Проектування перспективи розвитку (позаформальної і зокрема дистанційної) освіти відповідно до фаху студента

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  6,92 Кб
 • Опубликовано:
  2012-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проектування перспективи розвитку (позаформальної і зокрема дистанційної) освіти відповідно до фаху студента

Міністерство освіти і науки україни

Львівський національний університет імені Івана Франка

факультет культури і мистецтв

кафедра філософії мистецтва

Індивідуальне завдання №1

Проектування перспективи розвитку (поза формальної і зокрема дистанційної) освіти відповідно до фаху студента


Склала студентка

групи КМК - 51 (м)

Крижевич Ю.О.

Перевірила: Цюра С.Б.Львів 2012

Зміст

Вступ

Перспективи розвитку поза формальної і дистанційної освіти культуролога

Висновки

Список літератури

Вступ

У контексті нової парадигми "освіти протягом життя", яка передбачає розвиток людини впродовж усього життя як робітника, громадянина, індивідуальності, її неперервну освіту, що супроводжує людину в різні періоди її життєдіяльності та сприяє розвитку соціальної та професійної мобільності, визначенню свого місця в соціумі, свого людського і громадянського обовязку, значно зростає актуальність позаформальної і дистанційної освіти дорослих, а саме спеціалістів - культурологів.

Безперечно, культуролог повинен мати дуже добрі теоретичні знання. Він має досконало знати, як працює культура. Це мають бути ґрунтовні знання з теорії та історії культури, орієнтування у темі у найширшому розумінні цього слова. З іншого боку, він повинен розуміти, як працює сучасна культурна інституція, які процеси відбуваються в цій галузі і що діється загалом у суспільстві. Ось, чому загальносвітова тенденція освіти культурологів сьогодення спрямована до зближення та взаємодоповнення формальної освіти із позаформальною та дистанційною освітами, замість конкуренції між ними.

Перспективи розвитку поза формальної і дистанційної освіти культуролога

Культурологи знаходять себе в багаточисленних видах діяльності:

вони здатні здійснювати науково-дослідницьку діяльність,

культурологи часто стають впливовими фахівцями, медіаторами, координаторами, адміністраторами, культурними і політичними "мотиваторами",

вони проводять оцінку ефективності проектів і програм, активізують потенціал місцевого населення на суспільно і культурно значиму діяльність,

поширені сфери зайнятості культурологів - охорона здоров'я, освіта, міжнародний розвиток, планування, енергетична політика, житлова політика і соціальне забезпечення,

культурологи можуть працювати в різних умовах: як короткострокові або довгострокові консультанти, урядові службовці, за контрактом з фірмою, громадською правозахисною організацією, в академічних та державних установах або органах місцевого самоврядування,

у ряді випадків культурологи можуть виконувати завдання, наприклад, бути консультантами, аналітиками у центрах вивчення громадської думки або службах опитувань, керувати проектами, виконувати обов'язки координатора, фінансиста, фахівця з підбору кадрів, за оцінкою програм, за освітою, директора з досліджень і адміністратора контрактів.

Після завершення навчання випускники-культурологи мають достатньо знань для культурно-просвітницької, науково-дослідної, маркетингової діяльності у сфері культури. Проте, інколи формальна освіта не може забезпечити повного обсягу оволодіння знаннями, котрі так вимагає ринку праці. І, тоді вони, як правило поглиблюють свої знання завдяки включеності у позаформальну чи дистанційну освіту.

Позаформальна освіта - це загалом здобуття необхідних знань, умінь, навичок у формі життєвого досвіду. Ця освіта здобувається самостйно, або через добровільні навчання - навчання у різних мережевих компаніях, на тренінгах, і зазвичай є добровільною і короткотривалою. Процес навчання забезпечують інструктори. Такі програми відзначаються широкою різноманітністю, наприклад, оволодіння другою мовою, набуття умінь розвязання конфліктів, формування лідерських рис, програми психолого-педагогічного спрямування. Ці програми, на відміну від формальної освіти, не вимагають попереднього навчання. Цікаво, що здобуті знання використовуються там, де були здобуті.

Саме тому, позаформальна освіта культурологів базується на таких принципах:

.Вчитися в дії" означає отримувати різні вміння та навички під час практичної діяльності.

2."Вчитися взаємодіяти" передбачає отримання і розвиток подань про різниці, котрі існують між людьми, вміння працювати в групі і в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати з ними.

."Вчитися-вчитися" означає отримувати навички пошуку інформації та її обробки, навички аналізу власного досіду.

Як зазначає Бхола Х.С.: "Дистанційна освіта дорослих - це складова частина системи освіти, її відносно відособлений підрозділ, основним завданням якого є сприяння всебічному розвитку людини в період її самостійного життя.

Дистанційну освіту (ДО) від традиційних форм відрізняють гнучкість та можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і темпі. Характерні риси:

1.паралельність. Рівнобіжне з професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

2.охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, банків даних, методичних та навчальних матеріалів, розміщеним у навчальній системі Lotus). Спілкування через мережі зв'язку з викладачами та студентами.

3.технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

4.соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріального забезпечення студента, (через те, що в більшості випадків одержання освіти в дистанційному режимі обходиться істотно дешевше, ніж традиційними способами).

5.інтернаціональність. Експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Заочно-дистанційна освіта - це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує компютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування студентів.

Переваги заочно-дистанційної освіти:

·вільний графік навчання;

·самостійне визначення темпу навчання;

·незалежність від місця перебування;

·навчання без відриву від виробництва навіть на період сесії і т. і.

Заочно-дистанційна освіта передбачає активну взаємодію з викладачем - координатором курсу, співпрацю в процесі різного роду пізнавальної і творчої діяльності.

Контроль має систематичний характер і будується на оперативному зворотньому звязку і автоматичному контролі за допомогою систем тестування.

Студенти забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни, що включає:

·електронний навчальний посібник;

·методичні рекомендації та опорний конспект з графіком і планом навчального процесу, завданнями для всіх видів занять;

·доступ до електронних бібліотек;

·додаткові інформаційні матеріали на компакт-диску.

Студенти на практиці засвоюють сучасні інформаційні технології та методи навчання і діяльності в інформаційному суспільстві.

позаформальна дистанційна освіта культуролог

Висновки

Сучасна культура ставить такі виклики, з якими фахівець, так би мовити, вузького профілю не може собі дати ради. Щоби почуватися компетентним, студенту-культурологу потрібно знати щось і з літератури, і з історії мистецтва, і з соціології. Адже культуролог - це особа, яка розуміє, що таке культура, як вона влаштована та як діє і що таке культурні інституції в сучасному сенсі, і саме це покликаний засвоїти студент-культуролог на.

Розширення застосування позаформальної освіти може бути корисним:

а) для суспільства в цілому (сприяння демократизації, розвитку громадянського суспільства, громадської активності та лідерства; вирішення проблеми дозвілля молоді та осіб похилого віку);

б) для формальної освіти (можливість гнучко та швидко реагувати на потреби ринку праці та послуг, задовольняючи вимоги студентів-культурологів, та у майбутньому їхніх роботодавців і доповнюючи освітні пропозиції; зростання мотивації учасників навчально-виховного процесу, їх особистісної зацікавленості);

г) оптимальне поєднання свободи і відповідальності; можливість самостійного вибору часу, місця, тривалості навчання).

Отже, сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.

Список літератури

1.Бхола Х.С. Перспективы неформального образования Перспективы (ЮНЕСКО). 1986. - 10-12 с.

2.Болтівець С.І. Андрагогіка як вчення про удосконалення дорослої людини // Післядипломна освіта в Україні. - 2001. - № 1. - С.47-49.

.Вершловский С.Г. Образование взрослых: опыт и проблемы / С.Г. Вершловский. - М.: Знание, 2002. - 167 с.

.Основы андрагогики. Терминологический словарь-справочник для студентов социально-гуманитарных специальностей. / Сост. Маслова В.В. - Мариуполь, 2004. - 19 с.

Похожие работы на - Проектування перспективи розвитку (позаформальної і зокрема дистанційної) освіти відповідно до фаху студента

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!