База даних хлібозаводу 'Servipan'

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,03 Мб
 • Опубликовано:
  2015-07-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

База даних хлібозаводу 'Servipan'

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

1.Паралельні і розподілені бази даних

.1Основні означення

.2Архітектура

.3Розподіл даних

.4Обробка даних

.5Розмежування між паралельними і розподіленими СУБД.

.База даних хлібозаводу "Servipan"

.1Створення таблиць бази даних

.2Створення запитів SQL для вибірки даних в базі MS Access

.3Побудова форм та макросів бази даних

.4Створення звітів

Висновки

Перелік посилань

таблиця запит макрос access

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Access - система управління базами даних від компанії Майкрософт, програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office.- це діалогова мова програмування для здійснення запиту і внесення змін до бази даних, а також управління базами даних.

Макрос - програмний засіб, призначений для підстановки одних даних замість інших.

Мейнфрейм - (англ. "Mainframe") велика універсальна ЕОМ - високопродуктивний комп'ютер із значним обсягом оперативної і зовнішньої пам'яті, призначений для організації централізованих сховищ даних великої місткості і виконання інтенсивних обчислювальних робіт.

СУБД - системи управління базами даних.

Вступ

Для того, щоб забезпечити більш розширені можливості керування підприємницькою діяльністю та з метою упорядкування інформації про складові підприємства "Serpivan", маємо необхідність у створенні зручної та гнучкої бази даних даного підприємства з інтуїтивно-зрозумілими елементами інтерфейсу, можливістю керувати персоналом, зберігати відомості про кожного з робітників, а також постачальників, покупців та самої продукції. Для чіткого визначення належності робітника до певного обладнання, також треба створити базу даних, де буде прослідковуватися звязок між робітником та його обладнанням.

Отже маємо за мету створити базу даних хлібозаводу "Serpivan", а саме: Список робітників з усіма потрібними даними за кожним з них. Базу обладнання з характеристиками кожної одиниці обладнання. Облік постачальників та покупців, а також продукції, що виробляється. Необхідна інформація про них також повинна бути присутня.

Обовязково треба зробити максимально зручними можливості перегляду та редагування даних в базі. Також врахувати необхідність створення звітів у компактному вигляді для друку та, можливо, зберіганні у вигляді паперового документу або передачі по факсу.

.Паралельні І РОЗПОДІЛЕНІ бази даних

1.1Основні означення

Становлення систем управління базами даних (СУБД) співпало за часом зі значними успіхами в розвитку технологій розподілених обчислень та паралельної обробки. В результаті виникли розподілені системи управління базами даних і паралельні системи управління базами даних. Саме ці системи стають домінуючими інструментами для створення додатків інтенсивної обробки даних.

.2Архітектура

Завдяки інтеграції робочих станцій розподілене середовище стає можливим більш ефективне розподілення функцій у ній, коли прикладні програми виконуються на робочих станціях, що називаються серверами додатків, а бази даних обслуговуються виділеними компютерами, що називаються серверами баз даних. Це слугує джерелом розвитку такої розподіленої архітектури, де в ролі вузлів виступають не просто компютери загального призначення, а спеціалізовані сервери. На рис. 1.1 наведена архітектура розподіленої бази даних

Рисунок 1.1 - Розподілена база даних

Паралельний компютер, або мультипроцесор сам є розподіленою системою, складеною з вузлів (процесорів, компонентів памяті), поєднаних швидкою мережею всередині загального корпуса. Архітектура багатопроцесорних систем наведена на рис. 1.2, 1.3.

Рис. 1.2 - Архітектура зі спільною памяттю

Рис. 1.2 - Архітектура без спільної памяті

Технологія розподілених баз даних може бути звичайним чином переглянута і розповсюджена на паралельні системи баз даних, тобто системи баз даних на паралельних компютерах. Завдяки застосуванню в системах цього типу паралелізму при управлінні даними користувачі отримують сервери баз даних високої продуктивності й високої доступності за істотно меншу ціну, ніж еквівалентні системі на основі "мейнфреймів".

.3Розподіл даних

Розподілена база даних - це сукупність логічно взаємоповязаних баз даних, розподілених в компютерній мережі. Розподілена система управління базою даних визначається як програмна система, що дозволяє керувати розподіленою базою даних таким чином, щоб її розподіленість була прозорою для користувачів.

У цьому визначенні треба уточнити дві відмінні архітектурні особливості:

перша з них полягає у тому, що система складається з (можливо, порожньої) множини вузлів прийому запитів та не порожньої множини вузлів даних. Вузли даних володіють засобами для зберігання даних, а вузли прийому запитів - ні. В вузлах прийому запитів лише виконуються програми, що реалізовують інтерфейс користувача для доступу до даних, що зберігаються у вузлах даних;

друга особливість полягає в тому, що вузли логічно являють собою незалежні компютери. Отже, у такого вузла є власна основна і зовнішня память, встановлена власна операційна система (може бути, одна й та ж на всіх вузлах, а, може бути, й ні) та є можливість запускати програми.

Вузли звязані компютерною мережею, а не входять до мультипроцесорної конфігурації. Важливо підкреслити слабку звязаність процесорів, що мають власні операційні системи та функціонують незалежно.

.4Обробка даних

База даних фізично розподіляється по вузлам даних на основі фрагментації та реплікації даних. За наявності схеми реляційної бази даних кожне відношення фрагментується на горизонтальні або вертикальні розділи.

Горизонтальна фрагментація реалізується за допомогою операції селекції, яка направляє кожен кортеж відношення в один з розділів, керуючись предикатом фрагментації. Наприклад, для відношення Employee можлива фрагментація відповідно до місцеположенням робочих місць службовців.

При вертикальній фрагментації відношення ділиться на розділи за допомогою операції проекції. Наприклад, один розділ відношення Employee може містити поля Emp_number, Emp_name і Address, а інший - поля Emp_number, Salary і Manager.

За рахунок фрагментації дані наближаються до місця їх найбільш інтенсивного використання, що потенційно знижує витрати на пересилання; зменшуються також розміри відношень, що беруть участь в запитах користувачів.

Фрагменти даних можуть також реплікуватись на основі характеру доступу до них. Це корисно, якщо доступ до одних і тих же даних проводиться з додатків, що виконуються на різних вузлах. У такому разі, з точки зору економії витрат, більш ефективно дублювати дані в ряді вузлів, ніж безперервно пересилати дані між вузлами.

.5Розмежування між паралельними і розподіленими СУБД

При ослабленні відмітних особливостей розподіленої СУБД виходить паралельна система баз даних. Не існує чіткого розмежування між паралельними і розподіленими СУБД. Зокрема, архітектури паралельних СУБД без спільно використовуваних ресурсів, схожі зі слабко пов'язаними розподіленими системами.

У паралельних СУБД використовуються новітні багатопроцесорні архітектури, і на основі цього підходу створюються високопродуктивні сервери баз даних високої доступності, вартість яких значно нижче еквівалентних систем на мейнфреймах. Паралельну СУБД можна визначити як СУБД, реалізовану на мультипроцесорних комп'ютерах. Під цим визначенням мається на увазі наявність безлічі альтернатив, спектр яких варіюється від безпосереднього перенесення існуючих СУБД з переробкою лише інтерфейсу до операційної системи до витончених комбінацій алгоритмів паралельної обробки і функцій баз даних, що призводять до нової апаратно-програмною архітектури.

Як і завжди, доводиться вибирати між можливістю перенесення (на кілька платформ) і ефективністю. Витончені підходи спрямовані, головним чином, на більш повне використання переваг конкретного мультипроцесора на шкоду мобільності. Рішення, тим самим, полягає в застосуванні широкомасштабного паралелізму, щоб посилити потужність окремих компонентів шляхом їх інтеграції в цілісну систему на основі відповідного програмного забезпечення паралельних баз даних.

Важливе значення має застосування стандартних апаратних компонентів, для того щоб мати можливість з мінімальним відставанням використовувати результати постійних технологічних удосконалень.

У програмному забезпеченні бази даних можуть бути передбачені три види паралелізму, властиві додаткам інтенсивної обробки даних:

міжзапитовий;

внутрішньозапитовий;

внутрішньоопераційний.

Міжзапитовий паралелізм передбачає одночасне виконання безлічі запитів, що відносяться до різних транзакціях.

Під внутрішньозапитовим паралелізмом розуміється одночасне виконання відразу декількох операцій (наприклад операцій вибірки), відносяться до одного і того ж запиту.

І внутрішньозапитовий, і міжзапитовий паралелізм реалізується на основі поділу даних, аналогічного горизонтальному фрагментуванню. Нарешті, поняття внутрішньоопераційного паралелізму означає паралельне виконання однієї операції у вигляді набору субоперацій із застосуванням, на додаток до фрагментації даних, також і фрагментації функцій. Мови баз даних, орієнтовані на операції над множинами, забезпечують багато можливостей для використання внутрішньоопераційного паралелізму.

2.База даних хлібозаводу "Servipan"

2.1Створення таблиць бази даних

Відомо, що для правильної організації роботи хлібозаводу необхідно створити такі таблиці:

)Обладнання;

)Покупці;

)Постачальники;

)Продукція;

)Склад

До таблиці "Обладнання" занесемо характеристику необхідного обладнання, для чого створимо необхідні поля:

-Код обладнання;

Тип;

Марка;

Фото;

Опис;

Кількість

Постачальники і покупці будуть характеризуватися такими полями:

-Код постачальника/покупця;

Назва;

Звертатися до;

Посада;

Адреса;

Місто;

Країна;

Телефон

Робітників будемо характеризувати за такими критеріями:

-Табельний номер;

Прізвище;

Імя;

Посада;

Розряд;

Дата народження;

Дата найму;

Адреса;

Місто;

Країна; Домашній телефон;

Фотографія;

Освіта;

Тарифна ставка

В таблиці "Продукти" створимо наступні поля:

-Код;

Тип;

Одиниця виміру;

Кількість;

Покупець;

Ціна

Таблиця "Склади" матиме такі поля:

-Марка;

Постачальник;

Тип;

Одиниця виміру;

Ціна

Створимо схему звязків між атрибутами таблиць для забезпечення цілісності бази даних:

Рисунок 2.1 - Схема звязків

В режимі таблиці введемо записи до таблиць:

Рисунок 2.2 - Таблиця "Обладнання":

Рисунок 2.3 - Таблиця "Покупці"

Рисунок 2.4 - Таблиця "Постачальники"

Рисунок 2.5 - Таблиця "Продукція"

Рисунок 2.6- Таблиця "Робітники"

Рисунок 2.7- Таблиця "Склад"

.2Створення запитів SQL для вибірки даних в базі MS Access

Створимо запит для отримання інформації щодо працівників та приладів, з якими вони працюють:

Оборудование.Тип, Оборудование.Марка, Рабочие.Фамилия, Рабочие.ИмяОборудование INNER JOIN Рабочие ON Оборудование.Марка = Рабочие.[Марка оборудования];

Результат на рис. 2.8.

Рисунок 2.8 - Запит 1

Створимо тотожний перехресний запит:

Max([Оборудование Запрос].Имя) AS [Max-Имя][Оборудование Запрос].Тип, [Оборудование Запрос].Фамилия, Max([Оборудование Запрос].Имя) AS [Итоговое значение Имя][Оборудование Запрос]BY [Оборудование Запрос].Тип, [Оборудование Запрос].Фамилия[Оборудование Запрос].Марка;

Результат на рис. 2.9.


Створимо запит, що надасть нам інформацію про посаду робітника:

Рабочие.Фамилия, Рабочие.Имя, Рабочие.ДолжностьРабочие;

Результат на рис. 2.10.

Рисунок 2.10 - Запит 3

.3Побудова форм та макросів бази даних

Для більш звичного та зручного управління базою, необхідно приладнати до неї деякий інтерфейс, за допомогою якого ми будемо мати доступ саме до необхідних нам елементів управління.

Перш за все створимо форму-заставку з коротким описом нашої програми:

Рисунок 2.11 - Форма-заставка

Потім, за допомогою макросу, створимо головну форму, з якої матимемо доступ до списку постачальників, покупців, робітників, обладнання та продукції:

Рисунок 2.12 - Головна форма

Натискання на кнопку "Робітники" викличе ось таку форму, яка покаже всю інформацію про кожного з робітників.

Рисунок 2.12 - Форма Робітники

Натискання на кнопку "Продукція" викличе форму, що містить у собі характеристику будь-якої продукції на заводі.

Рисунок 2.13 - Форма Продукція

Натиснувши на "Постачальники", побачимо дані про постачальників, що є в базі даних.

Рисунок 2.14 - Форма Постачальники

А також зможемо проглянути товари, що постачає кожен з них, а також опис цих товарів, натиснувши "Перегляд товарів".

Рисунок 2.15 - Форма Склад

Проглянути дані про покупців, можна натиснувши на відповідну кнопку на головній формі.

Рисунок 2.16 - Форма Покупці

Кнопка "Продукція, що купляється" покаже продукцію, що купляє обраний покупець.

Рисунок 2.17 - Форма продукція

Кнопка "Обладнання" потрібна для виведення даних про кожне обладнання.

Рисунок 2.18 - Форма Обладнання

І, відповідно, можна додатково подивитись персонал, що працює за даним обладнанням

Рисунок 2.19 - Форма Робітники 1

А також переглянути дані про цих працівників.

Рисунок 2.20 - Форма робітники

.4Створення звітів

Звіт про кількість кожного типу обладнання.

Рисунок 2.21 - Звіт Обладнання

Звіт про посаду та розряд кожного з робітників.

Рисунок 2.22 - Звіт Працівники

Висновки

Програма MSAccess створює необхідні умови для організації трудового процесу на підприємстві та допомагає організувати саму підприємницьку діяльність. Хоча вона є досить незручною для виконання багатьох поставлених цілей - більшість елементів управління надто залежать одне від одного і, при спробі їх поглибленого вивчення, можна досить легко заплутатись, суть вбудованого "майстра" та "конструктора" лежить далеко від принципу роботи SQL запитів, та все ж ця СУБД є найбільш відомою для більшості людей, а також найбільш звичною для них.

Створена за допомогою MSAccess база даних допомагає відтворити принцип роботи та структуру хлібозаводу "Serpivan" найбільш оптимально для розуміння людини, вирішити можливі проблеми ще до того, як вони виникнуть на реальному підприємстві. Також, за її допомогою, можна керувати такими факторами, як "продукція", "поставки", "закупівлі", "персонал" і відразу бачити результати деяких змін цих факторів, відтак, база даних є своєрідною моделлю підприємства, значить, скориставшись цим досвідом, можна ретельно розрахувати оптимальні параметри виробництва для отримання максимального прибутку з нього.

Перелік посилань

1.Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань: Підручник. - Київ: Видавнича група ВНV, 2006. - 384 с.

2.Гайдаржи В.І., Дацюк О.А. Основи проектування та використання баз даних. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. - 256 с.

.Хомоненко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных: Учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Корона Принт, 2004. - 736 с.

.Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 858 с.

.Агальцов В.П. Базы данных. - М.: Мир, 2004. - 376 с.

.Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н. Объектно-ориентированное программирование. - Москва: МГТУ им. Баумана, 2001. - 568 с.

.Нейл Дж. Рубенкинг Изучаем Delphi. - Киев: Диалектика, 1997. - 482 с.

8.Романов E.Л. Практикум по программированию на C++. - Cпб.: BHV, 2004. - 378 с.

9.Джон Вейскас Эффективная работа с Access 7.0. - Санкт-Петербург: Питер, 1997. - 848 с.

.Титаренко Г. Visual Basic Практика использования. - К.: Издательская группа ВНV, 2001. - 416 с.

.Ю.П.Зайченко Компютерні мережі: Навчальний посібник . - К.: Слово, 2003. - 256 с.

.С.В.Никифоров Введение в сетевые технологии. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224с.

.І.А.Жуков, В.О.Гуменюк Компютерні мережі та технології: Навчальний посібник . - К.: НАУ, 2004. - 276 с.

Похожие работы на - База даних хлібозаводу 'Servipan'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!