Основи економетрики

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  203,86 Кб
 • Опубликовано:
  2015-03-23
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Основи економетрики

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра економічної кібернетикиІНДІВІДУАЛЬНА РОБОТА

з економетрики


Виконав: студент III курсу, економічного

факультету, групи 3581-1 Лобков О.Д

Перевірила: Макаренко О.І.


Запоріжжя 2013

Економетрика - це наука, що вивчає методи побудови прогнозів. Наука, в рамках якої на основі встановлених економічною теорією залежностей між економічними змінними за допомогою статистичних методів аналізу реальних економіко-статистичних даних здійснюється розробка адекватних статистичних (економетричних) моделей і їх використання при прийнятті рішень.

Для побудови моделі були використані дані про чисельність населення країн світу за 2008 р. та такі показники (табл. 1):

·        Коефіцієнт сумарної народжуваності

·        Щорічне число весіль

·        Міграційний приріст населення

·        Природний приріст населення на 1000 населення

В моделі чотири регресори (х), тобто К=4, а статистичний ряд має 40 значень, тобто Т =40.

економетричний моделювання статистичний фінансовий

Табл.1. Початкові дані

Страна

Численность населения 2008

Коэффициент суммарной рождаемости

Ежегодное число заключенных браков

Миграционный прирост населения

Естественнный прирост населения (на 1000 населения)


Y

X1

X2

X3

X4

Австралия

20171300,00

1,79

109323,00

139181,97

6,40

Австрия

8201359,00

1,41

38981,00

55769,24

0,40

Белоруссия

9800073,00

1,20

73333,00

6860,05

-5,30

Бельгия

10445852,00

1,64

43038,00

50140,09

1,40

Болгария

7761049,00

1,31

33513,00

0,00

-5,40

Босния и Герцеговина

3781519,00

1,21

21698,00

65042,13

0,00

Великобритания

60038695,00

1,78

312311,00

192123,82

2,30

Венгрия

10097549,00

1,31

43800,00

17165,83

-3,80

Германия

82500849,00

1,34

387754,00

82500,85

-1,80

Греция

11082751,00

1,33

61072,00

39897,90

0,20

Дания

5411405,00

1,80

36148,00

6493,69

1,80

Ирландия

4109173,00

1,88

20546,00

66157,69

7,90

Испания

43038035,00

1,35

207873,00

680000,95

0,80

Италия

58462375,00

1,32

250219,00

321543,06

-0,60

Канада

32623490,00

1,54

151047,00

212052,69

3,30

Республика Корея

47466423,00

1,31

316375,00

-80692,92

4,00

Латвия

2306434,00

1,27

12570,00

-461,29

-4,90

Литва

3425324,00

1,46

20004,00

-8905,84

-3,90

Македония

2035196,00

1,23

14491,00

-1017,60

2,10

Молдавия

3600436,00

1,71

27187,00

1440,17

-1,90

Нидерланды

16305526,00

1,97

73701,00

-22827,74

3,20

Новая Зеландия

4120500,00

1,84

20500,00

6592,80

7,40

Норвегия

4606363,00

1,24

22295,00

17964,82

3,40

Польша

38173835,00

1,40

206857,00

-11452,15

-0,10

Португалия

10529255,00

1,16

48540,00

37905,32

0,20

Россия

143474219,00

1,29

1066400,00

129126,80

-5,90

Румыния

21658528,00

1,32

142080,00

-6497,56

-1,90

Сербия и Черногория

10503572,00

1,44

46341

12604,29

-4,60

Сербия

7456050,00

1,25

26116,00

4473,63

0,20

Словения

5384822,00

1,26

5753,00

17231,43

-0,30

США

294473116,00

2,05

2230000,00

1060103,22

5,70

Украина

47280800,00

1,23

332138,00

4728,08

-7,60

Финляндия

5236611,00

1,80

29220,00

8902,24

1,90

Франция

62772870,00

1,94

283041,00

100436,59

4,10

Хорватия

622978,00

1,41

22130,00

1183,66

-2,10

Чехия

10220577,00

1,28

51716,00

35772,02

-0,60

Швейцария

7415102,00

1,42

40042,00

31884,94

1,60

Швеция

9011392,00

1,77

44425,00

27034,18

1,10

Эстония

1347510,00

1,50

6147,00

134,75

-2,20

Япония

127770000,00

1,26

714000,00

12777,00

-0,20


За методом МНК оцінюємо початкові параметри моделі. Метод найменших квадрантів (МНК) полягає в тому, визначити коефіцієнти рівняння:

(1.1)

такі, щоб сума квадратів відхилень істинних значень змінної  від обчислених по формулі (1.1), була мінімальна, тобто досягав мінімуму функціонал:

(1.2)

Оцінити параметри парної лінійної регресії можна також за допомогою засобів Excel. Для цього необхідно послідовно виконати наступні кроки:

) відкрити пункт меню Сервис/Надстройки… і у вікні, що відкрилося, поставити галочки навпроти строк "AnalysisToolPak - VBA" та "Пакет анализа" (рис. 1.1);

Рис. 1.1. Вікно "Надстройки"

) на листі Excel сформувати необхідні вхідні дані (значення X та Y) у два стовпці;

) відкрити пункт меню Сервис/Анализданных…, обрати пункт Регрессия (рис. 1.2), і потім у вікні "Регрессия" (рис. 1.3) вказати інтервали з вхідними даними (Входной интервал X, Входной интервал Y), попередньо сформовані у стовпці, натиснути на кнопку "Ok";

Рис. 1.2. Вікно "Анализданных"

4) в результаті отримаємо "ВЫВОД ИТОГОВ", що складається з трьох таблиць, з яких можна довідатись про оцінку параметрів регресійної моделі (Y-пересечение ( ), Переменная X 1( )), оцінити адекватність побудованої моделі.

Рис. 1.3 Вікно "Регрессия"

В результаті наведених операцій отримуємо таблицю 2.

Таблиця 2

ВЫВОД ИТОГОВ


Регрессионная статистика


Множественный R

0,987365814


R-квадрат

0,974891251


Нормированный R-квадрат

0,97202168


Стандартная ошибка

9015815,378


Наблюдения

40


Дисперсионный анализdf

SS

MS

F

Значимость F


Регрессия

4

1,1046E+17

2,7615E+16

339,7341111

1,79337E-27


Остаток

35

2,845E+15

8,1285E+13
Итого

39

1,1331E+17

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Y-пересечение

13164187,01

10807835,8

1,21802248

0,2313630

-8776886,07

35105260,0

Переменная X 1

-5288976,329

7386216,69

-0,7160603

0,4787047

-20283793,2

9705840,62

Переменная X 2

135,6874145

5,57959619

24,3185008

1,643E-23

124,360232

147,014596

Переменная X 3

2,372329886

11,0798578

0,21411194

0,8317022

24,8656368

Переменная X 4

351298,8592

516329,135

0,68037776

0,5007415

-696905,004

1399502,72


Міру якості моделі можна визначити за допомогою коефіцієнта детермінації:

(1.3)

Коефіцієнт детермінації показує долю дисперсії регресанда, яка пояснюється регресією. За результатами аналізу коефіцієнт детермінації дорівнює 0,97. Отже, можна зробити висновок, що модель описує 97% вихідних даних. Оцінити статистичну значущість усієї моделі в цілому можна за допомогою F-тесту. Для цього необхідно знайти розрахункове значення F-критерію і порівняти його з критичним при заданому рівні значущості  и числі ступенів свободи К-1 та Т-К. Якщо розрахункове значення перевищує критичне, тобто , то модель в цілому статистично значуща, з ймовірністю .

(1.4)

Розрахункове значення F-критерію можна знайти в Excel: „вывод регрессионных итогов" таблиця 2, стовпчик F. (Значення можуть дещо відрізнятися за рахунок округлення):

F

339,7341111


можна знайти в Excel за допомогою "мастерфункций"-статистические-FРАСПОБР.

(0,05;4;36) = 2,6

В даному випадку можна зробити висновок про те, що модель статистично значуща, оскільки . Для перевірки гіпотези про статистичну значущість параметрів регресії застосовують -тест.

Для цього необхідне розрахункове значення - критерію (критерію Стьюдента) порівняти з критичним значенням при заданому рівні значущості і числі ступенів свободи Т-К. Якщо розрахункове значення, по модулю, перевищує критичне, тобто , то - тий параметр є статистично значущим. Розрахункове значення - критерію можна знайти в Excel: „вывод регрессионных итогов" таблиця 3, стовпчик - статистика.

Для моделі (1) розрахункові значення - критерію представлено в табл. 3, стовпчик - статистика.

Таблица 3

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

Y-пересечение

13164187,01

10807835,84

1,218022479

Переменная X 1

-5288976,329

7386216,686

-0,716060272

Переменная X 2

135,6874145

5,579596192

24,31850081

Переменная X 3

2,372329886

11,07985778

0,214111944

Переменная X 4

351298,8592

516329,135

0,680377758


Критичне значення -критерію можна знайти в Excel за допомогою "Майстер функций"-Статистические-СТЬЮДРАСПОБР.

(0,05;36) = 2,03

t-статистика


t-критическое

1,218022479

2,028094001

-0,716060272

2,028094001

24,31850081

2,028094001

0,214111944

2,028094001

0,680377758

2,028094001


Порівняння відповідних розрахункових значень - критерію і критичного значення дозволяє зробити висновок, що з ймовірністю 97% параметри при всіх змінних крім "Ежегодное число заключенных браков (Х2)" є статистично не значущими.

Так як в моделі є статистично незначущі параметри, то їх необхідно виключити з моделі та знов оцінити її якість, статистичну значущість.

Спочатку виключимо мнимий регресор та Х3 (Миграционный прирост населения). Отримали нову таблицю даних 4.

Таблица 4

Страна

Численность населения 2008

Коэффициент суммарной рождаемости

Ежегодное число заключенных браков

Естественнный прирост населения (на 1000 населения)


Y

X1

X2

X4

Австралия

20171300,00

1,79

109323,00

6,40

Австрия

8201359,00

1,41

38981,00

0,40

Белоруссия

9800073,00

1,20

73333,00

-5,30

Бельгия

10445852,00

1,64

43038,00

1,40

Болгария

7761049,00

1,31

33513,00

-5,40

Босния и Герцеговина

3781519,00

1,21

21698,00

0,00

Великобритания

60038695,00

1,78

312311,00

2,30

Венгрия

10097549,00

1,31

43800,00

-3,80

Германия

82500849,00

1,34

387754,00

-1,80

Греция

11082751,00

1,33

61072,00

0,20

Дания

5411405,00

1,80

36148,00

1,80

Ирландия

4109173,00

1,88

20546,00

7,90

Испания

43038035,00

1,35

207873,00

0,80

Италия

58462375,00

1,32

250219,00

-0,60

Канада

32623490,00

1,54

151047,00

3,30

Республика Корея

47466423,00

1,31

316375,00

4,00

Латвия

2306434,00

1,27

12570,00

-4,90

Литва

3425324,00

1,46

20004,00

-3,90

Македония

2035196,00

1,23

14491,00

2,10

Молдавия

3600436,00

1,71

27187,00

-1,90

Нидерланды

16305526,00

1,97

73701,00

3,20

Новая Зеландия

4120500,00

1,84

20500,00

7,40

Норвегия

4606363,00

1,24

22295,00

3,40

Польша

38173835,00

1,40

206857,00

-0,10

Португалия

10529255,00

1,16

48540,00

0,20

Россия

143474219,00

1,29

1066400,00

-5,90

Румыния

21658528,00

1,32

142080,00

-1,90

Сербия и Черногория

10503572,00

1,44

46341

-4,60

Сербия

7456050,00

1,25

26116,00

0,20

Словения

5384822,00

1,26

5753,00

-0,30

США

294473116,00

2,05

2230000,00

5,70

Украина

47280800,00

1,23

332138,00

-7,60

Финляндия

5236611,00

1,80

29220,00

1,90

Франция

62772870,00

1,94

283041,00

4,10

Хорватия

622978,00

1,41

22130,00

-2,10

Чехия

10220577,00

1,28

51716,00

-0,60

Швейцария

7415102,00

1,42

40042,00

1,60

Швеция

9011392,00

1,77

44425,00

1,10

Эстония

1347510,00

1,50

6147,00

-2,20

Япония

127770000,00

1,26

714000,00

-0,20


Табл.5. Регресійний аналіз МНК змінених даних моделі.

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика


Множественный R

0,990227492


R-квадрат

0,980550486


Нормированный R-квадрат

0,952472134


Стандартная ошибка

8958230,007


Наблюдения

40

Дисперсионный анализdf

SS

MS

F

Значимость F


Регрессия

3

1,49695E+17

4,98983E+16

621,7870438

4,73507E-31


Остаток

37

2,96925E+15

8,02499E+13
Итого

40

1,52664E+17
Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Y-пересечение

0

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Переменная X 1

3627353,862

1078660,202

3,362832758

0,001804822

1441780,707

5812927,016

Переменная X 2

135,8501109

3,735779938

36,36459137

1,46383E-30

128,2807018

143,41952

Переменная X 3 (X4)

798,3992301

395907,3414

0,002016632

0,998401796

-801386,0658

802982,8643


За результатами аналізу коефіцієнт детермінації дорівнює 0,98. Отже, можна зробити висновок, що модель описує 98% вихідних даних.

В результаті F-тесту Fрозр = 621,7870438

(0,05;3;37) = 2,9

В даному випадку можна зробити висновок про те, що модель статистично значуща, оскільки Fрозр>Fкрит.

В результаті t-тесту отримали:

t-статистика


t-критическое

2,026192463

36,36459137

2,026192463

0,002016632

2,026192463


Порівняння відповідних розрахункових значень - критерію і критичного значення дозволяє зробити висновок, що з ймовірністю 98% параметри при всіх змінних крім "Естественнный прирост населения (на 1000 населения) (Х4)" є статистично значущими.

Отже виключимо з моделі Х4 і отримаємо табл. 6.

Таблиця 6

Страна

Численность населения 2008

Коэффициент суммарной рождаемости

Ежегодное число заключенных браков


Y

X1

X2

Австралия

20171300,00

1,79

109323,00

Австрия

8201359,00

1,41

38981,00

Белоруссия

9800073,00

1,20

73333,00

Бельгия

10445852,00

1,64

43038,00

Болгария

7761049,00

1,31

33513,00

Босния и Герцеговина

3781519,00

1,21

21698,00

Великобритания

60038695,00

1,78

312311,00

Венгрия

10097549,00

1,31

43800,00

Германия

82500849,00

1,34

387754,00

Греция

11082751,00

1,33

61072,00

Дания

5411405,00

1,80

36148,00

Ирландия

4109173,00

1,88

20546,00

Испания

43038035,00

1,35

207873,00

Италия

58462375,00

1,32

250219,00

Канада

32623490,00

1,54

151047,00

Республика Корея

47466423,00

1,31

316375,00

Латвия

2306434,00

1,27

12570,00

Литва

3425324,00

1,46

20004,00

Македония

2035196,00

1,23

14491,00

Молдавия

3600436,00

1,71

27187,00

Нидерланды

16305526,00

1,97

73701,00

Новая Зеландия

4120500,00

1,84

20500,00

Норвегия

4606363,00

1,24

22295,00

Польша

38173835,00

1,40

206857,00

Португалия

10529255,00

1,16

48540,00

Россия

143474219,00

1,29

1066400,00

Румыния

21658528,00

1,32

142080,00

Сербия и Черногория

10503572,00

1,44

46341

Сербия

7456050,00

1,25

26116,00

Словения

5384822,00

1,26

5753,00

США

294473116,00

2,05

2230000,00

Украина

47280800,00

1,23

332138,00

Финляндия

5236611,00

1,80

29220,00

Франция

62772870,00

1,94

283041,00

Хорватия

622978,00

1,41

22130,00

Чехия

10220577,00

1,28

51716,00

Швейцария

7415102,00

1,42

40042,00

Швеция

9011392,00

1,77

44425,00

Эстония

1347510,00

1,50

6147,00

Япония

127770000,00

1,26

714000,00


В результаті регресійного аналізу отримуємо табл. 7.

Таблиця 7

ВЫВОД ИТОГОВ


Регрессионная статистика


Множественный R

0,990227491


R-квадрат

0,980550484


Нормированный R-квадрат

0,953722865


Стандартная ошибка

8839573,2


Наблюдения

40


Дисперсионный анализ


 

df

SS

MS

F

Значимость F


Регрессия

2

1,49695E+17

7,48475E+16

957,8880412

1,36352E-32


Остаток

38

2,96925E+15

7,81381E+13
Итого

40

1,52664E+17

 

 

 


 Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Y-пересечение

0

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

#Н/Д

Переменная X 1

3627590,771

1058041,354

3,428590724

0,001473648

1485698,047

5769483,495

Переменная X 2

135,8504655

3,682211682

36,89371421

2,28748E-31

128,3962177

143,3047133За результатами аналізу коефіцієнт детермінації дорівнює 0,98. Отже, можна зробити висновок, що модель описує 98% вихідних даних.

В результаті F-тесту Fрозр = 957,8880412

(0,05;2;38) = 3,2

В даному випадку можна зробити висновок про те, що модель статистично значуща, оскільки.

В результаті t-тесту отримали:

t-статистика


t-критическое

3,362832758

2,024394164

36,36459137

2,024394164


Порівняння відповідних розрахункових значень - критерію і критичного значення дозволяє зробити висновок, що з ймовірністю 98% параметри при всіх змінних є статистично значущими.

В нашому випадку кінцева модель має такий вигляд:

= 3627590,771х1 + 135,8504655х2

До основних методів короткострокового прогнозування відносяться:

-   Метод ковзкого середнього

-       Метод експоненційного згладжування.

В методі ковзкого середнього для прогнозування майбутнього значення показника усереднюється n його минулих значень. Позначимо:t+1¾прогноз на момент часу (t+1),t¾ реальне значення в момент часу t

Тоді ковзне середнє

.(1.5)

Цю формулу можна переписати у виді:

t+1 = Ft+(At+At-n)/n.(1.6)

Ковзне середнє має ряд особливостей:

.Для того, щоб почати процес прогнозування необхідно мати в запасі (n-1) минулих значень спостережень, тобто Прогноз не може бути побудований раніш, ніж через n моментів часу.

.Даним, включеним у процес ковзного середнього присвоюється однакова вага, всім іншим даної присвоюється нульова вага, при цьому більш нові мають таку ж вагу як і більш старі.

Метод експонентного згладжування визначається рівнянням:

(1.7)

a - коефіцієнт згладжування.

Особливості методу:

.Для побудови прогнозу необхідно задати лише початкову оцінку прогнозу.

.В експонентному згладжуванні значення ваг убувають згодом. Більш нові враховуються з великою вагою, чим більш старі.

.Потрібно лише два значення.

Таблиця 8

Страна

Численность населения 2008


Коэффициент суммарной рождаемости

Ежегодное число заключенных браков

Коэффициент суммарной рождаемости

Ежегодное число заключенных браков


Y


X1

X2

0,7


Австралия

20171300,00

20171300,00

1,79

109323,00

1,79

109323,00

Австрия

8201359,00

20171300

1,41

38981,00

1,79

109323

Белоруссия

9800073,00

11792341,3

1,20

73333,00

1,524

60083,6

Бельгия

10445852,00

10397753,5

1,64

43038,00

1,2972

69358,18

Болгария

7761049,00

10431422,4

1,31

33513,00

1,53716

50934,054

Босния и Герцеговина

3781519,00

8562161,03

1,21

21698,00

1,378148

38739,3162

Великобритания

60038695,00

5215711,61

1,78

312311,00

1,2604444

26810,39486

Венгрия

10097549,00

43591800

1,31

43800,00

1,62413332

226660,8185

Германия

82500849,00

20145824,3

1,34

387754,00

1,404239996

98658,24554

11082751,00

63794341,6

1,33

61072,00

1,359271999

301025,2737

Дания

5411405,00

26896228,2

1,80

36148,00

1,3387816

133057,9821

Ирландия

4109173,00

11856852

1,88

20546,00

1,66163448

65220,99463

Испания

43038035,00

6433476,69

1,35

207873,00

1,814490344

33948,49839

Италия

58462375,00

32056667,5

1,32

250219,00

1,489347103

155695,6495

Канада

32623490,00

50540662,8

1,54

151047,00

1,370804131

221861,9949

Республика Корея

47466423,00

37998641,8

1,31

316375,00

1,489241239

172291,4985

Латвия

2306434,00

44626088,6

1,27

12570,00

1,363772372

273149,9495

Литва

3425324,00

15002330,4

1,46

20004,00

1,298131712

90743,98486

Македония

2035196,00

6898425,92

1,23

14491,00

1,411439513

41225,99546

Молдавия

3600436,00

3494164,98

1,71

27187,00

1,284431854

22511,49864

Нидерланды

16305526,00

3568554,69

1,97

73701,00

1,582329556

25784,34959

Новая Зеландия

4120500,00

12484434,6

1,84

20500,00

1,853698867

59326,00488

Норвегия

4606363,00

6629680,38

1,24

22295,00

1,84410966

32147,80146

Польша

38173835,00

5213358,21

1,40

206857,00

1,421232898

25250,84044

Португалия

10529255,00

28285692

1,16

48540,00

1,406369869

152375,1521

Россия

143474219,00

15856186,1

1,29

1066400,00

1,233910961

79690,54564

Румыния

21658528,00

105188809

1,32

142080,00

1,273173288

770387,1637

Сербия и Черногория

10503572,00

46717612,3

1,44

46341

1,305951986

330572,1491

Сербия

7456050,00

21367784,1

1,25

26116,00

1,399785596

131610,3447

Словения

5384822,00

11629570,2

1,26

5753,00

1,294935679

57764,30342

США

294473116,00

7258246,47

2,05

2230000,00

1,270480704

21356,39103

Украина

47280800,00

208308655

1,23

332138,00

1,816144211

1567406,917

Финляндия

5236611,00

95589156,5

1,80

29220,00

1,405843263

702718,6752

Франция

62772870,00

32342374,7

1,94

283041,00

1,681752979

231269,6026

Хорватия

622978,00

53643721,4

1,41

22130,00

1,862525894

267509,5808

Чехия

10220577,00

16529201

1,28

51716,00

1,545757768

95743,87423

Швейцария

7415102,00

12113164,2

1,42

40042,00

1,35972733

64924,36227

Швеция

9011392,00

8824520,66

1,77

44425,00

1,401918199

47506,70868

Эстония

1347510,00

8955330,6

1,50

6147,00

1,65957546

45349,5126

Япония

127770000,00

3629856,18

1,26

714000,00

1,547872638

17907,75378905279571,346361791

505172,3261


За результатами прогнозу побудуємо модель:

прогнозоване = Y = 3627590,771х1 + 135,8504655х2 = 73511945,261

Таким чином, ми отримали нову статистично значущу та якісну модель, в якій всі параметри статистично значимі, та побудували прогноз на наступний період.

Слід зазначити, що короткострокове прогнозування застосовується тільки у часових рядах, а так як у нас ряд не часовий, його застосування не є доречним.

Висновки

В даний час методи економетричного моделювання, аналізу і прогнозування використовується практично на всіх напрямках економічних досліджень, включаючи такі напрями як: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, фінансові ринки тощо. У зв’язку з цим зростає попит на фахівців у області економетричного аналізу, моделювання і прогнозування.

Економетрика дозволяє завдяки використанню математичного апарату, зокрема апарату математичної статистики при аналізі економічних явищ, економіко-теоретичному обґрунтуванню найбільш відомим алгоритмам і методам побудови економетричних моделей, дослідженню статистичних та прогнозних властивостей цих моделей озброїти майбутніх фахівців систематизованими практичними навичками щодо вивчення та аналізу соціально-економічних процесів засобами економетричного моделювання, що дає змогу обґрунтовано прогнозувати розвиток цих систем та ефективно керувати ними.

Список літератури

1. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. -М.: Финансы и статистика, 2006. - 294с.

. Грубер Й. Эконометрия: Том 1. Введение в эконометрию Том 2. Эконометрическиепрогнозные и оптимизационныемодели. - Киев: Астарта, 1996-1997, 397 с.

. Гурова К.Д., Сивый В.Б. Эконометрия / Учебно-методическоепособие для самостоятельнойработыстудентов и преподавателей. - Харьков: Константа, 2003. - 92 с.

. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2005. - 457 с.

. Гранберг А.Г. Статистическоемоделирование и прогнозирование. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 378 с.

. Джонстон Дж. Эконометрическиеметоды. - М.: Статистика, 2004. - 444 с.


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!