Проблеми та шляхи удосконалення дебіторської заборгованості як об’єкта обліку й аналізу

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Бухучет, управленч.учет
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  37,59 Кб
 • Опубликовано:
  2017-10-24
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проблеми та шляхи удосконалення дебіторської заборгованості як об’єкта обліку й аналізу


Проблеми та шляхи удосконалення дебіторської заборгованості як об’єкта обліку й аналізу

Постановка проблеми. Облік та аналіз дебіторської заборгованості є одним із найбільш складних та пріоритетних питань, що зумовлено актуальною для України проблемою неплатежів, адже значне недоотримання коштів підприємства, з одного боку, за рахунок збільшення величини заборгованості покупців та замовників, а з іншого - за рахунок потреби погашення зобов’язань перед бюджетом за нарахованими податками чи виплати заробітної плати працівникам, тоді як безпосередній розрахунок з дебіторами ще не відбувся. Дебіторська заборгованість є нормальним явищем у діяльності підприємства до тих пір, коли вона контрольована та своєчасно погашається. Особливо проблемним є питання щодо суперечностей між бухгалтерським та податковим облікому формуванні резерву сумнівних боргів, обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Постановка правильно організованого обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах перш за все повинна сприяти недопущенню прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до стану безнадійної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш вагомі дослідження питань регулювання організації бухгалтерського обліку та удосконалення аналізу дебіторської заборгованості здійснили вітчизняні та іноземні вчені Ф.Ф. Бутинець, М.Д. Білик, Я.Ю. Герман, Є.О. Іванова, О.М. Колеснікова, Г.Г. Кірейцева, Н.М. Матицина, В.В. Скоробогатова, Н.Д. Хрущ та ін.

Постановка завдання. Метою статті є комплексне дослідження теоретико-методичних положень та виявлення наявних проблем, пов’язаних з обліком розрахунків з дебіторами, та обґрунтування напрямів удосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємств.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наявних підходів до визначення проблемних питань щодо дебіторської заборгованості та напрямів її удосконалення в науковому середовищі представлено в таблиці.

Аналіз досліджень щодо питань обліку та аналізу розрахунків з покупцями та замовниками

Автор, джерело

Проблемні питання, що розглядаються

Пропозиції автора

Т.С. Єдинак [1]

Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в попередніх періодах, класифікація видів заборгованості для її ефективного управління, визначення суми резерву сумнівних боргів.

Проблема диверсифікації покупців продукції, суворого планування заборгованості, постійного її моніторингу та застосування сучасних форм її рефінансування.

Л.В. Погоріляк [4]

Удосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.

Запропоновано для удосконалення обліку безнадійної заборгованості пропонується змінити назву рахунку 38 «Резерви сумнівних боргів» на «Коригування на сумнівні борги»; списувати сумнівну заборгованість з балансу лише тоді, коли вона перетворилася на безнадійну.

О.М. Колесні - кова [2]

Проблема недостатнього дослідження аспектів практичного застосування резерву сумнівних боргів та списання безнадійних боргів в бухгалтерському та податковому обліку в контексті норм Податкового кодексу України.

Практичне застосування задекларованих норм в обліку вимагає суттєвих доопрацювань та доповнень у напрямі пристосування їх до конкретних умов господарювання з метою спрощення порядку обліку та складання фінансової та податкової звітності, а отже, і вдосконалення управління дебіторською заборгованістю.

С.М. Ксьондз [3]

Обґрунтування аспектів та методичних основ дебіторської заборгованості в системі управлінні підприємством за сучасних умов господарювання.

Л. Розумович [6]

Проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками та порядок бухгалтерського обліку розрахунків.

Дебіторська заборгованість відображається в усіх формах звітності. У балансі залишки по статтях дебіторської заборгованості відображаються в залежності від терміну погашення (в межах року чи більше) за різними статтями. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у складі статті «Інші операційні витрати» звіту в формі №2.

В.С. Сатур [7]

Розробка пропозицій щодо удосконалення ведення обліку дебіторської заборгованості.

З метою покращення розрахункової дисципліни та скорочення дебіторської заборгованості необхідно вжити таких заходів: 1. Внести зміни до плану рахунків та розробити методичні рекомендації з удосконалення облікових регістрів щодо обліку розрахунків з покупцями та замовниками. 2. Забезпечити гармонізацію вітчизняних та міжнародних стандартів обліку дебіторської заборгованості, вдосконалити консолідовану фінансову звітність та облікові регістри.

В.В. Скоробогатова [8]

Розглянуто та проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних учених до оцінки монетарної та немонетарної дебіторської заборгованості як змішаного активу.

Запропоновано оцінювати монетарну дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги у момент визнання за справедливою вартістю, а на звітну дату - за найменшою з двох оцінок: чистою реалізаційною вартістю або справедливою вартістю. Немонетарну заборгованість необхідно оцінювати в залежності від обміну на подібні й неподібні активи.

В.В. Скоробогатова [9]

Відсутність дієвої методики внутрішнього контролю операцій з дебіторською заборгованістю як змішаного активу.

Запропоновано методику внутрішнього контролю операцій з монетарної і немонетарної дебіторською заборгованості.


На нашу думку, на основі аналізу наукових праць і літературних джерел можна виділити найбільш актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості:

1.      Проблема організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її місце в обліковій політиці.

2.      Проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості.

3.      Проблема формування та обліку резерву сумнівних боргів.

4.      Проблема відображення дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку.

5.      Проблема проведення аналізу розрахунків з покупцями та замовниками при наявних методиках.

Проаналізувавши проблеми організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, проблеми її реальної оцінки, проблеми формування резерву сумнівних боргів та проблему відображення операцій з дебіторською заборгованістю на бухгалтерських рахунках, можна запропонувати такі рекомендації щодо вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями та замовниками:

1.      Необхідно приділити увагу організації обліку дебіторської заборгованості та доповнити облікову політику елементами, що дасть змогу вчасно виявити проблемні моменти та вжити заходи щодо відновлення платоспроможності покупців та замовників. У таблиці 2 представлена характеристика елементів облікової політики [8].

Елементи облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості

Елемент облікової політики

Характеристика елементу облікової політики

1. Види діяльності підприємства

Необхідно чітко визначити види діяльності, якими займається підприємство, від цього залежить вибір заборгованості на яку нараховується резерв. Окремо зазначити перелік видів діяльності, що входять до операційної, фінансової та інвестиційної.

2. Форма ведення обліку

Зазначення форми ведення бухгалтерського обліку, що безпосередньо впливає на сукупність та послідовність використання облікових регістрів. Форма ведення обліку може бути ручна (журнальна, журнально-ордерна та ін.) і комп’ютеризована.

3. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості

Визнання дебіторської заборгованості як активу здійснюється, якщо: існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід; сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена. У випадку із заборгованістю покупців та замовників додаються ще дві умови: покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив; підприємство продавець не здійснює надалі управління та контроль за реалізованим активом. Передбачити в наказі додатково умови застосування оцінки заборгованості за справедливою вартістю, що відповідає вимогам концепції управління вартістю підприємства.

4. Класифікація та аналітика дебіторської заборгованості

Необхідно передбачити та закріпити в Наказі перелік класифікаційних ознак та види, на які поділяється дебіторська заборгованість для тих чи інших управлінських потреб та вказати відповідно до обраної класифікації розрізи аналітики для обліку заборгованості.

5. Визнання заборгованості сумнівною

Зазначаються критерії визнання дебіторської заборгованості сумнівною і джерела отримання інформації, а саме: прострочення боржником терміну погашення; порушення справи про визнання боржника банкрутом.

6. Період та метод нарахування резерву сумнівних боргів

Визначити термін проведення інвентаризації дебіторської заборгованості для створення резерву сумнівних боргів: на початку чи в кінці року. Зазначається вид методу нарахування резерву, а також терміни та підстави його нарахування: - на підставі платоспроможності окремих дебіторів (зазначити перелік документів, за якими визначається така платоспроможність); - на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її виникнення (зазначити, на які групи за строком вона розподіляється).

7. Визнання заборгованості безнадійною

Визначаються критерії віднесення дебіторської заборгованості до безнадійної відповідно до бухгалтерського та податкового законодавства.

8. Порядок списання безнадійної заборгованості

Зазначити порядок, за яким списується безнадійна заборгованість, зокрема закріпити в Наказі, що заборгованість списується з балансу відповідно до розпорядження керівника на підставі проведеної інвентаризації та письмового обґрунтування доцільності списання.


3.      Резерв сумнівних боргів варто формувати в розрізі кожного з боржників, за термінами непогашеннями дебіторської заборгованості та залежно від розмірів підприємства та обсягів діяльності. Це дасть змогу отримувати інформацію про суми дебіторської заборгованості, яка визнана сумнівною; про суми списаної дебіторської заборгованості в межах та понад резерву сумнівних боргів; про суми заборгованості, що раніше була визнана безнадійною [5].


Оцінка монетарної та немонетарної дебіторської заборгованості покупців та замовників

5.      Аналіз та оцінка стану дебіторської заборгованості в системі управління підприємством передбачає зовнішній та внутрішній аналіз, виявлення можливостей, ризиків та загроз, облік ресурсів та встановлення обмежень у часі щодо досягнення поставлених цілей, визначення середнього розміру фінансових активів, які перебувають у формі дебіторської заборгованості, їх питомої ваги в загальній сумі оборотності активів підприємства, поділ та оцінку дебіторської заборгованості за окремими її видами та строками погашення. Це надасть можливість задовольняти інформаційні потреби облікового персоналу в розрізі її структурних елементів, а також дасть змогу окреслити суми заборгованості, що вилучені із господарського обороту різними дебіторами для цілей управління й контролю.

Важливою умовою покращення обліку є введення комп’ютерної форми обліку. Використання комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначальний фактор організації обліку.

Застосування комп’ютерів дало б змогу автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на якісно новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працював би на комп’ютері в діалоговому (інтерактивному) режимі, використовував би зворотній зв’язок у процесі обробки даних і отримання відповідних вихідних документів.

Висновки. На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства неспроможні ефективно управляти дебіторською заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплате - жів. Проведений аналіз наукових праць провідних спеціалістів в області бухгалтерського обліку допоміг виділити основні проблеми дебіторської заборгованості як об’єкта обліку та аналізу, а також запропонувати шляхи їх вирішення. Урахування та вирішення усіх зазначених проблем дасть змогу раціонально організовувати облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.


Бібліографічний список

1. Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємства в умовах фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ІіНр:// їігеаі1іс^. com/economika-pidpryemstv/54-proЫemi-upravMnnya - deЫtorskoyu-zaborgovamstyu-pidpNyemstv-v-umovax - finansovo-ekonomichnoyi-krizi-yedinak-t-s.html.

2.      Колеснікова О.М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті податкового кодексу України /

О.М. Колеснікова // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ^ех. рІір? орега^оп=1&і^=772.

3. Ксьондз С.М. Дебіторська заборгованість як об'єкт управління [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://Nb.khnu.km.ua/pdf/visnykJup/2010/(154)%20VKNU - ES2010N4Volume1.pdf.

4.      Погоріляк Л.В. Удосконалення бухгалтерського обліку вза - єморозрахунків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uk.orgsun.eom/1/1/635-1.php.

.        Подолянюк РВ. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Р.В. Подолянюк // Управління розвитком. - 2012. - №4. - С. 114-116.

.        Розумович Л. Проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками та порядок бухгалтерського обліку розрахунків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_2/35.pdf.

.        Сатур В.С. Розробка пропозицій щодо удосконалення ведення обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_2/35.pdf.

.        Скоробогатова В.В. Методика бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості як складової змішаних активів / В.В. Скоробогатова // Сталий розвиток економіки. - 2012. - №7 (17). - С. 270-276.

Похожие работы на - Проблеми та шляхи удосконалення дебіторської заборгованості як об’єкта обліку й аналізу

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!