Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Английский
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  9,66 Кб
 • Опубликовано:
  2017-12-18
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

Постановка проблеми. Аналіз терміносистем різних галузей знань у сучасній українській мові, спостереження над реальним функціонуванням термінів у текстах різних спеціальностей дозволяє стверджувати, що основні семантичні характеристики термінів (моносемія, відсутність синонімів тощо) існують як провідні тенденції в цьому функціональному класі, але ніколи не реалізуються повністю, оскільки мова дає лексичний матеріал для різних термінологій, але вона ж і навязує їм принцип своєї організації. У галузі термінологічної лексики дослідження явища синонімії є актуальним, оскільки на цей час воно далеке від однозначного вирішення і являє собою науковий інтерес.

Синонімію в лінгвістиці розуміють як «семантичне відношення однакових або схожих значень, які виражаються формально різними словами й реалізують у тексті функції заміщення, уточнення, а також стилістичні функції» [6, с. 272]. Сьогодні остаточно не зясовано, чи властиві взагалі синонімічні відношення термінам, або ж для спеціальної лексики характерна дублетність. У деяких роботах синонімічні відношення в термінології або повністю заперечуються [4], або визнаються з певними засторогами [1], в інших, більш пізніх дослідженнях, проблема синонімії вирішується відповідно до особливостей тієї чи іншої термінологічної підсистеми [2].

Аналіз досліджень. Синонімію та варіантність у термінології досліджували такі відомі вчені, як Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, Д. Лотте, Б. Голо - він, О. Пєшковський, О. Реформатський, О. Ахма - нова. Зокрема, синонімії і варіантності в українській науково-технічній термінології присвячена дисертація О. Мартиняк, парадигматичні відношення досліджено в окремих терміносистемах: видавничої (М. Процик), електротехнічної (Л. Козак), інформатики (Л. Філюк), машинобудівної (О. Литвин), меліоративної (Л. Малевич), мінералогічної (Н. Овчаренко), садівництва (М. Костенко), фізичної (І. Волкова) та ін.

Метою роботи є дослідження проблеми бажаної для економічної термінології симетрії знака й позначуваного поняття, зокрема явища синонімії, що виникає при порушенні однозначної відповідності терміну й поняття.

Незважаючи на відсутність єдиного погляду серед дослідників на природу цього лінгвістичного явища, а також, з огляду на те, що при його аналізі ми базуємося перш за все на фактах функціонування терміноодиниць в економічних текстах, уважаємо доцільним як робоче розуміння цього явища трактування О.Є. Павловської, подане у статті «Облік субституції термінів при укладанні словника термінологічної лексики», що синонімічними є такі терміни, які мають різні лексеми, але тотожні семи [7, с. 73-75]. Явище субституції (заміщення одного значення іншим, схожим за властивостями) термінів ми розглядаємо у двох аспектах - парадигматичному й синтагматичному.

При розгляді субституції економічних термінів у аспекті парадигматики підкреслимо, що терміни-синоніми співвідносяться з одним і тим же обєктом, тому це явище треба визначити як термінологічну дублетність. До термінів-дубле - тів ми відносимо, відповідно, тільки семи, які виражають одне й теж поняття й можуть вза - ємозамінюватся в певних контекстах без шкоди для предметно-логічного змісту висловлювання. Таким чином, основним критерієм дублетних найменувань треба вважати їх потенційну взаємо - замінюваність в одній загальній конструкції.

Першу групу термінологічних дублетів складають кальки, в яких опозицію тотожності в більшості випадків складають два однослівні терміни, що мають однакові внутрішні форми, один з яких при цьому є власне українським, а інший - іншомовний, наприклад: варант - доручення, інвестиція - вклад, контракт - договір, імпорт - ввезення, комерція - торгівля, дилер - посередник, експорт - вивезення, оферта - пропозиція, бізнесмен - підприємець, кредит - позика, трансфертні ціни - внутрішні ціни, документарний акредитив - товарний акредитив, селективний попит - вибірний попит, контокорентний рахунок - поточний рахунок, венчурний капітал - ризиковий капітал, імідж товару - вигляд товару, гарантія кредиту - забезпечення кредиту, компенсація збитку - відшкодовування збитку, дефіцит готівки - нестача готівки, рентабельність підприємства - показник прибутковості підприємства тощо.

Другу групу термінологічних дублетів складають описові звороти, де запозичений термін пояснюється стійким термінологічним сполученням: ажіо - курсова різниця, аукціон - публічні торги, індент - разове комісійне поручення, куртаж - брокерська комісія, маржа - курсова валютна різниця, тендер - міжнародні торги, тратта - переказний вексель.

Разом з тим у досліджуваному нами матеріалі є низка інтернаціональних термінів-дублетів, які не стали кальками в українській мові. Таке подвійне запозичення дублетних термінів в економічну термінологію відбулося, основним чином, із живих європейських мов, наприклад: вексель (нім.) - індосамент (іт.) 1) передавальний напис на векселі, чеку, іншому цінному папері, який засвідчує перехід прав за цим документом до іншої особи. Індосамент роблять на звороті документа або на додатковому аркуші до нього. Індосамент поряд із функцією передавання правових повноважень виконує й гарантійну функцію, оскільки кожен індосамент (а їх за одним векселем може бути декілька) несе за оплату векселя солідарну відповідальність разом з векселедавцем та акцептантом; 2) документ, що додається до страхового поліса й містить зміни умов страхування [3, с. 191]; індосант (іт.) - жирант (фр.) - особа, якій передається право вимоги виконання боргового зобовязання за переказним векселем [3, с. 191]; субсидія (іт.) - субвенція (англ.) - вид фінансової допомоги, що надається на відміну дотації з певною метою [3, с. 461]; інвайс (англ.) - фактура (іт.) - рахунок з описом відправленого товару та зазначенням його вартості [3, с. 482].

Узагальнюючи сказане вище, зазначимо, що існування синонімії в термінології повязане з властивістю мовної системи мати декілька визначень для одного поняття. Терміни-дублети рівнозначні за своєю модальністю.

У структурному плані термінологічні синоніми відрізняються одне від одного різними основами, префіксами, суфіксами, різним складом одиниць, які утворюють синоніми.

При рівнозначності в економічних термінах використовуються різнокореневі слова, наприклад: видатки - затрати, доля - пай, дохід - прибуток, застава - залог, підприємець - ділок, фінанси - гроші, тариф - ціна, збанкрутувати - розоритися, продати - реалізувати - збути тощо.

Семантична субституція, яка базується на певному виді відношень між поняттями, що позначаються основним терміном і його субститутом, представлена в нашому матеріалі прикладами, що характеризуються відношеннями рівнозначності, наприклад: акціонерне товариство - акціонерне підприємство, податкові стимули - податкові пільги, граничні видатки - граничні витрати, споживча тара - внутрішня тара, надмірний попит - підвищений попит, умови розрахунку - умови платежу, товар особливого попиту - товар підвищеного попиту.

Низка термінів-синонімів бізнесу зявилася в результаті варіантності префіксів і суфіксів. Такого роду варіантність у досліджуваній термінології представлена наступними прикладами:

а)префіксальна варіантність: купівля - закупка - покупка, плата - виплата, надбавка - прибавка, субрахунок - розрахунок, рефінансування - перефінансування тощо;

б)суфіксальна варіантність: стабілізування - стабілізація, пролонгування - пролонгація, денонсування - денонсація, санування - санація, акумулювання - акумуляція, диверсифікативність - диверсифікація, планування - плановість тощо.

Уважаємо, що більшість термінів у досліджуваній нами термінології іншомовного походження, а українська терміносистема перебуває у стані формування, тому й суфіксальна варіантність підтверджує відсутність стабільності в но - мінативності понять.

В економічній термінології ми спостерігаємо й синтаксичну синонімію. Це пояснюється тим, що морфологічна субституція, торкаючись зовнішньої форми терміну, може відображатися в економічній термінології в зміні функціонального класу позначення (заміна частин мови). Так, наприклад, у залежній синтаксичній позиції іменник може замінюватися прикметником: ціна споживача - споживча ціна, продаж у комплексі - комплексний продаж, знижка з ціни - цінова знижка, валютний кліринг - клірингова угода, управління за завданням - цільове управління, контракт з єдиним підрядником - без конкурентний контракт, сальдо зовнішньої торгівлі - зовнішнє сальдо, соло вексель - простий вексель, товар-новинка - новий товар.

В економічній термінології існує група лексичних варіантів. До лексичних варіантів термінів, як правило, відносять випадки паралельного існування й функціонування повних і скорочених найменувань. Залежно від основних словотвірних засобів утворення складноскорочених термінів може бути віднесене до двох різних способів словоутворення складних термінів: до чистого словоскладання й до складно-флексійного способу. Терміни, які належать до чистого складання, виконують еліптичні функції, наприклад: обіг товару - товарообіг, технологічність - технологічне виробництво.

Відношення включення дозволяють використовувати терміни більш широкого обсягу на позначення обєкта, для найменування якого існує й використовується термін більш вузького обсягу. Опущення одного або декількох компонентів у термінологічній системі можливе, якщо ця редукція не порушує семантичної структури самого терміна, що знаходиться в певному класифікаційному ряді. Усе це відображено в контекстах, де функціонують досліджувані одиниці, при цьому контекстуальні синоніми виступають у різних функціях, наприклад:

а)функція уточнення: знижка за кількість = знижка з ціни за кількість: «Знижка за кількість купленого товару складає 10%. Тільки фірма иМЛЬ надає знижку з ціни за кількість купленого товару» («Факти» №37, 2016, с. 8);

б)функція тлумачення: маржа = курсова валютна різниця: «За рахунок маржі банки отримають прибуток. Курсова валютна різниця між гривнею і доларом створюється штучно» («Галицькі контракти», №42, 2016, с. 4);

в)функція спеціалізації: фонди = основні виробничі фонди: «Фонди підприємства «тріщать». Необхідно знайти підтримку основних виробничих фондів» («Факти», №26, 2016, с. 12);

г)функція узагальнення: замість термінологічного словосполучення бухгалтерський баланс - документ бухгалтерського обліку, який в узагальненому грошовому вираженні дає уявлення про стан справ на підприємстві на певну дату шляхом співставлення коштів, використовування у процесі підприємницької діяльності, з одного боку, й джерел фінансування з іншого, частіше використовується у писемній і усній формі мовлення просто баланс, наприклад: «Підбиття річного балансу показало збитковість цих підприємств, і ніякі дотації їх не врятують» («Комерсант», №31, 2015, с. 3).

Кожне поняття, явище в економіці або його обєкт мають різні сторони, унаслідок чого вони можуть бути на підставі виділення різних сторін, підведені під різні поняття, й, відповідно, отримати різні термінологічні позначення, повязані одне з одним не тому, що вони структурно перетворюються одне в одне й що позначувані ними поняття повязані між собою, але тому, що вони співвідносяться з одним і тим же денотатом. Такі позначення можна назвати різноаспектними, адже вони відображають різні аспекти однієї й тієї ж реальності. Поза звязком з такою реальністью вони не співвідносні одне з одним і парадигматично не є різновидними. Подібний вид субстанції може бути схарактеризований як денотативний.

Розглянемо низку термінів: продаж - реалізація - збут, використовувану в функції уточнення. Термін продаж має значення «віддавати товар кому-небудь за оплату», термін реалізація - «здійснення продажу товарів», термін збут - «знайти покупців товару». Тут ми спостерігаємо гіперогіпонімічний ряд відношень, який перетинається з носієм загальних схем у значення термінів. Це підтверджує факт взаємопроникнення одне в одне двох семантичних процесів: гіпонімії і синонімії - продаж (реалізація й збут). Термін прагне до точності, тому в документації, в газетній лексиці вживається не гіперонім продаж, а співгіпоніми реалізація й збут, наприклад: «Мале підприємство «Офтега» зобовязуєтся забезпечити збут товару магазину «Промінь» (Документація). «Топсек» здійснює реалізацію товарів за найнижчими цінами в місті» («Галицькі контракти», №18, 2015, с. 8). Терміни не можуть виражати експресії. Але у контексті термін іноді може передавати субєктивне ставлення автора до якого-небудь явища, наприклад: «Скільки наше місто може бути донором?» («Вечірній Харків», №43, 2008, с. 2). Термін донор є синонімом терміна інвестор - особа, організатор, держава, що здійснює фінансування.

Характерною особливістю функціонування термінів-синонімів є відповідність між точністю й лаконічністю терміноодиниці. Нові варіанти термінів, які виникають у процесі цього, є текстовими субститутами складових найменувань.

Висновки й пропозиції. Терміни-синоніми в економічній термінології, як і в інших терміносистемах, складають опозицію потужності. При аналізі явища субституції терміна в парадигматичному аспекті, було встановлено, що терміни-синоніми співвідносяться з одним і тим же поняттям, характеризуючи різні його якості й властивості. Тому це явище визначається як термінологічна дублетність. Поява термінологічних дублетів в економічній термінології зумовлюється, як правило, паралельним вживанням рівнозначних українських та запозичених спеціальних найменувань. При дослідженні варіантності засобів вираження економічного поняття в синтаксичному аспекті розмежовано морфологічну, семантичну й денотативну (ситуативну) форму субстанції, представлено семантичну субституцію, що характеризується відношеннями рівнозначності понять. А зняття протиріч між критерієм точності терміноодиниці й вимогою лаконічності, що є однією із особливостей функціонування синонімів, потребує подальшого дослідження.

Список літератури

лінгвістичний економічний синонімія термінологія

1.Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт ленгвистического описания / В.П. Даниленко. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

2.Дяков А.С. Основи термінотворення: семантичний та соціолінгвістичний аспекти / А.С. Дяков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. - К.: Вид. дім «Км Асаііешіа», 2000. - 218 с.

3.Завгородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Завгородній, Л.Г. Вознюк, Т.С. Смовженко. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 587 с.

4.Коршунов С.И. Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии / С.И. Коршунов. - М.: Наука, 1979. - 136 с.

5.Мартиняк О. Явище синонімії у термінологічній лексиці / Оксана Мартиняк / / Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології / [відп. ред. Л. Полюга]. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. - №620. - С. 100-103.

6.Новиков Л.А. Семантика русского язика: [учебное пособие для филологических специальностей университетов] / Л.А. Новиков. - М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.

7.Павловская О.Е. Учёт субституции тернинов при составлении словаря терминологческой лексики / О.Е. Павловская // Учебная лексикография и учебная грамматика. Тезисы докладов и сообщений на научной конференции «Учебная лексикография и словообразование». - Свердловск, 1987. - С. 73-75.

Похожие работы на - Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!