Українська мова

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  10,61 Кб
 • Опубликовано:
  2012-09-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Українська мова

Дайте визначення літературної мови та мовної норми. Назвіть норми літературної мови

Поняття літературної мови

Українська мова - словянська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

у вищій формі загальнонародної мови - сучасній українській літературній мові;

у нижчих формах загальнонародної мови - її територіальних діалектах.

Літературна мова - це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя народу, всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням - це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. Усна форма обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, увібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський - автор перших великих художніх творів українською мовою ("Енеїда", "Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник"). Він першим використав народно-розмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Т.Г.Шевченка. Саме він уперше "своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної та словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови… У мові творів Шевченка знайшли глибоке відображення народнопоетична творчість, усно-розмовні форми народної мови". Традиції Шевченка у розвитку української літературної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші письменники.

Поняття мовної норми

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обовязковими для всіх носіїв. Унормованість - основна ознака літературної мови, для якої обовязкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання.

Мовна норма має важливе соціальне значення. Адже тільки єдиний правопис і стала вимова, обов'язкові для всіх правила відмінювання слів і синтаксичних зв'язків між словами, однакове розуміння змісту вживаних слів, єдиний наголос у словах саме і створюють ті якості літературної мови, що потрібні їй як засоби спілкування між людьми.

Норми літературної мови встановлюються на підставі вивчення закономірностей мовної системи та її підсистем і фіксуються в загальнообов'язкових рекомендаціях, а також в орфографічних, граматичних і пунктуаційних правилах.

Норма літературної мови - це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Розрізняють наступні норми:

-орфоепічні - регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;

-графічні - правильна передача звуків на письмі;

орфографічні - грамотне написання слів та їх частин;

лексичні - встановлюють правила слововживання;

граматичні - передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень;

пунктуаційні - регулюють вживання розділових знаків.

Норми характеризуються системністю, обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми з часом можуть змінюватися. У звязку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюються. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура усного й писемного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало володіти мовними нормами і послідовно дотримуватися їх.

Напишіть лист-рекомендацію на особу, яка бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

З'ясуйте різницю між: характеристикою та рекомендаційним листом

До самостійної групи документів ділового спілкування належать характеристики, рекомендаційні листи.

Складання рекомендаційних листів - досить делікатна і непроста справа. Річ у тім, що в нашій країні тривалий час просто нехтували цим видом документів, хоча за кордоном такі листи завжди входили і нині входять до складу ділового листування. Отже, нині доводиться опановувати цей вид стосунків заново, спираючись на загальні правила листування та беручи до уваги досвід зарубіжних колег у цьому питанні.

Рекомендація (від лат. recomendatio - доручення) - письмовий або усний відгук про роботу, діяльність якої-небудь особи, а також вказівка або порада.

Рекомендаційні листи складаються з різних приводів: клопотання про підвищення на посаді або одержання гранту, влаштування на нову роботу або збирання інформації про ділових партнерів.

Зразок листа-рекомендації на особу, яка бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відділу реклами.

Шановний Сергію Петровичу!

Дозвольте представити Вам пані Міщенко Олену Олександрівну, яка бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора відділу реклами.

Пані Олена працювала в нашій фірмі протягом 3,5 років на посаді помічника менеджера з питань реклами та маркетингу. Вивчала та аналізувала ринок збуту автомобілів в Україні загалом та в Києві зокрема, попит на автомобілі вітчизняного та закордонного виробництва, займалася розробленням та подальшою реалізацією комплексних рекламних кампаній. За час роботи набула досвіду співробітництва з газетами та журналами (підготовка, створення макетів, написання рекламних текстів, визначення найефективніших для подання рекламних оголошень радіоканалів та каналів телебачення). Завдяки вдало спланованим і реалізованим пані Олени рекламним кампаніям нашій фірмі вдалося досягнути високих рівнів збуту автомобілів.

Пані Олена зарекомендувала себе як людина принципова, досвідчена, сумлінна. Важливо також відзначити, що вона цінує свою роботу, завжди уважно ставиться до клієнтів, уміє самостійно приймати рішення.

Гадаю, що, прийнявши Олену Олександрівну на посаду директора відділу реклами, Ви зробите правильний вибір.

З щирою повагою до Вас,

Директор фірми "ТрансАВТО" (підпис) А. Мельник

Може скластися помилкове враження, що рекомендація і характеристика виконують одну й ту саму функцію. Втім, це не так, оскільки рекомендаційний лист має кілька істотних відмінностей від характеристики.

Рекомендація не завжди дається за місцем роботи. Отримати рекомендацію можна від людини, яка добре знає рекомендованого, його професійні та особистісні якості, коло інтересів, наукові досягнення тощо. Той, хто дає рекомендацію, повинен мати досить високий авторитет і визнання у своїй сфері діяльності, репутацію моральної людини. Це необхідні умови, оскільки йдеться про обєктивність оцінки. А будь-яка організація заінтересована у кваліфікованих і лояльних співробітниках.

Реквізити: назва документа і заголовок, текст, підпис, печатка (необовязковий реквізит), дата.

У першому абзаці тексту рекомендаційного листа варто зазначити, протягом якого часу ви знаєте людину, якій даєте рекомендацію, ким ви їй доводитесь. Якщо це ваш співробітник, то необхідно вказати тривалість його роботи у вашій організації, виконувані ним обовязки, перелічити проекти, в яких він брав участь, ефективність діяльності та досягнуті результати. Наприкінці абзацу можна підбити підсумок усього зазначеного й висловити свою думку щодо рекомендованого.

У другому абзаці дайте більш докладну характеристику людини з погляду її професійних навичок: уміння виконувати певні завдання, роль у командній роботі, вияв як позитивних, так і негативних якостей.

У наступному абзаці варто зупинитися на особистісних якостях та особливостях поведінки: враження, яке людина справляє при спілкуванні та взаємодії з іншими членами колективу, відповідальність, лояльність, доброзичливість тощо. На завершення повідомте, чи маєте ви якісь зауваження щодо відповідності людини, яку рекомендуєте, тій посаді, на яку вона претендує: безумовно рекомендуєте, з деякими застереженнями, не рекомендуєте. Це варто зробити, оскільки склавши рекомендаційного листа, ви висловлюєте свою готовність нести певну відповідальність за людину, яку рекомендуєте.

Наприкінці рекомендаційного листа зазвичай вказуються контактні дані: телефон, адреса електронної пошти тощо.

Рекомендації не обовязково мають бути позитивними. В них можуть вказуватися вади претендента, які можуть стати перешкодою на шляху до успіху й про які можна делікатно зазначити в рекомендаційному листі, попереджуючи тим самим можливі ускладнення чи непорозуміння.

Рекомендації можуть бути також негативними (так звані "закриті рекомендації"). Така рекомендація дається, якщо автор вважає, що претендент не зовсім відповідає посаді, про яку клопочеться (не зможе виконувати покладених на нього обовязків, програма наукового дослідження не входить у коло його інтересів тощо).

Зразок "закритої" рекомендації

Шановний Сергію Петровичу!

Я одержав Вашого листа з проханням надати обєктивну рекомендацію Міщенко Тетяні Олександрівні - кандидатові на посаду менеджера з персоналу у Вашій компанії.

Тетяну Олександрівну я знаю з 2000 року, відтоді, коли вона почала працювати в нашій фірмі. Безперечно, вона має авторитет, її поважають колеги. На нинішній посаді діловода вона досягла високих результатів. Тетяну Міщенко можна характеризувати як відповідального й старанного працівника. На жаль, незважаючи на те, що вона є відкритою й доброзичливою людиною, я не можу взяти на себе відповідальність рекомендувати її на посаду менеджера з персоналу. Вважаю, що, пройшовши курси підвищення кваліфікації (перекваліфікацію), вона змогла б упоратися з відповідними посадовими обовязками. Однак нині вона, швидше за все, не готова до виконання завдань, передбачених цією посадою.

Мені щиро шкода, якщо цим листом я розчарував Вас. Однак, беручи до уваги наше тривале знайомство й багаторічне співробітництво й розуміючи важливість вибору кандидатури на посаду менеджера з персоналу, вважаю своїм обовязком надати Вам обєктивну інформацію.

З повагою Фінансовий директор ТОВ "Дельта-плюс"

(особистий підпис) Микита Зубенко

Характеристика (від грецького - той, що є відмітною рисою) - це документ, в якому поряд з інформацією про службову (виробничу) діяльність або опанування певних знань подається комплексна оцінка професійних та особистісних якостей працівника, студента, практиканта, виявлених за час його роботи або навчання.

Правильно оформлена характеристика вважається офіційним документом. Її видає керівництво або адміністрація підприємства (навчального закладу) своєму працівникові (студентові, практикантові). Характеристика нерідко є обовязковим документом при ухваленні рішень про переведення на іншу посаду або місце роботи, направлення у відрядження або на навчання з відривом від виробництва. Цей документ також використовується при застосуванні щодо співробітника заходів заохочення або покарання (притягнення до відповідальності).

При проведенні атестації співробітників характеристика вважається одним з найважливіших документів, оскільки вона відображає підсумки атестування працівника. За результатами атестації ухвалюються рішення про подальше службове становище: переміщення чи звільнення працівника. У перших двох випадках можуть також використовуватися функціональні характеристики, в яких особливу увагу приділено оцінці певних професійних і особистісних якостей, необхідних для виконання дорученої роботи. Наприклад, при переведенні референта на посаду заступника начальника відділу із звязків з громадськістю, з посади технічного працівника на посаду фахівця тощо.

Окремо варто зупинитися на виробничій характеристиці. В ній відображається рівень підготовки особи, яка складає кваліфікаційний іспит. Виробнича характеристика є обовязковим документом, підготовленим за результатами проходження працівником виробничої практики або навчання, підписується керівником підприємства або структурного підрозділу (начальником цеху, дільниці тощо) і зберігається в особовій справі працівника.

Яка інформація має бути відображена в характеристиці

.Відомості про трудову діяльність: освіта, стаж роботи за спеціальністю, посада, з якого часу працює на підприємстві, професійна компетентність, знання необхідних нормативних документів, переміщення по службі.

.Оцінка моральних якостей: виробнича етика, стиль спілкування, дотримання корпоративних правил поведінки, здатність до творчості, стосунки зі співробітниками. Також наводяться відомості про нагороди і заохочення (стягнення).

У підсумку роблять відповідні висновки (залежно від мети складання характеристики) і вказують призначення характеристики.

Якщо характеристика складається на працівника, що звільняється (або випускника навчального закладу), то текст варто викладати в минулому часі. Якщо ж працівник працює (студент навчається), - то в теперішньому.

Підписує характеристику керівник організації та керівник структурного підрозділу (безпосередній начальник). Відгук підписує тільки безпосередній керівник.

Відредагуйте подані словосполучення. З двома словосполученнями (на вибір) складіть складносурядні речення, характерні для офіційно-ділового стилю

У важкому становищі, повинен бути направлений, забезпечити рішення, виробничі стосунки, відношення в колективі, відношення до роботи, самим найближчим часом, малоімущі громадяни, державна казна.

у важкому становищі - у скрутному становищі

повинен бути направлений - слід направити

забезпечити рішення - виконання рішення

виробничі стосунки - виробничі відносини

відношення в колективі - взаємини або стосунки в колективі

відношення до роботи - ставлення до роботи

самим найближчим часом - найближчим часом

малоімущі громадяни - малозабезпечені громадяни

державна казна - державна скарбниця

Удосконалення виробничих відносин сприяло підвищенню ефективності виробництва, проте взаємини в колективі погіршилися.

Передовий загін опинився у скрутному становищі, слід негайно направити підкріплення.

Прочитайте слова. Визначте, які з поданих граматичних форм іменників II відміни є нормативними, запишіть їх

Папера - паперу (ділового), звіта - звіту, витяга - витягу, іміджу - іміджа, списка - списку, Китая - Китаю, Парижа - Парижу, фейлетона - фейлетону, Байкала - Байкалу, готеля - готелю.

папера (документ) - паперу (матеріал), звіту, витягу, іміджу, списку, Китаю, Парижа, фейлетону, Байкалу.


Лист це - найпоширеніший вид документації, один із засобів обміну інформацією. Написання ділового листа - це справжнє мистецтво, адже тексти листів менш за все трафаретизовані й уніфіковані. Зазвичай ми дбаємо лише про те, щоб чітко і лаконічно викласти інформацію, а забуваємо, що ця кореспонденція не просто важлива частина бізнесу, а й наше обличчя. Отже, на рівень серйозного ділового спілкування не можна виходити, не засвоївши етикету цієї сфери (3 посібника).український літературний мова документ

Список використаної літератури

1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. - К., 2001.

2. Жигло О.О., Кірянова., О.В. Конспект лекцій з української мови. м. Харків, ХНАМГ

3. Нелюба А.М. Теорія і практика ділової мови. - Харків, 1997.

4. Тихоша В. І., Плющ М. Я., Караман С. О. Рідна мова 10. К., "Освіта" 2004


Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!