Система бухгалтерського обліку і фінансової звітності в ТОВ 'Родина-Агро'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  41,02 Кб
 • Опубликовано:
  2012-12-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Система бухгалтерського обліку і фінансової звітності в ТОВ 'Родина-Агро'

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський національний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського облікуЗВІТ

Проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку

практиканта

Власової Валерії Юріївни

студентки групи ЗБ-6/4

ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району


Миколаїв 2012

Зміст

Вступ

. Економічна характеристика підприємства

. Основи побудови фінансового обліку

. Облік грошових коштів

.1 Облік касових операцій

.2 Облік банківських операцій

.3 Облік валютних операцій

. Облік поточних зобовязань і дебіторської заборгованості

. Облік основних засобів та інших необоротних активів

. Облік готової продукції і виробничих запасів

. Облік праці та її оплата

. Облік доходів, витрат і результатів діяльності

. Складання фінансової звітності

Висновки

Вступ

В умовах реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності підвищується роль обґрунтованої й достовірної інформації, яка відображується у бухгалтерській фінансовій звітності і містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Інформація, відображена у бухгалтерській звітності, має вплив на економічні рішення користувачів, дає оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, дає можливість прогнозування результатів діяльності та виправлення помилок у господарській діяльності.

Метою проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку є закріплення та поглиблення отриманих теоретичних знань, набуття практичних навиків з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Для дослідження цієї мети були вирішені такі завдання:

взята участь у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

вивчені принципи побудови різних форм бухгалтерського обліку;

засвоєний порядок прийому і обробки первинних і зведених документів в бухгалтерії;

прийнята безпосередня участь у підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку.

Місце проходження практики - товариство з обмеженою відповідальність «Родина-Агро» Жовтневого району Миколаївської області.

Інформаційними джерелами стали річні звіти господарства, первинні і зведені бухгалтерські документи, бухгалтерська та статистична форма звітності, практичні завдання.

Звіт про переддипломну практику з бухгалтерського обліку в ТОВ «Родина-Агро» викладено на 57 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, дев`яти Розділів та висновків, а також має 16 додатків.

При написанні звіту були вивчені діючі законодавчі акти та нормативні документи, які регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні.

1. Економічна характеристика підприємства «Родина-Агро» Жовтневого району

Товариство «Родина-Агро» - багатогалузеве сільськогосподарське підприємство, що знаходиться в Жовтневому районі Миколаївської області. Центральна садиба знаходиться у с. Пересадівка. Господарство розташоване в 25 км. Від обласного центру міста Миколаєва. До найближчої залізничної станції Грейгово по лінії Долинська - Миколаїв- Сортіровочний - 7 км.

Ґрунти господарства - південні чорноземи з глибиною ґрунтового шару 0,5-0,7 м. та вмістом гумусу 3,3-3,5%. Середньорічна кількість опадів на території району 412 мм. По природно-кліматичним умовам господарство перебуває в зоні ризикового землеробства.

ТОВ «Родина-Агро» розташоване в районі, який характеризується теплим, помірно-засушливим кліматом. Температура повітря влітку +25,8 С, а взимку - 5 С, середньорічна температура дорівнює 10-12 С. Абсолютно- максимальна температура + 35 С - 33 С. Зима коротка, тепла. Тривалість без морозного періоду до 180-270 днів у рік. Тривалість вегетаційного періоду 200-220 днів. Сума опадів за рік 300-400 мм. По мірі зволоження господарство відноситься до району недостатнього зволоження, в теплий період року випадає 65% опадів. Вітри бувають всіх напрямків, а найбільш частими є східні та північно-східні.

Важливим показником для оцінки підприємства є його розміри. Визначення розмірів підприємства проводиться за системою показників, які наведені у таблиці 2.1.

Головним показником розміру є вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 року. Доповнюючими показниками є площа сільськогосподарських угідь, чисельність працюючих, зайнятих у сільському виробництві, середньорічне поголів`я тварин.

Таблиця 2.1

Показники розміру виробництва ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

ПоказникиРоки2011 р. у відсотках до 20092010201120092010Вартість валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010р.), тис.грн 21193,9 14808,6 12015,556,7 81,1 Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, тис.грн 17977,1 14152,6 14203,3 79,0 100,4Середньорічне поголів`я тварин, ум.гол. 626,4 647,8 672,3 107,3 103,8Середньорічна чисельність працюючих,чол. 152 227 211 138,8 92,9Площа сільськогосподарських угідь,га 5392,0 4251,0 4836,0 89,7 113,8Середньорічна вартість основних виробничих засобів,тис.грн 2583,0 389,5 1072,5 41,5 275,3 * Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Аналіз даних таблиці 2.1 показав, що в ТОВ «Родина- Агро» спостерігається тенденція зниження більшості показників. Так, вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 року у 2011 році склала 12015,5 тис грн, що менше, ніж у 2009 році на 43,7 % та на 18,9 % менше, ніж у 2010р. Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції в порівнянні з 2009 р. знизилася на 21,0%, площа сільськогосподарських угідь - на 10,3 %, середньорічна вартість основних засобів на 58,5 %. Середньорічна чисельність працюючих за цей період зросла на 38,8 %, середньорічне поголів`я тварин - на 7,3 %.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства. Визначається спеціалізація за структурою товарної продукції або виручки від реалізації.

Дані про розмір і структуру грошової виручки ТОВ «Родина-Агро» наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Розмір та структура грошової виручки від реалізації ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

Галузі та види продукціїРокиВ середньому за три роки, тис.грнСтруктура, %200920102011по с.-г. продукціїпо господарствуЗернові і зернобобові 7774,52614,19051,164729,941,941,8Соняшник 6475,15757,71851,34694,730,430,3Ріпак -2986,2178,21054,86,86,8Виноград - Інша продукція рослинництва 127,3589,480,5265,71,71,7Разом по рослинництву 14376,911947,411161,112495,180,980,6Вирощування ВРХ 2526,2477,9911,41305,28,48,4Молоко 1055,917241718,21499,49,79,7Інша продукція тваринництва 18,13,3411,2144,20,90,9Разом по тваринництву 3600,22205,23042,22949,219,119Всього по сільському господарству 17977,114152,614203,315444,310099,6Виконання робіт, надання послуг 121,956,49,562,6Х0,4Всього по господарству 18099,01420,914212,815506,9Х100 *Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Аналіз даних таблиці 2.2. показав, що грошова виручка отримана в середньому за три роки становить 15506,9 тис.грн, з яких найбільш питому вагу має виручка від реалізації зерна (64729,9 тис.грн). Розмір грошової виручки від реалізації продукції тваринництва складає 2949,2 тис. грн. Отже, найбільшу питому вагу в структурі грошової виручки займає вирощування і реалізація зерна, а саме - 41,8% з усього обсягу (64729,9 тис.грн) та соняшника-30,3 % (4694,7 тис.грн).

Серед продукції тваринництва найбільшу питому вагу заємає продукція скотарства- 19%, у т.ч. 8,4 % - від приросту живої маси ВРХ, 9,7% - від молока. З цього можна зробити висновки,що ТОВ «Родина-Агро» спеціалізується на виробництві зерно-соняшникової продукції.

Земля - основний і незамінний ресурс сільськогосподарського виробництва, один з найважливіших складових ресурсного потенціалу, якісні його параметри та раціональне поєднання в процесі господарської діяльності є вихідною передумовою конкурентоспроможності продукції. Саме земельна площа визначає формування інших ресурсів, тому вона є базовим ресурсом.

Таблиця 2.3

Динаміка і структура землекористування в ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

Показники2009201020112011 р. у % дога%га%га%2009р.2010р.Загальна земельна площа5680,0100,04539,0100,05130,0100,090,3113,0в т.ч. сільськогосподарські угіддя 5392,094,94251,093,64836,094,389,7113,8з них багаторічні насадження163,02,9ХХХ ХХ Хз них рілля5229,092,04251,093,64836,094,392,5113,8Посівні площі4577,080,62889,063,43602,070,278,7124,7Коефіцієнт освоєння земліХ0,95Х0,94Х0,9498,9100,0Коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідьХ0,97Х1,00Х1,00103,1100,0Коефіцієнт використання рілліХ0,87Х0,68Х0,7485,1108,8 *Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Аналізуючи дані таблиці 2.3 можна зробити висновок, що протягом досліджуваного періоду розмір сільськогосподарських угідь знизився на 10,3 %. Сільськогосподарські угіддя займають 94,9- 94,3 % земельної площі господарства. Коефіцієнт освоєння землі складає 0,95-0,94, коефіцієнт розораності сільськогосподарських угідь 0,97-1,0. Протягом цих трьох років найбільшу питому вагу у структурі сільськогосподарських угідь займає рілля (від 92% до 94,3%). Посівні площі коливаються. Так, посівні площі у 2011 році склали 3602,0 га, що на 21,3 % менше, ніж в 2009 році та на 24,7 % більше ніж у 2010 році.

В продовж дослідження проведемо аналіз ефективності використання земельних угідь ТОВ «Родина-Агро» (табл 2.4).

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання земельних угідь в ТОВ «Родина-Агро»*

ПоказникиРоки2011р. в % до20092010201120092010Одержано на 1 га оброблюваних земель, грн: валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010.р.)4053,13483,62484,661,371,3валового доходу від сільського господарства1554,61843,61257,980,968,2прибутку(+),збитку(-) від реалізації сільськогосподарської продукції1305,41435,6960,573,666,9 *Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Аналізуючи дані таблиці 2.4 можна стверджувати, що ефективність використання земельних угідь в ТОВ «Родина-Агро» коливається. Так, спостерігається зниження сум валової продукції сільського господарства в порівняних цінах, що одержана на 1 га оброблювальних земель. Інші показники також мають тенденцію до зниження.

Сума валової продукції сільського господарства в порівняних цінах у 2011 році склала 1257,9 тис.грн, що на 296,7 тис.грн (19,1%) та на 585,6 тис.грн (31,8%) менше ніж у 2009 та 2010 роках відповідно.

Сума прибутку у 2011 році в розрахунку на 1 га в порівнянні з 2009 роком зменшилася на 344,9 тис. грн (73,6 %) та на 475,1 тис грн (33,1%) в порівнянні з 2010 роком. Тобто спостерігається негативна тенденція до зниження суми прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції в ТОВ «Родина-Агро».

Важливою складовою ресурсного потенціалу є основні виробничі засоби, від їх наявності, структури, стану, залежить ефективність господарювання. За допомогою наступної таблиці визначимо забезпеченість основними засобами ТОВ «Родина -Агро» (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Забезпеченість основними засобами та енергетичними ресурсами в ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

ПоказникиРоки2011р. в % до20092010201120092010Припадає на 100 га сільськогосподарських угідь: -вартості основних виробничих засобів, тис. грн47,99,222,246,3241,3-енергетичних ресурсів, к.с.86,017,036,342,2213,5Припадає на одного середньорічного працівника: - вартості основних засобів, тис.грн17,01,75,130,0300,0-енергетичних ресурсів, к.с.34,03,510,029,4185,7 *Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Така ж тенденція з енергозабезпеченістю. Так, енергооснащеність у 2011 р. склала 36,3 к.с., що на 57,8 % менше рівня 2009 р. та в 2,1 рази більше рівня 2010р. Енергоозброєність у 2011р. склала 10,0 к.с., що на 70,6 % менше рівня 2009 р. та на 85,7 % більше рівня 2010 р.

На мій погляд, важливо не скільки основних засобів припадає на 100 га угідь чи одного працюючого, а в якому стані ці засоби знаходяться,тому в наступній таблиці розглянемо показники стану та руху основних засобів (табл.2.6).

Таблиця 2.6

Показники стану та руху основних засобів в ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

ПоказникиРоки2011р.(+,-) до20092010201120092010Зносу0,000,110,200,200,09Придатності1,000,890,80-0,20-0,09Вибуття1,160,000,00-1,160,00Оновлення0,001,000,430.43-0,57Росту1,001,001,750,750,75*Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Як свідчать дані таблиці 2.6 у 2010 році в господарстві спостерігався найбільший показник зносу - 11% та зменшення рівня придатності основних засобів на 0,09 %, що свідчить про погіршення їх технічного стану.

За останній, 2011 рік, показник зносу основних засобів скоротився до 2 %. У 2009 році найбільший показник був показник вибуття зношених основних засобів - 1,16. Коефіцієнт оновлення основних засобів найбільшим був у 2010 році і дорівнював 1. Він показує частку введених нових основних засобів у загальній вартості основних засобів.

Коефіцієнт росту основних виробничих засобів за досліджуваний період стабільний та має тенденцію до зростання. Так, у 2009 та 2010 роках він становив 1, а у 2011 рік збільшився і складає 1,75. Цей показник характеризує темпи розширення основних засобів у результаті їх заміни.

Тобто можна стверджувати, що за минулий рік ТОВ «Родина-Агро» оновило свої основні виробничі засоби, що має позитивно відбитися на економічних результатах діяльності підприємства.

В наступній таблиці розглянемо показники ефективності використання основних засобів ТОВ «Родина-Агро» у динаміці (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Економічна ефективність використання основних засобів в ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району*

ПоказникиРоки2011р. в % до20092010201120092010Отримано на 1 гривню основних засобів, грн: -валової продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010р.)8,238,0211,2136,629,5 -валового доходу від сільського господарства3,1520,125,6718028,2-прибутку(+), збитку(-), від реалізації сільськогосподарської продукції2,6415,674,3316427,6 *Розраховано на основі статистичної звітності ТОВ «Родина-Агро»

Коментуючи дані таблиці 2.7 можна стверджувати, що ефективність використання основних засобів в ТОВ «Родина-Агро» має тенденцію до зменшення. В 2011 році в порівнянні з 2010 роком показники ефективності значно скоротилися.

Сума валового доходу від сільського господарства отримана на 1 гривню основних засобів за останній досліджуваний рік зменшилася в 3,5 рази та склала 5,67 грн порівняно з 20,12 грн, що були у 2010 році. В 2011 році на 1 гривню основних засобів припадало 4,33 грн прибутку, це майже в 4 рази менше ніж у 2010 році.

2. Основи побудови фінансового обліку

Бухгалтерський облік в ТОВ «Родина-Агро» веде бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером Бурлака С.А., яка призначена на посаду згідно наказу керівника підприємства.

Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» питання організації обліку відноситься до компетенції його власника. Керівник підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення відображення фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, зберігання й обробки документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку (але не менше 3-х років).

Кожна господарська операція підприємства оформлюється відповідним документом, який є своєрідним письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення.

Порядок документального відображення господарських операцій, а також вимоги щодо оформлення документів регламентується «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженим наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р.. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій служать первинні документи. Відповідно до вищесказаного положення первинні документи повинні бути складені в момент здійснення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

На підставі первинних документів складаються зведені документи шляхом групування і узагальнення показників. Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством фінансів і Держкомстатом України.

Документи, складені в різних підрозділах господарства (ферма, склад, рослинницька бригада та ін.), після виконання господарських операцій передаються до бухгалтерії в порядку і строки, встановлені головним бухгалтером. Прийняті документи опрацьовуються працівниками бухгалтерії (перевіряються, групуються, котируються) для подальших записів в регістрі синтетичного і аналітичного обліку.

Відповідність за своєчасне надходження первинних документів до бухгалтерії покладена на керівників структурних підрозділів (управляючих відділками), а відповідальність за правильність реєстрації інформації в облікових регістрах несуть працівники бухгалтерії, що склали і підписали їх.

Усі працівники, зайняті обліком і звітністю, підпорядковані головному бухгалтеру, який встановлює для кожного облікового працівника службові обов`язки і контролює їх виконання.

Право розпоряджатися господарськими засобами і пов`язане з цим право першого підпису на грошових і розрахункових документах, фінансових і кредитних зобов`язаннях, господарських угодах належать керівникові підприємства. Головний бухгалтер контролює дотримання чинного законодавства і має право другого підпису, що засвідчено відповідним наказом керівника: його підпис є контролюючим. Без підпису керівника господарства чи головного бухгалтера документ вважається недійсним.

В ТОВ «Родина-Агро» було затверджено Наказ по господарству «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики по товариству з обмеженою відповідальністю «Родина-Агро». Наказ затверджений керівником та головним бухгалтером.

В ТОВ «Родина-Агро», згідно з наказом, застосовується журнально-ордерна форма обліку. На підприємстві з 2000 року облік проводиться за новим Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, затвердженим Міністерством фінансів України № 291 від 30.11.1999р.

Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка якнайбільше відповідала б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу облікових і контрольних робіт, від форми організації й автоматизації обліку, а також від таких факторів, як масштаби виробництва і структура управління ним.

До складу бухгалтерії підприємства входять 4 бухгалтери, в тому числі головний бухгалтер Бурлака С.А., які виконують робот з обліку заробітної плати, готової продукції та витрат виробництва, грошових коштів, розрахунків з дебіторами і кредиторами. Головний бухгалтер забезпечую відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов`язань, капіталу, а також послідовність вимірювання, оцінки і реєстрації господарських операцій.

Працівники виконують свої обов`язки добросовісно, що спостерігається при перевірці відповідних регістрів аналітичного та синтетичного обліку.

На складах проводяться контрольні перевірки залишків цінностей, порівняння їх з даними обліку. Проводиться інструктаж матеріально-відповідальних осіб щодо порядку ведення кількісного обліку, складання матеріальних звітів, оформлення документів на право одержання та видачі матеріалів.

Податковий облік та складання податкової звітності здійснюється згідно з нормами чинного податкового законодавства.

3. Облік грошових коштів

.1 Облік касових операцій

За час проходження практики мною були вивчені всі діючі інструктивні матеріали з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Згідно чинного законодавства ТОВ «Родина-Агро» здійснює розрахунки з іншими підприємствами, організаціями - юридичними особами, а також з фізичними особами як в готівковій, так і в безготівковій формі.

В досліджуваному господарстві при ведені бухгалтерського обліку використовують таку нормативно-правову базу:

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні./ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365) зі змінами, внесеними згідно із законами:

1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.255 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210 [17].

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Касові операції в ТОВ «Родина-Агро» здійснюються на основі існуючої законодавчої баз з цього питання, а саме:

oПостанови Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337 (із змінами і доповненнями) «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України»;

oПостанови Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (із змінами і доповненнями) «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті»;

oПостанови Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 (із змінами і доповненнями) «Про затвердження Інструкції про організацію робот з готівкового обігу установами банків України»;

oНаказу Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій»;

oПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями).

Згідно з діючим законодавством, ТОВ «Родина-Агро» зберігає свої вільні грошові кошти в установі банку.

Готівкові кошти, які необхідно для забезпечення господарської діяльності, підприємство зберігає в своїй касі.

Розрахунки з іншими підприємствами і організаціями здійснюються переважно в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з пточного рахунку підприємства в установі банку на відповідні рахунки інших підприємств.

Для зберігання готівкових коштів і проведення розрахунків готівкою на підприємстві існує каса. Матеріальна відповідальність за зберігання коштів і ведення касових операцій покладена на касира підприємства, з яким укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Грошові кошти в касу підприємства надходять в основному з поточного рахунку в банку (№31), а також в результаті реалізації продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб та ін.

Згідно з чинним законодавством, ТОВ «Родина-Агро» має в своїй касі готівку в межах ліміту залишків і використовувати її з виручки в межах норм.

Лімітування залишку готівки в касі означає, що підприємство може зберігати у своїй касі готівку на кінець кожного робочого дня лише в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Згідно п.5.2. «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637 ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємством самостійно на основі розрахунків, виходячи з фактичних надходжень на три будь-які із останніх дванадцяти місяців, які передують встановленню ліміту і в яких був найбільший обсяг касових операцій.

Копія наказу про встановлення ліміту залишку готівки в касі подається підприємством до установи обслуговуючого банку, з яким узгоджуються строки здавання виручки.

Згідно наказу товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-Агро» підприємством встановлено на 2011 рік ліміт залишку готівки в касі в розмірі 3000,00 грн.

За перевищення встановленого ліміту чинним законодавством передбачені штрафні санкції в сумі виявлених понадлімітних готівкових коштів за кожен день.

Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів у касі підприємством ведеться на активному рахунку 30 «Каса» за субрахунком 301 «Каса в національній валюті». Бухгалтерія після отримання звіту касира перевіряє всі записи у звіті, проставляє кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнює Журнал 1 по кредиту рахунка 30 «Каса» і Відомість 1.1 по дебету цього рахунка. В Журналі 1 показуються видатки грошових коштів з кредиту рахунку 30 в дебет рахунків обліку виробничих витрат, матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприємства, підзвітними особами та ін.

В кінці місяця в Журналі 1 і Відомості 1.1 підраховуються надходження і видаток грошових коштів і визначається на 1-е число слідкуючого місяця залишок грошових коштів у касі, який повинен співпадати із залишком в Касовій книзі. Підсумкові дані цих регістрів записують в Головну книгу.

Згідно чинного законодавства, підприємствам - виробникам сільськогосподарської продукції надана пільга по сплаті податку на додану вартість. Суми податку перераховуються підприємством і можуть бути використані лише на цілі, пов`язані з виробництвом рослинницької чи тваринницької продукції.

Приклад відображення господарських операцій з обліку руху грошей в касі ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 3.1

Господарські операції руху коштів у касі ТОВ «Родина -Агро»

Пор. №Зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Дебет Кредит1Надійшла виручка в касу від покупців за реалізовану продукцію30136196737,632Видано у підзвіт Іванову П.М. на придбання канцтоварів 37230120,003Видано у підзвіт Власенко А.М. на витрати на відрядження372301380,004Видана з каси допомога з догляду за дітьми до трьох років65230190,005Внесено готівку в банк на поточний рахунок311301961776Оприбутковано папір, придбаний Івановим П.М.20937216,677Відображено податковий кредит з ПДВ 6413723,338Віднесено на адміністративні витрати кошти, використані Власенком А.М. у відрядженні92372249,089Відображено податковий кредит з ПДВ 64137235,4210Оприбутковано до каси залишок невикористаних Власенком А.М. грошей30137295,5

3.2 Облік банківських операцій

Грошові засоби, що надходять у підприємство, підлягають обов'язковому зберіганню на рахунках в банках, за виключенням залишку готівки в касі і сум виручки, які можуть витрачатися на місці в порядку, встановленому банком.

Безготівкові грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів, відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення. Формуючи доходи і грошові фонди, створюючи економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення і розширення власного виробництва.

Розрахунки підприємств і організацій між собою, а також з органами фінансово-кредитної системи здійснюються, переважно, без участі грошей у формі готівки, тобто у безготівковому порядку. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках в банках, коли кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок одержувача.

Порядок відкриття і використання рахунків підприємством в установі банку регламентується Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національний та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, а порядок здійснення операцій за ними - Інструкцією про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 21.01.2004 року № 22.

Згідно з цією інструкцією розрахунки в безготівковій формі в ТОВ «Родина-Агро» здійснюється за допомогою платіжних доручень. Рух коштів по поточному рахунку підприємства фіксується виписками, які надаються установою банку окремо по кожному рахунку і за кожну дату, на яку відбувся рух коштів.

Облік наявності і руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку здійснюється підприємством на рахунку 31 «Рахунки в банках» на субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

На дебет рахунку 31 «Рахунки в банках» відображається надходження грошових коштів, на кредиті - їх списання.

Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється по виписках банку, які замінюють собою регістр аналітичного обліку по поточному рахунку. Операції по кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» відображаються в Журналі 1, а по дебету - у Відомості 1.2.

Записи банку і підприємства є ідентичними, але особливість полягає в тому, що рахунок 31 «Рахунки в банку» підприємства є активним, а для банку поточний рахунок є пасивним. Тому на дебеті в виписці банку відображається сума коштів, яка списується з поточного рахунку, а на кредиті - зарахована на нього.

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належить рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

Для здійснення безготівкових операцій ТОВ «Родина-Агро» відкрило один поточний рахунок і спеціальні рахунки в т.ч.:

рахунок зі спеціальним режимом використання згідно постанови КМУ № 374, на який зараховуються згідно декларації суми ПДВ від реалізації продукції рослинництва;

рахунок зі спеціальним режимом використання згідно постанови КМУ № 805, на який зараховуються згідно декларації суми ПДВ від реалізації продукції тваринництва.

З поточного рахунку здійснюються операції, що забезпечують комерційну й іншу діяльність підприємства (розрахунки за запаси з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; одержання заробітної плати і сплату обов'язкових платежів; сплату платежів до бюджету та інших державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних потреб та інші, відповідно до статутної діяльності підприємства). Облік банківських операцій ТОВ «Родина-Агро» здебільшого веде за допомогою автоматизованої бухгалтерської програми 1С Підприємство.

Приймання та видачу грошей і безготівкові перерахування банк здійснює на підставі розрахунково-грошових документів встановленої форми, одним з яких є платіжне доручення.

Платіжні доручення нумеруються окремо по кожному з поточних рахунків.

Уповноважені представники чи підприємства, що мають право підпису грошових документів, періодично одержують з банку виписку з поточного рахунку, тобто перелік здійснених за звітний період операцій з додатком відповідних первинних документів.

Для відображення операцій, пов'язаних з рухом коштів підприємства по поточних рахунках у гривнях і у валюті в типовій конфігурації призначений документ "Банковская выписка"

Усі банківські операції відображаються в обліку тільки при наявності документального підтвердження. Банківські документи - це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на проведення грошово-розрахункової операції або іншої операції в банку. За призначенням вони поділяються на розпорядчі, тобто такі, що містять дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в банку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу перевірити її законність і здійснити банківський контроль.

Таким чином, документ є письмовим підтвердженням виконання операції та підставою для відображення її в бухгалтерському обліку. Документ, який засвідчує операцію, називається первинним. На підставі первинних документів можуть складатися зведені документи.

Сукупність документів, що використовуються банком для ведення бухгалтерського обліку і контролю, складає банківську документацію.

Приклад відображення господарських операцій з обліку грошей в установах банку ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Господарські операції з обліку грошей в установах банку ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району

Зміст операціїКореспондуючі рахункиСума, грнДебетКредит Перераховано ТОВ,,Авантехтранс за запасні частини6313111577,94Сплачено податок з доходів фізичних осіб64113115000,00Внесено на рахунок у банку готівку з каси 3113014800,00 Оплачено адміністративні витрати92311916,68Перераховано ТОВ,,Кронос - Авто за запасні частини6313118524,30 Віднесено на рахунок у банку готівку з каси311301130000

.3 Облік валютних операцій

Режим здійснення операцій у іноземній валюті на території України, загальні принципи валютного регулювання, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин регламентуються Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02. 93 № 15-93 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ від 04.08. 97 № 212), Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26.03. 98 та іншими нормативними актами.

Облік операцій у іноземній валюті регламентується Положенням про бухгалтерський облік операцій у іноземній валюті, затвердженим наказом Мінфіну України від 14.02. 96 № 29 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну України від 05.12. 97 № 268).

Відповідно до зазначеного Положення і національного Плану рахунків бухгалтерський облік наявності та руху валютних коштів здійснюється на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" за субрахунками (рахунками третього порядку): 312-І "Валютний рахунок в країні", 312-2 "Валютний рахунок за кордоном", 312-3 "Транзитний валютний рахунок".

Записи на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та його субрахунках здійснюються на підставі виписок банку з цього рахунка і доданих до них розрахунково-платіжних документів, за якими були зараховані або сплачені кошти у іноземних валютах.

Аналітичний облік по рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" ведеться так, щоб забезпечити достовірну інформацію про наявність і рух валютних коштів по кожному з відкритих у банку рахунках в іноземних валютах: "Валютний рахунок у доларах США", "Валютний рахунок в англійських фунтах", "Валютний рахунок у німецьких марках" тощо.

Наявність і рух готівкової іноземної валюти в касі підприємства відображається на рахунку 30 "Каса", за субрахунком 302 "Каса в іноземній валюті". Записи на субрахунку 302 здійснюються в загальноприйнятому порядку на підставі звітів касира з доданими до них прибутковими і видатковими касовими ордерами. Розглянемо приклад валютних операцій у ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району (табл. 3.3)

Таблиця 3.3

Приклад обліку валютних операцій в ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району

Зміст господарськоїКореспонденція рахунківДебетКредитНадійшла валютна виручка від реалізації312362, 377, 681Спрямовано 50% виручки на обов`язковий продаж334312Зараховано на поточний рахунок отриману після продажу національну валюту311334Зараховано на валютний рахунок інші 50 % виручки312312(транзитний)Інші надходження валютних коштів: із каси, кредити банку, внесок до статутного капіталу312302, 602, 46

4. Облік поточних зобов`язань і дебіторської заборгованості

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність сільськогосподарське підприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і особами. Ці розрахунки пов`язані з формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданих послуг, з розподілом прибутку, розрахунками з фінансовими органами і органами соціального страхування і соціального забезпечення.

Для обліку розрахунків з кредиторами Планом рахунку передбачені такі рахунки: 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями»; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 64 «Розрахунки за податками й платежами»; 65 «Розрахунки за страхуванням»; 66 «Розрахунки з оплати праці»; 67 «Розрахунки з учасниками»; 68 «Розрахунки за іншими операціями».

Аналітичний облік ведуть за окремими рахунками постачальників, фактами надходження невідфактурованих поставок або оплати матеріальних цінностей, що не надійшли, в розрізі постачальників і підрядників.

Облік розрахунків з бюджетом в ТОВ «Родина-Агро» ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» із застосуванням таких субрахунків:

«Розрахунки за податками»

«Розрахунки за обов`язковими платежами»

«Податкові зобов`язання»

«Податковий кредит».

На кредиті рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами» нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов`язання), а на дебеті - належні до відшкодування з бюджету податки. Їх сплата, списання, тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо за рахунком 64 означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану суму до бюджету, яка, як правило, зараховується в рахунок чергових платежів.

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться облік податків, які нараховуються підприємством та сплачуються до бюджету згідно чинного законодавства (ПДВ, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, прибутковий податок, фіксований сільськогосподарський податок та ін.)

На субрахунку 642 «Розрахунки за обов`язковими платежами» ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), що стягуються відповідно до чинного законодавства і облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунків за страхуванням".

На субрахунку 643 «Податкові зобов'язання» ведеться облік суми ПДВ, визначеної виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають подальшому відвантаженню (виконанню).

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

"За пенсійним забезпеченням"

"За соціальним страхуванням"

"За страхуванням на випадок безробіття"

"За індивідуальним страхуванням"

"За страхуванням майна"

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок 65 субрахунок 651 і кредитується рахунок 31 «Рахунки в банках». Витрати, здійснені за рахунок збору до Пенсійного фонду, відображаються по дебету рахунка 65 субрахунку 651 у кореспонденції з рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці».

Що квартально ТОВ «Родина-Агро» подає до Пенсійного фонду у двох екземплярах звіт про нарахування збору на обов`язкове державне пенсійне страхування та використання коштів Пенсійного фонду.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації та оцінюється за первинною вартістю.

Якщо у підприємства виникає безнадійна дебіторська заборгованість, то вона повинна бути вирахуваною із доходу, оскільки неоплачені фактично суми вже відображені у складі доходу підприємства. Одним із способів зменшення доходу є віднесення безнадійної заборгованості до складу витрат.

Дебіторська заборгованість спричиняє вилучення коштів з обороту підприємства, що негативно позначається на його фінансовому стані, а несвоєчасна оплата боргів і зобов`язань веде до залучення в оборот коштів, які належать іншим підприємствам.

Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами ТОВ «Родина-Агро» веде на таких рахунках:

«Довгострокова дебіторська заборгованість»

«Розрахунки з покупцями і замовниками»

«Розрахунки з різними дебіторами»

«Резерв сумнівних боргів»

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

"Розрахунки з вітчизняними покупцями"

"Розрахунки з іноземними покупцями"

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Приклад обліку розрахунків з покупцями наведено в таблиці 4.1

Таблиця 4.1

Облік розрахунків з покупцями та замовниками на прикладі ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району

Пор. №Зміст операціїКореспондуючі рахункиСума, грн1Відображено дохід від реалізації пшениці3670151209,172Нарахована ПДВ7016418534,863Списана собівартість реалізованої пшениці902721337,164Надійшли кошти від борошномельного комбінату3113651209,175Віднесено дохід від реалізації пшениці на фінансові результати70179142674,316Віднесено собівартість реалізованої продукції на фінансові результати79190121337,16

5. Облік основних засобів та інших необоротних активів

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку основних засобів в ТОВ «Родина-Агро» є:

.правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку їх надходження, вибуття та переміщення;

.контроль за раціональним витрачанням коштів на реконструкцію і модернізацію основних засобів;

.обчислення частки вартості основних засобів у зв'язку з використанням і зносом для включення у витрати підприємства;

.контроль за ефективністю використання робочих машин, устаткування, виробничих площ, транспортних засобів та інших основних засобів;

.точне визначення результатів від списання, вибуття об'єктів основних засобів.

Бухгалтерський облік основних засобів, які використовуються у виробничій діяльності ТОВ «Родина-Агро»,по сумі витрат, пов`язаних з придбанням, доставкою,установкою, реєстрацією, реконструкцією основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» зі застосуванням таких субрахунків:

"Будинки та споруди"

"Машини та обладнання"

"Транспортні засоби"

"Інструменти, прилади та інвентар"

"Робоча і продуктивна худоба"

"Багаторічні насадження"

"Інші основні засоби"

Облік інших необоротних активів підприємством ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» на субрахунках:

"Малоцінні необоротні матеріальні активи"

"Тимчасові (нетитульні) споруди"

"Природні ресурси"

"Інвентарна тара"

"Предмети прокату"

"Інші необоротні матеріальні активи"

В Балансі сальдо рахунків 10 і 11 відображається загальною сумою по статті «Основні засоби». На дебеті рахунку 10 «Основні засоби» відображається початкова вартість основних засобів.

Фінансовий результат від вибуття об`єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів та їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов`язаних з вибуттям основних засобів. Реєстри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Основні засоби підлягають фізичному зносу як в процесі використання, так і при їх бездіяльності. Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація- це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується протягом строку корисного використання (експлуатації). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об`єкта, який визначається підприємством при визнанні цього об`єкту активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється і на період його реконструкції, модернізації і консервації.

Для визначення суми амортизації, що належить до нарахування у звітному періоді господарством застосовується Розрахунок амортизації основних засобів.

Амортизації підлягають витрати на:

придбання основних засобів і нематеріальних активів для власного виробничого використання, в т.ч. витрати на придбання племінної худоби і закладку багаторічних насаджень;

самостійне виготовлення основних засобів;

проведення всіх видів ремонтів і удосконалення основних засобів;

поліпшення якості земель;

Для обліку зносу необоротних активів ТОВ «Родина - Агро» використовує пасивний рахунок №13 «Знос необоротних активів». Відповідно до п.16 «Основні засоби», підприємство проводить переоцінку об`єктів основних засобів, якщо залишкова вартість цього об`єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

Переоцінка основних засобів цієї групи, об`єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. При цьому для таких об`єктів, що продовжують використовуватися, обов`язково визначається ліквідаційна вартість.

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо нарахування амортизації за ними здійснюється 50 % при введенні в експлуатацію та 50% при вибутті, або 100% при введенні в експлуатацію.

Отже, відповідно до П(С)БО 7 переоцінка основних засобів може бути обов`язковою, необов`язковою та забороненою.

Щодо строків переоцінки основних засобів, то в П(С)БО 7 вказано на дату балансу.

Слід зазначити, що згідно з ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658- III переоцінку основних засобів для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування майна згідно з законом, здійснюють суб`єкти оціночної діяльності. На відміну від українського законодавства в МСБО 16 «Основні засоби» вказується, що переоцінка земельних ділянок і будівель «звичайно проводиться професійними оцінювачами». Тобто, категорична заборона на переоцінку основних засобів підприємством самостійно відсутня.

Переоцінка нематеріальних активів регламентується П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», відповідно до якого підприємство здійснює переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об`єкта нематеріального активу переоцінюють всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Нарахування зносу необоротних активів у ТОВ «Родина-Агро» оформляється такими записами на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку зносу необоротних активів у ПСП «Родина» Жовтневого району

№ п/пЗміст господарськоїКореспонденція рахунківСума, грнДебетКредит 1Нарахована амортизація на обєкти основних засобів: - виробничого призначення23131235891- загальновиробничого призначення9113111399- адміністративного призначення9213113502- що забезпечують збут продукції931313569

6. Облік готової продукції і виробничих запасів

Основною метою обліку виробництва сільськогосподарської продукції є своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу витрат та контроль за використанням всіх виробничих ресурсів, а також обсягу виробленої продукції в натуральних та грошових вимірниках.

Облік запасів, у тому числі і виробничих, регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Згідно з ним запаси - це активи, які підприємство утримує для подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності або для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління виробництвом.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Згідно П(С)БО 9 запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

За чистою вартістю реалізації запаси відображаються, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили спочатку очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів відніманням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Придбані, отримані або виготовлені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Значну частину виробничих запасів (паливо, запасні частини, мінеральні добрива) сільськогосподарські підприємства придбають. Основним первинним документом на прибуткування матеріальних цінностей, що надходять від підприємств постачальників є рахунок-фактура. До рахунків-фактур можуть додаватися і інші документи постачальників: товарно-транспортні накладні, квитанції тощо.

Основними документами якими оформляють відпуск виробничих запасів зі складу в місця використання є накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) та лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117), на отримання запасних частин (ф. № 117а).

Разовий відпуск виробничих запасів здійснюється на підставі накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. №87). Для оформлення систематичного відпуску виробничих запасів, що використовуються на підприємстві застосовують лімітно-забірні карти.

На підставі накладних та лімітно-забірних карт виробничі запаси відпускаються зі складу в місця їх використання: бригади, ферми тощо. При використанні виробничих запасів у виробництві їх списують у витрати на підставі спеціалізованих актів.

Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів (ф. № 118) застосовують для списання у витрати на відповідні культури. Його складає агроном по закінчені внесення добрив і ядохімікатів.

Списання витрачених нафтопродуктів здійснюється на підставі дорожніх листів вантажного автомобіля, дорожніх листів трактора, облікових листів тракториста-машиніста.

Аналітичний облік запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та про таксованих Звітів про рух матеріальних цінностей.

Дані про наявність і рух запасів у грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 10.1 с.-г., який обєднано з відомістю.

Основним завданням обліку виробництва готової продукції в ТОВ «Родина-Агро» є:

своєчасне та повне відображення виготовленої продукції за їх кількістю та якістю в розрізі окремих об`єктів обліку,центрів відповідальності та суміжних періодів;

визначення складу та розмежованих виробничих витрат;

встановлення фактичного рівня собівартості одиниці продукції;

Всі виробничі запаси в ТОВ «Родина-Агро» поділяють на такі основні групи:

насіння;

нафтопродукти;

запасні частини і ремонтні матеріали;

мінеральні добрива;

тара і тарні матеріали;

інші матеріали, в т.ч. папір, брухт, запасні частини, електролампи тощо

Первинний облік готової продукції рослинництва в ТОВ «Родина-Агро» здійснюється таким чином: до початку збирання урожаю бухгалтерія нумерує всі бланків Реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля. Дані про кількість продукції, що надходить за день, визначають реєстрами, а її використання - товарно-транспортними накладними, актами на переробку і сушіння продукції рослинництва. Диспетчер кожного ранку робочого дня видає кожному водієві Подорожній лист вантажного автомобіля. Потім робітник складу виписує три примірника Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля. Перший примірник - залишається у комірника, другий - у водія, третій - у комбайнера.

Коли продукція рослинництва перебуває з поля, комірник її зважує, потім записує вагу та прізвище водія у Книзі вагаря та у Реєстрі відправки зерна та іншої продукції з поля. На кожного окремого водія та комбайнера виписується окремий Реєстр. В кінці робочого дня комірник звіряє записи Реєстрів із записами у Книзі вагаря і підбиває підсумки за день.

Після закінчення збирання урожаю завідуючий током передає продукцію в склад, звіряє вагу в Щоденнику руху зерна та іншої продукції по току із вагою при передачі на склад, комірник виписує накладні.

Продукція, яку відправляють на приймальні або заготівельні пункти, оформлюється товарно-транспортною накладною, яка складається в трьох примірниках, перший і другий видаються водієві, а третій залишається на місці відправлення. Якщо продукцію відправляють на переробку, то працівник приймального пункту продукцію, ставить штамп і виписує накладну. Якщо продукцію відправляють на елеватор, її перед відправленням зважують і обліковець виписує три примірника накладних водієві. На елеваторі продукцію зважують, визначають якість та роблять відмітку. Перший екземпляр накладної залишається на елеваторі, другий - у водія, третій - на току. Свою накладну водій повертає в господарство разом із документами на оплату транспортних послуг.

В ТОВ «Родина-Агро» усі прямі витрати на рослинництво відображаються на субрахунку 231 «Рослинництво» у розрізі аналітичних рахунків. За дебетом субрахунку 231 протягом року відображають прямі витрати на рослинництво з кредиту рахунків (субрахунків) 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Відрахування на соціальні заходи», 91 «Загальновиробничі витрати» тощо. Зібрані на цьому рахунку витрати становлять фактичну собівартість продукції рослинництва.

Для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції використовується активний рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». За дебетом рахунка 27 відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - її вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. Відображення на бухгалтерських рахунках руху сільськогосподарської продукції наведено в таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Господарські операції з обліку продукції сільськогосподарського виробництва ТОВ «Родина-Агро»

Пор. №Зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Дебет Кредит1Оприбуткування готової продукції від виробництва272353997,342Оприбуткування надлишків готової продукції277195134,873Оприбуткування шкіри та інших відходів, одераних від падежу тварини основного стада2774623574віднесення калькуляційних різниць наприкінці року на залишок готової продукції на складі методом до проводки (якщо фактична собівартсіть вища планової)27231256,65Після визначення цільового призначення готова продукція відноситься на корми2082720948,36Витрати готової продукції на потреби виробництва232756897Реалізація готової продукції - за плановою собівартістю; - на суму виручки за цінами реалізації 901 30,36,37727 70115987,00 16789,008Видача сільськогосподарської продукції в рахунок оплати праці (натуроплата): -за планово-обліковими цінами; - за цінами реалізації901 661 27 701 17888,00 19000,00 9 Списання продукції, знищеної в результаті стихійного лиха991271423310Виявлена нестача готової продукції при інвентаризації947275432,9911Безоплатна передача продукції9492710694,76

Оборот по Дт 27 (згідно оборотного балансу ТОВ «Родина-Агро») складає 62745,81 грн, оборот по Кт 27- 90873,05 грн.

Бухгалтерські проводки з обліку витрат тваринництва та виходу продукції на прикладі соняшнику надається в таблиці 6.2.

бухгалтерський облік фінансова звітність

Таблиця 6.2

Бухгалтерські проводки з обліку витрат рослинництва та виходу продукції на прикладі соняшнику в ТОВ «Родина-Агро»

Пор. №Зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Дебет Кредит1Списано на посів соняшнику вартість купованого насіння та насіння власного виробництва (Акт витрат насіння та садивного матеріалу) 45 231 208,272Відображено витрати палива на роботу тракторів та комбайнів, зайнятих на вирощуванні та збиранні соняшнику (Обліковий лист тракториста-машиніста) 259 231 2033Списано матеріальні цінності використані при вирощуванні соняшнику (Накладні внутрішньогосподарського призначення) 76 231 22,24Нараховано заробітну плату за виконані роботи з вирощування соняшнику (Обліковий лист тракториста-машиніста.Обліковий лист праці і виконаних робіт) 42 231 6615Нараховано внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (Виробничій звіт) 14 231 656Нараховано амортизацію необоротних активів (Відомість нарахування амортизаційних відрахувань) 26 231 1317Розподілено і віднесено загальновиробничі витрати рослинництва на витрати по вирощуванню соняшника (Відомість розподілу витрат) 12 231 918Оприбутковано 273,4 т. Насіння соняшнику за плановою собівартістю (Реєстр приймання соняшнику та іншої продукції) 395 27 231

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність та рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів,будівельних матеріалів, запасних частин, палива,тари тощо.

Приклади бухгалтерських проводок з обліку руху виробничих запасів відображено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Відображення руху виробничих запасів у ТОВ «Родина-Агро»

Пор. №Зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Дебет Кредит1Оприбуткування вартості цінностей, що надійшли від постачальників: -без ПДВ -на сумму ПДВ 20 64 63 63 2000 4002Оприбуткування матеріалів,вартість яких сплачена із підзвітних сум: -без ПДВ -на сумму ПДВ 20 64 372 372 1500 3003Оприбутковані матеріальні цінності, одержані при інвентаризації20746859674Надлишки матеріальних цінностей, виявлені при інвентаризації207192566,985Нестачі, виявлені при інвентаризації947202584,716Передача матеріальних цінностей безоплатно іншим підприємствам, особам949205877Списання матеріальних цінностей на виробництво, загальновиробничі та загальногосподарські витрати23,24,91,922087456

7. Облік праці та її оплата

Для обліку праці та її оплати у ТОВ «Родина-Агро» застосовують близько двадцяти первинних документів, більшість з яких передбачена для машинної обробки. У них виділені зони для розмічення кодів: підприємства, структурних підрозділів,табельних номерів, професій і посад працівників, видів оплати та сільськогосподарських робіт, одиниць виміру синтетичного і аналітичного обліку.

Розглянемо основні первинні документи та порядок їх складання.

Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу, що використовується в усіх видах виробництва є Табель обліку робочого часу (ф.№64). Він складається в одному примірнику впродовж місяця окремо по виробничих підрозділах і категоріях працюючих. Табель обліку у відділах, на фермах, у бригадах, ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть спеціально призначені працівники або керівники під розділів. Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу, наприклад, вихідні або святкові дні - «ВС», дні хвороби - «Х», відрядження - «СВ», відпустка - «ЧВ» тощо. Також зазначають посаду працівника, його оклад, вид оплати, суму заробітної плати,табельний номер, код синтетичного і аналітичного обліку. В кінці місяця табель передають у бухгалтерію для нарахування оплати праці.

В Обліковому листі праці та виконаних робіт обліковують роботи, виконані вручну або за допомогою живої тяглової сили. Ця форма має два варіанти. Перший варіант (ф.№66) застосовується для обліку праці та виконаних робіт по бригаді у цілому. Вона розрахована на 28 працюючих. Другий варіант (ф.№66-а) призначений для обліку праці та виконаних робіт окремим працівником. В облікових листах відображується назва робіт за відповідне число, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи та нарахована сума. По кожному виду робіт записують одиницю норму виробітку і розцінку.

Для обліку праці трактористів-машиністів та їх оплати бухгалтерія господарства використовує Обліковий лист тракториста-машиніста (ф.№ 67). У ньому відображаються виконані роботи під ту чи іншу культуру, склад агрегату і агротехнічні умови їх виконання. Виконані транспортні роботи тракторами оформлюють Дорожнім листом трактора (ф.№68). Порожній лист виписує механік або бригадир кожного дня перед виїздом із гаражу і видають на руки трактористу.

На лицьовому його боці записують завдання трактористу, в якому відмічають в чиєму розпорядженні знаходиться тракторист, відкіля і куди доставляти вантаж, клас і кількість вантажу, який необхідно перевезти, та відстань перевезення. При заправленні трактора пальним заправник відмічає в дорожньому листі залишок пального при виїзді,кількість виданого пального і затверджує це своїм підписом. Механік (бригадир) перевіряє справність трактора, дає дозвіл на виїзд і відмічає час початку роботи, затверджує це своїм підписом, а тракторист розписується про прийняття трактора (в справному стані).

На зворотному боці листа відображається виконання завдання, що засвідчується підписом відправника і одержувача вантажу.

Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується в первинному документі Розрахунок нарахування заробітної оплати праці працівникам тваринництва (ф.№69). На лицьовому боці розрахунку по кожному працівнику ферми вказують його посаду, професію, категорію, табельний номер, відпрацьований час,розцінку і суму нарахованої заробітної плати,на зворотному - кількість відпрацьованих на фермі днів.

Для обліку обсягу виконаних робіт, робочого часу і заробітної плати у промислових і допоміжних виробництвах бухгалтерією ТОВ «Родина-Агро» застосовується Наряд на відрядну роботу (для бригади; ф.№70) і Наряд на відрядну роботу (індивідуальний; ф.№ 70-а). У них на лицьовому боці вказують завдання, розряд роботи, норму часу і розцінку за одиницю робіт. У ф.№ 70-а, крім того, після виконання робіт записують кількість виготовлених виробів або обсяг виконаних робіт, відпрацьований час та суму нарахованої заробітної плати. На зворотному боці ф.№ 70 заповнюють табель, в якому облічується час, відпрацьований кожним працівником. Заробіток кожного члена бригади визначається в табелі пропорційно до виконаних робіт, відпрацьованого часу, розподілу робіт і встановлених розцінок.

Первинний облік нарахування заробітної плати водіям та облік перевезення вантажів автомобільним транспортом регулюється Інструкцією «Про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи», що затверджена наказом Мінстату України і Мінтрансу України від 07.08.1996 р. № 228. Цією Інструкцією затверджені такі форми єдиної первинної транспортної документації: Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполучені (форма №1) (міжнародна); Подорожній лист вантажного автомобіля (форма №2), що діє у межах України. Подорожній лист типових форм, оформлені належним чином, видаються водію під розпис. На лицьовому боці записують завдання водію і характеристику автомобіля та реєструють видачу палива, на зворотному боці - виконання завдання, що засвідчується підписом відправника і одержувача вантажу. Всі подорожні листи після виконання робіт здають у бухгалтерію, де на їх основі нараховують оплату праці за робочий день (день або зміну), визначають обсяг виконаних робіт і наданих послуг.

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також звільнення з роботи до закінчення місяця оформляються Розрахунком по заробітній платі (оплати праці) (форма №74), де обчислюється середній заробіток за місяць і день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати.

Оплата праці за виконання громадських і державних обов`язків, позапланові нарахування, натуральні видачі та інші виплати, а також утримання із заробітної плати, разові аванси, виплати за виконавчими листами відображають у Відомості інших виплат і утримань (форма №74-а).

Групування даних про нараховану заробітну плату по кожному працівнику в ТОВ «Родина-Агро» проводять у таких реєстрах і документах: Табель обліку робочого часу, Розрахунок нарахованої заробітної плати працівникам тваринництва, Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку (ф. №37-а), Накопичувальна відомість роботи вантажного автотранспорту (ф. № 38), Наряд на відрядну роботу.

Узагальнюючим реєстром, в якому відображаються розрахунки по заробітній платі (оплати праці) з кожним працівником в господарстві, є розрахунково-платіжна відомість (ф. № 73).

У ТОВ «Родина-Агро» складають та подають до органів державної статистики такі звіти: «Звіт з праці» (ф. № 1-ПВ), «Звіт про використання робочого часу» (ф.№ 3-ПВ), «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (ф.№ 6-ПВ).

Звіт з праці - це місячна форма, яка подається до 7-го числа після звітного періоду. Він складається з двох Розділів та довідки: перший - чисельність та фонд оплати праці, де відображається середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, фонд оплати праці, середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, сума податку з доходів фізичних осіб, кількість відпрацьованих людино-годин, проданої продукції в рахунок заробітної плати; другий - розподіл працівників за розмірами заробітної плати, де відображається чисельність працівників, які повністю відпрацювали місяць.

Звіт про використання робочого часу - це форма, яка заповнюється за квартал, півріччя, 9 місяців, рік і подається до органу державної статистики 7 числа після звітного періоду. Складається з двох Розділів та довідки: перший - це використання робочого часу, де зазначається середньооблікова чисельність працівників облікового складу, втрати робочого часу, неявки з дозволу адміністрації, неявки з поважних причин, фонд робочого часу всього; другий - це прийом та вибуття кадрів, де відображається кількість прийнятих працівників, кількість вибувших, облікова чисельність на кінець звітного періоду. В довідці надається інформація про укладення колективних договорів.

Розрахунки з оплати праці ведуть на синтетичному рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». На цьому рахунку ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" має такі субрахунки:

Розрахунки за заробітною платою

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за іншими виплатами

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

На першому субрахунку відображають суми нарахованої заробітної плати працівникам підприємства, які належать як до облікового, так і до не облікового складу.

На другому субрахунку відображають суми невиплаченої заробітної плати, які перераховуються з першого субрахунку, якщо працівник з будь-яких причин в установлений термін не одержав нарахованої йому суми.

На третьому субрахунку відображають суми за іншими виплатами працівникам.

За рахунком 66 може бути розгорнутий залишок: кредитовий, який відображає заборгованість господарства працівникам підприємства за заробітною платою, а дебетовий, що показує заборгованість працівників господарству за заробітною платою.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться в Журналі-ордері № 10.2 с.-г.

Журнал-Ордер відкривається на місяць. У ньому відображають нараховану заробітну плату та пов`язані з нею суми відрахувань на соціальні заходи та забезпечення майбутніх витрат. Крім того, в журналі-ордері ф. № 10.2 с.-г. виділено окремий Розділ для відображення дебетових оборотів за рахунками 47,65,66. Підставою для відображення дебетових оборотів є Розрахунково-платіжні відомості. В цій же відомості ведеться і аналітичний облік розрахунків із працівниками підприємства. Дані з неї переносяться до Головної книги, а потім в Баланс.

Розглянемо господарські операції з обліку праці та її оплати у ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району за квітень 2011 року (табл. 7.1)

Таблиця 7.1

Господарські операції з обліку праці та її оплати у ТОВ «Родина -Агро» Жовтневого району за квітень 2011 року

№ п/п.Назва первинного документаЗміст операції Сума, грнКореспондуючі рахункиДебетКредит1Розрахунково-платіжна відомістьНарахована заробітна плата працівникам основного виробництва28506,97236612Розрахунковий листНарахована заробітна плата працівнику з виправлення браку289246613Розрахунковий листНарахована заробітна плата працівнику, зайнятому на будівництві літніх таборів для тварин782396614Лист непрацездатностіНарахована допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні)388,266526615Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання з заробітної плати працівників за допущений брак 288,71661246Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників прибуткового податку3377,226616417Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників внесків до пенсійного фонду570,156616518Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників внесок на обовязкове соціальне страхування254,86616529Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників профспілкові внески257,5666168510Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників на компослуги (вода, каналізація,мусор)17066137711Розрахунково-платіжна відомістьПроведено утримання із заробітної плати працівників аліментів193,0866168512ВКОВидана з каси заробітна плата19142,97661301

8. Облік доходів, витрат і результатів діяльності

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Його норми стосуються обліку в ТОВ «Родина -Агро».

Дії цього положення не поширюються на доходи, пов`язані з:

реалізацією цінних паперів;

договорами оренди;

контрактами з надання послуг у сфері будівництва;

дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;

страховою діяльністю;

змінами вартості інших поточних активів;

природним приростом поголів`я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства;

видобуванням корисних копалин.

П(С)БО 15 «Дохід», передбачені такі групи визначених доходів:

.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг);

.Інші операційні доходи;

.Фінансові доходи;

.Інші доходи.

Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок 70 «Доходи від реалізації». Рахунок 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

Дохід від реалізації готової продукції;

Дохід від реалізації товарів;

Дохід від реалізації робіт і послуг;

Вирахування з доходу;

Перестрахування.

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Для узагальнення інформації про інші доходи та інші витрати від операційної діяльності підприємства крім доходу і витрат від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг призначено рахунки 71 «Інший операційний дохід» і 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Для обліку доходів від участі в капіталі призначено пасивний рахунок

«Дохід від участі в капіталі», який має такі субрахунки:

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства;

Дохід від спільної діяльності;

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства.

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79 Фінансові результати.

Для обліку інших доходів і витрат фінансової діяльності Планом рахунків передбачені рахунки: 73 «Інші фінансові доходи» і 95 «Фінансові витрати».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 Дохід від участі в капіталі.

Рахунок 73 Інші фінансові доходи має такі субрахунки:

Дивіденди одержані;

Відсотки одержані;

Інші доходи від фінансових операцій.

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 Фінансові витрати.

На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства.

Рахунок 95 Фінансові витрати має такі субрахунки:

Відсотки за кредит;

Інші фінансові витрати.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 Фінансові результати.

Для обліку доходів і витрат, які виникають у результаті надзвичайної діяльності застосовується рахунок 75 «Надзвичайні доходи» і 99 «Надзвичайні витрати».

Серед надзвичайних доходів і витрат окремо в обліку виділяється відшкодування збитків від стихійного лиха. Одним з важливих елементів гарантування економічної безпеки й стабілізації фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників є страхування.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати».

За кредитом рахунку 79 Фінансові результати відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Рахунок 79 Фінансові результати має такі субрахунки:

Результат основної діяльності;

Результат фінансових операцій;

Результат іншої звичайної діяльності;

Результат надзвичайних подій.

Для бухгалтерського обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт та послуг призначимо рахунок 90 «Собівартість реалізації».

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), страхові виплати відповідно до договорів страхування, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

Собівартість реалізованої готової продукції;

Собівартість реалізованих товарів;

Собівартість реалізованих робіт і послуг;

Страхові виплати.

При організації аналітичного обліку по рахунку 90 "Собівартість реалізації" необхідно дотримуватись того принципу, який закладений при організації аналітичного обліку по рахунку 70 "Доходи від реалізації", тобто аналітичні рахунки як за напрямами реалізації, так і за видами реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг повинні бути тотожними.

Дане підприємство формує склад витрат на свою діяльність у відповідності з правилами застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Стандарту бухгалтерського обліку № 16 «Витрати».

Розглянемо господарські операції обліку фінансових результатів діяльності ТОВ «Родина-Агро» в таблиці 8.1

Таблиця 8.1

Господарські операції обліку фінансових результатів діяльності ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району

№ п/пЗміст господарськоїКореспонденція рахунківСума, грнДебетКредит 1Списано дохід, одержаний від основної операційної діяльності7079116326,82Списані інші фінансові доходи від іншої фінансової діяльності737920,43Списано дохід внаслідок надзвичайних подій7579404Списано на фінансовий результат собівартість реалізації7919015763,95Списані на фінансовий результат адміністративні витрати79192565,66Списано на фінансовий результат витрати на збут79193298,97Списано на фінансовий результат інші витрати операційної діяльності79194470,28Списані на фінансовий результат фінансові витрати7919509Списані на фінансовий результат інші витрати понесені протягом звітного періоду793971110Списані на фінансовий результат витрати по нарахуванню податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку7919810

Приклад господарських операцій з обліку доходів підприємства від основної та іншої операційної діяльності наведений у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Господарські операцій з обліку доходів підприємства від основної діяльності ТОВ «Родина-Агро» Жовтневого району

№ п/пЗміст господарськоїКореспонденція рахунківДебетКредит1Відображено суми, що не є доходом (які підлягають виключенню з нього)70362Відображено непрямі податки у складі доходу від реалізації70643Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації продукції707914Надходження грошових коштів до каси підприємства в національній валюті301705Надходження грошових коштів в національній валюті311706Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає ПДВ, акцизи, інші податки, що підлягають до бюджетів та інших позабюджетних фондів36707Погашення, списання заборгованості за одержання від постачальників та підрядників товарно-матеріальних цінностей, прийнятих робіт63708Сума збитків, утриманих із заробітної плати на користь підприємства66709Аванси, одержані за постачання матеріальних цінностей6870

9. Складання фінансової звітності

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Нормативним документом, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. [29].

Відповідно до ст. 4 цього Закону і ст. 18 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» бухгалтерській облік і фінансова звітність підприємства ґрунтується на наступних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, превалювання сутності над формою, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Метою складання фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність також демонструє результати того, як управлінський персонал суб'єктів господарювання розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про суб'єкт господарювання:

а) активи;

б) зобов'язання;

в) власний капітал;

ґ) внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників;

д) грошові потоки.

Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки суб'єкта господарювання і, зокрема, їхній час та вірогідність.

Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються «Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Баланс (ф. № 1) визначає економічні ресурси, що контролюються підприємством, і джерела їх формування.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [12]. Звіт про фінансові результати (ф. № 2) дає інформацію про доходи, витрати, фінансові результати діяльності. За його допомогою здійснюють аналіз:

структуру доходів і витрат;

прибутковості;

ділової активності (та їх прогнозування).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Фінансова звітність складається з:

балансу;

звіту про фінансові результати;

звіту про рух грошових коштів;

звіту про власний капітал;

Мета фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Висновки

Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку грошових коштів, основних засобів, запасів і готової продукції, розрахунків з дебіторами і кредиторами, з оплати праці витрат і доходів підприємства, а також порядку складання фінансової звітності в товаристві з обмеженою відповідальністю «Родина -Агро» Жовтневого району дозволили зробити такі висновки.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процедури, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Отримання даної інформації можливо завдяки обліку, дані якого систематизуються у звітності.

В умовах реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності підвищується і роль обґрунтованої і достовірної інформації, яка відображається у бухгалтерській звітності і містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Інформація, відображена у бухгалтерській звітності, має вплив на економічні рішення користувачів, дає оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, дає можливість прогнозування результатів діяльності та виправлення помилок у господарській діяльності.

Природно-кліматичні умови ТОВ «Родина -Агро» сприяють розвитку рослинництва та тваринництва.

У структурі сільськогосподарського виробництва переважає галузь рослинництва (більше ніж половина від загальної реалізованої продукції).

Обов`язки між працівниками бухгалтерії розподілені більш-менш рівномірно. Але зважаючи на значні обсяги виробництва та частино автоматизований облік на підприємстві навантаження на працівників бухгалтерії є досить великим.

Облік всіх господарських операцій в ТОВ «Родина -Агро» ведеться відповідно Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996- ХІV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій, положень та постанов НБУ і Мінфіну, а також інших нормативних документів. При цьому використовуються рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємства і організацій.

Недоліками є часткове невиконання третього пункту наказу № 3-а від 9.01.2001 р. «Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві». Згідно цього пункту на підприємстві застосоване машина обробка документів через комп`ютерну програму «1С:Підприємство». Але подальшого переходу на використання власної комп`ютерної техніки не відбулося протягом 6 років. А це призводить до додаткових фінансових витрат, несвоєчасне виправлення помилок, затягування строків обробки документів тощо.

Тому бажано в як найменші строки перейти на обробку бухгалтерської документації з використанням власної комп`ютерної мережі і новітніх технологій.

Похожие работы на - Система бухгалтерського обліку і фінансової звітності в ТОВ 'Родина-Агро'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!