Методологія педагогіки вищої школи

 • Вид работы:
  Лекция
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  5,15 Кб
 • Опубликовано:
  2014-07-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Методологія педагогіки вищої школиТема 1. Методологія педагогіки вищої школи

Лекція 2. Методологія педагогіки вищої школи. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження

. Дайте класифікацію методів науково-педагогічного дослідження

У процесі педагогічного дослідження, яке має на меті отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Методи педагогічного дослідження - це способи отримання наукової інформації з метою встановлення закономірних звязків, відносин, залежностей і побудови наукових теорій виховання, навчання, освіти.

Існує і дещо інше визначення методу науково-педагогічного дослідження, зокрема, це - шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

Різноманітність методів педагогічного дослідження можна класифікувати на теоретичні методи, власне педагогічні, соціально-психологічні та математичні методи дослідження.

Методи педагогічних дослідженьТеоретичніВласне педагогічніСоціально-психологічніМатематичні■ аналіз■ педагогічне спостереження■ анкетування <#"justify">ю■ шкалування■ порівняння■ педагогічний консиліум■ рейтинг■ кореляція■ індукція■ педагогічна експедиція■ соціометрія■ регресія■ дедукція■ тестування■ абстрагування■ тренінг■ конкретизація■ узагальнення■ моделюваннянауковий педагогічний дослідження тестування

Теоретичні методи дають змогу уточнити; розширити і систематизувати наукові факти, пояснити, передбачити явища, підвищити надійність отриманих результатів, перейти від конкретного до абстрактного знання, встановити взаємозвязок між різними поняттями і гіпотезами, виокремити серед них найбільш суттєві і другорядні.

Аналіз - мислєннєве розкладання досліджуваного цілого на складові, виокремлення ознак і якостей явища.

Синтез - мисленнєві поєднання ознак, якостей явища у смислове (абстрактне) ціле.

Порівняння - встановлення подібності і відмінності між явищами, що розглядаються.

Індукція і дедукція - логічні методи узагальнення даних, отриманих емпіричним шляхом. Індуктивний метод передбачає рух думки від конкретних суджень до загального висновку,дедуктивний - від загального судження до конкретного висновку.

Абстрагування - мислєннєве відокремлення, відторгнення якої-небудь ознаки або якості предмета від інших його ознак, якостей, звязків.

Конкретизація - мисленнєва реконструкція, відтворення предмета на основі виокремлених раніше абстракцій (за логічною природою протилежна абстрагуванню).

Узагальнення - виокремлення в процесах і явищах загальних рис, тобто узагальнення досліджуваного; узагальнення тим переконливіше, чим більша кількість суттєвих ознак явищ підлягає порівнянню, зіставленню.

Моделювання - дослідження процесів і явищ за допомогою їх реальних або ідеальних моделей.

Теоретичні методи педагогічних досліджень <#"justify">Спостереження - один із основних емпіричних методів педагогічного дослідження, який полягає в систематичному й цілеспрямованому сприйнятті педагогічних явищ для вивчення їх специфічних зміну конкретних умовах, а також у пошуку змісту цих явищ. Головними його вимогами є: чіткість і тривалість, систематичність, усебічність, достатня об'єктивність, ретельне, вдумливе й копітке опрацювання зібраного матеріалу, врахування всіх впливів на перебіг досліджуваних явищ, неупередженість у тлумаченні матеріалу, в оцінюванні фактів і висновків щодо них.

Анкетування - метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених і опитувальних листків (анкет).

Інтерв'ю - це також метод збирання первинної інформації в педагогічних дослідженнях. Під час інтерв'ю одна людина (інтерв'юер) намагається одержати конкретну інформацію від іншої, ставлячи заздалегідь визначені запитання в певній послідовності й записуючи відповіді співбесідника.

Метод соціометрії використовується з метою вивчення структури і стилю взаємин у колективі (запозичений із соціології). Метод соціометрії не розкриває мотивів взаємин у колективі, а лише відображає загальну їх картину, його необхідно поєднувати з іншими методами.

Метод педагогічного консиліуму передбачає колективне обговорення і оцінювання результатів вивчення виховання, вияв причин можливих відхилень у формуванні тих чи інших рис особистості, колективне напрацювання способів подолання виявлених недоліків.

Метод педагогічного експерименту (від лат. experimentum - проба, дослід) - спосіб наукового дослідження, який передбачає спеціальну організацію педагогічного процесу в заздалегідь визначених умовах з метою перевірки достовірності педагогічної гіпотези, яку висунув дослідник.

Математичні методи педагогічного дослідження застосовують у педагогіці для оброблення одержаних методами спостереження й експерименту даних, а також для встановлення кількісних залежностей між досліджуваними феноменами. Сутність математичних методів полягає в описі педагогічних явищ за допомогою кількісних характеристик, використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування їх для відображення педагогічних явищ можливе за умови масовості, типовості, вимірюваності явищ.

Метод ранжування - розміщення зафіксованих показників у певній послідовності (зменшення чи збільшення), визначення місця в цьому ряду об'єктів (наприклад, складання списку учнів залежно від рівня успішності та ін.).

Шкалування - метод педагогічного дослідження, який дозволяє перетворити якісні фактори у кількісні ряди. За допомогою шкалування можна, наприклад, якості особистості представити у вигляді шкали (односторонньої або двосторонньої). Різновидом шкалування є метод парного зіставлення.

Кореляційний аналіз ( від лат. correlatio - співвідношення) - статистичний метод оцінки форми та тісноти звязку досліджуваних властивостей, ознак або факторів. Існують різні види коефіцієнтів кореляції: рангові, множинні, часткові тощо.

Регресійний аналіз (від лат. regressio - рух назад) - це метод математичної статистики, що дозволяє вивчити залежність середнього значення будь-якої величини від варіацій іншої величини або декількох величин. Регресійний аналіз використовується переважно в емпіричних дослідженнях для вирішення завдань, повязаних з оцінкою будь-якого впливу, при конструюванні психологічних тестів.

Варто зазначити, що наведений перелік не вичерпує багатства методів педагогічного дослідження. Кожен з методів виконує свою специфічну роль і допомагає вивченню тільки окремих сторін (проблем) педагогічного процесу. Для всебічного вивчення застосовуються методи дослідження у сукупності.

Похожие работы на - Методологія педагогіки вищої школи

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!