Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Экология
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  40,53 kb
 • Опубликовано:
  2010-10-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

ЗМIСТ

Вступ

1. Загальна характеристика відділу екологічної інспекції в м.Біла Церква

2. Загальний екологічний стан регіону

2.1 Загальна характеристика району

2.2 Земельні ресурси регіону

2.3 Стан водойм району та їх охорона

2.4 Використання та охорона природних ресурсів. Надра

2.5 Атмосферне повітря регіону

2.6 Автозаправочні станції на території районів та їх негативний вплив на довкілля

2.7 Утилізація промислових і побутових відходів

2.8 Охорона та раціональне використання тваринного і рослинного світу

Загальні висновки

Пропозиції

Список використаної літератури

ВСТУП

У третє тисячоліття людина має увійти з новою філософією життя, згідно з якою вона є часткою єдиної людської сім’ї, планетарного братства з високою екологічною культурою, в основі якої лежать знання і дотримання законів розвитку біосфери. Ми маємо усвідомити, що цивілізація виникла в біосфері, є її частиною і ізольовано існувати не зможе. Подальший розвиток можливий лише як результат етико-культурного оновлення людства, формування нової моралі й системи цінностей. Необхідні радикальні зрушення у ставленні людини до природи і до захисту своїх нащадків від наслідків власної діяльності. Екологічна культура передбачає розуміння законів розвитку і стійкості біосфери, знання законів і принципів біотичної регуляції довкілля, підтримання стійкості навколишнього природного середовища природними біологічними угрупованнями біосфери. Вона передбачає реалізацію екологічного імперативу, який визначає необхідність розв’язання наступних основних проблем: збереження вцілілих і відновлення до рівня природної продуктивності низки здеформованих екосистем, раціоналізації споживання, екологізації виробництва, стабілізації чисельності населення. Головним чинником, який має допомогти розв’язанню зазначених проблем, має стати конверсія свідомості людей, її екологізація, формування екологічного мислення.

Екологічна культура покликана протистояти віковому імперативу підкорення природи, щоб виправити згубний перебіг історії цивілізації і зберегти біосферу для майбутніх поколінь.

Одним з найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами – з другого.

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що може набути характеру незворотних процесів і навколишнє середовище може стати непридатним для існування.

Розвиток техносфери, що супроводжувався необмеженим використанням природних ресурсів і вільним викидом всіх типів відходів людської діяльності в навколишнє середовище, став причиною виникнення таких глобальних проблем: енергетичної кризи, надмірного забруднення довкілля, скорочення площ орних земель і лісів, появи негативних кліматичних змін, соціально-економічної кризи. Різко скорочується кількість видів флори і фауни.

Засобом збереження придатного для життя людини довкілля є відновлення угрупувань природної біоти не в межах мізерних площ заповідників, а на великих територіях земної поверхні. Це вимагає остаточного припинення подальшого освоєння дикої природи і рекультивації значної частини освоєних земель, скорочення загального енергоспоживання, поступового припинення економічного зростання у його фізичних обсягах (перш за все за рахунок скорочення виробництва непотрібної або шкідливої для довкілля і людини продукції).

Відновлення природних екосистем в обсязі, який потрібен для повноцінного регулювання навколишнього середовища і збереження цих екосистем на рівні, не нижче критичного, – головна мета перехідного періоду до збалансованого екологічно безпечного розвитку.

Останнім часом з’являються енергозберігаючі розробки (наприклад використання енергії вітру, сонця та води; отримання дешевої енергії за рахунок утилізації відходів), розробляються проекти безвідходного виробництва, зменшуються об’єми використання в промисловості чистої води за рахунок впровадження замкнутого циклу водокористування та використання дощової води, створюються організації, фонди та окремі об’єднання людей, які ставлять собі за мету відновлення та збереження навколишнього середовища.

Метою виробничої практики є отримання практичних навичок вирощування їстівних грибів на відходах сільського господарства. Відходи рослинництва і тваринництва є цінною енергетичною сировиною, яка знаходить застосування в багатьох виробництвах. Крім утилізації відходів вирощування грибів вирішує ще одне питання – нестача білків в харчуванні населення. Гриби є цінним джерелом білків, всіх амінокислот необхідних для організму людини, вітамінів групи В і РР, вуглеводів.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

Відділ охорони навколишнього природного середовища здійснює державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на території м. Біла Церква. Він знаходиться в м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 19.

Відділ очолює керівник – Гапонова Т.В. Крім керівника до структури інспекції входить ще 2 спеціалісти.

Відділу підпорядковується Білоцерківська санітарно-епідеміологічна служба, керується в своїй діяльності її висновками і результатами лабораторних досліджень.

Завданням відділу є :

-здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства,

- збирання, транспортування та утилізація промислових, господарсько-побутових та інших відходів,

- вирішення питання зберігання і утилiзаціі непридатних для використання пестицидів та агрохімікатів,

- оздоровлення малих річок і водойм районів.

Мета: створити таку систему контролю за навколишнім природним середовищем, щоб йому було спричинено якомога менше шкоди.

У користуванні відділу немає земельних ресурсів.

В питаннях здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища відділ постійно взаємодіє з місцевими органами державної влади, прокуратури, СБУ, органами МВС України, Державними виконавчими службами, районними та міською СЕС, ДПІ, товариствами охорони природи, громадськістю міста.

У своїй роботі відділ керується Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водним Кодексом України, іншими законодавчими актами України, постановами і наказами Міністерства екології та природних ресурсів, Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області, та іншими нормативними документами.

Ці документи є керівними в перспективних планах роботи інспекції, при розробленні екологічних програм і природоохоронних заходів, при проведенні перевірок дотримання природоохоронних вимог на підприємствах.

Для підвищення ефективності роботи відділу та аналітсектору гострою проблемою є забезпечення її сучасними приладами аналітичного контролю за станом води, землі і повітря. Прилади, які знаходяться в секторі потребують капітальних ремонтів або заміни на більш сучасні. Гостро також стоїть проблема забезпечення працівників транспортом.

Незважаючи на існуючі проблеми, відділ прикладає багато зусиль по налагодженню дійової інструктивно-методичної та пропагандистської роботи, направленої на встановлення постійного контролю за станом охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів і зменшення техногенного впливу на довкілля.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РЕГІОНУ

2.1 Загальна характеристика району

Аналізуючи екологічний стан регіону, можна зробити висновок, що залишається складним, але контрольованим. Це пояснюється тим, що протягом багатьох років не було комплексного підходу у вирішенні питань охорони природи.

Довгий час не вирішується питання будівництва очисних споруд дощових стоків у м.Б.Церква, де мається 7 випусків у р.Рось, через які поступає більше 4,2 млн. м.куб. /рік забруднених стоків. Не повністю закінчено роботу по винесенню в натуру і належно не оформлено прибережні водоохоронні смуги малих річок і водойм на польових масивах і в населених пунктах регіону.

У підземних водах д/п "Олександрія", виявлено нафтопродукти, шестивалентний хром, аміак. В артсвердловинах і криницях м.Узина та в 22 селах цієї зони виявлено нафтопродукти. Площа забруднень складає біля 100 км?. Причиною забруднень гасом грунтів, грунтових і підземних вод є безгосподарська діяльність в/ч А-3898 в питанні експлуатації складських ємкостей для зберігання нафтопродуктів та паливопроводів між ними. Усе це привело до створення техногенного родовища авіагасу біля м.Узин, яке складає біля 150 тис.м?. В зв'язку з складною екологічною ситуацією було прийнято Розпорядження КМ України від 30.03.93 року №191-Р. Цим розпорядженням визначені конкретні виконавці та строки виконання комплексу робіт для ліквідації забруднень нафтопродуктами природного середовища і термінового забезпечення м.Узин і прилеглих пунктів якісною питною водою.

Потребують оздоровлення водного режиму малі річки регіону. В кожному з районів інститутом "Укрземпроект" виготовлена проектна документація "По установленню водоохоронних зон і прибережних водоохоронних смуг малих річок і водойм", але в натуру вона не винесена. Ця робота частково виконана лише в Володарському районі.

Найбільшим складним питанням впливу на стан атмосферного повітря є місто Біла Церква, де сконцентрована основна кількість промислових підприємств. Серйозною проблемою є оснащення технологічного обладнання системи пилогазоочистки. В даний час на жодному з підприємств не встановлено споруд по уловленню газоподібних викидів.

На більшості підприємств термін проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів закінчився в 2002 - 2005 роках. А тому керівникам промислових підприємств потрібно прикласти зусиль для розробки нових звітів по інвентаризації та заходів по зменшенню викидів в атмосферу, проведенню паспортизації та реєстрації пилогазоочисних установок, згідно Розпорядження Київської обласної державної державної адміністрації № 247 від 06.05.2005р. "Про затвердження Київської обласної програми "Здоров´я нації" на 2003-2011р.р."

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в місті Біла Церква проводяться на двох стаціонарних постах по 4-х основних показниках: пилу, двоокису сірки, окису вуглецю, двоокису азоту.

Не вирішеною залишається в регіоні проблема зберігання та захоронення біля 200 т. непридатних для використання та заборонених отрутохімікатів, умови зберігання яких не завжди відповідають санітарним та екологічним вимогам. Розроблена програма щодо покращення умов зберігання. утилізації заборонених та непридатних до використання пестицидів по Білоцерківському району.

Не відповідає санітарним і природоохоронним вимогам сміттєзвалище в м.Біла Церква. Воно переповнене й експлуатується за рахунок нарощення висоти.

Не вирішується в м.Біла Церква проблема утилізаціі промислових відходів. На весь регіон існує лише один полігон ВАТ "Росава" по захороненню відходів гумотехнічних виробів. Залишається невирішеної проблема утилізації відпрацьованих мастил, замазученого ганчір'я, шин. В місті залишається невирішеною проблема утилізації відходів шкіри АТ "Бівзут", відходів фенопласту УВП "УТОС".

Підприємствами, установами міста виконані в 2003-2005 роках слідуючі природоохоронні заходи:

-   проведений еколого-гідрологічний моніторинг на територіях заводів Східного промвузла міста (ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ", ЗАТ СП "Росава", ВАТ "Трібо");

-   виконаний ремонт гідротехнічних споруд на р. Рось та проведені роботи по укріпленню берегів р.Рось в районі нижньої греблі (ЗАТ СП "Росава");

-   проведена дефектоскопія 92 надземних та підземних ємкостей (ЗАТ СП "Росава");

-   виконані роботи по санітарній розчистці берегу р.Рось від мулу, сміття. рослинності, протяжністю 1 км (Білоцерківське управління меліоративних систем і водного господарства);

-   закінчено будівництво напірного каналізаційного колектора d 300 мм від ГНС-2 до ГНС –1 протяжністі 197 м (КОКП ВКГ "Київоблводоканал");

-   виконана реконструкція аспіраційних систем 1 стадії гумозмішування (ЗАТ СП "Росава");

-   виконаний комплекс заходів по раціональному використанню промислових відходів (ЗАТ СП "Росава", ВАТ "Інтер-ГТВ", ВАТ "Трібо").

Відповідно до комплексної програми в місті проводились природоохоронні заходи та акції із залученням шкільної та студентської молоді "Чистий берег", "До чистих джерел", "Зустріч птахів", "День довкілля", "Свято квітів" та ін.

2.2 Земельні ресурси регіону

Територія дії відділу екологічного контролю в м.Біла Церква знаходиться в лісостеповій зоні правої сторони басейну річки Дніпро, південно-західної частини Київської області. Рельєф регіону відноситься до ерозійно-акумулятивного типу. Північна частина його має слабо-хвильовий рельєф із неглибокими річковими долинами. Південна частина більш рівнинна. Такий рельєф сприяє розвитку водної ерозії. Всього сільськогосподарських земель піддається ерозії до 18%, з них у районах: Білоцерківському - 7,7 тис.га (17%), Володарському - 8,5 тис.га (17%). Ерозії грунтів також сприяє велика розорюваність земель, яка складає: Білоцерківський район- 94,5%, Володарський- 92%.

Інститутом "Укрземпроект" розроблена для кожного с/г підприємства контурно-меліоративна система землеробства, але при незадовільному фінансовому стані вона не впроваджена в повному об'ємі. Протягом 1991-2005р.р. більшість ерозійних земель залужено і щорічно проводиться їх заліснення. Але потребують догляду раніше проведені насадження з боку Білоцерківського держлісгоспу. В 2005 р. в Білоцерківському районі міжгосподарські лісові насадження передані державному лісгоспу.

Найбільш поширеними грунтами регіону являються чорноземи типові малогумусні біля 85%, темно-сірі опідзолені 5%, лугові чорноземи 3,5%, супіщані й піщані 2,5%, болотні та інші 3%. В зв'язку з різким зменшенням внесення органічних добрив відбувається зменшення гумусу в грунтах, що становить в 1963 році - 3,9%, в 2003 році -2,9%, це є однією з причин зменшення родючості грунтів.

В районах 159га. порушених земель: Білоцерківському 92 га., Володарському 67 га. Проте, рекультивація проведена лише на площі 6,6га в Білоцерківському районі.

2.3 Стан водойм району та їх охорона

Білоцерківський район багатоводний, бо має густу мережу річок, озер і ставків. По територіі району протікають: р.Рось - 54.8 км., р.Протока - 23,2 км., р.Красна - 8,9 км., р.Сквирка - 7,8 км., р.Кам'янка - 20,2 км., р.Узинка -16,5 км., р.Насташка - 9,3 км., джерела мають протяжність 9,6 км. Притоки річок складають 71 км., ставки займають 175га., рибкомбінатовські водойми 871 га.

На територіі району є 5 водосховищ: Глибочанське - 757,7 га., Середнє - 165 га., Шкарівське - 71 га., Блощинське - 90 га., Матюшанське - 78 га. Глибочанське водосховище служить основним водопостачальником питної води для м.Біла Церква.

Головним водокористувачем р.Рось в Білоцерківському районі являеться КОКП ВКГ "Київоблводоканал", який забирає воду для господарсько-виробничих потреб м.Біла Церква, м.Узин, с. Іванівка, м.Умань в загальній кількості 23700,8 тис.м?: м.Біла Церква – 19308,7тис.м3., м.Умань - 3599,6 тис.м3, м.Узин з с. Іванівка – 792,5тис.м3.

Встановлений ліміт на 2005 рік для КОКП ВКГ "Київоблводоканал" 42105,9,1 тис.м3 води. ВАТ "РОСАВА" забрано для виробничих потреб з р.Рось 1150,6 тис.м3 води , яка передається ЗЗАТ "БЦ ТЕЦ"-516,4 тис.м3.

В Білоцерківському районі та м. Біла Церква 67 водокористувачів, в тому числі із поверхневих водойм 8 підприємств, з підземних горизонтів 59 підприємств. Водозабір з підземних горизонтів здійснюють в основному господарства району в кількості 18010,8 тис.м?. Дозволи на спецводокористування оформили 29 господарств, на стадії оформлення 12, не оформлено 30, що становить 51% від загальної кількості водокористувачів.

Велику економію води дають системи зворотнього і повторного водоспоживання. Білоцерківська ТЕЦ має в системах зворотнього водопостачання 48500 тис.м3 води, ЗАТ СП "РОСАВА"-50500 тис.м3, ВАТ "Завод ГТВ" - 2805 тис.м3, ВАТ "Узинський цукрозавод" -4850 тис.м3 води та інші.

В Білоцерківському районі водоспоживання в порівнянні з 2004р. зменшилось на 1780,7 тис.м? в основному за рахунок економії води, що пов¢язано з установкою лічильників населенню міста (більше 57480 тис лічильників за 2005рік).

Білоцерківські очисні споруди каналізаційних стоків з повною біологічною очисткою проектною потужністю 125 тис.м3/добу (45625 тис.м?/рік), за 2005р. прийняли 18155,3 тис.м? стічних вод, що на 1392,1 тис м³ менше, ніж в 2004 році. Тимчасові нормативи ГДС затверджені управлінням екобезпеки. Ліміт скиду стічних вод на 2005р. в р.Рось доведено 45625,0 тис.м? Дозвіл на спецводокористування отриманий 3.08.2005р. до 01.01.2007 р. № 117/36.

Постійний контроль за якістю очищених стоків проводиться відомчою лабораторією очисних споруд, лабораторією екологічної інспекції та лабораторією міської СЕС, значних перевищень ГДС не виявлено.

Лабораторією КОКП ВКГ "Київоблводоканал", згідно графіків, проводиться постійний контроль за якістю стоків, які скидаються абонентами в міську каналізаційну мережу. Розроблений і затверджжений в ДУЕБ новий проект ГДК для основних підприємств міста Біла Церква.

Узинські очисні споруди каналізаційних стоків з повною біологічною очисткою, потужністю 1387 тис.м3/р. фактично прийняли за 2005 р. 58,908 тис.м3.

Вода після Узинських очисних споруд вважається нормативно чистою, що підтверджується контрольними аналізами. Скид води здійснюється в болотисту місцевість балку Безіменну, що знаходиться на відстані 18 км. від р.Рось. Скиду з балки у поверхневі водні об'єкти немає.

Водовідведення по м.Біла Церква та району за 2005 р. у водні об'єкти склало 35012,4 тис.м?, враховуючи 2,5 млн.м? дощових стоків з міста Біла Церква, які потрапляють у водні об'єкти. У 2005 році збільшення стічних вод у водні об´єкти відбувалось за рахунок стічних вод від ВОС 1204,7 м³ після промивки фільтрів та 3,7 тис м³ скид стоків від гідрогасіння на насосній станції водозабору , які раніше не враховувались.

Водовідведення дощових стоків з міста Біла Церква здійснюється з 21 скидного колектора, з яких 5 відомчих. Iзольованих скидів дощових стоків з територій підприємств не включаючи доріг по вулицям міста немає. В 2005 році продовжувала працювати комісія в склад якої входила і екологічна служба міськвиконкому та управління комунального господарства для проведення перевірки технічного стану міського колектора зливової каналізації. На даний час матеріали опрацьовуються з подальшим визначенням господарів колектора зливової каналізації. Прийнято ріщення міської ради щодо поліпшення експлуатації міської зливової каналізації. Згідно з рішенням від 02.12.2004р. розроблено план заходів, направлених на поліпшення експлуатації міської зливової каналізації та визначений перелік колекторів вуличної зливової каналізації міста (16 колекторів).

2.4 Використання та охорона природних ресурсів. Надра

 

На території регіону використовуються природні ресурси, а саме: добування каменю, глини, піску та води.

Кар’єри по добуванню глини і піску:

Білоцерківський район

Карєр Узинського цегельного заводу - по добуванню глини. Рекультивація відпрацьованої території кар'єра закінчена в 1 кварталі 2004 року.

Карєр ВАТ "Будматеріали" - проводить добування глини для виробництва цегли. На проведення розробки кар'єру оформлена вся необхідна документація.

Карєр ТОВ "Піщанське"- по добуванню піску . Документація в наявності.

ВАТ "Білоцерківський кар’єр" - спеціалізується на добуванні гранітів. Вся документація оформлена в установленому порядку. Підприємство оформило дозвіл і ліміти на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря і провело сплату за забруднення навколишнього природного середовища.

Кар’єр ТОВ "Леді" с.Трушки - спеціалізується по намиву піску з р.Роставиця. Документація не представлена. Директора притягнуто до адмінвідповідальності.

В Білоцерківському районі 54 підприємств здійснюють забір води з підземних горизонтів в кількості 18010,8 тис. м?/ рік. Зареєстровано 168 свердловин.

В місті Біла Церква в наявності 5 свердловин з родоновою водою для лікувальних цілей. Міська лікарня "ім.Сімашко" ( 2 свердловини), профілакторій "Діброва" (37,6 м?/рік, 2 свердловини), госпіталь в/ч 41566 ( 1свердловина). В госпіталі з 1996 року вода не забирається по причині припинення роботи фізіотерапевтичного відділення. На даний час свердловина законсервована.

2.5 Атмосферне повітря регіону

Білоцерківський регіон, який контролюється відділом екологічного контролю в м.Біла Церква - являється доволі складним в екологічному плані промисловим регіоном, що підтверджується кількістю забруднювачів атмосферного повітря, які розташовані в м.Б.Церква, Білоцерківському та Володарському районах.

Незважаючи, що зниження викидів шкідливих речовин по більшості підприємств відбувається в основному завдяки скороченню виробництва, стан атмосферного басейну залишається складним. Така картина обумовлена наступним:

- скрутним економічно-фінансовим становищем підприємств, що обумовлює затримку та своєчасність впровадження нових та модернізацію діючих систем илогазоочистки;

- спад виробництва в цілому по регіону, скорочення асортименту випуcку продукції не дає можливості одержання повної й збалансованої картини викидів;

- на підприємствах майже відсутні системи знешкодження газоподібних викидів;

- відсутність мережі постів автоматичного контролю за повітряним басейном регіону (за виключенням 2-х постів в м. Б.Церква), контроль за якими ведеться службою Держкомгідромету - дає уяву реальності фонових концентрацій лише по 4-х інгредієнтах: cірчаний ангідрид, діоксид азоту, окис вуглецю та зважені речовини;

Як видно з аналізів відбору проб повітря на постах автоматичного контролю, середньомісячні концентрації забруднюючих речовин за 2005р. не перевищували ГДК, за винятком діоксиду азоту (1,5 ГДК). Максимальна концентрація NO2 становила 2,3-2,5 максимальної разової ГДК. В порівнянні з 2004 роком середньомісячні концентрації по м.Б.Церква суттєво не змінились, за винятком діоксиду сірки, які дещо знизились.

В атмосферне повітря викидається більш ніж 300 різних інгредієнтів, серед яких в основному: пили органічного та неорганічного походження, вуглеводневі сполуки, свинець, фенол, формальдегіди, оксиди азоту, хрому, сульфат барію, марганцю, цинку, нікелю, каптакс, амілформіат, тіурами і багато інших газоподібних сполук.

Для зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу та досягнення нормативів ГДВ, на підприємствах розроблені плани заходів, які спрямовані на покращення стану атмосферного басейну. В основному заходи, які не потребують матеріальних затрат - виконуються, але суттєві заходи, які б покращили екологічний стан довкілля підприємствами ВАТ "Росава", Узинський цукрокомбінат, КП "ДБК", ТОВ "Ізолятор", ТЕЦ - не виконуються, причина одна - відсутність коштів, адже підприємства працюють на 40% від своїх проектних потужностей. Незадовільно працюють у цьому напрямку слідуючі підприємства регіону: цукрозаводи, Володарські - ЗАТ "Сільгосптехніка", РайШРБУ, ТОВ "Володарка-Комбікорм", ТОВ "Керамік".

Серед основних джерел забруднення атмосферного повітря залишається автотранспорт, до 70% викидів. Викиди в повітря від пересувних транспортних засобів склали в 2005 році 15,9 тис.тон., в тому числі 2,1 тис.т. державним транспортом.

У травні 2005 року та у вересні місяці в 2 етапи спільно з органами ДАІ була проведена операція "Чисте повітря". Перевірялись основні автотранспортні підприємства, державний та приватний транспорт. Результати показали, що на великих підприємствах, АТЦ, гаражах діють пости контролю (КРП) токсичності та димності відпрацьованих газів, ведуться журнали обліку перевіреної техніки, водіям видаються талони токсичності, збільшена кількість опломбованих після регулювальних робіт паливних систем, проводиться робота по переоснащенню автотехніки для роботи на газоподібному паливі.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні є слідуючи підприємства :

-ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"

-ЗАТ СП "Росава" - 610,328т/рік

-ВАТ "Трібо" - 584,191 т/рік

-ТОВ "Інтер ГТВ"

-НВФ "Ферокерам" - 13,854 т/рік

-ВАТ "Січневий цукрозавод", в т.ч. "Агроінвест" - 136,77 т/рік

-КП "Білоцерківхлібопродукт" -

-ВАТ "Білоцерківський елеватор" - 72,088 т/рік

-ТОВ "Буоноліо" та АЗС – 122,047 т/рік

-ВАТ "Білоцерківтепломережа" - 128,036 т/рік

- КП "Домобудівельний комбінат" – 24,397 т/рік

-ТОВ "Завод "Ізолятор" -

- ВАТ "Будматеріали" – 42,354 т/рік

-Білоцерківське ШРБУ, ШРБУ-78, РайШРБУ – 1,402 т/рік

- Білоцерківський хлібзавод – 50,880 т/рік

На підприємствах фактично відсутні очисні споруди по знешкодженню газоподібних викидів, в ході перевірок підприємств по оснащенню джерел викидів ПГОУ, та ефективності їх роботи виявлено, що не на всіх підприємствах роботі ПГОУ та їх своєчасному обслуговуванню приділяється належна увага (ВАТ"ТРІБО", цукрозаводи регіону - журнали первинного обліку документації ПОД-1, ПОД -2, ПОД -3 не ведуться належним чином, контроль ефективності роботи ПГОУ не ведеться.)

2.6 Автозаправочні станції на території районів та їх негативний вплив на довкілля

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.12.2003 року

№ 79470 до листа Кабінету Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.12.2003 року № 06-115/11-5790 щодо ситуації, що склалася на об’єктах нафтогазового комплексу України (нафтотерміналах, нафтобазах, АЗС, АЗК та інших).

У забезпечення експлуатаційних характеристик цих об’єктів міжнародним нормам, та листа Мінекоресурсів України від 22.12.2003 року № 12157-К/29-3 зобов’язую вас в лютому 2005 року здійснити перевірку всіх діючих об’єктів нафтогазового комплексу розташованих на території району (нафтобаз, АЗС,АГИС, ГИС), щодо оснащення їх системами уловлювання і утилізації парів нафтопродуктів та дотримання затверджених нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства України вжити передбаченні чинним законодавством заходи впливу до винних осіб.

Вимоги до автозаправок:

1. Кожна стаціонарна АЗС повинна мати робочу документацію – "Робочий проект, який подавався на державну екологічну експертизу і має відбуватися згідно договору з цим підприємством. Скид неочищених стоків з вмістом нафтопродуктів у водойми та на рельєф заборонено.

2. Стан експлуатації очисних споруд зливових стоків повинен відповідати вимогам Водного Кодексу і не менш як 2 рази на рік (весною та восени) проводити огляд діючого устаткування каналізаційної мережі та необхідний ремонт. Всі зміни фіксувати в паспорті, а також в експлуатаційному журналі.

3. Наявність дозволу на викид та дотримання його умов (дихальні клапани). Згідно пункту 12.3 "Правил технічної експлуатації стаціонарних та пересувних автозаправних станцій", введених в дію 27.03.1986 року на території АЗС необхідно періодично перевіряти загазованість повітря. Наявність шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій.

4. Наявність паспортів на ємності з відміткою про термін придатності до експлуатації. Обстеження та дефектоскопію резервуарів виконують спеціалізовані організації.

5. Наявність сертифікатів якості палива.

2.7 Утилізація промислових і побутових відходів

Відділом екологічного контролю в м.Біла Церква держуправління екобезпеки в Київській області проводилась робота по виконанню розпоряджень Київської обласної Державної адміністрації від 29.09.98р. №536 "Про утворення постійно-діючої комісії з питань поводження з нелегальними відходами", від 19.11.99р №620 "Про заходи щодо ліквідації в Київській області несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкування і належної охорони місць захоронення загиблих тварин(скотомогильників), виділення полігонів для видалення та належного зберігання небезпечних відходів", листів ОДА від 24.12.98р. "Про заходи щодо залучення відходів у господарський облік", від 12.10.99р. "Про заходи щодо покращення стану сміттєзвалищ". Підготовлено проекти відповідних розпоряджень Білоцерківської райдержадміністрації.

Працівниками відділу сумісно з представниками райСЕС та прокуратури проводилися перевірки щодо наявності несанкціонованих сміттєзвалищ в межах підконтрольної територій, які висвітлювались по місцевому телебаченню. Але проблема виникнення несанкціонованих звалищ залишається невирішеною.

Всіх голів сільських рад Білоцерківського району відповідним розпорядженням зобов’язано комісійно вибрати місця для складування відходів (перевести несанкціоноані сміттєзвалища до розряду санкціонованих, де це дозволяється) і забезпечити своєчасне вивезення сміття від будинків.

Для упорядкування утилізації господарсько-побутових відходів в сільських населених пунктах по ініціативі відділу екологічного контролю була створена комісія за участю спеціалістів Білоцерківської РДА, архітектури, відділу земельнних ресурсів, райСЕС, якою обстежено 14 сільських рад, які знаходятья в басейні р.Рось і є найбільшими забруднювачами. Крім цього комісією було попередньо намічено земельні ділянки для будівництва сільських сміттєзвалищ. Але до цієї роботи приступили тільки 6 сільських рад (с.Сухоліси, с.Томилівка , с.Трушки, с.Яблунівка Білоцерківського р-ну, с.Гор.-Пустоварівка Володарського р-ну).

В 1999р. для розробки проекту сільського звалища було виділено 1268 грн Томилівській сільській раді, 2000 Сухоліській сільській раді (Білоцерківський р-н). Кошторисом надходжень і витрат фонду охорони навколишнього природного середовища Білоцерківського р-ну на 1999р. також було передбачено виділення 2000грн на розроблення проектної документації сільського сміттєзвалища селам Пилипча і Дрозди Білоцерківського р-ну. Але сільські голови і керівники зволікають будівництво цих важливих екологічних об’єктів.

Складне становище в регіоні по захороненню промислових і токсичних відходів.

Крім полігону ВАТ "Росава" питання утилізації промислових відходів з інших підприемств не вирішено.

Найбільш невпорядковані села в Білоцерківському районі - с.Фурси і с.Мала Вільшанка. В селі Фурси якнайменше 4 несанкціоновані звалища, в с.Мала Вільшанка очисні споруди потребують капітального ремонту, розподільні лотки зруйновані, перекриття відстійників також зруйновані. Стічні води без будь якої очистки скидаються по рельефу місцевості, в канаву в напрямку біологічного ставка. Санітарна очистка селища здійснюється вкрай незадовільно. Територія захаращена гноєм, утворені стихійні звалища побутового сміття перемішані з гноєм. Директор Білоцерківської селекційної станції Галашевський В.Л. на неодноразові приписи керівництва відділу екологічного контрлю не реагує. Всю провину він скидає на голову сільської ради с.Мала Вільшанка. Але стихійні звалища утворені повсюди, як на землях відділку "Селекційний", так і Маловільшанської сільської ради. Керівництво скидає проблему один на одного, а страждає природа.

З міського бюджету постійну виділяються кошти на ліквідацію несанкціонованих звалищ, так в 2000році по місту Біла Церква ліквідовано 32 стихійні звалища, але вони виникають знову. І знову витрачаються кошти на прибирання.

Інспекторами відділу екологічного контролю в 2003р накладено 14 штрафів за забруднення навколишнього природного середовища відходами. Також цими питаннями займається підрозділ екологічної міліції, який систематично проводить роботи з мешканцями приватного сектору міста. Ними в 2004р. складено 6 адмінпротоколів, попереджено 39 власників приватних будинків тільки серед жителів району Заріччя на окраїні м.Біла Церква.

2.8 Охорона і раціональне використання тваринного та рослинного світу

На територіях підконтрольних відділу екологічної інспекції крім посадки дерев було посаджено 30 000 кущів, 7 га газонів, проведено ремонт та озеленення пам'ятників, братських могил, територій кладовищ.Так на теріторіі тільки Білоцерківського району посаджено біля 15 000 дерев, 8 900 кущів, посіяно 3 га газонів, відремонтовано 13,5 км огорожі.

Велику увагу приділено впорядкуванню та озелененню вулиць, доріг. Силами Білоцерківського Рай ШРБУ посаджено 2 000 дерев по узбіччям доріг, Білоцерківською ШЕД 1 690 дерев. Вздовж дороги Узин-Кагарлик жителями села Тарасівка посаджено 400 берізок.

Силами Білоцерківського райШРБУ посаджено дерева по узбіччям районних доріг.

Дещо зроблено в напрямку покращення ведення лісового господарства в колишніх колгоспних і радгоспних лісах. . Створені міжгосподарські лісництва в зоні Володарського району - Володарське та Білоцерківського району - Білоцерківське.

Держлісгоспом проведено лісопатологічне обстеження лісів і лісосмуг, в результаті чого встановлено: санітарний, лісопатологічний і фізіологічний стан лісонасаджень в колишніх колгоспних і радгоспних лісах незадовільний. За попередній період господарства не проводили лісогосподарські заходи за лісонасадженнями. В більшості господарств відсутні спеціалісти по веденню лісного господарства, не налагоджена їх охорона, що привело до самовільних порубок, особливо в полезахисних смугах. Лісні насадження на окремих територіях (КСП "Піщанське", агрофірма "Білоцерківська", КСП "Раставиця" та інші) сильно захаращені, проростає самосів, що порушує їх попередню конструкцію.

Для приведення лісних насаджень до належного санітарного і господарського стану доцільно проводити вибіркові санітарні рубки. В 2004 році рубками догляду і санітарними рубками охоплено 600 га лісонасаджень. на всі рубки виписано лісопорубочні квитки та оформлені матеріали відведення. Рубки проведені своєчасно і якісно.

Розроблені заходи спільних дій з районним пожежним загоном і добровільними пожежними дружинами. Прокладено 20 км мініралізованих смуг біля пожежонебезпечних лісових масивів. Попереджувальні заходи в пожежонебезпечний період дали змогу уникнути лісових пожеж в лісових насадженнях зони обслуговування Білоцерківського держлісгоспу.

Відділ екологічного контролю здійснює контроль за виконанням Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про мисливське господарство…", достовірності проведення обліку чисельності мисливських тварин, дотримання правил полювання, збереження і збагачення місцевої фауни. На території регіону маються мисливські господарства, які складають 158,5 тис км угідь. Для збагачення місцевої фауни відведено 15 відтворювальних ділянок, площа яких 37,8 га.a

Загальні висновки

Складний екологічний стан у регіоні вимагає покращення екологічної освіти й свідомості широких мас населення. З цією метою відділом екологічного контролю у м.Біла Церква використовуються засоби масової інформації, контакти з учбовими закладами, із товариствами охорони природи , а також приймається участь у проведенні навчань сільських голів, керівників, які проводяться Державними адміністраціями і радами міста й районів.

Для екологічної пропаганди в м.Біла Церква широко використовувались такі форми, як екологічні центри, екологічні клуби, лекції, доповіді, зустрічі за круглим столом, виставки, брейн-рінги, свята природи.

Екологічні центри при президії міської ради товариства охорони природи (голова Петрішин Л.П.);

- при краєзнавчому музеї,

- при дендропарку "Олександрія".

Активну участь громада міста взяла в акції "День довкілля", яка відбулася у квітні. Під час акції висаджено сотні дерев, кущів та квітів. Ці та інші акції допомагають звертати увагу громадськості на вирішення екологічних проблем.

Відділом охорони навколишнього природного середовища міськвиконкому проведена загальноміська акція "Чистий берег" за участю шкіл, технікумів, вищих навчальних закладів по наведенню належного санітарного стану в прибережній смузі р.Рось.

В 2005 році особливу увагу відділ приділяв питанню озеленення міста та збереженню зелених насаджень від вирубки. Для проведення заходів по озелененню до дня Довкілля були залучені школярі всіх шкіл міста, студенти університету, учні інших учбових закладів.

Особлива увага приділялась відділом охороні природно-заповідного фонду – дендропарку "Олександрія". Рішенням сесії міської ради від 9 грудня 2005 р. № 192 створена наглядова рада дендропарку "Олександрія" та виділено 2 тис. грн на заліснення забруднених територій парку.

В 2005 році велику увагу було приділено екологічному вихованню дитячого та дорослого населення міста та залучення широкої громади міста до участі у природоохоронних акціях. так 11 вересня на Торговій площі міста було проведено свято квітів за участю 58 підприємств, організацій, установ, учбових та позаучбових закладів, громадських організацій, квітників-аматорів.

В 2005 році всі підприємства, установи, організації міста розробили природоохоронні. Заходи загальноміського значення ввійшли в Комплексну програму з охорони довкілля міста на період до 2006 року. Виконаний проект ТЕО-інвестицій "Покращення гідрологічного режиму р.Протока з метою захисту від підтоплення території м.Біла Церква. Протягом трьох років виконується комплекс робіт по озелененню мікрорайонів "Піщаний", "Таращанський", заходи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ в прибережній смузі Р.Рось та Протока, заходи по очистці та благоустрою джерел в водоохоронних зонах та прибережних смугах. З метою зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище промисловими підприємствами міста вжито 22 заходи з міської екологічної програми, а саме: збудована зливова станція, проведена реконструкція аспіраційних систем 1 стадії гумозмішувача (ЗАТ "Росава"), здійснений контроль гідросфери територій східного промвузла, збудований колектор зливової каналізації від цеху до очисних споруд (КП "Білоцерківхлібопродукт") та інші.

Пропозиції

Екологічне становище Білоцерківського та Володарського районів досить складне. Це пояснюється тим, що протягом багатьох років не було комплексного підходу у вирішенні питань охорони природи.

Щоб діяльність відділу давала кращі результати потрібно збільшити, як штат службовців, так і штат працівників лабораторії.

В кожного службовця має бути транспортний засіб для виїзду на перевірки. Фахівці повинні мати вищу екологічну освіту та навики роботи.

Працівники інспекції повинні доповідати населенню про екологічну ситуацію в регіоні.

На підприємствах можна встановити повітроочисні та водоочисні споруди, а за надмірні викиди не погоджені з інспекцією накладати штрафи.

Можна також організовувати різні заходи щодо охорони навколишнього середовища з залученням школярів, студентів та бажаючого населення. Працівникам екологічного відділу доводити до свідомості населення про негативний вплив їхньої діяльності на навколишнє природне середовище (наприклад, спалювання листя, складування відходів у не відведених для цього місцях та інше) та подальшу негативну дію на організм людини.

Список використаної літератури

1. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х томах. Т.1 (випуск 2). – Чернівці: Зелена Буковина, 1997. – 344 с.

2. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х томах. Т.2 (випуск 1). – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 328 с.

3. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х томах. Т.3 (випуск 2). – Чернівці: Зелена Буковина, 1997. – 332 с.

4. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища (міжнародні конвенції та угоди, інші правові акти). Том 4 – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 344 с.

5. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища (міжнародні конвенції та угоди, інші правові акти). Том 5 – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 344 с.

6. Звіт про екологічний стан Білоцерківського району відділу екологічної інспекції за 2005 рік.

7. Звіт відділу екологічної інспекції "Про земельні ресурси району".

8. Звіт відділу екологічної інспекції "Про водні ресурси району".

9. Звіт відділу екологічної інспекції "Про надра Білоцерківського району".

10.   Звіт відділу екологічної інспекції "Про атмосферне повітря регіону".

11.   Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 416 с.

Похожие работы на - Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!