісну оцінку. Серед них такі, як: рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність інвестицій, рентабельність чистих активів.

Показники рентабельності вимірюють доходність підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку підприємства.

Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу і оцінці фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

1.3 Інформаційна база фінансового аналізу стану підприємства

Виділяють три укрупнені групи користувачів бухгалтерської звітності:

·користувачі, зовнішні по відношенню до конкретного підприємства;

·самі підприємства (точніше їх управлінський персонал);

·власне бухгалтери.

Бухгалтерська звітність організацій, за винятком звітності бюджетних організацій, складається з:

·бухгалтерського балансу;

·звіту про прибутки і збитки;

·додатків до них, передбачених нормативними актами;

·аудиторського укладення, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності, якщо вона у відповідності із законодавством підлягає обов'язковому аудиту;

·пояснювальної записки.

Усі інформаційні ресурси можна згрупувати в п'ять великих блоків:

) відомості регулятивно-правового характеру

) відомості нормативно довідкового характеру

) ці системи бухгалтерського обліку

) статистичні дані і

) несистемні дані.

Інформація з перших двох блоків у відомому сенсі «обрамляє» аналітичні процедури; у трьох інших блоках накопичуються дані, що безпосередньо піддаються аналітичній обробці.

Перший блок включає закони, постанови, укази, тобто документи, що визначають правову основу діяльності підприємства. Інформацію цього блоку необхідно враховувати тому, що представлені в нім документи носять обов'язковий для виконання характер.

У другий блок входять нормативні документи державних органів (Міністерства фінансів, Національного Банку України, Комісії з ринку цінних паперів та ін.), міжнародних організацій і різних інститутів, у тому числі фінансових, вимоги, що містять, рекомендації і кількісні нормативи в області фінансів до учасників ринку.

Не усі документи цього блоку є обов'язковими для виконання. Зокрема, нормативи відносно визнання структури балансу задовільною носять швидше інформаційно-довідковий характер, проте в аналітичному сенсі ці нормативи грають досить важливу роль при оцінці фінансового стану можливого контрагента.

У третьому блоці відособлені ці системи бухгалтерського обліку як єдиного систематизованого інформаційного ресурсу. Значущість окремих елементів цього блоку для аналізу різна.

Наприклад, первинні облікові документи (прибутковий касовий ордер, товарно-транспортна накладна та ін.), а також регістри бухгалтерського обліку (різні таблиці, журнали відомості, передбачені системою бухгалтерського обліку для перенесення в них відомостей з первинних документів з метою їх подальшого узагальнення) не входять до числа загальнодоступних документів; більше того, згідно ст. 10 закону «Про бухгалтерський облік» зміст регістрів бухгалтерського обліку і внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею. Тому перераховані документи можуть використовуватися лише у внутрішньому аналізі. На бухгалтерську звітність поняття комерційної таємниці не поширюється.

Четвертий блок включає статистичні дані, які умовно можна розділити на два масиви; централізовані формовані статистичні дані і внутрішню статистику. У перший масив входять регулярно публікована офіційна статистика, що має загальноекономічну спрямованість (індекси цін, динаміка загальноекономічних показників в різних розрізах та ін.) і фінансова статистика (динаміка процентних ставок, дані про ринкові індекси, курси валют і тому подібне). У другому масиві накопичуються статистичні дані по підприємству за основними показниками (товарообіг, собівартість, прибуток, фінансові вкладення т.п.).

У п'ятому блоці представлені інформаційні ресурси, умовно названі несистемними. Сенс назви полягає в тому, що ці дані, по-перше, жорстко не систематизовані по складу, структурі, оновлюваній і тому подібне і, по-друге, не є обов'язковими, тобто формування цього ресурсу і його використання є винятковою компетенцією самого підприємства. Дані цього блоку не обов'язково мають фінансову природу.

Таке представлення інформаційної бази, природно, не є єдино можливим або повністю вичерпним. Але навіть воно дозволяє судити про те, що інформаційні ресурси на будь-якому підприємстві досить великі. Від ретельності їх організації значною мірою залежать успішність роботи підприємства, а також можливості аналітичного обгрунтування управлінських рішень.

В процесі управління фінансовою діяльністю підприємства нині разом з інформаційними технологіями стали широко застосовуватися комп'ютерні технології. Вони дають можливість автоматизувати роботу планово-економічних служб підприємства. Сьогодні в організаціях широко застосовується програмний пакет 1С:Бухгалтерія для створення бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів і так далі. Підготовлені документи в електронному вигляді вирушають у відповідні інстанції.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства служать звітний бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2), звіт про рух капіталу (форма №3) і інші форми звітності, дані первинного і аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

У загальних рисах ознаками «хорошого балансу» є:

·Темпи приросту (у %) оборотних активів мають бути вищі, ніж темпи приросту у відсотках внеоборотных активів;

·Власний капітал організації в абсолютному вираженні повинен перевищувати позиковий і (чи) темпи його зростання у відсотках мають бути вищі, ніж темпи зростання позикового капіталу;

·Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові або кредиторської вище;

·Доля власних засобів в оборотних активах має бути більше 10%;

·У балансі має бути відсутньою стаття «непокриті збитки».

1.4 Основні методики, моделі і проблеми оцінки фінансового стану підприємства

Різні автори пропонують різні методики і моделі фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також різних чинників інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення. Логіка фінансового аналізу припускає дворівневу структуру:

·експрес-аналіз фінансового стану;

·деталізований аналіз фінансового стану.

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Його метою є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта. Цей аналіз ґрунтується або на початковій звітності, або на трансформованій звітності, тобто підготовленою до аналізу. Для проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства основні параметри-індикатори розбиті на дві групи: показники, що оцінюють економічні потенціали підприємства, показники оцінки результативності діяльності (таблиця. 1). Основні етапи експрес-аналіз фінансового стану підприємства:

·Перегляд звіту за формальними ознаками.

·Ознайомлення із звітом аудитора.

·Виявлення «хворих» статей в звітності і їх оцінка в динаміці:

oнепокриті збитки минулих років і звітного періоду (форма №1);

oкредити і позики, непогашені в строк;

oпрострочена кредиторська заборгованість;

oпрострочені видані векселі (форма №5);

oотримання збитків по різних видах діяльності (форма № 2).

·Ознайомлення з ключовими параметрами-індикаторами.

·Читання аналітичних розділів звіту.

·Загальна оцінка фінансового стану.

·Висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1. Ключові параметри-індикатори

1. Показники, що оцінюють економічний потенціал підприємстваа) оцінка майнового положеннядоля основних засобів в майні; доля дебіторської заборгованості в майні; знос основних засобівб) показники оцінки фінансового положеннядоля власних засобів в джерелах фінансування; забезпеченість чистим капіталом; забезпеченість власним оборотним капіталом; загальний коефіцієнт покриття; рівень дебіторської заборгованостів) зовнішні показники платоспроможностівеличина збитків і доля збитків у результаті балансу; прострочені кредити і позики і доля простроченої заборгованості у власному капіталі; прострочена кредитна заборгованість у своїй величині і в джерелах фінансуванняПоказники оцінки результативності діяльностіа) динаміка розвитку підприємствапорівняльні темпи зростання майнового об'єму реалізації і загального прибутку; зміна оцінок фінансового стану по різних коефіцієнтах; зміна долі власних засобів в джерелах фінансування зростання власного оборотного капіталу; зміна загального коефіцієнта покриття (показник поточної ліквідності); зміна долі дебіторської заборгованостіб) ефективність використання економічних потенціалівчиста рентабельність продажів; чиста рентабельність активів; чиста рентабельність власного капіталу

Часто в експрес-аналізі фінансового стану підприємства також наводяться дані про певні недоліки в роботі підприємства, зокрема по проблемах з клієнтами, а саме:

·питома вага простроченої дебіторської заборгованості в загальному об'ємі.

·прострочені отримані векселі, а також дебіторська заборгованість, списана на фінансовий результат.

Ці результати відбивають, що підприємство недостатньо раціонально використовує свої засоби. В цілому, проведення експрес-аналізу грунтоване практично на фінансовій звітності підприємства.

Деталізований аналіз фінансового стану підприємства

Його мета - детальніша характеристика майнового і фінансового положення господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності у витікаючому звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу фінансового стану підприємства. При цьому міра деталізації залежить від бажання аналітика.

Фінансовий аналіз проводиться за допомогою різного типу моделей, що дозволяють структурувати і ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Можна виділити три основні типи моделей: дескриптивні, предикативні і нормативні.

Дескриптивні моделі. Ці моделі, відомі так само, як моделі описового характеру, є основними для оцінки фінансового стану підприємства. До них відносяться побудова системи звітних балансів, представлення фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності. Усі ці моделі грунтовані на використанні інформації бухгалтерської звітності.

У основі вертикального аналізу лежить інше представлення бухгалтерської звітності - у вигляді відносних величин, що характеризують структуру узагальнювальних підсумкових показників. Обов'язковим елементом аналізу служать динамічні ряди цих величин, що дозволяє відстежувати і прогнозувати структурні зрушення у складі господарських засобів і джерел їх покриття.

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або груп, що входять до складу бухгалтерської звітності. У основі цього аналізу лежить числення базисних темпів зростання балансових статей або статей звіту про прибутки і збитки.

Предикативні моделі - це моделі характеру, що передбачає, прогностичного, які використовуються для прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширеними з них є розрахунок точки критичного об'єму, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні моделі і регресійні моделі), моделі ситуаційного аналізу.

Нормативні моделі. Моделі цього типу дозволяють порівняти фактичні результати діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими по бюджету. Ці моделі використовуються в основному у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть зводиться до встановлення нормативів по кожній статті витрат по технологічних процесах, видах виробів, центрах відповідальності і до аналізу відхилень фактичних даних від цих нормативів. Аналіз значною мірою базується на застосуванні системи жорстко детермінованих факторних моделей.

Приведеними моделями, природно, не вичерпується їх різноманіття, у тому числі і в системі аналізу фінансово господарської діяльності підприємства.

Аналіз методик оцінки фінансового стану, приведених в різних джерелах, дозволив виявити наступне.

Для аналізу фінансового стану підприємств застосовуються західні методики, прийняті в країнах з розвиненою ринковою економікою, але адаптовані до вітчизняної системи обліку і звітності. Причому, більшість даних методик схожа між собою по набору показників і методиці їх розрахунку. Відмінності методик полягають в тому, що до стандартного набору показників додаються показники, що відбивають точку зору конкретного автора.

Попередню оцінку недоліків в роботі підприємства можна зробити на основі виявлення «хворих» статей звітності, які умовно можна підрозділити на дві групи.

Перша група. Статті звітності, підприємства, що свідчать про украй незадовільну роботу, в звітному періоді і що склався в результаті цього поганому фінансовому положенні: «непокриті збитки минулих років» (форма №1), «непокритий збиток звітного року» (форма №1), «Кредити і позики, не погашені в строк» (форма №5), «Кредиторська заборгованість прострочена» (форма №5), «Векселі, видані прострочені» (форма №5). Причини утворення негативної різниці між доходами і витратами по укрупненій номенклатурі статей можна визначити за формою №2. Потім причини збиткової роботи аналізуються детально.

Друга група. Статті звітності, що свідчать про певні недоліки в роботі підприємства: «Дебіторська заборгованість прострочена» (форма №5), «Векселі, отримані прострочені» (форма №5), «Дебіторська заборгованість, списана на фінансові результати» (за даними аналітичного обліку). Значущість цих статей відносно стійкості фінансового стану залежить від їх питомої ваги у валюті балансу.

Бухгалтерський баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Збільшення валюти балансу за аналізований період свідчить, як правило, про зростання виробничих можливостей підприємства і заслуговує позитивної оцінки, якщо це не обумовлено інфляцією. Зниження валюти балансу оцінюється негативно, оскільки скорочується господарська діяльність підприємства.

Доцільно зіставити зміну підсумку балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності, виручкою від реалізації продукції. Випередження темпів зростання виручки від реалізації свідчить про поліпшення використання засобів на підприємстві в порівнянні з попереднім періодом, і навпаки.

Велике значення для оцінки фінансового стану має аналіз структури активу і пасиву балансу. Він дозволяє виявити співвідношення внеоборотных і оборотних активів; співвідношення позикових і власних коштів і їх зміни за період. По бухгалтерському балансу визначають динаміку (темпи зростання) окремих видів майна і джерел його фінансування.

Зіставляючи зміни в активі і пасиві, можна зробити висновки про те, через які джерела, в основному, був приплив нових засобів і в які активи ці нові кошти вкладені.

Окрім аналізу балансу підприємства необхідно проаналізувати форму №2 «Звіт про прибутки і збитки». Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні труднощі їх системного розгляду.

Відмінності в призначенні показників утрудняють вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, які найбільшою мірою задовольняють його потреби в інформації про реальний стан цього підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить маса отриманого прибутку і її структура, чинники, що впливають на її величину.

Податкові інспекції зацікавлені в отриманні достовірної інформації про усі доданки балансового прибутку. При цьому аналіз кожного доданку прибутку підприємства має не абстрактний, а цілком конкретний характер, оскільки дозволяє засновникам і акціонерам вибрати значимі напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових стосунків аналіз прибутку дозволяє вибрати необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового ризику від вкладень в це підприємство.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає в якості обов'язкових елементів дослідження, по-перше, змін кожного показника за поточний аналізований період («горизонтальний аналіз» ); по-друге, дослідження структури відповідних показників і їх змін («вертикальний аналіз» ); по-третє, вивчення хоч би в самому узагальненому виді динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів («трендовий аналіз» ).

Як правило, для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складають таблиці, в яких використовуються дані звітності підприємства з форми №2.

Таким чином, для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства складають аналітичний баланс, що агрегується. Статті активу балансу групуються за ознакою ліквідності, а статті пасиву балансу - по терміновості зобов'язань. Отриманий в результаті баланс використовується для аналізу структури майна і джерел його фінансування, а також при розрахунку показників фінансового стану.

Також для загальної оцінки фінансового стану підприємства проводять аналіз «Звіту про прибутки і збитки». В ході аналізу приділяють особливу увагу змінам прибутку від продажів і аналізу чинників, що впливають на ці зміни.

1.5 Проблеми аналізу фінансового стану підприємства

Короткий аналіз фінансового стану передбачений формами офіційної звітності підприємств (аналітична записка). Аналітична робота планомірно ведеться банками, аудиторськими фірмами, страховими компаніями і іншими організаціями.

Між тим може виникати необхідність в позаплановому аналізі фінансового стану підприємства. І плановий, і позаплановий аналіз може породжувати конфліктні ситуації, пов'язані з суперечністю економічних стосунків усіх зацікавлених в аналізі осіб. Фінансовий аналіз може виявити резерви, а також помилки керівників або навіть умисні спотворення звітності.

Аналіз може бути грунтований на довгострокових тенденціях, але і може упустити миттєві потреби. Так, наприклад, в умовах надвисокої інфляції актуальніше використати будь-які прийоми швидкого витягання доходів і їх приховання від податків, чим виявляти помилки в тих або інших напрямах довгострокового виробничого інвестування.

На практиці аналіз може відштовхуватися від відомих заздалегідь вузьких місць в роботі підприємства. У інших випадках подібні вузькі місця мають бути заздалегідь виявлені.

Аналіз фінансового стану розпочинається з аналізу прийнятих форм звітності, а саме балансу і звіту про фінансові результати. В міру необхідності притягуються і інші звіти, а також первинні матеріали, результати додаткового обстеження.

Аналіз балансу і звіту про фінансові результати - універсальний метод, застосовний з різною мірою успішності у будь-яких ситуаціях. Проте потрібно представляти його обмеження.

Аналіз балансу неефективний в наступних випадках:

·загальна невизначеність і нестійкість. Особлива невизначеність і нестійкість характерні для періодів глибокої кризи, що супроводжується надвисокою інфляцією, політичною нестабільністю;

·фірма бере кредити у банку під проект. Виконання проекту, найімовірніше, значно деформує баланс підприємства. До закінчення реалізації проекту кредиторської заборгованості протистоять незавершені капітальні вкладення;

·мале підприємство має нерозвинений баланс. В цьому випадку потрібний аналіз конкретних угод, здійснюваних цим підприємством, його клієнтів;

·підприємство виконує специфічні функції. Підприємство може виконувати лише функції розрахункового рахунку для інших фірм і організацій, не займатися своєю основною діяльністю, а служити посередником в торгових операціях, здавати майно в оренду;

·підприємство знаходиться в специфічних умовах. Аналіз балансу дає добрі результати для підприємств, працюючих в конкурентному середовищі. Аналіз балансу не визначає специфічних чинників успіху, не пов'язаних із структурою активу або пасиву (наприклад, наявність особливих пільг і переваг, квот, ліцензій, різних форм монополії). В цьому випадку потрібний особливий аналіз стійкості підприємства до різких змін;

·аналіз балансу не виявляє яких-небудь відхилень. В цьому випадку потрібний глибший аналіз фірми. Це може бути комплексний аналіз від продукту до постачальників, або глибший аналіз балансу підприємства (побудова прогнозного балансу). «Дуже хороший» баланс породжує підозри в його штучності і, отже, наявності тіньових операцій на підприємстві.

.6 Можливі помилки фінансового аналізу підприємства

Необхідність розпочинати аналіз з відомих «вузьких місць» в роботі підприємства вже відзначалася. Проте типовою помилкою аналізу є його «зацикленість» тільки на вузькому місці. Так, наприклад, рух засобів на рахунках підприємства, звичайно, відстежується фінансистами і керівництвом. У зв'язку з цим доводиться стежити за рухом дебіторської і кредиторської заборгованості. Проте, якщо залишитися у рамках названих рахунків, підприємство не визначить закономірностей руху готівкових коштів. В той же час в офіційну звітність наших підприємств не входять форми руху готівки, і аналіз такого руху утруднюється. Якщо ж спробувати проаналізувати усі можливі чинники, що впливають на динаміку готівкових коштів підприємства, то стане очевидною мала ефективність вузького підходу.

Інше важливе джерело помилок фінансового аналізу положення підприємства (втім, і будь-якого іншого економічного аналізу) - ігнорування можливої поведінки учасників ринку. Макроекономічний аналіз сьогоднішньої російської економіки наводить на припущення про її специфічний характер як економіку банкрутства.

Це економіка, учасники якої пристосувалися до несприятливих умов надвисокої інфляції і спаду вітчизняного виробництва, застосовуючи певні прийоми виживання. Моделі господарювання, націлені тільки на виживання, суперечать поведінці капіталістичних підприємств, націлених на виробництво прибутку, накопичення.

На дивності в поведінці підприємств натрапляли багато дослідників кризових ситуацій в економіці. Так, наприклад, слабкі підприємства в кризовій ситуації опиняються більше живучими, ніж сильні. Пояснити це можна поведінкою банків, що кредитують слабкі підприємства активніше, ніж сильні, із-за побоювань широкого поширення банкрутств. У наших умовах така неефективна поведінка підкріплюється додатковими інституціональними причинами. Значна частина наших банків створена самими підприємствами, які є акціонерами. Такі «кишенькові» банки вимушені видавати кредити своїм акціонерам, а втрати компенсувати ризикованішими кредитами торговим підприємствам або валютними операціями.

Певні коригування розрахунків потрібні також у зв'язку з відомими недоліками звітних форм.

Таким чином, незадовільні показники фінансового стану підприємства, перспектив його розвитку свідчать про необхідність перейти до нової ідеології в управлінні, або відмовитися від колишнього профілю підприємства. В цьому випадку можна розробляти стратегічні заходи: місію, мотивацію, стратегічний і оперативний контроллинг.

Первинна місія підприємства, що дає імпульс до розробки її основної концепції, мети і завдань з урахуванням перспектив, що відкриваються перед компанією, і їх довгострокових оцінок, повинна забезпечувати можливість підтримки певного статусу фірми і давати їй конкурентні переваги тривалий час.

2. Характеристика економічного і фінансового стану підприємства

.1 Характеристика фінансово-господарській діяльності підприємства

Приватне підприємство «Вікторія», засноване 14.11.2002 р і діє на підставі Статуту.

Метою діяльності ПП «Вікторія» є рішення соціальних завдань по забезпеченню лікарськими засобами населення.

Місцем здійснення діяльності ПП «Вікторія» - м. Вінниця, пр. Коцюбинского 38, аптека «Вікторія», телефони - 27-13-10, 27-00-15, 27-00-39;

Предметом діяльності Підприємства є: надання лікарської допомоги населенню проведення заходів оздоровчого характеру для громадян міста.

ПП «Вікторія» здійснює наступні види діяльності:

)Придбання, зберігання і відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення;

)Виготовлення лікарських форм по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних установ і по прописах лікарів, що часто зустрічаються, дрібними серіями, у тому числі засобів фітотерапії, очних крапель.

)Реалізація лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним установам і іншим оптовим покупцям.

)Безкоштовна і пільгова відпустка медикаментів по рецептах лікарів міста.

Основні фонди ПП «Вікторія» і інше майно є власністю засновників.

2.2. Експрес-аналіз статей звітності

Таблиця 2. Структура балансу за 2014 р.

Статті балансуНа початок періоду, тис. грн.На кінець періоду, тис. грн.Абсолютне відхилення, тис. грн.Темп зростання, %1. Позаоборотні активи, у тому числі35753260-31591,18Основні засоби30942981-11396,352. Оборотні активи, у тому числі585581262271138,79Запаси49535524571111,53Дебіторська заборгованість48319441461402,48Грошові кошти419658239157,04Баланс9430113861956120,743. Капітал і резерви, у тому числі61457136991116,12Нерозподілений прибуток57866718932116,114. Довгострокові зобов'язання114135. Короткострокові зобов'язання, у тому числі32844236952128,99Кредиторська заборгованість, у тому числі аванси отримані31533943790125,06Баланс9430113861956120,74

Порівняльний аналіз по структурі балансу дає можливість визначити, на скільки збільшилося майно підприємства.

З таблиці 2 видно, що валюта балансу збільшилася за рік на 20,74% і склала на кінець 2014 р. 11386 тис. грн. що оцінюється позитивно.

При цьому у складі активів більшою мірою зросли оборотні активи - грошові кошти (на 57%), дебіторська заборгованість (на 302,5%); внеоборотные активи зменшилися на 8,8%.

Питома вага внеоборотных активів в загальній вартості майна складає 28,63%, а оборотних - 71,36%. Таке співвідношення є прийнятним, оскільки підприємство займається переважно торговою діяльністю.

Оборотні активи підприємства складають 8126 тис. грн. На кінець періоду оборотні активи збільшилися і складають 138,79% до початку періоду. Основна частина оборотних активів доводиться на запаси (67,97%). Вартість запасів складає 5524 тис. грн. У складі запасів переважають готова продукція і товари (5383 тис. грн.), доля яких 97,45%. Друге місце в структурі запасів сировина і матеріали (141 тис. грн.) доля яких 2,44%. Доля дебіторської заборгованості в оборотних активах на початок періоду була на рівні 7,16%, на кінець періоду - 23,92%. Дебіторська заборгованість за рік збільшилася в 3,5 рази.

Для ПП «Вікторія» ця заборгованість є короткостроковою (платежі по якій очікуються впродовж 12 місяців після звітної дати), що зменшує ризик не повернення боргів.

Джерелом формування майна підприємства є: власний капітал і позикові кошти. Власний капітал складає 7429 тис. грн., доля у балансі рівна 65,25%.

ПП «Вікторія» не має по балансу збитків. Короткострокові зобов'язання складають 3943 тис. грн. В структурі кредиторської заборгованості переважають зобов'язання перед постачальниками і підрядниками (3825 тис. грн.), складові 97%. Другими за величиною зобов'язаннями є заборгованість по податках і зборах (117 тис. грн.), що складає 2,96%. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня, відсутня заборгованість перед державними позабюджетними фондами.

До «хворих» статей звітності відносяться статті, по яких простежується збиток. В проаналізованій звітності «хворих» статей немає.

2.3 Стан майнового положення

У балансі господарюючого суб'єкта засобу розміщені по складу і джерелам формування засобів. Розміщення і використання засобів відбите в активі, джерела формування (власний капітал і зобов'язання) відбиті в пасиві. Бухгалтерський баланс, використовуваний для проведення фінансового аналізу, не має достатньою мірою властивостей, необхідних для аналізу, внаслідок чого виникає необхідність у формуванні аналітичного балансу. Ущільнений аналітичний баланс-нетто формують шляхом агрегації однорідних по своєму складу елементів балансових статей в необхідних аналітичних резервах. Аналітичний баланс характеризується тим, що зводить воєдино і систематизує ті розрахунки і прикидки, які здійснює аналітик при первинному знайомстві з балансом.

Порівняльний аналітичний баланс включає показники горизонтального і вертикального аналізу. В ході горизонтального аналізу визначається зміна різних статей балансу за аналізований період (абсолютне і відносне відхилення). В ході вертикального аналізу визначається питома вага статей балансу.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно згрупувати статті балансу в окремі групи: за ознакою ліквідності - статті активу і по терміновості зобов'язань - статті пасиву.

Аналітичне угрупування статей активу представлене в таблиці 3, Аналітичне угрупування статей пасиву - в таблиці 4.

Таблиця 3. Аналітичне угрупування статей активу

Угрупування статей активу балансуГотівкові кошти, тис. грн.Структура майна, %На початок періодуНа кінець періодуЗмінаНа початок періодуНа кінець періодуЗміна1. Майно підприємства (валюта балансу)943011386+1956100100-1.1. Імобілізовані засоби (позаоборотні активи)35753260-31537.9128.63-9.281.2. Мобільні (оборотні / поточні активи) засоби58558126+227162.0971.36+9.281.2.1. Запаси і витрати49535524+57152.5248.52-4.001.2.2. Дебіторська заборгованість4831944+14615.1217.07+11.952. Грошові кошти і короткострокові цінні папери419658+2394.445.78+1.342.1. Інші оборотні активи------

Таблиця 4. Аналітичне угрупування статей пасиву

Угрупування статей пасиву балансуНаявність джерел тис. грн.Структура джерел фінансування, %На початок періодуНа кінець періодуЗмінаНа початок періодуНа кінець періодуЗміна1. Джерела формування майна:943011386+1956100100-1.1. Власний капітал62767429+115366.5565.25-1.301.2. Позиковий капітал31543957+80333.4534.75+1.301.2.1. Довгострокові пасиви (кредити і позики)114+130.010.12+0.111.2.2. Коротко-строкові пасиви (кредити і позики)------1.2.3. Кредиторська заборгованість31533943+79033.4434.63+1.19

3. Оцінка фінансового стану підприємства

.1 Оцінка ліквідності

Ліквідність балансу означає міру покриття зобов'язань його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

До першої групи найбільш ліквідних активів (А1) відносять грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

До другої групи активів (А2), що швидко реалізовуються, відносять дебіторську заборгованість і інші активи.

До третьої групи активів (А3), що повільно реалізовуються, відносять статті розділу 2 активи «Запаси і витрати» (за винятком «Витрат майбутніх періодів»), а також статті із справи 1 активу балансу «Довгострокові фінансові вкладення» (зменшені на величину вкладень до статутних фондів інших підприємств) і «Розрахунки з постачальниками».

До четвертої групи важкореалізованих активів (А4) відносять статті розділу 1 балансу «Основні засоби і інші внеоборотные активи», за винятком статей цього розділу, включених в попередню групу. У цю групу входять із статті «Довгострокові фінансові вкладення» - «Вкладення до статутних фондів інших підприємств».

Пасиви балансу групуються по мірі терміновості їх оплати. До найбільш термінових зобов'язань (П1) відносять кредиторську заборгованість (статті розділу 5 пасиву балансу), а також позики, не погашені в строк, з довідки 2 форми №5.

До короткострокових пасивів (П2) відносяться короткострокові кредити і позикові кошти.

До довгострокових пасивів (П3) відносяться довгострокові кредити і позикові кошти.

До постійних пасивів (П4) відносяться статті розділу 3 пасиви балансу «Джерела власних засобів» (капітал і резерви).

Для збереження балансу активу і пасиву підсумок цієї групи зменшується на величину по статті «Витрати майбутніх періодів» - рядок 216.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4.

Четверта нерівність носить балансуючий характер, оскільки виконання трьох перших нерівностей тягне виконання і четвертої нерівності. Виконання четвертої нерівності свідчить об наявність у підприємства власних обігових коштів.

Таблиця 5. Аналіз ліквідності балансу (агрегований баланс)

Активи, тис. грн.Пасиви, тис. грн.Платіжний надлишок (+), або недостача (-)Статтяпочаток рокукінець рокуСтаттяпочаток рокикінець рокупочаток рокикінець рокуНайбільш ліквідні (А1)419658Найбільш термінові зобов'язання (П1)32844231-2865-3573Ті, що легко реалізовуються (А2)4831944Короткострокові пасиви (П2)00+483+1944Ті, що повільно реалізовуються (А3)49535524Довгострокові пасиви (П3)114+4952+5510Ті, що важко реалізовуються (А4)35753260Постійні пасиви (П4)61457141+2570+3881Валюта балансу943011386Валюта балансу943011386

А1 (658) < П1 (4231);

А2 (1944) > П2 (0);

А3 (5524) > П3 (14);

А4 (3260) < П4 (7141).

Ліквідність балансу ПП «Вікторія» відрізняється від абсолютної, оскільки перша нерівність не відповідає вимогам, актив по групі ліквідності більше пасиву по цій же групі.

. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.):

Грошові кошти та короткострокові цінні папери

Ка.л. = ------------------------------------------------------------------------

Короткострокові зобовязання

. Проміжний коефіцієнт ліквідності (критична ліквідність) (Кп.л.):

Грошові кошти, короткострокові цінні папери, інші активи

Короткострокові зобовязання

Найбільш узагальнювальним показником платоспроможності є загальний коефіцієнт покриття або поточної ліквідності (Кт.л.)

Він визначається як відношення усіх оборотних (поточних) активів до величини короткострокових зобов'язань:

Оборотні активи

Кт.л. = --------------------------------------------------

Короткострокові зобовязання

Нормальне значення цього коефіцієнта знаходиться в межах 1,5 - 2 або Кт.л. > 2.

Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний середній тривалості одного обороту усіх обігових коштів.

Таблиця 6. Показники ліквідності

Nп/пПоказникНормаНа початок рокуНа кінець року1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності0.2 - 0.30,130,172.Коефіцієнт проміжної ліквідності1.1 - 1.50,290,663.Коефіцієнт поточної ліквідності> 21,862,06

3.2 Оцінка фінансової стійкості

Аналіз стійкості фінансового стану підприємства визначається за показниками фінансової стійкості. На стійкість підприємства роблять вплив різні чинники: положення підприємства на ринку, його потенціал в діловій співпраці, міра залежності від зовнішніх кредиторів, наявність неплатоспроможних дебіторів, ефективність формування, розподілу і використання фінансових ресурсів.

Таблиця 7. Аналіз показників фінансової стійкості ПП «Вікторія»

ПоказникформулаПочаток періодуКінець періодуКоефіцієнт автономіїП4/∑П0,650,63Коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобівП4/(П1+П2+П3)1,961,87Коефіцієнт маневринності власного капіталу(П4+П3-А4)/П40.420.56Коефіцієнт концентрації позикового капіталу(П1+П2+П3)/ (П1+П2+П3+П4)0.3480.375Коефіцієнт структури довгострокових вкладеньП3/А40.00030.0042Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштівП3/(П3+П4)0.00020.0019Коефіцієнт структури позикового капіталуП3/(П1+П2+П3)0.00030.003Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів(П1+П2+П3)/П40.530.59Величина власного капіталу (ВВК)П4+П3-А426314128Кредиторська заборгованість короткострокова (КЗК)00Кредиторська заборгованість довгострокова (КЗД)31533943Джерела финансових запасів (ДФЗ)ВВК+ККЗ26314128ДФЗ+КЗД57848071

Підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому положенні, оскільки ДФЗ < запасів, але запаси < ДФЗ + КЗД.

.3 Оцінка ділової активності

Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів і ефективність поточної основної виробничої діяльності, показує швидкість проходження капіталу по стадіях ділового циклу.

Показники ділової активності:

·оборотність дебіторської заборгованості = виручка від реалізації продукції / середня дебіторська заборгованість

/ (483+1944) / 2 = 55,09

·тривалість періоду / оборотність дебіторської заборгованості

/ 55,09 = 6,63

оборотність запасів = собівартість реалізації продукції / середня сума запасів

/ (4838 + 5383) / 2 = 9,62

·період обороту запасів = тривалість періоду / оборотність запасів

/ 9,62 = 37,94

·виробничий цикл = період заборгованості + період обороту запасів

,63 + 37,94 = 44,57

·оборотність кредиторської заборгованості = собівартість / середня сума кредиторської заборгованості

/ (3153 + 3943) / 2 = 13,85

·період обороту кредиторської заборгованості = тривалість періоду / оборотність кредиторської заборгованості

/ 13,85 = 26,35

·фінансовий цикл = виробничий цикл - період обороту кредиторської заборгованості

,57 - 26,35 = 18,22

оборотність активів = виручка від реалізації / середня сума активів

/ (9491 + 11638) / 2 = 6,33

3.4 Аналіз рентабельності

·Коефіцієнт рентабельності (рентабельність продажів) = Чистий прибуток / виручка

/ 66854 = 0,02

·Рентабельність активів = ЧП / середня величина активів

/ (9491 + 11638) / 2 = 0,14

·Рентабельність власного капіталу = ЧП / середня величина власного капіталу

/ (6206 + 7388) / 2 = 0,22

·Рентабельність витрат = ЧП / собівартість

/ 49168 = 0,03

Показники рентабельності і оборотності є основними характеристиками ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Економічний зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства. Економічний зміст показників оборотності полягає в швидкості здійснення фінансово-господарських операцій або, іншими словами, в швидкості обороту активів і зобов'язань підприємства. В процесі аналізу рентабельності і оборотності досліджуються рівень показників, їх динаміка, визначається система чинників, що впливають на їх зміну, кількісно оцінюються факторні впливи.

Висновки

Економічний аналіз - це передусім факторний аналіз, оскільки для забезпечення одного і того ж результату діяльності можливі альтернативні поєднання параметрів, що характеризують підприємство, є функціями від чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Без комплексного і усебічного вивчення окремих чинників неможливо зробити обгрунтовані висновки про результати діяльності фірми і прийняти управлінські рішення.

За допомогою управлінського аналізу пізнається суть господарських процесів, оцінюється господарська ситуація, виявляються резерви виробництва і готуються науково обгрунтовані рішення для планування і управління. Управлінський облік і управлінський аналіз упереджають створення і обговорення фінансових результатів, вони орієнтовані на цілі керівника підприємства. Використання маржинального аналізу і релевантного підходу наочно показує найбільш оптимальні варіанти, дозволяє вирішувати типові господарські ситуації. Проводячи портфельний аналіз, при побудові матриці консалтингової групи Бостона показують по осі абсцис - конкурентну позицію підприємства, що виражається через співвідношення між нашим і загальним обсягами виробництва; по осі ординат - темпи зростання сегменту. В результаті утворюються чотири сегменти, попадання в які допомагає прийняти певне управлінське рішення по кожному напряму діяльності підприємства.

Аналіз же фінансового стану підприємства включає розрахунок, читання, пояснення і оцінку комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони його діяльності. Основна мета такого аналізу полягає в отриманні інформації, необхідної для ухвалення правильних обгрунтованих управлінських рішень.

Список використаної літератури

1.Асаул М.А.Проблемы анализа устойчивости организации / М.А.Асаул // Проблемы современной экономики. - 2008. - №4. - С.58 - 64.

.Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций / Л.Т. Гиляровская, А.А. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 454 с.

.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 420 с.

.Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 208 с.

.Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 328 с.

.Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 222 с.

.Бердникова Т.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.

.Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

.Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. - М., 2007.

.Васильева Л.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник / Л.С.Васильева, Е.М. Штейн, М.В. Петровская. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. - 319 с.

.Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Андреевский ИД, 2006. - 432 с.

.Гиляровская Л. Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. - С.-Петербург: Питер, 2008. - 325 с.

.Гинзбург А.И. Экономический анализ. - СПб.: Питер, 2011. - 386 с.

.Гребенщикова Е.В. Альтернативный расчет запаса финансовой прочности предприятия // Финансы, - 2006. - №8, - С. 35-40.

.Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учеб. пособие. - СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2008. - 304 с.

.Ерзунова, А. Анализируем ликвидность баланса / А.Ерзунова // Российский бухгалтер. - 2007. - №9. - С. 35-38.

.Киперман Г.Н. Оценка финансовой устойчивости коммерческой организации//Финансовая газета. Региональный выпуск, - 2005. - №7. - С. 19-23.

.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 720 с.

.Крылов Э.И., Власова В.М. и др. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 346 с.

.Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - Научное издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 382 с.

.Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. - 644 с.

.Левшин, Г.В. Анализ финансовой устойчивости организации с использованием различных критериев оценки / Г.В. Левшин // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - №4. - С. 58-65.

.Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. -М.:ЭКСПО, 2010.- 486 с.

.Мазурина Т.Ю. Об оценке финансовой устойчивости предприятий //Финансы, - 2005, - №10. - С. 20-25.

.Маркарьян Э.А., Герасименко Т.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008. - 470 с.

.Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения. Учеб. Пособие / Под ред. М.В. Мельник. - М.: ЭкономистЪ, 2008. - 159 с.

.Нечитайло А. И. Учет финансовых результатов и использования прибыли. - М.: Санкт-Петербург, 2011. - 286 с.

.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2011. - 482 с.

.Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 407 с.

.Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Академический проект, 2011. - 224 с.

.Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: методологические аспекты. - Научное издание. - М.: Новое знание, 2008. - 654 с.

.Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. - М.:ЮНИТИ, 2010. - 548 с.

.Финансовый менеджмент; Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б.Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527 с.

.Финансовый менеджмент / Под ред. проф. Колчиной Н.В. - М.: Юнити, 2008 - 436 с.

.Чечевицина Л.Н. Экономический анализ: учебное пособие. Изд. 3-е., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 480 с.

.Черненко А.Ф.Внутрифирменное планирование платежеспособности предприятия на основе вариативной модели / А.Ф.Черненко// Проблемы современной экономики. - 2007. - №4. - С.69-73.

.Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 438 с.

.Шеремет А. Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 462 с.

Похожие работы на - Оцінка фінансового стану підприємства

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!