Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Социология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  102,64 Кб
 • Опубликовано:
  2017-09-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області

Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області


Бегун С.І.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

У статті представлено результати статистичного дослідження відтворення населення Волинській області за 1991-2015 роки. Охарактеризовано особливості сучасних демографічних процесів у регіоні. Показано динаміку чисельності населення за статевою ознакою та ознакою місця проживання, природного та міграційного руху населення Волинської області за роки незалежності. Проведено порівняння темпів зміни чисельності населення України та Волинської області. Проаналізовано динаміку чисельності міського та сільського населення регіону. Охарактеризовано природний рух, індекси життєвості населення в динаміці та за типом поселень.

Ключові слова: статистичний аналіз, відтворення населення, чисельність наявного населення, природний приріст (зменшення), міграційний приріст (зменшення).

Постановка наукової проблеми. Демографічні процеси є важливим чинником впливу на економічний, соціальний, духовний, політичний розвиток країни. Соціально-економічна криза, яка супроводжувала останні десятиліття перетворення українського суспільства, негативно вплинула на відтворення населення та призвела до значних демографічних втрат [9, с. 13]. Несприятлива демографічна історія України знайшла відображення в кількісних та якісних характеристиках населення: в зміні його чисельності, трансформації статево-вікової, шлюбної та сімейної структури, зменшенні народжуваності, зростанні смертності, міграції, значному погіршенні стану здоров’я, зменшенні трудоресурсного потенціалу тощо. Саме тому важливо дослідити зміни тенденцій процесів від- ворення населення окремих регіонів країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і методологічним питанням сутності відтворення населення країни в цілому в сучасних умовах присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема, С. Біляцького, В. Воло- буєва, І. Курило, Е. Лібанової, А. Малиновської, С. Пирожкова, А. Позняк, І. Прибиткової, В. Садової, В. Стешенко, С. Стеценко, Л. Черчик та ін.

Втім, невирішенимими раніше частинами загальної проблеми є існуючі суттєві відмінності та особливості в тенденціях демографічного розвитку різних регіонів, які потребують додаткової статистичної оцінки.

Мета статті. Метою роботи є проведення статистичної оцінки демографічних процесів для дослідження регіональних особливостей відтворення населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. За площею Волинська область займає 20 місце серед областей України, за щільністю населення (51,7 осіб на один квадратний кілометр) - 17 місце. Станом на 1 січня 2015 року чисельність наявного населення Волинської області становила 1042,9 тис. осіб (таблиця 1), що складає 2,4% від загальної чисельності України.

Дані таблиці 1 свідчать, що на початку 90-х років (1991-1994 роки) ще відбувалось перевищення народжуваності над смертністю, тобто спостерігався приріст населення області, який на 70,3% забезпечив зростання кількості її мешканців, тоді як міграційний приріст - на 29,7%. З 1995 року почалось зменшення чисельності населення - це на рік пізніше, ніж по Україні в цілому, і продовжилось до 2009 року. За 15 років населення Волинської області скоротилось на 44,5 тис. осіб або на 4,1%, в тому числі за рахунок депопуляції - на 30717 осіб або 68,5% від загального зменшення. За 19912015 роки чисельність населення зменшилась на 26,1 тис. осіб або на 2,4%. В 2009-2014 роках

Волинська область приєдналась до Рівненської і Закарпатської областей [2], в яких кількість народжених перевищувала кількість померлих, що призвело до збільшення чисельності її населення на 5,1 тис. осіб або на 0,5%.

Таблиця 1. Чисельність населення, природний та міграційний приріст населення Волинської області за 1991-2015 роки

Роки

Наявне населення, тис. осіб

Природний приріст, осіб

Міграційний приріст (скорочення)

1991

1069,0

2204

1496

1992

1072,7

2616

2884

1993

1077,6

1498

1602

1994

1080,7

222

-2622

1995

1078,3

-1132

-568

1996

1076,6

-1052

-448

1997

1075,1

-1628

-372

1998

1073,1

-1423

-177

1999

1071,5

-2892

-908

2000

1067,7

-3005

-695

2001

1064,0

-3311

11

2002

1060,7

-3074

-2926

2003

1054,7

-3576

-2336

1048,8

-2707

-1293

2005

1044,8

-3256

-1144

2006

1040,4

-1887

-513

2007

1038,0

-1481

-119

2008

1036,4

-293

93

2009

1036,2

662

-162

2010

1036,7

486

-86

2011

1037,1

778

722

2012

1038,6

1636

-236

2013

1040,0

1034

266

2014

1041,3

920

680

2015*

1042,9

-369

261

*Дані попередні

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3-5]

З 1994 року по 2007 рік в області кількість вибулих перевищувала кількість прибулих, тобто спостерігалось негативне сальдо міграції, яке зменшило чисельність населення на 14І09 осіб, а також знизило якість трудового, демографічного та інтелектуального потенціалів області [6, с. 9].


На рис. 1 наочно видно відмінності в тенденціях зміни чисельності наявного населення Волинської області і України в цілому. Так, скорочення населення України відбувалось більш швидкими темпами, ніж Волинської області. Волинська область, як і декілька областей на заході країни, має значно кращу демографічну ситуацію, ніж в середньому по Україні.

За роки незалежності відбулися зміни у динаміці міського та сільського населення Волинської області, які представлені на рис. 2.


У 1993 році органи державної статистики України вперше за повоєнні роки зафіксували зменшення міського населення [9, с. 16]. На рис. 2 чітко видно тенденцію зменшення міського населення Волинської області з 1994 по 2004 роки, коли кількість наявного міського населення скоротилась на 33,4 тис. осіб або на 6%. Така тенденція пояснюється зниженням народжуваності та підвищенням смертності у цей період, тобто від’ємним приростом населення, активними міграційними процесами [8, с. 254]. Протягом 2005-2015 років спостерігалось зростання міського населення з 526,2 до 545,4 тис. осіб або на 3,6%.

Зміна чисельності сільського населення має протилежну тенденцію: з 1991 по 1995 роки вона зменшилась на 10,4 тис. осіб або на 3,1%, з 1995 до 2002 року зросла до 527,5 тис. осіб, починаючи з 2003 року знизилася до 497,5 тис. осіб у 2015 році, тобто на 27,3 тис. осіб або на 5,2%. Така зміна викликана зростанням потреби у робочій силі у містах, значною міграцією в 2002-2005 роках. Станом на 1 січня 2015 року 52,3% населення Волинської області проживало в містах, 47,7% - у сільській місцевості, тоді як в середньому по Україні - 69,1 і 30,9% відповідно, що свідчить про значно нижчий рівень урбанізації та аграрну направленість області.

Формування чисельності міського та сільського населення Волинської області відбувалось за рахунок природного на міграційного приросту (зменшення), при цьому довготривалим фактором скорочення населення стало природне зменшення, що підтверджують дані таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка загального коефіцієнта приросту (зменшення) та індекси життєвості населення Волинської області у 1991-2015 роках

Роки

Загальний коефіцієнт природного приросту (зменшення) населення,^

Індекс життєвості населення


Міські поселення та сільська місцевість

Міські поселення

Сільська місцевість

Міські поселення та сільська місцевість

Міські поселення

Сільська місцевість

1991

2,0

6,2

1,16

1,70

0,86

1992

2,4

6,2

-1,6

1,19

1,70

0,90

1993

1,4

4,5

-2,0

1,11

1,48

0,88

1994

0,2

3,3

-3,2

1,01

1,34

0,82

1995

-1,1

1,5

-3,7

0,92

1,15

0,78

1996

-1,0

1,2

-3,3

0,93

1,12

0,80

1997

-1,5

1,1

-4,3

0,89

1,11

0,75

1998

-1,3

0,3

-3,1

0,90

1,03

0,81

1999

-2,7

-1,1

-4,4

0,80

0,90

0,73

2000

-2,8

-1,6

-4,1

0,80

0,86

0,75

2001

-3,1

-1,7

-4,5

0,85

0,73

2002

-3,0

-1,2

-4,7

0,79

0,89

0,72

2003

-3,4

-1,1

-5,6

0,77

0,91

0,68

2004

-2,6

-0,2

-5,0

0,82

0,98

0,71

2005

-3,2

-0,3

-6,0

0,79

0,98

0,68

2006

-1,8

1,0

-4,7

0,88

1,08

0,74

2007

-1,4

1,2

-4,2

0,91

1,10

0,77

2008

-0,2

1,9

-2,7

0,99

1,16

0,85

2009

0,7

3,2

-2,1

1,05

1,29

0,88

2010

0,4

2,4

-1,6

1,03

1,22

0,91

2011

0,8

2,2

-0,8

1,06

0,95

2012

1,6

2,9

0,2

1,06

1,27

1,01

2013

1,0

2,2

-0,3

1,08

1,21

0,98

2014

0,9

2,1

-0,5

1,07

1,19

0,97

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3; 5]

Дані таблиці 2 свідчать, що в містах Волинської області природний убуток населення спостерігався лише в період з 1999 по 2005 роки, хоча чисельність міського населення почала зменшуватися з 1995 року, що було викликано значними міграційними процесами. В сільській місцевості всі роки досліджуваного періоду (за виключенням 2012 року) спостерігається негативний природний приріст населення, інтенсивність якого зросла від 1,6 осіб в розрахунку на 1000 в 1992 році до 6 осіб на 1000, тобто 3,8 рази, в 2005 році. З 2006 року відбувалось поступове зменшення величини природного убутку сільського населення до 0,5%с в 2015 році. Дана ситуація спричинена більшим рівнем постаріння в селах, від’їздом молодих людей до міст в пошуках роботи.


В 1991 і 1992 році на 100 померлих у міських поселеннях Волинській області приходилось 170 народжених. В 2001 році індекс життєвості знизився в два рази: на 100 померлих приходилось лише 85 народжених. З 2006 року кількість народжених перевищує померлих - 108 народжених на 100 померлих, в 2012 - 127. Індекси життєвості сільських мешканців коливались незначно протягом 1991-2005 років. Найменша кількість народжених в розрахунку на 100 померлих в селі спостерігалась в 2003 і 2005 роках - 68. В 2006-2014 роках індекс життєвості сільського населення поступово збільшувався. В 2012 році на 100 померлих в сільській місцевості приходив- ся 101 народжений.

Динаміка чисельності жінок та чоловіків Волинської області представлена на рис. 4.


Протягом 1991-2015 років чисельність чоловіків була менша за чисельність жінок. Зміни чисельності обох статей мають однакову негативну тенденцію. За 15 років з 1994 по 2009 рік чисельність чоловіків в області зменшилась з 510,6 тис. осіб на 25,8 тис. осіб або на 5,1%. Чисельність жінок зменшилась з 1994 по 2011 рік з

571.2       тис. осіб на 22,7 тис. осіб або на 4%.

На 1 січня 2015 року жінки в складі населення області становили 549,9 тис. осіб, чоловіки -

490.3       тис. осіб, тобто 52,9% і 47,1% загальної кількості постійного населення, тоді як в середньому по Україні - 53,7 і 46,3% відповідно. Співвідношення статей змінюється в залежності від віку. Якщо у новонароджених завжди переважає частка чоловічої статі (51,8% хлопчиків проти 48,2% дівчаток), то при пересуванні від дитячих до молодших і старших вікових груп відсоток осіб чоловічої статі поступово зростає [9, с. 255]. За чисельністю чоловіки переважають у всіх вікових групах до 30 років, а також у віці 35-37 років [3, с. 26].

На зменшення загальної чисельності населення істотно вплинуло його природне скорочення, що розпочалося у Волинській області з 1995 року, яке спричинене зниженням народжуваності (рис. 5).


На рис. 5 наочно видно період зменшення рівня народжуваності з 15%с в 1992 році до 11%с в 1999 році, період найнижчого рівня в 1999-2001 роках (в 2001 році народилось найменша кількість немовлят - 10,8 в розрахунку на 1000 осіб), за період 2002-2012 років рівень народжуваності поступового збільшився до 14,8 %о, починаючи з 2013 року і дотепер відбувається стабілізація рівня народжуваності [1]. Рівень народжуваності Волинської області в 2014 році становив 14,1 народжених на 1000 населення, що на 3,3 особи або на 30,6% більше, ніж в цілому по Україні.

Показники смертності населення Волинської області характеризуються відносною стабільністю. Рівень смертності збільшився з 12,2 випадків смертей на 1000 осіб в 1991 році до 15,4 - в 2005 році, тобто на 26,2%. За останні десять років поступово зменшився до 13,2%о в 2014 році. Отже, смертність населення Волинської області, порівняно з середнім по Україні (14,7 смертей на 1000 осіб в 2014 році) є нижчою на 1,5 промільні пункти або на 10,2%, але за європейськими стандартами, смертність залишається високою внаслідок нездорового способу й незадовільних умов життя, у т.ч. забруднення навколишнього середовища, що є спадщиною радянської індустріалізації, та малоефективної пострадянської системи охорони здоров’я [7, с. 33].

Висновки і пропозиції

Протягом 1991-2015 років демографічна ситуація у Волинської області формувалась на тлі економічної та політичної кризи, зміни соціально-психологічних стереотипів, загальносвітових трансформацій соціального розвитку, появи у людей нових життєвих орієнтирів та цінностей [6, с. 12]. Це знайшло відображення в зменшенні народжуваності, зростанні смертності, скороченні чисельності міського та сільського населення, збільшенні частки осіб старшого віку, збільшення міграційних потоків, зниженні показників життєвості, особливо в сільській місцевості. Останні п’ять років демографічна ситуація дещо покращилась, прослідковується тенденція до перевищення кількості народжених над кількістю померлих, хоча для досягнення рівня початку 90-х років необхідно ще тривалий час і багато загальнодержавних зусиль, зокрема активізація соціальної та демографічної політики держави, що спрямована на підвищення тривалості життя та створення умов зростання народжуваності; зупинення зубожіння населення на основі зростання доходів та рівня життя всього населення; забезпечення ефективної зайнятості, яка має гарантувати належний рівень життя; підтримка багатодітних та молодих сімей тощо.

Список літератури

1.   Барило І. М. Особливості сучасних демографічних процесів регіонів України / І. М. Барило, Т. Г. По- гребський, Є. Ю. Телебєнєва [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/ handle/123456789/9782

2.             Бегун С. І. Кластерний аналіз відтворення населення України / С. І. Бегун [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8544

3.             Демографічний щорічник Населення Волинської області 2014 / [за ред. Л. С. Баранюк]; Головне управління статистики у Волинській області. - Луцьк, 2015. - 110 с.

4.             Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/

5.             Офіційний сайт Головного управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

6.             Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України [Електронний ресурс] / С. І. Пирожков. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11854/01-Pirojkov.pdf

7.             Романюк А. О., Гладун О. М. Демографічні тенденції в Україні / А. О. Романюк, О. М. Гладун // Демографія та соціальна економіка - № 3 (25) - 2015. - С. 21-43.

8.             Черчик Л. М. Статистичне дослідження демографічних процесів у регіоні / Л. М. Черчик // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки (Економічні науки). - 2008. - № 7. - С. 252-260.

9.             Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». - К., 2015. - 460 с.

Похожие работы на - Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!