Оцінка операційної діяльності на підприємстві

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1 Мб
 • Опубликовано:
  2015-03-29
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Оцінка операційної діяльності на підприємстві

ВСТУП

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального прибутку, а це не можливо без ефективного управління ним. Правильно організована робоча сила та розподілені витрати в першу чергу є запорукою успішної діяльності. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на основі даних що відображають реальний стан речей на підприємстві.

Метою практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, поглиблення та закріплення теоретичних знань, опанування сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі економіки, виховання потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання виробничої практики:

вивчення структури управління ТОВ «БЕБІ ХІТ»;

ознайомлення з організацією обліку на підприємстві;

ознайомлення первинними документами, що використовуються на підприємстві;В

набути навички та вміти перевіряти первинні документи, , виконувати розрахунки пов’язані з фінансовою звітністю.

Об’єктом виробничої практики є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «БЕБІ ХІТ».

Інформаційною базою виробничої практики є матеріали підприємства та фінансова звітність за 2011-2013 роки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕБІ ХІТ» створено відповідно до законодавства України та зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 22.12.2009 року номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб 1 070 102 0000 039695, ідентифікаційний код 37100537 (Таблиця 1).

Таблиця 1. Характеристика ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Назва підприємства

"БЕБІ ХІТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Підстава, на якій діє підприємство

Доручення

Ідентифікаційний код

37100537

Дата реєстрації

22 грудня 2009 року

Учасники товариства

Дашкеєв Л.М., Савченко Ю.В., Микитченко Д.В., Ларін М.В.

Основна діяльність

Оптова торгівля дитячими товарами


Предметом діяльності ТОВ «БЕБІ ХІТ» є:

-        оптова торгівля непродовольчими товарами, в тому числі, через Інтернет;

-        створення салонів, магазинів в Україні та за кордоном;

-        зовнішня торгівля;

-        торгівельно - закупівельна діяльність.

Дане товариство здійснює оптову торгівлю виключно дитячими товарами, такими як:

-        дитячі коляски та авто крісла торгової марки «Inglesina»;

-        дитячі авто крісла серії «Ferrari» торгової марки «Nania»;

-        ігрові ковбики марки «Dwinguler»;

-        дитячі меблі, коляски, ходунки торгової марки «Brevi»;

-        дитячі іграшки марки «BabyBaby» та багато іншого.

ТОВ «БЕБІ ХІТ» здійснює свою діяльність не тільки на ринках України, а й закордоном в таких країнах, як: Італія, Франція, Великобританія та Китай.

РОЗДІЛ 1 . АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ «БЕБІ ХІТ

1.1    Оцінка операційної діяльності на підприємстві

Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції в процесі господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності підприємства, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні компоненти минулих грошових потоків є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутніх грошових потоків від операційної діяльності [11,с 25].

Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб'єкта господарювання, яка приносить дохід. Таким чином, вони є, як правило, результатом операцій та інших подій, які підпадають під визначення прибутку або збитку.

Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на товарний ринок, у той час як формування необхідного до використання капіталу здійснюється переважно на фінансовому ринку. Операційна діяльність пов'язана з різними видами та сегментами товарного ринку, що визначаються специфікою використовуваної сировини і матеріалів, характером готової продукції. Відповідно і умови формування кінцевого ефекту використання капіталу в операційній діяльності підприємства значною мірою пов'язані зі станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку [15,47].

Використання капіталу в операційній діяльності підприємства повинно бути пов'язане з тенденціями кон'юнктури обох аналізованих ринків, які іноді носять протилежний характер. Операційна діяльність носить пріоритетний характер по відношенню до інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства (Табл. 1.1.1).

Таблиця 1.1.1

Аналіз обсягів операційної діяльності на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп росту,%

2012 рік

2013 рік

Обсяг чистої виручки від реалізації продукції, тис. грн.

2283820

2246010

3130291

98,34

139,37

Обсяг чистого прибутку, тис. грн.

319430

82178

192969

25,73

234,82

Обсяг операційного доходу, тис. грн.

4388847

4488104

5434889

102,26

121,10

Прибуток від реалізації, тис. грн.

618724

415866

518318

67,21

124,64

Обсяг прибутку від операційної діяльності, тис. грн.

562302

353499

396582

62,87

112,19


Провівши аналіз показників операційної діяльності ми можемо побачити, що обсяги чистої виручки за 2012 рік по відношенню до 2011 року зменшилися на 1,66%, але вже в 2013 року виручка збільшилася на 39,3%. Такі зміни можуть відображати збільшення обсягів діяльності на підприємстві.

Обсяги чистого прибутку в 2012 році значно зменшилися, по відношенню до 2011 року, але в 2013 році чистий прибуток зріс більше, ніж в 2,5 рази. Обсяги операційного прибутку зростали меншими темпами, ніж обсяги чистої виручки та чистого прибутку (Рис.1.1.1). В 2012 році операційний дохід підприємства зріс на 2,2%, а в 2013 - на 21,1%.

Прибуток від реалізації та прибуток від операційної діяльності в 2012 році зменшувалися відносно однаковими темпами, по відношенню до 2011 року. Якщо прибуток від реалізації в 2012 році зменшився на 32,8%, то прибуток від операційної діяльності зменшився на 36,1%. В 2013 році ці два показники зростали, прибуток від реалізації зріс на 24,6%, а прибуток від операційної діяльності на 12,19%.

Рис.1.1.1 Аналіз темпів зростання операційної діяльності, тис.грн.

Як ми можемо побачити з графіка, темпи зростання показників в 2012 році значно знизилися. Найбільше знизилися обсяги чистого прибутку, аж на 74,27% на відношенню до 2011 року. Тільки операційний прибуток має позитивну тенденцію до зростання, він зріс на 2,26%, решта ж показників зменшилися.

В 2013 році ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Всі показники операційної діяльності зростали, найбільше зростання ми бачимо у показника «обсяги чистого прибутку», він зріс на 134,8%. Зростання решти показників коливається в межах 20%.

Слід звернути увагу також на те, що операційний дохід має тенденцію до зростання як в 2012, так і в 2013 роках. Це єдиний показник, який не зменшувався за два аналізуючи роки.

Обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту підприємства визначає певна сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Серед факторів зовнішнього середовища найважливіше значення мають [18,с.147]:

·  Обсяги та структура споживчого ринку. Цей фактор визначає можливість загального обсягу та потрібну асортиментну структуру товарообороту.

·        Обсяг та структура пропозиції споживчих товарів. Цей фактор обумовлює можливості підприємства щодо закупівлі товарів, які пропонуються для реалізації, а отже, забезпеченість товарообороту товарними ресурсами.

·        Стан конкуренції на конкретному регіональному товарному ринку.

·        Державне регулювання торгової діяльності.

Обсяг товарообороту підприємства значною мірою залежить від державної політики з таких питань:

-   регулювання доходів населення на рівні оплати пращ як передумови формування купівельних фондів, що використовуються для оплати товарів;

-        регулювання максимальної межі торговельної надбавки та максимальних цін соціально значущих товарів;

-        регулювання переліку та розмірів податків, що формують ціни закупівлі та реалізації, і, відповідно, визначають рівень відпускних цін.

·  Загальна макроекономічна ситуація в країні. Основою реалізації споживчих товарів є наявність відповідного обсягу купівельних фондів, платоспроможного попиту.

До основних факторів внутрішнього середовища підприємства, що обумовлюють обсяги, структуру та перспективи зростання товарообороту належать [18,с.155]:

o загальна стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, яка розробляється, виходячи із стадії життєвого циклу підприємства, зовнішнього середовища, конкурентних переваг підприємства на певному сегменті споживчого ринку.

Загальна стратегія діяльності підприємства визначає:

-   орієнтацію на отримання прибутку;

-        завоювання ринкової ніші;

-        цільову питому вагу обороту підприємства на регіональному або товарному споживчому ринку;

-        цільовий рівень задоволення потреб споживачів певного регіонального або товарного ринку.

o Спеціалізація (товарний профіль) підприємства. Цей фактор, насамперед, обумовлює асортиментну структуру товарообороту підприємства, тобто обсяги реалізації окремих груп товарів та співвідношення між ними. У той же час має місце і більш глибока залежність між спеціалізацією підприємства та обсягом його товарообороту.

Кожному підприємству необхідна інформація про рентабельність його діяльності. Основним показником рентабельності підприємства є рентабельність виробництва [20,с.210].

На рівень рентабельності виробництва впливають такі фактори:

·  зміна частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції;

·        зміна фондомісткості продукції;

·        зміна оборотності оборотних коштів.

Рентабельність продажів - є одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії. Аналіз показників рентабельності ТОВ «БЕБІ ХІТ» більш детально розглянуто в таблиці 1.1.2.

Таблиця 1.1.2

Оцінка показників операційної діяльності ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп росту,%

2012 рік

2013 рік

Рентабельність виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %

27,09

18,52

16,56

68,34

89,43

Рентабельність операційної діяльності, %

12,81

7,88

7,30

61,48

92,64

Рівень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг), %

68,43

75,71

76,43

110,63

100,95

Рівень витрат обігу (для торговельного підприємства), %

4,47

5,78

7,01

129,07

121,45

Рівень комерційного доходу (для торговельного підприємства), %

31,57

24,29

23,57

76,95

97,04

Як ми можемо побачити, рентабельність виручки від реалізації продукції за 3 аналізуючи роки постійно зменшувалася. Якщо в 2011 році вона складала 27%, то в 2012 році зменшилася до 18,5%, а в 2013 зменшилася вже до 16,5%. Рентабельність операційної діяльності також зменшувалася. В 2012 році вона зменшилася майже на 40 % по відношенню до 2011 року, а в 2013 році зменшилася ще на 7%.

Рентабельність собівартості реалізованої продукції навпаки постійно зростала. В 2012 році вона зросла на 29% по відношенню до 2011 року. А в 2013 році на 0,95%. Рівень витрат обігу також значно зріс. Якщо в 2012 році він зріс на 29%, то в 2013 він зріс ще на 21%.

Рівень комерційного доходу за два роки значно зменшився. В 2012 році він зменшився на 23%, а в 2013 на 3%. Процес оптимізації діяльності підприємства пов'язаний із пошуком такої організації діяльності, за якої підприємство отримувало б максимальний ефект з мінімальними витратами.

Загальна методика оптимізації операційної діяльності підприємства за критерієм витрат (на основі аналізу беззбитковості) має такий вигляд (рис. 1.1.2) [6]:

Рис. 1.1.2 Методика оптимізації операційної діяльності на підприємстві

Виробничі запаси відіграють важливу роль у забезпеченні операційної діяльності підприємства і є суттєвою часткою його оборотних активів. Управління запасами матеріалів різного виду і призначення має два аспекти: перший - своєчасне замовляння і поставка потрібних матеріалів на склад підприємства з мінімальними витратами на підтримування запасів; другий - організація забезпечування матеріалами підрозділів підприємства згідно зі встановленою програмою їх діяльності, відповідними нормами та лімітами.

1.2    Аналіз матеріально-технічних ресурсів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Матеріально-технічні ресурси являють собою сукупність матеріально-речових засобів і предметів праці, що постачаються промисловістю, за допомогою яких виробляється продукція або надаються відповідні послуги. В таблиці 1.2.1 розглянуто необоротні активи та основі засоби досліджуваного підприємства.

Таблиця 1.2.1

Аналіз необоротних активів та основних засобів на підприємстві

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Необоротні активи, тис.грн.

3074137

2983952

3452437

-2,93

15,70

ü первісна вартість

3488

1718

3493

-50,75

103,32

ü накопичена амортизація

423

712

-2007

68,32

-381,88

Основні засоби,тис.грн.

х

х

х

х

х

ü первісна вартість

399744

715675

983865

79,03

37,47

ü знос

111197

205810

330884

85,09

60,77

Часка основних засобів в необоротних активах,%

13,00

23,98

28,50

84,44

18,82


Як ми можемо побачити, сума необоротних активів на підприємстві за 3 аналізуючи рози дещо змінювалася. В 2012 році активи зменшилися майже на 3%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році навпаки, спостерігається збільшення на 15,7% в порівнянні до 2012 року.

Первісна вартість необоротних активів зазнала значних змін. В 2012 році вона зменшилася на 50%, в порівнянні до 2011 року, але вже в 2013 році ми спостерігаємо збільшення на 103%.

Накопичена амортизація необоротних активів в 2012 році збільшилася на 68%. А от в 2013 році вона навпаки зменшилася, аж на 381%. Первісна вартість основних засобів зростала кожного року. В 2012 році вона зросла на 79%, в порівнянні до 2011 року, а в 2013 на 37%.

Знос основних засобів також зростав. В 2012 році він зріс на 85%, а в 2013 - на 60%. Частка основних засобів в необоротних активах в 2011 році складала 13%. В 2012 році вона збільшилася майже в двічі і складала 23%. В 2013 році частка основних засобів також збільшувалася, і склала 28,5%.

Більш детально стан та структуру основних засобів проаналізовано в таблицях 1.2.2 та 1.2.3.

Таблиця 1.2.2 Аналіз показників стану первісної вартості основних засобів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Земельні ділянки

79658

82714

98457

3,83

19,03

Будинки, споруди та передавальні пристрої

13607

16300

24784

19,79

52,04

Машини та обладнання

69150

73743

95748

6,64

29,84

Транспортні засоби

211630

492446

695975

132,69

41,33

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

23714

41039

64478

73,05

57,11


Як видно з таблиці, земельні ділянки на підприємстві в 2012 році збільшилися на 3,8%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році цей показник також збільшувався, на 19% в порівнянні до 2012 року. Будинки та споруди протягом аналізуючих років також збільшувалися. В 2012 році збільшилися на 19%, а в 2013 - на 52% в порівнянні до 2012 року.

Машини і обладнання за 3 аналізуючи роки збільшилися в сумі на 35%. Транспортні займають основну частину основних засобів (Рис. 1.2.1). В 2012 році вони збільшилися на 132%, а в 2013 році ще на 41%. Інструменти та прилади в свою чергу, за 3 аналізуючи роки збільшилися більше, ніж на 124%.

Рис. 1.2.1 Аналіз частки показників в сумі основних засобів на 2013 рік.

Як видно з малюнка, основну частину основних засобів складають транспортні засоби, більше ніж 70%. Земельні ділянки та машини і обладнання складаю по 10% кожний. Інструменти та приладдя займають 6,6% всіх основних засобів. Будинки та споруди займають найменшу частку основних засобів - 2,5%.

Таблиця 1.2.3

Аналіз показників стану зносу основних засобів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Групи основних засобів

Знос, тис.грн.

Темп приросту,%2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

1.

Земельні ділянки

33752

39413

32487

16,77

-17,57

2.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

4298

9980

12757

132,20

27,83

3.

Машини та обладнання

47950

58958

58146

22,96

-1,38

4.

Транспортні засоби

12698

66870

197887

426,62

195,93

5.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

11874

28870

27450

143,14

-4,92


Знос земельних ділянок в 2012 році збільшився на 16,7%, але вже в 2013 році він знизився на 17,5%. Знос будинків та споруд в 2011 році складав 4298 тис.грн, але вже в 2012 році він зріз на 132% і складав 58958 тис.грн. В 2013 році він знизився на 1,4%.

Знос транспортних засобів в 2011 році складав 12698 тис.грн. Але в 2012 році ми бачимо велике збільшення, аж на 426,6%. В 2013 році відбулося знову збільшення, на 195,9%.

Знос інструментів та приладів в 2012 році зріс на 143,1%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році відбулося зменшення на 4,9% по відношенню до 2012 року.

На рисунку 1.2.2 ми можемо побачити детальний аналіз руху основних засобів на підприємстві.

Рис. 1.2.2 Аналіз руху основних засобів на підприємстві

Як видно з малюнка, темпи приросту первісної вартості в 2013 році є досить стабільними і коливаються в межах 20-50%. Найменший приріст спостерігається в показника будинки та споруди - 19,3%. Найбільший у показника «інструменти та обладнання» - 57,1%.

Темпи приросту зносу основних засобів досить різні. Якщо знос земельних ділянок у 2013 році зменшився (на 17%), то знос транспортних засобів навпаки збільшився, аж на 195%.

В таблиці 1.2.4 ми можемо спостерігати аналіз руху основних засобів на ТОВ «БЕБІ ХІТ».

Таблиця 1.2.4 Аналіз руху основних засобів на підприємстві

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Коефіцієнт придатності основних засобів

3,59

3,47

2,97

-3,27

-14,49

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,27

0,28

0,33

3,38

16,94

Коефіцієнт оновлення основних засобів

х

0,55

0,72

х

30,2

Коефіцієнт вибуття основних засобів

х

0,44

0,27

х

-38,25


Коефіцієнт придатності основних засобів за 3 роки значно зменшувався. Це свідчить про те, що технічний стан основних засобів зменшується. Якщо в 2011 році показник складав 3,6, то в 2013 - 2,97.

Коефіцієнт вибуття основних засобів має тенденцію до збільшення. Якщо в 2012 році він становив 0,55, то в 2013 - 0,72.

Так, як коефіцієнт вибуття значно менший, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів, то ми можемо спостерігати розширено відтворення основних засобів на підприємстві. В 2012 році коефіцієнт вибуття основних засобів значно більший, ніж в 2013 році. Це свідчить про те, що в 2012 році термін служби основних засобів значно менший, ніж в 2013 році.

Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства. Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування [26,с.110].

Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства.

Досліджуючи основні фонди, доцільно приділити особливу увагу таким показникам, як "фондовіддача", "фондомісткість" та "фондоозброєність", що характеризують ефективність задіяних основних фондів. Аналіз цих показників ми можемо спостерігати в таблиці 1.2.5.

Фондовіддача показує загальну віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди, тобто ефективність вкладення цих коштів. Вона розраховується за формулою [15, с.75]:

Фвід= П/Ф                                                                            (1.2.1)

де: П - обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції, грн;

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

Фондомісткість продукції - величина, обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається:

Фміс = Ф/П                                                                                    (1.2.2)

де: Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

П - обсяг товарної, валової чи реалізованої продукції, грн.;

Фондоозброєність характеризує ступінь технічної оснащеності праці. Розраховується на наступною формулою:

Фо = Вф/ Чзм                                                                       (1.2.3)

де: Вф - вартість основних фондів;

Чзм - чисельність працівників.

Таблиця 1.2.5

Аналіз ефективності використання основних засобів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Фондовіддача

5,90

3,19

3,23

-45,93

1,13

Фондомісткість

0,17

0,31

0,31

84,95

-1,12

Фондоозброєність

15989,76

17455,49

20933,30

9,17

19,92

Прибутковість основних засобів

5,71

3,14

3,18

-45,07

1,38


Як видно з таблиці, фондовіддача в 2011 році складала 5,9. Але в 2012 році вона зменшилася на 45% і склала 3,19. В 2013 році спостерігалося незначне зростання (на 1,13%).

Фондомісткість підприємства а 2012 році зросла на 54%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році відбулося зменшення на 1,12%.

Фондоозброєність на підприємстві зростала кожного року. Якщо в 2012 році вона збільшилася на 9,17%, то в 2013 році вона збільшилася ще на 19,9%.

Прибутковість основних засобів в 2012 році знизилася на 45% , в порівнянні з 2011 роком, в 2013 році відбулося незначне зростання, на 1,38%.

Отже, як ми можемо побачити, фондомісткість та фондоозброєність на підприємстві мала тенденцію до зростання протягом всіх аналізуючих років. Але фондовіддача в 2012 році значно знизилася, як і прибутковість основних засобів.

Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

Оборотні фонди є матеріальними ресурсами підприємства. Одна їх частина входить до продукції й утворює, таким чином, її матеріальний склад, а друга допомагає виконувати виробничий процес.

До оборотних засобів підприємства відносяться [16,с.147]:

·    виробничі запаси - предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді запасів;

·              незавершене виробництво - це продукція, яка не пройшла всіх стацій обробки;

·              витрати майбутніх періодів - витрати на підготовку та освоєння нової продукції, що мають місце в даний період, але будуть погашені в майбутньому.

Аналіз оборотних фондів на підприємстві наведений у таблиці 1.2.6

Таблиця 1.2.6 Аналіз матеріальних оборотних фондів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Незавершене будівництво,тис.грн.

9 433,0

32871

31753

248,47

-3,40

Виробничі запаси,тис.грн.

28190

36655

35768

30,03

-2,42

Незавершене виробництво,тис.грн.

0

0

0

0,00

0,00

Витрати майбутніх періодів,тис.грн.

5336

16122

21785

202,14

35,13

Поточні фінансові інвестиції,тис.грн.

0

226831

4119

х

-98,18

Товари,тис.грн.

925263

1288564

1659979

39,26

28,82


Отже, як ми можемо побачити, незавершене будівництво в 2012 році значно зросло, на 248,5%. В 2013 році вона трішки зменшилося (на 3,4%) по відношенню до 2012 року.

Виробничі запаси в 2012 році збільшилися на 30% по відношенню до 2011 року. В 2013 році вони навпаки зменшувалися (на 2,4%) і склали 35768 тис.грн.

Незавершене виробництво на підприємстві повністю відсутнє, протягом всіх 3 аналізуючих років. Витрати майбутніх періодів збільшувалися протягом всіх 3 років. В 2011 році вони складали 5336 тис.грн, в 2012 році вони збільшилися на 202% і склали 16122 тис.грн. В 2013 році витрати збільшилися на 35%, в порівнянні до 2012 року і склали 21785 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції в 2011 році були відсутні. Але вже в 2012 році вони склали 226831 тис.грн. в 2013 році відбулося значне зменшення (на 98%) і склали 4119 тис.грн.

Товари на підприємстві зростали протягом всіх трьох аналізуючих років. Якщо в 2011 році вони складали 925263 тис.грн., то в 2012 році вони збільшилися на 39% і склали 1288564 тис.грн. В 2013 році спостерігалося збільшення показника на 28% в порівнянні до 2012 року.

1.3 Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання праці на підприємстві

Табл.1.3.1 Аналіз змін штатного складу персоналу ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

1

Середньооблікова чисельність працівників всього, осіб, в т.ч:

25

41

47

16

6

64,00

14,63

1.1

Торговельно-оперативного персоналу

17

28

31

11

3

64,71

10,71

1.2

Управлінського персоналу

5

9

10

4

1

80,00

11,11

1.3

Допоміжний персонал

3

4

6

1

2

33,33

50,00

2

Кількість прийнятих працівників за період, осіб

5

32

17

27

-15

540,00

-46,88

3

Кількість звільнених працівників за період, осіб, в т.ч:

16

11

9

-5

-2

-31,25

-18,18

3.1

за власним бажанням

15

9

8

-6

-1

-40,00

-11,11

3.2

за порушення трудової дисципліни

1

2

1

1

-1

100,00

-50,00

4

Коефіцієнт обороту з прийняття

0,20

0,78

0,36

0,58

-0,42

290,24

-53,66

5

Коефіцієнт обороту з звільнення

0,64

0,27

0,19

-0,37

-0,08

-58,08

-28,63

6

Коефіцієнт плинності кадрів

0,64

0,27

0,19

-0,37

-0,08

-58,08

-28,63

7

Коефіцієнт загального обороту

0,31

2,91

1,89

2,60

-1,02

830,91

-35,07


Аналізуючи зміни в штатному розкладі ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми можемо побачити, що кількість працюючих на підприємстві постійно зростала. В 2013 році на підприємстві працювало 25 чоловік, а в 2012 році цей показник збільшився на 16 працівника, і склав 41 чоловік. В 2013 році чисельність працівників також зросла і склала 47 працівника ( що на 6 чоловік більше, ніж в 2012 році).

Аналізуючи структуру персоналу підприємства, ми можемо побачити (Рис. 1.3.1), що основну частину працівників складає торговельно - оперативний персонал, тобто спеціалісти. В середньому за рік він складає 30 осіб і кожного року його кількість зростає. На другому місці управлінський персонал. У 2011 році керівників на підприємстві було 5 осіб, але за два роки цей показник зріс в два рази і склав 10 осіб ( з урахуванням того, що загальна кількість працівників також збільшилася).

Найменшу кількість на підприємстві складає допоміжний персонал, приблизно 8% усього персоналу підприємства. В 2011 році на підприємстві працювало 3 особи допоміжного персоналу. Але вже в 2013 році цей показник зріс в два рази і склав 6 осіб.

Рис. 1.3.1 Структура персоналу ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013рр.

Кількість прийнятих на роботу в 2011 році складала 5 осіб. В 2012 році цей показник збільшив в шість разів, тобто в цьому році на підприємство було найнято 32 робітників. Такий показник не є досить зрозумілим, адже якщо звернути увагу на кількість звільнених, то цей показник кожного року зменшувався. В 2011 році було звільнено 16 чоловік ( з них 15 за власним бажанням і 1 за порушення трудової дисципліни), а в 2012 році кількість звільнених зменшилася на 4 працівника і склала 11 осіб. В 2013 році кількість прийнятих на роботу працівників зменшилася до 36 осіб, показник звільнення також зменшився і склав 9 осіб.

Коефіцієнт обороту з прийому за 2012 року збільшився на 0,58% (з 0,2 в 2011 році до 0,78 в 2012). Це пояснюється тим, що в 2012 році збільшилася кількість прийнятих на роботу працівників. В 2013 році цей показник зменшився до 0,36, що також пов’язано зі зменшенням кількості набраного персоналу.

Коефіцієнт обороту зі звільнення на підприємстві досить малий, Адже загальна кількість звільнених не перевищує 16 осіб за рік. Отже, в 2011 році цей коефіцієнт складав 0,64. В наступних роках він знижувався, так як знижувалася і кількість звільнених. В 2012 році він складав 0,27, а в 2013 - 0,19.

Табл. 1.3.2

Аналіз середньої зарплати персоналу ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 р.

2013 р.

2012 р.

2013 р.

1

Фонд оплати праці

335069

623650

694276

288581

70626

86,13

11,32

2

Середньооблікова чисельність, осіб

25

41

47

16

6

64,00

14,63

3

Середня заробітна плата, тис.грн

13402,7

15210,9

14771,8

1808,2

-439,15

13,49

-2,89


Як ми можемо побачити з даної таблиці, підприємство постійно нарощує витрати на оплату праці персоналу. Адже фонд оплати праці на підприємстві постійно зростає. В 2011 році він складав 335069 грн. а в 2012 році зріс майже в два рази, і склав 623650 грн. В 2013 році ФОП також зростав і склав 694276 грн.

Це може пояснюватися тим, що середньооблікова чисельність на підприємстві також зростала. В 2011 році вона складала 25 осіб, а в 2012 році вже 41, що і позначилося на фонді заробітної плати.

Середня заробітна плата працівника також зросла. В 2011 році вона складала 13402,76 грн., в 2012 - 15210,98 грн., а в 2013 вже 14771,83. Таке зростання могло пояснюватися як підвищенням рівня життя, так і прийняттям в штат нового управлінського персоналу, зарплата якого значно вища ніж у допоміжного.

Основну частину заробітної плати на підприємстві складає основна заробітна плата (53% від всього фонду заробітної плати). Додаткова заробітна плата складає 47% всього фонду заробітної плати. До неї можна віднести: премії, надбавки до заробітної плати, виплати та компенсації (Рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2 Фонд заробітної плати ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Табл. 1.3.3

Оцінка продуктивності праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

1

Чисельність персоналу, осіб

25

41

47

16

6

64,00

14,63

2

Продуктивність праці

94307

55665

67511,1

-38642

11846,1

-40,97

21,28

3

Товарооборот, тис.грн.

2357682

2282267

3173026

-75415

890759

-3,20

39,03


Оцінивши продуктивність праці працівників на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр. ми можемо побачити, що в 2012 році вона значно знизилася. В 2011 році продуктивність праці складала 94307 грн., а в 2012 вона знизилася до 55665 грн. Але вже в 2013 році вона вже знову почала зростати, і вже склала 67511,19 грн. Але цей показник все одно менший, за аналогічний в 2011 році.

Чисельність персоналу зростала всі три роки. В 2011 році вона складала 25 осіб, а в 2012 році вже 41 особу, що на 16 осіб більше, ніж в минулому. В 2013 році чисельність також зростала, але не такими швидкими темпами, як в 2012 році.

Товарооборот підприємства за три аналізуючи роки постійно змінювався, як в менший бік, так і в більший. В 2011 році товарооборот складав 2357682 грн., а в 2012 році - 2282267 грн., тобто на 75415 грн. менше ніж в минулому. В 2013 році цей показник знову зріс і склав 3173026 грн.

Табл. 1.3.4

Оцінка ефективності оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

1

Фонд оплати праці штатних працівників, всього

335069

623650

288581

70626

86,13

11,32


у тому числі
1.1

Фонд основної заробітної плати

201041,4

374190

416565,6

173148,6

42375,6

86,13

11,32

2

Фонд додаткової заробітної плати, всього:

134027,6

249460

277710,4

115432,4

28250,4

86,13

11,32

2.1

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

53611,04

112257

161072,03

58645,96

48815,03

109,39

43,49

2.2

премії та винагороди, що носять систематичний характер

46909,66

99784

88867,328

52874,34

-10916,67

112,72

-10,94

2.3

виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства

33506,9

37419

69427,6

3912,1

32008,6

11,68

85,54


Фонд оплати праці штатних працівників за три аналізуючи роки постійно зростав. В 2011 році він складав 335069 грн., а в 2012 році цей показник підвищився на 288581 грн. і склав 623650 грн. В 2013 році фонд оплати праці також зростав і склав 694276 грн. Тенденція до зміни відображена на Рис. 1.3.3

Рис. 1.3.3 Аналіз динаміки зростання фону оплати праці

Фонд заробітної плати складається з фонду основної заробітної плати і фонду додаткової заробітної плати. До основної заробітної плати відносять основну частину заробітної плати працівника (ставку). До додаткової заробітної плати відносять надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів, премії та винагороди, що носять систематичний характер, виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства.

Аналізуючи ефективність фонду оплати праці ми можемо побачити, що фонд основної заробітної плати за три роки постійно зростав (Рис. 1.3.4), як і фонд додаткової заробітної плати.

В 2011 фонд основної заробітної плати складав 201041,4 грн., а в 2012 році він підвищився, і склав вже 374190 грн., в 2013 році він також зріс і склав 416565,6 грн.

Рис. 1.3.4 Аналіз структури фонду заробітної плати

Фонд додаткової заробітної плати також зростав, але меншими темпами, ніж фонд основної заробітної плати. В 2011 році він складав 134027,6 грн., а в 2012 році він складав вже 249460 грн. А в 2013 році 277710,4 грн. Таке зростання показників пояснюється збільшення кількості працівників підприємства та підвищенням заробітної праці.

Надбавки та доплати до заробітної плати також кожного року зростали. В 2011 році вони складали 53611,04 грн., а в 2012 році цей показник склав вже 112257 грн., що на 58645,9 грн. більше, ніж в минулому році. В 2013 році надбавки вже склали 161072 грн., що 48815 грн. більше ніж в 2012 році.

Премії та винагороди також складають велику частину додаткової заробітної плати. В 2011 році цей показник складав 46909,6 грн., а в 2012 році він підвищився і вже складав 99784 грн. В 2013 році показник знизився і склав 88867,3 грн., що на 10916,6 грн. менше, ніж за минулий період.

Виплати в порядку компенсації займають найменшу частину додаткової зарплати. В 2011 році показник складав 33506,9 грн. В 2012 році значення показника збільшилося на 3912,1 грн., і склав 37419 грн. В 2013 році показник знову зріс та складав вже на 69427,6 грн., що на 32008,6 грн. більше, ніж в минулому році.

Таблиця 1.3.5 Структурні зміни фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр

Показники

Структура,%

Абсолютна зміна


2011

2012

2013

2012 до 2011

2013 до 2012

Фонд оплати праці, тис.грн

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

в тому числі


Фонд основної заробітної плати

54,70

51,10

52,20

-3,60

1,10

Фонд додаткової заробітної плати

45,30

48,90

47,80

3,60

-1,10

- надбавки та доплати

40,20

45,60

58,00

5,40

12,40

- премії та винагороди

34,70

35,80

33,20

1,10

-2,60

- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати

25,10

18,60

8,80

-6,50

-9,80


Проаналізувавши структурні зміни фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми можемо побачити, що фонд основної заробітної плати в 2011 році складає 54,7%. Але вже в 2012 році цей показник знизився на 3,6% і склав 51,1%. В 2013 році частка основної заробітної плати склала 52,2%, що на 1,1% більше, ніж в минулому році.

Фонд додаткової заробітної плати в 2011 році складав 45,3%. В 2012 році цей показник зріс на 5,4% і склав 45,6%. В 2013 році фонд додаткової заробітної плати зменшився до 47,8%.

В структуру фонду додаткової заробітної плати входять такі показники, як:

-   Надбавки та доплати. В 2011 році цей показник склав 40,2% фонду додаткової заробітної плати, в 2012 році показник зріс на 5,4% і склав 45,6%. В 2013 році показник знову зріс і склав 58%.

-        Премії та винагороди. В середньому цей показник складає 35% фонду додаткової заробітної плати.

-        Виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства. Кожного року показник зменшувався. В 2011 році показник складав 25%, в 2012 - 18,6%, а в 2013 - 8,8%.

Табл. 1.3.6 Оцінка вагомості витрат на оплату праці на ТОВ "«БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

в 2012 р. в порівнянні з 2011 р.

в 2013 р. в порівнянні з 2012 р.

1

Товарооборот, тис.грн

2357682

2282267

3173026

-75415

890759

-3,20

39,03

2

Витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис.грн

1562896

1700422

2392401

137526

691979

8,80

40,69

3

Витрати на оплату праці,тис.грн

335069

623650

694276

288581

70626

86,13

11,32

4

Частка витрат на оплату праці в товарооборот, %

14,21

27,33

21,88

13,11

-5,45

-

-

5

Частка витрат на оплату праці в витратах, %

21,44

36,68

29,02

15,24

-7,66

-

-


Оцінюючи вагомість витрат на оплату праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» можна побачити, що частка витрат на оплату праці в товарообороті є досить не стабільною. В 2011 році вона складала 14,21%. А в 2012 році показник зріс на 13,1%, і склав вже 27,3%. В 2013 році частка витрат на оплату праці вже складала 21,9 % , що на 5,5 % менше, ніж в минулому періоді.

Така тенденція до зміни могла пояснюватися тим, що товарооборот за аналізуючи періоди зменшувалася. В 2011 році товарна продукція складала 2357682 грн., а в 2012 році показник знизився до 2282267 грн., що на 75415 грн. менше, ніж в аналогічному періоді. В 2013 році показник знову зріс, і складав 3173026 грн. Відповідно і частка витрат на оплату праці в товарообороті в 2012 році зросла, а в 2013 році знизилася.

Частка витрат на оплату праці в загальних витратах також значно змінювалася. В 2011 році вона складала 21,44%, а в 2012 році показник зріс до 36,68%. В 2013 році частка знизилася і склала 29%. Ці зміни також можна пояснити змінами загальних витрат. Адже в 2011 році вони становили 1562896 грн., а в 2012 році показник зріс на 137526 грн. і склав 1700422 грн. В 2013 році загальні витрати також збільшилися у порівнянні з 2012 роком і склали 2392401 грн.

Табл. 1.3.7 Ефективність матеріального стимулювання на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

1

Чистий прибуток, тис.грн.

319430

82178

192969

-237252

110791

-74,27

134,82

2

Витрати на оплату праці, тис. грн.

335069

623650

694276

288581

70626

86,13

11,32

3

Середня заробітна плата, грн.

13402,76

15210,98

14771,83

1808,22

-439,15

13,49

-2,89

4

Товарооборот, тис. грн.

2357682

2282267

3173026

-75415

890759

-3,2

39,03

5

Продуктивність праці персоналу, грн.

94307,28

55665,05

67511,19

-38642

11846,1

-40,97

21,28

6

Зарплатовіддача, грн.

7,04

3,66

4,57

-3,38

0,91

-47,99

24,89

7

Зарплатомісткість

0,14

0,27

0,22

0,13

-0,05

92,28

-19,93


Аналізуючи ефективність матеріального стимулювання працівників на ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми можемо побачити, що мотивація персоналу підприємства є досить не стабільною.

Чистий прибуток підприємства за останні два роки значно знизився, в порівнянні з 2011 роком. В 2011 році він складав 319430 грн., а в 2012 році він знизився до 82178 грн. В 2013 році цей показник склав 192969 грн. В порівнянні з 2012 році чистий прибуток зріс, але якщо брати для порівняння 2011 рік, то зростання було досить не значне.

Витрати на оплату праці зростали щорічно і досить значними темпами. В 2012 році витрати зросли на 86% в порівнянні з 2011 роком і склали 335069 грн. В 2013 році витрати також зростали, але вже значно менше, лише на 11% і склали 694276 грн. Темп приросту продуктивності праці є досить нестабільним (Рис. 1.3.5).

Рис. 1.3.5 Темпи приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати

В 2012 році заробітна плата зросла на 13,49% і склала 15210,98грн. В 2013 році темп росту був від’ємним (-2,89%) і склав 14771,83 грн. в порівнянні з 2012 роком. Темп приросту продуктивності праці в 2012 році значно нижчий ніж темп приросту середньої заробітної плати. Для отримання максимального прибутку повинно бути навпаки, темп приросту продуктивності повинен перевищувати темп проросту середньої заробітної плати. Оскільки на ТОВ «БЕБІ ХІТ» це не так, то підприємство втратило значну кількість прибутку.

В 2013 році ситуація кардинально змінилася. Темп приросту продуктивності праці складав 21,28%, а темп приросту середньої заробітної плати (-2,89)%. Ця ситуація дозволила підприємству збільшити кількість свого прибутку.

Зарплатовіддача характеризує вартість виконаних робіт, що припадає на 1 грн. заробітної плати. В 2011 році зарплатовіддача становила 7,04 грн., що є досить гарним показником для підприємства. В 2012 році показник знизився до 3,66 грн., через що підприємство значно втратило кількість свого прибутку. В 2013 році показник підвищився до 4,57 грн., це відобразилося на кількості прибутку підприємства в цьому році, але не достатньо для того, щоб повернутися до показника 2011 року.

Зарплатомісткість на підприємстві постійно зростала по відношенні до 2011 року. В 2012 році вона зросла на 92% і склала 0,27 грн., а в 2013 році вона знизилась на 20,6% і склала 0,22 грн.

Таблиця 1.3.8 Оцінка впливу факторів на зміну обсягу фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

Показник

Фактичне значення

Абсолютне відхилення


2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 до 2011

2013 до 2012

Фонд оплати праці, тис. грн.

335069

623650

694276

288581

70626

Чисельність працівників, осіб

25

41

47

16

6

Середня заробітна плата, тис. грн.

13402,76

15210,98

14771,83

1808,22

-439,15

Зміна фонду оплати праці за рахунок

-

-

-

-

-

зміни чисельності працівників, тис. грн.

-

-

-

127326,22

355480,5

зміни середньої заробітної плати, тис. грн.

-

-

-

207742,78

268169,5


Оцінивши вплив факторів на зміну фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» можна зробити висновок, що фонд плати праці за 3 роки зріс майже в два рази. В 2011 році він складав 335069 грн., а в 2013 вже 623650 грн. Це може пояснитися тим, що кількість працюючих на підприємстві також зросла майже в двічі. Якщо в 2011 році на підприємстві працювало 25 осіб, то в 2013 році вже 47 осіб.

Середня заробітна плата на підприємстві також зростала. В 2011 році вона складала 13402,76 грн., а в 2012 році зросла на 1808,2 грн. і склала 15210,98 грн. В 2013 році показник зменшився на 439,15 грн. і склав 14771,83 грн.

Зміна фонду оплати праці за рахунок зміни чисельності працюючих в 2012 складала 127326,22 тис. грн., а в 2013 - 355480,5 тис. грн. Зміна фонду оплати праці за рахунок зміни середньої заробітної плати в 2012 році складала 207742,78 тис. грн., а в 2013 році вже 268169,5 тис. грн.

Таблиця 1.3.9 Оцінка ефективності використання коштів фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

Показники

Фактичні значення


2012 до 2011

2013 до 2012

Темпи росту

Фонду оплати праці

186,13

111,32

Обсягу товарообороту

96,80

139,03

Продуктивності праці

59,03

121,28

Чистого доходу

98,34

139,37

чистого прибутку

25,73

234,82

чисельності працюючих

164,00

114,63

Коефіцієнти співвідношення між темпами зростання:

Фондом оплати праці та товарообороту

1,92

0,80

Фондом оплати праці та продуктивністю праці

3,15

0,92

Фондом оплати праці та чистим доходом

1,89

0,80

Фондом оплати праці та прибутком

7,23

0,47

Фондом оплати праці та чисельністю працюючих

1,13

0,97


Оцінивши ефективності використання коштів фонду оплати праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми можемо побачити, що темп росту фонду оплати праці в 2012 році склав 186,13%, але в 2013 році він зменшився і склав 111,32%.

Темп росту обсягу товарообороту в 2012 році є від’ємним, тобто він зменшився на 96,8%, а в 2013 році навпаки зріс до 139,03.

Темп росту чистого прибутку в 2012 році (в порівнянні до 2011 року) знизився на 25%, а в 2013 році ( в порівнянні до 2012 року) зріс аж на 234%.

Коефіцієнти співвідношення між фондом оплати праці та товарооборотом в 2012 році складав 1,29, але вже в 2013 році він знизився до 0,8. Коефіцієнт співвідношення між фондом оплати праці та продуктивністю праці в 2012 році складає 3,15, а в 2013 році вже 0,92.

Коефіцієнт співвідношення між фондом оплати праці та чистим прибутком в 2012 році склав 7,23, але вже в 2013 році він знизився до 0,47. Коефіцієнт співвідношення між фондом оплати праці та чисельністю працюючих в 2012 році склав 1,13, але в 2013 році він знизився до 0,97.

Аналіз діючої системи оплати праці в умовах ТОВ «БЕБІ ХІТ» показав, що вона представляє мало стимулів для підвищення результативності праці і в першу чергу її продуктивності.

В умовах ринкових відносин заробітна плата відіграє першорядне значення в мотиваційному механізмі. Оплата праці - це основне джерело задоволення потреб робітника. Оплата кількості та якості витраченої праці створює для кожного робітника матеріальну зацікавленість у результатах своєї праці.

Побудова ефективної системи мотивації у ТОВ «БЕБІ ХІТ» є в важливим стратегічним завданням, оскільки вона безпосередньо впливає на продуктивність використання праці, а відтак, і на конкурентоспроможність підприємства.

Щоб удосконалити системи оплати праці необхідно звернутися до зарубіжного досвіду, який вже устоявся. Найбільш підходящими для ТОВ «Бебі Хіт» можуть бути наступні заходи:

)        Система контролю денного виробітку. В її рамках годинна тарифна ставка переглядається один раз на квартал або раз у півроку, підвищуючи чи знижуючи її, залежно від виконання норм, рівня використання робочого часу, дотримання трудової дисципліни, сумісництва. Кожен із цих факторів оцінюється окремо, а потім інтегрується в загальну оцінку, яка впливає на тарифну ставку.

)        Система оплати з урахуванням підвищення кваліфікації. Основу її складає кількість набраних умовних «одиниць кваліфікації», яких може бути до 90. За освоєння нової спеціальності працівник одержує надбавки.

)        Система заробітної плати за знання. Основним принципом є винагорода за оволодіння додатковими знаннями та вміннями, а не вклад у досягнення цілей організації. Для керівників і спеціалістів існує система оплати за компетенцію.

)        Система оплати праці з врахуванням заслуг. Оплата залежить не тільки від кількості та якості праці, але й від професійних і особистих якостей працівника.[12,с.125-140]

)        Система Хелсі. Заробіток складається із двох частин: першу визначає фіксована погодинна ставка і фактично визначений час, другу - відрядний підробіток або премія за те, що фактичні затрати праці були менші за нормативні. її величина визначається тарифною ставкою, з економічним часом і є коефіцієнтом, який визначає, яка частка зекономленого часу оплачується (від 0,3 до 0,7). Внаслідок знижуються витрати на робочу силу.

)        Система Бедо. Кожна робоча хвилина називається «точкою». Працівник крім основної заробітної плати одержує винагороду, яка визначається як добуток 0,75 кількості точок, виконаних працівником за годину, на 1/60 погодинної ставки.

)        Система Роурена. На виконання роботи встановлюється певна норма часу і гарантується погодинна ставка, якщо працівник не виконує норми. Винагорода складає частку погодинної ставки, рівну частці часу, яку й було зекономлено. Її розмір залежить від приросту продуктивності праці, який визначається як різниця між фактичним і нормативним часом відповідно зіставленим з нормативом. Таким чином, це погодинна оплата за фактично відроблений час плюс процент від цієї оплати.

)        Система Варта із вібруючим розподілом. Вона не гарантує збереження тарифної ставки при перевиконанні норми. Величина заробітної плати визначається шляхом множення тарифної ставки на квадратний корінь з добутку нормативного і фактичного часу.

)        Система Сканлона. Основним показником преміювання є зниження зарплатомісткості продукції за рахунок економії заробітної плати порівняно з нормативною величиною. Якщо витрати на заробітну плату були нижче нормативної величини, то формується преміальний фонд у розмірі 75 % економії, з яких 20% спрямовуються в розмірі виплат у скрутні часи. Якщо таких не буває, то резерв розподіляється в кінці року.

Розподіл преміального фонду здійснюється пропорційно партисипативній заробітній платі (включаючи оплату працівників, які знаходяться на випробуванні, виплати за відпустки, святкові дні, відсутність на роботі за особистими мотивами). Середній процент вираховується як відношення суми преміального фонду партисипативної зарплати.

Також можливо запровадження диференційних систем заробітної плати, які базуються на застосуванні декількох її ставок залежно від рівня виконання норм.[12,с.150]:

-          Пряма відрядна заробітна плата з гарантованою погодинною ставкою (оплата за тарифом і за відроблений час застосовується у випадку, коли продуктивність праці нижче встановленого рівня). При зростанні продуктивності праці зростає і відповідно зарплата. Це аналогія відрядно прогресивної системи оплати в Україні.

-          Відрядно прогресивна система оплати праці передбачає, що заробітки зростають повільніше, ніж продуктивність. Вона застосовується на роботах з високою часткою ручної праці, коли важко розрахувати норми, і ґрунтується на досвіді минулих років. Тут гарантується погодинна оплата за тарифною ставкою, якщо виробіток не досягнув встановленого мінімуму.

Також можливим було б запровадити систему грейдів. Вона дозволяє визначити відносну цінність кожної посади з погляду загальної стратегії розвитку компанії, створити ефективну систему винагороди, оптимізувати управління фондом оплати праці, прояснити можливості кар’єрного розвитку для кожного співробітника.

В основі системи оцінки посад лежить набір параметрів (чинників) праці, по яких ця сама оцінка і проводиться. Кожна компанія визначає важливі для неї чинники, проте для ТОВ «БЕБІ ХІТ» можна виділити 3 основних групи чинників праці:

ü  знання і досвід, необхідні для роботи;

ü  зусилля, що додаються (розумові, фізичні);

ü  рівень відповідальності.

Програма мотивації у ТОВ «БЕБІ ХІТ» повинна базуватись на наступних основоположних принципах, що стимулюватимуть зростання продуктивності і підвищення ефективності роботи підприємства в цілому:

) винагорода за працю повинна бути ув’язана з добре зрозумілими діями;

) потрібно заохочувати те, що сприятиме зростанню продуктивності, зниженню собівартості, підвищенню ефективності, досягнення цілей підприємства;

) своєчасність винагороди є вирішальним фактором в при вихованні робітників. Нагороди, преміальні виплати повинні бути видані якомога швидше після того, як було досягнуто ціль. Щоб підтримати зацікавленість робітника, винагороди повинні бути достатньо частими , тоді реакція на них буде швидкою;

) розмір грошової винагороди повинен відображати значимість дії і зареєстрований рівень зростання.

Управління оплатою праці на підприємстві передбачає вибір моделі формування заробітної плати, вибір форм і систем оплати праці, розробку умов і правил преміювання.

При цьому критерієм економічної ефективності управління оплатою праці повинно бути випереджаюче зростання доходу підприємства порівняно із зростанням фонду оплати праці.

1.4    Оцінка поточних операційних витрат підприємства

Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства (мал. 1.4.1). До них входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Рис. 1.4.1 Структура витрат підприємства

До виробничої собівартості включають [23,с.42]:

o   прямі матеріальні витрати;

o   прямі витрати на оплату праці;

o   інші прямі витрати;

o   загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат входять вартість сировини та основних матеріалів, що є основою продукції, яку виробляють, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Прямі витрати на оплату праці - це заробітна плата та інші виплати робітникам, які займаються виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг.

До складу інших прямих витрат входять усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація виробничих основних засобів тощо [17,с.119].

До складу загальновиробничих витрат включають: - витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

o   амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

o   витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

o   витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

o   витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

o   витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

o   витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

o   інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не входять до собівартості реалізованої продукції, поділяють на адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносять такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

o   загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

o   витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством, а також іншого загальногосподарського персоналу;

o   витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона тощо);

o   винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

o   витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

o   амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

o   податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, які включають до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

o   плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

o   інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут - це витрати, пов'язані з реалізацією продукції, тобто витрати:

o   пакувальних матеріалів для отоварювання готової продукції;

o   на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

o   на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

o   на відрядження працівників, зайнятих збутом;

o   на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

o   на транспортування та страхування готової продукції;

o   на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

o   інші витрати, пов'язані зі збутом продукції. До інших операційних витрат належать:

o   собівартість реалізованих виробничих запасів (їх облікова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією);

o   інші витрати операційної діяльності.

До фінансових витрат належать процентні та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу[22,с.78].

До складу інших витрат включають витрати (крім фінансових), які виникають під час фінансово-господарської діяльності підприємства, але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції. Це:

ü  собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

ü  собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

ü  собівартість реалізованих майнових комплексів;

ü  сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, у тому числі втрати від участі в капіталі асоційованих, дочірніх або спільних підприємств;

ü  витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

ü  залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

ü  інші витрати.

Таблиця 1.4.1

Аналіз обсягу і структури операційних витрат ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Витрати на збут, тис.грн.

33615

54808

145715

63,05

165,86

Інші операційні витрати,тис.грн.

2161449

2304461

2426334

6,62

5,29

Адміністративні витрати,тис.грн.

68585

74914

73857

9,23

-1,41

Операційний дохід, тис.грн.

4388847

4488104

5434889

2,26

21,10


Як видно з даної таблиці, темпи зростання витрат на збут росли досить швидкими темпами. В 2012 році вони виросли на 63% і склали 54808 тис.грн. В 2013 році темп зростання складав вже 165,8% (145715 тис.грн.).

Інші операційні витрати в 2011 році складали 2161449 тис.грн. Протягом трьох аналізуючих років вони зростали досить помірними темпами. В 2012 році вони виросли на 6,6% , а в 2013 - 5,3%.

Адміністративні витрати протягом 3 років зазнали значних змін. Якщо в 2012 році вони зросли на 9,2%, то в 2013 році навпаки знизилися (на 1,4%). Операційні доходи на підприємстві в 2012 році зросли всього на 2,2%. Але вже в 2013 році вони зросли на 21%.

Таблиця 1.4.2 Питома вага операційних витрат в загальному обсязі витрат на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Витрати на збут, %

0,59

0,81

1,83

36,96

126,71

Інші операційні витрати,%

37,89

33,94

30,47

-10,44

-10,22

Адміністративні витрати,%

1,20

1,10

0,93

-8,25

-15,93

Загальна сума,%

39,69

35,85

33,23

-9,67

-7,31


Витрати на збут в 2011 році займають 0,59% всіх витрат на підприємству. До 2013 року відсоток зріс до 1,83. Найбільшу суму витрат підприємства складають інші операційні витрати (Рис.1.4.2). В 2011 році вони складали 37,9%. В 2012 році відбулося зменшення на 10,44% і склали 33,94% в загальному обсязі. В 2013 році також відбулося зменшення витрат (на 10,22%).

Адміністративні витрати протягом 3 аналізуючих років також зменшувалися. Якщо в 2011 році вони складали 1,2%, та в 2013 році зменшилися до 0,93%.

Рис. 1.4.2 Аналіз структур операційних витрат ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Як ми можемо побачити, основну частину обсягу операційних витрат в загальній сумі витрат підприємства складають інші операційні витрати - 30,47%. Витрати на збут та адміністративні витрати складають досить незначну частку , 0,93 та 1,83% відповідно.

Таблиця 1.4.3 Аналіз обсягу та структури елементів операційних витрат на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Витрати на оплату праці,тис.грн.

335069

623650

694276

86,13

11,32

Відрахування на соціальні заходи,тис.грн.

105328

225053

253786

113,67

12,77

Інші операційні витрати,тис.грн.

59212

122824

179516

107,43

46,16

Разом

1695700

2571349

2858662

51,64

11,17


Витрати на оплату праці в 2011 році складали 335069 тис.грн. в 2012 році вони зросли на 86% і склали 623650 тис.грн. В 2013 році відбулося знову збільшення (на 11,3%). Відрахування на соціальні заходи протягом трьох аналізуючих років також зростали. В 2012 році на 113,6%, а в 2013 році ще на 12,7% (Рис.1.4.3). Інші операційні витрати в 2012 році зросли на 107,4%. А в 2013 - на 46,1%.

Отже, ми можемо побачити, що загалом в 2012 році витрати зростали на 51%, а в 2013 році - на 11,1%.

Рис.1.4.3 Аналіз структури операційних витрат ТОВ «БЕБІ ХІТ»

В 2013 році структура операційних витрат на підприємстві була досить різноманітна. Найбільшу частку витрат складали витрати на оплату праці - 24,3%. Відрахування на соціальні заходи в 2013 році складали 8,88%.

Найменшу частку складали інші операційні витрати, вони займали 6,28% в структурі операційних витрат.

Таблиця 1.4.4 Аналіз обсягу витрат ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011-2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Собівартість реалізації,тис.грн.

1562896

1700422

2392401

8,80

40,69

Витрати на збут,тис.грн.

33615

54808

145715

63,05

165,86

Фінансові витрати,тис.грн.

174597

83170

65716

-52,36

-20,99

Інші витрати,тис.грн.

7013

976

255

-86,08

-73,87


Собівартість реалізованої продукції в 2012 році збільшилася на 8,8% по відношенню до 2011 року. В 2013 році ми можемо бачити різке збільшення майже в 5 разів (на 40,69%).

Витрати на збут в 2011 році складали 33615 тис.грн. В 2012 році спостерігалося збільшення на 63%. В 2013 році ми можемо спостерігати різке зростання на 165,8%.

Фінансові витрати навпаки, за 3 аналізуючи роки зменшувалися. В 2012 році ми можемо спостерігати зменшення на 52%, а в 2013 році ще на 20,9%.

Інші витрати підприємства в 2012 році зменшилися на 86% в порівнянні до 2011 року. В 2013 році ми спостерігали також значне зменшення, на 73,8%.

Зниження собівартості продукції вигідне як для кожного підприємства, окремого його підрозділу, так і для суспільства. Низька собівартість забезпечує підприємству привласнення додаткового продукту, розміри якого залежать від обсягів зниження індивідуальної собівартості порівняно з суспільною.

Основні шляхи зниження собівартості продукції [14,с.256]:

- зменшення витрат на сировини, матеріалів, палива на одиницю виробу;

- дбайливе відношення до машин і механізмів, їхнє своєчасне оновлення і модернізація;

підвищення продуктивності праці, що особливо відбивається на загальноцехових та загальновиробничих витратах на одиницю продукції;

скорочення загальноцехових та загальновиробничих витрат шляхом вдосконалення структури управління, механізації управлінської праці.

Основні фактори, що впливають на рівень і динаміку собівартості:

ступінь використання засобів праці (основних засобів);

ступінь застосування предметів праці (оборотних засобів);

ступінь наукової організації виробництва, праці і управління.

Управління поточними витратами підприємства є складовою частиною управління промисловим підприємством загалом. Основними завданнями управління поточними витратами підприємства є:

поліпшення фінансового стану підприємства;

отримання максимального прибутку;

підвищення конкурентоспроможності підприємства і продукції;

запобігання банкрутству підприємства.

Управління поточними витратами підприємства вирішує наступні питання [14,с.169]:

ü  формування витрат виробництва і собівартості як окремих видів продукції, так і всієї їхньої сукупності;

ü  встановлення продажних цін по кожному виробу і визначення їхньої рентабельності;

ü  виявлення і практичне використання резервів економії витрат і зниження собівартості;

ü  здійснення контролю за станом та характером змін фактичної собівартості і величини витрат порівняно з плановими показниками, що затверджені підприємством і у динаміці.

Основні елементи управління поточними витратами полягають у наступному [8,с.230]:

·        прогнозування і планування витрат;

·        нормування витрат;

·        організація обліку витрат і калькулювання собівартості;

·        аналіз витрат;

·        контроль витрат;

·        регулювання витрат.

Для ефективного регулювання витрат на підприємстві доцільно розробити загальну концепцію (програму), що має носити комплексний характер, тобто враховувати всі фактори, які впливають на зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Основні положення загальної концепції управління витрат мають полягати у реалізації наступних заходів [8,с.69]:

§  комплекс заходів по більш раціональному використанню матеріальних ресурсів (впровадження нової техніки і безвідходної технології; вдосконалення нормативної бази підприємства; впровадження більш прогресивних матеріалів; комплексне використання сировини і матеріалів; використання відходів виробництва; поліпшення відходів виробництва; поліпшення якості продукції і зниження відсотку браку та інші);

§  заходи, пов'язані з визначенням і підтримкою оптимального розміру підприємства (дозволяють мінімізувати витрати у залежності від обсягу виробництва);

§  заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили (визначення і підтримка оптимальної чисельності персоналу; підвищення рівня кваліфікації, застосування прогресивних форм і систем оплати праці, вдосконалення нормативної бази, механізація і автоматизація виробничих процесів тощо);

§  заходи, пов'язані з вдосконаленням організації виробництва і праці (поглиблення концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування і диверсифікації виробництва; впровадження НОП; вдосконалення організаційної структури управління підприємством тощо).

Важливу роль в управлінні витратами відіграють центри витрат і центри відповідальності.

Їхнє формування здійснюється за функціональною (локалізація у певній сфері діяльності, наприклад, підготовка виробництва, маркетинг, технічне обслуговування виробництва) та територіальною (відділи, дільниці, цехи) ознаками.

Центри витрат - являють собою виробничі і структурні підрозділи, для яких характерні різні функції і виробничі операції, що дозволяє деталізувати облік, посилити контроль за витратами і підвищити точність калькулювання.

Центри відповідальності - являють собою організаційний підрозділи на чолі з менеджером. Вони поділяються на основні і функціональні. Основні контролюють витрати у місцях їхнього виникнення, а функціональні розповсюджують витрати на місця їхнього виникнення, при умові, що даний центр обслуговує декілька центрів витрат.

1.5    Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності на підприємства

Об'єктом особливої уваги на будь-якому підприємстві є прибуток від операційної діяльності, тому що його розмір складає основну частину прибутку від звичайної діяльності підприємства.

Для аналізу фінансового результату операційної діяльності (ФР0д) використовують таку модель [12,с.65]:

ФРод = ВП + ІОД - АВ - ВЗ - ЮВ                                      (1.5.1)

де ВП - валовий прибуток;

ІОД - інший операційний дохід;

АВ - адміністративні витрати;

ВЗ - витрати на збут;

ЮВ - інші операційні витрати.

Таблиця 1.5.1 Аналіз формування і динаміки прибутку від операційної діяльності ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютний приріст,тис.грн.

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

Валовий прибуток,тис.грн.

720924

545588

737890

-175336

192302

-24,3

35,25

Інший операційний дохід,тис.грн.

2105027

2242094

2304598

137067

62504

6,51

2,7

Адміністративні витрати,тис.грн.

68585

74914

73857

6329

-1057

9,2

-1,4

Витрати на збут,тис.грн.

33615

54808

145715

21193

90907

63,0

165,8

Інші операційні витрати,тис.грн.

2161449

2304461

2426334

143012

121873

6,6

5,3

Фінансові результати від операційної діяльності,тис.грн.

562302

353499

396582

-208803

43083

-37,1

12,2


У таблиці 1.5.1 наведено аналіз формування і динаміку прибутку від операційної діяльності підприємства.

Основний негативний вплив на скорочення прибутку від операційної діяльності в 2012 році мало зменшення валового прибутку підприємства (на 24,3%) . В 2013 році негативний вплив на фінансові результати мали адміністративні витрати, вони зменшилися на 1,4%.

Позитивний вплив на збільшення операційної діяльності в 2012 році мали такі показники, як: інший операційний дохід (збільшився на 6,51%), адміністративні витрати (збільшилися на 9,2%), витрати на збут (на 63%), інші операційні витрати (на 6,6%).

Позитивний вплив на збільшення операційної діяльності в 2013 році мали такі показники, як: валовий прибуток, який збільшився на 35,2%, інший операційний дохід (збільшився на 2,7%), витрати на збут, які збільшилися на 165,8%).

Сукупним результатом дії всіх факторів в 2013 році є скорочення збитків від операційної діяльності на 43083 тис. грн. В 2012 році ми спостерігаємо збільшення збитків від операційної діяльності в розмірі 208803 тис. грн.

Таблиця 1.5.2

Аналіз фінансових результатів ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Доход (виручка) від реалізації продукції , тис.грн.

2282267

3173026

-3,20

39,03

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції , тис.грн.

2283820

2246010

3130291

-1,66

39,37

Фінансові результати від операційної діяльності,тис.грн.

562302

353499

396582

-37,13

12,19

Чистий прибуток,тис.грн.

319430

82178

192969

-74,27

134,82

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування,тис.грн.

425907

275362

344808

-35,35

25,22


Проаналізувавши фінансові результати ТОВ «БЕБІ ХІТ» в таблиці 1.5.2, ми можемо побачити, що дохід від реалізації в 2012 році зменшився на 3,2%. Але вже в 2013 році він збільшився більше на 39%.

Чистий дохід на підприємстві також мав тенденцію до зниження. В 2012 році ми спостерігали зниження на 1,66%. Але в 2013 році ситуація дещо виправилася і відбулося збільшення на 39,3%.

Фінансові результати від операційної діяльності в 2012 році зменшилися аж на 37,3%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році ми могли спостерігати деяке покращення (на 12,2%).

Чистий прибуток в 2012 році знизився більше, ніж на половину - на 74%. Але вже в 2013 році ми могли побачити різке підвищення - на 134%.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування в 2012 році знижували на 35%, але в 2013 році ситуація стабілізувалася і ми змогли побачити збільшення на 25,2%.

Отже, в 2012 році ми могли спостерігати занепад всіх показників фінансової діяльності підприємства. А 2013 році ми могли спостерігати протилежну ситуацію, всі показники фінансової діяльності мали тенденцію до збільшення.

Таблиця 1.5.3 Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Обсяг операційного доходу, тис. грн.

4388847

4488104

5434889

2,26

21,10

Прибуток від реалізації, тис. грн.

618724

415866

518318

-32,79

24,64

Обсяг прибутку від операційної діяльності, тис. грн.

562302

353499

396582

-37,13

12,19

Рентабельність виручки від реалізації продукції, %

27,09

18,52

16,56

-31,66

-10,57

Рентабельність операційної діяльності, %

12,81

7,88

7,30

-38,52

-7,36

Рівень собівартості реалізованих товарів,%

68,43

75,71

76,43

10,63

0,95


Обсяги операційного доходу протягом трьох аналізуючих років постійно зростали, якщо в 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 2,2%, то в 2013 році дохід збільшився на 21,1%.

Прибуток від реалізації мав досить значні коливання. В 2012 році ми могли спостерігати зменшення на 32,85% (з 618724 тис.грн до 415866 тис.грн.). В 2013 році відбулося збільшення прибутку на 24,6%. Прибуток від операційної діяльності, так як і прибуток від реалізації в 2012 році зменшувався (на 37,13%), а в 2013 році збільшувався (на 12,2%).

Рентабельність виручки від реалізації продукції в 2012 році зменшилася на 31,66%, в 2013 році ми могли спостерігати зменшення ще на 10,57%. Рентабельність операційної діяльності зменшувалася протягом всіх 3 аналізуючих років. Якщо в 2012 році вона зменшилася на 35,52%, то в 2013 році зменшилася ще на 7,36%. Рівень собівартості реалізованих товарів навпаки, мав тенденцію до збільшення. Якщо в 2012 році він збільшився на 10,63%, то в 2013 році збільшився ще на 0,95%.

Таблиця 1.5.4 Аналіз фінансових показників на ТОВ «Бебі Хіт»

Показники

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темп приросту, %2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

1

Чисельність персоналу, осіб

25

41

47

16,00

6,00

64,00

14,63

2

Продуктивність праці,тис.грн

94307

55665

67511

-38642

11846

-40,97

21,28

3

Товарооборот,тис.грн.

2357682

2282267

3173026

-75415

890759

-3,20

39,03

3

Чистий прибуток,тис.гр.

319430

82178

192969

-237252

110791

-74,27

134,82


Оцінивши продуктивність праці працівників на ТОВ «Бебі Хіт» за 2011-2013 рр. ми можемо побачити, що в 2012 році вона значно знизилася. В 2011 році продуктивність праці складала 94307 грн., а в 2012 вона знизилася до 55665 грн. Але вже в 2013 році вона вже знову почала зростати, і вже склала 67511,19 грн. Але цей показник все одно менший, за аналогічний в 2011 році.

Чисельність персоналу зростала всі три роки. В 2011 році вона складала 25 осіб, а в 2012 році вже 41 особу, що на 16 осіб більше, ніж в минулому. В 2013 році чисельність також зростала, але не такими швидкими темпами, як в 2012 році.

Товарооборот підприємства за три аналізуючи роки постійно змінювався, як в менший бік, так і в більший. В 2011 році товарооборот складав 2357682 грн., а в 2012 році - 2282267 грн., тобто на 75415 грн. менше ніж в минулому. В 2013 році цей показник знову зріс і склав 3173026 грн.

Чистий дохід підприємства постійно змінювався. Якщо у 2011 році він склав 2282820 грн., то в 2011 році цей показник знизився на 37810 грн. А в 2013 році чистий дохід зріс аж на 884281грн.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції та її реалізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи [21,с.49]:

·    аналітичний - виявлення і кількісна оцінка резервів;

·        організаційний - розробка комплексу інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які мають забезпечити використання виявлених резервів;

·        функціональний - практична реалізація заходів і контроль їх виконання.

Можливими резервами збільшення прибутку є:

-     збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

-        зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

-        економія і раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

-        запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

1.6 Аналіз податкових платежів ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Податки - це обов'язкові, індивідуальні безоплатні платежі, стягнуті з організацій і фізичних осіб у формі відчуження приналежних їм на праві власності, господарського ведення чи оперативного керування коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (чи) муніципальних утворень. Податки, збори, мита й інші обов'язкові платежі виконують дві функції: фіскальну і регулюючу [8,с.365]. В умовах ринкової економіки кожен суб’єкт господарювання зацікавлений у зменшенні сум податків, сплачуваних державі. Проблема мінімізації податкових платежів значною мірою вирішується за допомогою формування ефективної податкової політики підприємства. Податкова політика підприємства являє собою вибір найбільш ефективного варіанта сплати податкових платежів при альтернативних напрямах його господарської діяльності. В окремих випадках розроблена податкова політика сама може бути критерієм коригування господарської діяльності підприємства.

Формування ефективної податкової політики підприємства базується на наступних основних принципах [17,с.125]:

-  суворому дотриманні чинного податкового законодавства;

-        пошуку і використанні найбільш ефективних господарських рішень, що забезпечують мінімізацію бази оподаткування;

-        цілеспрямованому впливі на різні елементи бази оподаткування залежно від груп податків за джерелами їх сплати;

-        оперативному обліку змін у діючій податковій системі;

-        плановому визначенні сум майбутніх податкових платежів.

Розробка ефективної податкової політики підприємства вимагає високої кваліфікації виконавців і комплексної участі різних служб підприємства: планової, фінансової, юридичної, бухгалтерської.

Ефективна податкова політика підприємства повинна здійснюватися за наступними етапами:

-  визначення напрямів господарської діяльності підприємства, що дозволяють мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок і об’єктів оподаткування;

-        виявлення можливостей зменшення бази оподаткування за рахунок прямих податкових пільг;

-        врахування непрямих податкових пільг у формуванні податкової політики;

-        врахування регіональних особливостей формування податкової політики підприємства;

-        планування суми податкових платежів у майбутньому періоді, виходячи з суми прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства;

-        оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства.

Для ефективної реалізації податкової політики, оцінки альтернативних її варіантів підприємство повинне використовувати коректні методи податкового планування, зв'язані з особливостями оподатковування конкретної операційної діяльності. Така методична база повинна бути створена в процесі формування податкової політики [14,с.149].

Оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства. Така оцінка здійснюється в процесі порівняння альтернативних її варіантів за допомогою системи відповідних показників. Основними з цих оціночних показників є:

а) коефіцієнт ефективності оподатковування. Він дозволяє одержати найбільш узагальнену характеристику обраної податкової політики підприємства, показуючи як співвідносяться між собою показники чистого прибутку і загальної суми податкових платежів. Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

Ео = ЧП / Пз                                                                         (1.6.1)

де Ео - коефіцієнт ефективності оподаткування,

ЧП - планова сума чистого прибутку,

Пз - загальна планова сума податкових платежів;

б) коефіцієнт податкоємкості реалізації продукції. Цей показник дозволяє визначити загальну суму податкових платежів, що приходяться на одиниця об'єму реалізованої продукції. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі

Пм = Пз / ОР                                                                        (1.6.2)

де Пм - планова податкова місткість реалізації продукції,

Пз - загальна планова сума податкових платежів;

ОР - плановий обсяг реалізації продукції;

в) коефіцієнт оподатковування доходів. Цей показник дозволяє судити про рівень оподатковування доходів підприємства відповідними видами податків і зборів, що входять у ціну продукції. Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

Код =Пц/Дв                                                                          (1.6.3)

де Пц - сума податків, що їх включають до ціни продукції за певний період, грн.;

Дв - сума валового доходу підприємства за цей період, грн.

г) коефіцієнт оподатковування витрат. Цей показник характеризує рівень податків, віднесених на собівартість (витрати), до планованої загальної суми цієї собівартості (витрат). Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

Ков =Пв/В                                                                            (1.6.4)

де В - сума витрат виробництва чи обігу підприємства за цей період, грн.

Пв - відповідно сума податків з доходу, витрат та прибутку, грн

д) коефіцієнт оподатковування операційного прибутку. Цей показник характеризує рівень податків, що сплачуються за рахунок валового операційного прибутку підприємства. Розрахунок цього показника здійснюється по наступній формулі:

Коод =Под/Дод                                                                    (1.6.5)

де Под - податки, сплачені підприємством в процесі операційної діяльності, грн.;

Дод - доходи від операційної діяльності підприємства, грн.

За допомогою вищенаведеної системи показників оцінюються альтернативні варіанти розробленої податкової політики підприємства, порівняння яких дозволяє обрати для реалізації найбільш ефективний її варіант.

Таблиця 1.6.1

Аналіз податкових платежів ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Податок на додану вартість,тис.грн.

73819

36241

42735

-50,91

17,92

Податок на прибуток від звичайної діяльності,тис.грн.

106477

193184

151839

81,43

-21,40

Частка податку в загальному обсязі прибутку підприємства,%

25,00

70,16

44,04

180,62

-37,23


В 2011 році податок на додану вартість складав 73819 тис.грн., в 2012 році ми можемо спостерігати зменшення на 50,9% (з 73819 тис.грн до 36241 тис.грн.). В 2013 році відбулося зростання податку на прибуток на 17,9%.

Податок на прибуток від звичайної діяльності в 2011 році складав 106477 тис.грн, що дорівнює 25% всього прибутку підприємства. В 2012 році податок зріс аж на 180,6%, що займає 70% всього прибутку на підприємстві (рис.1.6.1). В 2013 році ми можемо спостерігати зменшення прибутку від звичайної діяльності на 37,2% ( з 193184 тис.грн. до 151839 тис.грн.).

Рис. 1.6.1 Частка податку в загальному обсязі прибутку підприємства

Як ми можемо побачити, частка податку в прибутку підприємства за 3 аналізуючи роки постійно змінювалася. В 2011 році вона була найменша (25%). В 2012 році ми можемо спостерігати збільшення частки майже в 3 рази в порівняння з 2011 роком ( з 25% до 70,2%).

В 2013 році ми можемо спостерігати часку податків в загальному обсязі прибутку підприємства в розмірі 44%.

Таблиця 1.6.2

Оцінка ефективності розробленої податкової політики на підприємстві

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Коефіцієнт податкоємкості реалізації продукції

0,08

0,10

0,06

31,45

-39,00

Коефіцієнт оподатковування доходів

0,25

0,42

0,26

68,14

-37,29

Коефіцієнт оподатковування операційних витрат

0,12

0,13

0,08

16,96

-39,72

Коефіцієнт оподатковування операційного прибутку

0,32

0,65

0,49

102,41

-24,40


Коефіцієнт податкоємкості реалізації продукції становить 0,08 грн. Це свідчить про те, що на 1 гривню реалізації продукції на підприємстві припадає 0,08 грн. податкових платежів. В 2012 році цей показник зріс на 31,45% і складав 0,1 грн. В 2013 році ми можемо спостерігати зниження на 39%.

Коефіцієнт оподатковування доходів в 2011 році складав 0,25. Цей показник дозволяє судити про рівень оподаткування доходів підприємства відповідними видами податків і зборів, що включаються у ціну продукції. В 2012 році ми спостерігали збільшення на 68% (з 0,25 до 0,42). В 2013 році спостерігалося зменшення даного показника на 37%.

Коефіцієнт оподатковування операційних витрат в 2011 році становить 0,12. Цей показник характеризує рівень податків, що включається до операційних витрат, до загальної суми цих витрат. В 2012 році відбулося збільшення на 16%. В 2013 році навпаки, ми спостерігали зменшення на 39%.

Коефіцієнт оподаткування операційного прибутку в 2011 році складає 0,32. Це свідчить про те, що в ціні реалізації підприємства 32% становлять податки. В 2012 році ми можемо спостерігати збільшення на102,4% (до 65% податків). В 2013 році відбулося зменшення на 24% (до 49%).

Рис.1.6.2 Аналіз показників оподаткування на підприємстві в 2013 році

В 2013 році ми можемо побачити, що найбільшим є коефіцієнт оподаткування операційного прибутку (0,49). Коефіцієнт оподаткування доходів є вдвічі меншим - 0,26. Коефіцієнт оподаткування операційних витрат і коефіцієнт податкоємкості реалізаціє продукції приблизно однакові - 0,08 і 0,06 відповідно.

Планування податкових платежів є найважливішою складовою частиною системи планування операційної діяльності підприємства і формування його податкової політики на майбутній період. Розробка методичних принципів такого планування є одним з важливих етапів розробки податкової політики підприємства.

Основні етапи процесу податкового планування на підприємстві:

1. Визначення основних видів податків, що сплачуються підприємством у процесі здійснення операційної діяльності за рахунок різних джерел, ґрунтується на аналізі складу податкових платежів у передплановому періоді. Основною метою цього етапу планування є встановлення питомої ваги основних видів податкових платежів у загальній сумі їхніх виплат за рахунок окремих джерел. За результатами угруповання визначаються основні види податків кожної групи, що включаються в плановий їхній розрахунок (інші менш істотні податкові платежі поєднуються в групу інших по кожному з розглянутих джерел).

2.      Розрахунок середньозважених ставок сплати податків за рахунок різних джерел. Середньозважені ставки податкових платежів визначаються в розрізі кожного з трьох джерел їхньої сплати. Для їхнього розрахунку використовуються плановані показники операційних валових доходів і суми податкових платежів, обчислені на плановий період по відповідній базі оподатковування (підакцизним товарам, фонду оплати праці і т.п.). Такий розрахунок ведеться лише по основних видах податків.

.        Розрахунок планових сум податків, що сплачуються за рахунок різних джерел, здійснюється в розрізі кожного з цих джерел.

.        Розрахунок загальної планової суми податків, що сплачуються в процесі здійснення операційної діяльності.

Цей розрахунок здійснюється по формулі:

ВІН0 + Нц + Н3 + Нп                                                          (1.6.6)

де ВІН0 - загальна планова сума податків, що сплачуються в процесі здійснення операційної діяльності;

Нц - сума податків, планованих до сплати за рахунок операційного доходу;

Н3 - сума податків, планованих до сплати за рахунок операційних витрат;

Нп - сума податків, планованих до сплати за рахунок операційного прибутку.

Шляхи підвищення ефективності сплати податків на підприємстві [20,с.165]:

1. Виявлення напрямків операційної діяльності підприємства, що дозволяють мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок оподатковування. Державна система оподатковування передбачає встановлення різних ставок податків по окремих напрямках операційної діяльності, зв'язаним з нею господарським операціям, видам виробленої продукції і т.п.

Формуючи напрямки й обсяги своєї операційної діяльності, номенклатуру й асортимент продукції, що випускається, підприємство може вже на цьому етапі створити необхідні передумови для мінімізації майбутніх податкових платежів.

2. Виявлення можливостей зменшення бази оподатковування операційної діяльності підприємства за рахунок використання прямих податкових пільг. Ці пільги надаються звичайно в наступних основних формах:

а) зменшення розміру ставок оподатковування (пряме чи у відсотках до середньої ставки);

б) надання податкового кредиту (відстрочки сплати нарахованих податкових платежів);

в) повне звільнення від сплати податків.

При використанні підприємством прямих податкових пільг варто врахувати, що усі вони носять цільовий характер. Відповідно до мети їхнього надання і використання в процесі формування податкової політики підприємства всі прямі податкові пільги рекомендується підрозділяти на три групи [16,с.135]:

а) податкові пільги, надані окремим категоріям підприємств. До їхнього складу відносяться пільги, надані малим підприємствам; підприємствам громадських організацій інвалідів; спільним підприємствам з іноземними інвестиціями і т.п.;

б) податкові пільги, надані по окремих видах господарських операцій, зв'язаних з операційною діяльністю підприємств. До таких пільг можна відносити неоподатковувану податком суму амортизаційних відрахувань, нараховану в складі операційних витрат; неоподатковувану податком суму доходів, що накопичується на пенсійних рахунках при додатковому пенсійному забезпеченні працівників (у рамках установлених норм) і т.п.;

в) податкові пільги, надані при реалізації окремих видів продукції пільговим категоріям покупців або у порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Це відноситься до пільгового оподатковування доданої вартості, до ставок мита і т.п.

Відповідно до такого угруповання підприємство може на альтернативній основі формувати свою податкову політику, відповідним чином диверсифікуя організаційні форми своїх дочірніх фірм, види господарських операцій, асортимент реалізованої продукції.

. Облік непрямих податкових пільг у формуванні податкової політики підприємства. Склад непрямих податкових пільг визначається можливостями зменшення бази оподатковування при незмінних його ставках. Прикладом спрямованості таких дій є використання методу прискореної амортизації активної частини виробничих основних фондів (що скорочують податкову базу по прибутку); заміна живої праці машинами і механізмами (що скорочують податкову базу сплати відрахувань від фонду оплати праці) і т.п.

. Облік регіональних особливостей формування податкової політики підприємства. У процесі регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємств виникають можливості використання податкових переваг, що діють на окремих територіях. При формуванні податкової політики підприємства виділяють, як правило, три групи регіональних утворень з різною системою оподатковування:

а) спеціальні (вільні) економічні зони своєї країни. У границях цих зон законодавчо встановлюється і діє спеціальний більш пільговий податковий режим;

б) суміжні країни з більш пільговою податковою системою. Такі країни можуть бути об'єктом регіональної диверсифікованості операційної діяльності підприємств, у першу чергу, розміщених у прикордонних областях;

в) офшорні території (зони). Як правило, для цього вибирають території з дуже низьким рівнем оподатковування операційної діяльності даного виду (а іноді безподаткові зони). Вибір конкретної офшорної території залежить від цілей і спрямованості господарської діяльності підприємства, податкового режиму, розвиненості комерційної і фінансової інфраструктури, наявності міждержавної угоди про усунення подвійного оподатковування. Привабливість відкриття офшорних підприємств (офшорних Дочірніх фірм) полягає не тільки в можливостях легального зменшення податкових платежів, але й в інших можливостях - забезпеченні візової підтримки держави - реєстрації, відкриття за рубежем валютного рахунка і т.п.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БЕБІ ХІТ»

2.1    Аналіз активів на підприємстві

Активи підприємства - це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку. Залежно від строку та специфіки використання у виробничій діяльності підприємства активи поділяють на необоротні (фіксовані) та оборотні (поточні) [12,с.320].

Система управління активами підприємства є важливим елементом підвищення ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка і впровадження раціональних підходів в управлінні активами забезпечують стійкість фінансового стану, кредитоспроможність, інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. Управління активами підприємства є достатньо складним, який включає розробку стратегії розвитку даного підприємства.

До необоротних активів належать: нематеріальні активи; незавершене будівництво; основні засоби; довгострокові фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи (Табл.2.1.1).

До оборотних активів належать: запаси (виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво, готова продукція, товари); векселі одержані; дебіторська заборгованість за товари, роботи, поступи 9 чиста реалізаційна вартість, первісна вартість, резерв сумнівних боргів); дебіторська заборгованість за розрахунками ( з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти та їх еквіваленти ( в національній валюті, в іноземній валюті); інші оборотні активи (Табл. 2.1.2).

Табл. 2.1.1 Аналіз стану необоротних активів на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Необоротні активи, тис.грн.

3079473

3000074

3474222

-2,58

15,80

- первісна вартість, тис.грн.

3488

1718

3493

-50,75

103,32

- накопичена амортизація,тис.грн.

423

712

-2007

68,32

-381,88

Основні засоби:

х

х

х

х

х

- первісна вартість, тис.грн.

399744

715675

983865

79,03

37,47

- знос, тис.грн.

111197

205810

330884

85,09

60,77

Незавершені капітальні інвестиції , тис.грн.

9433

32871

31753

248,47

-3,40


Як ми можемо побачити з даної таблиця, необоротні активи підприємства протягом 3 аналізуючих років постійно змінювалися. Якщо в 2011 році вони складали 3079473 тис.грн., то в 2012 році ми можемо спостерігати їх зменшення на 2,58% (до 3000074 тис.грн.). В 2013 році ми можемо бачити зростання необоротних активів на 18,8%, в порівнянні до 20112 року (Рис.2.1.1).

Первісна вартість необоротних активів в 2012 році зменшилася на 50,75%. Але в 2013 році вона зросла більше, ніж у двічі. Накопичена амортизація необоротних активів в 2011 році складала 423 тис.грн. В 2012 році ми спостерігали збільшення на 68,32%. Але в 2013 році ми відчули різке зниження - на 381,9%.

Первісна вартість основних засобів кожного року року мала тенденцію до зростання. В 2012 році ми спостерігали збільшення на 79%, а в 2013 році ще на 37,5%. Знос основних засобів також зростав. Якщо в 2011 році він складав 111197 тис.грн, то в 2012 році він зріс на 85% і складав 205810 тис.грн. В 2013 році ми могли спостерігати збільшення ще на 60,7.

Незавершені капітальні інвестиції в 2012 році зросли на 248,5% в порівнянні з 2011 роком (з 9433 тис.грн. до 32871 тис.грн.). В 2013 році ми могли спостерігати зниження обсягу незавершених капітальних інвестицій на 3,4%.

Отже, ми можемо бачити, що обсяг необоротних активів на підприємстві досить великий. Обсяг основних засобів значно більший від обсягу незавершених капітальних інвестицій.

Рис.2.1.1 Аналіз динаміки необоротних активів на підприємстві

Якщо проаналізувати динаміку росту незавершених капітальних інвестицій (Рис.2.1.2), то ми можемо побачити досить різкі коливання.

Рис. 2.1.2 Аналіз динаміки незавершених капітальних інвестицій на підприємстві

В 2012 році ми можемо бачити різке збільшення обсягу капітальних інвестицій (на 348%) в порівнянні до 2011 року. В 2013 році ми бачимо незначне збільшення (на 3,4%) в порівнянні до 2012 року.

В таблиці 2.1.2 ми можемо спостерігати детальний аналіз структури оборотних активів на підприємстві.

Таблиця 2.1.2

Аналіз стану та структури оборотних активів на підприємстві

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Оборотні активи ,тис.грн.

2589910

3374904

3858460

30,31

14,33

Запаси,тис.грн.

953453

1325219

1695747

38,99

27,96

Дебіторська заборгованість за рахунками, тис.грн.

113918

169602

320462

48,88

88,95

- за бюджетом

59

1091

5868

1749,15

437,86

Інша поточна дебіторська заборгованість,тис.грн.

721482

558544

670758

-22,58

20,09

Поточні фінансові інвестиції,тис.грн.

0

226831

4119

х

-98,18

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.

201143

377086

557038

87,47

47,72

Витрати майбутніх періодів,тис.грн.

5336

16122

21785

202,14

35,13

Оборотні активи на підприємстві в 2011 році складали 2589910 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 30,3 ( з 2589910 тис.грн. до 3374904 тис.грн.). В 2013 році ми могли спостерігати збільшення ще на 14,3% (Рис.2.1.3).

Запаси на підприємстві також мали постійну тенденцію до зростання. Якщо в 2012 році вони зросли на 38,9%, то в 2013 році ще на 27,9%. Дебіторська заборгованість за розрахунками в 2012 році зросла на 48,9% в порівнянні до 2011 року (з 113918 тис.грн. до 169602 тис.грн.). В 2013 році ми могли спостерігати ще збільшення на 88,9%.

Дебіторська заборгованість за бюджетом в 2011 році складала 59 тис.грн. В 2012 році відбулося зростання на 1749,2%. В 2013 році ми також спостерігали зростання - на 437,8%.

Інша поточна дебіторська заборгованість в 2012 році зменшилася на 22,6% в порівнянні до 2011 року (з 721482 тис.грн. до 558544 тис.грн.). В 2013 році ми могли спостерігати збільшення на 20,1%.

Поточні фінансові інвестиції на підприємстві в 2011 році були відсутні. В 2012 році вони складали 226831 тис.грн. В 2013 році ми могли спостерігати зменшення на 98,2% в порівнянні до 2012 року ( з 2266831 тис.грн до 4119 тис.грн.).

Грошові кошти та їх еквіваленти в 2011 році складали 201143 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати їх збільшення на 87,5% ( з 201143 тис.грн. до 377086 тис.грн.). В 2013 році ми спостерігали збільшення грошових коштів на 47,7% в порівнянні до 2012 року.

Витрати майбутніх періодів в 2011 році складали 5336 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати їх збільшення на 202,14% (з 5336 тис.грн. до 16122 тис.грн.). В 2013 році відбулося також зростання, на 35,13% в порівнянні до 2012 року (з 16122 тис.грн. до 21785 тис.грн.).

Рис. 2.1.3 Аналіз динаміки зміна оборотних активів на підприємстві

Як ми можемо бачити, оборотні активи на підприємстві протягом трьох аналізуючих років зростали відносно стабільними темпами. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 30% по відношенні до 2011 року. В 2013 році відбулося ще збільшення на 15%.

Рис. 2.1.4 Аналіз динаміки запасів на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що перебувають на різних виробництва й обігу, та очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання. Запаси складають значну частку оборотних активів на підприємствах [12,с.55].

Метою створення запасів є:

-        забезпечення й підтримка належного обслуговування клієнтів;

-        вирівнювання потоку товарів;

-        забезпечення захисту від невизначеності попиту та пропозиції;

-        розумне використання людей та устаткування;

-        можливість економії при закупівлі більшими партіями.

На малюнку 2.1.4 відображена динаміка запасів на підприємстві протягом трьох аналізуючих років. Найбільша частка запасів складала 1695747 тис.грн. в 2013 році. В 2012 році ця сума була менша приблизно на 28% і складала 1325219 тис.грн. В 2011 році сума запасів була менша ще на 39% (по відношенню до 2012 року) і становила 953453 тис.грн.

Рис. 2.1.5 Аналіз динаміки зміни витрат майбутніх періодів на підприємстві

Витрати майбутніх періодів - вид активу, який за своєю суттю є дебіторською заборгованістю. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів [22,с.190].

Витрати майбутніх періодів на підприємстві зростали протягом всіх трьох аналізуючих років. Найбільший темп зростання ми могли спостерігати в 2012 році - на 202% (з 5336 тис.грн. до 16122 тис.грн.)

В 2013 році ми також спостерігали зростання - близько 35% ( з 16122 тис.грн. до 21785 тис.грн.).

Для аналізу фінансового стану підприємства слід розрахувати показники ліквідності (таблиця 2.1.3), які відображають спроможність підприємства своєчасно здійснювати розрахунки з дебіторами, залежність від кредиторів та можливість перетворення своїх активів у ліквідні кошти.

Таблиця 2.1.3 Розрахунок показників ліквідності ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показник

Роки

Темп приросту,%


2011

2012

2013

2012 рік

2013 рік

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,07

0,14

0,10

111,85

-30,30

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,86

0,79

0,68

-8,05

-14,25

Коефіцієнт автономії

0,0027

0,0026

0,0022

-2,73

-18,15

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,46

0,53

0,53

16,20

-0,52


Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. ТОВ «БЕБІ ХІТ» в 2011 році має досить низький коефіцієнт ліквідності (0,07). В 2012 році ситуація дещо покращилася. Коефіцієнт зріс до 0,14. Але в 2013 він зменшився до 0,10. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчі, і за цим показником не можна відразу робити негативні висновки про можливості підприємства негайно погасити свої борги.        Коефіцієнт поточної ліквідності, що показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами в ТОВ «БЕБІ ХІТ»» значно вищий за норму 0,13. В 2011 він становить 0,86, в 2012 році - 0,79, а в 2013 році - 0,68. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6.

Коефіцієнт автономії характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовано оцінюється на рівні 0,5, що припускає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити зобов’язання. В нашому ж товаристві в 2011 році це значення на рівні 0,0027 В 2012 році ситуація залишилась майже незмінною і коефіцієнт зменшився до 0,0026, а в 2013 до 0,0022.

Коефіцієнт маневреності показує частку власних коштів, вкладених в оборотні активи. Вважається, що його значення повинно бути не менше 0,2. ТОВ «БЕБІ ХІТ» має непоганий коефіцієнт маневреності. В 2011 році - 0,46, а вже в 2012 він зріс до 0,53, в 2013 залишився незмінним (0,53).

Отже, на основі розрахунків можна зробити висновок, що ТОВ «БЕБІ ХІТ» має високий рівень залежності від кредиторів і низьку можливість перетворення своїх активів у ліквідні кошти. Основними напрямами підвищення рівня платоспроможності підприємства є зміна складу керівників підприємства та стилю управління, оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства, продаж зайвих матеріалів і залишків товарів, реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокові позики, удосконалення організації праці.

Таблиця 2.1.4 Аналіз показників фінансового стану на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,0027

0,0026

0,0022

-2,74

-18,18

Тривалість фінансового циклу, дні

-35,00

-42,54

-38,32

21,54

-9,91

період обороту матеріальних оборотних активів, дні

170,01

241,21

227,29

41,88

-5,77

період обороту дебіторської заборгованості, дні

57,39

86,33

66,01

50,43

-23,54

період обороту кредиторської заборгованості, дні

445,31

657,32

554,24

47,61

-15,68


Коефіцієнт фінансового левериджу - показник, який характеризує відношення довгострокових зобов'язань і джерел власних коштів підприємства. Зростання показника свідчить про зростання фінансового ризику, тобто про можливість втрати платоспроможності. Нормативне значення коефіцієнту фінансового левериджу не повинно бути більшим за 1. На підприємстві коефіцієнт зменшувався. В 2011 році він складав 0,0027, в 2012 - 0,0026, а в 2013 році - 0,0022. Отже, ми можемо сказати, що на підприємстві зростав фінансовий ризик.

Фінансовий цикл - цикл обігу грошової готівки підприємства, виражений часом, протягом якого гроші вилучені з обігу. Скорочення фінансового циклу у динаміці розглядається як позитивна тенденція. Фінансовий цикл може бути скорочений за рахунок прискорення виробничого процесу та обіговості дебіторської заборгованості, а також за рахунок деякого некритичного уповільнення обігу кредиторської заборгованості.

Чим менша тривалість фінансового циклу, тим менше фінансових ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб підприємства (з урахуванням необхідності надання відстрочок платежів покупцям продукції для стимулювання збуту та можливості отримання відстрочок платежів з боку постачальників).

Зменшити фінансовий цикл можна шляхом прискорення обороту виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного уповільнення оборотність кредиторської заборгованості підприємства постачальникам.

На тривалість фінансового циклу впливають такі чинники [17,с.155]:

-        тривалість виробничо-комерційного (або операційного) циклу підприємства та його окремих стадій;

-        темпи зростання обсягів діяльності;

-        рівень інфляції та необхідність створення страхових резервів виробничих запасів;

-        сезонність виробництва, реалізації та постачання сировиною;

-        стан кон'юнктури на ринку сировини та ринку готової продукції.

Тривалість фінансового циклу в 2011 році складав - 35 днів. В 2012 - 42,5 дні. В 2013 році - 38,3 дня. Це свідчить про те, що для фінансування виробничих потреб підприємства потрібно значно велика кількість фінансових ресурсів.

Період обороту матеріальних оборотних активів в 2011 році складав 170 днів. В 2012 році цей показник збільшився на 41,88% до 241,2 днів. В 2013 році він дещо зменшився, до 227,3 днів.

Період обороту дебіторської заборгованості в 2011 році складав 57,4 дні. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 50,4% до 86,3 днів. В 2013 році період обороту зменшився до 66 днів.

2.2    Оцінка капіталу ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Під терміном "оцінка капіталу підприємства", як правило, розуміють оцінку власного капіталу, оскільки саме оцінка обсягу власних ресурсів цікавить насамперед, як менеджерів та власників підприємства, так і потенційних кредиторів і партнерів по бізнесу [16,с.144].

Власний капітал підприємства - це кошти, які реально належать підприємству. Якщо мати на увазі капітал в його речовій формі, то це активи, які залишаються в розпорядженні підприємства після виконання зобов'язань перед усіма кредиторами (чисті активи підприємства).

Капітал - це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Таблиця 2.2.1 Аналіз структури власного капіталу на ТОВ «Бебі Хіт» за 2011 - 2013 роки

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютний приріст

Темп приросту

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

Власний капітал

15366

16807

15824

1441

-983

9,38

-5,85

у тому числі:

Зареєстрований капітал

17

17

17

0

0

х

х

Додатковий капітал

405

270

322

-135

52

-33,33

19,26

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14944

16520

15485

1576

-1035

10,55

-6,27


Як ми можемо побачити з вищенаведеної таблиці власний капітал підприємства за 3 роки постійно змінювався. В 2011 році він складав 15366 тис.грн., але вже в 2012 році він зріс на 9,38% і склав 16807 тис.грн. В 2013 році він навпаки зменшився на 5,85% і становив 15824 тис.грн.

Зареєстрований капітал значно не змінювався. Якщо в 2010 році він складав 16,5 тис.грн, то в 2011 році він складав 17 тис.грн. В 2012 році він зовсім не змінився. Додатковий капітал в 2010 році складав 3117 тис.грн. в 2011 році - 826 тис.грн, а в 2012 році - 507 тис.грн. Неоплачений прибуток в 2010 році складав 10005,4 тис.грн, а в 2012 вже 13712 тис.грн.

Таблиця 2.2.2 Оцінювання ефективності використання капіталу ТОВ «Бебі Хіт» за 2011 -2013 роки

Показники

Значення

Абсолютний приріст


2011 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

Загальний розмір капіталу, тис. грн.

5669383

6374978

7332682

12,45

15,02

Власний капітал, тис. грн.

15366

16807

15824

9,38

-5,85

Позиковий капітал, тис. грн.

5654017

6358171

7316858

12,45

15,08

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

425907

275362

344808

-35,35

25,22

Чистий прибуток, тис. грн.

319430

82178

192969

-74,27

134,82

Фінансові витрати, тис. грн.

174597

83170

65716

-52,36

-20,99

Нетто-результат експлуатації інвестицій, тис. грн.

600504

358532

410524

-40,29

14,50

Економічна рентабельність, %

10,59

5,62

5,60

2,13

-2,14

Середня відсоткова ставка,%

3,09

1,31

0,90

1,91

-1,88

Податковий гніт, частка одиниці

0,75

0,79

0,81

0,22

0,00

Диференціал важеля, %

7,50

4,32

4,70

0,22

-0,26

Плече важеля

367,96

378,30

462,39

34,21

82,67

Ефект фінансового важеля, %

2070,87

1289,87

1760,47

9,27

1,76


Загальний капітал - це підсумок балансу, який, з одного боку, показує загальну суму засобів, що її має у своєму розпорядженні підприємство (актив), а з іншого - суму джерел утворення цих засобів (пасив).

Загальний розмір капіталу на підприємстві в 2011 році складає 5669383 тис.грн. В 2012 році він збільшився на 12,45% і складає 6374978 тис.грн. В 2013 році ми могли спостерігати збільшення капіталу ще на 15%.

Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. На підприємстві власний капітал в 2011 році складав 15366 тис.грн. В 2012 році ми можемо спостерігати збільшення його розміру на 9,38%. В 2013 році ми могли спостерігати зменшення обсягів на 5,85%.

Позичковий капітал підприємства - це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, поверненості та платності.

До складу залученого капіталу входять:

-        короткострокові і довгострокові зобов’язання

-        кредиторська заборгованість.

В 2011 році позиковий капітал на підприємстві складав 5654017 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення розміру на 12,45%. В 2013 році ми бачимо збільшення ще на 15% по відношенню до 2012 року.

Прибуток до оподаткування в 2011 році складав 425907 тис.грн. В 2012 році він складав 275362 тис.грн., що на 35% менше, ніж в минулому періоді. В 2013 році прибуток навпаки, збільшився на 25,2%.

Чистий прибуток за 3 аналізуючи роки постійно змінювався. В 2012 році ми можемо бачити зменшення на 74% (з 319430 тис.грн. до 82178 тис.грн.). В 2013 році ми спостерігали значне збільшення чистого прибутку - на 134%.

Нетто-результат експлуатації інвестицій - це частина доходу підприємства, яка залишається в його розпорядженні після покриття матеріальних та інших видів виробничих витрат підприємства за винятком фінансових витрат, що пов'язані з використанням позикових ресурсів. Тобто кількісно - це прибуток підприємства, збільшений на вартість позикових ресурсів, які були залучені для виробничих потреб підприємства.

В 2011 році нетто результат на підприємстві складав 600504 тис.грн. В 2012 році відбулося зменшення даного показника на 40%. В 2013 році він навпаки, збільшився на 12%.

Економічна рентабельність протягом трьох років мала не чітку тенденцію. Якщо у 2012 у порівнянні з 2011 роком економічна рентабельність зросла на 2,13% , то у 2013 показник погіршився на 2,14, що є нижчим результатом, ніж у 2011 році. Податковий гніт за 3 роки зменшувався, з 0,75 у 2011 році до 0,89 у 2012, та 0,81 у 2013 році.

Плече важеля також зростало протягом трьох років. Даний показник характеризує співвідношення власного капіталу до позикового. Якщо у 2011 році цей показник становив 367,96, то у 2013 році він виріс на 82,67% до рівня 462,39. Тобто рівень позикових коштів значно перевищує рівень власного капіталу, що свідчить про залежність підприємства від сторонніх інвестицій. А темпи зростання плеча важеля демонструють негативну ситуацію діяльності підприємства.

Ефект фінансового важеля показує, на скільки відсотків підвищується рентабельність власного капіталу підприємства за рахунок залучення в господарський оборот позикового капіталу, незважаючи на його платний характер. В даному випадку підприємство «виживає» за рахунок позикових коштів. Як бачимо з таблиці у 2011 ефект від залучення позикових коштів становив 2070%. У 2012 та у 2013 році ситуація погіршилася, до 10289% та 1760% відповідно. Тобто підприємство має позитивний ефект від позикових коштів, за рахунок залучених коштів підтримує власну рентабельність.

Провівши аналіз співвідношення власного капіталу та позикового ми можемо побачити, що позиковий капітал на підприємстві значно більший ( Рис. 2.2.1)

Рис. 2.2.1 Аналіз структури власного та позикового капіталу ТОВ «Бебі Хіт» за 2011 -2013 роки.

В 2011 році власний капітал підприємства складав 15366 тис.грн., тоді як позиковий - 5654017 тис.грн. В 2012 році сума власного капіталу дещо збільшилася (на 9%), і склала 12351 тис.грн, тоді як сума позикового капіталу значно зросла (на 15%) і склала 6358171 тис.грн. В 2031 році сума власного капіталу зменшилася на 5% - до 15824 тис.грн, але якщо порівнювати це зменшення зі зростанням позикового капіталу, то зменшення було досить суттєвим, адже позиковий капітал в 2013 році зріс на 15 % і склав 7316858 тис.грн.

Отже ми можемо зробити висновок, що підприємство використовує загалом позиковий капітал, адже частка власного капіталу досить маленька.

Поточні зобов'яза́ння - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [20,с.117].

Структуру поточних зобов’язань ТОВ «БЕБІ ХІТ» більш детально проаналізована в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3 Аналіз структури та динаміки поточних зобов’язань на ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп зростання

2012 рік

2013 рік

Короткострокові кредити банків

87501

386518

267176

341,73

-30,88

1638591

2586862

3474311

57,87

34,31

Поточні зобов’язання за розрахунками:

х

х

х

х

х

- з одержаних авансів

102073

140672

154672

37,82

9,95

- з бюджетом

9414

13078

13956

38,92

6,71

Інші поточні зобов'язання

259463

271874

1123631

4,78

313,29


Короткострокові кредити банків на підприємстві в 2011 році складали 87501 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 341,73%. В 2013 році навпаки, ми спостерігали зменшення короткострокових кредитів банків на 30,9% (Рис. 2.2.2).

Кредиторська заборгованість за товари в 2012 році зросла на 57,9%. В 2013 році ми могли спостерігати ще збільшення на 34,3% в порівнянні до 2012 року.

Поточні зобов’язання за одержаними авансами в 2012 році зросли на 37,82%. В 2013 році темп зростання дещо зменшився і складав 6,7%. (Рис.2.2.3). Зобов’язання за бюджетом в 2011 році складали 9414 тис.грн. В 2012 році ми можемо спостерігати зростання на 38,9%. А в 2013 році ще на 6,7%.

Інші поточні зобов’язання в 2011 році складали 259463 тис.грн. в 2012 році вони зросли на 4,78%, а в 2013 році зросли ще на 312,3%.

Рис. 2.2.2 Аналіз динаміки зростання короткострокових кредитів банків за 2011 - 2013 рр.

Як ми бачимо з малюнка, короткострокові кредити банків протягом 3 аналізуючих років значно змінювалися. Якщо в 2012 році ми спостерігали значне зростання в порівнянні до 2011 року (на 341%.) то в 2013 році навпаки, відбулося зменшення на 30,9% в порівнянні до 2012 року.

Рис.2.2.3 Аналіз поточних зобов’язань за розрахунками на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Як ми бачимо, поточні зобов’язання підприємства з одержаних авансів є значно більшими ніж зобов’язання з бюджетом. В 2011 році зобов’язання з одержаних авансів складаю 102073 тис. грн., а зобов’язання з бюджетом - 9414 тис. грн.

Протягом 3 аналізуючих років ми можемо спостерігати рівномірне зростання обох аналізуючих показників.

інвестиційний поточних операційних витрати

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю підприємства є інвестиційний аналіз.

Інвестиційний аналіз - це процес дослідження інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту [15,с.155].

Особливості аналізу інвестиційної діяльності:

1.      Інвестиційний аналіз пов'язаний з дослідженням інвестиційних процесів у їхньому тісному взаємозв'язку, взаємозалежності й взаємозумовленості. Установлення взаємозв'язку, взаємозалежності й взаємозумовленості - це найбільш важливий момент аналізу.

2.      Інвестиційний аналіз пов'язаний з науковим обґрунтуванням інвестиційних проектів й об'єктивною оцінкою їхнього виконання.

.        Інвестиційний аналіз спрямований на виявлення позитивних і негативних факторів, що впливають на інвестиційну активність підприємства, і кількісними вимірами їхнього впливу.

.        Інвестиційний аналіз розкриває тенденції господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішніх резервів.

.        Інвестиційний аналіз сприяє контролю інвестиційної діяльності, а також прийняттю оптимальних управлінських інвестиційних рішень.

Предметом інвестиційного аналізу виступають інвестиції й інвестиційна діяльність підприємства, а також кінцеві результати її здійснення, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, які одержують відображення через систему інвестиційної інформації.

Інвестиційний аналіз ґрунтується на використанні таких основних методів [15,с.174]:

1)      Метод індукції. При використанні методу індукції дослідження інвестиційних процесів починається з одиничного - з окремого господарського факту або ситуації, які в сукупності й представляють інвестиційний процес. Метод індукції використовується для вивчення показників окремого інвестиційного проекту.

2)      Метод дедукції. При використанні методу дедукції дослідження інвестиційних процесів починається із загального - наприклад, показників інвестиційної діяльності в цілому по підприємству, а потім переходять до показників окремих структурних підрозділів та їхнього значення в загальній системі інвестиційних показників підприємства.

Використання методів індукції й дедукції в інвестиційному аналізі взаємозалежні, що зумовлено нерозривним взаємозв'язком об’єктів аналізу.

Завдання інвестиційного аналізу:

·  Підвищення науково-економічної обґрунтованості інвестиційних планів підприємства.

·        Об'єктивна й всебічна оцінка інвестиційних планів підприємства й показників їхнього виконання.

·        Оцінка динаміки й структури реальних і фінансових інвестицій підприємства.

·        Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів і вкладень у цінні папери.

·        Оцінка інвестиційного ризику реальних і фінансових інвестицій підприємства.

·        Виявлення й вимірювання внутрішніх інвестиційних резервів підприємства.

·        Обґрунтування привабливості підприємства для потенційного інвесторі

Завдання інвестиційного аналізу можуть змінюватися залежно від інвестиційних цілей підприємства й етапу розвитку його інвестиційної діяльності.

Таблиця 3.1 Аналіз інвестиційної діяльності на ТОВ «БЕБІ ХІТ»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Темп приросту,%

2012 рік

2013 рік

Довгострокові фінансові інвестиції:

х

х

х

х

х

- які облік-ся за методом участі в капіталі інших підприємств

2557923

2364732

2715059

-7,55

14,81

- інші фінансові інвестиції

0

0

0

х

х

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0

0

0

х

х

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

0

0

0

х

х


Як ми можемо побачить, довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств в 2011 році складали 2557923 тис.грн. В 2012 році ми могли спостерігати зменшення даного показника на 7,55%. В 2013 році навпаки, відбулося збільшення на 14,8%.

Інші фінансові інвестиції, так як справедлива вартість інвестиційної нерухомості та первісна вартість інвестиційної нерухомості на підприємстві відсутні протягом всіх аналізуючих років.

ВИСНОВОК І ПРОПОЗИЦІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕБІ ХІТ» створено відповідно до законодавства України та зареєстрованого Печерською районною у місті Києві.

Предметом діяльності ТОВ «БЕБІ ХІТ» є:

-        оптова торгівля непродовольчими товарами, в тому числі, через Інтернет;

-        створення салонів, магазинів в Україні та за кордоном;

-        зовнішня торгівля;

-        торгівельно - закупівельна діяльність.

Дане товариство здійснює оптову торгівлю виключно дитячими товарами, такими як:

-        дитячі коляски та авто крісла торгової марки «Inglesina»;

-        дитячі авто крісла серії «Ferrari» торгової марки «Nania»;

-        ігрові ковбики марки «Dwinguler»;

-        дитячі меблі, коляски, ходунки торгової марки «Brevi»;

-        дитячі іграшки марки «BabyBaby» та багато іншого.

ТОВ «БЕБІ ХІТ» здійснює свою діяльність не тільки на ринках України, а й закордоном в таких країнах, як: Італія, Франція, Великобританія та Китай.

Провівши аналіз показників операційної діяльності побачили, що обсяги чистої виручки за 2012 рік по відношенню до 2011 року зменшилися на 1,66%, але вже в 2013 року виручка збільшилася на 39,3%. Такі зміни можуть відображати збільшення обсягів діяльності на підприємстві.

Обсяги чистого прибутку в 2012 році значно зменшилися, по відношенню до 2011 року, але в 2013 році чистий прибуток зріс більше, ніж в 2,5 рази. Обсяги операційного прибутку зростали меншими темпами, ніж обсяги чистої виручки та чистого прибутку. В 2012 році операційний дохід підприємства зріс на 2,2%, а в 2013 - на 21,1%.

Прибуток від реалізації та прибуток від операційної діяльності в 2012 році зменшувалися відносно однаковими темпами, по відношенню до 2011 року. Якщо прибуток від реалізації в 2012 році зменшився на 32,8%, то прибуток від операційної діяльності зменшився на 36,1%. В 2013 році ці два показники зростали, прибуток від реалізації зріс на 24,6%, а прибуток від операційної діяльності на 12,19%.

Рентабельність виручки від реалізації продукції за 3 аналізуючи роки постійно зменшувалася. Якщо в 2011 році вона складала 27%, то в 2012 році зменшилася до 18,5%, а в 2013 зменшилася вже до 16,5%.

Рентабельність операційної діяльності також зменшувалася. В 2012 році вона зменшилася майже на 40 % по відношенню до 2011 року, а в 2013 році зменшилася ще на 7%.

Рентабельність собівартості реалізованої продукції навпаки постійно зростала. В 2012 році вона зросла на 29% по відношенню до 2011 року. А в 2013 році на 0,95%.

Сума необоротних активів на підприємстві за 3 аналізуючи рози дещо змінювалася. В 2012 році активи зменшилися майже на 3%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році навпаки, спостерігається збільшення на 15,7% в порівнянні до 2012 року.

Первісна вартість необоротних активів зазнала значних змін. В 2012 році вона зменшилася на 50%, в порівнянні до 2011 року, але вже в 2013 році ми спостерігаємо збільшення на 103%.

Накопичена амортизація необоротних активів в 2012 році збільшилася на 68%. А от в 2013 році вона навпаки зменшилася, аж на 381%. Первісна вартість основних засобів зростала кожного року. В 2012 році вона зросла на 79%, в порівнянні до 2011 року, а в 2013 на 37%.

Знос основних засобів також зростав. В 2012 році він зріс на 85%, а в 2013 - на 60%. Частка основних засобів в необоротних активах в 2011 році складала 13%. В 2012 році вона збільшилася майже в двічі і складала 23%. В 2013 році частка основних засобів також збільшувалася, і склала 28,5%.

Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці, так як вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства. Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування.

Аналізуючи зміни в штатному розкладі ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми побачили, що кількість працюючих на підприємстві постійно зростала. В 2013 році на підприємстві працювало 25 чоловік, а в 2012 році цей показник збільшився на 16 працівника, і склав 41 чоловік. В 2013 році чисельність працівників також зросла і склала 47 працівника ( що на 6 чоловік більше, ніж в 2012 році).

Аналізуючи структуру персоналу підприємства, ми побачили, що основну частину працівників складає торгівельно - оперативний персонал, тобто спеціалісти. В середньому за рік він складає 30 осіб і кожного року його кількість зростає. На другому місці управлінський персонал. У 2011 році керівників на підприємстві було 5 осіб, але за два роки цей показник зріс в два рази і склав 10 осіб ( з урахуванням того, що загальна кількість працівників також збільшилася).

Оцінюючи вагомість витрат на оплату праці на ТОВ «БЕБІ ХІТ» можна побачити, що частка витрат на оплату праці в товарообороті є досить не стабільною. В 2011 році вона складала 14,21%. А в 2012 році показник зріс на 13,1%, і склав вже 27,3%. В 2013 році частка витрат на оплату праці вже складала 21,9 % , що на 5,5 % менше, ніж в минулому періоді.

Темпи зростання витрат на збут росли досить швидкими темпами. В 2012 році вони виросли на 63% і склали 54808 тис.грн. В 2013 році темп зростання складав вже 165,8% (145715 тис.грн.).

Інші операційні витрати в 2011 році складали 2161449 тис.грн. Протягом трьох аналізуючих років вони зростали досить помірними темпами. В 2012 році вони виросли на 6,6% , а в 2013 - 5,3%.

Адміністративні витрати протягом 3 років зазнали значних змін. Якщо в 2012 році вони зросли на 9,2%, то в 2013 році навпаки знизилися (на 1,4%). Операційні доходи на підприємстві в 2012 році зросли всього на 2,2%. Але вже в 2013 році вони зросли на 21%.

Основний негативний вплив на скорочення прибутку від операційної діяльності в 2012 році мало зменшення валового прибутку підприємства (на 24,3%). В 2013 році негативний вплив на фінансові результати мали адміністративні витрати, вони зменшилися на 1,4%.

Позитивний вплив на збільшення операційної діяльності в 2012 році мали такі показники, як: інший операційний дохід (збільшився на 6,51%), адміністративні витрати (збільшилися на 9,2%), витрати на збут (на 63%), інші операційні витрати (на 6,6%).

Позитивний вплив на збільшення операційної діяльності в 2013 році мали такі показники, як: валовий прибуток, який збільшився на 35,2%, інший операційний дохід (збільшився на 2,7%), витрати на збут, які збільшилися на 165,8%).

Сукупним результатом дії всіх факторів в 2013 році є скорочення збитків від операційної діяльності на 43083 тис. грн. В 2012 році ми спостерігаємо збільшення збитків від операційної діяльності в розмірі 208803 тис.грн.

Проаналізувавши фінансові результати ТОВ «БЕБІ ХІТ» ми побачили, що дохід від реалізації в 2012 році зменшився на 3,2%. Але вже в 2013 році він збільшився більше на 39%.

Чистий дохід на підприємстві також мав тенденцію до зниження. В 2012 році ми спостерігали зниження на 1,66%. Але в 2013 році ситуація дещо виправилася і відбулося збільшення на 39,3%.

Фінансові результати від операційної діяльності в 2012 році зменшилися аж на 37,3%, в порівнянні до 2011 року. В 2013 році ми могли спостерігати деяке покращення (на 12,2%).

Чистий прибуток в 2012 році знизився більше, ніж на половину - на 74%. Але вже в 2013 році ми могли побачити різке підвищення - на 134%.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування в 2012 році знижували на 35%, але в 2013 році ситуація стабілізувалася і ми змогли побачити збільшення на 25,2%.

Отже, в 2012 році ми могли спостерігати занепад всіх показників фінансової діяльності підприємства. А 2013 році ми могли спостерігати протилежну ситуацію, всі показники фінансової діяльності мали тенденцію до збільшення.

В 2013 році спостерігалося різке збільшення необоротних активів в порівняні з іншими аналізуючими роками (близько 15%). В 2012 році ж спостерігалася протилежна ситуація. Ми могли спостерігати деяке зниження обсягу активів в порівнянні до 2011 року(близько 2,5%).

В 2012 році ми можемо бачити різке збільшення обсягу капітальних інвестицій (на 348%) в порівнянні до 2011 року. В 2013 році ми бачимо незначне збільшення оборотних активів на підприємстві протягом трьох аналізуючих років зростали відносно стабільними темпами. В 2012 році ми могли спостерігати збільшення на 30% по відношенні до 2011 року. В 2013 році відбулося ще збільшення на 15%.

В 2011 році власний капітал підприємства складав 15366 тис.грн., тоді як позиковий - 5654017 тис.грн. В 2012 році сума власного капіталу дещо збільшилася (на 9%), і склала 12351 тис.грн, тоді як сума позикового капіталу значно зросла (на 15%) і склала 6358171 тис.грн. В 2031 році сума власного капіталу зменшилася на 5% - до 15824 тис.грн, але якщо порівнювати це зменшення зі зростанням позикового капіталу, то зменшення було досить суттєвим, адже позиковий капітал в 2013 році зріс на 15 % і склав 7316858 тис.грн.

Отже ми можемо зробити висновок, що підприємство використовує загалом позиковий капітал, адже частка власного капіталу досить маленька.

На ТОВ «Бебі Хіт» ми виділити наступні напрямки підвищення ефективності роботи підприємства:

формування оптимального складу персоналу;

заміна діючих технічних засобів на прогресивніші;

модернізація устаткування;

впровадження прогресивних технологічних процесів;

удосконалення управління та організації праці;

збільшення реального фонду робочого часу;

створення раціональних структур управління;

Отже, загалом діяльність підприємства є прибутковою, але фінансові показники, на жаль, залишає бажати кращого. Оскільки в останньому аналізуючому році показники діяльності підвищилося в цілому по підприємству, то залишається сподіватися, що і в подальшій діяльності вони будуть підвищуватися.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.      Конституція України із змінами, внесеними згідно iз Законом N 2952-VI вiд 01.02.2011

.        Господарський кодекс України N 436-IV від 16 січня 2003 року, редакція від 06.11.2012 року

.        Податковий колекс України N 2856-VI від 23.12.2010 року. З наступними змінами і доповненнями.

.        Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.11. З наступними змінами і доповненнями.

.        Закон України «Про оплату праці»

.        Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 2008. - 312 с.

7.      Бєлоусов В.Л. Аналіз конкурентоспроможності фірми / Маркетинг у Росії і за кордоном.К.2011 № 5.

8.      Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. - К.: Ника- центр, Ольга,2003. 245 с.

9.      Войтов А.Г. Економіка. Загальний курс. (Фундаментальна теорія економіки): Підручник. - 8-е перероб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °», 2013.

10.    Воріт І.В. Економіка фірми. - М.: Вища школа, 2004. -с.280

.        Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. - М.: Джон Уайли энд Санз, 2012.- 470с.

.        Герчикова Н.М. Менеджмент. - К.Хрещатик, 2012.- с.420

.        Дей Дж. Стратегічний маркетинг. - М.: Ексмо-Пресс, 2012. - с. 340

.        Економіка торговельного підприємства: Підручник / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: «Хрещатик», 1998.

.        Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств.- К.: Вища шк., 2012. - с. 245

.        Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. - 192 с.

.        Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, 2010. - с. 350

.        Круглов М.М. Стратегічне управління компаніями. Навч. для вузів. - М.: Російська ділова компанія. 2008. - с. 262

19.    Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. з французької. - СПб.: Наука, 2006. - с. 340

20.    Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. - Чернівці., 2008 - с.264

21.    Малколм М. Стратегічне планування маркетингу. - СПб.: Пітер, 2010.

22. Мошно В.А. Економіка підприємства. - М., 2011.

23.    Старкова Н.О., Костецький О.М. Інтелектуальні активи фірми: ідентифікація та управління. / Менеджмент. 2006. № 4.

.        Резніченко Б.А. Критичний аналіз критеріїв сегментування. / Маркетинг у Росії і за кордоном. 2011. № 4.

.        Россідес М. Ринкова вартість торгової марки: її значення для побудови маркетингової стратегії. / Маркетинг у Росії і за кордоном. 2011. № 2.

.        Чаюн І.О., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л. Економіка підприємства: підручник для студ. екон. спеціальностей вищ. навч. закладів / за ред. Н.М. Ушакової. - К. : КНТЕУ, 2005. - 568 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Актив

Код рядка

2011 рік

2012 рік

2013 рік

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000
- первісна вартість

1001

3 488,0

1718

3493

- накопичена амортизація

1002

423,0

712

-2007

Незавершені капітальні інвестиції

1005

9 433,0

32871

31753

Основні засоби:

1010
- первісна вартість

1011

399 744,0

715675

983865

- знос

1012

111 197,0

205810

330884

Інвестиційна нерухомість

1015

0,0

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0,0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які облік-ся за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

2557923

2364732

2715059

- інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

215169

215169

215169

Відстрочені податкові активи

1045

0

0


Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3079473

3000074

3474222

II. Оборотні активи

Запаси

1100

953453

1325219

1695747

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

349

76349

76349


Дебіторська заборгованість за рахунками

1130
- за бюджетом

1135

59

1091

5868

у тому числі з податку на прибуток

1136
Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

721482

558544

670758

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

226831

4119

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

201143

377086

557038

Витрати майбутніх періодів

1170

5336

16122

21785

Інші оборотні активи

1190

0,0

0

0

Усього за розділом II

1195

2589910

3374904

3858460

IІІ. Необоротні активи, утримання для продажу, та групи вибуття

1200

0,0

0

0

Баланс

1300

5669383

6374978

7332682

Пасив

Код рядка

2011 рік

2012 рік

2013 рік

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

17,0

17

17

Капітал у дооцінці

1405

0,0

0


Додатковий капітал

1410

405,0

270

322

Резервний капітал

1415

0


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14944,0

16520

15485

Неоплачений капітал

1425
Вилучений капітал

1430

0,0

0


Усього за розділом I

1495

15366,0

16807,0

15824,0

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інші довгострокові фінансові зобов’язання


1799955,0

838765

241815

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0,0

0


Довгострокові кредити банків

1510
Інші довгострокові зобов’язання

1515

16142,0

32328

212056

Довгострокові забезпечення

1520
Цільове фінансування

1525
Усього за розділом II

1595

2632104

2065372

1587945

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

87501,0

386518

267176

Поточна заборго-сть за довгострок. зобов’язаннями


0,0

0

457309

Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов’язаннями

1610

899728,0

841623

168346

товари, роботи, послуги

1615

1638591,0

2586862

3474311

- з одержаних авансів

1616

102073,0

140672

154672

- з бюджетом

1620

9414,0

13078

13956

у тому числі з податку на прибуток

1621

0,0

0


розрахунками зі страхування

1625

4181,0

8582

10299

розрахунками з оплати праці

1630

13370,0

22732

25635

Поточне забезпечення

1660

7460,0

19962

29787

Доходи майбутніх періодів

1665

132

896

3791

Інші поточні зобов'язання

1690

259463,0

271874

1123631

Усього за розділом IІІ

1695

3014321

4271941

5695335

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Баланс

1900

5669383,0

6374978,0

7332682,0

Додаток Б

Фінансова звітність ТОВ «БЕБІ ХІТ» за 2011 - 2013 рр.

Стаття

Код рядка

2 011р.

2 012р.

2 013р.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2283820

2246010

3130291

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

1562896

1700422

2392401

Валовий прибуток:

- прибуток

2090

720924

545588

737890

- збиток

2095
Інші операційні доходи

2120

2105027

2242094

2304598

Адміністративні витрати

2130

68585

74914

73857

Витрати на збут

2150

33615

54808

145715

Інші операційні витрати

2180

2161449

2304461

2426334

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

2190

562302

353499

396582

- збиток

2195
Доход від участі в капіталі

220
Інші фінансові доходи

2220

31390

3059

6053

Інші доходи

2240

13825

2950

8144

Фінансові витрати

2250

174597

83170

65716

Втрати від участі в капіталі

2255
Інші витрати

2270

7013

976

255

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

2290

425907

275362

344808

- збиток

2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

106477

193184

151839

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

319430

82178

192969

- прибуток

2350

319430

82178

192969

- збиток

2355
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

2 011р.

2 012р.

2 013р.

Матеріальні затрати

2500

967286

1167483

1422604

Витрати на оплату праці

2505

335069

623650

694276

Відрахування на соціальні заходи

2510

105328

225053

253786

Амортизація

2515

347229

432339

308480

Інші операційні витрати

2520

59212

122824

179516

Разом

2550

1695700

2571349

2858662

Додаток В

Інформація про основні засоби

№ п/п

Групи основних засобів

Первісна вартість,тис.грн.

Знос, тис.грн.2011 рік

2012 рік

2013 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

1.

Земельні ділянки

79658

82714

98457

33752

39413

32487

2.

Будинки, споруди та передавальні пристрої

13607

16300

24784

4298

9980

12757

3.

Машини та обладнання

69150

73743

95748

47950

58958

58146

4.

Транспортні засоби

211630

492446

695975

12698

66870

197887

5.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

23714

41039

64478

11874

28870

27450

6

Тварини

3

1

2

1

0

0

7

Багаторічні насадження

281

158

123

12

16

25

8

Інші основні засоби

454

240

214

125

116

147

9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

1247

9034

4084

487

1587

1985


РАЗОМ

399744

715675

983865

111197

205810

330884


Похожие работы на - Оцінка операційної діяльності на підприємстві

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!