Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  43,58 kb
 • Опубликовано:
  2010-12-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Кафедра іноземної мови
Курсова робота

на тему:

«Фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварин»»


Виконавець: студентка

4 курсу 441 групи

заочного факультету іноземної філології

Доля Л. М.

Науковий керівник: доц., Коминін І.М.

Харків – 2010

Зміст

Вступ. 3

1. Фразеологія як об'єкт вивчення. 5

1.1 Фразеологія як лінгвістична дисципліна. 6

1.2 Еквівалентність фразеологізму слову. 7

1.3 Переклад фразеологічних одиниць. 11

2. Аналіз фразеологізмів англійської мови з компонентом – «назва тварин» та їх еквівалентів в українській мові 16

2.1 Фразеологізми англійської мови з компонентами – «назва тварин». 16

2.2 Порівняльний аналіз ФО з компонентом «назва тварин» з еквівалентами в українській мові 18

Висновки. 24

Список літератури. 26

Вступ

Англійська мова має тисячорічну історію. За цей час в ній накопичилось велика кількість висловів, які люди вважають вдалими, влучними та гарними. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, сукупність стійких висловів, які мають самостійне значення.

Вивчення англійської мови широко розповсюджено в нашій країні. Добре володіння мовою, в тому числі англійською, неможливе без знання її фразеології. Знання фразеології надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову більш ідіоматичною.

За допомогою фразеологічних висловів,які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови. «За допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя» [1; 1].

Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує на належну увагу.

Тварини завжди відігравали значну роль у житті нашої планети. Вони обожнювалися і часто використовувалися первісними людьми в ритуалах, а саме з ритуалу, на думку багатьох лінгвістів, і виникла мова. Значна роль тварин у картині світу знаходить адекватне відображення в мовній картині світу. Людина ніколи не обходився без тварин, з давніх часів вони живуть у тісній взаємодії один з одним. Тварини супроводжували його все життя, будучи невід'ємною його частиною. Деякі з них мали символічне значення. Так, наприклад, корова вважалася небожителем, уособленням неба і божества. Кінь уособлювала сутінки хтонічного світу, вважався породженням ночі. Що стосується кішки, то вона була символом чаклунства і зла [2;№6].

У стародавньої картині світу собаки займали вкрай низьке положення і зараховувалися до нечистих істот, до того ж у народній свідомості вони часто ототожнювалися з диявольськими силами [3] .

Найбільш повне уявлення про носіїв мови полягає у фразеологічних одиницях даної мови, оскільки саме в них відображається історія народу, побут і світогляд.

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що фразеологічні одиниці, що містять «назви тварин», являють собою досить великий шар лексики і досить часто вживаються.

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом – «назва тварин», відібрані з англо-українського фразеологічного словника К.Т. Баранцева, який був укладений на основі англо-російського фразеологічного словника О. В. Куніна, а також з англійської та американської художньої літератури.

Метою даної роботи є дослідження способів перекладу англійської фразеологічної одиниці з компонентом «назва тварин» на українську мову. Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань:

Розглянути стратегію перекладу в цілому;

дати аналіз перекладів текстів, що містять фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварини», з використанням різних видів трансформацій.

Для детального аналізу фразеологічних одиниць використовувалися наступні методи:

Метод фразеологічної ідентифікації;

описовий метод;

контекстологічний метод;

порівняльно-порівняльний аналіз.

1. Фразеологія як об'єкт вивчення

Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі словосполучення з ускладненою семантикою, не утворюються за що породжує структурно - семантичними моделями змінних сполучень.

Фразеологічні одиниці (фразеологізми) заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, та в багатьох випадках постають єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і та інші.

Утворення фразеологізмів послаблює суперечність між потребами мислення та обмеженими лексичними ресурсами мови. В тих випадках, коли у фразеологізмів є лексичний синонім, вони звичайно розрізняються в стилістичному відношенні. Фразеологія - це скарбниця мови.

У фразеологізмам знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури і побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Англійська фразеологічний фонд - складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з явною перевагою перших. У деяких фразеологізмам зберігаються архаїчні елементи - представники попередніх епох.

Фразеологізми - високо інформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як "прикраси" або "надмірності". Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і на даний час є застарілою. Фразеологізми - одна з мовних версалій, так як немає мов без фразеологізмів. Англійська фразеологія дуже багата і в неї багатовікова історія.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання даних інших наук – лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, логіки та країнознавства[4;25].

1.1 Фразеологія як лінгвістична дисципліна

Питання фразеології, трактуються переважно в граматиці, роботах зі стилістики та інших. Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст Шарль Баллі (1865-1947). Він запровадив термін , Баллі включав фразеологію до складу стилістики. Питання про фразеології як про лінгвістичної дисципліни було вперше поставлено видатним лінгвістом проф. Є.Д. Полівановим. Є.Д. Поливанов неодноразово говорив, що виникає потреба в особливому відділі, який був би порівнянний з синтаксисом, але вто же час мав на увазі не загальні типи, а індивідуальні значення даних окремих словосполучень, подібно до того як лексика має справу з індивідуальними (лексичними) значеннями окремих слів.

Він вважав, що фразеологія "займе відокремлену та стійку позицію (подібно до фонетики, морфології та інші.) в лінгвістичній літературі".

Питання про фразеології як про лінгвістичної дисципліни ставив і В.В. Виноградов. У своїх роботах по фразеології він сформулював своє вчення про фразеологічні одиниці у російській мові і розподілив їх по семантичним групам. Таке накопичення систематизованих фактів - одна з передумов створення фразеології як лінгвістичної дисципліни.

Основними поняттями фразеології як лінгвістичної дисципліни в першу чергу відносяться: фразеологічні одиниці, їх стійкість і системний характер[4;46].

Фразеологія традиційно включалась до лексикології на правах одного з її розділів, а питання про фразеологію як про лінгвістичну дисципліну протягом тривалого часу обходилось замовчуванням.

За останні роки багато лінгвістів прийшли до висновків, що фразеологія є самостійною лінгвістичної дисципліною Б.А. Ларін був першим вченим поставив питання про фразеологію як лінгвістичну дисципліну:

"Фразеологія як лінгвістична дисципліна знаходиться ще в стадії "прихованого розвитку "..., але вона ще не зформувалась як зрілий плід підготовчих праць.

...А виділення такої дисципліни вже необхідно, бо всім зрозуміла дилетантська безпорадність, різнобій і безуспішність попутного, випадкового розбору цього матеріалу в лексикографії, стилістиці, синтаксисі "

Таким чином, науці належить пріоритет у виділенні фразеології як окремої лінгвістичної науки[5;5]

1.2 Еквівалентність фразеологізму слову

Фразеологія була протягом тривалого часу частиною вчення про слово, і чисто лексикологічний підхід до фразеологізмів - явище не настільки вже рідкісне. Фразеологічні одиниці включаються до словникового складу мови, а фразеологія - до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія - як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто. Фразеологічні одиниці включаються до словниковий склад мови, а фразеологія - до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія - як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти[6;5].

Ш. Баллі вказував, що найбільш загальною ознакою фразеологічного обороту, що замінює собою всі інші, є можливість або неможливість підставити замість даного обороту одне просте слово. Таке слово Ш. Баллі називав словом-індетіфікатором [6, гл. II, § 92].

Наявність подібного синоніма Баллі розглядає в якості внутрішнього ознаки цілісності фразеологічних одиниць.

Подібна точка зору викликає заперечення. Семантична цілісність фразеологічної одиниці не може бути встановлена таким шляхом, так як і змінні сполучення слів можуть мати синоніми - слова. Крім того, багато фразеологічні одиниці не мають слів-індетіфікаторів і можуть ідентифікуватися тільки за допомогою змінних словосполучень, наприклад drink like a fish = drink too much [7, № 3])

Семантична цілісність фразеологічної одиниці може бути встановлена при збігу її значення зі значенням її компонентів як окремих слів, а також виявленням особливостей її вживання в контексті [9,№ 1].

Видатний англіст А.І. Смирницький не беззастережно підтримав фразеологію як лінгвістичну дисципліну.

"І хоча вивченням фразеологічної сполучуваності займається спеціальна наука - фразеологія, що є розділом лексикології, фразеологічна сполучуваність повинна обов'язково враховуватися при вивченні синтаксичного ладу мови" [10, стор.53].

А.І. Смирницький враховував відмінність між фразеологічними одиницями і словами, але вважав фразеологічні одиниці еквівалентами слів.

Виходячи з теорії еквівалентності, А.И. Смирницький вважає фразеологічними одиницями тільки словосполучення, не дивлячись на те, що допускає входження стійких пропозицій в систему мови.

А.І.Смирницький вказує: "оскільки фразеологічна одиниця включається до мови саме як ціла одиниця і функціонує в мові як одне ціле слово, вона виявляється відомим" еквівалентом слова ".Еквівалентність фразеологічної одиниці речі полягає в тому, що фразеологічної одиниці властиво дві характерні ознаки типового слова: семантична цілісність та існування як готової одиниці в мові, її відтворюваність в мові" (6; 208).

У А.И. Смирницького еквівалентність слову є найважливішим показником фразеологічний. Проте насправді справа йде значно складніше. Цілісність слова заснована, як зазначає сам А.І. Смирницький, "на його цільнооформленності, а цілісність фразеологічної одиниці на її ідіоматічність".

Фразеологічних одиниць властива багатозначність і омонімія.

Фразеологічні одиниці і слова можуть мати синоніми, антоніми. Фразеологічні одиниці - словосполучення і слова - можуть позначати одні й ті ж дісігнати і частково збігаються за сполучуваності. Таким чином, між фразеологічними одиницями і словами є багато точок дотику, але, є і настільки значні розбіжності, що вони виключають теорію еквівалентності фразеологічної одиниці до слова,засновану на перебільшенні семантичного та логічного факторів і недооцінку особливостей фразеологізмів і слів як одиниць різних рівнів. Подібність між фразеологізмами та словами - це явище ізоморфізму.

Теорія співвіднесеності фразеологічної одиниці зі словом, є складовою частиною теорії фразеології як лінгвістичної дисципліни.

Фразеологія є мікросистеми. Положення фразеології, висунуті В.Л. Архангельським.

Традиційної системи. Фразеологічна система являє собою спадщину минулого; вона віддається з покоління в покоління. Закон традиції забезпечує стійкість цієї системи.

Множинність фразеологічних одиниць, необхідних для утворення системи; теоретично необмежену кількість постійних комбінацій словесних знаків забезпечує стійкість системи.

Фразеологічні систему створює не тільки набір фразеологічних одиниць, але й наявність закономірностей утворення фразеологічних одиниць, відносини між компонентами фразеологічних одиниць,відношення між фразеологічними одиницями як одиницями системи і відносини фразеологічних одиниць до одиниць інших рівнів.

Фразеологічна система являє собою певним чином організовану сукупність постійних комбінацій словесних знаків - фразеологічних одиниць. Ряди фразеологічних опозицій, тобто фразеологічних одиниць, що протиставлені один одному, є, очевидно, виразом закономірних властивостей фразеологічної системи. Структурні властивості фразеологічних одиниць виражаються в системі обмежень, що зв'язують свободу уживаних фразеологічних одиниць на всіх рівнях. На підставі всього викладеного В.Л. Архангельський пропонує наступне визначення фразеологічної системи:

"Під фразеологічної системою розуміється система обмежень, що зв'язують свободу вживання фразеологічних одиниць та їх компонентів на всіх рівнях. Кожна фразеологічна одиниця являє собою структуру - систему обмежень у виборі змінних на семантичному, лексичному, морфологічному і синтаксичних рівнях "[11].

Фразеологічний склад мови носить системний характер, а не є простою сумою ізольованих один від одного фразеологізмів. Фразеологічних одиниць - це елемент фразеологічної системи, якою властиві певні закономірності.

Однак деякі вчені висувають заперечення проти фразеології як лінгвістичної дисципліни. У першу чергу до таких вченим потрібно віднести І.Є. Анічкова [12; вип. 3]

І.Е. Анічков відстоював концепцію п'яти основних лінгвістичних наук, що становлять весь вміст лінгвістики. Такими приватними лінгвістичними науками, повинні стати фонетика, морфологія, синтаксис, ідіоматику і семантика.

Під ідіоматику розуміється наука про поєднання слів, а під ідіоми - словосполучення.

Для позначення "вільних словосполучень", фраз, ідіоматизмів, приказок і прислів'їв, що розглядаються з точки зору структури і складу, потрібен загальний термін, і в якості такого терміну може бути ухвалено слово "ідіоми".

Для позначення єдиної науки, розглядаючи з точки зору структури і складу словосполучення перерахованих розрядів або розглядає ідіоми, може бути прийнятий термін "ідіоматику". И.Е.Анічков підкреслює, що ідіоматику не повинна бути формалістичною і повинна брати до уваги не тільки форму, а й сенс досліджуваних нею явищ, а також в межах ідіоматичних категорій давати смислове угруповання ідіом однакового будови.

И.Е.Анічков рішуче виступає проти фразеології як лінгвістичної дисципліни і піддає різкій критиці погляди Ш. Баллі і В.В. Виноградова.

Таким чином, И.Е. Анічков розчиняє фразеологію в ідіоматику.

Ідіоматику в розумінні І.Є. Анічкова дуже невизначена наука. Об'єктом її вивчення є як змінні, так і стійкі сполучення слів.

Ідіома розуміється І.Є. Анічковим як словосполучення. Ідіоматика - це вчення про поєднання слів.

У всіх вітчизняних підручниках з лексикології є розділ «Фразеологія, ідіоми, або стійкі поєднання слів». Такий розділ включається зараз до складу лексикології за традицією. Це пояснюється тим, що фразеологія офіційно не оформлена як лінгвістична дисципліна. Крім того, слід мати на увазі, що фразеологія в нашій країні була протягом тривалого часу частиною вчення про слово, і чисто лексикологічний підхід до фразеологізмів - явище не настільки вже рідкісне. Деякі дослідники включають ФЕ в словниковий склад мови, а фразеологію до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія - як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти.

1.3 Переклад фразеологічних одиниць

Передача на англійську мову фразеологічних одиниць - дуже важке завдання. «В силу свого семантичного багатства, образності, лаконічності та яскравості фразеологія грає в мові дуже важливу роль» [13;19].

Вона надає промові виразність і оригінальність. Особливо широко використовуються фразеологізми в усному мовленні, в художній і політичній літературі.

При перекладі фразеологізму перекладачеві треба передати його сенс і відобразити його образність, знайшовши аналогічне вираз в англійській мові і не загубивши при цьому з уваги стилістичну функцію фразеологізму. При відсутності в англійській мові ідентичного образу перекладач змушений вдаватися до пошуку «приблизного відповідності»[14;51].

Фразеологічні еквіваленти можуть бути повними і частковими.

Повними фразеологічними еквівалентами є ті готові англійські еквіваленти, які збігаються з українськими за значенням, лексичним складом, образності, стилістичне забарвлення і граматичної структурі;наприклад: працьовитий як бджола - busy as a bee.

Переклад на основі часткових фразеологічних еквівалентів аж ніяк не означає, що при цьому в перекладі значення і образність фразеологізму передаються не повністю; під цим терміном слід мати на увазі те, що в пропонованому англійською мовою еквіваленті можливі деякі розбіжності з українською. Іншими словами, для перекладача «при перекладі фразеологічної одиниці важливо, перш за все, передати образ фразеологізму, а не його мовну структуру» [15; 28].

Часткові фразеологічні еквіваленти можна розбити на три групи.

До першої групи належать фразеологізми, що збігаються за значенням, стилістичної забарвленням і близькі по образності, але розходяться по лексичним складом: ,купити кота в мішку - to buy pig in a poke, перша ластівка - the first portent (sign). Деякі з цих оборотів переводяться за допомогою антонімічних перекладу, тобто від'ємне значення передається перекладачем з допомогою стверджувальної конструкції або, навпаки, позитивне значення передається за допомогою негативної конструкції: курчат по осені рахують - don't count your chickens before they are hatched.

До другої групи належать фразеологізми, що збігаються за значенням, образності, лексичним складом та стилістичної забарвленням; але відрізняються за такими формальними ознаками, як число і порядок слів

До третьої групи відносяться фразеологізми, які співпадають за всіма ознаками, за винятком образності.

Іноді як відмітної ознаки фразеологізмів виступає частотність вживання в мові того чи іншого ідіоматичних виразів, при порушенні якої вживана фразеологія може надавати мови мовця незвичайний або навіть старомодний характер. Про це перекладачеві слід завжди пам'ятати.

При перекладі ФЕ перекладач повинен вміти встановити, чи має він справу з змінним або стійким словосполученням. Для цього необхідно мати великий «рецептивний запас фразеологізмів»[16; 15].

Слід мати на увазі, що словосполученнями, так само як і словами, властиві багатозначність і омонімія, причому одне зі значень може бути фразеологічним і один з омонімів - фразеологізмом. Фразеологізм може іноді відрізнятися від змінного словосполучення лише артиклем, який є в даному випадку формальним диференціюються ознакою.

Гарне рецептивне знання фразеології необхідне і для того, щоб розрізняти прагматичний аспект оказіонального фразеологізми, а також для того, щоб вміти відновити фразеологізми, що піддалися «авторської трансформації» [16; 74-78], і передати при перекладі досягнутого ефекту. До числа авторських перетворень, в результаті яких підкреслюється асоціативне значення фразеологізмів (майже не сприймається інакше), належать, зокрема, наступні стилістичні прийоми:

1.Введення в фразеологічний зворот нових компонентів, семантично співвіднесених з прямим значенням, тобто із значенням вихідного змінного словосполучення. Наприклад, фразеологізм to put the cart before the horse - робити все навпаки (дослівно - впрягати коня позаду воза), піддався перетворенням наступного роду: "Let's not put the cart too far ahead the horse" (ES Gardner).

2.Оновлення лексико-граматичного складу фразеологізму в результаті заміни окремих його компонентів іншими словами. Відбувається своєрідна деформація фразеологічного обороту, текст якого легко відновлюється.

3. Розщеплення фразеологізму і використання його компонента (або компонентів) у складі змінного словосполучення. Окремий компонент (або компоненти) у цьому випадку є носієм асоціативного значення всієї фразеологічної одиниці, на якому будується весь сенс висловлювання. Повна форма фразеологізму як би проходить другим планом, але без відновлення її розуміння неможливо.

4.Фразеологізм може бути приведений не повністю, зі збереженням лише частини компонентів: "He complained to Fleur that the book dealt with nothing but birds in the bush." (J. Galsworthy). Тут використана частина прислів'я: "A bird in the hand is worth two in the bush."(Краще синиця в руках, ніж журавель у небі). A bird in the bush в даному прикладі означає порожні обіцянки.

Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологізмів з англійської на український перекладач повинен вміти скористатися різними «видами перекладу» [17;80]:

1. Еквівалент, тобто наявний в українській мові адекватний фразеологічний зворот, що співпадає з англійським оборотом за змістом, і за образної основі.

2. Аналог, тобто такий український стійкий оборот, який за значенням адекватний англійської, але за образної основі відрізняється від нього повністю або частково.

3. Описовий переклад, тобто переклад шляхом передачі сенсу англійської обороту вільним словосполученням. Описовий переклад застосовується тоді, коли в українській мові відсутні еквіваленти та аналоги.

4. Антонімічний переклад, тобто передача негативного значення за допомогою стверджувальної конструкції або навпаки.

5. Калькування. Метод калькування застосовується в тих випадках, коли перекладач хоче виділити образну основу фразеологізму, або коли англійський оборот не може бути переведений за допомогою інших видів перекладу.

6.Комбінований переклад. У тих випадках, коли український аналог не повністю передає значення англійського фразеологізму або ж має інший специфічний колорит місця і часу, дається калькований переклад, а потім йде описовий переклад та український аналог для порівняння.

Припускаючи повне або часткове калькування в окремих випадках, перекладач виключає будь-яку можливість використання буквалізму, тобто невиправданих дослівних перекладів, що спотворюють сенс англійських фразеологізмів або не відповідають нормам сучасної української мови.

Фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі всіх стилів. І грамотний перекладач не повинен допускати неточностей у перекладі того чи іншого фразеологізму. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання.

2. Аналіз фразеологізмів англійської мови з компонентом – «назва тварин» та їх еквівалентів в українській мові

2.1 Фразеологізми англійської мови з компонентами – «назва тварин»

Розвиток багатозначності фразеологізмів з компонентом «назва тварини» здійснюється шляхом переноса значения, назви. Історично другорядні значення є переносними, дуже часто фігуральними, але в теперішній час багато з них уже не усвідомлюються в своїх початкових якості. Семантичне своєрідність цих зрощення полягає в тому, що в них завжди домінує компонент «назва тварини», виділяючись за рахунок протиставлення репрезентативного и фігурального значеннь. Наприклад, у фразеологізмі:

Let sleeping dog lie - Не чіпай лиха, коли воно спить

sleeping dog в англійській мові виступає в значенні неприємна таємниця, те, чого потрібно остерігатися. В данному випадку денотативне значення значення залишається без змін, в той час, як образність змінюється в залежності від того, які асоціації викликає та чи інша тварина у носія мови. Цей образ прихованої погрози знаходе висловлювання в ФО[18;58]:

Beware of a silent dog & still water - У тихому болоті чорти водяться

В англійській мові латентна погроза асоціюються зі сплячою собакою, а в українській – з нечистою силою.

Повний збіг фразеологізмів у двох мовах узгоджується з компонентом, який увійшов у прислів'я вічної ворожнечі між котами та собаками.

Agree like cats & dogs - Жити, як кішка з собакою

Англійське dog являє спеціалізацію та звуження значення ( др.-англ. dogga) означало певну породу собак та характерну дію з нею – полювання. Хоч зараз звичне слово hound, як в прислів'ї, котра показує собоюю приклад розвитку значення, логізації мотива. Перш за все це прислів'я було використано в спілкуванні мисливців, а потім, у зв'язку з розширенням образного значення, набула більш абстрактний зміст.

Run with the hare & hunt with the hounds - Служити і нашим і вашим;вести подвійну гру

У фразеологізмі Sleep a dog – sleep - Чутко спати; спати уривками компонент dog у контексті метафори відображає характерний для собак чуткий сон. Аналогів до цієї асоціації не знаходиться ні в іспанській мові, ні в українській мові, тому що категорія образності не лінгвістична, а логічно-психологічна, тому елементи,які входять до її змісту не завжди знаходять адекватне висловлювання в різних мовах.

Якщо семантичну систему фразеологізмів з компонентом «назва тварини» входят як історичні, так і фігуральні перенесення значення, то спів падання образів у двох мовах означає єдиний архетип мислення, наприклад:

1. Die like a dog - Здохнути, як собака.

2. Go to the dogs - Руйнувати,гинути розорюватись

Характерним є те, що з загального абстрактного змісту фразеологізмів виходить пейоративність переносного значення. Це доводе, що більшість цих фразеологізмів мають пейоративну забарвленість.

На реальних асоціаціях виник в англійській мові фразеологізм, означаючий смуток.

As melancholy as a cat - Бути засмученим

Дуже просто пояснити зв'язок між цими явищами. Кішка асоціюється зі спокоєм та схильності до самотності. Людина ж прагне усамітнитись, коли вона впадає в смуток.

Приклад аналогічного порівняння є і в англійській мові:

No room to swing a cat - Дуже тісно, мало місця; яблуку ніде впасти

Ніде крутити прив'язану за хвіст кішку – образ, звичайно, не звичний, але саме високий суб'єктивізм і підтримує яскравість прислів'я. Фантастичне порівняння робить прислів'я виразним емоційним засобом, який має семантико-стилістичні відтінки іронії, жартівливості, гіперболи. Ту ж саму стилістичну функцію виконує перебільшення, гіперболізація в наступному фразеологізмі:

Образ кішки релевантний образу тварини, безмовної істоти, яка може зненацька заговорити, якщо трапиться диво[18; 63 -69].

Деякі фразеологізми з компонентом «назва тварин» створені письменниками. Наприклад, у Л. Керрола в казці “Аліса в Країні Див” Чеширський Кіт сказав вислів:

A cat may look at a king - Дивитись ні на кого не заборонено; і прості люди мають свої права в присутності високопоставлених осіб

В данному випадку кіт приймає значення, будь-який.

Іще один вираз був запозичений способом калькування з французької казки Ш. П'єрро

Puss in boоts - Кіт у чоботях

Взагалі, в англійській мові велика кількість фразеологізмів з компонентом «назва тварини» пов'язані з такими тваринами, як собака та кішка. Це пов'язано з тим, що ці тварини були приручені першими та постійно знаходяться поряд з людиною. Тому порівняння почалося з градації понять по шкалі абстракції. Семантичний процес був непосредственным откликом на логічний, пізнавальний процес і йшов з ним параллельно.

2.2 Порівняльний аналіз ФО з компонентом «назва тварин» з еквівалентами в українській мові

Об'єктом дослідження послужили фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварин», відібрані з Англо-українського словника К.Т.Баранцева, який був укладений на основі Англо-російського словника О.В. Куніна. Сред них зустрічаються найчастіше зустрічаємо cat(123), dog (289), horse (80), bear (60), bird (45), goose (50).

При розгляді особливостей перекладу фразеологічних одиниць за основу була взята точка зору О.В.Куніна, а саме виділяються слідуючи способи перекладу фразеологізмів:

- повний еквівалент;

- частковий еквівалент;

- частковий лексичний еквівалент;

- частковий граматичний еквівалент;

- обертональний переклад;

- описовий переклад;

- дослівний переклад (калька).

Повний еквівалент

1) “Let’s get to this damned shelter, I’m scared stiff.” I don’t believe a word of it. You were always as brave as a lion. (W.S.Maugham, “The Hour Before The Dawn”).

- Пішли скоріш у це прокляте сховище. Мені страшно до смерті.

Не вірю ні одному твоєму слову. Ті завжди був хоробрий,як лев.

В данному випадку ми маємо повний еквівалент, а точніше багато еквівалентом англійської фразеологічної одиниці, оскільки співпадіння з ним по значенню, по лексичному змісту, образності, стилістичної направленості та граматичній структурі.

2) “She looks as quiet as a mouse. There’s something rather striking about her.” (G.Eliot “Adam Bede” ch. V)

Вона тиха, як миша. Але все ж у її зовнішності є щось, що притягує увагу.

Приклад перекладу цієї граматичної одиниці також має повний еквівалент при передачі значення, лексичного змісту, граматичної структури, образності.

3) “Feelim is a man of forty-five years, wiry, slender, and as cunning as a fox “(S. O'Casey, Oak Leaves and Lavender, act I)/

- Філім чоловік років сорока п'яти, стрункий, жилявий, і хитрий, як лисиця.

В данному випадку ми також маємо повний еквівалент, є співпадіння по значенню, лексичному змісту, стилістичній направленості та граматичній структурі.

4) “I wouldn't rest my main dependence on the Hielandmen – hawks will not pick out hawks' eyes. They may quarrel among themselves but they are sure to join against a civilized talk.” (W. Scott, Rob Roy, ch. XXX).

-На вашому місці я не став би у своїх розрахунках покладатися на горців: ворон ворону ока не виклю. Вони можуть посваритися між собою, але рано чи пізно вони об'єднаються проти всіх цивілізованих людей.

Не виникає труднощів у перекладачів при перекладі цих фразеологічних одиниць, повні еквіваленти яких в українській мові співпадають по змісту з англійськими фразеологізмами.

Частковий еквівалент

Частковий лексичний еквівалент

1) “I’d have you to know, I scorn your words.”

“Well, but scornful dogs will eat dirty puddings” (J.Swift, “Polite Conversation”).

Я вам так скажу: плювати мені на ваші слова.

Ну що ж, гордість до добра не доведе.

При співпадінні текстів англійської та українською мовами цікаві випадки, які відрізняються різними образами. Слідуючий приклад є дуже добрим, яке може довести це ствердження.

2) “I can marry the person I want, I guess. And if I can’t do it here, well there are more ways than one to kill a cat.” (Th. Dreiser, “An American Tragedy”)

Я вважаю, я що я можу вийти заміж за кого захочу. А якщо не зможу зробити цього тут, що ж, є декілька шляхів для досягнення мети.

У вищезазначених перекладах перекладач використовує частковий лексичний еквівалент по відношенню до англійського. Ми бачимо співпадіння за значенням, стилістичним напрямком, але різні за образністю.

4) “When the dance ended, they stopped just by the spot where miss Cecwick was sitting. Florence and Dorothy were both dancing, but Jeremy who did not dance was standing by her looking surly as a bear with a sore head.” (H.Haggard, “The witch’s Head)

Коли закінчився танець, вони зупинилися, саме навпроти того місця, де сиділа місіс Чесуік, Флорена та Дороті, обидві танцювали, а Джеремі, який не танцював, а стояв біля неї, злий, як собака.

В цьому прикладі використано частковий еквівалент по відношенню до англійського фразеологізму, співпадаючого за змістом, стилістичною направленістю та близькі за образом, але дещо різні за лексичним змістом.

- частковий граматичний еквівалент

1) “He said he… didn’t believe in punishing a man for his activities on behalf of the workers, and that if I would show up he would give me a job. I never looked a gift horse in the mouth, and jumped at this chance of getting back into the shipyard again.” (H.Pollitt, “Serving My Time”, ch. VI)

Він сказав мені, що… засуджує покарання людей за їх діяльність на захист працівників, додавши до цього, що якщо я зайду, то він запропонує мені роботу. Дареному коню в зуби не дивляться, та я відразу схопився за цю пропозицію.

Тут можна спостерігати співпадіння за значенням, стилістичній направленості, образності, але відрізняються ці фразеологічні одиниці за своєю граматичною структурою.

2) “Therefore I proposed to the children that they should come in and be very good at my table, and I’d tell them the story of little Red Riding Hood while I dressed; which they did, and were as quiet as a mouse, including Peepy, who awoke opportunely before the appearance of the wolf.” (Ch.Dickens, “The Bleak House”, ch.IV)

Тому я запропонував дітям увійти в мою кімнату та спокійно посидіти за столом, поки я буду перевдягатися та розповідати казку про червону шапочку, на що вони погодились, увійшовши, вели себе тихо, як миші, всі до одного, навіть Пеппі, який прокинувся – іще до появи вовка.

Цей приклад привертає увагу, тому що в українському тексті використаний частковий граматичний еквівалент.

Обертональний переклад

1) “First, I thought I’d leave France. But the governor would say, “Hello, here – didn’t see anything in France?! That cat won’t fight, you know” (M.Twain, “The Innocent Abroad”)

Спершу я думав поїхати з франції, але батько мені казав – послухай, ти так нічого і не побачив у Франції, це, знаєш, нікуди не годиться.

Фразеологічна одиниця cook your own goose перекладається як, занапастити себе; підрубати сук на якому сидиш, That cat won’t fight – так не вийде, не в цьому справа.

Тож найбільш складними випадками при перекладі є обертон альні переклади.

Описовий переклад

1) “She didn’t give you a lot of horse manure about what a great guy her father was.” (J.Salinger “The Catcher In The Rye”)

Вона не дуже вихвалялася, який у неї чудовий татусь.

2) Horwits drove off like a bat out of hell. (J.Salinger “The Catcher In The Rye”)

Хорвиць поспішав, щодуху.

3) I simply told Stephen that the only way to do business with out. Bilmeyer was to beard the lion in his den. (E.S. Garden, the P.A. Calls as Turn, ch. X).

-Я просто сказав Стефану, що з Бийлмером можна мати справу, тільки якщо сміливо кинути виклик.

4) “Clubs are matter of taste. You like a cock-and-hen club. I don't.” (B. Show, “The Philanderer”, act I).

-Клуби це діло смаку. Ви полюбляєте змішані клуби, а я ні.

Зміст цих фразеологізмів пояснюється за допомогою вільних сполучень.

Дослівний переклад

“Suddenly Sugar screwed up his face in pain and grabbing one foot in his hands, hopped around like a cat on hot bricks.”

- Зненацька зморщившись від болі ,та схопившись за ногу, він застрибав, як кішка на розпечених цеглинах.

ІЦей тип перекладу hot – розпечений дуже підходить до перекладу цього слова в данному контексті, бо наділяє цей вислів виразністю.

Одна велика різниця між кішкою та брехнею, что у кішки дев'ять життів.

“They fight among each other like the famous Kilkenny cats.”

Вони б'ються між собою як видатні Кілкенійські кішки, від яких залишились одні хвости.

Цей вислів з легенди про запеклу боротьбу між Kilkenny и Irish towns в XVII столітті, яка привела до розорення. Однак ця фразеологічна одиниця Kilkenny cats повністю зрозуміла при перекладі. Тому що фразеологічна одиниця не відома українському читачеві і перекладач зберігає національний характер англійської мови.

Потрібно відмітити, що число фразеологізмів з компонентом «назва тварини» не має точної цифри.

Висновки

Загально відомо,що значуща роль тварин у картині світу знаходить відображення в мовній картині світу. Тому є шанс дослідити способи перекладу фразеологічних одиниць з компонентом «назва тварин» з іноземної мови на рідну

Саме фразеологія є носієм найбагатшої інформації невідомої нам культури. Ось чому фразеології відводять не останнє місце в мовній науці. Аналіз літератури фразеологізмів довів, що найбільш видатними в виділенні фразеології як самостійної лінгвістичної дисципліни, а також в розробці методів вивчення фразеологічних одиниць є такі вчені О.В.Куніним, В.В.Виноградовим і И.В.Арнольд.

В роботі було виділено 5 видів перекладу фразеологічних одиниць:

- повний еквівалент;

- частковий еквівалент (аналог);

- обертональний переклад (контекстуальні заміни);

- описовий переклад;

- дослівний переклад (калькування).

Досліджуючи фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварин», можна зробити висновки, що немає легкого шляху в перекладі з однієї мови на іншу. Це пов'язано з адекватною передаючоюй не тільки змісту, але й експресивно-стилістичної забарвленості фразеологічних одиниць, що спонукає перекладачів до пошуку вирішення цієї проблеми.

Фразеологізм, як носій національної забарвленості, стилістичних особливостей і яскравої виразності перекладається у сукупності з екстралінгвістичними факторами. Розглядаючи особливості, які мають фразеологічні одиниці, та аналіз перекладів переконує в тому,що велика багато значущість мовних засобів, які зустрічаються в різних джерелах, слугує для їх передачі на іншу мову[4; 56].

Тож, переклад фразеологізмів – заняття дуже важке. Не кожному вдається творчо ввібрати в себе суть поняття, які знаходяться в образах фразеологізмів.

Список літератури

1.Анічков И.Е. Праці з мово знання. - С-Петерб: Наука, 1997.

2.Маковский М.М. Картина світу та світ образів\\ВЯ.1992. №6.

3.Миллер В.Н. Значение собаки в мифологических верованиях. М.,1876. 4. Кунин А.В. Курс фразеології сучасної англійської мови:

Учеб. для ин-тов и фак. інозем. мови.– 2-е изд., перобл.– М.: Вища. шк., Дубна: Изд. центр "Феникс", 1996 - 381 с.

5. Б. А. Ларін. Про методи вивчення фразеологічних сполучень. В кн.: "Наукова сесія ЛДУ 1953-1954". Тези доповідей по секції філолог. Наук, Л ., 1954, стор 5)

6. А. И. Смирницький. Лексикологія англійської мови. М., 1956, 208

7. Ш. Баллі. Французька стилістика. М., 1961, гл. II, § 92

8. А. В. Кунин. Теорія фразеології Шарля Баллі. "Іноземні мови в школі", 1966, № 3

9. А. В. Кунин. Фразеологічні інтенсифікаторами в сучасній англійській мові."іноземні мови в школі", 1966 № 1

10. А. И. Смирницький. Синтаксис англійської мови. М., 1957, стор.53

11. В. Л. Архангельський «Стійкі фрази в сучасній російській мові»

12. І. Є. Анічков. Про класифікація, визначеннях і назвах приватних мовознавчих наук. "Уч. Ю .. ЛДПІ ім. А. І. Герцена". Т. 181, вип. 3, 1958

13. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. - М., 1990. стор 19

14. Коміссаров В.Н. Сучасне переводоведення. - М., 200,стор 51

15. Прокол'єв С.М. Механізми створення фразеологічної образності. – М., 1996, стор.28

16. Чичєнова Л.А. Англійська фразеологія в мові та мовленні. – М. 1986,стор.15

17. Виноградов В.С. Введення в перекладоведення. – М., 2001; стор 80

18. Сміт Л.І. Фразеологія англійської мови. – М., 1959

19. Англо-український фразеологічний словник/ Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. – 1056с.

Похожие работы на - Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!