Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  166,75 Кб
 • Опубликовано:
  2017-09-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентівВикористання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентівО.В. Жмуд, кандидат педагогічних наук

М. Чирва, кандидат педагогічних наук

Анотація

У статті розкрито значення використання дистанційних технологій навчання на сучасному етапі розвитку ІКТу процесі підготовки іноземних студентів - майбутніх вчителів інформатики. Визначено місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Розглянуто поняття технологій дистанційного навчання, систем підтримки дистанційного навчання й уточнено поняття "електронний навчальний курс", визначено основні принципи методики використання технологій дистанційного навчання і її складові. Розглянуто різні види забезпечення технологій дистанційного навчання. Результатом дослідження є розроблені електронні навчальні курси з інформатичних дисциплін, адаптовані для іноземних студентів, і методичні рекомендації щодо використання технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх вчителів інформатики. навчання дистанційний освіта інформатика

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; дистанційне навчання; технології дистанційного навчання; система підтримки дистанційного навчання; електронний навчальний курс.

Постановка проблеми. Успішна інтеграція української системи вищої освіти у міжнародну освітню систему перш за все пов’язана з гарантіями забезпечення високого рівня та якості теоретичної та практичної професійно-орієнтованої підготовки, забезпечення інтелектуального, наукового, інноваційного та культурного потенціалу випускників із числа іноземних громадян. Застосування новітніх ІКТ у навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці навчання практично всіх дисциплін, вивчення яких передбачено відповідними програмами підготовки іноземних студентів. Особливо це стосується підготовки іноземних студентів - майбутніх учителів інформатики, оскільки їх підготовка вимагає системного використання ІКТ. Це обумовлює більш високі вимоги до ІКТ-компетентностей студентів і викладачів ВНЗ. Зазначені особливості вимагають широкого застосування інноваційних підходів до організації навчального процесу майбутніх учителів інформатики.

Використання сучасних технологій дистанційного навчання (ТДН) як засобу підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів, створює реальні можливості підвищення якості їх професійної підготовки, конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Аналіз актуальних досліджень. В освіті України розробляють теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційного навчання. У вітчизняних працях науковців проблемі дистанційної освіти присвячено роботи В. Бикова, Н. Думанського. Г. Кравцова, В. Кухаренка, В. Олійника, О. Глазунової, К. Обухової, О. Самойленка, Н. Сиротенко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. Твердохлєбової, О. Захар, П. Камінської та ін. Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в зарубіжних країнах, зокрема перспективи розвитку дистанційної освіти, досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг. Педагогічне й інформаційне забезпечення дистанційного навчання вивчали Н. Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О'роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара. Проблемами підготовки майбутніх учителів інформатики опікувались М. Золочевська, А. Єршов, В. Монахов, О. Ігнатенко, А. Кузнецов, Н. Морзе, Ю. Рамський, Т. Тихонова та ін.

Серед закордонних університетів, що є лідерами у сфері використанні ТДН, можна назвати Massachusetts Institute of Technology (#"895312.files/image001.jpg">

Рис. 1.1 Опис електронного навчального курсу

Окрім того студентам надається також програма курсу, розподіл балів навчальної діяльності, відомості про друковані та інші інформаційні ресурси з курсу і глосарій до нього (рис. 1.2).

Рис. 1.2 Загальні відомості про електронний навчальний курс

Наступним блоком ЕНК є знайомство з теоретичним навчальним матеріалом з тем курсу, який представлено конспектами і / або презентаціями лекцій, додатковими навчальними матеріалами, такими як: відеоматеріали, електронні посібники тощо. Однією з характерних рис використання СПДН є мультимедійність, що забезпечує представлення навчального матеріалу в тестовому і відео форматах. Тому лекції з курсу, як правило, представлені у текстовому форматі та у вигляді презентації в звичному для студентів форматі *.ррї. (рис. 1.3)

Рис. 1.3 Наповнення електронного навчального курсу з мультимедійною підтримкою

Необхідною умовою діалогу, зокрема навчального діалогу, є проблемна ситуація, яку ми реалізовуємо під час семінарських та лабораторних робіт у формі чату і форуму Проблемна ситуація є умовою активних дій студента. З цією метою в навчальному процесі використовуються такі психолого- педагогічні технології ДН як метод ''Мозкового штурму'' і диспут відповідно.

У форумі можна проводити обговорення по групах, оцінювати повідомлення, прикріплювати до них файли будь-яких форматів. В особистих повідомленнях і коментарях є можливість обговорити конкретну проблему з викладачем особисто. У чаті обговорення відбувається в режимі реального часу.

В ЕНК АК ККС розміщено матеріали практичної підготовки студентів з курсу - завдання для лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів.

Для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю в ЕНК реалізована можливість проведення автоматизованого контролю знань студентів, що здійснюються, як правило, у формі комп’ютерного тестування з банком тестових питань різного рівня складності.

У процесі навчання з використанням ТДН застосовуються асинхронні, та синхронні форми взаємодії учасників навчального процесу, що підтримуються СПДН за допомогою відповідних модулів: вебінар, семінар, урок. Вебінар - різновид веб-конференції, що використовується для проведення різних видів занять зі студентами і консультацій в on-line режимі. Семінар - це вид діяльності, де кожен студент не лише виконує власну роботу, а й оцінює результати роботи інших студентів. Проведення семінару сприяє координації діяльності колективу студентів і надає можливість оцінювати їх роботу різноманітними способами.

Урок - один із найскладніших елементів навчального курсу, оскільки потребує від викладача створення сценарію вивчення матеріалу з поетапною перевіркою його засвоєння. Викладач розбиває увесь матеріал на блоки, у кінці кожного з яких розміщує питання для перевірки засвоєння відповідного навчального матеріалу. Перехід до вивчення матеріалу наступного блоку можливий лише після засвоєння і перевірки попереднього матеріалу. Якщо відповідь на запитання неправильна, можна повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної викладачем) і повторно опрацювати матеріал.

Невід’ємною частиною процесу навчання є оперативне спілкування викладача зі студентами (on-line чи off-line). Під час такого спілкування студенти можуть отримувати консультацію викладача, обговорювати з ним проекти, рішення, оцінки. Викладач теж має можливість спостерігати за процесом засвоєння студентами матеріалу й організовувати навчання на основі індивідуального підходу. Таке спілкування реалізується в СПДН через використання модулів "Форум" (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Ресурси СПДН Moodle

Зворотній зв’язок зі студентами в ЕНК забезпечує модуль СПДН "Завдання" для пересилання будь-яких електронних документів у режимі off-line. Цей вид діяльності допомагає здійснювати контроль за виконанням завдань до лабораторних робіт та інших видів діяльності, передбачених дисципліною.

Результати роботи і звіт про її виконання надсилаються викладачу через СПДН, після чого викладач перевіряє отримані матеріали і / або зараховує надіслані звіти або повертає їх із зазначеними недоліками на доопрацювання. Окрім того, при викладанні курсу АК ККС ресурс ''Завдання'' використовуємо для керівництва підготовкою рефератів, індивідуально-навчально-дослідного завдання, оскільки викладач має можливість залишати коментарі для зворотного зв’язку і завантажувати файли. Завдання оцінюються відповідно до шкали оцінювання, яка є складовою ЕНК АК ККС.

Оцінки за виконане завдання заносяться в журнал оцінок. Журнал обліку успішності студента в СПДН заповнюється автоматично після того, як за виконане завдання студенту виставляється оцінка.

Висновки. Отже, маючи вільний доступ до методичного забезпечення курсу, студенти можуть самостійно створювати власну траєкторію навчання та здобувати необхідну саме йому систему знань. Студенти знають, що їхні роботи будуть щоразу оцінені викладачем, а в разі невдач вони завжди можуть за допомогою засобів СПДН ''Форум'' або ''Чат'' отримати консультацію (допомогу) викладача чи однокурсників. Такий спосіб підвищує мотивацію іноземних студентів до навчальної діяльності та забезпечує зростання інтересу до вивчення інформативних дисциплін зокрема.

Поєднання традиційного та дистанційного навчання дає можливість використовувати переваги обох форм навчання. Основними перевагами використання засобів СПДН при вивченні інформатичних дисциплін іншомовними студентами є: поліпшення якості навчання; мотивація студентів до навчання; забезпечення ефективних інструментів управління навчанням; збільшення чисельності осіб, які отримають доступ до якісної освіти; встановлює нова роль викладача як тьютора; урізноманітнення процесу навчання.


Список використаних джерел та літератури

1.      Наказ Міністерства освіти і науки України ''Про затвердження Положення про дистанційне навчання'' № 466 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0703-13.

2.      Кондратьев В. В. Концепция информатизации образования в технологическом университете / В. В. Кондратьев // Информационные технологии в образовании : материалы Конгресса конференций ''ИТО

3.         2003''. - М. : АНО ''ИТО'', 2003. - С. 24.

4.      Герасименко І. В. Система підтримки дистанційного навчання, як складова інформаційного середовища ВНЗ / І. В. Герасименко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. Статей]. - Сер.: Педагогіка і психологія. - Ялта : РВВ КГУ, 2013. - Вип. 40, ч. 4. - С. 22-30.

5.      Конащук В. Українська бізнес-освіта: чи є межа для наслідування західного досвіду / В. Конащук // Ситуаційна методика навчання: український досвід : збірник статей / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - С. 13-18.

6.     Котенко В. В. Информационно-компьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего учителя информатики [Электронный ресурс] / В. В. Котенко, С. Л. Сурменко // Вестник Омского государственного педагогического университета. - 2006. - Режим доступа :

Похожие работы на - Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!