Ґендерний аналіз українського ринку праці

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Социология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  47,21 Кб
 • Опубликовано:
  2017-09-19
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Ґендерний аналіз українського ринку праціҐендерний аналіз українського ринку праці


Блага В.В.

кандидат економічних наук, доцент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Доломан К.А.

студент

Гордієнко Є.А.

студент

АНОТАЦІЯ

У статті проведено аналіз ринку праці України у ґендерному розрізі; проаналізовано структуру економічного активного населення за статевою ознакою; проведено аналіз відмінностей заробітної плати чоловіків та жінок за різними видами діяльності; проведено аналіз рівня зайнятості за статтю та віком; зроблено висновки.

Ключові слова: ринок праці, ґендер, заробітна плата, рівень зайнятості, нерівність.

АННОТАЦИЯ

ринок праця ґендерний зайнятість

В статье проведен анализ рынка труда Украины в ґендерном разрезе; проанализирована структура экономически активного населения по половому признаку; проведен анализ различий в заработной плате мужчин и женщин по разным видам деятельности; проведен анализ уровня занятости по полу и возрасту; сделаны выводы.

Ключевые слова: рынок труда, ґендер, заработная плата, уровень занятости, неравенство.

ANNOTATION

The article was the analysis of labour market gender breakdown; the structure of economic active population by gender; the analysis of differences in wages of men and women in different types of activities; analysis of employment by age and sex, conclusions.words: labor market, gender, wage, employment, inequality.

Постановка проблеми. Проблема Тендерної нерівності є актуальною майже для кожної країни світу. Її нерозривний звязок з ринком праці свідчить про те, що нерівність у соціально-трудових відносинах і безпосередньо у сфері оплати праці складає основу соціально- економічної нерівності, оскільки основним джерелом доходів громадян України є саме заробітна плата. На державному рівні існує думка про те, що Тендерна рівність є однією із передумов стабільного розвитку демократичного суспільства. Одним із ключових факторів зближення України з глобальними лідерами за рівнем соціально-економічного розвитку є досягнення Тендерної рівності у всіх сферах суспільного життя. У сучасних умовах Україні важливо підтримувати вже досягнутий прогрес в Тендерних трансформаціях.

Також треба відзначити, що дослідження ринку праці України залишаються недостатньо розробленими і вимагають подальшого розвитку та пильної уваги до себе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі, що досліджується нами, присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, серед яких можна відзначити таких, як Дж. Анкер, Дж. Батлер [1], Т. Бек, О. Вер- лан [2], К. Делфі, К. Кіммел, С. Айвазова,О.Вороніна, І. Жеребкіна, О. Здравомисловий,Е.Мезенцева, Г. Герасименко, О. Гришнова,К.Левченко, Е. Лібанова, О. Макарова, Т. Марценюк, Т. Мельник, Н. Чухим.

Мета статті полягає в аналізі факторів, що впливають на Тендерний розрив в оплаті праці в Україні.

Ґендерний вимір (Тендерний підхід) - обєктивна родова ознака політичної культури, властива активній представницькій демократії. Його особливістю є врахування інтересів обох соціально-статевих груп суспільства. Сутність Тендерного підходу полягає в усвідомленні того, що всі суспільні явища по-різному впливають на жінок і чоловіків, викликаючи у них неоднакові реакції, а тому на державному рівні слід вживати спеціальних заходів, щоб досягти Тендерної рівності [3].

У рейтингу Тендерної рівноправності, опублікованому Всесвітнім економічним форумом, Україна посіла 64 позицію зі 135 можливих [4]. Цей індекс розраховується шляхом порівняння можливостей чоловіків і жінок у чотирьох сферах, а саме у політиці, працевлаштуванні і побудові карєри, освіті та охороні здоровя.

Один з головних чинників нерівності полягає в різниці між оплатою праці різних категорій працюючих, зокрема між чоловіками і жінками, проте для того, щоб усунути її, необхідно розібратися в її причинах.

Нескоригований («грубий») ґендерний розрив в оплаті праці означає заробіток чоловіків мінус заробіток жінок. Його можна розрахувати для середньої, медіанної або іншої оплати праці в рамках шкали розподілу заробітної плати. Оплата праці жінок нижче, ніж чоловіків, що є спільною рисою практично всіх ринків праці у світі. У багатьох країнах величина ґендерного розриву більше серед високооплачуваних працівників, ніж серед низькооплачуваних.

Спроба інтерпретувати ґендерний розрив в оплаті праці простежується в багатьох дослідженнях. Їх автори пояснюють її такими факторами:

відмінності в рівні підготовки, досвіді роботи;

сегрегація за ознакою статі, яка змушує жінок працювати в галузях і видах діяльності з більш низькою доданою вартістю;

дискримінація в оплаті праці, недооцінка жіночої праці.

Для аналізу участі чоловіків та жінок у формуванні ринку праці України було проаналізовано співвідношення їх кількості у загальному числі економічно активного населення (табл. 1).

Таблиця 1

Структура економічно активного населення за статевою ознакою у 2014-2016 рр., тис. осіб [5]

РікЖінкиЧоловіки20149 428,310 492,620158 564,69 533,320168 479,49 475,7

Згідно з табл. 1 різниця в участі у формуванні ринку праці України чоловіків та жінок за період 2014-2016 рр. складає 11,29% у 2014 р., 11,31% у 2015 р. та 11,74% у 2016 р., тобто майже не змінюється.

Розрив у показниках безробіття в ґендер- ному розрізі не є критичним та не має тенденції до погіршення. Однак деякі науковці причиною цього бачать те, що жінки задовольняються меншою заробітною платою, ніж чоловіки. Підтвердження цього можна побачити у табл. 2.

Таблиця 2

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2016 р., грн. [5]

Вид діяльностіНараховано в середньому штатному працівникужінцічоловікурікрікУсього4 4806 001Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство3 6354 423Промисловість4 8576 503Будівництво4 4024 811Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів5 0976 536Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність4 9006 331Тимчасове розміщування й організація харчування3 3283 862Інформація та телекомунікації8 15910 550Фінансова та страхова діяльність8 81513 154Операції з нерухомим майном4 6224 937Професійна, наукова та технічна діяльність7 3618 824Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування4 0633 944Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування5 8046 223Освіта3 7123 963Охорона здоровя та надання соціальної допомоги3 3273 727Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок3 6547 314Надання інших видів послуг4 1945 076

Проаналізувавши дані, наведені у табл. 2, можна зробити висновок, що майже за всіма представленими видами діяльності (окрім діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування) заробітна плата чоловіків перевищує заробітну плату жінок у середньому на 33,71%.

Найбільшу заробітну плату чоловіки та жінки отримують у сфері фінансової та страхової діяльності (розрив складає 49,22%), проте найменшу - у сфері охорони здоровя та надання соціальної допомоги (розрив складає 12%).

Також треба відзначити важливість такого показника, як рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами. Цю інформацію можна побачити у табл. 3.

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами у 2016 р.,% (у середньому за період, у% до загальної кількості населення відповідної вікової групи) [5]

УсьогоЗокрема, за віковими групами, років15-2425-2930-3435-3940-4950-5960-70Усе населення582769,674,678,478,36314,8Жінки53,524,460,867,274,377,757,812,3Чоловіки62,429,678,481,982,578,868,117,3

Проаналізувавши статистичні дані, що наведені у табл. 3, можна зробити висновок, що рівень зайнятості на ринку України у ґендер- ному та віковому розрізі є неоднорідним. Графічно це представлено на рис. 1.

Рис. 1. Графічне представлення рівня зайнятості населення за статтю, віковими групами у 2016 р.

Розглядаючи графік, представлений на рис. 1, можна сказати, що для чоловіків характерна найбільша економічна активність на ринку праці у період 35-39 років, коли у жінок цей період припадає на 40-49 років. Багато науковців не тільки з економічних, але й з соціальних наук погоджуються з тією думкою, що ця ситуація виникла через різні соціальні ролі чоловіків та жінок, де здебільшого чоловік виступає як «годувальник сімї», а жінка - «хранителька домашнього вогнища».

Також можна навести цитату директора з розвитку work.ua Сергія Марченко: «Одним з найцікавіших моментів, я вважаю, є те, що жінки самі винні в тому, що менше заробляють. Оскільки не всі оцінюють себе адекватно і часто просять за таку ж роботу менше, ніж чоловіки. В середньому - на 27%. Наприклад, жінки-менеджери з продажу заробляють на 26% менше чоловіків-менеджерів, директори - на 36%, начальники відділу - на 30%, бухгалтери - на 20%, програмісти - на 41%. А чоловіки-акушери просять за свою роботу утричі більше жінок-акушерок, інструктори з фітнесу - вдвічі більше, сортувальники - теж удвічі. Але ми не вважаємо, що існує різниця між роботою чоловіків і жінок. Думаю, жінки в Україні відчувають нерівність, але поки не можуть її оцінити. Проте тільки через такеусвідомлення можна прийти до того, що у тебе є права - такі, як у чоловіка, - і ти стоїш більшого» [6].

Отже, можна стверджувати, що в Україні існує чітко виражена ґендерна нерівність у сфері економічної активності. Її основною причиною можна вважати не тільки професійну сегрегацію, за якої жінки зосереджені в найменш престижних галузях економіки та сферах діяльності, але й нерівне представництво на керівних посадах, коли жінки концентруються на найнижчих посадах з обмеженими можливостями професійного просування і нижчою, ніж у чоловіків, оплатою праці в усіх без винятку галузях економіки [7].

Висновки

Таким чином, в ході роботи був проаналізований ринок праці України у ґендерному розрізі та зроблені такі висновки.

У структурі економічно активного населення за статевою ознакою за період 2014- 2016 рр. не виявлено кардинальної зміни співвідношення між чоловіками та жінками. Також розрив між працюючими чоловіками та жінками не є критичним.

У більшості видах діяльності заробітна плата чоловіків є більшою за заробітну плату жінок. Розрив складає 33,71%. Така тенденція спостерігається у сферах промисловості, торгівлі, телекомунікації, розваг. Щоправда, в транспортній галузі жінки, що займають адміністративні посади, а також працівниці музеїв і бібліотек заробляють на кілька сотень гривень більше, ніж чоловіки. Згідно з останніми даними Державної служби статистики України чоловіки щомісяця отримують на 1,5 тис. грн. більше, ніж жінки. Чоловіки частіше наважуються на керівні посади без великого досвіду. Жінки в таких випадках довго вагаються і не готові прийняти виклик.

Показник рівня зайнятості за віком є різним для жінок та чоловіків через різні стереотипні соціальні ролі.

Актуальні пропозиції щодо зниження ґендерного розриву такі:

розвиток системи соціального партнерства, що передбачає ініціативне включення профспілкових організацій, ведення колективних переговорів за участю працівників-жінок з питань умов праці, зокрема заробітної плати, нормування і тарифікації;

всебічна підтримка та надання допомоги працівникам з сімейними обовязками в рамках політики зайнятості;

формування і розвиток системи дошкільних установ;

заохочення роботодавців до використання в організації гнучких режимів робочого часу і режимів неповного робочого дня, а також віддаленої роботи;

надання жінкам рівного доступу до участі в процесах прийняття політичних і соціально- економічних рішень.

Бібліографічний список

Верлан О. Проблеми ґендерної рівності в політичній системі України / О. Верлан // Теорія і практика ґендерного виховання студентської молоді: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 2004. - С. 10-19.

Рудік О. Основи ґендерного аналізу / О. Рудік. - К. : К.І.С., 2013. - 111 с.

Глобальний рейтинг ґендерної рівності: українкам до рівноправ'я ще далеко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : #"justify">Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : #"justify">Почему женщины соглашаются на менее оплачиваемую работу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://goo. gl/SJZP8K.

Василькова Р Женская безработица в Украине / Р. Василькова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ґіПр://оМсопГ neasmo.org.ua.

Похожие работы на - Ґендерний аналіз українського ринку праці

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!