Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  326,88 Кб
 • Опубликовано:
  2015-05-31
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦIЙНОЇ ОСВIТИ
РЕФЕРАТ

з основ педагогiчних вимiрювань та монiторингу якостi освiти

на тему: Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії

Виконала: студентка 3 курсу

групи IСПКО

Балабова О.А.

Перевiрив: доцент

Ачкан В.В.

1. Система освіти Польщі

Система вищої освіти в Польщі включає державні та приватні вищі навчальні заклади.

Для вступу абітурієнту необхідно мати атестат зреслості.

Правила прийому визначаються кожним вузом автономно.

Ступені, які присвоюються випускникам університетів і коледжів У вищих навчальних закладах Польщі - триступенева система, яка включає ступеня Бакалавра (Licencjat, Inеynier), магістра (магістр) і Доктора наук (Доктор). Система ця є обов'язковою з 2007/2008 навчального року. Згідно з постановою «Про вищу освіту» від 2005 року, програми всіх напрямів навчання крім правознавства, фармацевтики, психології, ветеринарної медицини, медицини та медицини-стоматології мають два етапи. Третій етап, який відповідає ступеню доктора наук, відкритий тільки для тих, хто вже має науковий ступінь магістра або ідентичну ступінь. Навчання для отримання ступеню доктора наук триває чотири роки, але цей термін можна скороти або Пpодолжая.

Випускники університетів і коледжів Польщі можуть отримати такі ступені:

бакалавр (BA, licencjat) - надається після закінчення 3-3,5 років навчання в професійному або технічному коледжі;

бакалавр (бакалавр, inеynier) - надається після 3,5-4 років навчання в технічному, сільськогосподарському або економічному коледжі;

магістр (MA, MSc, магістр) або ідентична ступінь: магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, компетентний лікар, зубний хірург, ветеринар, надається після 5-6 років навчання в університеті. Ступінь магістра можна отримати також в кінці 2-2,5 лгг додаткового навчання на магістра, яке можуть здійснювати випускники коледжу.

доктор наук (PhD, доктор) - надається тим, хто здав іспит на ступінь доктора наук і успішно захистив дисертацію. Щоб почати навчання на отримання докторського ступеня, необхідно мати ступінь магістра або ідентичну ступінь.

Вища освіта

Система вищої освіти в Польщі в Європейській Зоні Вищого Oбразованія. Разом з 29 іншими країнами, Польща підписала Болонську Декларацію, метою якої є створення Європейської Зони Вищої Освіти. Актуальні реформи в системі вищої освіти в Польщі направлені на останні розробки Болонського Процесу.

Вищі навчальні заклади Польщі використовують ECTS (Європейську Кредитну Систему). Ця системa кредитів широко pacпpocтpaнeнa в Європі. Її прийняли з метою полегшити процедуру порівняння рівня освіти студентів за їх навчальними напрямами.

Польські вищі навчальні заклади залучені до міжнародного обміну студентами. Такі програми як Сократ / Еразм Роттердамський, двосторонні договори між університетами, які розвивають контакти з польськими та закордонними вузами. Детальну інформацію про програму СОКРАТ / Erasmus можна отримати в бюро міжнародних відносин.


.1 Гарантія якості освіти в Польші

Польський Державний Акредитаційний Комітет (Panstwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі з січня 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі, а також служить для поліпшення і гарантії освітніх стандартів. Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними коммитет в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.

Визнання дипломів

Визнання дипломів про вищу освіту, отриману за кордоном, здійснюється відповідно до постанови Міністра Національної Освіти «Про правила і процедури нострифікації дипломів та професійних звань, отриманих за кордоном» (від 10 грудня 1991 року). На вебсайті Бюро Академічного Визнання та Міжнародного Обміну можна знайти правові регулювання щодо валідності дипломів, отриманих за кордоном, включаючи перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання дипломів. Якщо даний диплом потрапляє під договір, він автоматично стає дійсним щодо змісту договору. Якщо даний диплом / атестат не підпадає під міжнародний договір або був виданий в країні, з якою Польща не підписувала угоди про взаємне визнання дипломів, тоді він стає предметом Указу про ностріікаціі дипломів, отриманих за кордоном. Даний диплом повинен бути представлений в місцевому відділенні Міністерства Освіти (Kuratorium).

Оплата

У Польщі навчання на повний термін у державних вищих навчальних закладах є безкоштовним для польських громадян. Всі іноземні студенти оплачують навчання (безкоштовно навчаються учасники програм обміну або ті, хто вступав до вузу на тих же умовах, що і поляки).

Навчальний рік

У більшості випадків навчальний рік складається з тридцяти тижнів навчального курсу. Щотижня студенти мають близько тридцяти годин занять. Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. Осінній семестр починається на початку жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію. Весняний семестр триває з середини лютого до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, уроків, семінарів, лабораторних робіт і дискусій.

Іспити

Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентові необхідно отримати прохідні бали на всіх іспитах, які включають письмові або усні іспити з предметів даної програми. Кожен вуз визначає систему оцінювання у своєму Навчальному Статуті. Найпоширеніша така система оцінювання: відмінно (5); добре з плюсом (4,5); Добре (4); задовільно з плюсом (3,5); задовільно (3); незадовільно (2). Відповідно до Європейської Kредітной Cистема ECTS, повна кількість кредитів надається на даний предмет, незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.

2. Показники якості систем освіти Росії

Інтеграція Росії у світовий освітній простір, реалізація принципів Болонської угоди, нові соціально-економічні реалії висунули нові вимоги до якості вищої освіти. Саме забезпечення високої якості освіти на основі збереження його фундаментальності та відповідності потребам особистості, суспільства і держави продовжує залишатися основним завданням політики держави в освітній сфері.

Сучасний етап реформування російської освіти характеризується наступними тісно взаємопов'язаними між собою процесами:

Широким поширенням у вузах країни робіт зі створення, впровадження та сертифікації внутрішньовузівських систем управління якістю відповідно до вимог та рекомендацій міжнародних стандартів з менеджменту якості серії ISO 9001: 2000 (ДСТУ ISO 9001-2001), стандартів і директив для гарантії якості вищої освіти в європейському регіоні (ENQA) та інших моделей менеджменту якості;

Переходом до комплексної оцінки діяльності вузів, совмещающей процедури ліцензування, атестації та державної акредитації на базі затвердженого переліку показників діяльності вузів, що включає, зокрема, і показники наявності та ефективності внутрішньовузівських систем управління якістю освіти;

Посиленням конкуренції між вітчизняними вузами на ринку трудових ресурсів;

Інтернаціоналізацією освіти і необхідністю гармонізації російської освіти, в тому числі і за критеріями його якості, з іншими системами освіти (в рамках Болонської декларації) з метою залучення додаткових внутрішніх споживачів і виходу в міжнародний освітній простір.

Основний акцепт при реформуванні вищої школи робиться на необхідність створення внутрішньовузівських систем якості та визначення критеріїв оцінки якості освіти відповідно до мінливими зовнішніми умовами середовища.

При виборі методів і критеріїв для оцінки якості підготовки фахівців необхідно орієнтуватися, насамперед, на державні вимоги до якості. На державному рівні якість підготовки фахівців у ВНЗ оцінюється по відповідності:

Умов освітнього процесу - ліцензійним вимогам;

Змісту, рівня і якості освіти - атестаційним вимогам (державним освітнім стандартам);

Цілей, умов, змісту і результатів (ефективності) освітнього процесу - акредитаційними показниками.

.1 Критерії оцінки якості

Існуючі критерії оцінки якості можна розділити на дві групи.

У першу входять нормативно-правові критерії. Дотримання даних вимог забезпечує вузу можливість здійснення освітньої діяльності.

Друга група акумулює параметри якості, які, визначаються експертним шляхом на підставі опитувань абітурієнтів та роботодавців.

На державному рівні у 2000 році Міністерством освіти РФ як форми контролю за якістю вищої освіти була введена Комплексна опенка діяльності російських вузів, що має на меті проведення всебічного аналізу діяльності вищого навчального закладу і включає в себе процедури ліцензування, атестації та державної акредитації. Причому одним мул значимих показників при проведенні державної атестації та акредитації стало саме наявність у вузі системи менеджменту якості.

При створенні систем забезпечення та оцінки якості діяльності вищих навчальних закладів у Росії і за кордоном використовуються різні підходи до управління якістю, а також методи і критерії. Можна виділити три основні методи оцінки якості, які в чомусь близькі, та все ж відрізняються один від одного:

Оцінний метод управління якістю діяльності ВНЗ (SWOT-аналіз);

Концепція, заснована на принципах загального управління якістю (TQM);

Підхід, заснований на вимогах міжнародних стандартів якості ISO 9001: 2000.

Відповідно до умов першого методу оцінка діяльності будується на основі статистичних даних, отриманих з централізованих служб ВНЗ (планово-фінансовий відділ, бухгалтерія, науково-дослідна частина, відділ кадрів та ін.), Річних звітів кафедр і відомостей, поданих деканами факультетів. За цими даними обчислюються відносні показники (на одного викладача, наукового співробітника, студента) по ВНЗ, в цілому, і по кожному факультету окремо.

На основі отриманих даних готується звіт про самообстеження.

Мета звіту про самообстеження - аналіз всіх аспектів діяльності ВНЗ, які впливають на якість освіти та наукових досліджень. У процесі проведення самооцінки навчального закладу використовується SWOT-аналіз, який передбачає виявлення сильних і слабких сторін діяльності вузу, а також позитивних і негативних факторів його розвитку. В результаті проведеного аналізу виробляються заходи для вирішення проблемних ситуацій і поліпшення діяльності ВНЗ.

Звіт про самообстеження вузу вивчається зовнішніми експертами, які роблять свій висновок, після чого висновок передасться в організацію, яка направила експертів для оцінки діяльності ВНЗ, з метою прийняття остаточного рішення за результатами експертизи. Це може бути державний орган управління, наприклад, Міністерство освіти або неурядова організація (незалежне акредитаційне агентство).

Модель управління, заснована на принципах загального управління якістю, також, як і SWOT-аналіз, використовує метод оцінок, але цей метод грунтується на аналізі діяльності ВНЗ як виробника продукції та послуг. Концепція загального управління якістю передбачає наявність у вузу чітко сформульованої місії і ясних стратегічних цілей, вироблених в результаті всебічних досліджень потреб зовнішнього середовища в продукції вузу. Загальне управління якістю передбачає процесний підхід до діяльності вузів.

Модель управління, заснована па вимогах міжнародних стандартів якості ІСО, передбачає визначення зацікавлених сторін, виявлення їх вимог до якості продукції, створення системи безперервного вдосконалення діяльності.

На відміну від моделі TQM, у цій моделі основним інструментарієм менеджменту стає документована система управління, орієнтована на якість. Робота зі створення та впровадження систем управління якістю на основі вимог стандартів якості ISO 9001: 2000 ведеться в даний час в багатьох вузах Росії. Стандарт вимагає:

Ідентифікувати процес;

Провести їх кореляційний аналіз;

Визначити критерії та методи ефективної реалізації процесів;

Забезпечити ресурси та інформацію для моніторингу;

Проводити моніторинг процесів;

Здійснювати вдосконалення процесів.

До обов'язкових документів системи якості відносяться:

Цілі і політика у сфері якості;

Інструкція з менеджменту якості;

Опис процесів;

Опис взаємодії між процесами;

Зареєстровані дані за якістю (кількісні показники).

В даний час вітчизняними та зарубіжними вузами на підставі вищенаведених методів використовуються наступні моделі систем менеджменту якості:

Модель системи менеджменту якості за міжнародним стандартом ISO 9001: 2000 (ГОСТ Р ІСО 9001 -2001);

Модель Європейського фонду з менеджменту якості (EFQM) і її модифікації для вищої освіти;

Модель премії Уряду РФ в області якості;

Модель премії конкурсу Міністерства освіти РФ "внутрішньовузівських системи забезпечення якості підготовки, фахівців";

Модель Центру досліджень політики в галузі вищої освіти (CHEPS) університету Твенте (Нідерланди);

Модель Асоціації університетів Нідерландів (VSNU);

Бельгійсько-нідерландська модель (HBO Expert Group);

Модель національної американської премії за якістю "Baldrige National Quality Award" в галузі освіти;

- Модель еталонного тестування для Австралійських університетів та ін.

Найбільшою мірою специфіка якості у вищій освіті на даний момент відображена в Бельгійсько-нідерландської моделі поліпшення якості вищої освіти, заснованої на моделі Європейського фонду з менеджменту якості (EFQM). Ця модель в свою чергу багато в чому збігається з моделлю конкурсу Міністерства освіти Росії "Всередині-вузівські системи забезпечення якості підготовки фахівців".

Таким чином, базові критерії цих моделей можуть служити прототипом для побудови єдиної моделі систем менеджменту якості в Російських вузах з урахуванням позитивних сторін інших моделей.

Оцінка системи менеджменту якості вузу проводиться за наступними критеріями:

Лідируюча роль керівництва;

Політика і стратегія;

Менеджмент персоналу;

Ресурси та партнери;

Менеджмент процесів;

Задоволеність споживачів;

Задоволеність персоналу;

Вплив на суспільство;

Результати роботи вузу.

У вищих навчальних закладах в даний час досить популярні методики планування і підбиття підсумків роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів з використанням різних показників, індикаторів, рейтингів і т.д. Однак кількісні показники і рейтинги дуже часто значною мірою залежать від суб'єктивних методик обробки фактичних даних. Тому вони можуть використовуватися лише як доповнення до експертними оцінками, які виконуються, як правило, на основі глибокого аналізу дійсного стану справ в тому чи іншому структурному підрозділі ВНЗ (факультеті, кафедрі, лабораторії).

Вітчизняна практика державного підходу до оцінки якості освіти реалізована в даний час в моделі Всеукраїнських конкурсів, організованих Міністерством освіти РФ з 2000 року, на кращу систему забезпечення якості підготовки фахівців. Методичною основою для даного конкурсу з'явилася модель премії Уряду РФ в області якості.

На закінчення слід зазначити, що основний контроль якості підготовки фахівців залишається за ринком праці.

. Освіта в США

університ американський школа болонський

Сполучені Штати Америки - це країна, в якій спостерігається постійна модернізація системи освіти. У США немає єдиної національної системи освіти. Для кожного з штатів характерна своя система освіти та свої особливості, тому основною рисою освіти в цій країні є децентралізація.

Як і у більшості Європейських країн, система освіти США має три рівні:

Початковий (включає дошкільну та початкову шкільну)

Середній

Вищий

Дошкільний рівень освіти починається в дитячих яслах (до 3 років) і дитячих садках (від 3 до 5). Виділяють приватні, державні та кооперативні установи, їх мета, організація та програма діяльності значно відрізняється між собою. Проте спільною метою усіх дошкільних закладів є підготовка дітей до навчання в школі. Для дітей, які позбавлені такої можливості у дитячих установах або в домашніх умовах, здійснюється урядова програма "Хед старт" (початковий старт), що передбачає набуття початкових освітніх навичок за допомогою телевізійних навчальних програм.

Концепція американської школи - підготовка до «реального життя». Основне завдання нинішніх американських шкіл - навчити учнів самостійно здобувати знання та підготувати їх до життя. Будь-який навчальний матеріал, що пропонується для засвоєння, проходить ретельний відбір на предмет «потрібен він учням чи ні».

Навчання у школі починається у віці 6-7 років, вік залежить від штату проживання. Навчання в школі триває 12 років і має наступну структуру: початкова школа (1-6 клас), неповна (молодша) середня школа (7-9 класи), старша середня школа (10-12 класи). У деяких штатах середня школа є об’єднана.

В США є державні (переважно загальноосвітні) школи та приватні (переважно конфесійні). Особливе місце мають “незалежні школи”, такі школи платні і вартість навчання становить 10-20 тис. доларів за навчальний рік.

Поділ учнів відповідно до здібностей починається з молодшої середньої школи, діти вивчають обов’язкові предмети та мають значну кількість предметів за вибором, на їх основі дитина обирає напрямок навчання в старшій середній школі.

Виділяють три основних напрямки навчання в старшій середній школі: академічний, загальний та виробничий (трудовий). Академічний - підготовка до вступу у ВНЗ здійснюється за збагаченими програмами; загальний - орієнтує учнів на вступ до середніх навчальних закладів; виробничий - для учні, які планують після закінчення школи влаштуватися на роботу (фактично учень отримує спеціальність).

Освіта в США в основному державна. Вона контролюється і фінансується на трьох рівнях: федеральною владою, владою штатів і місцевою владою. Існує система державних шкіл. Вищі навчальні заклади переважно приватні, і тому вони намагаються залучати студентів та аспірантів з усього світу.

Рівень письменності в США - 99% (2008), в 2011 році 86% людей у ​​віці 25 років і старше мали середню освіту, 30% мали ступінь бакалавра. Основна мова, якою ведеться викладання - англійська.

Тривалість і вік для початку обов'язкової освіти різняться залежно від штату. Діти починають навчання у віці від 5 до 8 років і закінчують у віці від 18 до 19 років.

У віці близько 5 років американські діти йдуть в початкову школу (англ. Elementary school), в нульовий клас (нім. Kindergarten). Цей нульовий клас не є обов'язковим у деяких штатах. Проте, майже всі американські діти відвідують kindergarten. Хоча в перекладі з німецької kindergarten буквально означає «дитячий садок», дитячі садки існують окремо в США і дослівно називаються «перед-школою» (англ. Preschool).

Початкова школа триває до п'ятого чи шостого класу (залежно від шкільного округу), після чого учень йде в середню школу (англ. Middle school), яка закінчується восьмим класом. Вища (старша) школа (англ. High school) - це класи від дев'ятого до дванадцятого, так що зазвичай американці закінчують середню освіту в 18 років.

Ті, хто отримав середню освіту, можуть надходити в громадські коледжі (англ. Community college), також звані початкові коледжі (англ. Junior college), технічні коледжі (англ. Technical college) або міські коледжі (англ. City college) , які після дворічного навчання видають ступінь (англ. associate's degree), порівнянну з середньою спеціальною освітою РФ. Інша можливість продовжити навчання - вступити в коледжі або університети, де отримують, зазвичай за чотири роки, ступінь бакалавра. Отримали ступінь бакалавра можуть навчатися далі, щоб отримати ступінь магістра (2-3 роки) або доктора філософії (3 роки або більше). Окремо акредитовані факультети і вузи видають ступеня доктора медицини і доктора права, для яких обов'язкова спеціальна підготовка і на рівні бакалавра.

4. Показники якості систем освіти Фінляндії

Основна мета освітньої політики Фінляндії полягає в наданні громадянам рівних можливостей у здобуванні освіти, незалежно від віку, місця проживання, майнового стану, статі або рідної мови

Дошкільна, молодша шкільна, середня та вища освіта є, у принципі, безкоштовною: навчання, соціальне забезпечення, харчування у школах безоплатні на всіх рівнях, так само як і підручники та навчальні матеріали для початкової та середньої школи. У середній школі транспортування учнів до та від школи також забезпечується навчальним закладом.

Фінська система освіти ставить за мету забезпечення достатньо високого рівня навчальних досягнень та обізнаності всього населення. Принцип довічного навчання - можливість вчитися в будь-якому віці - охоплює всі ступені освіти, з початкового навчання до освіти дорослих

Початкова школа

Освіта у Фінляндії. Початкова школа Фінляндії. Дошкільне виховання в ФінляндііСістема народної освіти у Фінляндії включає в себе: дошкільне виховання (діти віком до 7 років), обов'язкове загальна освіта (9-річна основна школа), середня освіта (гімназії та професійно-технічні училища) і вищу освіту (університети та вузи).

Школи коледжі, ліцеї

Освіта у Фінляндії. У державних школах Фінляндії навчання безкоштовне. Школи коледжі, ліцеї ФінляндііДетей у Фінляндії, як і у нас, віддають в школу в 7 років. До 13 років вони навчаються в молодшій школі, потім переходять в старшу, де залишаються до 16 років. У державних школах навчання безкоштовне.

У фінських школах прийнята 10-бальна система оцінок. Шкільні підручники, приналежності та харчування - безкоштовні. Якщо відстань від будинку до школи перевищує 5 км, транспортні витрати учнів оплачуються муніципалітетом. Муніципалітети отримують від держави субсидії на утримання основних шкіл, причому розмір субсидії залежить від економічного становища кожної даної комуни і іноді становить 100% витрат.

Після закінчення основної школи учні мають можливість продовжити навчання в гімназії (3 роки), що дає закінчену середню загальну освіту, або в професійно-технічному училищі (від 1 до 4 років).

У гімназії навчання ведеться по курсовій системі. Обов'язково вивчається ряд дисциплін: фінська і шведська мови, один або дві іноземні мови, математика, хімія, географія, біологія, закон Божий (вивчається і в основній школі), музика чи малювання, фізкультура, гігієна.

Велика частина гімназій міститься муніципалітетами, є також державні і приватні гімназії.

По завершенні навчання в гімназії учні здають по ряду предметів державний іспит на атестат зрілості, який дає право на вступ до вузів.

Частина випускників гімназій надходить у професійні навчальні заклади (ПТУ), а частина до вузів або влаштовується на роботу.

.1 Фінські ПТУ

Професійно-технічна освіта в Фінляндії ділиться на середню та вищу. Фінське спеціальну освіту дуже сильно диференційовано. Багато таких професійних навчальних закладів, які працюють під певну галузь і готують студентів за однією спеціальністю.

Сьогоднішні студенти ПТУ - далеко не "сірий" народ: в їх розпорядженні знаходяться класи, обладнані сучасною технікою, на їх вибір пропонується більше 200 предметів. У фінських ПТУ готують справжніх професіоналів, які завжди і скрізь нарозхват.

Навчання в профтехучилищах триває від 2 до 6 років - залежно від рівня освіти та обраної спеціальності. У навчальний план обов'язково включена практика.

Учні ПТУ можуть отримувати банківську позику під невеликий відсоток, а також різні грошові допомоги. Саме навчання в ПТУ безкоштовне. Половина професійно-технічних училищ належить муніципалітетам, третина - державі, інші - в приватному володінні. Державні субсидії на утримання ПТУ покривають від 70% до 100% витрат.

Вища освіта

Всі університети Фінляндії - державні. Адміністративно вони підпорядковані Міністерству освіти, але мають конституційне самоврядування. Плати за освіту немає, але студенти повинні самі оплачувати житло, харчування та інші поточні витрати. Фінські студенти мають право на отримання стипендій, а також банківської позики під невеликий відсоток.

Навчання у вузах Фінляндії ведеться з науково-професійною програмою і триває від 4 до 6 років, залежно від спеціальності. По завершенні програми студенти здають кандидатський іспит і отримують диплом. Наступні заняття в аспірантурі дають можливість одержати вчений ступінь ліцензіата та доктора наук. Відповідальність за науково-дослідну роботу в вузах лежить на професорському складі, який розподіляється з дисциплін наступним чином: гуманітарні науки - 36%, природничі науки - 28%, технічні науки і медицина - по 18%.

Перший фінський університет був заснований в 1640 р в м.Турка (Обу Академі). Однак після руйнівного для міста пожежі 1827 він був переведений в Гельсінкі, який в 1812 р став столицею Фінляндії. В даний час Гельсінський університет є найбільшим в країні, в ньому навчаються близько 28 тис. Студентів. Університет має п'ять факультетів: юридичний, медичний, теологічний, суспільно-політичних наук, сільського та лісового господарства, а також три відділення: математико-природно наукове, історико-філологічне і педагогічна.

Крім університетів у Фінляндії є три вищі технічні школи - в Гельсінкі, Тампере і Лаппеенранта. Найбільшим навчальним закладом Фінляндії, що дає вищу економічну освіту, є Вища комерційна школа в Гельсінкі (1911 г.). Вона також знаходиться в Гельсінкі.

Вища комерційна школа в Турку з викладанням фінською мовою була заснована в 1949 р Вища комерційна школа в Вааса - в 1968 р Шведська комерційна школа в Турку з викладанням шведською мовою почала діяти з 1927 р Вищі комерційні школи не мають факультетів. У цих навчальних закладах можна складати іспити за спеціальностями "економіст" і "комерційний секретар". Крім того, в них можна скласти іспит на кандидата і ліцензіата економічних наук і отримати вчений ступінь доктора економічних наук.

Відповідно до закону 1971, підготовка всіх викладачів для основної школи була передана вузам. Вона ведеться на педагогічних факультетах університетів Гельсінкі, Турку, Тампере, Ювяскюля, Оулу і Йоенсуу.

Ветеринарний інститут був заснований в Гельсінкі в 1945 р Ще на початку 60-х років студентам доводилося проходити дворічний курс навчання з клінічних дисциплін у ветеринарних інститутах Стокгольма і Осло. Після розширення інституту вся підготовка лікарів-ветеринарів проходить в Гельсінкі.

Музична академія ім. Я.Сібеліуса, що знаходиться в Гельсінкі, готує музичних педагогів та працівників інших музичних спеціальностей. Академія стала вищим навчальним закладом на базі музичного училища, заснованого в 1882 р В даний час академія має чотири факультети: загальний, церковної музики, військових диригентів і викладачів музики. Загальний факультет має відділення: музикознавства, композиції, оперного мистецтва, вокалу, хоровий, диригентську.

У Гельсінкі знаходяться також Вища театральна школа і Вище художньо-промислове училище.

У Фінляндії діють чотири інституту іноземних мов, які готують перекладачів, - в Коувола, Савонлинне, Тампере і Турку.

Вища освіта у Фінляндії. Вузи та університети у Фінляндії. Навчання у вузах ФінляндііВисокого рівня досягла система навчання дорослих, до якої належать народні та робочі училища, "літні університети", "відкриті університети" та навчальні центри для безробітних. У них щорічно займається більше 600 тис. Чоловік.

Навчання в університетах доступно всім, і ніякої плати за навчальний семестр не стягується.

Всі університети і прирівняні до них вузи, є державними, і держава несе найбільшу фінансову відповідальність за їх діяльність.

Фіни добре освічені. Фінляндія вкладає великі інвестиції на освіту, найвище в межах організації економічного співробітництва і розвитку, група, яка включає західні промислові країни і Японію. Рівень грамотності Фінляндії - 100%, і країна тримає майже всі світові рекорди по громадським бібліотекам.

Список використаних джерел

1.      Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. (Под ред. М.Г.Делягина). - М., ИНФРА-М., 2000.-344с

.        Т.А. Салимова. Теория и практика управления качеством.-Саранск, 2006.-172с.

3.      NiemiN., ToomA., KallioniemiA, (2012) Miracle of education: the principles and practices of teaching and learning in finish schools. Sense Publisgers.

.        Информация о приобретении образования из переписи США за 2003 год. (англ.)

.        Уровни платы за обучение поднимаются, но многие студенты не платят полную сумму. Пресс-релиз организации College Board. (англ.)

.        Получив диплом, иностранные студенты думают, что делать дальше. Статья из Нью-Йорк Таймс за 23 мая 2001.

.        Доронова М.Ю. «Нью-йоркська державна школа». Журнал Початкова школа. № 10. 2008.

.        Лихачов Б.Т. Педагогіка. - М., 1998.

.        Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс: Підручник: У 2 кн. - М.: Владос, 2001.

.        Тарасюк Л.М., Цейковіч К.Н. "Освіта в США". Соціально-політичний журнал, 1997.

Похожие работы на - Показники якості систем освіти Польщі, Росії, США, Фінляндії

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!