Організація, планування та управління підприємством

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  37,08 Кб
 • Опубликовано:
  2013-10-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Організація, планування та управління підприємством


Пояснювальна записка

До курсового проекту: «Організація, планування та управління підприємством»

Вхідні данні

Апарат

Міжремонтній період

Час простою в ремонті

ТрудомісткістьДозатор

8640/78

-

720/24

70

-

31Вступ

Основною ланкою економіки держави було, є і залишатиметься підприємство. Саме з підприємства починається створення соціально-економічного потенціалу держави, на підприємстві відбувається процес виготовлення продукції, воно створює ланцюжок робочих місць, на підприємстві розкриваються здібності, творчий потенціал людини, працівника. Основну роль у створенні потужного економічного потенціалу держави відіграють підприємства машинобудівного комплексу, оскільки їхня продукція призначається для технічного оснащення усіх галузей економіки та задоволення потреб населення, що зростають. Усе це потребує глибоких економічних знань інженерів для створення, виробництва й експлуатації нових зразків приладів, обладнання, ліній, машин.

Економіка в сучасних умовах набула подвійного розуміння. По- перше, економіка - це національне господарство держави, регіону, області, міста, села, тобто сукупність підприємств промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту, всіх видів трудової діяльності людей, що забезпечують їм матеріальні умови життя. По-друге, економіка - це сукупність методів ефективного використання виробничого потенціалу для досягнення максимальних результатів господарської діяльності. Таке розуміння економіки є наслідком обмеження ресурсів життєдіяльності людей - сільськогосподарських угідь, корисних копалин, води, палива, енергії, а також можливостей людини, її капіталу. Тому ефективне використання обмежених ресурсів для задоволення конкретних потреб - першочергове завдання кожного суб'єкта господарювання.

Організація виробництва - координація та оптимізація в часі та просторі процесів праці та матеріальних елементів виробництва з метою створення організаційних передумов для досягнення максимальних результатів господарської діяльності. Як вид діяльності організація виробництва має подвійне трактування. З одного боку, це зв'язок і взаємодія праці та матеріальних елементів виробництва в часі та просторі. Таке поняття характеризує етап організації виробництва в конкретних умовах або його організованість. З другого боку, це процес створення та удосконалення раціональних зв'язків і взаємодії між елементами виробництва.

Об'єктом вивчення "Економіка та організація виробництва" є машинобудівне підприємство у широкому розумінні цієї комплексної галузі.

Вітчизняне машинобудівні підприємства по розмірах значно більше аналогічних західних і мають переважно технологічну спеціалізацію цехів. При технологічній спеціалізації підрозділів підприємства вкрай складно його розкрупнити й з один великого важко створити трохи невеликих, але більше конкурентоспроможних. Інша особливість виробничої структури вітчизняних підприємств у тім, що практично кожне з них має невиправдано велику кількість допоміжних служб - це ремонтне, інструментальне, енергетичне. складське господарство. Наявність тої або іншої служби повинне визначатися економічною доцільністю.

.        
Управління механічною службою підприємства та основні функції її структурних підрозділів

Сучасні машинобудівні підприємства оснащуються дорогим і різноманітним устаткуванням, автоматизованими системами, роботизированными комплексами. Для безперебійної роботи встаткування із заданими точностными характеристиками потрібно систематичне технічне обслуговування його й виконання ремонтних робіт і заходів щодо технічної діагностики.

Організаційна й виробнича структура ремонтних служб залежить від ряду факторів - типу й обсягів виробництва, його технологічних характеристик, розвитку кооперування при виконанні ремонтних робіт і ін. Ремонтну службу підприємства очолює відділ головного механіка підприємства. ДО складу ремонтного господарства великого машинобудівного підприємства входять ремонтно-будівельний цех, що виконує ремонт будинків і споруджень, підлеглий відділу або керуванню капітального будівництва, електроремонтний цех (або майстерня) ремонт, що виконує, енергоустаткування й підлеглий головному енергетикові; ремонтно-механічний цех, що виконує ремонт технологічного й інших видів устаткування, виготовлення змінних частин, що й перебуває в підпорядкуванні головного механіка. Ремонтна база головного механіка крім ремонтно-механічного цеху включає мастильне й емульсійне господарство, склади встаткування й запасних частин. У великих цехах є також ремонтні бази або майстерні, що перебувають у веденні механіка цехи.

Функції ремонтної служби підприємства:паспортизація й атестація встаткування;розробка нормативів по відходу, нагляді, обслуговуванні й ремонту встаткування;

планування ППР (планово-запобіжних ремонтів);

планування потреби в запасних частинах;

організація ППР і ППО (планово-запобіжного обслуговування), виготовлення або закупівлі й зберігання запчастин;

модернізація встаткування;

оперативне планування й диспетчирование складних ремонтних робіт;

організація робіт з монтажу, демонтажу й утилізації встаткування;

організація робіт з готування й утилізації мастильно-охолодних рідин (СОЖ);

розробка проектно-технологічної документації на проведення ремонтних робіт і модернізації встаткування;

розробка технологічних процесів ремонту і їх оснащення;

контроль якості ремонтів;

нагляд за правилами експлуатації встаткування й вантажопідйомних механізмів;

удосконалювання організації праці працюючих, зайнятих у цій службі.

Завдання ремонтної служби підприємства - забезпечення постійної працездатності встаткування і його модернізація, виготовлення запасних частин, необхідних для ремонту, підвищення культури експлуатації діючого встаткування, підвищення якості ремонту й зниження витрат на його виконання.


.        
Планування ремонтних робіт на хімічному підприємстві

Організація ремонтного господарства й технічне обслуговування встаткування базуються на системі планово-запобіжних ремонтів.

Система ППР - це комплекс планованих організаційно-технічних заходів щодо відходу, нагляду, обслуговування й ремонту встаткування. Заходу носять попереджувальний характер, тобто після відпрацьовування кожною одиницею встаткування певного кількості часу проводяться його профілактичні огляди й планові ремонти: малі, середні, капітальні.

Чергування й періодичність ремонтів визначається призначенням устаткування, його конструктивними й ремонтними особливостями, а також умовами експлуатації. ППР устаткування передбачає виконання наступних робіт:

міжремонтне обслуговування;

періодичні огляди;

періодичні планові ремонти: малі, середні, капітальні.

Міжремонтне обслуговування - це повсякденний відхід і нагляд за встаткуванням, проведення регулювань і ремонтних робіт у період його експлуатації без порушення процесу виробництва. Воно виконується під час перерв у роботі встаткування (у неробочі зміни, на стику змін і т.д.) черговим персоналом ремонтної служби цеху.

Періодичні огляди - огляди, промивання, випробування на точність та інші профілактичні операції, проведені за планом через певну кількість відпрацьованих устаткуванням годин.

Періодичні планові ремонти ділять на малий, середній і капітальний ремонти.

Малий ремонт - детальний огляд, зміна й заміна частин, що зносилися, виявлення деталей, що вимагають заміни при найближчому плановому ремонті (середньому, капітальному) і складання дефектної відомості для нього (ремонту), перевірка на точність, випробування встаткування.

Середній ремонт - детальний огляд, розбирання окремих вузлів, зміна деталей, що зносилися, перевірка на точність перед розбиранням і після ремонту.

Капітальний ремонт - повне розбирання встаткування й вузлів, детальний огляд, промивання, протирання, заміна й відновлення деталей, перевірка на технологічну точність обробки, відновлення потужності, продуктивності по стандартах і ТУ.

ППР здійснюється за планом-графіку, розробленому на основі нормативів ППР:

тривалості ремонтного циклу;

тривалості міжремонтних і межосмотровых циклів;

тривалості ремонтів;.

Капітальний ремонт здійснюють для відновлення повного або близького до повного ресурсу. Звичайно він супроводжується модернізацією встаткування.

Ремонти, викликувані відмовами й аваріями встаткування, називаються неплановими (аварійними). При добре організованій системі обслуговування, ремонту й високій культурі експлуатації встаткування необхідність у непланових ремонтах, як правило, не виникає.

На основі розрахунків розробляють річні графіки ППР, визначають трудомісткість майбутніх робіт і встановлюють штат ремонтного персоналу.

Ремонт і технічне обслуговування технологічного встаткування на підприємствах здійснюють ремонтно-механічні цехи й ремонтні служби цехів. ЗАЛЕЖНО від частки робіт, виконуваних виробничими, ремонтно-механічними цехами й цеховими ремонтними службами, розрізняють три форми організації ремонту: централізовану, децентралізовану й змішану. При централізованій формі всі види ремонту, а іноді й технічне обслуговування робить ремонтно-механічний цех підприємства. При децентралізованій вони виконуються силами цехових ремонтних баз. На ці ж базах виготовляють нові й відновлюють зношені деталі. При змішаній формі найбільш трудомісткі роботи проводиться в РМЦ, а технічне обслуговування й поточні ремонти - силами РБЦ, комплексними бригадами слюсарів, що закріплюються за окремими ділянками.

.1 Складання графіка ППР обладнання

На основі даних підприємства щодо норм міжремонтних періодів та простою в ремонтах визначаємо кількість капітальних та поточних ремонтів за ремонтний цикл:

;                                                     (1)

.

;                                                 (2)

.

Кількість ремонтів за рік для кожного виду обладнання

;                                            (3)

де  - кількість одиниць однотипного обладнання, шт.;

 - коефіцієнт екстенсивності.


де  - ефективний фонд часу роботи обладнання потягом року, год;

 - календарний фонд часу машини, год.

;                                   (5)

де  - номінальний фонд роботи обладнання, год;

 - сумарна тривалість планово - попереджувальних ремонтів та технологічних зупинок протягом року, год.

;                              (6)

де  - відповідно сумарна тривалість вихідних, святкових та неробочих змін, год

;                                   (7)

де  - час простою у поточному, середньому та капітальному ремонті, год

год.                                (8)

Для визначення ефективного фонду обладнання розраховуємо баланс його роботи

Таблиця 1

Річний фонд роботи обладнання

Показники

Безперервне виробництво

1. Календарний фонд часу

- дні - години 360 8640


2. Неробочий час - вихідні дні години - святкові дні години - неробочі дні години Всього робочого часу

- - - - - - - -

3. Номінальний фонд часу

дні години 360 8640


4. Час ППР і технологічних зупинок , години342


5. Річний ефективний фонд часу роботі обладнання

дні години  343 8234Кількість капітальних ремонтів

                                                     (9)

.

В 2011 року буде 1 капітальний ремонт.

Кількість поточних ремонтів

                                                     (10)

.

В 2011 року буде 10 поточних ремонти .

Таблиця 2 РІЧНИЙ ГРАФІК Планово-попереджувального ремонту обладнання цеху на 2011 рік

Річний простій в аппарато-годинах


101


Умовне позначення ремонтів за місяцями

12

п11

п10

п9

п8

п7

п6

п5

п4

п3

п2
1

к


Нормативи ППР в аппарато-годинах

Дата останнього капітального ремонту

Час простою в ремонтах, год

70
tп

31Час роботи між ремонтами, год

Цк

8640

720


Назва обладнання 

дозатор


.2 Розрахунок чисельності ремонтного персоналу

Річна трудомісткість визначаємо за кожним видом ремонту:

;                                        (11)

де  - трудомісткість ремонту, людино-год;

 - кількість ремонтів за рік.

                                                         (12)

 (люд./год.)

                                                         (13)

 (люд./год.)

Розрахунок річної трудомісткість зводимо у табл. 3

Таблиця 3

Річна трудомісткість

Обладнання і вид ремонтних робіт

Кількість ремонтів

Трудомісткість ремонту

Річна нормативна трудомісткість ремонтних робіт

Дозатор - поточний - середній - капітальний

 10  1

 31  70

 310  70

Всього  за рік380

Потрібна кількість робітників для виконання планових робіт

;                                                        (14)

де  - ефективний фонд часу одного робітника за рік, год;

 - коефіцієнт перевиконання норм.

 (люд.)

Для обслуговування дозатора необхідно 1 робітник.

Ефективний фонд часу одного робітника за рік визначаємо з балансу робочого часу.

 
Таблиця 4

Баланс робочого часу одного середньо облікового робітника за рік

Показники

Фонд часу


у днях

в годинах

%

Календарний фонд часу 3652920100
Вихідні дні 9878426,85
Святкові дні 10802,74
Номінальний фонд часу 257205670,41
Неявки

чергові та дод. відпустки;

захворювання;

інше

Всього неявок,2

,92

,92

12,04
Ефективний фонд часу 213170458,37

Потрібну кількість чергових слюсарів для міжремонтного обслуговування обладнання у зміну

;                                        (15)

де  - сума ремонтних одиниць обладнання, що обслуговується.

 - норма міжремонтного обслуговування на одного робітника в зміну.

 (люд.)

Наявна чисельність чергових слюсарів на добу розраховуємо за формулою:

;                                              (16)

де: К - кількість робочих змін на добу.

 (люд.)

Розрахунок штатної чисельності робітників проводимо за формулою:

;                                          (17)

 - чисельність робітників на підзміну в вихідні дні

 (люд.)

Облікова чисельність робітників дорівнює:

;                                          (18)

де:  - коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової.

;                                                 (19)

;

 (люд.)

Розрахункові дані зводимо у табл. 5

 
Таблиця 5

Чисельність ремонтного персоналу

Показники

Слюсарі 3-го розряду

1

Чергові

1

Всього 2


Підміна 1


Штатна чисельність 3


Облікова чисельність 4
.3 Розрахунок заробітної плати промислово виробничого персоналу ремонтної служби

механічний ремонтний виробничий персонал

Основний фонд містить:

Тарифний фонд, який для погодинних робітників визначається за формулою:

;                                                (20)

де:  - година тарифна ставка, грн. Для слюсарів 3-го розряду - 11,00 грн.

(грн.)

премію, процент якої береться за даними підприємства:

;                                              (21)

 (грн.)

доплату за роботу в нічній час, що складає 40% від годинної тарифної ставки, і в вечірній час 20%

;                                (22)

(грн.);

(грн.)

Доплата за святкові дні складає:

(грн.)

Розрахункові дані заносимо в табл. 6

Таблиця 6.

Фонд заробітної плати ремонтників

Професія

Облікова численність

Годинна тарифна ставка

 або Основна заробітна плата, грнДодаткова заробітна плата, грнРічний фонд заробітної плати, грн
За тарифом

Премія

Доплата

Нічн.

Вечір.

Свят.

відпустка

Держобов’язки

Премія з прибутку


Слюсар

4

11

1704

7498

749,8

9997

4998

164,206

614,836

143,962

-

24165,58Таблиця 7

Фонд заробітної плати ІТР, службовців і МОП

Посада

Кількість, людин

Місячний склад, міс

Час роботі, міс

Основний фонд З/п

Додаткова з/п

Всього фонд оплаті праці

За тарифом

Свят. дол.

Премія

Нічні. допл.

Вечір. дол.

Відпустка

Держобов’язок

Разом


Майстер зміни

2000

11

66000

1445

6600

11360

5680

5412

-

5412

96497

Гол. механік

1

2500

11

82500

1806,75

8250

-

-

2525,6

591,36

3116,96

37671,48


.4 Складання кошторису витрат на ремонтні роботи

З річного плану - графу складаємо перелік обладнання, що підлягає ремонту в поточному році. Вартість одинці ремонту робіт визначаємо згідно цін на ремонтні роботи. Розрахункові данні зводимо у табл. 7

Таблиця 7

Кошторис витрат на ремонт обладнання

Статті витрат

Сума витрат на весь ремонт

1. Основні матеріали

61840

2. Заробітна плата основна та додаткова ремонтних робітників

24165,58

3. Відрахування на соціальне страхування

604,14

4. Цехові витрати

10500

5. Загальнозаводські витрати

30542

Всього

116102


Річні витрати основних матеріалів на ремонт розраховуємо за формулою:

;                                      (23)

де  - коефіцієнт, який враховує річні витрати матеріалів на огляди та міжремонтне обслуговування,

 - витрати матеріалів на капітальний ремонт одиниці обладнання

 - сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають капітальному, поточному ремонту в поточному році

а - коефіцієнт, який характеризує співвідношення між кількістю матеріалу, що витрачається в поточному та капітальному ремонтах

грн.

Розрахунок цехових витрат

;                                           (24)

де  - ефективний фонд часу роботи обладнання на ремонтній базі, год;

 - коефіцієнт завантаження обладнання.

од.

;                                               (25)

де:  - номінальний фонд часу роботи обладнання, год;

П - простій обладнання в ремонті за рік, год.

год.

Площа ремонтної бази:

;                                               (26)

 - норма площі на 1 верстат.

.

На основі отриманих даних проводимо розрахунок капітальних витрат на будівлю, споруди та обладнання і амортизаційні відрахування на них заносимо в табл. 8

Таблиця 8

Річні амортизаційні відрахування по РМЦ

Види основних фондів

Вартість основних фондів, грн.

Норма амортизації %

Річні амортизаційні відрахування, грн.

1. Будівля

600000

8

48000

170000

24

40800

3. Інше

18000

40

7200

Всього

458000


96000


Витрати на силову енергію визначаємо за формулою:

;                                   (27)

де  - потужність електродвигунів обладнання, кВт;

 - ефективний фонд часу машини, годин;

 - коефіцієнти одночасності роботи;

 - коефіцієнт завантаження обладнання

 - коефіцієнт, який враховує втрати в мережі

 - ККД двигунів;

 - ціна 1 кВт-годин електроенергії.

грн.

Витрати на освітлення визначаємо за формулою:

;                                            (28)

де  - норма освітленості на 1 кв. м площі

 - час освітлення- площа ремонтної бази

грн.

Таким чином, цехові витрати складаються з енерговитрат, заробітної плати з відрахуванням на соціальне страхування ІТР, службовців і МОП, амортизаційнім відрахуванням. Результати розрахунків зводимо у табл. 9

 
Таблиця 9

Цехові витрати

Статті витрат

Сума витрат, грн.

1. Енерговитрати

58450

2. Заробітна плата основна та додаткова ІТР, службовців і МОП

134168,48

3. Відрахування на соціальне страхування

3354

4. Амортизаційні відрахування

96000

5. Інщі

7545,9

Всього

299518


Висновок

На підприємстві хімічної промисловості об’єктами ремонту та обслуговування є будівлі, споруди, усі види обладнання, а також транспортні засоби.

Після проведення розрахунків можна сказати, що проведення ремонтних робіт доцільно. Своечасний ремонт та якісне технічне обслуговування дозволяють продовжити строк роботи обладнання, що допомогає уникнути уникнути зайвих витрат та несподіваних зупинок ліній виробництва.

Таблиця 10

Цехові витрати

Найменування показника

Одиниці вимірювання

Значення показника

Кількість ремонтних одиниць

Од.

1

Загальна ручна трудомісткість ремонтних робіт

Людино-годин

259

Загальна площа ремонтної бази

м2

80

Кількість верстатів на рембазі

од.

2

Річний фонд зарплати ПВП

тис. грн.

395518

Сумарні витрати на ремонти за рік

тис. грн.

511620

Література

1. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения.: Учебник для студентов машиностроительных спеціальностей вузов/И.М. Разумов, Л.А. Глаголева и другие.-М.: Машиностроение, 2009.-544с.

. Методические указания к выполнению организационно -экономической части дипломного проекта для студентов 5 курса специальностей 0561, 0563/ Сост. Н.С. Ярмолинский.- Днепропетровск: УДХТУ, 2010.-20с.

Похожие работы на - Організація, планування та управління підприємством

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!