Фінансова діяльність АТ 'Ощадбанк'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  27,19 Кб
 • Опубликовано:
  2015-11-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фінансова діяльність АТ 'Ощадбанк'

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

ЗВІТ

про виробничу практику


студентки Стельмах Олени Миронівни

Місце практики: АТ «Ощадбанк»Львів-2015 р.

Зміст

Вступ

. Загальна характеристика АТ «Ощадбанк»

. Особливості організації фінансової роботи АТ «Ощадбанк»

. Аналіз фінансового стану АТ «Ощадбанк»

. Охорона праці на АТ «Ощадбанк»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Виробнича практика - складова навчального процесу у виробничих умовах. Її метою є поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі навчання, набуття навичок розв'язання прикладних завдань, підготовка до самостійної роботи.

Комерційні банки виступають специфічними установами, що мобілізують вільні кошти, спрямовуючи їх у ті сфери народного господарства, які їх потребують. Здійснення активних банківських операцій у цій справі має суттєве значення для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване зростання обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України.

Завданнями практики є:

 • вивчення загальної структури обєкта практики;
 • проведення всебічної діагностики системи менеджменту підприємства;
 • - оцінка стратегічного та тактичного управління;
 • - аналіз здійснення основних та допоміжних функцій менеджменту;
 • - дослідження кредитної сфери банку;
 • - засвоєння основних управлінських та виробничих рішень банку
 • Обєктом дослідження даної роботи є фінансова діяльність АТ «Ощадбанк». Предметом дослідження є методи організації, прогнозування, планування фінансової роботи та оцінювання його фінансового стану.
 • Під час проходження практики надається можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою.
 • 1. Загальна характеристика АТ «Ощадбанк»
 • Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» - банківська установа, утворена відповідно до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 року №106 (106/99-рп), постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 року №876 (876-99-п) шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку у відкрите акціонерне товариство. Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку, зареєстрованого Національним банком 31 грудня 1991 року за №4. Банк у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами, нормативно-правовими актами Національного банку, Статутом ВАТ «Державний ощадний банк України» та Положенням про Львівське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України».
 • АТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. Банк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.
 • Це єдиний банк, який відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.
 • Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
 • Маючи статус державного банку, АТ «Ощадбанк» прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.
 • Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.
 • Ощадбанк є членом таких організацій: Асоціація «Українська спілка учасників платіжного ринку» (СУПР). Асоціація українських банків (АУБ). Асоціація «Українські Фондові Торговці». ВАТ «Українська біржа». ВАТ «УкрКарт». Всесвітній Інститут Ощадних Банків (ВІОБ). ЗАТ «Українська фондова біржа». Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide. Міжнародна платіжна система VISA Intl. Незалежна асоціація банків України (НАБУ). ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП). ПрАТ «Фондова біржа ПФТС». Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД). Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА». Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ). Український кредитно-банківський союз (УКБС), SWIFT.
 • Організаційна структура банку - це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і інформаційних зв'язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії.
 • Організаційна структура включає засоби розподілу різних видів діяльності між складовими структури та координації діяльності цих складових, що використовуються для досягнення цілей.
 • Організаційну структуру АТ «Ощадбанк» можна розглянути на рис.1. Організаційну структуру банку визначають двома моментами:
 • структурою управління банком;
 • структурою його функціональних підрозділів та служб;
 • структура управління державного банку складається з:
 • 1.вищого органу управління;
 • 2.виконавчого органу управління;
 • 3.контролю.
 • Рис. 1. Організаційна структура АТ «Ощадбанку» станом на 2014 р.
 • Вищим органом управління державного банку є наглядова рада, що здійснює контроль за діяльністю правління Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави, як акціонера Банку та інші функції, визначені Законом України " Про банки і банківську діяльність". У своїй діяльності наглядова рада Банку керується Законом України " Про банки і банківську діяльність" іншими актами законодавства та Статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку [9, с.528].
 • До компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:
 • - визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;
 • - затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;
 • - розроблення та затвердження положення про ревізійну комісію Банку, призначення персонального та кількісного складу ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень призначеного персональному складу ревізійної комісії або окремого з її членів;
 • - затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
 • - інвестування у статутні фонди юридичних осіб (у вигляді придбання акцій, часток, паїв);
 • - участі банку в банківських холдингових групах, фінансових холдингових групах та про перелік повноважень, які передаються банком таким банківським обєднанням;
 • - випуску акцій банку на підставі актів Кабінету Міністрів;
 • - розподілу прибутку та покриття збитків;
 • - затвердження положення про правління Банку та визначення кількісного складу правління;
 • - затвердження персонального складу правління, призначення і звільнення з посади заступників голови правління Банку та членів правління Банку, в тому числі за поданням голови правління Банку, укладення з ними контрактів;
 • - контроль за діяльністю правління Банку;
 • - визначення зовнішнього аудитора;
 • - встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
 • - затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання голови, заступників голови та членів правління Банку;
 • - вирішення питання про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності голови правління, заступників голови правління та членів правління у випадках, передбачених законодавством;
 • - заслуховування звітів правління з основних питань діяльності Банку та затвердження зведеного балансу Банку;
 • - виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Банку.
 • До компетенції правління Банку належать:
 • - організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності Банку;
 • - підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень наглядової ради підлягають розгляду та вирішенню наглядовою радою;
 • - розгляд проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;
 • - затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Банку, бізнес-плану, планового балансу та бюджету;
 • - розгляд річного фінансового звіту і балансу Банку, подання їх на затвердження наглядовій раді;
 • - організація діяльності Банку, обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю за автоматизацією банківських операцій;
 • - затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Банку, крім тих, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;
 • - затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом;
 • - розгляд питань оперативної діяльності Банку та його структурних підрозділів;
 • Банк у своїй структурі має служби, які не виконують банківських операцій, а забезпечують нормальне функціонування Банку. До них належать: відділ бухгалтерської звітності та контролю, служба господарського обслуговування, служба інформатики і автоматизації, служба охорони.
 • АТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування.
 • АТ "Ощадбанк" - активний учасник ринку грошових переказів фізичних осіб і співпрацює з банками близького і далекого зарубіжжя, країн СНД. Для максимально якісного та швидкого обслуговування клієнтів пропонує різні види грошових переказів:
 • з відкриттям рахунку;
 • без відкриття рахунку;
 • у національній валюті;
 • іноземній валютах;
 • на користь фізичних осіб;
 • на користь юридичних осіб;
 • по всій Україні;
 • за кордон.
 • Ощадбанк здійснює міжнародні термінові перекази по 7 міжнародним платіжним системам: Western Union (долари США), Migom (долари США, російські рублі), Blizko (долари США, ЄВРО, російські рублі), Coinstar (долари США, ЄВРО), Interexpress (долари США, ЄВРО), Xpress Money (тільки виплата переказів в доларах США), Vigo (тільки виплата переказів в доларах США). Крім цього по системі Western Union можна переказати в межах Україні також і гривню.
 • АТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам переказати грошові кошти в іноземній і національній валюті за межі України і по Україні одним із наступних способів:
 • - через кореспондентські рахунки банку, тобто здійснити "банківський" переказ. Виплата такого переказу можлива вже через 2-3 дні після відправлення, або в інший строк, який відправник може указати в платіжному документі;
 • - по системам міжнародних переказів, тобто здійснити терміновий переказ. Такий переказ можна отримати вже через 15 хвилин після відправлення.
 • Ощадбанк є членом таких організацій:
 • Асоціація „Українська спілка учасників платіжного ринку (СУПР);
 • Асоціація українських банків (АУБ);
 • Асоціація „Українські Фондові Торговці;
 • ВАТ «Українська біржа;
 • ВАТ «УкрКарт»;
 • Всесвітній Інститут Ощадних Банків (ВІОБ);
 • ЗАТ «Українська фондова біржа»;
 • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide;
 • Міжнародна платіжна система VISA Intl.;
 • Незалежна асоціація банків України (НАБУ);
 • ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів (ВДЦП);
 • ПрАТ „Фондова біржа ПФТС;
 • Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД);
 • Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем "ЕМА";
 • Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);
 • Український кредитно-банківський союз (УКБС);
 • SWIFT.
 • Державне регулювання діяльності банків відповідно до ст. 61 Закону України "Про Національний банк України" здійснює Національний банк України. Реалізує він його згідно зі ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність» у формі адміністративного та індикативного регулювання . Зокрема, до нормативно - правових актів, що регулюють діяльність Ощадбанку можна віднести:
 • Конституція Украни, яка визначає орган, що розробляє грошово - кредитну політику банку;
 • Господарський кодекс України, який встановлює правові основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності субєктів господарювання різних форм власності;
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність», який визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків;
 • Закон України «Про акціонерні товариства», який визначає порядок створення, діяльності, припинення акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обовязки акціонерів;
 • Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за допомогою якого встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб тощо;
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів ;
 • Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів;
 • Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів;
 • Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні;
 • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні;
 • Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2. Особливості організації фінансової роботи

Структура банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва банку не є юридичними особами і діють від імені банку на підставі положень про них.

Філії банку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Територіально відокремлені безбалансові відділення здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про таке відділення, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Крім того кожен банк (в т.ч. філії, територіальні відділення тощо) поділяється на підрозділи, кожен з яких відповідає за виконання своїх завдань і функцій. Так, Рудківське відділення №0222 АТ «Ощадбанк» має у своєму складі відділ касових операцій і валютний.

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Ощадбанку і керується Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом банку, Інструкцією з організації касової роботи та здійснення касових операцій та іншими законодавчими актами України.

Основними задачами відділу є:

безумовне виконання законів України, Наказів Президента України,нормативних та інструктивних актів НБУ;

організація готівкового обігу клієнтів банку , контроль за виконанням підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій ;

своєчасна видача готівки підприємствам та іншим обслуговуючим організаціям на оплату праці,пенсії та інші цілі;

виконання встановленого порядку касової та емісійної роботи.

Основними стратегічними завданнями банку на 2013-2015 роки є:

- впровадження обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу;

збереження акценту на масовому сегменті, розвиток взаємовідносин із середнім класом, молодими верствами населення та VIP-сегментом;

оптимізація кредитного портфеля корпоративних клієнтів - структура та якість портфеля;

зростання частки непроцентних доходів корпоративного бізнесу в загальній сумі доходів від обслуговування корпоративних клієнтів;

суттєве розширення та удосконалення продуктового ряду банку з використанням БПК;

створення централізованої служби інкасації з метою розвитку її бізнесової складової;

розвиток діяльності на міжнародних ринках капіталу;

відокремлення комерційної діяльності казначейства від управління ліквідністю;

стандартизація бізнес-процесів роздрібного та корпоративного бізнесу;

впровадження автоматизованої системи управлінського обліку на базі корпоративного сховища даних;

АТ «Ощадбанк» № 10013/0222 здійснює наступні операції, а саме:

·приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб;

·відкриття та ведення поточних рахунків (резидентів та нерезидентів);

·відкриття та ведення депозитних рахунків по обслуговуванню депозитних вкладів;

·інкасо готівкової валюти, дорожніх та іменних чеків в іноземній валюті;

·виплата переказів , що надійшли з-за кордону на користь фізичних осіб;

·переказ грошових коштів в країни далекого зарубіжжя;

·купівля та продаж іноземної валюти;

·видача готівкових коштів по платіжних картках міжнародних фінансових систем Eurocard/MasterCard , Visa , Diners Club;

·емісія карток системи Eurocard/MasterCard;

·обслуговування підприємств , що приймають до оплати картки міжнародних фінансових систем;

·приймання на інкасо та виплата відшкодування по зношених банкнотах;

·організація роботи пунктів обміну валют з використанням поширеного переліку операцій неторгового характеру, а саме :

·купівля та продаж іноземної валюти;

Сукупність грошових розрахунків, у яких гроші виступають як засіб платежу, за своєю суттю є грошовим, або платіжним, оборотом.

Платіжний оборот може бути двох форм:

готівковий - оборот грошей готівкою (що надходять до банків або ними видаються);

безготівковий - відбувається шляхом записів на рахунках у кредитних установах.

Обидві форми можуть трансформуватися. Так, при вкладенні готівки на рахунок, готівка стає безготівковими коштами. Відповідно, при видачі грошей кошти на рахунках перетворюються на готівку. Отже, кошти, які є на рахунках, можна в будь-який момент обміняти на готівку.

Обидва види грошей - складові платіжного обороту. Для банків ці дві форми грошей мають велике значення. У щоденних операціях беруть участь готівкові гроші: при виплатах і внесенні сум, при обмінних операціях з іноземною валютою та ін. Готівкові гроші вимагають витрат, пов'язаних з придбанням, транспортуванням, охороною. Також причиною великих витрат стає зберігання грошей.

Ще більшу частину грошей, з якими працюють банки, становлять кошти на рахунках. При кожній безготівковій операції, при перерахуванні в інші банки, при внутрішньобанківських бухгалтерських операціях використовують кошти на рахунках. Витрати щодо збереження цих коштів, транспортування тощо відпадають. Також й оперувати з ними простіше. Але все-таки і тут треба вжити заходів безпеки для уникнення зловживань та крадіжок.

Основною передумовою проведення операцій, пов'язаних з обслуговуванням руху грошових коштів клієнтів, є необхідність відкриття банками рахунків клієнтам у національній та іноземній валютах.

Банки України відкривають та обслуговують у національній валюті рахунки таких типів:

поточні,

депозитні (вкладні).

Для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій з ними юридичні особи-резиденти та їх підрозділи, а також фізичні особи - підприємці відкривають у банках поточні рахунки.

АТ «Ощадбанк» пропонує клієнтам-фізичним особам відкриття та ведення поточних рахунків в національній та іноземній валюті для:

·виконання платежів у національній та іноземній валютах;

·виконання довгострокових доручень фізичних осіб на списання коштів;

·поповнення рахунку готівковим та безготівковим шляхом;

·зарахування та видачі готівки;

·здійснення безготівкових розрахунків за товари та послуги, комунальні та інші платежі;

·здійснення грошових переказів.

АТ «Ощадбанк» пропонує відкриття поточного пенсійного рахунку Bклад «Пенсійний»:

·відкривається при наявності у вкладника його пенсійного посвідчення;

·строк вкладу необмежений;

·процентна ставка до 4% річних;

·початковий внесок від 10 грн.;

·з можливістю поповненням від 10 грн.;

·виплата процентів щоквартально;

·на залишок менше 1 грн. проценти не нараховуються;

·проценти нараховуються за умови безготівкового надходження пенсії;

·при ненадходженні пенсії більше трьох місяців, проценти нараховуються як по вкладах на вимогу (поточних рахунках);

Поточні рахунки призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання і використовуються ними для зберігання коштів і проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами.

Договір на відкриття карткового рахунку реєструється у Книзі реєстрації укладених договорів, яка ведеться в електронному вигляді та на паперових носіях.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки.

Головна з них - забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію та надані послуги та сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках.

У сучасних умовах застосовуються такі основні форми безготівкових розрахунків:

- платіжними дорученнями;

платіжними вимогами-дорученнями;

чеками;

векселями;

платіжними вимогами.

В Рудківському відділенні №10013/0222 «Ощадбанк» безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахунків:

. Платіжними дорученнями

Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговуючому його банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок іншого підприємства.

Дорученнями проводиться:

üрозрахунки за отримані товари та надані послуги;

üавансові платежі;

üрозрахунки по нетоварних операціях;

üпопередня оплата товарів і послуг та інші.

Платіжне доручення дійсне 10 календарних днів.

. Чеками.

АТ «Ощадбанк» пропонує послуги з приймання на інкасо іменних чеків та дорожніх.

Також Банк здійснює наступні валютні операції:

üкупівля у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

üпродаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню;

üзворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту ;

üконвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

üкупівля (сплата) дорожніх чеків;

АТ «Ощадбанк» пропонує фізичним особам переказ коштів як по Україні, так і за кордон, а також отримання переказів в іноземній валюті в таких системах: Western Union, Coinstar, Migom, Blizko, Vigo, Swift та Юністрім.

3. Аналіз фінансового стану АТ «ОЩАДБАНК»

Провівши вертикальне аналізування протягом 2012 - 2014 рр. ПАТ КБ «ПриватБанку» можна зробити такі висновки : частка грошових коштів та їх еквівалентів у 2012 році становить 8,01 %, а в 2013 - 7,46 %, що на 0,55 % менше, ніж в 2012 - му. А в 2013 році - 8,49 %, що на 1,03 % більше, ніж у 2012 році та на 0,48 % у 2012 році. Кошти в інших банках становлять таку частку : у 2012 - 13,78 %, 2013 - 4,22 %, 2014 - 56,40 %, тобто простежувалась тенденція до зменшення частки на 9,57 % у 2012 та збільшення 0,25 % у 2013 році. Значну частку займають кредити та заборгованість клієнтів : у 2012 році - 61,54 %, у 2012 - 51,15 %, у 2014 - 21,33 %, що на 10,39 % менше ніж в 2012 та 40,22 % у 2012 році. Незначну частку займають цінні папери в портфелі банку на продаж, цінні папери в портфелі банку до погашення, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, інвестиційна нерухомість та гудвіл. Основні засоби та нематеріальні активи займали у 2012 році частку - 3,58 %, а в 2014 - 2,71 %, що на 0,20 % менше ніж у 2012 році, а у 2013 частка зменшилась на 0,67 %. Інші фінансові активи займають незначну частку, як у 2012 так і у 2014 роках(0,07 та 0,10 %), а у 2013 році вона збільшилась на 1,09 % і становила 1,75 %.

Станом на 31.12.2013 р. активи банку зросли на 22,09% і склали 124541757 тис. грн. Таке зростання відбулося в основному за рахунок збільшення їх інвестиційної складової, а саме державних цінних паперів. Структура активів банку мала позитивні зміни в бік зменшення їх необхідної частини (див. рис.2).

Зобовязання банку зросли на 26,1% і становили 82819281 тис. грн. (в т.ч. кошти банків 24078347 тис.грн., кошти клієнтів 46484263 тис.грн.), капітал 19187835 тис. грн. Структура зобовязань Ощадбанку характеризувалась диверсифікацією джерел залучених коштів у бік зростання частки довгострокових кредитів, отриманих від міжнародних організацій (див. рис.3).

Рис. 2. Структура активів АТ «Ощадбанку» станом на 31.12.2014 р.

Рис. 3 Структура зобов'язань АТ «Ощадбанку» станом на 31.12.2014 р.

На протязі 2014 року банк проводив операції на міжбанківському ринку України як з розміщення ресурсів, так із залучення.

Станом па 31.12.2014р. залишки на міжбанківськими операціями склали 7618215 тис. грн. , або 17,8% активів банку.

З метою диверсифікації активів та зниження ризиків значну частину залучених коштів було розміщено в цінні папери, обсяг яких у 2014 році становив 33569706 тис. грн., або 33% активів банку. Слід також зазначити, що Ощадбанк є одним з найбільших операторів на ринку державних цінних паперів, обсяг яких станом на 31.12.2014 становив 4816954 тис. грн., або 4,7% активів банку (3-тє місце серед банків-конкурентів).

Слід зауважити, що відповідно до сучасних принципів бухгалтерського обліку усі банківські ресурси поділяються на зобов'язання і капітал. Проведемо аналіз основних складових ресурсної бази банку на прикладі АТ «Ощадбанк».

Динаміка основних складових банківських ресурсів АТ «Ощадбанк» за 2012 - 2014 рр. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динаміка основних складових банківських ресурсів АТ «Ощадбанк» за 2012- 2014 рр., тис. грн.

Проаналізувавши динаміку основних складових банківських ресурсів АТ «Ощадбанк» на основі звіту про фінансовий стан за 2013- 2014 рр. (Додаток Б, В) бачимо збільшення обємів банківських ресурсів із 102007116 тис. грн. у 2013 році до 124541757 тис. грн. Результат зростання відбувся за рахунок збільшення обсягів зобовязань банку, оскільки вони займали переважну частку у порівнянні із власним капіталом. Якщо аналізувати обсяги власного капіталу, то можемо прослідкувати стабільне збільшення обсягів із 2013 до 2014 року із 19187835 тис. грн. до 19213548 тис. грн.

Слід зазначити, що забезпечувати фінансову стійкість банку шляхом зміцнення ресурсної бази необхідно тільки за рахунок власних коштів. Саме таку тенденцію ми простежуємо у діяльності АТ «Ощадбанк».

Ознайомившись з загальними основами та напрямами діяльності банку; вивчивши правові засади його роботи на основі аналізу нормативно-правової літератури щодо регулювання створення та діяльності банку, його організаційну структуру; проаналізувавши економічні показники на основі вивчення документів звітності та розрахунку фінансових показників можна провести загальну характеристику банку.

Ощадбанк займає лідируючі позиції на ринку державних цінних паперів перше місце серед банків першої групи.

Станом на 31.12.2014 р. загальна вартість активів банку становить - 102007116 тис. грн., основні засоби та нематеріальні активи - 3450559 тис. грн.

Зобовязання банку становить 82819281 тис. грн.; акціонерний капітал - 17481716 тис. грн. Чистий процентний дохід банку станом на 31.12.2013 р. складає - 3064806 тис. грн. відображено у звіті про прибутки і збитки ( Додаток Д) Чистий комісійний дохід становить 1501518 тис. грн. За 2013 рік Ощадбанком отримано чистого прибутку в сумі 710102 тис. грн. Випереджаючими темпами зростали рахунки клієнтів, які склали 46484263 тис. грн. або 56,1% зобовязань банку. Найбільшу питому вагу в їх структурі займають строкові депозити - 61,6%, питома вага яких за 2013 рік зросла на 3,8 в.п.

Ощадбанк продовжував активний розвиток із забезпечення високого рівня прибутковості та фінансової стійкості.

За показниками ефективної діяльності за 2014 рік банк досягнув кращих результатів, ніж у середньому по банках України, а саме: рівень рентабельності власного капіталу становив 3,7% ( по банках України - 0,81%), рентабельність активів - 0,7% ( по банках України - 0,12%).

Фінансові результати банку за 2013 рік характеризуються стабільним обсягом операційного доходу, який досяг 4405225 тис. грн. Хоча у 2014 році банк отримав збиток у звязку з анексією Криму, правління Ощадбанку обіцяло повернутися до прибуткової діяльності у 2015 році вже у розмірі не менше 440 млн.грн. У січні-вересні 2014 року банк отримав 550,899 млн грн прибутку, що на 14,5% більше показника за аналогічний період минулого року у 481,029 млн грн. У 2013 році банк збільшив прибуток майже на 20% порівняно із 2012 р.

4. Охорона праці на АТ «ОЩАДБАНК»

Охорона праці базується на законодавчих документах, основними з яких є: Конституція України, Кодекс законів про працю, що визначають основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності і регулює взаємини між працівником і адміністрацією з питань охорони праці.

У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» відповідальність за створення в кожнім структурному підрозділі і на робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів покладена на власника.

Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення. Вікна приміщень повинні мати регулювальні пристрої для відкривання, а також жалюзі, штори, зовнішні козирки тощо.

Необхідно враховувати при плануванні робочого місця зручність розташування потрібних для роботи пристроїв, а також зони досяжності рук працівника. При плануванні робочого місця враховуються зручність розташування клавіатури, дисплея і інших, необхідних для роботи пристроїв, а також зони досяжності рук оператора.

Працівники повинні строго дотримуватися визначеного нормативними документами режиму праці і відпочинку з чітко регламентованими перервами. Основним перерв є перерва на обід. Режим праці і відпочинку залежить від характеру виконуваної роботи. Рекомендується через кожну годину роботи за комп'ютером робити 5-10 хвилинних перерв, а через 2 години - 15 хвилинна перерва. Для зниження напруженості праці необхідно рівномірно розподіляти навантаження і раціонально чергувати характер діяльності прийом - видачу результатів з роботою на клавіатурі комп'ютера.

В цілях попередження професійних захворювань працівники повинні проходить попередній, при прийомі на роботу, і періодичні медичні огляди.

Усі працівники банку суворо дотримуються і виконують всі встановлені нормативи, зазначені в інструкції, а також в інших нормативно-правових актах. Кожен працівник виконує тільки довірену йому роботу, забороняється займатися будь - якою іншою роботою без дозволу і без додаткового інструктажу по техніці безпеки від безпосереднього керівника роботи.

Установи банків організовують охорону власною службою охорони або залучають до охорони на договірних засадах спеціальні підрозділи МВС України чи юридичні особи, яким надано право на здійснення охоронної діяльності (надання охоронних послуг) згідно з чинним законодавством України. Вибір сил охорони покладається на керівника установи банку.

При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Пройшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку,умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу.

Слід зауважити, що регулювання взаємовідносин між роботодавцем і працівником з питань охорони праці здійснюється на основі колективного договору (угоди), що укладається між роботодавцем і банківськими працівниками. В ньому зазначено основні умови праці, встановлений робочий графік, вихідні дні, обсяги відпусток, прописано основні вимоги до оформлення лікарняних, основні положення у випадку тимчасової непрацездатності робітників тощо .

банк управління готівковий фінансовий

Висновки

Проходження практики в відділенні АТ «Ощадбанк» дало змогу мені поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі навчання та отримати певні практичні навички в обслуговуванні клієнтів та здійснення банківських операцій.

Протягом усього відведеного терміну проходження практики я ознайомилася з особливостями введення роботи в відділі та спостерігала за роботою з клієнтами. Мене консультували спеціалісти з певних питань, які мене цікавили. Деякі теми я освоювала самостійно з допомогою нормативних актів та внутрішніх положень банківської установи.

Загалом за час проходження практики в відділенні АТ «Ощадбанк» я ознайомилася із діяльністю банківської установи, а саме:

üз історією становлення банку та його досягненнями;

üопрацював матеріали щодо правової основи його діяльності;

üвивчила організаційно-управлінську структуру банку, обсяги повноважень підрозділів, посадових осіб та їх обовязки;

üознайомилася з основними видами послуг АТ «Ощадбанк» та тарифами на їх здійснення;

üготівковим та безготівковим оборотом банку

Аналіз валютної діяльності банку показав, що банк здійснює операції із різноманітними валютами, такими як: долар США, євро, польський злотий, російський рубль, англійський фунт, швейцарський франк, датська крона, білоруський рубль.

Також за час проходження переддипломної практики я мала змогу ознайомитися із маркетинговою політикою у банку та діяльністю з управління ризиками банку.

За даними оцінки фінансових результатів виявлено, що АТ « Ощадбанк» станом на 31.12.2013 рік є прибутковим. Чистий прибуток за 2013 р. складає 710102 тис. грн. Хоча у 2014 році банк отримав збиток, за останніми показниками 2015 року банк невдовзі повернеться до прибуткової діяльності.

Список використаних джерел

1.Закон України «Про банки і банківську діяльність», від 07.12.2000 № 2121-III (Редакція станом на 11.08.2013), відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст. 30.

2.Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», № 368 від 28.08.2001 із змінами, внесеними згідно з постановами НБУ, Офіційний вісник України від 09 серпня 2013 року, № 58.

3.Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій/ МАУП. - К.: МАУП, 1999. - 112 с.

4.Дмитренко М. Управління фінансами банку // Вісник НБУ. - 2002. - № 11. - С. 29.

.Офіційний сайт банку

Додаток А

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на 31.12.2012

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікАКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти666824634790674Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України53562685928Торгові цінні папери700Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток800Кошти в інших банках9114987937061269Кредити та заборгованість клієнтів105133757650459932Цінні папери в портфелі банку на продаж11100736688657367Цінні папери в портфелі банку до погашення1200Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії13505900Інвестиційна нерухомість1400Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток5788158599Відстрочений податковий актив00Гудвіл1500Основні засоби та нематеріальні активи1629851752466079Інші фінансові активи175752818184Інші активи18136488258421Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття1900Усього активів8341578873856453ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків201922448216450884Кошти клієнтів213888840132600498Боргові цінні папери, емітовані банком22204164204213Інші залучені кошти2362208026210327Зобовязання щодо поточного податку на прибуток00Відстрочені податкові зобовязання1325655685Резерви за зобовязаннями24601487875Інші фінансові зобов'язання25188572130370Інші зобов'язання261739211638Субординований борг27842180827416Зобов'язання групи вибуття1900Усього зобов'язань6565939756498906ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал281474814014748140Емісійні різниці2800Незареєстровані внески до статутного капіталу00Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)17871411274894Резервні та інші фонди банку00Резерви переоцінки2912211101334513Неконтрольована частка300Усього власного капіталу1775639117357547Усього зобов'язань та власного капіталу8341578873856453

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2012 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікПроцентні доходи31100735258529964Процентні витрати31-4784711-3928676Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)52888144601288Комісійні доходи3212862411157929Комісійні витрати32-246251-221484Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку00Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4300Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки00Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж1195771103377Результат від операцій з іноземною валютою158484203487Результат від переоцінки іноземної валюти-322-3474Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості00Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова9, 1000Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова20, 21, 2300Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9, 10-1646361-1850005Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів17, 18-9582-9489Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж11-1029358365Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення1200Відрахування до резервів за зобов'язаннями24-52273-6198Інші операційні доходи335516210813Адміністративні та інші операційні витрати34-3165502-2576565Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній1300Прибуток/(збиток) до оподаткування7348231410044Витрати на податок на прибуток35-72179-318025Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває6626441092019Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування1900Прибуток/(збиток) за рік6626441092019ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж-14507518904Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів5497-237182Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності00Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії00Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом292703133498Інший сукупний дохід після оподаткування за рік-112547-184780Усього сукупного доходу за рік550097907239Прибуток (збиток), що належить:власникам банку6626441092019неконтрольованій частці00Усього сукупного доходу, що належить:власникам банку550097907239неконтрольованій частці00Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію4571276724скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік4571276724скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік00

Додаток Б

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на 31.12.2013

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікАКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти676074936682463Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України526812535626Торгові цінні папери700Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток800Кошти в інших банках9430086411498793Кредити та заборгованість клієнтів105217956751337576Цінні папери в портфелі банку на продаж113356970610073668Цінні папери в портфелі банку до погашення1200Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії132480050590Інвестиційна нерухомість1400Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток057881Відстрочений податковий актив502180Гудвіл1500Основні засоби та нематеріальні активи1634505592985175Інші фінансові активи179456057528Інші активи18202537136488Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття1900Усього активів10200711683415788ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків202407834719224482Кошти клієнтів214648426338888401Боргові цінні папери, емітовані банком220204164Інші залучені кошти23108826486220802Зобовязання щодо поточного податку на прибуток580310Відстрочені податкові зобовязання013256Резерви за зобовязаннями2418620660148Інші фінансові зобов'язання25201140188572Інші зобов'язання268824017392Субординований борг27840406842180Зобов'язання групи вибуття1900Усього зобов'язань8281928165659397ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал281608177214748140Емісійні різниці2800Незареєстровані внески до статутного капіталу13999440Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)9650901787141Резервні та інші фонди банку00Резерви переоцінки297410291221110Неконтрольована частка300Усього власного капіталу1918783517756391Усього зобов'язань та власного капіталу10200711683415788

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2013 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікПроцентні доходи311121823910073525Процентні витрати31-5715481-4784711Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)55027585288814Комісійні доходи3215015181286241Комісійні витрати32-270382-246251Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку00Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4300Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки00Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж1113106295771Результат від операцій з іноземною валютою66566158484Результат від переоцінки іноземної валюти-15376-322Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості00Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова9, 1000Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова20, 21, 2300Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9, 10-2230868-1646361Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів17, 18-21523-9582Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж11-207084-1029358Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення1200Відрахування до резервів за зобов'язаннями24-126058-52273Інші операційні доходи337461255162Адміністративні та інші операційні витрати34-3480697-3165502Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній1300Прибуток/(збиток) до оподаткування924528734823Витрати на податок на прибуток35-214426-72179Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває710102662644Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування1900Прибуток/(збиток) за рік710102662644ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж-440324-145075Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів05497Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності00Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії00Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом29-3948427031Інший сукупний дохід після оподаткування за рік-479808-112547Усього сукупного доходу за рік230294550097Прибуток (збиток), що належить:власникам банку710102662644неконтрольованій частці00Усього сукупного доходу, що належить:власникам банку230294550097неконтрольованій частці00Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію4872745712скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік4872745712скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік00

Додаток В

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс) за станом на 31.12.2014

Назва статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікАКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти6105686807607493Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України0526812Торгові цінні папери700Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток842521790Кошти в інших банках919494484300864Кредити та заборгованість клієнтів107023631552179567Цінні папери в портфелі банку на продаж112656177033569706Цінні папери в портфелі банку до погашення1268907260Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії132480024800Інвестиційна нерухомість1400Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток3030580Відстрочений податковий актив8018050218Гудвіл1500Основні засоби та нематеріальні активи1633743663450559Інші фінансові активи1712359194560Інші активи18176644202537Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття1900Усього активів124541757102007116ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків202217638624078347Кошти клієнтів215626591346484263Боргові цінні папери, емітовані банком2200Інші залучені кошти232479074810882648Зобовязання щодо поточного податку на прибуток058031Відстрочені податкові зобовязання00Резерви за зобовязаннями24324401186206Інші фінансові зобов'язання2546381201140Інші зобов'язання266765188240Субординований борг271656729840406Зобов'язання групи вибуття1900Усього зобов'язань10532820982819281ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал281855462016081772Емісійні різниці2800Незареєстровані внески до статутного капіталу115988401399944Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-10935392965090Резервні та інші фонди банку00Резерви переоцінки29-4520741029Неконтрольована частка300Усього власного капіталу1921354819187835Усього зобов'язань та власного капіталу124541757102007116

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2014 рік

Найменування статтіПриміткиЗвітний рікПопередній рікПроцентні доходи311369725111218239Процентні витрати31-8387280-5715481Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)53099715502758Комісійні доходи3215899801501518Комісійні витрати32-330217-270382Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку00Результат від операцій з хеджування справедливої вартості4300Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки1681480Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж11176852131062Результат від операцій з іноземною валютою-11901266566Результат від переоцінки іноземної валюти-3211748-15376Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості00Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова9, 1000Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова20, 21, 2300Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках9, 10-10534045-2230868Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів17, 18-125628-21523Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж11871685-207084Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення1200Відрахування до резервів за зобов'язаннями2498085-126058Інші операційні доходи3322130374612Адміністративні та інші операційні витрати34-4229947-3480697Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній1300Прибуток/(збиток) до оподаткування-10114573924528Витрати на податок на прибуток3599005-214426Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває-10015568710102Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування1900Прибуток/(збиток) за рік-10015568710102ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж-715546-440324Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів-943090Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків00Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності00Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії00Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2969098-39484Інший сукупний дохід після оподаткування за рік-740757-479808Усього сукупного доходу за рік-10756325230294Прибуток (збиток), що належить:власникам банку-10015568710102неконтрольованій частці00Усього сукупного доходу, що належить:власникам банку-10756325230294неконтрольованій частці00Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію-60634348727скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію00Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:36чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік-60634348727скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік00

Похожие работы на - Фінансова діяльність АТ 'Ощадбанк'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!