Дозвілля молоді в закладах культури та відпочинку

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Культурология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  42,51 Кб
 • Опубликовано:
  2015-11-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Дозвілля молоді в закладах культури та відпочинку
Курсова робота

На тему:

«Дозвілля молоді в закладах культури та відпочинку»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації дозвілля молоді

.1 Поняття дозвілля та його основні функції

.2 Форми, види та принципи організації відпочинку

.3 Проблематика організації дозвілля молоді

Розділ 2. Аналіз діяльності культурно-дозвіллєвих центрів по організації дозвілля молоді

.1 Зміст діяльності ООО «Культурний центр» по організації дозвілля молоді

.2 Методичні рекомендації по організації дозвілля молоді

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

Вступ

В даний час соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом негативних процесів, що намітилися у сфері духовного життя, - втратою духовно-етичних орієнтирів, відчуження від культури і мистецтва дітей, молоді і дорослих, істотним скороченням фінансової забезпеченості установ культури, у тому числі і діяльність сучасних культурно-дозвіллєвих центрів.

Одній з актуальних проблем діяльності культурно-дозвіллєвих установ на шляху рішення даної задачі, є організація дозвілля молоді. На жаль, через соціально-економічні труднощі суспільства, великого безробіття, відсутність належної кількості культурних установ і недостатню увагу до організації дозвілля молоді з боку місцевих органів влади і культурно-дозвіллєвих установ, відбувається розвиток позаінституційних форм молодіжного дозвілля. Вільний час є одним з важливих засобів формування особи молодої людини. Воно безпосередньо впливає і на його виробничо-трудову сферу діяльності, бо в умовах вільного часу найсприятливіше відбуваються рекреаційно-відновні процеси, що знімають інтенсивні фізичні і психічні навантаження. Використання вільного часу молоддю є своєрідним індикатором її культури, круга духовних потреб і інтересів конкретної особи молодої людини або соціальної групи [1; с. 48].

Актуальність нашої роботи обумовлена наступними чинниками. Будучи частиною вільного часу, дозвілля привертає молодь його нерегламентованою і добровільністю вибору його різних форм, демократичністю, емоційною забарвленістю, можливістю поєднувати в не фізичну і інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, виробничу і ігрову. Для значної частини молодих людей соціальні інститути дозвілля є провідними сферами соціально культурній інтеграції і особовій самореалізації. Проте всі ці переваги дозвіллєвої сфери діяльності поки що не стали надбанням, звичним атрибутом способу життя молоді. Практика молодіжного дозвілля показує, що найпривабливішими формами для молоді є музика, танці, ігри, струм-шоу, КВН, проте, не завжди культурно-дозвіллєві центри будують свою роботу, виходячи з інтересів молодих людей. Треба не тільки знати сьогоднішні культурні запити молодих, передбачати їх зміну, але і уміти швидко реагувати на них, зуміти запропонувати нові форми і види дозвіллєвих занять. Вдосконалення діяльності культурно-дозвіллєвого центру по організації дозвілля сьогодні є актуальною проблемою. І її рішення повинне йти активно по всіх напрямах: вдосконалення господарського механізму, розробка концепцій установ культури в нових умовах, підходи до моделі і професії клубного працівника, зміст діяльності, планування і управління установ сфери дозвілля.

Таким чином, сучасний етап розвитку культурно-дозвіллєвої установи, характеризується переходом від критики існуючого положення до конструктивних рішень.

Інтерес до проблем молоді носить постійний і стійкий характер у вітчизняній філософії, соціології, психології, педагогіці.

Соціально-філософські проблеми молоді як важливої соціальної групи суспільства знайшли своє віддзеркалення в дослідженнях С.Н. Іконникової, І.М. Ільінського, І.С. Копа, В.Т. Лісовського і ін. Значний внесок в дослідженні дозвілля молоді внесли Г.А. Пруденський, Б.А. Трушин, В.Д. Петрушев, В.Н. Піменова, А.А. Гордон, Е.В. Соколів, І.В. Бестужев-Лада. До проблеми, що вивчається нами, близькі роботи по саморозвитку і самореалізації особи у сфері дозвілля (А.І. Беляєва, А.С. Каргин, Т.І. Бакланова), по питаннях психології особи (Г.М. Андрєєва, А.В. Петровський і ін.).

У науковий аналіз теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності значний внесок внесли Ю.А. Стрільців, А.Д. Жарків, В.М. Чижиків, В.А. Ковшаров, Т.Г. Кисельова, Ю.Д. Красильников [1; с. 35].

Дослідження названих авторів мають важливе значення для вдосконалення теорії і методики культурно-дозвіллєвої діяльності молоді. Але ще ряд питань і проблем по цій темі залишаються на стадії вивчення.

Темою нашої курсової роботи було обрано: «Дозвілля молоді в закладах культури та відпочинку».

Об'єкт дослідження - молодіжне дозвілля.

Предмет дослідження - діяльність культурно-дозвіллєвих центрів по організації молодіжного дозвілля.

Мета курсової роботи - вивчити особливості організації молодіжного дозвілля в умовах культурно-дозвіллєвих центрів і виробити практичні рекомендації по його вдосконаленню.

Завдання дослідження:

дати характеристику поняттю «дозвілля» та визначити його основні функції;

визначити форми та види організації дозвілля;

розглянути проблематику організації дозвілля молоді;

на практиці проаналізувати діяльність закладу культури в напрямку організації дозвілля молоді.

Базою дослідження курсової роботи є ООО «Культурний центр» село Великий Тростянець.

Практична значущість: вивчені матеріали по молодіжному дозвіллю можуть бути використані педагогами-організаторами в освітніх установах, а так само фахівцями культурно-дозвіллєвих установ як методичні рекомендації по організації дозвілля молоді.

Методи дослідження: теоретичний аналіз спеціальної літератури; вивчення досвіду діяльності культурно-дозвіллєвих установ по організації дозвілля молоді;

Структура роботи - обумовлена цілями і завданнями дослідження і складається з вступу, двох розділів, висновку, списку літератури і додатку.

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації дозвілля молоді

.1 Поняття дозвілля та його основні функції

Починаючи з II половини XX століття, сформувалися концепції, що розглядають дозвілля як складову часового простору, як вид людської життєдіяльності, як психологічний стан людини, як ознаку цілісного способу життя. Розглянемо детальніше кожну із цих складових.

Дозвілля як складова часового простору (кількісна концепція дозвілля)

передбачає розподіл бюджету часу людини на робочий та неробочий. Відповідно до цієї концепції, дозвілля ототожнюється з позаробочим часом, вивчається як вільний час людини і набуває характерних ознак вільного часу людини в цілому; розглядається як істотна складова вільного часу, що звільняє людину від усіх побутових, робочих та сімейних обов'язків, має рекреаційне та розважальне наповнення.

Відповідно до кількісної концепції, дозвіллєвий час використовується

людиною за її власним бажанням.

Дозвіллєва діяльність відрізняється від інших видів життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою отримання задоволення. З точки зору прибічників діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у відновленні психічних та фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні дише тих занять у вільний час, що відповідають потребам та бажанням людини і приносять їй задоволення у процесі самої діяльності.

Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь емоційне сприйняття людиною дозвіллєвих занять. Згідно з цією концепцією, дозвіллєвими вважаються ллтше ті види діяльності, що сприймаються людиною позитивно.

Дозвілля характеризується специфічними ознаками, пріоритетними серед яких слід назвати:

свободу вибору дозвіллєвої діяльності, свободу від обов'язків;

добровільну участь в дозвіллєвій діяльності;

бажання отримати радість та задоволення;

самодостатність та самотинність;

компенсаційність дозвілля.

Головними ознаками дозвілля вважають свободу від обов'язків та добровільність участі. Дозвілля передбачає звільнення людини від тих функцій, що покладають на неї різні соціальні інститути (сім'я, церква, школа, суспільство). Тому в умовах перетворення дозвіллєвих занять на складову навчання, роботи, релігійної, політичної чи господарської діяльності, відбуваються суттєві зміни в самій природі дозвілля, навіть якщо ці дозвіллєві заняття задовольняють людину. Дозвілля, що має на меті конкретну соціальну або матеріальну мету, доцільно називати "напівдозвіллям".

Дозвілля, яке не має жодної корисливої мети, крім задоволення та відпочинку, є "чистим дозвіллям". Дозвіллєва ініціатива виявляється не просто в діяльності, а в діяльності добровільній, свідомій; діяльності, що співпадає з інтересами та уподобаннями людини.

''Якщо у побутових, і особливо в трудових зайняттях ритм та темп діяльності, як правило, визначаються зовнішніми чинниками, то тут вони повністю залежать від внутрішнього спрямування та бажань людини. Такий високий рівень свободи та самостійності є воістину ідеальним і в сучасних умовах може мати місце лише у сфері вільного часу" [14, с. 13].

Тому дозвіллєва діяльність залежить, в основному, не від зовнішніх, а від внутрішніх потреб та мотивів людини.

Як зазначає російський вчений Стрельцов Ю., "основним стимулятором на дозвіллі найчастіше є задоволення від вільної реалізації функціональних можливостей - фізичних, інтелектуальних, емоційних...навіть чітко фіксований результат важливий не сам по собі, а як умова і засіб продуктивного прояву певних здібностей".

Зважаючи на множинність та різноманітність класифікацій дозвілля, загальноприйнятою вважається класифікація дозвілля за такими ознаками:

видом активності (пасивне та активне дозвілля);

періодичністю (щоденне, щотижневе, відпускне, святкове);

тривалістю (короткочасне, довготривале, епізодичне);

напрямами діяльності (творче, рекреаційне, культурне, спортивне, декоративно-прикладне, туристичне).

Дозвілля має свої обсяги та структурне наповнення. Структура дозвілля

охоплює: споживання культурних цінностей, спілкування, творчі зайняття, хобі, рекреаційні та оздоровчі заходи, суспільно-корисну роботу, самоосвіту, пасивний відпочинок, асоціативні прояви. З кінця XX ст. в суспільстві істотно збільшується обсяг вільного часу, що значно впливає на участь населення в дозвіллєвій діяльності. Дозвілля залежить від загального бюджету часу людини та його поділу на робочий і позаробочий, від витрат на сон, споживання їжі, сімейно-побутові питання, транспорт (тобто, необхідні життєві витрати), від рівня соціального, культурного, медичного обслуговування населення. Збільшення обсягу дозвілля можливе за умов скорочення часу для роботи; удосконалення діяльності соціальних, "транспортних, оздоровчих, комунальних та інших служб тощо.

На кожному з етапі в історичного розвитку дозвілля ви кону-вал о різні функції, відповідаючи соціальному замовленню суспільства, потребам, бажанням та інтересам окремої особистості. В науковій літературі з питань дозвілля, проблема його функцій набула належне філософське, педагогічне, культурологічне розкриття. В наукових школах зарубіжжя - американській, французькій, німецькій, англійській - такі поняття, як "функції" та "принципи" розрізняються за кількістю, назвами, змістом.

Особливо це показово при визначенні функцій дозвілля. У перекладі з латинської мови слово "функція " означає роль, сферу діяльності, коло обов'язків, призначення. Поняття функції використовується в багатьох сферах життєдіяльності людини і має різне змістове навантаження. Так. в біології функція означає діяльність та розвиток організму; в соціальних відносинах - вияв ознак певного об'єкта; в соціальних інститутах - окремий напрям діяльності, шо реалізує їх суспільне призначення. Вважається доречним поділ функцій дозвілля на основні або постійні, генетично притаманні дозвіллю та тимчасові, ті, що виникають лише на певних етапах дозвіллєвої діяльності.

При формулюванні функцій дозвілля необхідно враховувати істотні та специфічні риси дозвілля, потреби суспільного розвитку та практикоорієнтований характер дозвілля.

Головними соціальними функціями дозвілля є рекреаційна, комунікативна, соціальна, творча, ціннісно-орієнтаційна, пізнавальна та виховна [12; c. 15].

Рекреаційна функція спрямована на зняття виробничої перевтоми, психологічної перенапруги, відтворення фізичних, інтелектуальних, емоційних сил людини; на зміцнення здоров'я шляхом здійснення дозвіллєвим об'єднанням ігрових, оздоровчих, розважальних, спортивних, туристично-екскурсійних програм, проведення вечорів відпочинку, видовищних заходів, театралізованих вистав, масових свят. Рекреаційна функція є однією з провідних для сучасних дозвіллєвих закладів, її мета - сприяти відпочинку, неформальному спілкуванню. Рекреаційний потенціал дозвіллєвих закладів реалізується завдяки змінюваності видів дозвіллєвої діяльності, спілкуванню з іншими, змаганням, мистецтву, фізичним навантаженням, інтелектуальним програмам. Рекреаційна функція яскраво виявляється у таких формах роботи, як концерти, художні видовища, спортивні змагання, художня творчість, аматорські об'єднання, свята, туристичні заходи. На відміну від вітчизняних вчених, які розглядають рекреаційну функцію дозвілля як другорядну, в зарубіжних країнах рекреації надається особливого значення. Вважається, що в рекреаційних дозвіллєвих заходах відбивається сутність та особливості вільного часу. Разом з тим слід підкреслити, що досить часто, особливо в американській моделі дозвілля, рекреаційний компонент переважає, витісняючи дозвіллєві заняття, спрямовані на культурний та творчий розвиток людини. Kомунікативна функція дозволяє розширити можливості для спілкування, подолання самотності, знаходження нових друзів. Вона яскраво виявляється в таких формах дозвілля, як диспути, дискусії, вечори відпочинку, конференції, конкурсні та розважальні програми, просвітницькі акції тощо. При цьому,сила дозвіллєвого об'єднання полягає не в безпосередньому впливі на людину, повідомленні їй певної інформації (телебачення, до речі, таких можливостей має значно більше), а в тому, що на дозвіллі людина має можливість різноманітно діяти сама. Інформаційне спілкування передбачає обмін думками, задоволення естетичних та пізнавальних потреб; в емоційному спілкуванні на першому плані - задоволення потреб у співчутті, співпереживанні, взаєморозумінні, дружній підтримці. Емоційне спілкування протікає в нерегламентованих формах і не потребує додатових зусиль та витрат [9; c. 23-24].

Соціальна функція дозвілля сприяє тому, щоб кожна особистість мала власну гідність, могла найти зміст свого існування, сприяє інтеграції людини в суспільство, задовольняє можливість самоідентифікації, дозволяє відчути свою приналежність до певної спільноти. Вона поєднує в собі, на нашу думку, функції адаптації, соціалізації, психологічної профілактики і пов'язана з соціально-культурними, рекреаційними, дозвіллєвими проектами для інвалідів, осіб похилого віку, представників етноменшин, "важких" підлітків. Ця функція набуває особливого значення на сучасному етапі, коли людина соціально розчарована, емоційно загублена, духовно принижена, не вірить у майбутнє, цинічна по відношенню до минулого; прагматична у своєму підході до сьогодення; втрачає повагу до великих моральних цінностей та норм.

У своїй пізнавальній функції дозвілля постає складовим компонентом неперервної освіти, підкреслюючи важливість самовдосконалення й самоосвіти, духовного збагачення особистості. Пізнавальна функція дозволяє задовольнити потреби в додатковій інформації, в поширенні та набутті нових знань. На відміну від навчальних закладів, дозвіллєва діяльність не обмежується певним регламентом та правилами, її реалізація залежить від бажання, ініціативи та самодіяльності членів дозвіллєвого закладу з урахуванням їх індивідуальних інтересів та запитів. Пізнавальна функція яскраво виявляється в роботі клубів для людей "золотого" віку, гуртків, довідково-консультаційних служб, інформаційних кабінетів.

Ціннісно-орієнтаційна функція полягає у формуванні системи ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні індивіда до навколишнього середовища, до інших людей, до самого себе. Сприймаючи певні події, факти, предмети, наукові концепції, поведінку інших людей, навколишній світ, людина завжди оцінює та формує певне ставлення до них. Оцінювання, сприйняття та розуміння людиною будь-чого відбиває її ставлення до певного явища і впливає на активність особистості [9; c. 30].

Виховна функція дозвілля має специфічні особливості, які полягають у добровільному включенні людини в дозвіллєву діяльність і виявляється в цілеспрямованому розвитку особистісних потенціалів (пізнавального, ціннісно-орієнтаційного, творчого, комунікативного). Дозвіллєвий заклад часто постає в ролі додаткової школи як паралельне з навчальною установою джерело знань, набуття певних навичок і розширення культурно-дозвіллєвих інтересів. Підкреслюючи виховну функцію дозвілля, наголосимо натому, що будь-який дозвіллєвий заклад має істотні відмінності від інших педагогічних організацій (загальноосвітніх, спортивних, музичних навчальних закладів). Його специфіка полягає в тому, то, на відміну від інших педагогічних систем, удозвіллєвій установі (особливо це стосується клубів та гуртків) педагогічний процес постає як предметна діяльність, але результати цієї діяльності є лише засобом вирішення конкретних завдань, а не самоціллю.

.2 Форми, види та принципи організації відпочинку

Функції дозвілля визначають його рівні:

-пасивний відпочинок як найпростіший рівень дозвілля, то не має перспективних цілей, дозволяє звільнитися від виробничої перевтоми, побути у спокої, психологічно розслабитися; пасивне дозвілля є складовою життя людини;

-розважальне дозвілля включає прогулянки, спортивні та видовищні шоу, відвідування театрів, ігри, рекреаційні заходи і сприяє емоційній та фізичній розрядці; розважальне дозвілля вимагає від людини певної підготовки, вольових зусиль, застосування фізичних та психічних сил;

-пізнавальне дозвілля передбачає активну участь людини у дозвіллєвійдіяльності, спілкування в хобі-групах, з однодумцями, формує світогляд людини, розвиває її духовний світ, соціальні зв'язки та творчі уподобання;

-творче дозвілля характеризується духовною насиченістю, соціальною активністю, сприяє культурному збагаченню, створенню нових духовних цінностей [18; c. 3].

Закономірності дозвілля полягають в тому, що:

дозвіллєва діяльність здійснюється у вільний для людини час, надає свободу вибору дозвіллєвих занять та участі в них, зміст дозвіллєвої діяльності нерегламентований і не запрограмований;

багатоманітність видів дозвіллєвої діяльності, синтетичність та великий діапазон, дозволяють інтегруватирізні види дозвіллєвої діяльності, створюють підвищені (порівняно з іншими складовими соціально-культурної діяльності) можливості для вияву й розвитку творчого потенціалу людини, залучення до кращих досягнень світової культури;

- міжособистісне культурне спілкування на дозвіллі посилює привабливість дозвіллєвої діяльності для людини і відкриває можливості для розвитку культури особистості;

самодіяльна й ініціативна основа дозвіллєвої діяльності передбачає активну участь особистості в дозвіллєвих заходах; якщо зміст дозвіллєвої діяльності неадекватний інтересам та потребам особистості, можливості дозвілля лишаються нереалізованими і не впливають на творче розкриття особистості;

- дозвілля створює умови для духовного розпитку особистості, обміну, засвоєння та створення нових духовних цінностей;

дозвілля є засобом соціалізації особистості; завдяки участі в дозвіллєвій діяльності особистість засвоює досвід суспільства, його цінності, накопичує соціальні знання та норми поведінки.

На сучасному етапі розвитку дозвіллєвої сфери зарубіжжя формується нова система принципів дозвіллєвої діяльності, зумовлена економічними, соціальними, культурними, політичним процесами в суспільстві. На відміну від закономірностей, принципи дозвіллєвої діяльності відбивають ті вимоги, що висуваються суспільством перед дозвіллєвою сферою для успішного виконання суспільного призначення дозвілля [17; c. 12-13].

Принципи становлять теоретичні, соціальні, культурні, політичні, організаційні засади, на яких ґрунтується дозвіллєва діяльність. Зарубіжні вчені визначають такі загальні принципи дозвіллєвої діяльності:

- системність як цілеспрямована, системна організація дозвіллєвої діяльності з метою раціонального використання вільного часу, розвитку соціальної активності та індивідуальної ініціативи людини, відволікання її від асоціальної поведінки;

- добровільність як певна незалежність дозвілля, відсутність регламентації з боку держави та інших структур, вільний вибір людиною дозвіллєвих занять;

диференціація як врахування особливостей різних верств населення, умов праці, професійних інтересів, вікової специфіки, статевих ознак, рівня духовного розвитку особистості;

доступність та якісність дозвіллєвих послуг як задоволення потреб і запитів клієнтів дозвіллєвого закладу, систематичне вивчення їхніх бажань, прогнозування розвитку дозвіллєвої сфери;

відповідність дозвіллєвих послуг місцевим умовам - соціально-демографічним, економічним, культурно-освітнім, політичним, практичній діяльності людини.

Однак провідним у дозвіллєвій діяльності вважається принцип інтересу, що означає врахування інтересів особистості, сприяє не лише їх задоволенню, а й пробудженню нових потреб і запитів, формує нові духовні цінності. Принцип інтересу передбачає відповідність дозвіллєвого заняття нахилам та уподобанням особистості.

Принципи та функції дозвіллєвої діяльності постійно змінюються, що пояснюється змінами та розвитком суспільного життя. Особливо це стосується положень та завдань, пов'язаних з ідеологією та культурною політикою конкретної держави.

1.3 Проблематика організації дозвілля молоді

Серед окремих категорій з якими ведеться дозвіллєва робота можна виділити такі категорії населення: підлітки та молодь, дорослі люди похилого віку, інваліди та сімї. Робота з підлітками й молоддю становить чітку систему взаємодії дитячих, підліткових і молодіжних організацій, громадських центрів, бізнесових кіл, культурно-мистецьких і релігійних інституцій. Соціопедагогічним пріоритетом у роботі з підлітками та молоддю має бути індивідуальний підхід, адресна спрямованість дозвіллєвих заходів, орієнтація та акцентуацію внутрішнього світу особистості. Такий підхід забезпечується створенням необхідного простору для неформального спілкування, взаємодії представників різновікових груп, підготовки культурно-дозвіллєвих програм, що не лише відповідають новітнім технологіям, а й відрізняються творчою конструктивністю, належним естетичним рівнем та емоційним забарвленням, позитивно впливають на духовний світ особистості. В умовах дозвіллєвої діяльності використовуються різні форми виховання підлітків та молоді. Вони визначаються постійністю та систематичністю у вихованні; диференційованим підходом до різних соціально-демографічних угрупувань та осіб, залученням підлітків та молоді до активної суспільно корисної та особистісно-значущої діяльності; стимулюванням та регулюванням самовиховання і саморозвитку молоді, вирішенням її соціально-культурних проблем, реалізацією соціальних та економічних ініціатив, розкриттям творчого потенціалу особистості; оптимальним поєднанням отриманих теоретичних знань з практичною діяльністю [1; c. 11].

Пріоритет у дозвіллєвій роботі з молоддю надається програмам, спрямованим на: організацію змістовного дозвілля підлітків та молоді, розвиток творчого та духовного потенціалу молоді в інтересах її становлення та самореалізації, профілактику та попередження правопорушень, і негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, популяризацію здорового способу життя, підтримку талановитої молоді, сприяння професійній орієнтації та працевлаштуванню.

Але організованими формами дозвілля у позашкільних закладах охоплена незначна частина цієї вікової категорії. Повязаний з економічною скрутою недостатній розвиток соціально-культурної сфери, її матеріально-технічна база і, головне, відсутність як штатів, так і спеціально підготовлених спеціалістів позашкільного виховання створюють чимало проблем у сфері духовного і фізичного виховання підростаючого покоління. Певну занепокоєність викликають і деякі моральні сторони дитячого дозвілля.

Діюча мережа позашкільних навчально-освітніх закладів найбільш розвинена, звичайно у великих містах України: Києві, Одесі, Харкові, Донецьку, Луганську. Водночас саме у цих великих містах спостерігається чітка тенденція до зниження відсотка залучення школярів до гуртків позашкільних закладів порівняно з підвищенням кількості населення. Це, в свою чергу, сприяє активізації зацікавленості батьків і педагогів у тому, щоб якомога більше залучати дітей та підлітків до виховної роботи безпосередньо в школах, схиляючись навіть до того, щоб оплачувати різні види гурткової роботи. При цьому діти молодшого шкільного віку найчастіше можуть займатися музикою, танцями, спортом, діти старшого шкільного віку більш схильні до вивчення іноземної мови, до занять у плані підготовки до вступу у вищі навчальні заклади з метою опанування привабливими, на їх погляд, вміннями [2; с. 44].

За останні роки широкого розповсюдження набули ігрові автомати та компютерні ігри. Компютерна, "кнопочна" гімнастика не формує потреби фізичного та морального розвитку дитини. Викликає сумнів і зміст компютерних програм. Як правило, програми імітують політ бойового літака, пересування корабля або танка, пуск ракет та скидання бомб. Такий підхід формує у граючого ставлення до війни, як до розваги, а до життя людей, як до несуттєвого фактора. Мабуть, до розробки гуманітарної сторони ігрових програм слід залучати соціологів, психологів, педагогів, культурологів. Гра, як провідний вид діяльності у дитячому віці, повинна давати духовну поживу не тільки розуму, а й серцю.

На жаль, сьогодні стан дозвіллєвої діяльності молоді такий, що практично випадає дуже важливий, з позиції сенситивних періодів у розвитку людини, щабель - засвоєння культурної спадщини. Це робить проблематичним змістовний духовний розвиток у наступних вікових періодах. Молоді люди виходять на наступний рівень засвоєння культури з недостатньо розвиненим естетичним смаком, абсолютно "неозброєними" необхідними навичками культури спілкування та поведінки. Отже порушується спадкоємність у створенні та засвоєнні культурних цінностей. Тому більшість проблем у культурі молоді дуже часто приходять з більш ранніх періодів соціалізації.

Сьогодні, поза всяким сумнівом, основні зусилля культурно-дозвіллєвої сфери мають бути спрямовані на створення умов змістовного дитячого дозвілля. З урахуванням обєктивної послідовності соціально-культурного розвитку, організацію дозвіллєвої діяльності, її структуру, зміст необхідно здійснювати за віковими періодами: 7-12; 12-14; 14-17; 17-25; 25 років і далі. Для ілюстрації наведемо результати соціологічного дослідження, проведені Українським інститутом соціальних досліджень. Респонденти репрезентували вікову категорію 14-25 років. Цій віковій категорії притаманний свідомий вибір дозвіллєвої діяльності на підставі ціннісних орієнтацій, засвоєних на попередніх етапах соціалізації.

Відповіді на запитання "Як часто ви відвідували культурні заходи протягом року?" - дають таку картину. Дозвіллєва діяльність молоді майже на дві третини проходить поза закладами культури - 61,3 % всього масиву відповідей припадає на відповідь "ніколи"; 28,1 % - на відповідь "іноді"; 8,9 % - "часто". Які ж форми дозвілля обирає молодь? Серед усього масиву відповідей "часто" за окремими видами дозвіллєвої діяльності відповіді розподілились так: відвідування дискотек - 28,8 %, спортивних закладів - 27 %, вечорів відпочинку в БК - 12,9 %, нічних клубів - 11,9 %, (всього 80,6 %). В той же час відвідування вистав становить - 2,8 %, музеїв - 1,7 %, художніх експозицій -1,5 %, концертів класичної музики - 1,2 % (всього 7,2 %). Отже напрошується висновок щодо пріоритетів: молодь сьогодні віддає перевагу формам дозвілля гедоністичного рекреаційного спрямування. Закономірною є перевага фізично активних форм дозвілля (відвідування дискотек та спортивних секцій, що складають 55,8 %). Помітно значна частина форм дозвіллєвої діяльності, що є пасивними стосовно духовного та інтелектуального розвитку молоді. Так, спостерігається дуже низький відсоток відвідувань дозвіллєвих заходів, повязаних з накопиченням технічних знань - технічні експозиції відвідували: "часто" - 1,7 %, "іноді" - 15,1 %, "ніколи" - 80,2 % опитаних. Причому під час опитування не зясовувалось, який відсоток відвідувань технічних експозицій здійснено за службовою необхідністю, з метою придбання обладнання розважального характеру. Молодь також не відвідує заходів, що вимагають роботи душі, співпереживання. Так, концерти класичної музики, наприклад, відвідують "часто" - 1,3 % опитаних, "іноді" - 10,7 %, "ніколи" - 85,5 %.

Наведені дані дозволяють дійти висновку, що нині в України активно формується людина з раціоналістично - споживацьким ставленням до цінностей і явищ культури. Молода людина з такими ціннісними орієнтаціями неспроможна мирно співіснувати в соціальному середовищі. Сутність її діяльності спрямована на задоволення власних потреб. І якщо на перепоні такої діяльності стають норми, вони сприймаються як шкідливі й непотрібні. Результатом такого сприйняття нормативних систем є те, що відхилення стає нормою певної субкультури.

Розділ 2. Аналіз діяльності культурно-дозвіллєвих центрів по організації дозвілля молоді

.1 Зміст діяльності ООО «Культурний центр» по організації дозвілля молоді

Культурно-дозвіллєвий центр тільки тоді привертає людей, викликають у них прагнення бути присутнім на програмах, коли вони цікаві, привабливі і доступні. Кожна установа культури покликана стати для людини улюбленим містом відпочинку, зустрічей з друзями і знайомими, розумного проведення свого дозвілля [2; с. 51].

Прикладом такої установи культури є ООО «Культурний центр» села Великий Тростянець, що відкрився в лютому 1989 року. Він був створений для повнішого задоволення культурних і духовних запитів робочих і службовців Компанії «Ландер» у сфері вільного часу, в цілях формування високого ефективного середовища культурного дозвілля. Виходячи з класифікацій і різновидів сучасних культурних центрів, можна сказати, що «Культурний центр» відноситься до багатопрофільного культурно-дозвіллєвого центру.

Культурний центр - це нова сучасна будівля включає два прекрасні фойє, просторі кружкові кімнати, і декілька великих залів:

глядацький зал на 500 місць, де демонтуються фільми, проходять збори і конференції працівників Компанії «Ландер» і інших організацій, проводяться всі концертні заходи Культурного центру, що театралізуються, розважальні;

диско-зал, де проводяться дискотеки для підлітків і молоді, великі ігрові і конкурсні програми;

банкетний зал - тут проходять вечори відпочинку, дні народження, ювілеї, весілля;

спортивний зал - проводяться заняття шейпінгом і секція УШУ;

великий танцювальний зал, де проводяться конкурси бального танцю, вітальні;

так само культурний центр включає музей трудової і бойової слави, підприємства [3; с. 5].

Структура Культурного центру заснована на взаємодії напівпрофесійної праці організаторів в особі штатних працівників, педагогів, режисерів з одного боку, а з іншої діяльності всіх учасників - і дітей, підлітків, молоді і дорослих.

До недавнього часу Культурний центр був структурним підрозділом ВАТ «Ландер» - цехом № 36, і знаходився на балансі компанії, тобто комунальні послуги, заробітну плату, і проведення основних заходів оплачувала «Компанія». А з 1 січня 1999 року Культурний центр став суспільством з обмеженою відповідальністю, засновником якого є ВАТ Ландер.

Суспільство має статус юридичної особи, свій розрахунковий рахунок і друк. У штаті працює 35 чоловік, 15 з яких - творчі працівники.

Економічну основу діяльності центру складає господарський механізм, що включає використання позабюджетних асигнувань, дотацій і надходжень від пайової участі різних відомств, підприємств, установ, громадських організацій, доходів від надання платних послуг і орендної плати.

Культурний центр надає населенню широкий вибір дозвіллєвих занять: працює цілий ряд різних кружків як дитячих, підліткових так і дорослих, проводяться найрізноманітніші заходи: ігрові програми, концерти, спектаклі, дискотеки, вечори відпочинку і ін. [4; с. 223]

Культурний центр має переважно інший, вищий в порівнянні з іншими установами культури нашого села рівень матеріально-технічного забезпечення. У центрі є сучасна світлова і звукова і відео-апаратура (сканери, міні-сканери, дим-машини, музичні центри, Сд-фейдер). А так само два комп'ютери, з їх допомогою записуються високоякісні музичні фонограми, озвучуються заходи, виготовляються кольорові міні-афіші і запрошення. У планах підключення до інтернету, що дозволить удосконалити діяльність завдяки новій інформації.

Аналізуючи досвід різних сучасних культурно-додозвіллєвих установ, переконуєшся в тому, що зараз жодна з подібних організацій не може вижити без розвитку платних послуг. Таким чином - це загальна тенденція, характерна для всіх установ культури без виключення. Потрібно відмітити, що платні послуги, що все більш розширюються, - це не спосіб зароблення грошей для цієї установи, а спосіб його виживання. Перед Культурним центром ця проблема стояла не так гостро, поки він був цехом заводу і основне фінансування проводило ВАТ «Компанія Ландер». А ось з 1999 року, коли Культурний центр став суспільством з обмеженою відповідальністю, перед колективом встали нові завдання: як жити без дотацій, як заробляти собі зарплату, як продавати такий товар як культура, дозвілля, не зраджуючи принципам, які вводити нові, цікаві форми дозвілля, яких спонсорів можна зацікавити, як проводити ремонт будівлі? [4; с. 191]

Почали шукати виходи. Допустимо, немає нічого поганого в тому, що деякі організації або фірми орендують в Культурному центрі невеликі приміщення під свої офіси. Адже оренда приміщень - це зайві фінансові впливи в загальну культурно-дозвілеву діяльність центру, також Культурний центр організовує і короткострокову оренду своїх приміщень і залів для проведення різних творчих проектів, проводить заходи на замовлення, прагне запрошувати відомих артистів. До участі у фінансуванні популярних заходів і конкурсів притягуються спонсори. В першу чергу це «Компанія Ландер», завод ЛІТ і ін. підприємства і організації села. Здійснюється ряд наступних платних послуг:

робота кружків і колективів;

прокат сценічних костюмів і театрального реквізиту;

виготовлення копій звукозаписів фонограми концертів і спектаклів;

складання і розробка сценаріїв на замовлення;

організація творчих виставок в музеї;

демонстрація кінофільмів;

проведення весіллів, ювілеїв і інших торжеств;

у планах відкриття більярдної кімнати;

організація - проведення дискотеки.[5; с. 3]

Трохи докладніше зупинимося на дискотеках.

Одним з найпоширеніших серед молоді видів дозвіллєвої діяльності, відпочинку, розваги є дискотека. Вона ж виступає і як одна з популярних форм самодіяльної творчості. У цій якості дискотека володіє поряд безперечних достоїнств: вона ставить перед самодіяльним творчим колективом цілий комплекс різноманітних творчих завдань, стимулює прояв організаторських здібностей, відкриває широке поле для технічної творчості, винахідництва, розвиває пізнавальну активність, художнє чуття, музичність, режисерську інтуїцію, артистизм, навики спілкування і ін. Іншими словами, участь в творчому колективі дискотеки вимагає відомого універсалізму і його розширенню сприяє. Це робить її одним із засобів формування гармонійно розвиненої особи. Тому суспільство зацікавлене в тому, щоб самодіяльних дискотек було більше.[6; с. 22]

Але дискотека формує особу не тільки учасника творчого колективу. Вона - засіб ідейно-естетичного виховання всіх її відвідувачів. Аудиторія сьогоднішньої дискотеки величезна, вона включає практично ціле покоління молоді, а також людей інших віків.

Дискотека виникла з глибин самодіяльної творчості. До моменту її появи просто не існувало того професійного зразка, на який, вона могла б орієнтуватися. Цей зразок складався поступово, як вистражданий результат самодіяльних творчих шукань. Характерний, що перші досліди теоретичного і методичного осмислення практичних пошуків в цій області також належать перу самодіяльних ентузіастів; деякі з них виросли згодом в професіоналів дискотеки. Серйозно збагатили її творчий багаж професіонали, що працюють в близьких по характеру сферах діяльності, перш за все режисери. Одні як практики дискотеки (М.Копельов), інші і як педагоги-методисти-теоретики (В.Царев, Е.Рижік), вони ввели в обіг дискотечного поділа знання, накопичені в інших областях творчої діяльності задовго до народження дискотеки. [7; с. 31]

Істотною особливістю дискотеки є її розглядання до подій дня, перш за все до явищ музичному життю. Молодь йде в дискотеку, крім всього іншого, ще і ради того, щоб отримати свіжу інформацію про новинки естради, рок-музики, почути не тільки улюблені мелодії, але і нові, ще жодного разу не чуті, отримати кваліфікований коментар, дізнатися щось цікаве про співаків, композиторів, групи. «Відповідати на цю потребу - функція дискотеки.

З самого виникнення дискотеки стали для молоді своєрідним інформаційним центром молодіжної музики, клубом музичних новин. Діск-жокєї (як вони тоді іменувалися) грали роль самодіяльних інформаторів, оглядачів, коментаторів. Одним з головних напрямів в їх діяльності став пошук, збір, систематизація нової інформації. Недаремно «предками» дискотеки по праву вважаються радіо і телебачення. Саме від них вона успадкувала цю свої інформаторську суть. [8; с. 11]

Правильна постановка дискотечної справи припускає централізовану систему оперативного збору необхідної інформації, її швидкої обробки і розсилки на місця, авторам програм і ведучим дискотек. Крім того, слід пам'ятати, що дискотека покликана не тільки реагувати на події музичного життя світового і російського масштабу, але і освітлювати поточні питання життя (у тому числі і музичною) на місцях. Тут вже централізована інформаційна служба не допоможе, зате дуже корисний оперативний контакт дискотек з місцевими редакціями радіо, телебачення, газет, тобто всіх місцевих засобів масової інформації. Лише в цьому випадку дискотека зможе повноцінним чином виконувати властиву нею функцію одного з каналів масової інформації. Є у цього каналу свої особливості: спрямованість переважно на молодіжну аудиторію; висока питома вага новин музичного життя; наявність живого контакту ведучого з аудиторією; самодіяльний характер. Ці особливості необхідно постійно враховувати.

Велику частину доходу ми отримуємо на проведення підліткових («Хіт-Топ») і молодіжних («Вечірній експрес») дискотек. Тут важливо відзначити, що дискотека - це одна з найпопулярніших платних розваг пропонованих в Культурному центрі. У 2002 році в Культурному центрі відкрився нічний клуб «Армада». Професійні ді-джеї підбирають репертуар, в якому поєднується українська і зарубіжна сучасна музика, а також мелодії минулих років, оформляють зал з тематики вечора, підбирають костюми для танцювальної групи, інформують підлітків і молодь про новини музичного життя, особливості тих або інших груп і виконавців.

Недавно в Культурному центрі був здійснений такий проект (досвід узятий з журналу «Зустріч») - «Танцююче місто». Це своєрідний танцювальний марафон. Під одним дахом Культурного центру зібралися всі дискотеки міста: «Елвіс» - молодіжного центру, танцювальний клуб «Фантазія», ді-джеї університету, коледжу, шкіл і кожна представляла свою невелику програму, і свої ремікси на популярні хіти вітчизняної і зарубіжної естради. А потім, по глядацьких аплодисментах, були вибрані кращі ведучі і краща дискотека в місті.

Культурний центр - єдина установа культури в місті, яке знов пробує відродити стару добру традицію - показ художніх фільмів на великому екрані. І проводив акцію Підемо в кіно. Вона носила загальнонаціональний характер і проводилася в багатьох найбільших містах України і СНД. Головне і єдине її завдання - щоб глядач не чекав роками виходу вітчизняних фільмів на екран, щоб фільмокопії не порошилися на складах, а люди повернулися до старої доброї традиції сімейних походів в кінотеатр.[10; с.77]

Мета проекту «Підемо в кіно» - відродження кінопрокату вітчизняних фільмів в національному масштабі і повернення глядачів в порожні кінотеатри. Після цієї акції в Культурному Центрі знов відродився прокат фільмів на великому екрані. Кожного тижня демонструються фільми як для дітей, так і для дорослих (Гарі Потер, Володар кілець, Мулен Руж).

Природно, що кінопрокат, хай не як попередні роки, але приносить свій дохід..

Розширення платних послуг в установах культури стимулює діяльність працівників культурно-дозвіллєвої сфери, і звичайно ж, підвищує відповідальність за виконання робіт. А це у свою чергу сприяє якнайповнішому задоволенню культурних потреб людей, розвитку їх творчих здібностей.

І так, ми говоримо про вдосконалення діяльності сучасного Культурного центру по організації дозвілля молоді. Один з головних напрямів в цій ситуації - це розвиток нових форм. Сьогодні кожну культурно-дозвілеву установу шукає свій неповторний шлях підвищення ефективності своєї діяльності - адже готових рецептів із цього приводу немає (пошук і забезпечує запоруку успіху). Будь-який досвід роботи в цьому напрямі цінний і важливий. Звернемося до досвіду діяльності Культурного центру.[12; с. 25]

Почнемо з того, що вже багато років в Культурному центрі організовуються і проводяться що любляться всім селянам Великого Тростянця традиційні заходи, які навіть не потребують реклами, зал завжди повний:

велике уявлення, що театралізується, приурочене до дня знань;

святкові концерти до дня літньої людини;

новорічна казка (спектакль) для дітей;

новорічні бали для молоді і вечора відпочинку для дорослих;

вечір відпочинку для ветеранів заводу в «старий новий рік» і 9 травня;

вечір романсу;

різдвяний і водохресний концерти, що театралізуються (з розважальною програмою в банкетному залі;

у канікули - ігрові, конкурсні програми «Ура канікули»;

велике свято «Для пані міста» - 8 березня;

вечір випускників всіх шкіл міста;

концертна програма до професійного свята «День Хіміка»;

творчі Вечори і концерти колективів художньою само діяльності Культурного центру.[13; с. 198]

Останнім часом колектив Культурного центру виходить за межі своєї будівлі, і все більше заходів проводить спільно з міським і районним відділами культури, а так само з іншим громадськими організаціями на відкритих майданчиках: на стадіоні, на березі озера, на центральній площі міста.

На стадіоні проходять концерти, організовані силами художньої самодіяльності Культурного центру до дня народження «Компанії Ландер», день міста спортивне свято до дня захисту дітей - великий карнавальний хід з ігровою програмою, прекрасне свято до дня Молоді.

На площі села - Проводи зими, Масниця, Різдвяна ялинка.

Можна сказати, що Культурний центр в своїй діяльності приділяє велику увагу організації і проведенню всіляких свят і уявлень, що театралізуються, і більшість і них для молоді. Адже свята були, є і будуть завжди у людини. Свято - це стан душі в період найвищого емоційного підйому, це радість від краси, добра, досягнутого результату. Це духовна перезарядка на майбутнє. свята можуть бути постановочними (з сценарієм і режисурою), можуть бути побудовані на традиціях, звичаях і обрядах і просто спонтанними по сьогохвилинних подіях і фактах. Розділена радість з іншими людьми подесятеряється на основі законів копіювання і заразливості. І чим значніше за подію, лежаче в основі свята, тим більше у людини потреба відчути свою причетність до нього, виразити своє відношення, об'єднати свої відчуття з відчуттями інших людей.[14; с. 153]

Це відчуття дає людині проявити себе в святковому дія. Таким чином, відбувається активізація глядачів, а від цього якраз і залежить успіх будь-якого заходу і в цілому всій діяльності культурно-дозвіллєвої установи. Потрібно навчитися на будь-якому заході створювати атмосферу святковості.[15; с. 14]

Примітне те, що в цьому плані Культурний центр знайшов своїх однодумців. У журналі «Зустріч» № 6, 7 за 1998г. ділиться своїм досвідом Міський культурний центр міста Полтава. І автор статті «Клубний клубок» Іван Калінін, пише про підвищення ефективності дозвіллєвої сфери, і він пропонує «чотирьох китів», на яких повинна сьогодні триматися клубна робота: свята; фольклор, традиції, звичаї, обряди; клубні зустрічі; інтереси, хобі; Про свята, сказано вище, а ось що він пише про інших «китів»:

Фольклор, традиції, звичаї, обряди - це джерело, вічне джерело, з якого черпаємо ми сили, звіряємо свою самобутність, національні особливості. Ні-ні, тут не йде мова про те, щоб в наші Будинки культури силою привернути людей похилого віку і старих в личаках. Питання в іншому, не дати себе розчинити в масовій культурі, перетворити на роботів, що не пам'ятають своєї історії. Адже вона, історична культура, культура наших предків передається від покоління до покоління. Комусь дуже б хотілося все обчорнити, все витравити з нас, довести, що все минуле на Русі - погано. І деякі підхоплюють ці ідеї, не замислюючись про те: звідки узялися «такі хороші» фольклор, традиції, звичаї, обряди? Це лакмусовий папір для перевірки всього того, що ми творимо сьогодні: це звірка на народність, на наші національні особливості. І добре б, якби вона відбувалася в сім'ї, де свої традиції, звичаї, обряди, а потім - в школі, на роботі і в суспільстві.

Клубні зустрічі - це основний напрям в життєдіяльності всіх клубних установ, побудоване на людському спілкуванні. Я відзначаю повністю всякі галасливі форми культосвіт роботи і категорично заявляю, що зрештою, все ті винайдені назви і форми зводяться до одного поняття: клубні зустрічі. Приводом і стимулом для них можуть бути самі різні обставини і причини. Наприклад: тема, що викликає великий інтерес; ідея - політична, партійна і інша; проблема, що вимагає обговорення і тому подібне. Відразу відмітити, що клубні зустрічі можуть бути і без приводу, а ради самої зустрічі за чашкою сподіваючись - ветеранів, жінок, молоді і ін. І поки клуб залишатиметься містом, де задовольняється найнасущніша потреба людини в спілкуванні, він житиме як самостійний соціальний інститут.[16; с. 21]

Інтереси, хобі - виборча спрямованість людини на якісь види діяльності або захоплення. Клуб надає реальну можливість по пробудженню, формуванню і реалізації людських інтересів. Більш того, тут об'єднуються приватні (індивідуальні) інтереси і доводяться до суспільно значущих цілей і завдань. І навпаки: тут в клубі, суспільні цілі і завдання можна проектувати на окрему людину, переконуючи його в їх правильності і спонукаючи до дії.

Сюди відноситься робота всіх творчих колективів художньої самодіяльності, клубів, кружків, секцій по інтересах.

Хай не здасться комусь, що автор все поділив між цими чотирма «Китами». Звичайно, у них багато точок перетину між собою. І все-таки, якщо почнемо піддавати аналізу клубну діяльність, то «кити» нагадають про себе, бо вони фундамент всієї цієї роботи.

Останнім часом знов стали дуже поширеними творчі вечори і вечори вшановування. І це дуже добре, що за життя суспільна увага звернена до конкретної людини творцеві і творцеві. Про нього говорять добрі слова, його славлять, йому співають пісні.[17; с. 39]

Два цих вечори чимось схожі один на одного, але мають і свої особливості. Перший будується частіше на етапах творчості, а другий - на етапах життя. перший найчастіше припускає відвертий хороший концерт, а потім (або по ходу концерту) добрі слова про творчість іменинника. При другому варіанті йде відверте вшановування по етапах життя. Тут всяке лико в рядок, такий основний закон вечора. Про що б ми ні говорили, ні співали - все розкриття головної сюжетної лінії.

І закінчуватися вечір винен на високій ноті - визнанням його заслуг і успіхів.

Такі вечори в культурному центрі стали популярними. Багато колективів влаштовують свої творчі вечори і концерти. Ці численні ювілеї, торжества, свята як би підкреслюють, що, не дивлячись на всі труднощі, ми живемо, розвиваємося і ростемо, ми добиваємося успіхів.[17; с. 39]

Так в чому ж вони, ці успіхи?

У Культурному центрі вже шостий рік проводиться конкурс-фестиваль дитячої художньої творчості Срібна нотка. Проводиться він з метою виявлення дитячих і юних талантів, по декількох жанрах: вокал, хореографія, художнє читання. У цьому конкурсі беруть участь діти у віці від 5-ти до 16 років з с. Великий Тростянець та діти міста Полтава. На конкурсі присутні всі місцеві засоби інформації - міська і заводська газети і кабельне телебачення. Конкурс оцінює компетентне жюрі - з обласної філармонії, обласного центру дитячої творчості. Маша Осокина, переможниця конкурсу «Срібна нотка».

Таким чином, Культурний центр шукає всілякі шляхи для того, щоб про наші юні таланти дізналися у всій України. І не тільки в України, але і за кордоном.

У селі є народний ансамбль бального танцю «Шарм» - лауріат і дипломант обласних, всеукраїнських і міжнародних оглядів, конкурсів і фестивалів. А так само постійний учасник міських заходів і концертів. У ансамблі займаються хлоп'ята від 6 і до 23 років. Старші допомагають молодшим. І весь колектив як дружна сім'я. [18; с. 3]

У 2002 році колектив відзначив своє 10-ліття

У 2003 році став лауреатом всеросійського конкурсу «Обдаровані діти».

Для молоді і дорослого населення проводиться конкурс вокалістів міста і району «Л'ється пісня», в якому брали участь охочі від 18-ти до 50-ти років. Звичайно, в першу чергу конкурс проводиться для виявлення талантів, залучення молоді для участі в концертних програмах. Цього року став популярним конкурс «Караоке 2002» і як показала практика, надалі він може стати традиційним.

Для молоді найбільший інтерес представляють дозвіллєвіпрограми чисто рекреаційного характеру, які дозволяють зняти стомлення, стрес, нервову напругу, відключитися від всіх повсякденних турбот. І тому в культурному центрі все частіше почали проводитися концертні програми, після закінчення яких глядачів в затишному барі чекає розважальна танцювальна програма. Ця форма проведення дозвілля знайшла відгук у молодого населення: вони дивляться концерт, на якому дуже часто вони бачать своїх колег після роботи або просто знайомих, а потім в пани, сидячи за столиками ведуть невимушену бесіду, відпочивають. Такі вечори сприяють отриманню заряду бадьорості і позитивних емоцій, збуту дефіциту спілкування.[19; с. 172]

Природно молодь відпочиває і задовольняє свої потреби не тільки танцюючи на дискотеці або сидячи в пани за столиком. Адже дозвілля дає можливість сучасній молодій людині розвивати багато сторін своєї особи, і свій талант. Для цього необхідно, щоб до дозвілля молодь відносилася з позиції свого покликання-розвитку власних здібностей розширення свого кругозору. А культурно-дозвіллєві установи повинні надати їм таку можливість.

Сьогодні у наш час інформації, комп'ютерів і комп'ютерних мереж, сучаснійшої апаратури, у молоді зростає інтерес до «індустріальних» видів дозвіллєвих ігор, зв'язаних з використанням ігрових автоматів і комп'ютерів. На жаль, у нас поки це тільки в планах - створення залу сучасних ігрових автоматів. Ці ігри вимагають певних умінь, комп'ютерної письменності, нової інформації і знань. І у зв'язку з цим у молоді виникає потреба в розширенні свого кругозору, придбанні нових знань, обміні інформацією між однолітками. І тому Культурний центр підхопив цю ініціативу. [20; с. 34]

У 2001 році створений Клуб інтелектуальної гри. Інтелектуальні і творчі ігри є в наший країні однією з улюбленіших форм організації дозвілля. Отримавши, завдяки телебаченню, мільйони поклонників різного віку, вони широко увійшли до практики роботи шкіл, бібліотек, установ культури, клубів по роботі з молоддю. Клуб інтелектуальної гри здійснює не тільки ігрові проекти, але і задовольняє інші багатообразні запити молодих людей. Разом з школами, коледжем, університетом Клубом організований і проведений ряд інтелектуальних ігор, одна з них називається - «Штрихи часу» вона проходить за принципом телевізійної гри «Брейн-ринг». Питання до гри підбирають самі хлоп'ята, учасники Клубу. Гра проходить дуже жваво, цікаво, тут кожен може проявити свої здібності знання і уміння. Це теж одне з нововведень, тому що раніше подібні ігри проводилися на місцях, в школах, за партами ну в кращому разі актовому залі. А зараз Культурний центр - є центром проведення цих ігор, організованих організаторами-фахівцями в прекрасному залі, з сучасним устаткуванням і апаратурою.

Вдосконалення діяльності культурно-дозвіллєвої установи, як ми вже говорили в першому розділі, полягає в першу чергу в поліпшенні організації дозвілля і застосуванні нових форм роботи в своїй діяльності.[21; с. 51]

У 2000 році в Культурному центрі відкрився молодіжний театр-студія «Антреприза». У студії займаються хлоп'ята от14 до 28лет. Хоча театр дуже молодий, за його плечима дуже багато постановок: спектакль «Будинок вікнами в полі»; казка для дітей «12 місяців»; новорічна казка «Пригоди Морозця»; комедія «Блез»; казка-балаган «Дим - коромислом»; літературно - музична композиція «Ми не забудемо подвиг твій солдат»; романтична феєрія «Та є здоровою любов»; казка «Попелюшка»; комедія «Мрії по.». Керує театром - Вероніка Іваненко. Вероніка упевнена, що у театру велике майбутнє - адже в нім займаються такі молоді творчі люди, які після навчання в Університеті, або після роботи поспішають на репетиції, самі придумують декорації, підбирають музику, шиють костюми.

У травні цього року театр - студія поїде на Всеукраїнський фестиваль «Успіх 2008».

Все це говорить про діяльність Культурного центру, з позитивних сторін.

Традиційним в Культурному центрі стало проведення гри КВН, спільно з Управлінням культури, молоді і спорту. Команда КВН села Великий Тростянець «Перці» брала участь в обласних іграх і ставала переможцем. У місті учасники команди дуже відомі і співробітники Культурного центру часто запрошують хлоп'ят для ведення молодіжних програм і Дня молоді.

У Культурному центрі функціонують також декілька клубних об'єднань для молоді:

Клуб авторської пісні Метроном, який постійно проводить концерти, зустрічі бардів і навіть зуміли організувати щорічний фестиваль виконавців авторської пісні Відкриття, який встиг стати традиційним. Учасники клубу «Метроном» збираються разом, співають пісні бардів і свої, спілкуються і діляться враженнями;

Клуб любителів танцю був відкритий недавно за бажанням селян. Тут збираються ті, хто хоче навчитися танцювати вальс, танго і ін. танці; докладніше дізнатися про дивовижний світ рухів. Йде проглядання конкурсів і виступів по відеозаписах, а також відвідини конкурсів бального танцю.

Практика показала, що масові відвідини культурно-дозвіллєвої установи вже себе вичерпало. Люди стали більше об'єднуватися в малі групи, щоб задовольнити свої потреби в спілкуванні. І тому сьогодні перед колективом Культурного центру коштує завдання - знов зібрати і організувати під своїм дахом найрізноманітніші клуби по інтересах і любительські об'єднання. [25; с. 12]

Нововведенням для Культурного центру стало анкетування відвідувачів.

Так, анкетування постійних відвідувачів Культурного центру і тих, хто ніколи тут не буває, теж можна віднести до шляхів вдосконалення діяльності Культурного центру. Тому що коли не було проблем з фінансуванням, з відвідуваністю заходів і занять художньої самодіяльності, питання чи Буваєте Ви в Культурному центрі?, як часто?, яких кружків і заходів, на Ваш погляд мало в Культурному центрі? особливо гостро не стояли. Але сьогодні дійсність примушує нас працювати по-новому. [28; с. 103]

Установам культури необхідно оперативно і адекватно вирішувати завдання, що диктуються життям. Тому, ймовірно, треба починати із створення банків даних - і про людей, і про дозвіллєві колективи, сформувати центр ініціативи, наприклад молоді, адже молоді люди краще знають смаки і інтереси своїх однолітків, тому можуть краще організувати своє дозвілля тобто треба щоб ініціатива йшла від молоді, потрібні лідери. Важливо уміло використовувати здібність молоді до самореалізації і самоорганізації і банк ідей. У культурному центрі такий центр молодіжної ініціативи, можна сказати, вже є. Декілька молодих хлоп'ят (студенти коледжу і університету) щодня приходять сюди. Вони допомагають в розповсюдженні реклами і квитків в оформленні сцени, в проведенні заходів і інших важливих справах Культурного центру. Часто самі виступають ініціаторами багатьох дозвіллєвих програм. Колективу центру легко працювати, коли у нього є такі помічники і така підтримка. [27; с. 10]

Необхідний зв'язок з соціологами, які б проводили для нас соціологічні дослідження, - адже ми діємо деколи інтуїтивно, керуючись швидше звичкою, стереотипами, що склалися давно, не виходячи з сьогоднішніх запитів, настроїв. Ми не працюємо на перспективу, йдемо услід за подіями, частіше констатуємо, чим впливаємо, мало знаємо про людей, хто володіє потенційними організаторськими здібностями.

Звичайно, багато нового і корисного для своєї роботи дізнаєшся з професійних журналів «Клуб» і «Зустріч», з різної методичної літератури. Але ніякі видання не замінять живого спілкування з колегами, безпосередніх вражень. Потрібно більше виїжджати в інші регіони, обмінюватися досвідом.

Вище ми говорили про те, що сьогодні в діяльність Культурного центру упроваджують безліч альтернативних, а також і традиційних масових і групових форм, де задіяні такі механізми спілкування: сім'я - діти, сім'я-сім'я, діти-діти і так далі [27; с. 12].

У Культурному центрі ці форми широко поширені: це дні сімейного відпочинку, що стали традиційними, які проводяться двічі в місяць по воскресіннях. Стали популярними сімейні конкурси - вікторини «Казковий калейдоскоп», «Ми - дружна сім'я». Культурний центр приділяє велика увага дозвіллю сім'ї і сім'я тут задіяна не тільки в святкові або вихідні дні. До сімейних форм дозвілля можна віднести участь відразу декількох членів сім'ї в художній самодіяльності, і відвідини дитиною якого-небудь кружка - адже сюди теж залучається сім'я: батьки приводять його на заняття, приходять на концерти, разом з дитиною готуються до виступів.

А в той час, коли діти займаються в колективах художньої самодіяльності, щоб батькам не втрачати марний час, декілька активістів запропонували збиратися всім разом в аудиторії і обговорювати насущні проблеми. Це питання виховання, живлення правила поведінки і етикету, здоров'я дітей і так далі Адміністрація Культурного центру схвалила цю ініціативу, і на такі зустрічі почали запрошувати психологів, педагогів, лікарів [27; с. 13].

Спільно із спортивним комітетом «Компанії Ландер» Культурний центр проводить спортивні змагання між сім'ями «Тато, мама, я - спортивна сім'я». Це одна з сімейних ігор, що дуже любляться. Тут спорт - а це рух і здоров'я, і розрядка, і згуртованість всієї сім'ї, мас позитивних емоцій. Беруть участь в цьому змаганні декілька сімей і хворіти приходять теж сім'ями. Такі заходи як повітря необхідні і дорослим і дітям, це якнайкращий відпочинок, зняття стресу і втоми. Батьки, спостерігаючи за своїми дітьми, краще дізнаються їх у вільній розкутій обстановці, в спілкуванні з однолітками і дорослими. Вони бачать, який він в грі, як він відноситься до друзів, як переживає невдачі і успіхи друзів і свої. А діти, радіють, спостерігаючи за тим, як мама стрибає через скакалку, тато співає пісні, розповідає вірші і так далі Можна ще багато розкрити позитивних сторін сімейних свят, але важливо відзначити головне - внутрісімейні дозвіллєві відносини активно впливають на створення сприятливого психологічного клімату в сім'ї. Орієнтація на організацію сумісною суспільно-корисною і дозвіллєвої діяльності дорослих і дітей позитивно позначиться на зміцненні і об'єднанні сім'ї.

Так само на базі сучасних культурно-дозвіллєвих центрах повинні функціонувати різні моделі дитячих, підліткових і змішаних сімейних клубів і любительських об'єднань, фольклорних колективів, самодіяльних ансамблів, сімейних майстерень прикладної творчості. Створення цих дозвіллєвих форм в Культурному центрі ще тільки планується. [29; с. 25]

Заслуговує уваги практика організації спільно з центром соціального обслуговування «Надія» форм соціальної психологічної реабілітації дітей, підлітків і дорослих, в першу чергу з неповних, важких, малоімущих, багатодітних сімей. Культурний центр дуже часто дає концерти, проводить ігрові програми, що театралізуються, для цих категорій населення в центрі соціального обслуговування. Спільна діяльність організаторів дозвілля і соціальних працівників здійснюється вже протягом 5 років. Культурний центр і ЦСО «Надія» (м. Полтава) дуже тісно співробітничають. Поширення набувають не тільки виїзні заходи, що проводяться в ЦСО, і добродійні, які Культурний центр організовує безпосередньо у себе (сімейні свята, музичні дитячі спектаклі, інтелектуальні і розважальні ігрові програми, дискотеки і так далі), а так само консультації психологів, юристів, лікарів, педагогів, клуби сімейного виховання. У цих і інших формах діти і дорослі осягають складний, багатогранний дослід соціально-культурної діяльності, долають міжособові і внутрішні конфлікти, заповнюють дефіцит спілкування і взаємної довіри як в сім'ях, так і в центрі, дістають можливість для реалізації своїх творчих здібностей. [25; с. 84]

Був проведений порівняльний аналіз діяльності Культурного центру. У таблиці дані кількісні показники - число кружків, заходів для різних категорій населення, і якісні - число дипломів колективів і учасників за перемоги в тих або інших фестивалях і конкурсах. Це число за останні роки збільшується (Табл. №2.1.1).

Таблиця № 2.1.1. Аналіз діяльності культурного центру

Зміст діяльності1998 рік2000 рік2002 рікКількість кружків і колективів192021Керівники колективів141521Кількість учнів художньої самодіяльності350365400Соціологічні дослідження125Клуби по інтересах і любительських об'єднаннях333Колективи, нагороджені дипломами конкурсів і фестивалів:Міські81012Обласні101115Міжнародні-23Звання зразкового колективу11Звання народного колективу-11Кількість заходівДля дітей384044Для молоді274857Інші2435137

Слід зазначити, що Культурний центр став для всіх селян улюбленим містом відпочинку і спілкування, містом розумного проведення свого дозвілля. Заходи, що проводяться тут цікаві, привабливі і доступні як для молоді, так і для всіх категорій населення.

Не дивлячись ні на які труднощі і проблеми, колектив Культурного центру повний рішучості і удосконалює дозвіллєву діяльність, збагачує її новими ідеями, проектами і програмами, веде свої колективи і їх учасників вгору по творчих сходах і прагнути сприяти створенню цивілізованого культурного середовища.

.2 Методичні рекомендації по організації дозвілля молоді

дозвілля відпочинок молодь культурний

Проаналізувавши досвід роботи ТОВ «Культурний центр», ми виявили, що діяльність цієї установи по організації дозвілля молоді ведеться в різних напрямах. Нами розроблена програма по вдосконаленню дозвілля молоді в ТОВ «Культурний центр»

Запропоновані заходи можуть доповнити заходи щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності молоді і сприяти її вдосконаленню, в даній програмі запропоновані нові форми роботи, які раніше не використовувалися в практиці ТОВ «Культурний центр», що також є цікавим по вдосконаленню дозвілля молоді.

В Додатку А представлена Програма роботи ООО «Культурний центр» с. Великий Тростянець по організації дозвілля молоді.

Дана програма почала процес реалізації в ООО «Культурний центр» з січня 2003 року і може бути використана в роботі інших установ культури і додаткової освіти.

Висновки

Вивчення вдосконалення діяльності культурно-дозвіллєвих центрів по організації дозвілля молоді підтверджує, що в даний час вони переживають достатньо складний період, який характеризується наступними негативними процесами: недостатнє фінансування, падіння інтересу у населення до діяльності дозвіллєвих установ; наслідок цього низька їх відвідуваність, багато форм дозвіллєвих занять просто застаріли і ін. Значні соціально-культурні і соціально педагогічні ресурси у формуванні цивільних, особових якостей молоді закладені в дозвіллєвої сфері, яка є домінуючим елементом молодіжної культури.

При аналізі досвіду діяльності Культурно-дозвіллєвих центрів був вивчений досвід роботи ООО «Культурний центр» села Великий Тростянець Полтавського району, який є базою дослідження, а також в журналах «Клуб» і «Зустріч» був знайдений досвід роботи аналогічних культурних центрів, описані вдалі моменти по організації молодіжного дозвілля. Культурні центри виступають як місце концентрації соціально-культурної діяльності особи у сфері дозвілля, де людина набуває навиків самореалізації, самостверджень в творчості, досвід дозвіллєвої поведінки. У основу діяльності необхідно покласти структуру і характер запитів молоді, намагатися включати в практику нові, нетрадиційні форми розваги, освіти, спілкування і творчості молоді. Позитивним на наш погляд в організації роботи Культурного центру є:

Створення банку ідей і центру молодої ініціативи.

Участь молоді в різних колективах і кухлях художньої самодіяльності.

Створення і організація клубів по інтересах гостинних і любительських об'єднань.

Творчі досягнення роботи молодіжного театру-студії «Антреприза».

І на основі вивченого аналізу, розглянувши досвід діяльності, були запропоновані конкретні рекомендації, які дозволять поліпшити діяльність ООО «Культурний центр» по організації молодіжного дозвілля по наступних розділах:

Розвиток художньої творчості молоді

Інформаційне забезпечення молоді

Виховання громадянськості і патріотизму

Створення нових форм по спортивній роботі

Організація молодіжного дозвілля

Можливо цей перелік не вичерпує себе, але подаруй це найбільш значущі рубежі, які повинні досягти багато установ культури, адже вони покликані створювати умови для творчої самореалізації особи всіх груп населення, але при цьому концентрувати увагу на індивідуальності кожного з них. Важливо зуміти організувати таку роботу і такі дозвіллєві програми, які могли б захопити будь-яку молоду людину, тому необхідно:

Підвищити якісний рівень дозвіллєвих заходів шляхом впровадження нових, нетрадиційних форм розваги, освіти і спілкування і широкого їх вибору.

Створення комфортного культурно-дозвіллєвої середовища, в якому б затишно себе відчули різні верстви населення.

Створення банку ідей і центру молодих ініціатив.

Облік в діяльності запитів, інтересів і потреб молодіжного віку.

Створення і організація клубів по інтересах, гостинних і любительських об'єднань.

Участь в різних конкурсах, фестивалях і підтримка колективів і учасників художньої самодіяльності.

Створення на базі культурно-дозвіллєвих установи соціальних віталень, груп спілкування, консультацій психологів, центрів соціально-психологічної реабілітації що потребує спілкування, турботи, доброти.

Підсумки певного аналізу дозволять зробити вивід, що поставлені нами завдання виконані.

Практична значущість роботи пов'язана з можливістю її використання педагогами організаторами в освітніх установах, а також фахівцями культурно-дозвіллєвих установ як методичні рекомендації по організації молодіжного дозвілля.

Список використаної літератури

1.Вишняк А.И. Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. - Киев: Высшая школа, 1988-53с.

.Воспитательная деятельность клубных учреждений. - М: НИИ культры, 1983-С.3-62.

.Высокая культура избавит нас от нищеты // Встреча. - М., 1997 - №12.- С.4-6.

.Гагин В.Н. Интересно ли в вашем клубе? - М: Политиздат, 1989.-С.190-238.

.Горбатова И. Создавать защитную среду // Встреча. - М, 1996.-№ 3.-С.2-4.

.Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. - М: Профиздат, 1980-С 5-27.

.Горбатова И.И., Каменец А.В. Деятельность клубов. / Аналитеческий обзор. - М.: ГИВЦ МК Р.Ф., 1994.-35с.

.Демченко А. Возможности российского досуга // Клуб. - М., 1996.№ 7.-С.10-13.

.Демченко А. Некоторые проблемы современного развития культурно-дозвіллєвої деятельности и народного творчества // Культурно-дозвілева деятельность и народное творчество. - М.: ГИВЦ МК. Р.Ф., 1996.-49с.

.Дискин И.Е. Культура. Стратегия социально-экономического развития. - М.: Экономика, 1990.-107с.

.Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебное пособие. - М: Аспект пресс, 1997.-С.196-233.

.Ерошенков И.Н. Культурно-дозвілева діяльність в сучасних умовах.- К.: Либідь, 1994.-32с.

.Жарков А.Д. Организация культпросвет работы: Учебное пособие- М.: Просвещение, 1989.-С.217-233.

.Иконникова С.Н. Диалоги о культуре. - М.: Лениздат, 1987-167с.

.Калинин И. Клубный клубок // Встреча. - М., 1998-№6,№7.-С.13-15.

.Калинин И. Клубные парадоксы // Встреча.- М., 1996.-№5.-С.19-21.

.Каменец А.В. Деятельность клубных учреждений в современных условиях: Учебное пособие. - М.: МГУК, 1997-41с.

.Кисилева Т.Г., Красильникова Ю.Д. Межведомственные культурно-досуговые центры открытого типа // Социальная педагогика: Проблемы, поиски, решения: Проспект / ВНИК АПН СССР.- М., 1991-с.3.

.Клуб: Культура досуга. - М.: Профиздат, 1987.-184с.

.Клубоведение: Учебное пособие / Под ред.Ковшарова В.А.-М.: Просвещение, 1972.-С.29-46.

.Константинова А.И. Игровой стретчинг. - С.-Пб.: Аллегро, 1993-71с.

.Культура досуга. - Киев: Высшая школа, 1990.-С.92-108.

.Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие / Под ред. Жаркова А.Д., Чижикова В.М.-М.: Издательство МГУК, 1981.-48с.

.Мосалев Б.Г. Досуг. - М.: Изд-во МГУК, 1995.-85с.

.Николаева Т.Н. Демократизация деятельности клубов в процессе перестройки: Автореф. дис…канд.пед.наук / МГИК.-М., 1991.-16с.

.Новаторов В.Е. Организаторы досуга. - М.: сов. Россия, 1987.-62с.

.О защите духовных интересов населения и развитие КДД в новых общих экономических условиях // Клуб. - М., 1996.-№7.-С.10-13.

.Петрова З.А. Методология и методика социологических исследований культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие. - М.: МГИК, 1990.- С.92-108.

.Социальное проектирование в сфере культуры. Перспективные модели учреждений культуры: Сб. науч. тр./НИИ культуры. - М.,1990, С.22-91.

.Социальное проектирование в сфере культуры. Центры досуга: Сб.науч.тр./ НИИ культуры. - М., 1987.-144с.

.Скрипунова Е.А., Морозов А.А. О предпочтениях городской молодежи // Социс- М., №1 2002.- С105-110.

.Стрельцов Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе. - М.: Просвещение, 1979.-С.27-74.

.Стрельцов Ю.А. Научно-методические основы культпросвет работы: Учебное пособие. - М: Просвещение 1988.-С.31-41.

.Триодин В.Е. Педагогика клубной работы. - М: Просвещение, 1984.-С.29-31.

.Хорунженко К.М. Культурология: Энциклопедический словарь. - Ростов-на-Дону, 1997.-С.230-235.

Додаток

Програма роботи ООО «Культурний центр» с. Великий Тростянець по організації дозвілля молоді

Обґрунтування Програми.

Для вирішення завдань по організації дозвілля молоді і вдосконалення роботи в даному напрямі є необхідність розвивати діяльність Культурного центру, згідно розробленої Програми. [30; 28]

Визначені сили, засоби і умови для реалізації Програми.

Мета - вдосконалення і підвищення ефективності діяльності ООО «Культурний центр» по організації молодіжного дозвілля, задоволення духовний потреб, формування у молодого покоління цивільної позиції особи, пошуку нових форм і методів організації дозвілля молоді.

Завдання:

Сприяння духовному, культурному, інтелектуальному і фізичному розвитку молоді

Створення умов для розвитку молодіжної творчості, організації їх дозвілля.

Формування здорового способу життя.

Створення умов для ефективного використання дозвілля молоддю

Здійснення мерів по підтримці молодої сім'ї, у сфері освіти, культури, науки, спорту. [30; 36]

Об'єднання зусиль, матеріальних засобів різних відомств і організацій: установ освіти, культури, охорони здоров'я, правопорядку, використовуючи форми спонсорства і меценатства.

Термін реалізації Програми - один рік.

Розділи Програми:

Розвиток художньої творчості молоді.

Підтримка талановитої молоді

Інформаційне забезпечення молоді міста

Виховання громадянськості і патріотизму

Створення нових форм фізкультурно-спортивної роботи з молоддю

Організація молодіжних заходів і відпочинку [30; 58].

Розділ 1.

Таблиця №2.2.1 Розвиток художньої творчості молоді

Для виховання у молоді потреби в освоєнні національної культури; розвитку естетичного смаку, самодіяльної творчості через наявні бази дозвіллєвих центрів

Система заходів щодо реалізації напрямів роботиТерміни ВиконанняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1.Скоректувати плани роботи, визначити першочергові завдання, пошук засобів фінансування.СіченьКультурно-масовий відділ ТОВ «Культурний центр»Департамент культури у справах молоді і спорту2. Надання методичної допомоги центрам дозвілля і художньої творчостіСічень-лютийКультурно-масовий відділ ТОВ «Культурний центр»Департамент культури у справах молоді і спорту3. Вивчити: культурно-дозвіллєві потреби молоді; - кількість вільного часу і пристосувати режим роботи установ культури до дозвіллєвих потреб молодіСіченьКультурно-масовий відділ ТОВ «Культурний центр»ЦВР «Ювента», Молодіжний центр, клуби за місцем проживанняПроведення обласних конкурсів і фестивалів для молоді: - фестиваль команд КВН фестиваль естрадного танцю «Овація» фестиваль бардівської пісні «Відкриття» і так далі - фестиваль творчості молоді області і району Весь період Березень Жовтень ЛистопадТОВ «Культурний центр»Залучення бюджетних і спонсорських коштівДепартамент культури у справах молоді Молодіжний центр5.Орієнтувати КДУ на пошук нових форм роботи з молоддюПротягом рокуТОВ «Культурний центр»Департамент культури у справах молоді і спорту6. Використовувати досвід сімейних клубів і клубів по інтересах інших КДУ.Весь періодТОВ «Культурний центр»ЦВР «Ювента», Молодіжний центр7.Сприяти розвитку дозвіллєвої самодіяльності молоді, створювати умови, стимулюючі самодіяльність учасників клубного об'єднання.Весь періодТОВ «Культурний центр»ЦВР «Ювента», Молодіжний центр, ПК «Романтик» ПК «7-Я»;8.Проводити сімейні свята, дні народження, ювілеї, огляди-виставки сімейних реліквій.Весь рікТОВ «Культурний центр»ЦВР «Ювента», Молодіжний центр, ПК «Романтик» ПК «7-Я»;9. Привертати творчі колективи, працівників культури, музеїв, бібліотекВесь періодМузей, бібліотека, відділ культури

Таблиця №2.2.2. Підтримка талановитої молоді

Створення єдиного банку даних талановитої молоді міста, підтримка юних дарувань з метою розвитку інтелектуального і творчого потенціалу міста, підвищення індивідуальної майстерності.

Система заходів щодо реалізації напрямів роботиТерміни виконанняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1.Організація і проведення науково-практичних конференцій учнів і студентської молодіВересень Квітень;Департамент культури у справах молоді і спортуУніверситет, Коледж, Пу_6, Пу_37 Школи міста2.Присудження і вручення стипендій за особливі заслуги талановитою працелюбній молодіберезень Управління освітиЗалучення спонсорів і меценатівДепартамент культури у справах молоді і спорту3. Організація конкурсу молодих поетів і письменників міста «Політ душі»вересеньДепартамент культури у справах молодіСпонсорствоУправління освіти4. Організація і проведення конкурсу молодих педагогів «Натхнення»квітеньТОВ «Культурний центр»Департамент культури у справах молоді

Таблиця №2.2.3. Інформаційне забезпечення молоді

Задоволення потреб молоді в інформації, створення міського інформаційного центру

Система заходів щодо реалізації основних напрямів роботиТерміни виконанняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1.Створення інформаційного центрусіченьДепартамент культури у справах молодіУправління освіти бібліотека2. Видання молодіжного друкарського органу «Місто»лютийДепартамент культури у справах молодіспонсорствоПолтавська газета3. Організація циклу молодіжних програм на місцевому ЗМІВесь періодТелеканал «Лтава»Залучення спонсорівТОВ «Культурний центр»

Таблиця №2.2.4. Виховання громадянськості і патріотизму

Формування умов для цивільного становлення духовно-етичного і патріотичного виховання. Робота із створення позитивного суспільного і особового відношення до служби в армії і захисті Вітчизни, придбання військово-спортивних навиків і умінь.

Система заходів щодо реалізації основних напрямів роботиТерміни виконанняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1. Методичне забезпечення роботи по патріотичному становленню молоді, підтримка суспільних об'єднань, ведучих дану роботу Весь період Департамент культури молоді і спортуУправління освіти2.Організація і проведення обласних і міських заходів, присвяченим пам'ятним датам і історії культури Ярославського краюПротягом рокуТОВ «Культурний центр»Департамент культури молоді і спорту, Молодіжний центр3. Організація і проведення конкурсу патріотичної піснітравеньТОВ «Культурний центр»Молодіжний центр4. Організація і проведення «Зоряних походів» студентів липеньКлуб юних моряківДепартамент культури

Таблиця №2.2.5

Створення нових форм фізкультурно-спортивної роботи з молоддю

Створення такої форми як спортклуб, який дозволить диффиринційовано враховувати інтереси і потреби тих, що займаються спортом. Вести консультаційну роботу серед них, надати молоді ширші можливості для реалізації своїх здібностей.

Система заходів щодо реалізації основних напрямів роботиТерміни виконанняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1.Створення сорт клубівсіченьДепартамент культури у справах молоді із спортуСпорт школа, клуби за місцем проживання2. Створення шкільних ініціативних спорт клубів, організація змагань.Лютий-березеньУправління освітиСпорт школа Цвр «Ювента»3. Створення клубу по вивченню історії рукопашного бою, українських кулачних боївжовтеньТОВ «Культурний центр»Музей, бібліотека4.Організація спортивних заходів, естафет, забігівВесь періодТОВ «Культурний центр»Департамент культури5.Організація зльоту молодих туристівЧервень - липеньДепартамент культуриСпорт школа, школа юних туристів6. Організація екскурсій, походів, марафонівЧервень- вересеньДепартамент культуриСпорт школа, школа юних туристів7.Організація міського конкурсу варіативних програм у сфері відпочинку і оздоровлення молодіСерпеньДепартамент культури у справах молоді і спортуДОЦ «Сосновий»8. Організація і підтримка пересувних палаткових таборів, експедицій, що розкривають творчий потенціал молодіЧервень - серпеньДепартамент культури у справах молоді і спортуШкола туристів, клуб юних моряків

Таблиця №2.2.6. Організація молодіжного відпочинку і розваг

Система заходів щодо реалізації основних напрямів роботиТерміни проведенняВідповідальні виконавціДжерело фінансуванняСуміжні організації1.Проведення молодіжних розважальних програм і шоуВесь періодТОВ «Культурний центр»Молодіжний центр2. Проведення інтелектуальних ігорКлуб інтелектуальної гриУправління освіти3. Організація зустрічей з цікавими людьмиВесь рікКультурний центрМолодіжний центр

Похожие работы на - Дозвілля молоді в закладах культури та відпочинку

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!