Планування та організація виробничої діяльності підприємства

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  219,44 Кб
 • Опубликовано:
  2014-07-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Планування та організація виробничої діяльності підприємстваКУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«Планування та організація виробничої діяльності підприємства»

Зміст

Вступ

. Прогнозування попиту на продукцію підприємства

. Оптимізація виробничої програми

. Вартість і амортизація основних засобів виробничих підрозділів (цехів і дільниць)

. Планування чисельності персоналу підприємства

. Планування заробітної плати підприємства та прямих витрат на основні матеріали

. Планування собівартості продукції

. Планування потреб в оборотних коштах

. Зведені показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Собівартість - це сукупність витрат на виробництво і реалізацію продукції у грошовому виражені. За методами планових розрахунків складових собівартості продукції, усі витрати прийнято поділяти на прямі, які можна визначити „прямим рахунком для кожної одиниці продукції незалежно від обсягів виробництва (зарплата основних робітників, вартість основних матеріалів, технологічної енергії тощо), і непрямі, які можна визначити сумарно на весь обсяг продукції (наприклад, амортизація будівель), а потім розподілити між виробами відповідно до заданих критеріїв (пропорційно прямим витратам, трудомісткості продукції та ін.).

В структурі основних виробничих засобів (ОВЗ) основне місце посідають: робочі машини і устаткування (40...45%), будівлі і споруди (>40%). Вартість робочих машин і устаткування основного виробництва визначається у табличній формі (табл. 3.1.).

У підрозділах допоміжного виробництва кількість металорізальних верстатів для виготовлення та відновлення інструментів і начиння становить 5...8%, а слюсарних верстаків - 1...2% загальної кількості машин і устаткування основного виробництва. Кількість устаткування, необхідного для ремонтно-механічних робіт, становить 2-3% від кількості машин і устаткування основного виробництва.

персонал заробітний плата амортизація

1. Прогнозування попиту на продукцію підприємства

Прогнозний попит визначається за функцією тренду реалізації продукції (A, B, C). Найпростішою функцією, яка досить обєктивно відображає життєвий цикл продукції, є рівняння параболи другого порядку, тобто:

,

де Nt - кількість продукції, яка реалізована або буде реалізована в t-ому періоді (кварталі), шт./кв.; , b, c - статистичні параметри функції тренду, які можуть визначатися методом найменших квадратів.

Сума квадратичних відхилень:


де - фактична кількість реалізованої продукції за минулі періоди t (див. завдання);

Т - кількість періодів (кварталів) ретроспективного аналізу.

Сума S буде мінімальною при таких значеннях a, b та c, коли . Після диференціювання утвориться система трьох рівнянь з трьома невідомими (a, b, c):

) (1.1)

) (1.2)

) (1.3)

Для зменшення обсягів розрахунків можна визначити параметр а наближено - графічно, способом згладжування ломаної лінії, як показано на рис. 1.1. Так, для продукції А, обсяги реалізації якої за попередні періоди представлені у таблиці вихідних даних, параметр а = 2,9599


При відомому значенні параметра А, решта (b і c) визначається із системи двох рівнянь - першого і другого.

Для того, щоб знайти функцію тренду для реалізації продукції виду B та C, скористаємося розрахунковими можливостями програми Excel. Рівняння регресії та крива попиту на продукцію В та С представлені на рисунку 1.2 та 1.3.На основі отриманих функцій тренду визначається прогнозний попит на кожний вид продукції у кварталах наступного року (таблиця 1.1.) та загальний річний обсяг попиту на продукцію підприємства.

Таблиця 1.1.

Період Прогнозний обсяг попиту на продукцію ()АВСt = 94,496,001,35t = 104,375,920,14t = 114,215,72-1,32t = 123,985,42-3,04Сума17,0523,061,49

Так, для продукції А прогнозований попит у першому кварталі наступного року (t = 9) становитиме: N(t=9) =- 0,0281 * 81 + 0,4225 * 9 + 2,9599 = 4,49 тис. шт.

Висновок: : проаналізувавши попит на продукцію А, В, С у перших восьми кварталах та здійснивши прогноз на наступні 4 квартали можна сказати, що найбільшими є обсяги реалізації продукції В, дещо нижчими - продукції А, хоча, як видно із таблиці, обсяг попиту на обидва види продукції поступово зменшуватиметься у прогнозному періоді, попит на продукцію А буде поступово зменшуватись та на наступний рік складе 17,05 тис. штук, для продукції В буде становити 23,06 тис. штук. Щодо реалізації продукції С, то вона має спадну динаміку, починаючи із шостого кварталу, а у одинадцятому та дванадцятому кварталах прогнозований обсяг попиту взагалі відємний. Отже, на даному етапі аналізу можна сказати, що найбільш вигідно для підприємства реалізувати продукцію виду А і В.

2. Оптимізація виробничої програми

Оптимальна програма визначається на основі формування задачі лінійного програмування і її розвязку симплексним методом. Математична модель задачі складається з трьох частин:

1)системи ресурсних обмежень - ;

)системи обмежень, зумовлених попитом (хі ≤) і договорами поставок (хі ≥);

)цільової функції Рі хі → max,

де - фактична машиномісткість і-го виду продукції за j-ою групою устаткування, м-год./шт.; хi - шукана кількість продукції i-го виду (A, B і C), шт./рік; Fq - ефективний (корисний) фонд часу одиниці устаткування, год./рік; qj - кількість устаткування j-го виду; - прогнозний попит на продукцію i-го виду (A, B, C), шт./рік; - обовязкові поставки продукції i-го виду за укладеними договорами, шт./рік; Pi - прибуток від реалізації одиниці продукції, грн./шт.

Ефективний (корисний) фонд часу приймається однаковим для всіх видів устаткування і визначається за формулою

,

де Fн - номінальний (режимний) фонд часу, год./рік;

- втрати робочого часу, необхідні для планових ремонтів устаткування у відсотках Fн, Кр=5...8%.

,

де f - кількість робочих змін за добу (раціонально f =2);

τ - тривалість робочої зміни (при пятиденному робочому тижні τ =40/5=8 год.);

Тр і Тс - кількість робочих і святкових днів в наступному році (за календарем);

Δτ - скорочення робочого дня перед законодавчо визнаним святом, Δτ =1 год.

Після обчислення F його значення можна заокруглити (F ≈ 4000 год./рік) для спрощення наступних розрахунків.

Прибуток на одиницю продукції (Рj) визначається умовно на основі вихідних даних завдання за формулою:


де Pi - прибуток з розрахунку на 1 м-год. машиномісткості продукції i-го виду (див. завдання), грн./м-год;

- сумарна машиномісткість одиниці продукції.

Прогнозний попит на продукцію A, B і C () визначається за відповідними функціями тренду - як сума значень Nt в наступних чотирьох кварталах (див. табл. 1.2). Оскільки нова продукція (Сн) є покращеним аналогом (за призначенням) продукції С, то можна вважати, що загальний попит на продукцію С і Сн не перевищить найвищі досягнення (максимальні значення) реалізації продукції С в минулі квартали, тобто:


Оптимізувати виробничу програму підприємства можна на основі вище згаданого симплексного методу, так і на основі програмного забезпечення ПК, скориставшись надбудовою Еxcel «Пошук рішення».

Спершу ми вводили дані по кожному виду продукції в таблицю 2.1:

Таблиця 2.1. Вихідні дані для автоматизованої оптимізації виробничої програми

№з/пНайменування устаткуванняФактична машиномісткість одиниці продукції, м-год./шт.АВССн1.Заготівельне: 1.1.Преси01,41,911.2.Зварювальні апарати2,02,52,92,52.Металорізальні верстати: 2.1.Токарні1,01,51,81,42.2.Свердильно-розточні01,82,22,42.3.Фрезерні та ін.1,402,12,34.Оздоблювальне: 4.1.Гальванічні ванни1,22,11,71,64.2.Фарбувально-сушильні камери2,32,51,81,25.Верстати для складальномонтажних робіт2,62,12,22,4Обсяги постачання продукції за договорами поставок5000Прогнозний попит на продукцію підприємства17,0523,061,49-Загальний прогнозний обсяг попиту на продукцію С ---14,04Прибуток на одиницю продукції, грн./шт.73,587,5769,7238,48Таблиця 2.2. Наявна кількість ресурсів та їх потреба для виконання договорів поставок

№з/пНайменування устаткуванняКількість устаткування, шт.Потрібний ресурсНаявний ресурс1.Заготівельне: 1.1.Преси1425,2561.2.Зварювальні апарати2079,0802.Металорізальні верстати: 2.1.Токарні1144,0442.2.Свердильно-розточні1732,3682.3.Фрезерні та ін.1323,9524.Оздоблювальне: 4.1.Гальванічні ванни1558,2604.2.Фарбувально-сушильні камери2984,11165.Верстати для складально-монтажних робіт3582,1140Всього:154

Ввівши вихідні дані в таблиці 2.1 та 2.2 та застосувавши надбудову в Ехсеl "Пошук рішення ", отримали такі результати щодо оптимізації виробничої програми:

А (Х1)В (Х2)С (Х3)Сн (Х4)17,118,00,000,00Максимальний прибуток за отриманими обсягами виробництва2826,516

Таблиця 2.3. Перевірка виконання заданих обмежень по ресурсах

Види ресурсівПотрібний ресурсСпіввідношення Наявний ресурсКоефіцієнт завантаження, %Преси25,2<=5645Зварювальні апарати79,0<=8098,75Токарні44,0=44100Свердлильно-розточні32,3<=6847,5Фрезерні та ін.23,9<=5255,15Гальванічні ванни58,2<=6046Фарбувально-сушильні камери84,1<=11672,5Верстати для складально-монтажних робіт82,1<=14058,64

Таблиця 2.4. Перевірка виконання заданих обмежень по попиту

Вид продукціїОтримані обсяги виробництваСпіввідношенняПрогнозні обсяги попитуА (Х1)17,1=>17,05В (Х2)18<=23,6С (Х3)0,0<=1,49Сн (Х4)+С(Х3)0,0<=14,04

Таблиця 2.5. Перевірка виконання заданих обмежень по договорах поставок

Вид продукціїОтримані обсяги виробництваСпіввідношенняОбсяги поставок за договорами А (Х1)17.1+>5В (Х2)18>0С (Х3)0,0=0Сн (Х4)+С(Х3)0,0=0

Висновок: виконавши оптимізацію виробничої програми, ми встановили, що загальний випуск продукції з максимальним прибутком становитиме: на продукцію А - 17,1 тис.шт./рік, В - 18 тис.шт./рік, С,Сн - 0,0 тис.шт./рік. При цьому максимальний прибуток за отриманими обсягами виробництва буде становити 2826,516 тис.грн. Отже, найбільшими є обсяги виробництва продукції виду В. Оптимізація виробничої програми свідчить також про те, що продукцію С та Сн виготовляти не доцільно, бо обсяг виробництва продукції даного виду за результатами оптимізації становить 0.

3. Вартість і амортизація основних засобів виробничих підрозділів (цехів і дільниць)

В структурі основних виробничих засобів (ОВЗ) основне місце посідають: робочі машини і устаткування (40...45%), будівлі і споруди (>40%). Вартість робочих машин і устаткування основного виробництва визначається у табличній формі (табл. 3.1.).

У підрозділах допоміжного виробництва кількість металорізальних верстатів для виготовлення та відновлення інструментів і начиння становить 5...8%, а слюсарних верстаків - 1...2% загальної кількості машин і устаткування основного виробництва.

Кількість устаткування, необхідного для ремонтно-механічних робіт, становить 2-3% від кількості машин і устаткування основного виробництва.

Вартість інших складових ОВЗ можна визначити наближено - у відсотках вартості названих груп ОВЗ (див. табл. 3.2.).

Вартість будівель виробничих підрозділів розраховується за формулою.

(3.1)

де в - орієнтована вартість 1 м3 будівлі виробничого призначення, в= 3000...4000 грн./м3; S - виробнича площа, м2; s - площа з розрахунку на одиницю устаткування, s=8…10 м2; q - загальна кількість робочих місць (устаткування) у виробничих підрозділах; Кs - коефіцієнт додаткової площі (службових і підсобних приміщень), Кs=1,2...1,25.

Таблиця 3.1. Вартість і амортизація основних засобів виробничого призначення

№ з/пГрупи основних засобівВартість, тис.грн.Річна норма амортизації, %Амортизація, тис.грн1Будівлі855021712Споруди684213,683Робочі машини і устаткування1715,510171,554Силові машини і обладнання171,551017,155Транспортні засоби68,62106,866Передавальні пристрої154,39523,087Оргтехніка34,31103,438Інвентар та інструмент тривалого використання68,6253,43Всього11446,99 390,18

Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи ОВЗ за нормами чинного законодавства:

І група (будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої) - 1...2 %;

ІІ група (автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання, устаткування та прилади до них) - 2...10 %;

ІІІ група (будь-які інші основні засоби, не включені до групи 1, 2, 4) - 3...6 %;група (електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, повязані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів) - 4...15 %.

Таблиця 3.2. Специфікація технологічного устаткування

№ з/пПризначення і назваМодель-представникК-тьВартість, тис.грн.Середній розряд робітПотужність, кВтКоефіцієнт багатоверстатного обслуговуванняОд.ВсьогоОд.ВсьогоА. Основне Виробництво1ПресиН12321450700 18,525912Зварювальні апаратиАПШ-1203603,252040013Токарні1К62111011031011014Свердильно-розточні2А5517111873,54,576,515Фрезерні та ін.6м42К132532542,836,416Гальванічні вінниАЛГ-4031581203,526,3394,50,57Фарбувально-сушильні камериКФ-229387326,3762,718Верстати для складально-монтажних робітХ351352,50,8281Сума 154 1624 2067,1 В. Інструментальне виробництво1Верстати 8 для заточки різців363834,513,53,52,98,71 для заточки свердл3Б65211,81,80,650,651 для заточки різців і фрез3А665216320,61,21 стругальні1СТ62211221,5312Слюсарні верстаки 212 0,511Сума 10 71,3 14,55 Всього п. А+В 164 1695,3 2081,65С. Ремонт устаткування1Верстати металорізальн 5 Фрезерні та ін.3А66511,81,830,60,61 стругальні1СТ62111111,51,51 свердлильні3Б65231,85,40,651,9512Слюсарні верстаки та інше 212 0,511Сума 7 20,2 5,05 Загалом 171 1715,5 2086,7

Висновок: провівши розрахунки, ми встановили, що необхідна кількість устаткування становить: основного виробництва - 154 шт., інструментального виробництва - 10 шт., та обладнання необхідного для ремонту - 7 шт. Отже, потрібна кількість всього устаткування складає 171 одиницю. Вартість всього устаткування становить 1715,5 тис. грн.

Вартість будівель і споруд складає - 8208 тис. грн., що становить майже 75% вартості основних виробничих засобів. Сума вартості усіх основних виробничих засобів дорівнює 11446,99 тис. грн.

Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи основних виробничих засобів за нормами чинного законодавства. Сума всіх амортизаційних відрахувань складає 390,18 тис. грн.

. Планування чисельності персоналу підприємства

Спискова (облікова) чисельність основних робітників кожної (j-ої) професії (див. табл. 4.2.) визначається за формулою:

,

де - трудомісткість річного випуску продукції, м-год.; - річний корисний фонд часу робітника (за балансом робочого часу - табл. 4.1.), год./люд.;

- фактична машиномісткість і-го виду продукції за j-ою групою устаткування, м-год. / шт.; - коефіцієнт обслуговування j-го устаткування (див. табл.3.1).

Таблиця 4.1. Плановий бюджет робочого часу працівника (2014 р.)

№ з/пВиди робочого часу в плановому роціВ дняхВ годинах (гр.2×8,0) % до номінального фонду часу1Календарна кількість днів3662Неробочі дні: а) вихідні б) святкові 105 103Робочий час (п.1-п.2)25120084 Скорочення робочого часу у передсвяткові дні (1 год.× п.2б)75Номінальний (режимний) фонд часу (п.3-п.4)20011006Невиходи на роботу, цілоденні простої, в т.ч.: а) чергові відпустки160,087,8...8,2 (8)б) відпустки в звязку з вагітністю і пологами20,011,2...0,8 (1)в) в звязку з хворобою та ін. 20,011,1...0,7 (1)7Явочний робочий час (п.5-п.6)1800,98Внутрізмінні втрати часу робітника, в т.ч. а) перерви для годування дітей-0,0...0,05б) скорочення робочого дня для підлітків і робітників в шкідливих умовах праці40,021,0….2,0 (2)9Ефективний (корисний) фонд часу робітника (п.7-п.8), Fl, год./рік1760,88

Таблиця 4.2. Спискова чисельність персоналу

№ з/пВиди робіт і основні професіїЧисельність, люд.за видами продукціївсьогоАВССнА. Основне виробництво1Основні робітники Штампувальники090716 Зварювальники61601638 Токарі3100922 Свердлильники-розточники01201628 Фрезерувальники4001620 Гальваніки370515 Фарбувальники 3160827Всього26840932032Допоміжні робітники Наладники34 Коректувальники34 Чергові слюсарі-ремонтники7 Слюсарі-сантехники2 Слюсарі-електрики4 Комірники11 Маневрові робітники6 Робітники-контролери14 Прибиральники приміщень8Всього120Б. Допоміжне виробництво (ремонтно-інструментальне)3Ремонтне виробництво 12 Верстатники9 Слюсарі34Інструментальне виробництво13 Верстатники10 Слюсарі3Всього робітників255Адміністративно-управлінський персонал - 7…10% (п.А+п.Б)246Інженерно-технічні працівники (ІТП) - (6…12)% (п.А+п.Б)217Молодший обслуговуючий персонал - 1…2%(п.А+п.Б)3Всього48Загалом (пп.1-7)396

Спискова чисельність допоміжних робітників основного виробництва визначається на основі норм обслуговування (табл. 4.3) за формулою:

,

Де V - кількість виробничих обєктів, які потребують обслуговування; - кількість змін роботи підприємства;

- норма обслуговування (кількість виробничих обєктів, які обслуговує один робітників за одну зміну).

Таблиця 4.3. Планова чисельність допоміжних робітників основного виробництва

№ з/пПрофесії допоміжних робітників основного виробництваНорма обслуговування в одну зміну, РМ/люд.Планова чисельність на 2 зміни, люд.1Наладники8...10342Коректувальники8…10343Чергові-слюсарі ремонтники50…6074Слюсарі-сантехник200…25025Слюсарі-електрики80…10046Комірники30117Маневрові робітники(транспортування)6068Робітники-контролери25…30149Прибиральники приміщень500м2 площі будівлі8

Спискова чисельність робітників ремонтного (Lp) та інструментального виробництва (L) визначається залежно від кількості відповідних робочих місць (див. табл. 3.1.), тобто:

,

де - корисний фонд часу 1-го робочого місця при однозмінній роботі, ≈ 2000 год./рік;

- корисний фонд часу робітника, год./рік.

Висновок: у даному розділі ми визначили плановий бюджет робочого часу працівника на 2014 рік та провели відповідні розрахунки:

ефективний фонд часу робітника (1760,88 год/рік);

спискова чисельність основних робітників становить 203 осіб, а в розрізі видів продукції А, В, Сн - 26, 84, 93 ос.; для виробництва продукції С - о ос.

спискову чисельність допоміжних робітників основного виробництва - 120 осіб, що разом з основними становить 323 робітників, зайнятих на основному виробництві;

необхідну чисельність робітників допоміжного виробництва, що становить 25 осіб, з них - 12, зайнятих на ремонтному виробництві та 13 - на інструментальному;

чисельність адміністративно-управлінського персоналу - 24 працівників, ІТП - 21 та МОП - 3.

Отже, загальна спискова чисельність працівників підприємства становить 396 осіб.

5. Планування зарплати персоналу підприємства і прямих витрат на основні матеріали

Оплата праці основних робітників, які безпосередньо зайняті технологічними операціями, здійснюється за відрядною системою оплати праці. Відтак для планування річного фонду оплати праці (ФОП) робітників-відрядників виникає обєктивна необхідність у визначенні їх основної і додаткової зарплати у розрахунку на одиницю і-го виду продукції (одиничної розцінки) за формулою:

,

де - годинна тарифна ставка за відрядною оплатою розряду f при виконанні j-го виду робіт, грн./год.;

- машиномісткість одиниці продукції і-го виду при виконанні j-тої роботи, м-год./шт.;

- коефіцієнт доплати до тарифної зарплати,

= 1,15...1,25.; - коефіцієнт обслуговування j-го устаткування.

Значення визначається як добуток тарифної ставки для робіт першого розряду (С0) і тарифного коефіцієнта для відповідного розряду (). В курсовій роботі С0 визначається наближено:

,

де - мінімальна місячна зарплата за чинним законодавством, грн./міс.;

- номінальний фонд робочого часу працівника, (див. табл. 4.1), год./рік;

- коефіцієнт підвищення тарифних ставок, передбачений трудовими угодами, =1,05...1,15; - коефіцієнт підвищення тарифних ставок для робітників-відрядників, =1,05...1,08.

Отже:

Оскільки оздоблювальні роботи відносяться до шкідливих, то відповідні тарифні ставки необхідно збільшити на 15...18%.

Тарифні коефіцієнти визначаються залежно від розряду робіт:

Якщо середній розряд робіт є дробовим числом, то тарифний коефіцієнт визначається шляхом інтерполяції суміжних значень. Наприклад, при середньому розряді 3,25: =1,30+(1,50-1,30)0,25=1,35.

Тому:

1.штампувальні і зварювальні роботи (розряд 3,25):

2.токарні (розряд 3,0):

3.свердильно-розточні (розряд 3,5):

4.фрезерні роботи (розряд 4):

5.гальванічні (розряд 3,5):

6.фарбувально-сушильні (розряд 3,0):

7.складально-монтажні (розряд 2,5):

Результати планових розрахунків ФОП основних робітників подаються в табличній формі (табл. 5.1.).

Таблиця 5.1. Річний фонд оплати праці основних робітників

ПоказникиТрудомісткість виробу [], грн./годЗарплата на 1 виріб, грн./шт.ВсьогоАВССнАВССнЗаготівельно-підготовочні01,41,911,3510,49019,826,914,122,52,92,51,3510,4928,335,441,035,4Механічна обробка11,51,81,41,310,113,119,623,618,301,82,22,41,410,88027,433,536,51,402,12,31,511,6624,4036,740,2Оздоблювальні1,22,11,71,61,410,8818,231,925,824,32,32,51,81,21,310,130,132,823,615,7Складально-монтажні2,62,12,22,41,239,5630,524,625,828,2Всього10,5141715144,96191,81237,2213,05Виробнича програма (N), тис.шт./рік17,11800Річний фонд зарплати основних робітників - тис.грн.24783452005931,3- %41,758,200100

Річний фонд зарплати (основної і додаткової) допоміжних робітників, оплата праці яких здійснюється за погодинною системою оплати праці, визначається за формулою:

,

де f = - розряд робітника;

- годинна тарифна ставка погодинної оплати праці, грн./год.; - чисельність робітників, осіб;

- коефіцієнт доплат до тарифного фонду зарплати (=1,15...1,25). Для робітників з почасовою оплатою праці можна визначити за формулою:

,

fn=(12*1218*1.05)/2001=7.66 тис. грн.

В планових розрахунках можна прийняти для основних категорій допоміжних робітників такі середні розряди, а на їх основі визначити тарифні коефіцієнти:

1)наладники, коректувальники, слюсарі-ремонтники, слюсарі-електрики - 4,25:

2)слюсарі-сантехніки, робітники-контролери, комірники - 3,0:

3)маневрові робітники і прибиральники приміщень - 1,0:

4)робітники інструментального виробництва - 3,5:

5)робітники ремонтного виробництва - 3,0:

Результати планових розрахунків ФОП допоміжних робітників доцільно звести у таблицю 5.2.

Таблиця 5.2. Річний фонд зарплати (основної і додаткової) допоміжних робітників

Категорії допоміжних робітниківгрн./годосібРічний ФОП відповідної категорії допоміжних робітників, тис. грн.Основне виробництвоНаладники1,5610,55341139,4Коректувальники1,5610,55341139,4Слюсарі-ремонтники1,5610,557202,8Слюсарі-сантехники1,38,79260,3Слюсарі-електрики1,5610,554115,9Комірники1,38,7911221,3Транспортувальники16,76671,4Контролери1,38,7914281,6Прибиральники16,76895,2Всього3327,3Інструментальне виробництвоВерстатники1,49,469209,9Слюсарі1,49,46369,9Ремонтне виробництвоВерстатники1,38,7910201Слюсарі1,38,79360,3Загалом3868,4

Фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналу визначається відповідно до його чисельності (табл. 4.2.) за формулою:

,

де f = - категорія працівників.

В планових розрахунках приймаються такі значення :

) управлінський персонал (керівники) - =2,4;

) ІТП - =2,2;

) молодший обслуговуючий персонал (МОП) - =1,2.

ФОПс уп = (12*1218*2,4)*1760,88/2001*24= 740,85 тис. грн.

ФОПс ін.-тех = (12*1218*2,2)*1760,88/2001*21= 594,2 тис. грн.

ФОПс мол обс = (12*1218*1,2)*1760,88/2001*3= 46,3 тис. грн.

ФОПс раз= 740,85+594,2+46,3 =1381,3 тис. грн.

Результати планування ФОП для ІТП, МОП та АУП доцільно подати у табличні й формі (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналу

Категорії працівниківТарифний коефіцієнтЧисельність відповідної категоріїФЗП відповідної категорії працівників, тис. грн.Управлінський персонал 2,424740,85Інженерно-технічні працівники2,221594,2Молодший обслуговуючий персонал 1,2346,3Всього1381,3

Вартість основних матеріалів, напівфабрикатів і купованих виробів комплектації для забезпечення виробничої програми визначається за даними завдання з урахуванням коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат Ктз=1,05...1,08.

Висновок: визначивши відповідні тарифні коефіцієнти, тарифні ставки за кожним видом професій та заробітну плату на 1 виріб по кожному виду продукції, ми знайшли ФОП основних робітників, що становить 5931,39 тис. грн., у розрізі видів продукції А, В, відповідно - 2478,8 тис. грн., 3452,5 тис. грн..

Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників основного виробництва - 3327,3 тис. грн., інструментального та ремонтного виробництва - 541,1 тис. грн.., що загалом становить 3868,4 тис. грн.

Фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналу складає 1381,3 тис. грн.

. Планування собівартості продукції

Собівартість - це сукупність витрат на виробництво і реалізацію продукції у грошовому виражені.

За методами планових розрахунків складових собівартості продукції, усі витрати прийнято поділяти на прямі, які можна визначити „прямим рахунком для кожної одиниці продукції незалежно від обсягів виробництва (зарплата основних робітників, вартість основних матеріалів, технологічної енергії тощо), і непрямі, які можна визначити сумарно на весь обсяг продукції (наприклад, амортизація будівель), а потім розподілити між виробами відповідно до заданих критеріїв (пропорційно прямим витратам, трудомісткості продукції та ін.).

Загальна схема планування собівартості продукції за основними статтями витрат відображена на рис. 6.1.

Непрямі загальновиробничі витрати на весь обсяг виробництва визначаються на основі планових кошторисів: 1) на утримання і експлуатацію устаткування (табл. 6.1); 2) загально-цехових витрат (табл. 6.2).

Рис. 6.1. Порядок планування собівартості продукції.

Витрати за статтями кошторису 1 і 2 (табл. 6.1) визначені в попередніх розділах. Вартість допоміжних матеріалів (ганчіря, мастил, емульсії тощо) визначається в межах вартості устаткування ( = 0,6..0,8%) з урахуванням коефіцієнта його завантаження:

, (6.1)

де - вартість устаткування (табл. 3.1);

Кз - коефіцієнт завантаження технологічного устаткування (за результатами оптимізації виробничої програми).

Мд = 1715,5*(0,8/100*456.1/616)=10,15 тис. грн..

№ з/пСтатті витратСума, тис. грн.Обґрунтування величини1Амортизація основних засобів виробничого призначення (II і III група)202,42табл. 3.22Зарплата основна і додаткова допоміжних робітників3868,4табл.5.23Відрахування на соціальне страхування від зарплати допоміжних робітників1547,36≈ 40% п.24Допоміжні матеріали10,15формула 6.15Енергія для виробничих потреб (силова)1204,38формула 6.26Витрати на ремонт устаткування інструментів і пристосувань68,62розділ 67Малоцінні і швидкозношувані інструменти та пристрої257,32розділ 6 Всього7158,65

Вартість енергії для виробничих потреб складається з витрат на силову електроенергію, стиснене повітря, воду і пару. Поміж цих витрат основну частину (90%) складає вартість споживаної енергії для приводу електродвигунів, яка визначається за формулою:

, (6.2)

де Цw - тарифна плата за одиницю споживаної електроенергії, Цw=,02802 грн./кВт-год.;

Рw - сумарна потужність установлених електродвигунів (див. табл. 3.1);

Кw - коефіцієнт використання потужності двигунів і втрат електроенергії, Кw= 0,8...0,9.

Е = 0,2436*2086,7*4*0,74042*0,8= 1204,38 тис. грн..

Витрати на інші види енергії складають 10...15% витрат на силову енергію.

До витрат на ремонт устаткування в даному випадку відноситься вартість запасних части і матеріалів, оскільки решта витрат (зарплата ремонтників, електроенергія тощо) враховані в інших статтях кошторису. Ці витрати складають 3...4 % вартості устаткування.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних інструментів і пристроїв складає 10...15 % вартості устаткування.

Плановий кошторис загально-цехових витрат складається в табличній формі (табл. 6.2) за результатами попередніх розрахунків. При цьому до складу відповідних витрат відноситиметься заробітна плата лише АУП, МОП та ІТП цехів (за виключенням оплати праці персоналу заводоуправління - відноситься до складу невиробничих витрат). Частка заробітної плати АУП, МОП та ІТП цехів складає 30% фонду оплати праці основних робітників.

Таблиця 6.2. Плановий кошторис загально-цехових витрат

№ Статті витратСума, тис. грн.Обґрунтування1Утримання АУП, ІТП, МОП цехів599,59 - зарплата (основна і додаткова)414,3930% п. 5.3- відрахування соцстраху185,2≈ 40%2Амортизація цехових будівель і споруд (І група)187,76табл 3.23Утримання і ремонт будівель виробничого призначення (цехових)1378,5розділ 64Інноваційні витрати474,51розділ 65Охорона праці533,82розділ 66Інше254,4розділ 6 Всього, тис. грн.4028,17

Планування інших витрат кошторису варто здійснювати за відповідними нормативами, а саме:

а) витрати на утримання (опалення, освітлення) та ремонт цехових будівель - 150…180 грн. на м2 виробничої площі;

б) витрати на інноваційну діяльність - 8 %, на охорону праці - 7..9 % та інші 3...4 % фонду зарплати робітників.

Планова собівартість продукції визначається на основі складання загального кошторису витрат на річний обсяг виробництва та калькуляції собівартості кожного виробу (табл. 6.3.)

Таблиця 6.3. Зведений кошторис собівартості продукції підприємства

№ з/пСтатті витратВитрати на річну програмуОбґрунтуванняВитрати на виріб,грн./шт.тис.грн.% до повної собівартостіАВССнI. ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 1. Прямі:1.1.Основна і додаткова зарплата основних робітників5931,418,9табл. 5.1144,96192237,2213,051.2.Нарахування за соціальним страхуванням на ФОП основних робітників2372,567,5≈ 40% п.1.1.57,98476,794,8885,221.3.Основні матеріали, сировина, куповані напівфабрикати та вироби комплектації5383,917,2див. завдання1261161262401.4.Енергія на технологічні потреби1204,383,8Незначні і враховані в 6.1.----Всього прямих виробничих витрат14892,247,4328,94384458,08538,272. Загальновиробничі:2.1.Утримання і експлуатація устаткування7158,6522,8табл. 6.1135,292090191,262.2.Загально-цехові4028,1712,8табл. 6.291,741360130,82Всього загальновиробничих витрат11186,835,7227,033450322,08Виробнича собівартість26079,183,3555,97729458,08860,35II.НЕВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ Всього невиробничих 5215,8116,720% виробничої собі вартості111,1914691,616172,07витрат Повна собівартість продукції31294,9100667,17875549,71032,4Ціна оптова33510,5--713,89936588,171104,7

При калькулюванні собівартості виробу витрати на утримання і експлуатацію устаткування (табл. 6.1) розподіляються пропорційно машино-місткості продукції , загально-цехові витрати - пропорційно фонду зарплати основних робітників , невиробничі витрати - пропорційно прямим витратам за видами продукції.

Висновок: у даному розділі було складено плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування, за яким вся сума витрат складатиме 7158,65 тис. грн., плановий кошторис загально-цехових витрат, сума яких становить 4028,17 тис. грн.

Також ми розрахували співвідношення між машино-місткістю і-того виду продукції та загальною машино-місткістю виробничої програми, що дозволило обчислити витрати на утримання і експлуатацію устаткування.

Загальновиробничі витрати визначаються на основі планового кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування та планового кошторису загально-цехових витрат. Повна собівартість продукції склала 31294,9 тис. грн., а загальна оптова ціна - 33510,5 тис. грн.

7. Планування потреби в оборотних коштах

Планування потреби в оборотних коштах за основними елементами варто здійснювати на основі наступної табличної форми:

Таблиця 7.1. Планування оборотних коштах

№ з/пЕлемент оборотних засобівРічна потреба (випуск), тис.грн.Норма запасу, днівСума, тис.грн.1Виробничі запаси 1,1Основні матеріали і комплектуючі вироби5383,915224,571,2Допоміжні матеріали та інші матеріальні цінності10,15100,281,3Малоцінні і швидкозношувані предмети, інвентар та інше [80%(п.1+п.2)]- 179,88 Всього 404,732Незавершене виробництво 928,893Готова продукція на складі33510,543279,25 Всього оборотних засобів 1612,87

Оборотні засоби визначаються за їх складовими (окрім „незавершеного виробництва) на основі орієнтовних норм запасу в днях наступним чином:

,

де - річна потреба у відповідних матеріальних цінностях, тис. грн (див. кошторис); - норматив запасу в днях.

Оборотні засоби у незавершеному виробництві визначаються за формулою:

,

де С - повна собівартість річного випуску продукції, тис. грн.;

М - вартість основних і допоміжних матеріалів на річний випуск продукції, тис. грн.;

Тц - тривалість виробничого циклу, Тц=25...30 днів.

Висновок: у розділі було обґрунтовано потребу в оборотних засобах за основними елементами. Як видно із таблиці, найбільшу частку в оборотних засобах займає незавершене виробництво, а найменшу - готова продукція на складі. Виробничі запаси становлять 404,73 тис. грн.

8. Зведені показники виробничо-господарської діяльності підприємства

За результатами попередніх розрахунків визначаються основні планові показники діяльності підприємства (табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Планові економічні показники підприємства

№ з/пПоказникиОд. вимірюванняЗначенняА. Кількісні показники1Виробничі засоби, в т.ч.:тис. грн.13059,86а) основні11446,99 б) оборотні1612,872Спискова чисельність виробничого персоналу, в т.ч.осіб396- робітників3483Річний обсяг продукції в планових цінах підприємстватис. грн.33510,544Повна собівартість річного випуску продукціїтис. грн.31294,8725Прибуток від реалізації продукціїтис. грн.2215,668Б. Якісні показники1Капіталовіддача (п.3/п.1а)грн./грн.2,922Продуктивність праці - виробіток:тис.грн./люд. - умовно-чистої продукція на одного працівника - чистої продукції на одного працівника38,76- чистої продукції у розрахунку на одну гривню оплати праці36,781,613Витрати на одиницю товарної продукції (п.4/п.3)грн./грн.0,934Рентабельність виробництва (виробничих ресурсів) - (п.5/п.1)*100%16,965Рентабельність продукції (п.5/п.4)*100, в.т.ч.:%7,07А6,54В6,95С6,99Сн7Висновок: річний обсяг продукції в планових цінах підприємства становить 33510,54 тис. грн., а прибуток від реалізації продукції - 2215,668 тис. грн.

Планова продуктивність праці у розрахунку на 1 працівника - 38,76 тис. грн./люд. (умовно-чистої продукції) та 36,78 тис. грн./люд. (чистої продукції).

Рентабельність виробництва знаходиться на рівні 16,96%, а рентабельність продукції в цілому 7,07%. Рентабельність продукції не дуже висока, проте свідчить про те, що виробництво не є збитковим.

Висновки

Планування виробництва базується на визначенні виробничої програми, оскільки вона задає напрямки планування інших показників господарської діяльності. Важливим етапом при визначенні виробничої програми є встановлення прогнозних обсягів попиту на продукцію. Прогнозування здійснюється за функцією тренду реалізації продукції. Прогнозні обсяги попиту на продукцію становлять: А=17,05 тис. шт., В=23,06 тис.шт., С=1,49 тис.шт. Отже, найбільшими є обсяги реалізації продукції В, дещо нижчими - продукції А. Щодо обсягів реалізації продукції С, то вони зменшуються, починаючи із пятого кварталу, а у одинадцятому та дванадцятому кварталах прогнозований обсяг попиту взагалі відємний.

Встановивши прогнозний попит, здійснили оптимізацію виробничої програми. За результатами оптимізації видно, що загальний випуск продукції з максимальним прибутком становитиме: на продукцію А - 17,1 тис.шт./рік, В - 18 тис. шт./рік. Отже, найбільшими є обсяг виробництва продукції виду В. При цьому максимальний прибуток за отриманими обсягами виробництва буде становити 2826,516 тис. грн.

У наступному розділі було розраховано необхідну кількість устаткування - 171 одиниця. Вартість всього устаткування становить 1715,5 тис. грн. Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи основних виробничих засобів за нормами чинного законодавства. Сума всіх амортизаційних відрахувань складає 390,18 тис. грн.

Планування чисельності персоналу здійснюється у розрізі таких груп: основні робітники, допоміжні робітники основного виробництва, допоміжні робітники допоміжного виробництва, адміністративно-управлінський персонал, молодший обслуговуючий персонал та інженерно-технічний персонал. Чисельність основних робітників за окремими професіями визначається, виходячи з нормованої трудомісткості на окремі види робіт, скорегованої на ефективний фонд робочого часу одного робітника і запланований рівень виконання норм. Чисельність допоміжних робітників розраховується на основі співвідношення кількості обєктів, що обслуговуються до норм обслуговування. Основою для розрахунків чисельності керівників та спеціалістів служить організаційна структура управління. Загальна чисельність робітників складає 348 осіб, всього персоналу - 396 осіб.

На основі визначеної чисельності категорій персоналу здійснюється планування фонду оплати праці. Основні робітники перебувають на відрядній системі оплати праці, тому при визначенні їх ФЗП береться до уваги трудомісткість виробничої програми. ФЗП основних робітників становить 5931,39 тис. грн. Нарахування заробітної плати допоміжних робітників здійснюється на основі погодинної оплати праці з врахуванням відпрацьованого часу і встановленої тарифної ставки. ФЗП допоміжних робітників становить 3868,4 тис. грн.

Також було розраховано фонд зарплати інженерно-технічних працівників, управлінського і молодшого обслуговуючого персоналу - 1543,3 тис. грн.

Для планування собівартості було складено плановий кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування та кошторис загально-цехових витрат. На їх основі було знайдено загальновиробничі витрати та виробничу собівартість. Повна собівартість продукції становить 31294,872 тис. грн. Також ми розрахували оптову ціну - 33510,54 тис. грн., а також прибуток від реалізації продукції - 2215,668 тис. грн.

Плановий виробіток умовно-чистої продукції 38,76 тис. грн./люд. Досить високим є показник капіталовіддачі - 2,92 грн./грн., тобто із використанням 1 грн. капіталу ми створюємо 2,92 грн. продукції. Витрати на 1 одиницю товарної продукції становлять 0,93 грн./грн. Даний показник є меншим одиниці, що свідчить про позитивне його значення.

Список використаної літератури

1.Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб. - Вид. 2-е, без змін. - К.: КНЕУ, 2008 - 524с.

2.Гуменюк В.Я., Юрчик Г.М. Планування та організація виробничої діяльності підприємства. Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2009. - 145с.

3.Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - Рівне: НУВГП, 2008 - 136с.

4.Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни Планування та організація виробничої діяльності підприємства студентами напряму підготовки 6.050305 - Управління персоналом і економіка праці / В.Я. Гуменюк, Г.М. Юрчик - Рівне: НУВГП, 2010.- 34 с.

5.Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2002

Похожие работы на - Планування та організація виробничої діяльності підприємства

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!