Шпаргалки по истории Украины (2007г. Донецк)

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  История
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  72,58 kb
 • Опубликовано:
  2008-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Шпаргалки по истории Украины (2007г. Донецк)

1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У.

Как любая наука, история Украины имеет конкретный предмет изуче­ния. Предметом истории Украины является изучение закономерностей эко­номической, общественной, политической и духовной жизни на территории Украины в ее нынешних государственных границах с древнейших времен до наших дней.

Історія У. розглядає суспільні процеси та рухи, розвиток різних політичних сил та партій, прагнення укр. народу до незалежності, процес об’єднання всіх укр. земель в єдину державу, розвиток державних структур та політичної системи. Це перша складова частина предмету. Друга – вивчення світових суспільних процесів, їх взаємозв’язку в історії У., а також місце У. в історії світового суспільства. Існують 5 основних типів історичних джерел: 1) речові (поселення, архітектурні споруди), які дає нам археологія; 2) етнографічні; 3) лінгвістичні; 4) усні; 5) писемні (актові матеріали, оповідні пам’ятки).

2. Характеристика основных этапов истории Украины.

Исторический процесс на территории Украины шел традиционным, присушим многим народам путем.

Возникновением цивилизации, формирование и развитие первобытнообщинного строя. Возникновение раннефеодального государства Киевская Русь, где можно выделить:

1). п. пол. IX ~ к. X вв. - формирование и возникновение, расширение границ Руси, развитие феодальных отношений. 2). к. X - до 30-х XII в. - наивысший расцвет Киевской Руси как единого государства. 3). 30-е XII в. - 40-е XIII в. - феодальная раздробленность и постепенный упадок.

XIV – п. пол. XVII вв. украинские земли, ослаблен­ные внутренними противоречиями, монголо-татарским игом, захвачены Польшей, Литвой, Турцией. Усиление национального, социального и религиозного угнетения привело к освободительному движению, ведущая роль в котором принадлежала казачеству. Освободительная война (1648 -1654г.г.) -кульминация в проявлении национального самосознания и возрождения государственности.

С середины XVII до конца XVIII в. - полная ликвидация украинской автономии. В XIX - начале XX вв, большая часть украинских земель входила в состав Российской империи и  Австро-Венгрии. Происходило обострение классовых противоречий.

1917 - 1920 гг., от провоз­глашения УНР к гетманскому режиму П.Скоропадского и Директории, за­вершившийся образованием УССР. В последующие 70 лет в составе СССР Украина приняла формы со­ветской государственности. Со второй половины 80-х -н. 90-г. в истории Украины начался но­вый период возрождения украинской государственности.

3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

З кінця VII в. до н.е. греками на Північному узбережжі були засновані торгові факторії, що виросли згодом у міста. Найбільшої з міст-республік була Ольвія. Економіка була багатоплановою. Торгівля велася по  із Грецією і зі скіфами. У Грецію вивозилися: хліб, худоба, шкіра, хутровина, раби й ін. З Греції ввозилися товари для жителів міст і для перепродажу скіфам. Скіфам продавали: вино, ювелірні вироби, кераміку. Ремесло - досягло високого рівня і славилося виготовленням металевих виробів, керамічним виробництвом, ткацтвом і ін. Землеробство -розроблялися пшениця, ячмінь, просо, виноград, яблуко, і ін. У господарстві утримувалися: коня, корови, вівця, свині й ін. Рибальство - у ріках і на море. Існувало дві форми правління: а) Міста-республіки, у яких законодавча влада належала народним зборам (всі вільні городянини-чоловіки).. Виконавча влада належала архонтам, що обиралися з рабовласницької знаті міста. б) єдина монархія - Боспорське царство..  Законодавча і виконавча влада концентрувалася в руках царя. У 107 р. до н.е. Перепад був убитий повсталими рабами під проводом Савмака, що захопив царський трон і початків чеканити власну монету. Ідеологія - антична релігія; у містах відправляли культ того бога, у залежності від того, із якої частини Греції були переселенці. Причини спаду: а) праця рабів стала невигідна, натуралізація господарського життя, скорочення торгівлі, що спричинило ослаблення причорноморських держав; б) набіги кочівників. У 3 в. н.е. під тиском готовий загинула Ольвія й ін. міста-республіки, у IV в. н. е. під набігами гуннів - Боспорське царство.

4.   Кіммерійці, скіфи, сармати на території У.

Кіммерійці (к. 2 - початок 1 тис. до н. э.) перші племена на території У, назви яких збереглися у давньогрецьких (Гомер у “Одиссеї”) та ассирійських джерелах. Скіфи - войовничі ірано-язичні племена кочовиків-скотарів, що у 7 сторіччі до н. э. витіснили кіммерійців зі степу півдня У. У 513-515 рр. до н. э. Скіфи відбили наступ величезного війська персидського царя Дарія I, що намагався їх завоювати. Сармати - племена східних кочовиків, що в другому сторіччі до н. э. Завоювали більшу частину Скіфії, витісняючи скіфів до Криму, за Дунай та Дністер. Панування сарматов тривало продовжувалося до 3 ст. н. э., коли на землі Пів. У напали готи. В підсумку до кінця залізного сторіччя встановилася майнова нерівність між членами общини; розпочався перехід частини засобів виробництва у приватну власність верхівки племен; боржники та військовополонені перетворювалися у рабів, що свідчить про розкладання первобитного суспільства та формування класового.


5. Роз’яснити теорії похо­дження слов’ян.

 Існує декілька версій відносно територій,  де формувався східнослов'янський етнос, та часу, коли це відбувалось.  Найбільш поширеною є та,  згідно якої перший етап складання слов'янства,  так званий передслов'янський,  сягає другої половини II - I тис. до н.е. Саме тоді починається формування декількох археологічних культур,  які пізніше стали характерними для слов'ян.

Передслов'янський період пов'язаний з виникненням на правобережній лісостеповій Наддніпрянщині Зарубинецької культури,  яка,  є спільною для всього слов'янства. У той період населення межиріччя Десни, Сейму і Сожа було осілим,  жило в основному з землеробства,  ремесел і торгівлі.

Уперше слов'яни згадуються у працях Тацита, Птоломея (I ст. н.е.) під назвою “венеди”. Розселялися вони у районі Балтійського моря.  Пізніше, з венедів вирізняються дві групи слов'янського населення -  анти (від Дунаю до Дону і Азовського моря) і склавіни.  Держава антів проіснувала близько трьох століть і у 602 році загинула під натиском аварів. Починаючи з VII ст. у літературі трапляється назва "слов'яни" - людність, яка мешкала на правому березі Дніпра.  Незабаром формується понад 10 великих племінних об'єднань східних слов'ян,  які заселяли землі нинішніх України, Росії і Білорусі.  Перелік цих об'єднань міститься у “Повісті временних літ”. Складаються й великі спільноти.  Існують згадки про три центри -  Куявію, Славію, Артанію.

6.  Проаналізувати процес розвитку і розселення східнослов’янських племен.

Ранні слов'яни селилися  по берегах річок і  озер.  Житла були дерев'яними, обмазані глиною. Серед поселень слід  виділити - Корчувате, Лютіж,  Суботів, Канів.

Жили вони за традиціями родоплемінного ладу.  Майном, володіли великі роди -  патріархальні об'єднання. Поступово відбувається перехід до сусідської общини, за якої визначальним було не походження,  а місце проживання.

Суспільно-політичний устрій антів мав демократичний характер. На чолі племені стояв князь і старшини,  але всі важливі питання вирішувались на віче.

Анти часто воювали проти готів, загрожували кордонам Візантії по Дунаю.  А в середині V ст. анти разом із ними брали активну участь у Балканських війнах.

В VІІ-VШ ст. у слов'ян - розпад первіснообщинних відно­син. З'являється сусідська община. Виникає приватна власність, що призводить до виникнення нерівності. Виділяється знать. На чолі пле­мені стояв князь. У слов'ян було патріар­хальне рабство. Необхідність створення держави диктувалася і зовнішніми умовами — боротьбою з на­бігами кочовиків. Тому наприкінці VIII — початку IX ст. виникла держава Русь з центром у Києві.

7. Дати характеристику господарський діяльності, побуту та віруванням східних слов’ян.

Основою господарства антів лишалися землеробство і скотарство. Значного розвитку набули і ремесла – ливарне, ковальське,  ювелірне, каменярське.  Важливе місце у господарському житті антів посідала торгівля з містами -  державами Північного Причорномор'я та арабськими країнами.  Окрім цього, річка Дніпро, яка протікала через територію антів, була важливим міжнародним торгівельним шляхом.

Життя і праця східних слов'ян були тісно пов'язані зі своєю сім'єю і природою. Це і визначило два основних культи - обожнення сил природи і культу до пращурів. Систему вірувань ранніх  слов'ян,  коли вклоняються Сонцю, Місяцеві, вогневі, дощеві, називають язичництвом. Поступово формується пантеон богів, серед яких найбільш шанованими були: Дажбог - бог Сонця й добра; Перун -  бог грому; Сварог - бог неба; Дана - богиня води; Стрибог - бог вітрів, Велес - бог худоби.

Служителями язичницької релігії були жерці, їх називали волхвами. Ці люди володіли, окрім релігійних, ще й медичними,  астрономічними знаннями.

Вірили східні слов'яни і в духів – домовиків, водяників,  лісовиків,  мавок,  русалок тощо.

Вже в ті часи, ґрунтуючись на природних спостереженнях, наші пращури створили календар. Новий рік починався у березні - тоді, коли день починав переважати ніч. Вдосконалювалась й музична творчість.

Східні слов'яни створили високу культуру, яка поступово стала першоосновою духовного розвитку  майбутньої України.

 

8. Охарактеризувати процес становлення київської держави.

Протягом VIII - IX ст. слов'яни розселилися на території Східної Європи. Поступово племінні спільноти трансформуються у племінні князівства, які властиві перехідному етапові до феодального суспільства. Знижується роль народного віча, довкола князів формуються дружини - групи професійних вояків.  Тепер земля могла передаватись у спадок. Основна ж частина селянства -  смерди -  платили князеві данину й виконували різні повинності.  Таким чином наявним було соціальне розшарування.

Формування державності у східних слов'ян зумовлювалося низкою соціально-економічних і політичних чинників.

Зменшилася необхідність спільного обробітку землі. Земля стала переходити у власність окремих сімей.  Землевласники перетворюються на феодалів, а вільні - на феодально залежне населення.

Розвиток ремесла зумовив поглиблення суспільного розподілу праці, що в свою чергу викликало активізацію торгівлі та виникнення постійних поселень.

Збільшення розмірів території, військова активність вимагали нових методів і форм управління. На перший план виходить князівська влада -  спочатку виборна, а потім спадкоємна. Зовнішньополітична діяльність сприяла виділенню дружини в групу професійних військових.

Важливу роль у державотворчому процесі відігравала постійна загроза з боку сусідніх кочових племен.

Таким чином, у VIIІ - IX ст. в слов'янському світі склалися передумови для формуванні державності.


9.  Этапы развития Киевской Руси

Политическая история Киевской Руси делится на три периода6 1).с 882 г., когда на престол в Киеве сел Олег, до смерти Святослава в 972 г. В это время происходит быстрое расширение территории Руси. Олег в течении нескольких лет подчинил своей власти приднепровские племена. присоединились к Руси земли уличей, тиверцев, вяти­чей, Белую Вежу, Тмутаракань.

2). расцвет Киевской Руси - годы, когда, у власти нахо­дились Владимир Великий и Ярослав Мудрый. В пределах Киевской Руси были объеди­нены все восточно-славянские и многие неславянские племена. Для укреп­ления молодого государства, с целью централизации власти, в 988 г. Вла­димир провел "идеологическую реформу". В Киевской Руси было принято христианство. Во время княжения Ярослава завер­шилось строительство Древнерусского государства. Был сломлен местный сепаратизм, стабилизировалась государственная территория и границы, усовершенствован государственный аппарат. Он юридически закрепил феодальные отношения на Руси принятием законов "Русская правда".

3). Гибель Киевской Руси. Конец правления Мономаха и его сына Мстислава. Период характери­зуется центробежными тенденциями, вызванными ростом продуктивных сил в сельском хозяйстве и ремесле, господством феодальной собственно­сти на землю. В ХШ в. власть велико­го киевского князя стала номинальной. На политической карте огромного государства появляется более полутора десятка суверенных княжеств.

 

10. Розкрити сутність теорії походження Київської Русі.

Існують 2 точки зору на утворення К. Русі: норманська і природничоісторичного утворення. 1) Норманська теорія (Байер і Міллер) - про несамостійний розвиток державності заснована на «Повісті тимчасових років», де перекладається легенда про запрошення слов'янськими племенами в якості князів 3-х братів на чолі з Рюриком (Синеус, Трувор) - варягів по походженню. Першими керівниками К. Русі були нормани-князі Рюрик, Олег. У ряді неславянских літописів говориться про їхню нездатність без помочі ззовні заснувати таку могутню державу. 2)Теорія єстествено історичного процесу утворення класів і держави у східних слов'ян: а) для цього існували всі необхідні економічні, передумови: достатньо високий розвиток; військові походи приносили прискорювали процес класоутворення; захоплення общинних земель говорить про початок складання феодальних відношень; б) археологічні розкопки вказують, що кількість поховань воїнів-норманів мізерно мало; в) у літописах наступних сторін нормани не згадуються, тому вони швидко злилися з корінним населенням; г) порівняльний аналіз залишків озброєнь норманів і слов'ян говорить про приблизно однаковий рівень розвитку; д) у літописах говориться; що 1-й князь - слов'янин Кий Висновок: із норманами або без норманів, східні слов'яни були в силах зробити останній крок від розкладання первіснообщинного до феодального товариства.

11. Деятельность великих киевских князей по укреплению государства

Князь Олег сумел объединить Киевскую и Новгородскую земли. Расширил территорию Киевской Руси, создал опорные пункты центральной. В 907 г. совершил победоносный поход на Константино­поль, подписав в 911 г. выгодный для Руси торговый договор.

Игорь - сын Рюрика, присоединил территорию уличей и тиверцев, подавил восстание древлян. В 915 г. подписал с печенегам мирный договор. Погиб в 945 г, во время попытки повторно собрать дань с древлян.

Ольга - жена Игоря. Упорядочила систему сбора дани. Отдава­ла предпочтение дипломатии; установила отношения с Германией, подписала договор в Константинополе. Приняла христианство.

Святослав - сын Игоря и Ольги. Он разгромил Хазарский каганат, Волжскую Булгарию, Дунайскую Болгарию и др. Было положено нача­ло государственной реформе, вследствие которой Киевская Русь вскоре станет владением одной княжеской династии.

Владимир. Его правление было временем подъема Руси как целостной державы. Около 988 г. он провел административную рефор­му. При нем был сломлен сепаратизм племенной верхушки. Провел судеб­ную реформу на укрепление Руси. В 988 г на Руси было официально введено христианство.

Ярослав Мудрый приложил много усилий для укрепле­ния централизованного государства. Со строи­тельством Киева он осуществлял мероприятия по укреплению южных границ Руси. Ярослав не жалел средств на развитие церкви.

Владимир Мономах - внук Мудрого. Объединил территорию Руси, прекратив в ней междо­усобицы. Талантливый полководец. Мстислав - сын В. Мономаха, продолжил политику отца, по укреплению государства, прекращению междоусобиц и защите внеш­них границ. После его смерти Русь окончательно распадается на отдель­ные княжества.

12. Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі.

Ранєфеодальна монархія федерального типу, при якій: а) на чолі держави - великий київський князь; б) найближче оточення, за допомогою якого великий київський князь управляв державою: особиста дружина, що ділилася на старшу і молодшу; боярська дума при великому князі, що збирав її для прийняття важливих рішень; в) суд, збір данини здійснювали спеціальні дружинники, що називалися мечниками, вирниками. г) керування невеличкими містами здійснювали тисяцькі і посадники. Залежне населення: Смерди - селяни, що не потрапили в особисту залежність від феодала і які експлотувалися шляхом стягування данини. Закупи - смерди, що взяли у феодала купу. Рядовичи - селяни, що уклали з феодалом договір і за це виконуючі різноманітні роботи у вотчині. Ізгої - вигнані з общини селяни, що не мали права через це користуватися общинною землею. Холопи - полураби. Феодальна експлуатація здійснювалася а). шляхом економічного примуса: виплата княжої данини; висновок селянами кабальних договорів із феодалами; панщина, натуральний оброк, згодом грошовий оброк. б) позаекономічного адміністративного примуса. Боярська земельна власність укладається лише на початку XII сторіччя. У силу цих особливостей повстання населення в Києві не носили характеру класової боротьби.

13. Социальное развитие Киевской Руси

Земля принадлежала господствующему клас­су в целом - князю с дружиной, боярам, которые в большинстве своем также входили в состав дружины.

Со временем основным источни­ком обогащения князей и бояр становятся прибыль от собственного феодального хозяйства. Поскольку для содержания дружины и удовлетворения потребностей князя и его двора дани не хватало, князья начинают устраивать свои собственные хозяйства. Индивидуальная земельная собственность за­родилась только во II п. XI ст. Постоянно растет и развива­ется крупное землевладение - княжеское, боярское, церковное.

Князья постепенно захватывали и окре­стности, превращая их в собственные владения, а население ставили в зависимость от себя. Князь Киевский является вер­ховным собственником всех земель. Росло и землевладение бояр. Ими прежде всего становились княжеские дружинники, которые за свою службу стали получать земли и оседать на них. Крупное землевладение создава­лось захватом феодалами общинных земель, закабалени­ем общинников, освоением новых земель

Церкви также стали крупными земле­владельцами. Они получали десятину, судебные налоги, доходы от ростовщичества. Таким образом рос численно и укреплялся класс феодалов.

Феодальное землевладение основывалось на эксплуатации зависимого класса крестьян. Постоянно пополнялись различные категории эксплуати­руемого класса. Смерды - эксплуатирующиеся только путем взимания дани; рядовичи - крестьяне, заключившие с феодалом "ряд" - договор и за это выполняющие различные работы в вотчине; закупы - взявшие у феодала купу - ссуду деньгами, инвентарем, семенами. Изгои - изгнанные из общины крестьяне, а также холопы - полурабы.

14. Экономическое развитие Киевской Руси

В хозяйстве восточных славян периода Киевской Руси IX-н. XII ст. ос­новной отраслью оставалось как и ранее земледелие. Господствует натуральное хозяйство, при котором все необходимое производится не для продажи на рынок, а для внутреннего потребления.

Важную роль хозяйства на Руси составляло скотоводство. Восточные славяне занимались также охотой, рыбной ловлей.

Во времена Киевской Руси интенсивно развивалось ремесло, которое в основном сосредотачивалось в городах и при дворах князей и бояр. Ремесленники обеспечивали потребности феодалов в ору­диях и предметах быта, а также производили разные предметы на заказ, работали и на рынок.

В целом хозяйство Киевской Руси имело натуральный характер. Одна­ко, развитие ремесла, усиление общественного разделения труда способст­вовали расширению обмена, торговли. Внутренняя торговля преимущест­венно сосредотачивалась на местных рынках, которые связывали экономи­чески различные районы.

Широко развивалась на Руси внешняя торговля - с восточными странами по Волге и Каспийскому морю, с Византией, Скандинавией, со странами Цен­тральной Европы. Вывози­ли на международные рынки меха, мед, воск, лен, льняные ткани, изделия из серебра и железа. Ввозили - главным образом предметы роскоши.

Развитие торговли требовало усовершенствования денежной системы, которая на Руси возникла задолго до образования Древнерусского государст­ва. Сначала роль денег исполняли скот, а потом мех куницы. В об­ращении были иностранные монеты. Со времен Владимира начали чеканить монеты.

Причины: а) необходимость укрепления  феодальных  отношений, т. к. зычество противоречило единению Руси; б) принятие единой с Византией религии укрепляло бы южные  гра­ницы  Руси;  в) принятие христианства способствовало поднятию международного авторитета Руси и сближению  с высоко­развитой Византией 

Развитие событий: а) Владимир проводит ре­форму язычества, создав пантеон шести богов во главе с Перуном;   б) Владимир решил  принять православие. Чтобы не попасть при  этом в вассальную зависимость от Византии, как другие, захватил Византийскую  крепость Херсонес (9.88 г.), и потребовал выдать за него се­стру императора, после чего он готов принять христианство.

Значение  принятия христианства: а)  Способствовало укреплению К.  Руси  как раннефеодального го­сударства, подняло ее международный  авторитет, укрепило связи е  Византией, способствовало распространению письменности на  Руси, да­ло импульс развитию древнерусской культуры. б) Христианство насаждалось на  Руси  жестокими   методами, в ре­зультате были уничтожены многие памятники  языческой культуры; цер­ковь со временем превратилась в крупнейшего феодала.

16. Развитие культуры Киевском Руси

Высокого уровня развития во времена Киевской Руси достигла самобыт­ная культура. Основой духовной культуры было устное народное творчество. Популярными героями былин были воины-богатыри Илья Муро­мец, Добрыня Никитич.

Появление и развитие пись­менности способствовало распространению образования на Руси. Уже во времена Владимира Великого основываются школы для детей феодалов, они открывались при монастырях. Сущест­вовали и библиотеки. Первой из них была библиотека при Софиевском Соборе, основана в 1037 г.

В период Киевской Руси развивалась оригинальная литература. Одним из известных писателей XI ст был митрополит Илларион. В своем произ­ведении "Слово о законе и благодати", прославляет деятельность князя Владимира, за то, что он сделал Русь известкой во всех концах зем­ли. Князь Владимир Мономах а своем "Поучении детям" учит детей прави­лам морали. "Повесть временных лет" – летопись, написанная Нестером в н. ХПв. Вершиной всей древнерусской литературы стало "Слово о полку Игореве”.

В 1036г. был построен Спасо-Преображенский собор в Чернигове. При Ярославе мудром в Киеве построен Софийский. В 1051г. осно­ван Киеве-Печерский монастырь. Во времена Ярослава Верхняя часть Кие­ва была обнесена валом с тремя воротами, главные из них получили назва­ние Золотых ворот. Развивается живопись: фрески-рисунки минеральными красками по сырой штукатурке; мозаики; иконопись.

17. Зовнішня політика князів

Киевская Русь была мощным средневековым государством. Она постепенно перешла к равноправному участию в политической жизни Европы и Близкого Востока. Князья Руси заключали соглашения с Византией, Германской империей, Польшей, Венгрией. Высокий международный авторитет и военная мощь Киевской Руси сочетались с высоким уровнем экономического развития. Развитыми к тому времени были земледелие, скотоводство, ремёсла, промыслы. Киевская Русь установила торговые, политические, культурные связи со многими европейскими странами. Князья Руси имели широкие династические связи с византийским и европейскими дворами. Часто инициаторами этих связей выступали правители европейских государств, искавшие союза с мощной Русью.

Киевская Русь прекратила существование под ударами полчищ монголо-татар. Непосредственным наследником её политических и культурных традиций стало Галиико-Волынское княжество.

 

18. Причини феод роздробленості

В  поч. 12 в. наступає криза росту, коли стара форма  об'єднання  земель  уже  не  відповідає  прогресу  і  перестає  бути  необхідної. Величезні географічні розміри К. Русі об'єктивно сприяли росту  сепаратизму. Насильницьке об'єднання  східнослов'янських  земель у 9 сторіччі дало обернену реакцію в 12 в.;  майже  поголовне прагнення  до самостійності значних і дрібних феодалів тим  більше,  що  області  склалися переважно в рамках колишніх племінних спілок. Зміна торгової  кон'юнктури - Західна Європа почала торгувати  безпосередньо  з  Ближнім  Сходом.  Київська Русь загубила важливий  торговий  маршрут  до  Чорного  моря.

По своїй  суті  феодальна роздробленість явилася перехідним періодом  від  раннефеодального  держави  К.  Русі до  централізованій державі. У цей перехідний період завершується складання всіх  основних  рис і інститутів феодалізму  в  рамках  окремих  феодальних  вотчин  і князівств. Водночас, феодальна роздробленість  знизила  обороноздатність  країни,  що  в  умовах  посилення монголотатар призвело до трагедії російських  земель.

Галицко-Волынское  княжество стало наследницей  К. Руси, боролось за воссоединение  и консолидацию земель; способствовало защите населения юго-запад­ных  земель от физического  уничтожения монголо-татарами;  подняло авторитет украинских земель на международной арене, особенно в усло­виях феодальной раздробленности.  Галицко-Волынское  княжество после упадка Киева  продолжило на   целое столетие существование государственного образования на славян­ских землях  и стало главным политическим центром будущей  Украины.      

 

19. Монголо – татарська навала.

На поч XIII ст. відносини  з половцями стають більш врівноваженими, але  новий ворог – татари. У 1223 р. в битві на р Калка русько-половецьке військо було розгромлене татарами. У 1236 р. почався похід татар на чолі з Батиєм до Східної Європи. В 1240 р. захопив Київ. У 1242 – 1243 рр. Батий створив державу – Золота Орда, з центром в пониззі Волги. Руські князівства сплачували данину, давали військо, отримували ярлики на княжіння Київ майже зруйновано. у 1245 р. Батий надіслав Данилі Галицькому вимогу – „Дай Галич”. спочатку підкорився, але почав готуватися до боротьби з татарами, шукаючи союзників. Згодом  виступив проти татар. Спочатку перемагав, але зазнав. Влада Золотої Орди над укр землями тривала до 1362 р., коли тут затвердилася влада Великого князівства Литовського. У 1362 р. відбулася битва   на р. Синюха (Сині Води), в якій литовці перемогли татар звільнили з-під влади Золотої Орди.

20. Загарбання Польщею та Литвою укр. земель

Укр землі під владу Великого князівства Литовського  перейшли за князів Гедиміна  та Ольгерда переважно мирним шляхом - принцип “Ми старини не рушимо, новизни не вводимо”, прихильно ставились до місцевих звичаїв та системи управління. Місцева знать зберегла володіння та привілеї. Поширювався вплив православної церкви. Руська мова стала офіційною в діловодстві. 9/10 земель Великого князівства Литовського складали руські землі. В удільних князівствах, які утворювалися на руських землях, відбувається обрусіння  нащадків Гедиміна. Велике князівство Литовське представляло собою феодальну державу, на чолі якої був  великий князь і рада Панів, у віданні яких перебували найважливіші питання. Гедиміновичам  належали удільні князівства. Залишки автономного устрою Галичини у складі Королівства Польського втратили будь-які ознаки державності. Під час міжусобної війни 1430–1435 рр. захопили  ЗХ Поділля. У 1569 р.  Люблінська  унія завершила процес об’єднання  Польщі і Литви в єдину державу – Річ Посполиту, яка мала єдиного виборного короля, єдиний сейм, фінанси, зовнішню політику, але Велике князівство Литовське у складі Речі Посполитої зберігало автономію. Проте всі укр. землі у складі Речі Посполитої перейшли під безпосереднє управління     польських феодалів,  польські феодали досягли своєї головної мети, оволоділи всіма укр.. землями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Унії Польщі і Литви. Та доля укр. Земель

У 1349 р. Польща підкорила Галичину. Це сталося при королі  Казимирі III (1333 – 1370 рр.), в правління якого Польща подолала феодальну роздробленість і об’єдналася. Польські феодали, відчуваючи потребу в нових землях,  спрямували свою експансію на Гал-Вол державу У 1385 р. між Королівством Польським і Великим князівством Литовським Кревська унія -  лит. князь Ягайло одружився на пол. королеві Ядвізі і став королем Польщі. Унія посилила їх проти  спільного ворога – Тевтонського ордена, держави рицарів-хрестоносців у Прибалтиці, яка здійснювала агресію на польські, лит. та рус. землі.  У 1410 р. військо Тевтонського ордена було розбите, згодом став васалом Польщі. У 30-х рр. XV ст.  остаточно були ліквідовані  залишки автон. устрою Галичини - перетворилась на провінцію. Під час міжусобної війни 1430–1435 рр. у Великому князівстві Литовському польські феодали, як союзники Сигізмунда, захопили  ЗХ Поділля. У 1569 Люблінська  унія завершила процес об’єднання  Польщі і Литви в єдину державу – Річ Посполиту, яка мала єдиного виборного короля, єдиний сейм, фінанси, зовнішню політику, але Велике князівство Литовське у складі Речі Посполитої зберігало автономію. Проте    всі українські землі у складі Речі Посполитої перейшли під безпосереднє управління     польських феодалів.

22. Дать опенку Кревской (1385) и Люблинской (1569) униям в контексте украинской истории

Крееская уния (1385). Причины - стремление объединением Польского и Литовского государств усилить свои государства перед лицом Тевтонского ордена и Московского княжества.

содержание Унии: Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и был провозглашен польским королем, к Польше присоединились земли В-К-JI, включая украинские и белорусские, на которых вводилось католичество как государственная религия; прекращались; казна В-К-Л переходила на нужды Польши;

значение Унии: попытка разбить Тевтонский орден, раздача украинских земель польским феодалам, насильственное распространение католицизма и др.;

последствия Унии: Витовт, став великим литовским князем, сумел на время восстановить независимость В-К-Л, но через 10 лет после его смерти великокняжеский престол в Литве вновь заняли потомки Ягайло.

Отдельные попытки возродить былую власть Киева как центра, хотя и предпринимались, но успеха не имели.

Люблинская уния (1569 г.) - Образование Речи Посполитой.

причины: полное поражение Литвы от России. на первом этапе Ливонской войны (1558 - 1583 г.); содержание Унии: Польша и Литва объединились в единое государство - Речь Посполитую;

последствия Унии: захват украинских земель местной, частично польской шляхтой, постепенно превращавшейся в крупных земледельческих магнатов, с усиленной энергией эксплуатировавших украинских крестьян;

закрепощение крестьян окончательно утверждено Литовским статутом 1588 г., по которому устанавливался 20-летний срок поимки беглых крестьян, шляхтичам давалось право самим устанавливать повинности крестьян.

 

23. Определите роль Брестской унии 1596 г. в социально политической жизни Украины

Брестская уния (159б г.):причины: стремление Ватикана подчинить католичеству восточную православную церковь, создав переходный период для нового перехода православных украинцев к католицизму; желание ряда православных священников уравняться в правах, стремление оградить себя от влияния Московского патриарха, поддерживавшего украинские братства; содержание Унии: украинская церковь признавала основные догматы католической церкви и переходила под власть Ватикана, признав своей главой папу Римского. Богослужение оставалось на славянском языке;                последствия Унии: переход в лоно католицизма; фактический запрет православной церкви; преследование оставшихся верными православию священников; раздел украинцев на две конфессии. Против Унии выступили народные массы, вела борьбу часть дворянства во главе с князем Константином Острожским, а также украинские братства. Это вынудило Речь Посполитую в 1633 г. вновь разрешить легальное существование православной церкви, хотя льготы по-прежнему распространялись лишь на униатов.

24. Феодально-крепостнические отношения 15-16 в

Закрепощение крестьян —  окончательно утверждено Литовским  статутом 1588  г., по которому устанавливался 20-летний срок поимки  беглых крестьян, шляхтичам  давалось право самим  устанавливать все  повинности крестьян, распоряжаться крестьянской жизнью  и крестьян­ским имуществом;  полонизация  украинской знати, принимавшей  язык, традиции,  верования Польши. Утратив вкус к политике, украинские магнаты превратились в не­ ведомых ранее польскому обществу олигархов, имеющих  больше  воору­женных  сил и денежных  ресурсов, нежели имела высшая власть  Речи  Посполитой.

 

26. Определить причины возникновения казачества

Термин "казак" означал  "вольный человек". Усиление феодального гнета привело к бегству крестьян и горожан в незаселенные районы Днепра, где отсутствовала эксплуатация и лежали неосвоенными огромные площади плодородных земель. Первые сведения об украинских казаках упоминаются в дипломатической переписке между Россией, Польшей, Турцией, Крымом, Молдовой и Валахией. В XVI в. численность казачества постоянно растет и они расселяются частично в построенных хуторах и слободах, частично в казацких городах. Основными занятиями казаков были охота, рыболовство, пчеловодство, скотоводство и постепенно земледелие. Жизнь в пограничных с татарами районах заставляла каждого иметь оружие, искусно им владеть и быть готовым в любое время его применить. Вновь прибывшие вынуждены были наниматься к зажиточным казакам, из которых формировалась казацкая старшина. В итоге: к началу XVI в. казаками было освоено среднее Поднепровье и Запорожье.

27. Возникновение Запорожской' Сечи.

Сечь была основана в виде укрепления вначале на островах Хортица, Малая Хортица, затем на о. Токмаковка, а позже, неоднократно переносилась. Впоследствии термин "Запорожская Сечь" распространился на все объединенное вокруг Сечи украинское казачество. Основные черты общественного устройства Запорожской Сечи и всего казачества: отсутствие крепостничества; формальное равенство между всеми казаками);  Запорожская Сечь была одновременно военной организацией, каждый казак обязан за свой счет нести военную службу;  как политическая организация Запорожская Сечь была казацкой республикой во главе с выборной войсковой радой, которой руководил кошевой атаман. В административно-территориальном отношении Запорожская Сечь делилась на округа во главе с полковниками. В военном отношении войско состояло из куреней во главе с куренными атаманами. Все руководящие посты в республике были выборными на общем казацком сходе.

 

28.  Реестровые казаки.

Реестровые казаки, часть украинских казаков, в 16 — 1-й половины 17 вв. принятая на военную службу польским правительством и внесённая в особый список — реестр. Войско Реестровые казаки создано в 1572 по универсалу польского короля Сигизмунда II Августа для охраны южной и восточной границ Речи Посполитой и борьбы с украинским национально-освободительным движением. Первоначально насчитывало 300 чел. во главе со старшим по реестру, назначаемым королём. Правительство признавало казаками только Реестровые казаки, которые официально именовались Низовым или Запорожским войском, получали денежное жалованье и одежду, имели право самоуправления и суда. В 1578 число Реестровые казаки было увеличено до 600 чел. и им передан г. Терехтемиров с Зарубским монастырём, где размещались арсенал и госпиталь. Реестровые казаки были социально неоднородны; если старшина состояла в значительной мере из украинской шляхты, то рядовые казаки были близки к народным массам и во время восстаний неоднократно переходили на сторону восставших. Поскольку реестр давал различные привилегии, украинские крестьяне стремились попасть в него. Под давлением народных масс польское правительство вынуждено было расширять реестр. В 30-х гг. 17 в. численность реестра колебалась от 8 до 6 тыс. чел.

29. Петро Сагайдачний и козаки в боротьбі з турками і татарами
З розвитком Запорозької Січі активного наступального характеру набирає боротьба проти турецько-татарської агресії. Включаючи у свої агресивні плани загарбання України, султанська Туреччина викликала та підтримувала постійні руйнівні напади орд Кримського ханства.
Проти такої супердержави Петро Сагайдачний організував і особисто керував суходільними і морськими походами на володіння султанської Туреччини і Кримського ханства.
Головна концепція стратегії морських походів, розроблених Сагайдачним, полягала в тому, щоб воювати з ворогом на його території. Основним напрямком козацького наступу були береги Малої Азії. Козаки атакували кілька фортець одночасно, але основний удар завдавався Стамбулу. Знищувався турецький флот у портах та на морі.
Петро Сагайдачний розробив та вдосконалив також і тактику морського бою, що було значним внеском у розвиток українського воєнного мистецтва.
Найзначнішою подією 1616 року у війні козацтва, керованого Петром Сагайдачним, проти султанської Туреччини і Крітського ханства був морський похід, спрямований на Кафу (тепер Феодосія,) - головного невільницького ринку в Криму. Козаки штурмом оволоділи могутньою фортецею, знищили 14-тисячний турецький гарнізон, звільнили масу полонених-бранців.
Та не тільки військовими справами опікувався Сагайдачний. Року 1620 він здійснив політичну і громадсько-культурну акцію - відновлення православної ієархії. Та акція мала велике значення для захисту української духовності і церкви, крім того, вона недвозначно була спрямована проти Речі Посполитої.

 

30 Криштофа  Косинского 

Посилення феод і нац. гніту після Люблінської унії, закриття храмів, насильницьке обертання в католицтво, дискримінація в освіті і мові, становлення козацтва супроводжувалась пробудженням нац. свідомості укр народу. Повстання мали  антифеодальний і визвольний характер. К.Косинський (1591-1593) гетьман  реєстрового   козацтва, одержав  від  короля маєток на Білоцерківщині. Але на ці  землі  заявив  претензії  князь  Островський-конфлікт переріс у 1591 році в збройне повстання широких  масс. Захопив Трипілля  та  Переяслав.  Незабаром на Волині, Київщині і Брацлавщині почали мстити панам. Острозький в 1593 розбив  військо  Косинського   під   П‘ятою-реєстрові козаки дали обітницю на вірність королю, Косинський вклонився родові князя

31   Усиление народных движений в 20-30 гг. 17в.

 Вместо обещан­ных во время войны  послаблении, Речь Посполита расправлялась с села­ми, вводившими казацкие  порядки, запретила казакам принимать бегле­цов, поддерживать связи с иностранными державами, вмешиваться в ­  религиозные дела, поддерживать православную церковь и т. п.       1630  г. —  восстание под руководством гетмана нереестрового ка­зачества Ивана Федоровича. Трясило захватил Косунь, расправился  со шляхтой, пополнил   свою армию крестьянами и горожанами, доведя ее численность до 37 тыс.   человек. После прибытия карательного отряда польского гетмана  в 3-недельной битве, нанес ему большие потери, но под давлением казацкой старшины пошел на подписание догово­ра, по которому реестр увеличивался с 3 до 8 тыс., казаки признавали   свою вину, за что прощались, крестьяне возвращались в своп имения.       1635  —  восстание под руководством гетьна Сулимы. Поводом  стало строительство крепости на Днепре, предназ­наченной для поимки беглецов в Запорожье. Сулима незаметно  подошел к крепости, провел разведку и ночью за несколько часов захва­тил ее, уничтожив застигнутых врасплох  наемников. Отряд реестровых казаков, которые схватили Сулиму и его помощников  и отправили их в Варшаву на казнь.  Восстание  было  по­ давлено.

Значение восстаний —  сдерживали  усиление польского национального, феодального и колониального гнета: выросли   казацкие  привилегии; народные массы получили опыт  национальной и антифеодальной борьбы.

 

33 Украинская народность.

Народное творчество отражало важнейшие события в жизни украинского народа. Им присуща  героико-патриотическая тематика — о борьбе  с татарскими  и  турецкими набегами, воспевали любовь к Родине, храбрость защитников,  клеймили предателей;      —   о борьбе против феодального гнета и мечтах о вольной казацкой  жизни, где главным персонажем становится, как  правило,  казак-герой; —   общечеловеческие ценности.

Жилье  —  у феодалов —  каменные и кирпичные  постройки в виде замков с укреплениями; у крестьян — дере­вянные  жилища. При входе в дом стояла печь —  противоположный  по диагонали угол был  «красным»,  для   гостей. Комнат было мало и делались они большими. Жили большими  семьями из нескольких поколений. Размеры построек зависели от достатка хозяина. Обычаи —   народные (часто языческие) и церковные праздники — Рождество, Пасха, праздник Янки Купалы  , праздник Покрова Богородицы  и др.

34   Роль братств на Украине

      Братства возникли после принятия Люблинской  унии 1569 г. На  рубеже 16—17   веков братства боролись за   национально-культурно-религиозное возрождение Украины, за увеличение реестра, жалования казакам и т. п. Противостояли наступлению католичества на Украине.

Школы  открылись вначале при Львовском (1585 г.), а  затем при др. братствах, где от педагогов требовали одинаково­го отношения ко всем детям; воспитыва­ли патриотизм.

Первой  высшей школой  стала Киево-Могилянская коллегия 1632 г. Благодаря проведенной в 1633  —  1647  гг. П. Могилой реформе обучение в коллегии совпадало с европейским типом. Получила официальный  статус академии лишь от царского правительства России в 1701 г. (закрыта в 1817  г.). Она явилась образцом для создания- аналогичных учебных.         Основателями книгопечатания, стали Иван Федоров и Петр Мстиславец. Они издали «Апостол», «Часовник», «Евангелие», распространявшиеся не только в России, но и на Украине. Книгопечатание способствовало развитию укр. просве­щения, культуры, национально-освободительного движения .

     После принятия  Брестской унии 1596  г. православная церковь на Украине  была запрещена  и большая часть церквей и монастырей  стала униатской. Речь Посполитая лишь в начале 30-х г. 17 века под нажимом  крупных  крестьянских восстаний и требований украинских  братств официально разрешает православную церковь на Украине, хотя по-прежнему продолжает ее преследовать.

Произошло  перемещение центра политической и  культурной жизни в Киев, т. к. Киев  был столицей; а в начале 17 в.  круп­нейший  город в Приднепровье.

 

35. Причины, характер и движущие силы освободительной войны украинского народа 1648-1654 п.

На протяжении веков украинские земли находились в составе соседних государств; господствующая верхушка при­няла католичество и польскую культуру, потеряв роль политического руко­водителя народа. Была потеряна элита, произо­шел раскол среди духовенства, мещанство вытеснялось с ключевых пози­ций экономической жизни и самоуправления, возрастали преграды для раз­вития украинского языка и культуры.

Резкое усиление экономического гнета, быстрые темпы закрепоще­ния, нарастание национально-религиозного гнета, а также столкновение интересов казацкой Украины и Речи Посполитой привели в 1648 г к взрыву- Национально-освободительной войне. Повстанцы прежде всего захватили Запорожскую Сечь и избрали гетманом Войска Запорожского Б. Хмельницкого.

Содержание этой войны заключалось в создании независимой соборной державы в этнических границах Ук­раины и утверждение социально-экономического строя с мел­кой, казацкой собственностью на землю. Исходя из этого, по сути, война представляла собой национальную революцию.

Сотни отрядов крестьян и мещан громили поме­сим и убивали шляхту независимо от ее этнического происхождения, а также корчмарей, арендаторов, католическое духовенство. В сознании народа казак виделся как свободный человек, который не выполняет ни­каких обязанностей перед государством, имеет право на владение землей.
36. Военная в дипломатическая деятельность Б.Хмелышцкого в период освободительной войны

Б.Хмельницкий, выдающийся политический деятель, сыграл огром­ную роль в историй Украины. В период освободительной борьбы 1648-1654 гг. он возглавил борьбу украинского народа против польского гнета. Свой отпечаток на ход Освободительной войны Б.Хмельницкий сумел на­ложить прежде всего благодаря своему организаторскому таланту полко­водца. Для победы необходимо создать большую боеспособную ар­мию из народа, обеспечить Украине сильного союзника. На достижение этих задач и была направлена активная военная и дипломатическая дея­тельность Б.Хмельницкого. Около двух лет ушло на подготовку к войне.

Из разрозненных масс он сумел создать боеспособную украинскую армию. Повстанцы одержали ряд побед: на Желтых водах, под Корсунем, под Пилявцами, под Батогом, были близки к победе под Зборовом и Збаражем. В начале войны обеспечил Украине союзника в лице Крымского хана. Правда татары покинули поле битвы в решающий.

Были заключены Зборовский, Белоцерковский договоры. После измены татар Б.Хмельницкий добивается покровительства Турецкого султана. В ходе войны Б.Хмельницкий обращался неоднократно к российскому царю с просьбой о поддержке. Но царь выжидал и откликнулся на призыв лишь к конце войны /1653 г./.

Б.Хмельницкий вел активную дипломатическую деятельность.

37 Формирование Украинской государственности.

В 1649г. между Украиной и Речью Посполитой заключено Зборов­ское соглашение, положившее  начало формированию  украинской казац­кой государственности.

Положения: Увеличение реестра до 40 тысяч;  государст­венные  должности должны  занимать только православные,  под  власть гетмана переходила территория Киевского, Черниговского, Брацлавского воеводств, гетман получал в пользование Чигирин с округом; вопросы о ликвидации унии  и церковного имущества  выносились на ближайший сейм; Киевский  митрополит получал место   в сенате.

Территория Украины  делилась на 16 полков, во главе которых стояли полковники. Полки делились на  сотни, в которых сотник выполнял  те же функции, что и полковник. Им в управ­ление попадала полковая и сотенная старшина.  Во  главе войска запорожского стоял гетман, в руках которого со­средоточивалась вся военная, политическая, судебная, административная власть. Центром управления была генеральная войсковая канцелярия во главе с генеральным  писарем, При   Богдане Хмельницком  был Иван Выговский.  Гетман собирал казацкую раду для обсуждения важнейших  воп­росов жизни  войска. Иногда собирались старшинские рады.

38. Оценка Переяславского договора 1654 г,

Переяславский договор 165 г.- решающий, переломный момент в судьбе украинского народа. Несмотря на широкий подъем освободительной борьбы, Б. Хмельницкий понимал, что Украина не сможет победить польско-шляхтское войско; об этом свидетельствовал и тот факт, что война шла с переменным успе­хом. За победами украинцев следовали поражения, ни одна из воюющих сторон не могла нанести решающего поражения другой. Нужен был сильный союзник. Поэтому он добивался покрови­тельства турецкого султана /договор об этом остался нереализованным/, неоднократно обращался к московскому царю. Когда Россия ответила согласием, Б.Хмельницкий, понимая всю важность события, решил провести широкую на­родную раду для решения этого вопроса. Рада состоялась в Переяславле в янва­ре 1654 г. Было принято решение о переходе Украины под покровительство  Мо­сквы. Последствия: единая религия, близость территории, сходство языка, обычаев, исторические корни. После рады, в марте 1654 г. царь утвердил т.н. "Мартовские статьи", они определяли положение Украины в составе России, не допус­калось вмешательство царских воевод; сохранялась местная администрация т.д. Украина в результате Переяславского договора сохраняла широкую авто­номию в составе России. Заключение этого договора - мудрый и правильный шаг.

39. Роль Б.Хмельииикого в история Украины

Богдан Хмельницкий - выдающийся политический и государственный деятель Украины середины XVII ст. Он сыграл огромную роль в истории Украины, которую трудно переоценить. Он сыграл огром­ную роль благодаря своему организаторскому таланту, таланту полководца и государственного деятеля. Б.Хмельницкий, сумел воз­главить борьбу народных масс против польско-шляхтского господства, объединить для достижения этой цели усилия разных классов и сло­ев украинского общества. В результате была снижена острота социальных противоречий, предотвращена возможность перерастания их в граждан­скую войну.

Б.Хмельиицкий первым из политических деятелей сделал все возможное для решения этой задачи, и только крайне неблагоприятные для Украины международные отношения того времени помешали достижению цели. Гетман, идя на заключение Переяславского договора 1654 г., избрал наиболее оптимальный вариант из всех возможных. Украина, входя в состав России, сохраняла широкую автономию. Украина имела свою тер­риторию, администрацию, финансы, поддерживала дипломатические от­ношения с другими государствами. При этом учитывались традиции казац­кого самоуправления.

40. Причины политической нестабильности украинского общества/период руины/

После смерти Б.Хмельницкого /1657 г./ события развивались в крайне неблагоприятном для Украины направлении. Этот почти 25-летний период получил историческое название "Руина".

После гетманства Юрия Хмельницкого, Ивана Выговского Украина разделяется: на Правобережье гетманами были: Тетеря, Дорошенко, снова Ю.Хмельницкий; на Левобережье - Брюховецкий, Многогрешный, Самойлович. В 1667 Украина была поделена: Правобережье отошло к Польше, Ле­вобережье - к России. Затем последовал договор с Турцией, и снова с Рос­сией. В результате к концу XVII в украинские земли оказались поделенны­ми между соседними государствами.

После освободительной войны 1648-1654 сложились крайне не­благоприятные внешнеполитические условия. Жесткая централизаторская политика российского царизма, вмешательство Польши и Турции способство­вало тому, что потенциальные возможности независимого развитая Украи­ны не были ликвидированы.

Отрицательную роль сыграла внутренняя борьба за власть между отдель­ными гетманами. Политическая ситуация осложнялась народными восстаниями,обострились социально-экономические проблемы, т.к. казацкая старшина постепенно занимала место шляхты.

Таким образом, целый ряд обстоятельств вызывал политическую неста­бильность украинского общества.

41. Общественно - политический строй и экономическое развитие Гетманщины

Освободительная война 1648 - 1654 гг. устранила поль­ское господство, привела к значительным изменениям в политической и социальной структуре. Политический центр, вошедший в состав России на пра­вах автономии, получил название Гетманщины.

Высшим законодательным органом местного самоуправления были казацкие рады.

Избранный радой гетман - военачальник казацкого войска - осуще­ствлял высшую власть, был главным распорядителем украинских земель, утверждал на по­стах старшину.

Генеральная старшина - верхушка административного аппарата. Полковники и полковая старшина осуществляли и функции гражданской администрации на территории полка. Полки делились на сотни с сотниками и сотенной старшиной во главе.

Социальные изменения: устра­нена польская шляхта, ее место стала постепенно занимать казацкая стар­шина; улучшилось положение крестьянства. Сохранялось казацкое сословие. Наиболее многочисленны­ми были казаки и крестьяне.

Изменения в экономике проявились в возникновении мануфактур с использованием наемного труда. В целом в конце XVII - XVIH вв. наблюдается кризис феодально-крепостнической системы, идет процесс вызревания в недрах этой системы элементов нового уклада.

42. Наступленве российского царизма на украинскую автономию

В результате заключения Переяславского договора (1654 г.) Украина вошла в состав Российского государства на правах автономии. Об авто­номности Украины свидетельствовало наличие собственной территории, своеобразного политико-административного устройства, украинской адми­нистрации из числа казацкой старшины. Но, практически с момента заключения договора Мо­сква повела наступление на украинскую автономию, стремясь ввести на Украине свое прямое правление.

После Андрусовского мира 1667 г. Украина поделена: Правобережье отошло к Польше, Левобережье – России, где образовалась Гетманщина, сохранявшая некоторое время автономию. Юрий Хмельницкий подписал в 1659г. договор на условиях: российские гарнизоны с воеводами могли размещаться во всех крупных городах, ка­закам запрещалось вести войну и вступать во внешние отношения без раз­решения царя.

Батуринские и Мос­ковские статьи, подписанные И. Брюховецким укрепили позиции царизма на Украине. Глуховские статьи, подписанные Д. Многогрешным, запрещали гетману осуществлять дипломатические сношения с другими странами, ограничивали переход крестьян в казаки.

Во времена гетмана И,Самойловича (конец XVII в.) объем украинской автономии был уже очень узким. Правда, в договорах, подписанных Самойловичем, содержались пункты, расширявшие привилегии казацкой старшины.

Все это следствие укрепления фео­дального абсолютистского, централизованного Московского государства.

43. Причины уничтожения Гетманщины во II пол. XVIII ст.

В 1654 г., в момент заключения Переяславского договора Украина во­шла в состав Российского государства на правах автономии. После Андрусовского мира 1667 г. Украина поделена: Правобережье отошло к Польше, Левобережье – России, где образовалась Гетманщина, сохранявшая некоторое время автономию. Царизм постепенно ограничивал автономные права Украины.

Особое место в системе мер, ограничивавших автономию Украины занимали те, которые были приняты в период царствования Петра I и Ека­терины П. Политический курс, направленный на ликвидацию автономии, проводился в различных сферах. Но наиболее показательным является отношение царского правительства к институту гетманства на Украине. Со­бытия 1708-1709 гг., а именно переход И.Мазепы на сторону шведов, уско­рили процесс постепенной ликвидации гетманства. В 1722г. после смерти гетмана Скоропадского царь Петр I создал специальный орган для управления Украиною Малороссийскую коллегию. Царица Анна Иоанновна вновь запретила выборы. Последний гетман Украины - Кирилл Разумовский. В 1764 г. царица Екатерина П от­менила гетманство, теперь уже окончательно Украина была превращена в Малороссийское генерал-губернаторство.

Украинский народ во II пол. XVII - Х\'Ш вв. вел героиче­скую борьбу за сохранение автономии. Ликвидация гетманства Украины:1) явилась логическим результатом централизаторской, колонизатор­ской политики царизма на Украине; 2) существование автономии Украины было несовместимо с процессом укрепления абсолютистской монархии; 3) неблагоприятная внешнеполи­тическая обстановка.

44. Оценка политической деятельности гетмана С. Мазепы

Гетман Иван Степанович Мазепа - один из наиболее выдающихся и противоречивых политических деятелей Украины конца XV11—нач. XVIII вв.

Родился И.С.Мазепа в семье украинского шляхтича, был на службе и у польского короля, гет­мана Петра Дорошенко. Выполняя первую дипломатическую миссию, попал в плен к запорожцам, которые выдали Ма­зепу гетману Самойловичу. Обладающий тонким умом и хорошими манерами, Мазепа становится доверенным лицом Самойловича, а в 1687 г. сам становится гетманом.

В период 1687—1708гг. про­водил следующую политику: 1. Отстаивая интересы Украины в целом поддерживал хорошие от­ношения с Москвой. Доверие царя Петра I Мазепа сумел завое­вать признав одним из первых его власть. 2. Укрепил позиции казацкой старшины, раздавая ей дарственные земли. 3. Не за­бывал он и о собственных интересах. Мазепа стал одним из самых крупных землевладельцев Европы. 4. Он открыл школы, библиотеки, издательства, построил ряд церквей, новые корпуса для Киево-Могилянской академии.

Мазепа не пользовался популярностью среди низов народа; не имел он полной под­держки и у казачества. Он перешел на сторону шведского короля Карла ХП накануне Полтавской битвы. Однако шведские войска проиграли и Мазепа был выну­жден бежать за пределы Украины. Умер он в 1709 г. на турецкой территории.

И. Мазепа был настоя­щим политиком среди деятелей Украины. Но, идя к независимости Ук­раины, он ошибался в выборе пути.

 

45. Причины уничтожения Запорожской Сечи /1775 г./

Запорожье продолжало сохранять свою автономию в рамках Гетманщины. В 1708 г., когда гетман И. Мазепа перешел на сторону Карла XII, с ним ушло около 3-х тыс. запорожцев. Поэтому в 1709 г. по приказу Петра I, Запорожская Сечь была разрушена, запорожское войско ушло вниз по Днепру и осело на турецкой территории. Когда им было разрешено вернуться, они ос­новали Новую Сечь.

Второй раз, и уже окончательно, Запорожская Сечь была разру­шена в 1775 г. при царице Екатерине П. Причины:

1. Споры, столкновения с Россией за земли запорожцев. 2. ХУШ в. - период наивысшего развития феодальных отноше­ний в России. На Запорожье в это время начинают пробивать себе дорогу новые буржуазные отношения. 3. В Запорожье бежали крепостные крестьяне, запорожцы нередко становились во главе народных восстаний. Покон­чить с Запорожьем царица решила после подавления народ­ной войны под предводительством Емельяна Пугачева.

4. После отмены гетманства /764 г. / Запорожье сохраняло свою автономию. 5. После победы России в русско-турецкой войне Екатерина пришла к выводу, что упало значение Запорожья в охране южных границ. Поручена ликвидация Сечи была Потемкину.

Последствия  были окончательно уничтожены признаки украинской го­сударственности; ликвидация Запорожской Сечи ускорила процесс упадка украинского казачества.

46. Общественно-политические изменения в Украине в последней трети ХУШ в.


47.Особенности развития Правобережья под властью Польши.

 Усиление барщины,  феодального и национально-религиозного угне­тения вызвало волну восстаний. В начале 18 в. возникла новая фор­ма антифеодальной  борьбы —  гайдамацкое движение.  Среди гайдамаков были: казацкая беднота, крестьяне, горожане. Отряды гайдамаков дейст­вовали на всей  территории Правобережья и пользовались широкой  поддержкой  населения.

Во второй половине XVIII в. гайдамацкое движение   переросло в  крупнейшее  народно-освободительное восстание, получившее   название  колиивщина. Весной 1768  г.  его  возглавил  запорожский  казак Максим.

За несколько недель восстание охватило Киевщину, Брацлавщину, Подолье. Гайдамаки освобождали  крестьян от власти польских  панов,  ликвидировали панщину  и  другие феодальные повинности, захватывали  и сжигали панские имения и замки, повсюду создавали органы крестьяйнко-казацкого самоуправления.                                        Напуганное размахом  колиивщины, царское правительство приказало русским войскам оказать помощь польской армии в ликвидации  вос­стания. Лагерь повстанцев под Уманью  был окружен, и  они  сдались

колиивщина  потрясла польско-шляхетский  режим  на Правобереж­ной  Украине, она надолго осталась в народной памяти и сыграла большую   роль в формировании освободительных тенденций украинского на­рода.

48. Обмеження автономії Гетьманщини у складі Росії у І пол. 18 ст.

 По закінченні Північної війни Петро I уживає заходів по ліквідації автономії У. При гетьмані був призначений резидент А. Ізмайлов. У м. Создается Малороссийская колегія (1722-1727 р.) на чолі з бригадиром С. Вельяминовым. Безуспішної виявилася робота створеної в 1728 році Кодификационной комісії, якої керував Генеральний обозний Я. Лизогуб (1675-1749). За 15 років діяльності вона створила важливий документ із 351 статті - «Права, за якими позиватися Малоросійський народ». У ньому конкретизувалися повноваження і межі автономності У в складі Російської імперії. Проте Сенат 12 років затягував розгляд цього положення, а в 1767 р. «Права... » відкинула ЕкатеринаІІ.

49. Три поділи Польщі. Завершення розподілу українських земель між Росією та Австрією.

 У другій половині XVIII в. Польська держава переживала глибоку політичну й економічну кризу, пов'язаний із наростаючою феодальною анархією в державному керуванні, феодальними міжусобними війнами, що спустошили країну. Все це створювало умови для втручання сусідніх держав: Австрії, Пруссії і Росії в справи Польщі, і її наступного поділу. З їхньої ініціативи відбулося 3 поділу Польщі - у 1772, 1793 і 1795 р. - унаслідок чого польсько-литовські держави перестала існувати. До Росії по другому поділі відійшла Правобережная У., а по третьому - Західна Волынь. Українці Галичини і Буковини в 1772 р. потрапили під владу Австро-Угорщини. Історія У вступила в нову еру.

50. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХХ ст.

После буржуазно-демократической револю­ции в Австрийской империи в 1848-49 г. г. началась постепенная ликвида­ция феодально-крепостнических отношений.

В 1860 г. была принята федеративная Конституция, которая разделила законодательную власть между императором, рейхстагом и областными сеймами. В 1860 г. власти Австрии пошли на создание дуалистического го­сударства - Австро-Венгрии. В декабре 1867 г. была принята новая Кон­ституция- к федерализму. В ней декларировались идеи равенства народов, в учреждениях, судах, школах.

Произошла ликвидация барщины в 1848 г. Крестьянство Галичины стало собственником земли, судьбы и все больше интересовалось политикой, об­разованием и культурой.

Промышленное развитие западно-украинских земель было медленным. Сахарная, текстильная, кожевенная, машиностроительная, бумажная про­мышленности не могли конкурировать с дешевыми товарами развитых районов империи и переживали кризис. Развивалась вместо этого обраба­тывающие - нефтяная, лесная, лесопильная, табачная, мукомольная, соле­варная.

1848 г. знаменовал переломный момент истории западных украинцев -позволил начать работу за социальное и национальное освобождение. Од­нако руководство этим движением взяло на себя духовенство, навязывая украинскому обществу позицию безусловной поддержки династии Габс­бургов

51. Охарактеризовать социально-экономическое положение Украины в составе Российской империи в I половине XIX ст.

В I половине XIX ст. политическая власть в империи была сосредоточена в руках абсолютного монарха.

В 1830 г. окончательно на украинских землях установлены имперские структуры власти:

В хозяйственной жизни с освоением Юга начался подъем - Украина становилась житницей Европы. Однако самым главным препятствием развитию экономики Украины было крепостное право и его усиление в Южной Украине, своеволие поме­щиков, отобравших землю у крестьян. Сопротивление крестьянства носило вооруженный характер.

В течении XIX ст. население Украины под властью Российской импе­рии выросло самым крупным был украинский и русский. Значительную часть населения составляли крым­ские татары, греки, немцы, евреи, молдаване, поляки, армяне и др.

 В сельском хозяйстве западно-украинских земель сохранялись фео­дальные пережитки, потеря крестьянами земли и их разорение. Экономиче­ское положение крестьян осложнялось высокими выплатами за землю. Наиболее радикальным шагом явилось тор­жественная ликвидация барщины в 1848 г. Крестьянство Галичины стало собственником земли, судьбы и все больше интересовалось политикой, об­разованием и культурой.

Промышленное развитие западно-украинских земель было медленным. 1848 г. знаменовал переломный момент истории западных украинцев -позволил начать работу за социальное и национальное освобождение

 

52. Причины и последствия буржуазных реформ в Российской Украине в 60-х 19 века

Поражение России в Крымской войне заставило правящие круги про­вести буржуазное реформирование в стране. В феврале 1861 г. царским ма­нифестом крестьяне объявлялись свободными, однако сохранялась их эко­номическая зависимость помещика. Эта реформа открыла перед крестьянами широкие возможности для предпринимательской. Но в сельском хозяйстве сохранялись раз­личные феодальные повинности. Капитализация сельского хозяйства вела к расслоению крестьянства на зажиточных, среднего достатка и бедноты, которая составляла большинство.

В 1866 г. правительство провело земскую реформу, что способствовало формированию местной администрации на выборной основе, определенно­му самоуправлению и децентрализации управления. Судебная реформа 1864 г. сделала суд открытым, независимым. Реформы в системе образования открыли для низших слоев больший доступ к нему. Время службы сократилось с 25 лет до 6 и воинская по­винность распространялась на все слои населения.

Реформы открыли для Украины эпоху перехода от феодального к бур­жуазному обществу. Однако они были неполными и не затронули формы политического устройства России - она оставалась монархией.


52. Реформа 1861 р. та особливості її проведення в У.

 Причини скасування кріпосного права: 1) криза феодально-кріпосницького ладу в 1859-1861 р. досяг вищої точки, що висловилася у величезному відставанні Росії від країн Заходу, у принизливій поразці в Кримській війні, у рості селянських повстань; 2) необхідність зміцнення оборони країни після поразки в Кримської воїні, що було неосуществимо без капіталістичного перетворення країни; 3) кріпосницька Росія виглядала в очах Європи відсталою. У результаті; у 1859-1861 р. у Росії укладається революційна ситуація, і в умовах, коли була ясна безперспективність кріпосницької системи, Олександр II для запобігання можливого революційного вибуху в Росії 19 лютого 1861 р. підписує «Маніфест» про скасування кріпосного права. Принципи скасування кріпосного права. Позитивне: а) селяни одержували особисту свободу, можливість вільно розпоряджатися своїм майном, виступати в суді, укладати угоди й ін.; б) селяни звільнялися з землею. Кріпосницькі риси: а) поміщики залишилися власниками більшості земель у державі; б) в особисте користування селянин одержував тільки землі, на яких знаходилася його садиба з господарськими будівництвами; в) протягом 20 років селянин рахувався «временнообязанным»; г) зберігалася община, як засіб суворого виконання селянами повинностей перед поміщиком; але помещик давав селянину землю в такій малій кількості, щоб економічно змусити селянина потрапити в нову економічну залежність.

Всеж реформа сприяла більш швидкому капіталістичному розвитку країни.

53.

 

54. Проанализировать ход и особенности промышленного переворота в Украине во 2 половине XIX ст.

Буржуазные реформы 60-х годов XIX ст., отмена крепостного права в Российской империи создали условия для модернизации хозяйства Украины.

Промышленному перевороту присуши  черты: слабость внутреннего рынка, недостаток частного капитала, незначительная прослойка частных собственников.

Первым на Украине развивалось железнодорожное строительство В 1866-71 г. г. проложены первые пути между Одессой и Балтой, в 70-е г. же­лезные дороги объединили украинские города и Украину с Москвой. Разви­тие добывающей (угольной), металлургической и машиностроительной про­мышленности стало характерной чертой индустриализации Украины, К 1900г. -Данбасс давал 70 % всего угля России. В середине 80-х годов - широ­комасштабная добыча железной руды в Кривом Роге. В 80-90-е строятся ма­шиностроительные заводы

 Промышленный переворот имел свои особенности - это высокие тем­пы индустриализации. Второй чертой следует назвать преобладающее при­сутствие в экономике иностранного капитала..

Шел неравномерный обмен товаров в рамках общероссийского рынка. Имперская политика ценообразования ве­ла к перекачке капиталов из Украины в Россию. Царская власть лишила промыш­ленные круги Украины самостоятельности, возможности маневрирования. В в результате промышленного переворота Украина стала индустриально-аграрной.

55. Охарактеризовать сущность и особенности украинского нацио­нального возрождения(ХХ- начало XX в.в.)

Развитие Украины в XIX- п. XX ст. сопровождалось значительным ду­ховным, культурным национальным подъемом. Украинская интеллигенция выступала как за национальное развитие, так и за социальную справедливость, распространение в массах национального само­сознания.

 Первым центром возрождения стала Слобожаншина, где в 1805 г. от­крылся первый в Украине университет с типографией, издательством газет и журналов.

 в 1846 г. было образовано полулегальное общество "Кирилло-Мефодиевское общество". В его работе активное участие принимали Т. Шевченко, М Костомаров и др. В 1847 г - власти общество разгромили. Создаются Громады, занимающиеся, в основном, культурно-образова­тельной деятельностью. Деятели В. Анто­нович, О. Русов, П. Чубинский, М. Лысенко.

В 1900 г, громадовцы создают Революционную Украинскую пар­тию. РУП - целью провозгласила достижение Украиной независимости, а на ближайший период - борьбу за автономию.

Общественно-политическая жизнь Западной Украины имела много схожих черт с Российской Украиной. Представители украинофияьского движения выступали за единство украинских земель, в 1868 г. создали товарищество "Просвгга" , позже "Литературное товарищество им. Т. Шевченко", "Научное товарище­ство им. Т. Шевченко".

В 1890 г. И. Франко и его соратники создают Русско-украинскую радикальную партию. Ее программа требовала освобождение украинского на­рода с социалистической ориентацией.56. Дать оценку культуры Украины в конце XVIII - начале XX ст.

В конце XVIII в. усиливается процесс национального самосознания ук­раинцев и решающую роль в этом процессе играно изучение национальной истории.

 Начался сбор исторических докумен­тов. В 1822 г. издана четырехтомная "История Малороссии" Особый интерес вызвал фольклор.

Публикация в 1798 г. 'Энеиды" И. Котляревского знаменовало появле­ние украинского языка как литературного. С созданием Харьковского уни­верситета литература получила новый стимул. Публикуются произведения П. Гулака-Артемовского, Квитки-основьяненко, который в 1834 г. опубликовал "Малороссийские повести Грицька Основьяненко ". В 1840 г. вышел первый сборник украинской поэзии "Кобзарь" Т, Шевченко, Его идеи про­должили писатели И. Нечуй-Леяицкий, П. Мирный, М. Коцюбинский, Л. Украинка, И. Стефаник и др.

За столетие с 70-х гг. ХУШ- по XX в. число школ сократилось поч­ти в 10 раз. С созда­нием в 1865 г. Одесского университета их на Украине стало больше. Университеты стали центрами науки, научных исследований.

В 1881 г. Марком Крапивницким в Ешазаветграде создается первый профессиональный украинский театр, в котором уже через год было 100 актеров. 5 профессио­нальных трупп выступали во всех частях империи.

57. Проанализировать процесс формировании и деятельности украин­ских политических партий на Украине в начале XX в.

Развитие капитализма на Украине усилило социальные противоречия, ко­торые вылились в массовые революционные движения и завершились взрывом демократической рево­люции в 1905 г.

И под влиянием борьбы российских радикалов, протесгуя против репрессий 80-х годов, молодые громадовцы в 1900 г. создают Революционную Украинскую партию. Партия провозгласила себя защитником крестьянства,

 В 1902 г. из РУП вышла группа националистов, которая создала шови­нистическую партию во главе с Н.Михновским, а в 1903 г. вышли социали­сты создавшие УСП.

 Различное отношение руповцев к формам союза с российскими социал-демократами привело к расколу РУП. В1904 году вышла группа во главе с М. Меленевским, объявившая себя Украинским социал-демократическим союзом

В 1904 г. Возникают партии УДП (украинскую демократиче­скую партию) и УРП (украинскую радикальную партию),

После разгрома революции 1905-1907 г.г. деятельность политических партий замирает. В 1908 г. под руководством М. Грушевского создается ТУП -"Товариство украшских поступовш'в".

В Западной Украине а середине 70-х годов формируется радикальное революционно-демократическое движение, на базе которого в 1890 г. И. Франко и его соратниками создается Русско-украинская радикальная пар­тия. Ее программа включала требования освобождения украинского народа с социалистической ориентацией.

 

58. Буржуазно-демократична революція в Росії.

1905 ~ 1907 г.г. в Российской империи произошла буржуазво-демократическая революция.

1905 р. - Маніфест, у якому проголошувались різноманітні Свободи. Недоторканість особи, свобода слова, совісті, зборів і спілок. Ще раніше видано Маніфест (1 січня 1905 р.) про скликання Державної Думи В цілому Дума була законодавчим органом при царі. Маніфестом від 20 лютого 1906 року створювалась Державна Рада, яка складалась з представників духовенства, дворянства, торговців, промисловців і науковців.

  Как для всего государства, так и для Украины эта революция имела огромное значение. Был сделан шаг от аб­солютной монархии к конституционной.

 Первая российская революция уничтожила закон о запрете украинско­го языка. Демократические свободы создали условия для организационного объединения украинцев. На начало 1906 г. насчитывалось 17 украинских газет. В городах создавались громады или украинские клубы, культурные организации "Просвета", кооперативы, возглавляемые украинскими деяте­лями

Революция предоставила украинцам место в парламенте

 Основной целью деятельности украинской громады в Думах было достижение автономии Украины, принятия законов о местном само­управлении, правах украинского языка в школе, суде, о земельном вопросе, охране труда.

Революция 1905 - 1907 г.г. способствовала частичному разрешению аграрного вопроса - проведению Столыпинской реформы.

Важнейшим следствием революционных событий 1905 - 1907 г.г. на Ук­раине явилась активизация деятельности политических партий - ", УСДРП, УРДП.

 
59. Какие изменения в социально-экономической жизни Украины обусловил» аграрная реформа Столыпина?

Указом 9 ноября 1906 г. и законом 14 июня  1910 г. крестья­нам  разрешалось выходить из общины  и  закреплять землю в частную собственность. Тем самым разрушалось общинное землевладение.       2. Создание на селе хуторского и отрубного хозяйства

Аграрная реформа Столыпина ускорила капитализацию сельского хо­зяйства Украины.

Однако наряду с прогрессивными чертами аграрной реформы, углубляющей развитие ка­питализма в сельском хозяйстве, она имела негативные стороны, обернув­шиеся бедствием для части крестьянства. Беднота, не имевшая скота, ин­вентаря, денежных средств, не могла удержать выделенные наделы и за бесценок продавало их зажиточным крестьянам. С 1907 по 1911 гг. на Ук­раине свыше 84 тыс. беднейших крестьян продали свои наделы - 253 тыс. десятин земли. С одной стороны это высвободило рабочие руки для про­мышленности, с другой обострило противоречия между крестьянами и по­мещиками. С 1910г. крестьянское движение вновь усиливается, т. к. вопрос о помещичьем землевладении не был решен.

Столыпинская  аграрная реформа  была после отмены  крепостного права в 1861 г. следующим шагом на  пути превращения феодаль­ной монархии в буржуазную. Однако, в целом аграрная политика Столыпина  не достигла по­ставленных целей, поскольку реформа не успела разрушить экономиче­ской основы феодальных отношений —   помещичье землевладение.

60. Охарактеризовать положение Украины во время первой мировой войны

В первой мировой войне положение украинцев было особенно тягост­ным и драматическим. На протяжении всей войны Галиция служила ареной наибольших кровопролитных боев на Восточном фронте. Ее население пе­реносило разруху, опустошения в результате военных действий, а также жестокой политики по отношению к населению как российского командо­вания, так и австрийского.

Украинцы вынуждены были воевать друг против друга. В россий­ской армии было 3,5 % млн. украинских солдат, в австрийской 250 тыс. Они боролись и умирали за империи, которые игнорировали их нацио­нальные интересы.

Царские власти закрыли все украинские культурные центры, коопера­тивы, периодические издания. Вновь вводилось ограничение на употребле­ние украинского языка.

 Украинцы Австрии создали общую украинскую Раду во главе с авто­ритетным парламентским деятелем К. Левицким. Рада призвала всех укра­инцев бороться за конституционную Австрию против самодержавной Рос­сии. Был создан легион украинских сечевых стрельцов из 2,5 тыс. человек.

Часть украинских социалистов выехала из России и в Вене в 1914 г. созда­ла партию "Союз освобождения Украины". В. Дорошенко, М. Меденеаский, М.Революция 1917 года на Украине. Образование я деятельность Центральной Рады

Февральская революция 1917 г. в России привела к падению царско­го самодержавия. Власть пере­шла к Временному правительству. На местах она часто принадлежала Советам ра­бочих, солдатских и матросских депутатов. На Украине появился претендент на власть - Центральная Рада (Киев 17 марта 1917 г, председатель – Грушевский).

В I Универсале (23 июня 1917 г) Винниченко декларировал стремление укра­инских патриотов к автономии. 16 июля был принят II Универсал, смягчающий  отдельные статьи. Рада рассматривалась как орган Временного правительства на Украине.

7 ноября в Петрограде произошел большевистский переворот (Октябрьская революция). Временное правительство было свергнуто, Рос­сия стала Советской республикой. Рада не признала больше­вистский переворот в России. Своим Ш Универсалом (20 нояб­ря 1917 г) она провозгласила УНР. В ответ на это большевики 25 декабря 1917 г. провозгласили в Харькове «Республику Советов», а Рада объявлена контрреволюционным органом. Между УНР и сторонниками Советской власти началась непримиримая борьба. Когда наступление со­ветских отрядов начало угрожать Киеву, Рада издала свой IV Универсал (22 января 1918 г.), в котором провозглашалась независимость УНР. После этого Рада и правительство УНР бежали из Киева, сдав его большевикам.

9 февраля 1918 г. представители Рады подписали в Бре­сте договор с Центральными державами. Немцы и австрийцы обязались оказать УНР военную помощь в обмен на поставки продовольствия. В ре­зультате большевики отступили с Ук­раины. Рада вернулась в Киев и формально восстановила свою власть. Однако ее политика вызвала разочарование почти во всех слоях населения. Немцы передали власть генералу П. Скоропадскому (29 апреля 1918г.).

Поражение й Рады было обусловлено отсутствием боеспособной армии и дееспособного ад­министративного аппарата и т.к. строительство государст­ва началось до завершения процесса формирования украинской нации.

Гетманская держава Павла Скоропадског о (1918 г.)

28 апреля 1918г. немцы распустили Раду, а 29 апреля на съезде генерала П. Скоропадского провозгласили гетманом Украины. Он объявлялся главой законода­тельной и исполнительной власти, а также верховным главнокомандующим армии и флота. Название УНР заменили новым - Украинская Держава. Правительство ликвидиро­вало земельные комитеты, восстановило частную собственность на землю. Был восстановлен дееспособный административный аппарат.

Гетман пы­тался проводить политику украинизации, но успехи были лишь в сфере образования. Было выпущено несколько миллио­нов учебников, открыто около 150 украинских гимназий, 2 университета, национальный архив и Академия наук.

Но Скоропадского компрометировала зависимость от немецких оккупантов. Деятели Рады его ненавидели. Против его режима выступали большевики.

14 ноября 1918 г назначен новый кабинет, и провозглашен Акт Федерации с небольшевистской Россией. Оппозиция во главе с В. Винниченко организовала Ди­ректорию и открыто провозгласила выступление против гетмана. 21 ноября повстанцы окружили Киев. К тому времени Центральные державы проиг­рали войну Антанте, и 14 декабря немцы покинули Киев, забрав с собой и Скоропадского.

Директория УНР. Поражение украинского национального движения

Директория УНР продолжала начинания Рады. Поэтому своей дек­ларацией 26 декабря 1918 г. восстановила законы УНР.

Произошел раскол между представителями парламентской демократией (Петлюра) и разновидностью системы Советов (Вин­ниченко). Петлюра хотел договориться со странами Антанты, а Вин­ниченко с Советской Россией. Тем временем Красная Армия вела наступление на Украину с севера. 22 января 1919 г Директория отпраздновала объединение УНР с ЗУНР, которая возникла на обломках Австро-Венгерской империи. Однако это было лишь на бумаге. 2 февраля Директория бежала из Киева в Винницу. Столи­ца была захвачена большевиками, которые до июня установили власть Со­ветов на большей части Украины. В июне, однако, против большевиков выступила Добровольческая армия генерала А. Деникина. Выгнав красных с Украины, белые установили здесь свою диктатуру.

Директория считала главным противником белую и красную Россию и ради победы готова была заключить военно-политический союз с Поль­шей. Но галичане главным противником считали поляков и для освобож­дения Галичины были готовы договориться с Деникиным. В конце ноября Армия УНР очутилась на Волыни в окружении большевиков, белых и поляков. В этой ситуации Петлюра решил перевести армию на партизанские формы борьбы.

Тем временем Красная Армия перешла в наступление против белых, снова заняла Киев и большую часть Украины. 22 апреля 1920 г. Петлюра подписал Варшавский договор с поляками, обещавшими ему военную по­мощь в борьбе против большевиков. За это он продал по­лякам Западную Украину.

7 мая столица Украины была занята поляками. Но уже в на­чале июня Красная Армия перешла в контрнаступление, заставив польские и петлюровские части бежать на запад. В сентябре поляки нанесли пораже­ние большевикам и оккупировали Западную Украину. 12 октября 1920 г. Польша подписала Рижский договор о перемирии с Советской Россией и Советской Украиной, поставив войска УНР в безвыходное положение. 21 ноября 1920 г. Армия УНР перешла р.Збруч, и на польской территории ук­раинские части были разоружены и интернированы.

При всей серьезности внутренних недостатков украинского нацио­нально-освободительного движения решающими в его поражении стали внешние причины. В Западной Украине поражение ЗУНР объяснялось по­давляющей силой поляков, вооруженных Антантой. В Восточной Украине путь к независимости преградила большевистская Россия. И хотя больше­вики своей политикой "военного коммунизма" отпугнули имущие слои ук­раинской деревни, беднота была на их стороне. С помощью российских большевиков и Красной Армии сторонники Советской власти добились победы в гражданской войне.

Похожие работы на - Шпаргалки по истории Украины (2007г. Донецк)

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!