Військовий обов'язок і комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в Україні

 • Вид работы:
  Лекция
 • Предмет:
  Военная кафедра
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  103,37 Кб
 • Опубликовано:
  2015-05-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Військовий обов'язок і комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в Україні

Військовий інститут

Київського національного університету

імені Тараса шевченка

Кафедра військового праваЛЕКЦІЯ

Дисципліна: Військова адміністрація

Військовий обов’язок і комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в Українір. м.Київ

Навчальні питання

1.  Поняття, характерні риси і складові частини військового обов’язку

1.1 Поняття та характерні риси військового обов’язку

1.2 Підготовка громадян до військової служби

.3 Приписка громадян України

.4 Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

.5 Виконання військового обов'язку в запасі Збройних Сил України

.6 Виконання військового обов’язку в резерві Збройних Сил України

.7 Дотримання правил військового обліку громадян України

. Порядок комплектування збройних сил України та інших військових формувань особовим складом

2.1 Поняття та елементи комплектування ЗС України та інших військових формувань особовим складом

.2 Комплектування військовослужбовцями за призовом

.3 Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями за контрактом

1. Поняття, характерні риси і складові частини військового обов’язку

.1 Поняття та характерні риси військового обов’язку

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.


1.2 Підготовка громадян до військової служби

Підготовка громадян України до військової служби включає:

-    патріотичне виховання,

-        допризовну підготовку,

         підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей,

         підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою,

         підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів,

         військову підготовку у вищих навчальних закладах за програмою підготовки офіцерів запасу,

         фізичну підготовку,

         лікувально-оздоровчу роботу,

         підвищення рівня освітньої підготовки,

         вивчення державної мови.

1.3 Приписка громадян України

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Для проведення приписки громадян України у районах (містах) утворюються призовні дільниці.

До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Для проведення приписки громадян України до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії з питань приписки.

Громадянам України, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил.

Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів у разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством оборони України.

Підготовка з військово-технічних спеціальностей проводиться таким чином:

призовників - учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - безпосередньо в цих закладах;

призовників, які працюють, і тих, хто тимчасово не працює, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за професіями, не спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - у професійно-технічних навчальних закладах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.

.4 Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Порядок проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу та програм військової підготовки офіцерів запасу визначається Міністерством оборони України.

Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України можуть бути призвані для проходження військової служби осіб офіцерського складу.

Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

Перелік вищих навчальних закладів, студенти яких проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з відповідними центральними органами виконавчої влади. Військові навчальні підрозділи є структурними підрозділами цих вищих навчальних закладів. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію військових навчальних підрозділів приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

.5 Виконання військового обов'язку в запасі Збройних Сил України

 

Виконання військового обов'язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби в особливий період. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Запас військовозобов'язаних поділяється на першу і другу категорії.

Запас першої категорії

Запас другої категорії

військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов'язані-жінки.


Військовозобов'язані, зараховані в запас другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання, поділяються на розряди за віком:


Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду.

Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу - 50 років, для інших військовозобов'язаних-жінок - 40 років.

Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Військовозобов'язані з числа осіб офіцерського складу запасу, які не проходили військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, та особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори:

першого розряду - до п'яти разів строком до двох місяців кожного разу;

другого розряду - до трьох разів строком до одного місяця кожного разу.

Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Військовозобов'язані в період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.

Загальний строк зборів під час перебування військовозобов'язаних у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.

У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.

.6 Виконання військового обов’язку в резерві Збройних Сил України

Громадяни України (можуть виконувати військовий обов'язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві).

Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві визначаються Законом, Указ, Положенням "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України" затверджене Указом Президента України від 01.02.2007 № 66/2007, та іншими нормативно-правовими актами.

Мета: Служба у військовому резерві встановлюється з метою планомірної підготовки громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період шляхом здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь під час її проходження.

Порядок проходження

Проходження служби у військовому резерві полягає у додержанні резервістами вимог законодавства про військовий обов'язок, виконанні умов контракту, службових обов'язків відповідно до займаної посади та інших завдань, покладених на підрозділи, в яких вони проходять службу.

Склад і військові звання резервістів відповідають складу і військовим званням військовозобов'язаних.

Граничний вік перебування у військовому резерві є граничним віком перебування військовозобов'язаних у запасі другого розряду.

Початком проходження громадянином служби у військовому резерві вважається день набрання чинності контрактом та видання наказу командира військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду.

Закінченням проходження резервістом служби у військовому резерві вважається день закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу командира військової частини про звільнення резервіста зі служби у військовому резерві.

У разі прийняття на службу у військовому резерві або продовження строку такої служби громадяни укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України (далі - контракт) за зразком, що додається.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України надається командиру військової частини, який видає накази по особовому складу.

Перший контракт з резервістами укладається строком на 5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві, про що видається наказ по особовому складу.

Службу у військовому резерві проходять військовозобов'язані запасу першої категорії, придатні до військової служби за станом здоров'я, які не досягли граничного віку перебування у військовому резерві та здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у ньому (далі - резервісти).Військовозобов'язані в добровільному порядку можуть бути зараховані у військовий резерв Збройних Сил України та інших військових формувань, який складається з громадян, що проходять службу у військовому резерві, та громадян, які відібрані кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві.

Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками, за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Підготовка резервістів проводиться у військових частинах, в яких вони проходять службу у військовому резерві, та включає заняття індивідуальні (теоретичні і практичні) та у складі зведених або штатних підрозділів.

Підготовка резервістів може проводитися при вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів і навчальних військових частинах.

Загальний строк перебування резервістів на зборах повинен становити не більш як 22 дні на рік без урахування періоду проведення зборів.

Збори резервістів (навчальні, перевірочні або спеціальні) проводяться, як правило, у військових частинах, у яких резервісти проходять службу у військовому резерві.

Розміри грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок медичного забезпечення резервістів під час проходження підготовки та зборів визначається Міністерством оборони України.

Під час проходження зборів резервісти забезпечуються військовою формою одягу і на них поширюються правила носіння форми встановленого зразка зі знаками розрізнення та відзнаками відповідно до військових звань військовослужбовців Збройних Сил України.

Харчування резервістів у військових частинах під час проходження зборів здійснюється у порядку та за нормами, встановленими для військовослужбовців.

Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання Міністерства оборони України.

Соціальний захист. За призваними на збори військовозобов'язаними та резервістами на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Розміри грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

Якщо військовозобов'язаний або резервіст захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до законодавства.

Військовозобов'язаним або резервістам, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

військовий офіцер збройний призов

1.7 Дотримання правил військового обліку громадян України

Військовий облік поділяється на:


Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік.

У воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється

Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Класифікація військового обліку військовозобов'язаних

Військовий облік поділяється:

 

 

Персонально-якісний облік призовників і військово-зобов'язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати.

Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України.

Персонально-первинний облік призовників і військово-зобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

 

 

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України. Дипломатичні та консульські представництва України зобов'язані забезпечити прибуття до місця проживання на території України громадян України, які досягли повноліття і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, для проходження призовної комісії та сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час.

2. Порядок комплектування збройних сил України та інших військових формувань особовим складом

.1 Поняття та елементи комплектування ЗС України та інших військових формувань особовим складом

Комплектування - це доведення, заповнення до комплекту (від латинського слова completus - повний).

В умовах мирного часу комплектування має за мету по-перше, створення і підтримання по встановленим штатам кадрів Збройних Сил України та інших військових формувань. Які б були б достатні для успішного ведення бойових дій в період мобілізації, в початковий період ведення бойових дій, та могли б стати основою розгортання Збройних Сил за штатами воєнного часу; по друге, підготовку необхідної кількості військово-навчених ресурсів запасу.

В умовах ведення бойових дій - (війни) задача комплектування полягає в безперебійному поновленні втрат (сил) в особовому складі та повному забезпеченні людськими контингентами формування нових військових частин та з’єднань

Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період проводиться планомірна військова підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військовонавчених громадян.


.2 Комплектування військовослужбовцями за призовом

Для проведення призову громадян України на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку). Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин. Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

-    перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

-        смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Звільнення від призову на строкову військову службу

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

o які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

o   які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;

o   батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

o   які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

o   які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

o   яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.


Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;

) дитину віком до трьох років або старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

) двох і більше дітей;

) дитину-інваліда;

) дружину-інваліда;

) вагітну дружину.

. Крім того відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику:

1)  який є сиротою.

2)      за наявності в сім'ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.

)        у разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з урахуванням пропозиції батьків.

Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку

) які навчаються:

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

-   у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

-   у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

-   в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

) Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року - на вищий курс. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

-   педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

-        медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;

         випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії наук України, - на весь період роботи;

         випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, - на один рік з дня закінчення навчального закладу;

         священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

         кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у встановленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно;

         сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад - на строк виконання ними цих повноважень;

         особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, - на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, щодо яких провадиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

.3 Комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями за контрактом

Державною програмою будівництва і реформування Збройних Сил України передбачено, що Збройні Сили України та інші військові формувння мають перейти до 2010 року на комплектування виключно на добровільної основі за контрактом.

Перехід Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці контрактної служби), зумовлюється:

·   змінами воєнно-політичної обстановки у світі, реформуванням збройних сил суміжних держав;

·        необхідністю підтримання бойової готовності військ (сил) на належному рівні за рахунок укомплектування військових частин і підрозділів військовонавченим, професійно підготовленим особовим складом, спроможним в умовах скорочення чисельності Збройних Сил якісно виконувати поставлені завдання впродовж тривалого часу;

·        зниженням показників щодо стану здоров'я, ділових і моральних якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу, зменшенням кількості осіб, що призиваються на таку службу;

·        погіршенням стану підготовки і накопичення військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Перехід Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби надасть змогу утримувати їх такими, структура і чисельність яких відповідатимуть економічним можливостям держави та завданням щодо її оборони, підвищити бойову готовність та вимоги до особового складу.

Порядок комплектування ЗС України та інших військових формувань за контрактом.

Громадяни, які добровільно вступили на військову службу, перебувають на військовій службі за контрактом.

На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які виявили бажання служити в Збройних Силах України і відповідають вимогам проходження військової служби.

На військову службу на посади офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) приймаються військовозобов'язані, визнані військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я до проходження військової служби і мають відповідну підготовку, та жінки, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний час.

Контракт для прийняття на військову службу не може бути укладено з громадянами, які були звільнені з військової служби у запас за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

Посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу з оперативно-стратегічним чи оперативно-тактичним рівнем підготовки в органах управління, від оперативного командування і вище не підлягають комплектуванню офіцерами, прийнятими на військову службу із запасу за першим контрактом.

Контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої діє Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу за контрактом або продовжує її, і посадовою особою, скріплюється гербовою печаткою військової частини і зберігається у громадянина та у штабі військової частини. Контракт є підставою для видання наказу по військовій частині про зарахування особи на військову службу до Збройних Сил України і призначення її на посаду.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади:

рядового, сержантського і старшинського складу, надається командиру (начальнику), який має право видавати накази по військовій частині.

з курсантами (слухачами), які навчаються у військових навчальних закладах та проходитимуть військову службу після закінчення військового навчального закладу на посадах офіцерського складу, - начальнику військового навчального закладу.

з особами, які призначаються на посади прапорщиків (мічманів), - командиру (начальнику), який має право видавати накази по особовому складу;

з особами, які призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військові звання від молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно, - командиру (начальнику), до повноважень якого віднесено призначення на відповідні посади;

з особами, які призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військові звання вищого офіцерського складу, - Міністру оборони України;

Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

з особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) запасу - з дати підписання ними та відповідною посадовою особою контракту, але не раніше дня їх зарахування до списків особового складу військової частини;

з випускниками військових навчальних закладів, а також з особами, яким присвоюються військове звання прапорщика (мічмана), - з дати присвоєння офіцерського звання, звання прапорщика (мічмана);

з іншими військовослужбовцями - з дати підписання контракту.

Про дату набрання чинності першим контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту, один з яких зберігається в особовій справі.

З курсантами військових навчальних закладів контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу укладається при переведенні їх на останній курс навчання.

Перший контракт про проходження військової служби укладається на строк:

·   для військовослужбовців, прийнятих на посади рядового складу, - 3 роки;

·        для військовослужбовців, прийнятих на посади сержантського і старшинського складу, - 5 років.

·   з прапорщиками (мічманами) - не менш як 5 років;

·        з особами офіцерського складу - від 5 до 10 років;

·        з курсантами військових навчальних закладів про проходження ними військової служби після закінчення військового навчального закладу на посадах офіцерського складу - 5 років.

Після закінчення строків, установлених цим пунктом, військову службу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на цій службі, про що видається наказ по особовому складу.

Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), в яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їх бажанням після укладення нового контракту на строк не більш як 5 років.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Новий контракт укладається не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після дня закінчення дії попереднього контракту.Перший контракт про проходження військової служби укладається на строк:

з прапорщиками (мічманами) - не менш як 5 років;

з особами офіцерського складу - від 5 до 10 років;

з курсантами військових навчальних закладів про проходження ними військової служби після закінчення військового навчального закладу на посадах офіцерського складу - 5 років.

Після закінчення строків, установлених цим пунктом, військову службу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на цій службі, про що видається наказ по особовому складу.

Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), в яких закінчився строк контракту і які досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути залишені на службі за їх бажанням після укладення нового контракту на строк не більш як 5 років.

Після закінчення строку військової служби, визначеного першим контрактом, військову службу може бути продовжено за новим контрактом на строк від 3 до 5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на цій службі, про що видається наказ по військовій частині.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Новий контракт укладається не пізніш як за три місяці до закінчення чинного контракту і набирає чинності після дня закінчення дії попереднього контракту.

Контракт з військовослужбовцями, відрядженими з інших військових формувань до Збройних Сил України з виключенням із списків особового складу відповідних інших військових формувань, укладається на загальних підставах і набирає чинності з дня зарахування до особового складу військової частини.

Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк контракту продовжується до закінчення зазначених відпусток.

У разі переміщення по службі військовослужбовця з однієї військової частини до іншої контракт не розривається. За необхідності окремі умови контракту за новим місцем служби можуть бути переглянуті і засвідчені підписами командира військової частини та військовослужбовця.

Відбір кандидатів для прийому на військову службу за контрактом із числа військовозобов'язаних, жінок та громадян призовного віку проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами на підставі заявок військових частин та безпосередньо командирами військових частин.

Медичний огляд військовозобов'язаних, жінок та громадян призовного віку щодо їх придатності за станом здоров'я до проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України здійснюється військово-лікарськими комісіями при районних (міських) військових комісаріатах або в інших медичних закладах за направленням військового комісара. Медичний огляд кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом до інших військових формувань може здійснюватися військово-лікарськими комісіями при районних (міських) військових комісаріатах або за направленням військового комісара військово-лікарськими комісіями при лікувальних закладах зазначених формувань.

Оформлені особові справи на військовозобов'язаних, жінок та громадян призовного віку, які виявили бажання вступити на військову службу за контрактом, надсилаються військовими комісаріатами командирам військових частин для розгляду та прийняття рішення.

У разі позитивного рішення командира військової частини про прийняття на військову службу за контрактом до військового комісаріату надсилається запит, на підставі якого військовий комісаріат видає відібраним військовозобов'язаним, жінкам та громадянам призовного віку відповідний припис та проводить відправлення їх до місця служби.

Після прибуття до місця проходження служби військовозобов'язані, жінки та громадяни призовного віку, які виявили бажання вступити на військову службу за контрактом, укладають контракт про проходження військової служби. У разі необхідності командир військової частини забезпечує військовослужбовців документами для проїзду членів їх сімей до нового місця служби та перевезення особистих речей.

Після укладення контракту командири військових частин надсилають до військового комісаріату витяги із наказів по військовій частині про прийняття зазначених осіб на військову службу за контрактом, на підставі чого військовий комісаріат знімає їх з обліку військовозобов'язаних і призовників. У разі відмови у прийнятті на військову службу за контрактом командування військової частини повідомляє військового комісара про причини відмови та повертає до військового комісаріату особову справу. { Абзац восьмий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

З військовослужбовцями, які на добровільних засадах зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, укладається окремий контракт про умови і порядок проходження військової служби у складі цих підрозділів за формою, що затверджується Міністерством оборони України.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

Похожие работы на - Військовий обов'язок і комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в Україні

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!