Дослідження самопрезентації особистості в інтернеті (на основі аналізу її аватарів)

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Психология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  9,53 Кб
 • Опубликовано:
  2017-08-31
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Дослідження самопрезентації особистості в інтернеті (на основі аналізу її аватарів)

Київський національний торговельно-економічний університет
Дослідження самопрезентації особистості в інтернеті (на основі аналізу її аватарів)Скуловатова О.В.

Анотація

аватар самопрезентація особистість мережа

Здійснено аналітичну роботу з класифікації та систематизації видів аватарів, які використовуються в соціальних мережах та на тематичних форумах. Досліджено, що аватар, як самопрезентація «я» особистості в Інтернеті, має безпосередній зв'язок з рисами її характеру. Їх вибір є невипадковим. За змістом використаного зображення можливо робити висновки про індивідуально-характерологічні особливості особистості. Зясовано, що зображення на аватарах мають низький кореляційний зв'язок з темпераментом особистості. Проведене дослідження дозволяє стверджувати психодіагностичні можливості методу аналізу самопрезентації особистості в Інтернеті на основі аналізу її аватарів.

Ключові слова: аватар, характер, особистісні смисли, символ, особистість.

Постановка проблеми. Сучасне життя значною мірою змістилося в мережу Інтернет. Значна кількість соціальних дій реалізовується не при безпосередньому контакті, а у віртуальному просторі. Існування в Інтернеті дозволяє не тільки лишатися відносно-анонімним, але й обирати ту самопрезентацію, яка виявляється найбільш придатною для вираження актуального емоційного стану людини, її настанов, стереотипів, бажань, потреб, прагнень та образу власного «я». Одним з засобів самовираження особистості виступає аватар, як стислий, символічний образ ретрансляції власного «я».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби розвязання поставленої в нашому дослідженні проблеми регулярно здійснюються на профанському рівні в науково-популярних блогах, але лише незначна кількість публікацій заслуговує на наукове визнання та може вважатися авторитетними дослідженнями. Серед таких можливо виділити гіперкнигу John Suler, Ph.D. Психологія кіберпростору, в якій кілька розділів присвячені безпосередньо проблемі, що аналізується [1]. Також заслуговує на увагу розділ з книги Психология и маркетингу написаний J.-F. Belisle та H. Onur Bodur присвячений безпосередньому враженню яке справляє аватар людини при налагодженні міжособистісної комунікації [2].

Серед вчених пострадянського простору, які активно займаються розробкою проблеми існування особистості в Інтернеті можливо виділити роботи А. Бегоян, А. Войскунського, Л. Вілкова, Г. Гринкевич, Р. Кондратенко.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У сучасних дослідженнях присвячених безпосередньо аватарам намітилось два напрями, один з яких трактує його як спосіб самовираження особистості, а інший наголошує на психотерапевничній функції даного зображення, метою якого є не самовираження як таке, а скоріше спосіб творення та моделювання власного ідеального «я» [1]. На наш погляд, необхідно застосовувати синтетичний підхід, що враховує обидві точки зору, як складові цілісної проблеми. Тобто, з одного боку людина обирає зображення, намагаючись повніше виразити своє я, з іншого, у цьому актуалізованому «я» проявляються її уявлення про ідеал.

Не зважаючи на великий масив даних та спроб узагальнення та класифікації символічних зображень особистості в Інтернеті, на даний час відсутні емпіричні дослідження присвячені поставленій проблемі.

Мета статі продемонструвати психодіагностичні можливості, які відкриває детальне вивчення символічних та реальних зображень людини, які вона обирає в якості самопрезентації в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аватари в Інтернеті виступають візуалізацією образу власного «я», але ніколи не передають всієї цілісної картини такого багатогранного утворення як особистість. Цей факт значно обмежує їхню психодіагностичну функцію, проте робить можливою інтерпретацію. Вони безпосередньо повязані з індивідуальними характерологічними рисами особистості. До того ж, вони є проекцією особистісних змістів, тому на наш погляд, для їхнього детального дослідження є можливим використання методів аналізу, що застосовується у проективних методиках. Аватар, на символічному рівні, є «обличчям» людини, тим образом який вона хоче презентувати оточуючим [3]. Користувач може встановлювати різні аватари, на різних ресурсах, що дає більш широке поле для аналізу. Зазначимо, що з точки зору психологічного символізму аватар, виступає своєрідним тотемом, покликаним захищати власника.

З метою глибинного психологічного аналізу аватарів та їхньої систематизації нами було створено класифікацію їх видів методом контент-аналізу. Матеріали для аналізу було взято з соціальних мереж ЕаееЬоок та Вконтакті та пяти популярних тематичних форумів різних напрямів. Було визначено, що всі аватари можливо розподілити на статичні та динамічні; реальні (в основному фотографічні) та символічні зображення.

Після детальної класифікації аватарів за видами та підвидами, було створено вибірку з 360 чоловік, по 20 чоловік з кожним видом аватару та запропоновано їм пройти психодіагностичні методики спрямовані на визначення особливостей темпераменту та характеру. Серед них: 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла,

ІТО (Індивідуальний типологічний опитувальник Л. Собчек), Тест на визначення типу темпераменту Г. Айзенка. Додатково з метою уточнення особистісного змісту, який надавала людина використаному зображенню, застосовувався метод онлайн-інтервю. Всі методики досліджувані проходили в режимі он-лайн, що дозволило зберегти відносну анонімність, та значно спростило процедуру обстеження.

Отримані дані аналізувалися методом контент-аналізу, факторного та кореляційного аналізу. Статистичні дані обраховувалися за допомогою програми БРББ.

В результаті було виділено особистісні характеристики, що можливо вважати типовими для людей, що обрали певний вид аватара для презентації власного профілю в соціальних мережах та на форумах. Як загальну тенденцію можливо визначити домінування реальних зображень в соціальних мережах та символічних на форумах, що пояснюється можливістю підвищення анонімності останніх.

Отримані дані надають широке поле для аналізу, результати якого неможливо викласти в рамках однієї публікації. Тому в цій статті ми наводимо лише узагальнений результат здійсненої роботи. Кореляційний аналіз дав низькі показники (0,02) звязку типу зображення на аватарі з Тестом на визначення типу темпераменту

Отримані дані дозволяють стверджувати наявність звязку між індивідуально-характерологічними властивостями людини та різновидом картинки, яку вона обирає для презентації образу власного «я» в Інтернеті. На основі проведеного аналізу можемо узагальнити наступні характеристики власників типових аватарів:

Фото-портрети - для людей які мають зображення такого типу притаманний діловий стиль спілкування. Вони презентують власника як зайняту людину, але достатньо відкриту для соціального контакту та спілкування. Демонструючи своє реальне фото, людина ретранслює повідомлення: «Ось я, мені нічого приховувати, я готовий до діалогу». Ці люди мають високі показники за шкалою екстраверсії та регідності (ІТО). Методика Кетела дає високі значення по факторах незалежність, заклопотаність та твердість.

Фото, чи зображення хобі - показують власника зайнятого улюбленою справою, чи символи цієї справи. Притаманні людям, які схильні захоплюватись, перетворювати власне життя на служіння улюбленій справі. Людина з таким аватаром може недостатньо віддаватися обраній професії. Для неї робота, на даному етапі життя, не стане сенсом існування. Також таке фото може бути ознакою демонстративної особистості. Їй притаманна висока екстраверсія та спонтанність (ІТО); відкритість, незалежність, безтурботність та твердість (Кетел).

Фото відпочинку - людина з таким аватаром, на даному етапі життя, не є трудоголиком.

Вона не здатна жертвувати власними інтересами заради роботи. У власників подібних аватарів також прослідковуються демонстративні тенденції в особистісному профілі, висока екстраверсія та спонтанність (ІТО); відкритість, незалежність, безтурботність, твердість та чутливість (Кетел).

Фото з коханою людиною - є ствердженням власної повноцінності, виражає бажання підкреслити соціальний статус, означує статеву ідентичність, демонструє стосунки і повязано з несвідомою тенденцією отримати схвалення оточуючих. Висока екстраверсія та лабільність (ІТО). За Методикою Кетела високі значення по факторам: відкритість, емоційна нестабільність, підпорядкування думці оточуючих, чутливість, безтурботність.

Фото з дітьми, або фото власних дітей, символічні зображення сімейних цінностей, ідеалізованих картинок спільного сімейного проводження часу - означує ті ж несвідомі психологічні тенденції, що і попередні аватари, але притаманні людям більш дорослого віку. Для жінок такі зображення є ствердженням власного статусу, підкресленням дорослості та повноцінності. Висока екстраверсія та лабільність (ІТО); відкритість, емоційна стабільність, підпорядкування думці оточуючих, заклопотаність, чутливість (Кетел).

Типове селфі - захопленість цим різновидом фото, що проявляється в двох і більше аватарах в цьому стилі, є свідченням інфантильності, самозакоханості, в деяких випадках проявом нарцисцичного характеру. Висока екстраверсія та спонтанність (ІТО); відкритість, емоційна нестабільність, підпорядкування думці оточуючих, безтурботність (Кетел).

Фото «скривленого» обличчя, зображення, що містять емоції, заливка тоном одного кольору - такі зображення вимагають додаткового якісного аналізу з оглядом на емоції які передаються. В загальному, може означувати бажання продемонструвати власне почуття гумору. У деяких випадках, за викривленим обличчям приховується несвідоме прагнення до самознищення, ненависть до себе, власної зовнішності, або відраза до інших людей. Високі показники за шкалою екстраверсія, спонтанність, тенденція до агресивності та сензитивності, тривожність (ІТО); незалежність, безтурботність, чутливість (Кетел).

Фото, чи зображення частин тіла - складна проекція. В деяких випадках може означувати несвідоме прагнення до демонстрації, що придушується почуттям соромязливості, чи провини. Екстраверсія, спонтанність, тривожність (ІТО); відкритість, емоційна нестабільність, безтурботність, чутливість (Кетел).

Фото та зображення відвертого, еротичного змісту - означують тенденцію до демонстративності. Проблеми в сфері статевої ідентифікації, спробу самоствердження. Екстраверсія, спонтанність (ІТО); відкритість, емоційна нестабільність, підпорядкування думці оточуючих, безтурботність, чутливість (Кетел).

Чорно-білі фото символізують художній смак, прагнення до ексклюзивності та несвідоме бажання повернути минуле, тугу за втраченим. Фото з власного дитинства - є вираженням ностальгії за минулим, бажання позбутися тягаря відповідальності, незадоволеність теперішнім. Інтроверсія, регідність, тривожність, лабільність, емоційна стабільність (ІТО); незалежність, заклопотаність та чутливість (Кетел).

Нестандартні фото, на яких люди перебувають в незвичних позах, вбранні тощо, шокуючи аватари, аватари з притензією на ексклюзивність, неповторність, гумористичні аватари - використовуються з метою підкреслити власну індивідуальність. Вони свідчать про креативність мислення, творчий підхід та прагнення до ствердження власної унікальності. Власникам таких зображень притаманні спонтанність, агресивність, тривожність (ІТО); незалежність, безтурботність, чутливість (Кетел).

Зображення милих, симпатичних істот, тварин - демонстрація прагнення отримати турботу, ласку, позитивне ставлення, любов, повернутися в дитинство. Тривожність, лабільність (ІТО); емоційна нестабільність, підпорядкування думці оточуючих, заклопотаність, чутливість (Кетел).

Персонажі мультфільмів, компютерних ігор, герої художніх творів та фільмів - дуже широка категорія, яка вміщує велику кількість змістів, через високу варіативність зображень. Загальною тенденцією для власників таких аватарів є висока сензитивність (ІТО) та емоційна нестабільність виражена тією, чи іншою мірою (Кетел).

Супер-герої, обличчя відомих особистостей, аватари, що демонструють успіх виражають тенденцію до самореалізації. Їх обирають люди, які відчувають, що не знайшли власного призначення в житті, вони мрійливі та схильні до прожекторства. Часто такі аватари в своїх профілях використовують особи невпевнені в собі та власних силах, або люди які побоюються критики оточуючих, схильні зважати на авторитети та «створювати собі кумирів». Їм притаманна висока тривожність (ІТО) та емоційна нестабільність, підпорядкування думці оточуючих, заклопотаність та чутливість (Кетел).

Зображення живої природи (тварин, птахів, комах тощо), має символічний зміст, що передається за принципом асоціацій, виражаючи домінуючу рису того, чи іншого зображення. У частини осіб з таким аватаром простежується тенденція до агресивоної поведінки, тривожність та висока сензитивність (ІТО).

Значки, символи, піктограми, логотипи, абстрактні картини не є поширеним різновидом аватару, їх використання може свідчити про оригінальність мислення, нестандартний підхід, самоповагу, образне мислення, інтроверсію, агресивність, сензитивність, лабільність (ІТО); незалежність, заклопотаність та чутливість (Кетел).

Релігійні теми та символи віри - не часто зустрічаються в мережі. На форумах не повязаних з релігійною тематикою. Інтерпретуючи таке зображення необхідно виходити зі змісту яке воно передає. Загальною тенденцією є високі показники агресивності, регідності, сензитивності, тривожності, лабільності (ІТО), емоційної нестабільності (Кетел).

Зображення неживої природи (пейзажі), будівлі (замки, будинки тощо), техніка - характерні для людей замкнених, не схильних до публічного прояву почуттів, з високими показниками по шкалам: інтроверсія, сензитивність,

Відсутність аватара може бути певним символічним посланням. Аватар відсутній на певному ресурсі може означати, що людина не вважає своє перебування там постійним явищем. Як що аватар відсутній на новому профілі, можливо, що користувач ще не визначився з тим, як він хоче себе презентувати і чи буде це робити взагалі. Як що користувач на жодному ресурсі не має аватара - можливі різні варіанти інтерпретації. В першому варіанті - він ділова зайнята людина, яка не вважає за потрібне витрачати час. В другому випадку - користувач погано володіє компютером і не розібрався з функцією встановлення аватарів. В третьому випадку - людина хоче лишитися анонімною, приховати себе, своє «я» від оточуючих, не прагне розкриватись.

Висновки і пропозиції

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо сказати про наявність прямого звязку між аватаром який обирає людина в якості презентації власного «я» в мережі Інтернет та її індивідуальними характерологічними особливостями. Тобто аналіз символічного малюнка дозволяє робити висновки про субєкта аналізу, виступаючи додатковим психодіагностичним інструментом, що не виключає застосування інших методів психодіагностики і не може вважатися самостійною методикою. З іншого боку, глибинне трактування значення використаного в аватарі зображення не можливе без урахування його символічного рівня, тобто того особистісного сенсу, що несе зображення як таке. Тому в перспективі подальшого дослідження цієї наукової проблематики вивчення аватарів в якості проективних зображень та створення системи їхньої глибинної інтерпретації..

Список літератури

1.John Suler, Ph.D. Psychology of cyberspace / John Suler, Ph.D. режим доступу до джерела: #"center">Размещено на Аllbеst.ru

Похожие работы на - Дослідження самопрезентації особистості в інтернеті (на основі аналізу її аватарів)

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!